Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2010 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

IND voorlichtingsbijeenkomsten over kennismigranten

Voorlichtingsbijeenkomsten
Het Loket Kennis- en Arbeidsmigratie (LKA) organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijven die geen of weinig ervaring hebben met aanvragen voor kennismigranten. Tijdens deze bijeenkomsten geven IND-medewerkers voorlichting over de procedure om een verblijfsvergunning als kennismigrant te krijgen. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

De data voor het eerste halfjaar van 2010 zijn:

– Dinsdag 11 mei 2010
– Dinsdag 6 juli 2010

De tijdstippen worden nader bekendgemaakt. De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats in het IND-kantoor te Rijswijk.

Workshops
Het Loket Kennis- en Arbeidsmigratie organiseert ook workshops voor bedrijven die al ervaring hebben met aanvragen voor kennismigranten. Tijdens de workshops worden door u aangedragen onderwerpen verder uitgediept. Ook is het LKA benieuwd naar uw ervaringen met de kennismigrantenregeling. De workshops gaan alleen door bij minimaal 6 aanmeldingen. Op verzoek kan het LKA incidenteel …

Kortstondig verblijf buitenslands en de Pardonregeling (uitspraak)

LJN: BL8917, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Rotterdam , 09/26891

Datum uitspraak: 24-03-2010
Datum publicatie: 25-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig


Inhoudsindicatie: Verweerder verwijst naar het verslag zoals neergelegd in TK 2007-2008, 31 018, nr. 41, pagina 7. Bladzijde 7 van voormeld verslag vermeldt dat verweerder de Tweede Kamer heeft medegedeeld dat, als mensen naar het buitenland reizen, de vraag van belang is wat hun intentie is om dat te doen. Ook de duur van het verblijf is belangrijk. In het geval van een kortstondig verblijf buiten Nederland zonder nadere indicatie in het IND-dossier omtrent de beweegredenen, wordt aangenomen dat niet de intentie van het verblijf is zich in dat land te vestigen.Als het verblijf langer duurt dan twee weken, mag worden aangenomen dat de intentie is om zich in dat land te vestigen. Die termijn is vastgesteld door de rechter, aldus verweerder in voornoemd overleg. Uit deze ged…

Samenwoningeis om aanspraak te kunnen doen op gezinshereniging op basis van EU-recht ihkv Richtlijn 2004/38 en Metock (uitspraak)

LJN: BL8962, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Arnhem , AWB 09/17913

Datum uitspraak: 04-12-2009
Datum publicatie: 25-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig


Inhoudsindicatie: Metock-arrest / Richtlijn 2004/38 / samenwoningeis
In geschil is of eiser, als gezinslid, afkomstig uit een derde land, van een Nederlandse een verblijfsrecht aan het gemeenschapsrecht kan ontlenen. Uit de tekst van de artikelen 8.7, 8.11 en 8.12 van het Vb 2000 alsmede uit vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat een onderdaan met de nationaliteit van een derde land, die een gezinslid is van een eigen onderdaan, uitsluitend een verblijfsrecht aan het gemeenschapsrecht kan ontlenen indien, voorafgaand aan vestiging in Nederland, sprake is geweest van een gezamenlijk verblijf in de andere lidstaat. Anders dan eiser betoogt heeft het Hof van Justitie dit uitgangspunt in het arrest van 25 juli 2008 in de zaak Metock (nr. C-127/08) niet verl…

Toegewezen vovo in zaak Dublinclaimant die naar Griekenland zou worden gestuurd (uitspraak)

LJN: BL8073,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Zutphen , AWB 10/760 en AWB 10/756

Datum uitspraak: 02-03-2010
Datum publicatie: 24-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: Dublin / Griekenland / interstatelijk vertrouwensbeginsel / UNHCR rapport december 2009

Verweerder heeft niet betwist dat uit voormelde passages van het UNHCR rapport volgt dat de Griekse autoriteiten handelen in strijd met het beginsel van non-refoulement. Hoewel verweerder ter zitting heeft benadrukt dat nog steeds geen concrete en gedocumenteerde gevallen bekend zijn van Dublin-claimanten die door de Griekse autoriteiten (naar Turkije) zijn uitgezet, overweegt de voorzieningenrechter dat uit de hierboven geciteerde passages van het UNHCR rapport en de hieronder volgende passages moet worden afgeleid dat dit op toeval berust. Zo het al lukt om een asielaanvraag in te dienen nadat de betreffende Dublin-claimant in Griekenland …

Uitspraak over pleegkinderen en nareistermijn (uitspraak rechtbank)

LJN: BL5733, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 09/35242

Datum uitspraak: 24-02-2010
Datum publicatie: 24-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig


Inhoudsindicatie: Pleegkinderen / hoofdpersoon / nareiscriterium artikel 29, eerste lid, aanhef en onder e, van de Vw 2000 / mvv-aanvraag na een negatief advies.

