De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

30 januari 2014

Call for Papers on Migration and Religion

Call for Papers: Royal Geographical Society with IBG Annual Conference, London, 27-29 August

Session organisers: Marta Bivand Erdal (Peace Research Institute Oslo) and Kaja Borchgrevink (Peace Research Institute Oslo)

CFP: Religion in the migration-development nexus? Co-production and negotiation across transnational social space

This session invites papers that address the different ways in which religion can play a role in the migration - development nexus; as motivation for action, in transnational networks, or in formal structures. Research interest in the connections between migration and development in migrants' countries of origin has been strong in the past decade, including substantial attention to migrants' remittances and diaspora engagements, e.g. in 'home town associations'. The focus on immigration and religion, particularly with regard to Muslims, has also increased significantly in public and academic debate. However, this interest has mainly been related to issues of migrant integration in host societies, and only to a limited extent with regard to transnational practices. The proposed session invites papers that explore the different ways in which religion can play a role in the migration-development nexus. Attempting to move beyond simplistic dichotomies, such as 'here' and 'there', 'religious' and 'secular', 'academics' and 'practitioners', 'formal' and 'informal', 'charity' and 'development', this panel seeks to explore the role of religion in the co-production of ideas and practices of development and poverty reduction across space, as experienced, produced and negotiated by local, as well as transnational actors.

We invite empirical and theoretical papers that address, but are not limited to, the following issues:

* The role of religion for migrants' engagement in charity/development/poverty reduction in the country of origin

* The relationship between religiously motivated charity and ideas and practices to reduce poverty in the 'development industry

* Migrants' development engagement as transnational religious practice

* Co-production and negotiation of religiously founded ideas and/or practices of development across transnational social space

* What is specifically 'religious' about 'religious' transnational practices and networks

* Methodological challenges with studying 'religion' in the context of migration and development

* Working with Faith Based Organizations in development from practitioners' perspectives

* Home town associations, diaspora organizations and faith based organizations and the role of religion for 'development' practices and fundraising

* The role of religion and faith in relation to motivations for remittance sending

We invite paper abstracts of 200 words by the end of Monday 10 February 2014, please send to:


See more here: https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A2=forced-migration;d82995e0.1401&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


Uitleg Hof van Justitie met betrekking tot "binnenlands gewapend conflict" Arrest van 30 januari 2014 in de zaak C-285/12

Artikel 15, sub c, van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, moet in die zin worden uitgelegd dat een binnenlands gewapend conflict voor de toepassing van deze bepaling moet worden geacht te bestaan, wanneer de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of wanneer twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden, waarbij het niet noodzakelijk is dat dit conflict kan worden aangemerkt als gewapend conflict dat geen internationaal karakter draagt, in de zin van het internationale humanitaire recht, en waarbij de intensiteit van de gewapende confrontaties, het organisatieniveau van de betrokken strijdkrachten of de duur van het conflict niet los van de beoordeling van de mate van het geweld dat zich op het betrokken grondgebied voordoet, worden beoordeeld.

Overgenomen van Piet Hein Hillen, advocaat
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Op 10 feb a.s. organiseert FORUM / WRV de cursus ‘Vreemdelingenrecht voor strafrechtadvocaten (4 PO)’ en op 13 feb a.s. ‘Actualiteiten bestuursrecht voor de migratierechtpraktijk (3 PO

Meer informatie:
maandag 10 februari 2014: http://bit.ly/1e9KieS
donderdag 13 februari 2014: http://bit.ly/1n0V3Q8


Maar het vak heet nog steeds Vreemdelingenrecht hoor! ;-)


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Er ging even wat fout met de verzending van de mail aan abonnees

Normaal krijgt u als abonnee een net mailtje met een overzicht van de nieuwe artikelen op dit weblog maar vandaag ging daar even iets mis en kreeg u wel de nieuwe berichten maar een oude kop erboven. Sorry!!!

Voor diegenen die nog niet weten dat je een abonnement kunt nemen:


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
Wel even de spamfilter goed bijhouden want u krijgt dan een mail van Google of Feedburner en dan moet u echt op de link drukken want anders gaat het niet werken.


Een buitengrens van Schengen. Waar is de foto gemaakt?In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Kamervragen over intrekken verblijfsvergunning voor studenten wegens studie in het buitenland


Vragen van het lid Maij (PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de intrekking van verblijfsvergunningen vanwege het verplaatsen van het hoofdverblijf voor studie (ingezonden 19 december 2013).

Mededeling van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 15 januari 2014).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de zestien intrekkingen van permanente verblijfsvergunningen van Angolese en Nigeriaanse jongeren vanwege het verplaatsen van hun hoofdverblijf naar Portugal vanwege studie?1

Vraag 2

Kunt u in grote lijnen met betrekking tot deze groep jongeren aangeven wat hun verblijfsduur in Nederland was, wat voor verblijfsvergunningen zij hadden en waarom hun vergunning is ingetrokken?

Vraag 3

Waarom is, hoewel de intrekking van de verblijfsvergunningen op formeel juiste gronden lijkt te hebben plaatsgevonden, niet gezocht naar een oplossing voor deze jongeren, gelet op hun zeer lange verblijfsduur in Nederland, hun permanente verblijfsvergunningen en het feit dat zij juist probeerden, binnen de Europese Unie (EU), een toekomstperspectief op te bouwen? Kunt u hierbij betrekken dat zij ook nog in Nederland woonachtig waren en niet is gebleken dat zij voornemens waren hun hoofdverblijf definitief te verplaatsen naar Portugal?

Vraag 4

Zouden zij vanwege hun lange legale verblijf in Nederland reeds in aanmerking hebben kunnen komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor verblijf als EU-ingezetene? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er deze jongeren alsnog die mogelijkheid te bieden als zij bereid zijn zich aan de voorwaarden te houden?

Vraag 5

Op welke wijze is in deze zaken meegewogen dat deze studenten hun verblijfsstatus netjes bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hadden gemeld en zij voor hun studie in Portugal ook succesvol studiefinanciering hebben aangevraagd? Waarom heeft DUO de studenten niet voorgelicht over de risico’s van mogelijke intrekking van de verblijfsvergunning door te gaan studeren in Portugal? Heeft DUO de overheid (bv. de Dienst Immigratie en Naturalisatie of de Vreemdelingenpolitie) ingelicht over de zaken van deze studenten, als gevolg waarvan hun verblijfsvergunningen zijn ingetrokken?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Maij (PvdA) van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de intrekking van verblijfsvergunningen vanwege het verplaatsen van het hoofdverblijf voor studie (ingezonden 19 december 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedure is vier jaar

De redelijke termijn die als uitgangspunt geldt voor de afdoening van bestuursrechtelijke geschillen die bestaan uit een bezwaarprocedure en twee rechterlijke instanties, is uniform bepaald op vier jaar. Hierbij staat zowel voor de bezwaar- en beroepsfase tezamen als die voor het hoger beroep een termijn van twee jaar. Wordt deze overschreden, dan moet de overheid € 500 aan immateriële schadevergoeding betalen voor ieder half jaar overschrijding. Voor de bezwaarfase bij het bestuursorgaan wordt daarbij uitgegaan van een termijn van een half jaar, voor de procedure bij de rechtbank van anderhalf jaar.

Grote kamer

Dit is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (29 januari 2014). De uitspraak is gedaan door een zogenoemde grote kamer die bestond uit de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en een lid van de Hoge Raad die tevens staatsraad in buitengewone dienst zijn en een staatsraad van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is de eerste keer dat een bestuursrechtelijke grote kamer een uitspraak doet.

Redelijke termijn

Met deze uitspraak wordt aangesloten bij de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad, die op dit moment een redelijke termijn van vier jaar hanteren. Daarbij wordt gewezen op het maatschappelijke belang van een spoedige beslechting van geschillen en op het belang van rechtseenheid. Tot op heden hanteerden de Afdeling bestuursrechtspraak en het College van Beroep voor het bedrijfsleven een redelijke termijn van vijf jaar.