De vraag wie als hoofdpersoon ten aanzien van de pleegkinderen moet worden aangemerkt, na het overlijden van hun ouders, dient in redelijkheid te worden uitgelegd aan de hand van de normale betekenis van het woord. Hierbij is de feitelijke situatie doorslaggevend. Zo is onder meer van belang hoe in het gezin de zorgtaken ten aanzien van de kinderen waren verdeeld, wie de belangrijke beslissingen ten aanzien van hen nam en wie (financieel) in hun onderhoud voorzag. Aan de eigendom van het familiehuis komt voor deze beoordeling geen doorslaggevende betekenis toe.

In het beleid van verweerder is geen bepaling opgenomen op grond waarvan aan he…

VACATURE: Senior sociaalwetenschappelijk medewerker (integratie)

Sociaal en Cultureel Planbureau, onderzoeksgroep Educatie en Minderheden (Den Haag)

Functieomschrijving
Je houdt je bezig met projecten die gericht zijn op de beschrijving en analyse van de integratie van niet-westerse migranten en hun kinderen. Je verricht zelfstandig onderzoek en draagt bij aan rapportages zoals het Jaarrapport integratie en rapportages over de integratie van vluchtelingengroepen, Polen en Chinezen.Functie-eisen
Je bent een sociaalwetenschappelijke onderzoeker met gedegen kennis van integratievraagstukken. Je hebt een wetenschappelijke promotie afgerond, bij voorkeur op het vakgebied. Je beschikt over ervaring met het werken met grootschalige databestanden, het gebruik van statistische pakketten en multivariate analysetechnieken. Verder bezit je goede redactionele vaardigheden en heb je affiniteit met beleid en beleidsonderzoek.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: € 3340 bruto per maand
Maximum salaris: € 4964 bruto per maand
(Het g…

Vacature: Sociaalwetenschappelijk medewerker (integratie)

Sociaal en Cultureel Planbureau, onderzoeksgroep Educatie en Minderheden (Den Haag)

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en begeleiding van grootschalig veldwerk onder personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Je werkzaamheden maken deel uit van projecten die ten doel hebben de stand van zaken en ontwikkelingen rond de integratie van niet-westerse migranten in kaart te brengen. Je werkt mee aan de opzet van de vragenlijst, onderhoudt contacten met het bureau dat het veldwerk uitvoert en bent betrokken bij de rapportage over het verloop van het veldwerk.

Functie-eisen
Je hebt een sociaalwetenschappelijke, academische studie afgerond. Je hebt ervaring met het opzetten van grootschalig survey-onderzoek en beschikt over kennis van het opstellen van vragenlijsten, steekproeftrekking en non-respons. Als je gepromoveerd bent in de sociale wetenschappen, is dat een pre.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris…

Aantal onverzekerde allochtonen neemt toe

VOORBURG - Het aantal allochtone Nederlanders dat geen zorgverzekering heeft, is toegenomen.
Op 1 mei vorig jaar waren het er bijna 115.000, vijfduizend meer dan de kleine 110.000 van een jaar eerder. In mei 2009 was 3,5 procent van de allochtonen onverzekerd.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.

Bron: http://www.nu.nl/economie/2216463/-aantal-onverzekerde-allochtonen-neemt-toe.html

En als je dan wel ziek wordt ga je met het pasje van een vriendin naar het ziekenhuis en raken patientendossiers in de war.

Rekenkamer betwijfelt deadline ICT-systeem IND

De Algemene Rekenkamer twijfelt of het ict-programma Indigo van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in 2011 operationeel is. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een terugblik over 2010. De dienst verwacht dat de ingebruikname van een deel van het ict-systeem start voor 15 april 2010. ‘Maar de IND moet nog een grote inspanning leveren om Indigo door te voeren', aldus demissionair minister Hirsch Ballin van Justitie in een reactie op de terugblik.

Het ict-systeem Indigo moet de processen en informatie van de overheidsorganisatie structureren. Er zijn al delen van het systeem in gebruik. De IND hanteert een planning voor de invoering van de rest van het systeem. In de loop van 2011 moet het gehele systeem operationeel zijn. Tussentijds vinden deelopleveringen plaats. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn geen harde data bekend waarop deze deeltrajecten worden opgeleverd.