Overgangsregeling

De redelijke termijn van vier jaar geldt voor bezwaar- en beroepsprocedures die volgen op besluiten die na 1 februari 2014 bekend worden gemaakt. Voor besluiten van vóór die datum wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak en het College van beroep voor het bedrijfsleven nog een redelijke termijn van vijf jaar gehanteerd, waarin voor de bezwaarprocedure een jaar staat, die voor het beroep bij de rechtbank twee jaar en die voor het hoger beroep eveneens twee jaar.

Overschrijding gerechtvaardigd

Ingewikkeldheid van de zaak, de wijze waarop het bestuursorgaan en de rechter de zaak hebben behandeld en het processuele gedrag van bezwaarmakers zijn omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat overschrijding van de redelijke termijn gerechtvaardigd is. Zo kan bijvoorbeeld het inschakelen van een deskundige door een bestuursorgaan of de rechter er onder omstandigheden toe leiden dat deze termijn mag worden overschreden. Deze vaste rechtspraak blijft onverminderd gelden.

Prejudiciële procedure buiten beschouwiing

Bij het beoordelen van een overschrijding van de redelijke termijn in de nationale procedure wordt de duur van een zogenoemde prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie in Luxemburg buiten beschouwing gelaten. Dit geldt zowel in zaken waarin prejudiciële vragen zijn gesteld als in andere zaken die in verband daarmee door de rechter zijn aangehouden. In het laatste geval moet de aanhouding dan wel 'redelijk' zijn. Bij aanhouding van een dergelijke zaak begint de termijn die buiten beschouwing kan worden gelaten, pas op het moment waarop partijen door de rechter hiervan bij brief in kennis zijn gesteld en eindigt die termijn op de dag van openbaarmaking van het arrest van het Hof van Justitie. De Afdeling bestuursrechtspraak beveelt aan om partijen een termijn van zes weken te geven om hierop te reageren. Als de rechter dat niet doet, dan zal de redelijkheid van de aanhouding moeten worden beoordeeld. Dit is ook het geval als partijen bezwaren kenbaar hebben gemaakt tegen de aanhouding.

Conclusie van de Advocaat-Generaal

De Afdeling bestuursrechtspraak had eerder in deze procedure Advocaat-Generaal Widdershoven gevraagd een conclusie te nemen over de uiteenlopende jurisprudentie van de vier hoogste bestuursrechters met betrekking tot de redelijke termijn van artikel 6 van het EVRM. Widdershoven heeft zijn conclusie op 23 oktober 2013 uitgebracht.
Uitspraken: ECLI:NL:RVS:2014:188Vindplaats: http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Uniforme-redelijke-termijn-in-bestuursrechtelijke-procedure-is-vier-jaar.aspx


En met dank aan Piet Hein Hillen deze toevoeging:

"en de hieraan voorafgaande conclusie van de staatsraad A-G:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2013:1586"

Het kost de gemeente Amsterdam een slordige 700.000 euro om de circa honderd asielzoekers op te vangen in de Havenstraat. (Update)

Deze week stemde het hoofdstedelijke college van burgemeesters en wethouders in met de begroting voor de opvang, meldt AT5. De vluchtelingen mogen tot uiterlijk 1 juni in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat vertoeven. Bij de begroting werd uitgegaan van 159 asielzoekers. Er kwamen echter ongeveer honderd man naar het nieuwe onderkomen.

Lees verder hier: http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/01/asielzoekers_kosten_020_tonnen.html


700.000 is gelijk aan:
700 bijstandsuitkeringen;
7000 euro vertrekpremie per uitgeprocedeerde asielzoeker in de Havenstraat;
1 euro per huishouden in heel Amsterdam
25 huizen in Marokko kopen
1 landhuis in Groningen kopen.
PS Ik heb me laten vertellen dat Utrecht ook aan noodopvang doet en het daar ook ongeveer dat bedrag kost maar dan niet voor 5 maanden maar voor een jaar.