ReëelDe deadline van het eerste deeltraject, waarbij het systeem voor de werkprocessen wordt opgeleverd, …

VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers voor nieuw OIC in Ter Apel

In Ter Apel is recent een nieuw OIC gevestigd waar reeds 400 personen verblijven. Het betreft een asielzoekerscentrum waar mensen verblijven die onlangs asiel hebben aangevraagd bij de IND. Ze zijn in de opvang geplaatst in afwachting van het vervolg van hun procedure. VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) start daarom een nieuw team en zoekt minimaal 10 vrijwilligers uit de regio die 1 à 2 dagen per week (op werkdagen) voor VluchtelingenWerk willen werken.


Activiteiten VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk geeft aan de asielzoekers in dit nieuwe centrum voorlichting over de stand van zaken in de individuele asielprocedure. Ook diverse vragen worden beantwoord. Verder is VluchtelingenWerk de schakel tussen advocaat en asielzoeker: uitleg over afspraken, post over zittingen in de rechtbank en ook het vertalen en bespreken van post waarin het ministerie van Justitie definitief antwoord geeft op de asielaanvraag.
Als dit antwoord positief is geeft VluchtelingenWerk de asielzoeker eve…

VACTURE: VluchtelingenWerk Midden Gelderland zoekt Consulent Integratie (betaalde baan)

Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland zoekt per direct een Consulent Integratie voor 16 uur per week (met uitbreiding naar 20 uur per week, afhankelijk van het aantal nieuwe trajecten). Je reactie is welkom tot vrijdag 9 april 2010 10.00 uur.

De consulent integratie houdt zich met name bezig met organisatie en uitvoering van inburgerings- en taaltrajecten (taalmaatjes) en -activiteiten. Om tot een effectieve dienstverlening te komen dient de consulent integratie vrijwilligers te werven en aan te sturen. Acquisitie en het uitvoeren van re-integratie trajecten die toeleiden naar de arbeidsmarkt zijn daarnaast belangrijke aandachtsgebieden.
Aanstelling is in het werkgebied van SVMG; de consulent integratie is werkzaam in verschillende gemeenten en kantoorlocaties in de regio Noord, in eerste instantie op de locaties rondom Harderwijk en Nunspeet.
De consulent integratie ressorteert hiërarchisch onder de regiomanager Noord.

Wij vragen:

HBO werk- en denkniveau;
Prioriteit bij…

Jonge asielzoekers moeten "terug naar Kaboel"

31 maart 2010 (MO) - Afghaanse asielzoekers zullen hun asielaanvraag eerder afgewezen dan erkend zien. De Belgische staat schrikt zelfs niet terug voor repatriëring naar Afghanistan, ook al woedt daar een uitzichtloze oorlog.

Sadiq Ahmady, een Afghaanse twintiger, vluchtte in 2006 uit Iran –waar hij opgroeide als een van de twee miljoen Afghaanse vluchtelingen– om een hels reisjaar later in het Brusselse Noordstation aan te komen. In Brussel hoopte hij te vinden wat hij zocht: een stad waar “mensenrechten” geen ijdel woord is.

Na twee negatieve asielaanvragen, een beroepsprocedure, een regularisatieaanvraag en een afgewezen aanvraag om als staatloze erkend te worden, heeft hij zijn zoektocht gestaakt. Hij kan zijn cynisme en ontgoocheling niet verbergen. ‘Ik ben geen jaar door al die ellende heen gegaan om dan dit te krijgen. België wil me niet, Iran wil me niet en het laatste wat ik wil, is naar een onbekend land als Afghanistan gestuurd te worden.’

‘In 2009 werden elf Afghanen na…

Geen speciaal beschermingsbeleid asielzoekers Somalië

Somaliërs die asiel aanvragen in Nederland, zullen per geval blijven worden beoordeeld. De Raad van State wil dat ze als groep worden beschermd, maar minister Hirsch Ballin (CDA, Justitie) geeft daar geen gehoor aan.

Ernst Hirsch Ballin ziet geen reden om Somalische asielzoekers weer als groep te beschermen tegen het geweld in hun land. Dat heeft hij dinsdag geschreven aan de Tweede Kamer.

Misbruik
Oud-staatssecretaris Nebahat Albayrak (PvdA, Justitie) maakte vorig jaar al een eind aan het zogeheten categoriale beschermingsbeleid voor asielzoekers uit Somalië. Er werd te veel misbruik van gemaakt.

De Raad van State oordeelde echter in januari dat justitie in het geval van een asielzoeker uit Mogadishu onvoldoende duidelijk had gemaakt waarom zij Nederland niet in mocht. Het geweld in de Somalische hoofdstad zou voldoende reden voor asiel kunnen zijn, aldus het adviesorgaan.

Zorgwekkend
Hirsch Ballin oordeelt nu dat het niet mogelijk is om een categoriaal beleid voor een klein gebied …

Meedenker: sponsormiddag vreemdelingenrecht en inburgering

Informatieverzamelen over verblijfsvergunningen en mvv-aanvragen kan moeilijk zijn voor iemand die niet juridisch geschoold is. Daarnaast kan de hulp inroepen van een jurist of advocaat een dusdanige hobbel zijn voor mensen (financieel of gewoon omdat men het eng vindt) dat mensen het eerst zelf maar eens proberen.

Daarbij komt dat door recente uitspraken er qua inkomenseisen een grote verandering is op het gebied van gezinshereniging.

Echter ook een verblijfsvergunning voor studie of als kennismigrant kan voor een buitenlandse partner de mogelijkheid zijn om in Nederland zich (tijdelijk) te vestigen.

Daarnaast hoor je vaak vragen worden gesteld over hoe iemand Nederlander kan worden.

Ook hebben expats vaak behoefte aan informatie over Nederlandse les of inburgeringscursussen.

Daarom ben ik op zoek naarvrijwilligers of sponsoren voor

een informatiemarkt over

verblijf en inburgering


De plannen staan nog enorm in de kinderschoenen maar ik zit te denken aan een zaterdagmiddag ergens in…

Vluchtelingenwerk Zuidvleugel zoekt Juridisch Medewerker

VluchtelingenWerk Zuidvleugel (VWZV) komt op voor de belangen van asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit doen wij met behulp van meer dan 200 vrijwilligers. Voor onze werkzaamheden in 's Gravendeel zijn wij op zoek naar een juridisch medewerker.

Asielzoekerscentrum (AZC) 's Gravendeel:
In asielzoekerscentrum 's Gravendeel worden ongeveer 450 mensen opgevangen. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk ondersteunen deze vluchtelingen door het geven van voorlichting over de asielprocedure en maatschappelijke begeleiding van de cliënt.

Taken van de Medewerker AZC zijn:
Het houden van spreekuur;
Volgen procesgang van de juridische procedure;
Uitleggen van juridische stukken aan de cliënt;
Versterken vluchtverhaal, hulp in verzamelen bewijzen en zoeken achtergrondinformatie;
Maatschappelijke begeleiding, psychosociale ondersteuning;
Bijhouden logboeken, dossiers, archivering juridische stukken;

Wij zoeken iemand die:
Affiniteit heeft m…

Uitspraak Hof van Justitie inzake 120% bij gezinsvorming

Het Hof van Justitie heeft op 4 maart 2010 de prejudiciële vragen beantwoord van de Afdeling Bestuursrechtspraak vande Raad van State in de zaak Chakroun tegen de Minister van Buitenlandse Zaken. Kort gezegd ging het hierbij om de vraag of de inkomensnorm van 120% bij gezinsvorming toegestaan is en niet in strijd is met de Europese richtlijn. Op 12 maart jl. heeft de Minister van Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd over de consequenties van dit arrest voor het toetsingskader bij gezinshereniging. In deze brief staat onder meer dat het door Nederland gemaakte onderscheid tussen gezinshereniging en gezinsvorming niet toegestaan is. Ook is de norm van 120% bij gezinsvorming te hoog. Om uitvoering te geven aan het oordeel van het Hof zal het normbedrag waaraan moet worden voldaan bij gezinsvorming en gezinshereniging gelijkluidend moeten zijn. Hiertoe dient het Vreemdelingenbesluit 2000 te worden aangepast. Het wettelijk minimumloon (WML) zal bij de inkomenstoets als uitgangspunt gelden…

Taakstraf waarbij subsidiair vervangende hechtenis is opgelegd is genoeg om pardon verblijfsvergunning te weigeren (uitspraak Raad van State)

LJN: BL9297, Raad van State , 200907388/1/V1

Datum uitspraak: 18-03-2010
Datum publicatie: 29-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Ranov / openbare orde / bij taakstraf subsidiair opgelegde jeugddetentie van ten minste een maand is contra-indicatie
Het beleid inzake ongewenstverklaring zoals weergegeven in 2.3.2 is als uitgangspunt genomen voor het in de Regeling opgenomen openbare orde criterium. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 24 december 2009 in zaak nr. 200906810/1/V1, www.raadvanstate.nl) kan in het voetspoor van dat beleid bij de toepassing van de Regeling jeugddetentie gelijk worden gesteld met gevangenisstraf. Volgens het beleid inzake ongewenstverklaring wordt een taakstraf, waarbij subsidiair vervangende hechtenis is opgelegd van ten minste één maand, gelijkgesteld met een gevangenisstraf, waaronder jeugddetentie, waarvan het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte ten minste één maand b…

Ook een Europeaan mag niet in Nederland zijn als hij ongewenst is verklaard en mag daarom in bewaring worden gesteld (Uitspraak Raad van State)

LJN: BL9331, Raad van State , 201001428/1/V3

Datum uitspraak: 23-03-2010
Datum publicatie: 29-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroepInhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / gemeenschapsonderdaan / ongewenstverklaring / toegang
Vaststaat dat de vreemdeling, die de Britse nationaliteit heeft, bij besluit van 25 april 2002 ongewenst is verklaard. Zolang de ongewenstverklaring niet is opgeheven, kan hij, gelet op artikel 67, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000, geen rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan krachtens artikel 8, aanhef en onder e, van die wet hebben. Voor zover aan de vreemdeling niet krachtens artikel 8.8, eerste lid, aanhef en onder c, van het Vb 2000 de toegang zou mogen worden geweigerd, betekent dat derhalve niet dat hij niet in bewaring kon worden gesteld. Overigens staat vast dat weigering van toegang in dit geval niet aan de orde is, omdat de vreemdeling in Vlaardingen is staandegehouden, nadat hij zich reeds toegang t…

Vacature: Advocaat Vreemdelingenrecht

Medewerker (vreemdelingenrecht)

Company description :
Ons kantoor behandelt bij uitstek, voor de Belgische Staat, de procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad van State, de burgerlijke en strafrechtelijke rechtbanken, Het Hof van Justitie te Luxemburg en het Hof voor de rechten van de mens te Straatsburg, die worden Ingeleid door vreemdelingen tegen de Belgische Staat.

Function :
MEDEWERKER – AL DAN NIET STAGIAIR – in de nieuwe locatie te 1000 BRUSSEL aan de LAKENSESTRAAT,123 vanaf APRIL 2010Searched profile :
Gezien de specificiteit van de materies en de procedures is ervaring geen voorwaarde. Wij organiseren zelf de opleiding.
Wel is vereist dat de kandidaat medewerker in Brussel verblijft, minstens van maandag tot en met vrijdag.
Offer :
De nieuwe kantoren zullen op wandelafstand gelegen zijn van de meest bezochte rechtbanken.Contact :
Edda Matterne,
advocaat - avocat
Louizalaan, 391 b 11-12 av. Louise
B 1050 BRUSSELS
+ 32 (0) 02.644.59.59
edda.matterne@ma…

Geen gelijke kansen op asiel in EU

Voor mensen die in de Europese Unie asiel aanvragen, zou de kans op bescherming in elk land even groot moeten zijn. Dat is echter niet het geval, blijkt uit een rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Volgens VluchtelingenWerk Nederland is het uiterst verontrustend dat asielzoekers binnen de EU geen gelijke kansen op een eerlijke en zorgvuldige procedure hebben. Sommige landen – zo blijkt uit het rapport – lijken zelfs te handelen in strijd met het internationaal vluchtelingenrecht.

Interpretaties van de Richtlijn
Het onderzoek van UNHCR, uitgevoerd in twaalf lidstaten van de Europese Unie (waaronder Nederland), constateert dat in Europa geen sprake is van “harmonisatie van wet of praktijk” op het gebied van asiel. Die zou er wel moeten zijn: in 2005 werd een gemeenschappelijke Asielprocedure Richtlijn van kracht. Deze brengt consistentie aan in de procedures die landen hanteren om te bepalen of iemand wel of geen recht heeft op de vluchtelingenstatus. UNHCR concludeert nu …

Neem een abonnement op dit weblog!

Lekker makkelijk hooguit een mailtje per dag met de nieuwe berichten op het weblog. Wat moet u doen? Hieronder uw naam invullen:


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

LET OP: U krijgt vervolgens een mailtje van Feedburner of Google dat u moet bevestigen want anders krijgt u geen mail omdat de boel niet werkt!

Toename asielzoekers is een mythe, maar niet voor België

maandag 29 mrt 2010 Het aantal asielzoekers in de industriële wereld is in 2009 stabiel gebleven. Volgens Antonio Guterres, VN-Hoge Commissaris voor de vluchtelingen, is de indruk dat de rijke landen overspoeld worden door asielzoekers, een mythe. ‘In tegenstelling tot wat sommige populistische stemmen beweren, tonen onze gegevens aan dat de aantallen stabiel gebleven zijn', zei hij.

In vergelijking met 2008 bleef het totaal aantal asielzoekers ongeveer gelijk op 377.000 aanvragen, ondanks grote regionale verschillen.

België kende vorig jaar in vergelijking met 2008 de grootste procentuele stijging van het aantal asielzoekers van de tien landen die wereldwijd de meeste vluchtelingen opnemen. Dat blijkt uit een rapport van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties waarin 44 Europese en geïndustrialiseerde landen werden bekeken.

Ons land kreeg vorig jaar 17,190 aanvragen van asielzoekers, een stijging van 40% in vergelijking met 2008 en het negende hoogste aanta…

Terug van gezinshereniging met ouders

Pa en ik gingen touren: wie de 3 locaties raadt verdient een borrel in de Kaagsocieteit

Bijna drieduizend 'pardonners' aan werk geholpen

(Novum) - Bijna drieduizend vluchtelingen die onder de pardonregeling vallen zijn via een project aan werk gekomen. Het zogenoemde Pardonproject hielp 2950 pardonvluchtelingen aan een baan, leerwerkplek of een stage.

In het project werkten onder meer het UWV Werkbedrijf en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) samen. Zij spreken van een succes, maar het is niet te meten of de 'opbrengst' veel hoger of veel lager had kunnen zijn.

Vorig jaar bleek dat 27 duizend asielzoekers door de pardonregeling een verblijfsvergunning krijgen. Een deel daarvan is te jong of te oud om te werken. Ook werden veel mensen via de gemeente aan een baan geholpen. "We gaan in het vervolg beter samenwerken met gemeenten om daar ook zicht op te hebben", zegt een woordvoerder van het UWV.

Ook is niet te zeggen of het project veel heeft opgeleverd als naar de kosten wordt gekeken. Het is namelijk niet bekend hoeveel het per asielzoeker heeft gekost om werk te vinden. "Omdat we met ve…

vrijstelling van het mvv-vereiste vragen omdat Frankrijk geen verklaring van "langdurig ingezetene " zou afgeven zinloos (uitspraak rechtbank)

LJN: BL7925, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Middelburg , Awb 09/17730


Datum uitspraak: 09-03-2010
Datum publicatie: 18-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Richtlijn 2003/109/EG / EG-langdurig ingezetene / vluchtelingenstatus / mvv-plicht

Uitspraak

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector bestuursrecht
nevenzittingsplaats Middelburg

Procedurenummer: AWB 09/17730
V-271.037.3489

Uitspraakdatum: 1 maart 2010

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken
ingevolge artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht

inzake

[Naam],
eiseres,
gemachtigde mr. J.J. Bronsveld,
advocaat te Bergen op Zoom,

tegen

de Minister van Justitie,
(voorheen de Staatssecretaris van Justitie),
verweerder,
gemachtigde mr. Y.E.A.M. van Hal,
medewerkster bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.


Het bestreden besluit
Het besluit van verweerder van 7 mei 2009, waarbij h…

Verblijf moeder bij kind op basis van de Europese richtlijn 2004/38/EG - financiële afhankelijkkheid (uitspraak rechter)

LJN: BL7327,President Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 09/28693


Datum uitspraak: 11-02-2010
Datum publicatie: 17-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Richtlijn 2004/38/EG / afhankelijkheid van het familielid als bedoeld in artikel 8.7, eerste en tweede lid van het Vb 2000 / toepasselijkheid van de verblijfsrichtlijn op een familielid dat zich in Nederland bij een EU-burger voegt

Op grond van de overgelegde documenten is de rechtbank, anders dan verweerder, van oordeel dat is gebleken dat eiseres structureel financiële steun ontvangt van haar dochter en referent. Daarom heeft verweerder onvoldoende inzichtelijk gemaakt op grond van welke feiten en/of omstandigheden hij tot het oordeel is gekomen dat uit de stukken niet blijkt dat eiseres ten laste is van haar dochter en referent. Er is sprake van een motiveringsgebrek, op grond waarvan het bestreden besluit voor vernietiging in aanmerking kom…

Chinezen zonder papieren kunnen terug naar China (uitspraak)

LJN: BL7995, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Rotterdam , AWB 09/36220 & AWB 09/45753

Datum uitspraak: 09-03-2010
Datum publicatie: 18-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak


Inhoudsindicatie: Ter zitting van 4 maart 2010 heeft verweerder bovenvermelde informatie aangevuld. Het IOM houdt niet systematisch bij welke door haar gefaciliteerde vreemdelingen met een door de Chinese autoriteiten afgegeven LP zijn teruggekeerd. Wel kan blijkens de informatie verkregen van het IOM, met zekerheid worden aangenomen dat van het aantal van 80 teruggekeerde Chinezen in 2008 tenminste twintig personen zijn uitgereisd met een door de Chinese autoriteiten afgegeven LP op basis van een door de vreemdeling ingevuld aanvraagformulier met betrekking tot zijn personalia. Over 2009 zijn geen aantallen bekend, maar er is- aldus verweerder- geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de informatie dat er LP’s worden afgegeven indien …

Vreemdelingenbewaring en uitzetting naar Somaliland (uitspraak rechter)

LJN: BL8014, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Dordrecht , AWB 10/6325


Datum uitspraak: 04-03-2010
Datum publicatie: 18-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: bewaring / Somaliland / zicht op uitzetting / openbaarmaking Memorandum of Understanding / opstelling autoriteiten Somaliland tot aan de presidentsverkiezingen
Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
Nevenzittingsplaats Dordrecht
Sector Bestuursrecht
Vreemdelingenkamer

procedurenummer: AWB 10/6325, V-nummer: 802.641.6821,

uitspraak van de enkelvoudige kamer

inzake

[eiser], eiser,
gemachtigde: mr. H.C.Ch. Kneuvels, advocaat te Dordrecht,

tegen

de Staatssecretaris van Justitie, thans de Minister van Justitie, verweerder,
gemachtigde: mr. N.H.T. Jansen, ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.


1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Op 18 februari 2010 is de rechtbank, door middel van een namens eiser ingediend beroepschrift, ervan…

Georgiërs ineens op derde plek asielzoekers

Grote aantallen Georgiërs vragen sinds de afgelopen maanden asiel aan in Nederland. In de cijfers vanaf januari staan ze zelfs op de derde plek op de ranglijst van asielaanvragers. Dat meldt het radio 1-programma Dit Is De Dag (EO) op basis van gegevens die de IND aan het programma heeft verstrekt.

Door Matthea Vrij

Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst blijkt dat sinds november gemiddeld 120 Georgiërs per maand asiel aanvragen. Dat is meer dan tien keer zoveel als in eerdere jaren. De omvang van de Georgische asielaanvragen is nu vergelijkbaar met die van Afghanen en Irakezen.

Het lijkt daarbij vooral te gaan om uit Georgië afkomstige Jeziden, een minderheid die verwant is aan de Koerden. De Jeziden zeggen in Georgië gediscrimineerd te worden. Voorheen lukte het ze niet om een paspoort te bemachtigen, maar sinds kort lukt dat wel tegen betaling van duizenden euro’s aan corrupte Georgische ambtenaren, aldus de Jeziden die in Dit Is De Dag aan het woord komen.

Verbaasd

CPB-directeur Teulings: Immigratieverdragen omzeilen

Nederland moet 'paal en perk stellen' aan verdragen die het lastig maken om een eigen restrictief immigratiebeleid te voeren. Dat zegt Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau. 'Dat wij de slechte immigranten krijgen is objectief waar'.

De prominente PvdA'er Teulings bekritiseert het vluchtelingenvedrag

Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau, wil dat Nederland ‘creatief’ omgaat met internationale verdragen die ons land in de weg zitten bij het beperken van gezinsmigratie. ‘Juist veel laagopgeleiden komen bij gezinshereniging,’ zegt Teulings. ‘Ik weet niet waar dat juridisch in vastgebeiteld zit, maar daar moeten wij zo veel mogelijk paal en perk aan stellen. De meeste landen vinden om dat soort verdragen altijd redelijk creatieve oplossingen en ik denk dat wij dat ook moeten doen.’

Teulings is als directeur van het Centraal Planbureau een van de belangrijkste regeringsadviseurs. Hij is ook prominent PvdA’er.

Halfstatus
Teulings wil verd…

Geen situatie als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn in Herat en Diyala (uitspraak Raad van State)

LJN: BL8125, Raad van State , 200909294/1/V2

Datum uitspraak: 04-03-2010
Datum publicatie: 19-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Irak / provincie Diyala / geen situatie als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn
In voormeld arrest van 20 januari 2009 heeft het EHRM geoordeeld dat de algemene veiligheidssituatie in Irak niet zodanig is dat er substantiële gronden zijn om aan te nemen dat burgers die naar dit land worden teruggestuurd louter vanwege hun aanwezigheid aldaar een reëel risico lopen op schending van artikel 3 van het EVRM. Uit de door de vreemdeling overgelegde stukken, in onderlinge samenhang bezien, blijkt niet dat sindsdien een zodanige verslechtering van de veiligheidssituatie in de provincie Diyala heeft plaatsgevonden dat ten aanzien van de situatie in die provincie ten tijde van de totstandkoming van voormeld besluit tot een ander oordeel zou moeten worden gekomen. De rechtbank he…

Ook taakstraf staat verblijfsvergunning in de weg en de omstandigheden van het delict tellen alleen bij de strafrechter mee (uitspraak)

LJN: BL8102, Raad van State , 200901523/1/V3


Datum uitspraak: 11-03-2010
Datum publicatie: 19-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Afwijzing verblijfsvergunning regulier / gevaar voor openbare orde / toetsing bijzondere omstandigheden

Niet in geschil is dat de vreemdeling wegens een door hem gepleegd misdrijf bij vonnis van 8 maart 2005 door de rechtbank te Leeuwarden is veroordeeld tot een taakstraf. Gelet op het ter zake gevoerde beleid, weergegeven in rechtsoverweging 2.3.1., wordt in dat geval de aanvraag van de vreemdeling afgewezen. De formulering van paragraaf B1/4.4.1 biedt de staatssecretaris behoudens in geval van omstandigheden die daarin niet zijn verdisconteerd geen ruimte voor een nadere belangenafweging. De door de rechtbank vermelde omstandigheden, verband houdend met het gepleegde misdrijf, moeten geacht worden bij de vaststelling van het beleid te zijn betrokken in die zin dat ervan moet worden uitgegaan dat deze om…

Turk hoeft voor verlenging verblijfsvergunning maar 30 euro te betalen (uitspraak Raad van State)

LJN: BL8074, Raad van State , 200505721/1/V3-A

Datum uitspraak: 17-03-2010
Datum publicatie: 19-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Bedrag leges onevenredig / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / artikel 13 van besluit 1/80 / standstill-bepaling / verboden beperking / arrest Sahin
Uit hetgeen het Hof, met name in de punten 51 en 59, heeft overwogen, hiervoor onder 2.2. weergegeven, dient te worden afgeleid dat artikel 13 van besluit nr. 1/80 van toepassing is op een Turkse onderdaan, zoals de vreemdeling, aan wie een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is verleend en die eerst na afloop van de geldigheidsduur van deze verblijfsvergunning, maar binnen de daartoe naar nationaal recht gestelde termijn van zes maanden, zoals deze gold ten tijde van belang, een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van die verblijfsvergunning heeft ingediend. De minister heeft in de reactie op voormeld arrest niet bestreden dat h…

Zomercursus Europees Immigratie- en Asielrecht in Brussel

Ingezonden door mr Adang:

Ladies and Gentlemen,

Dear Friends,I have the honour, on behalf of the Odysseus Academic Network and our members coming from all the States of the European Union, to inform you about the 10th edition of our Summer School on Immigration and Asylum Policy of the European Union, which we have organised for the last nine years and will again take place in Brussels University (U.L.B.) from 28 June to 9 July 2010.I have also the pleasure to inform you of the 5th edition of our one-year programme that we have launched in September 2006. The continued success since 2001 of our Summer School which each year attracts more than 120 persons coming from the whole of the European Union and beyond and the growing demand for education on this subject, have indeed encouraged us to propose a Certificate course aimed at the acquisition of an in-depth knowledge of European Law on Immigration and Asylum in order to train genuine specialists in this developing branch of Communit…

Jungle World over arbeidsmigranten in Europa | Recensies enzo | GLOBALINFO

Het Duitse linkse weekblad Jungle World heeft een themanummer gemaakt over de strijd van migranten in Europa rond met name arbeid en verblijfsvergunningen. Dat levert een indringend plaatje op, en een vergelijking tussen de situatie in de verschillende landen en de houding van reguliere vakbonden daar.. Alle artikelen zijn ook online te lezen.
Aanleiding voor de special was de eerste arbeidsmigrantenstaking in Europa. Op 1 maart was in Frankrijk en Italië de 'Dag Zonder Ons' uitgeroepen, waarop migranten het werk neerlegden om te laten zien hoezeer de rest van de maatschappij afhankelijk is van hun arbeid. Er waren in de beide landen op die dag grote manifestaties (2500 mensen in Parijs, 10.000 in Bologna, 2000 in Napels etc.). In Brescia werd in 50 bedrijven gestaakt. Hoewel hier en daar grote menigtes op de been kwamen, was de staking volgens het tijdschrift vooral symbolisch.

Informatie over de achtergrond van deze opmerkelijke staking en over het arbeidsmigratiebeleid va…

Recente berichten


en meer