PS 2 Iemand viel op Twitter over me heen dat ik een bericht van Pownews aanhaalde en wees er op dat mensen daar volgens hem vreselijke reacties onder had gezet en wat ik daar wel niet van vond. Ik lees vele kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland die ik gebruik om hier bepaalde onderwerpen van het vreemdelingennieuws te belichten. De politieke signatuur van zo'n bron hoeft helemaal niet de mijne te zijn. Het gaat niet om wie het afdrukte maar om het feit in het nieuws. Ik heb een mening, ik ben lid van een politieke partij en toch hoeft die mening en die partij niet op één lijn te zitten. En dat geldt zeker voor alles wat ik lees. Dus als Pownews reaguurders aantrekt die dingen zeggen die u vreselijk vindt: schrijf dan Pownews. Ik heb daar niets mee te maken en kan er ook geen enkele invloed op uitoefenen. Wat u zich wel kunt realiseren is dat als mensen zo op een bericht reageren dat wel duidelijk maakt welke reactie bepaald nieuws bij sommige mensen op roept. En of dan bijvoorbeeld zo'n bedrag investeren in opvang niet juist draagvlak versmalt en of er dan geen betere of andere oplossing mogelijk is.

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

29 januari 2014

Strengere eisen aan buitenlandse werknemers


Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2014 minder gemakkelijk werknemers van buiten de Europese Unie inhuren. De aanscherping van de regels hebben gevolgen voor het aanvragen van de tewerkstellingsvergunning en het looncriterium. Ook komt er strenger toezicht op huisvesting.

Lees hier de wijzigingen in het artikel op Flexmarkt: http://www.flexmarkt.nl/Arbeidsmarkt/Algemeen/2014/1/Strengere-eisen-aan-buitenlandse-werknemers-1452882W/
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

25 januari 2014

From Bosnian refugee to beneficent radio host

 
Sunni, recently after joining WPGC-FM in 2011. Photo courtesy TheFabEmpire.com
Sunni, recently after joining WPGC-FM in 2011. Photo courtesy TheFabEmpire.com

When the Puric family touched down in Detroit 17 years ago Saturday, it was not the land of milk, honey and palm trees that the kids had seen on TV. Instead, riding in a van from the airport through the streets of Hamtramck, MI, reality set in: this quiet, blue-collar town was the America they’d be calling home.
A then 12-year-old Vildana Puric spoke no English, nor did her siblings. But they’d spent the past three years on the run, after being uprooted from their home in Donji Purici, Bosnia, from the war and ethnic cleansing that tore apart the old Republic of Yugoslavia. Now, a star of middays at WPGC-FM, she goes by “Sunni” and her popularity across the DMV is well-established.


read the rest of the long article about her past in Bosnia as a refugee directly in The Washington Post: http://www.washingtonpost.com/blogs/local/wp/2014/01/24/from-bosnian-refugee-to-beneficent-radio-host/

Toen ik als studentje voor Vluchtelingenwerk op OC Leiden ging werken in de jaren '90 werd dat asielzoekerscentrum overstroomd door vluchtelingen uit Joegoslavië. Daarom vond ik het leuk om nu zo veel jaar later eens te lezen over een kind dat toen moest vluchten en wat er nou van haar is terechtgekomen.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Loongrens kennismigrant nu op maandbasis


24 januari 2014 - Sinds 1 januari 2014 worden de nieuwe looncriteria voor kennismigranten uitgedrukt in een bruto maandsalaris in plaats van een bruto jaarsalaris. U moet dit loon bovendien overmaken en de buitenlandse hoogopgeleide werknemer moet ook iedere maand hetzelfde salaris ontvangen.
Buitenlandse werknemers die in Nederland willen komen werken, moeten een bepaald brutoloon ontvangen om als kennismigrant te worden aangemerkt. Kennismigranten mogen in Nederland werken zonder dat uw onderneming een tewerkstellingsvergunning van UWV nodig heeft. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de bruto jaarsalariseis vervangen door een bruto maandsalariseis.

Hogere loongrens voor houders Europese Blauwe Kaart

Voor kennismigranten en houders van de Europese Blauwe Kaart gelden in 2014 de volgende bruto maandlonen (inclusief 8% vakantiebijslag):
  • Kennismigranten vanaf 30 jaar: € 4.371,84
  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.205,44
  • Instroom na zoekjaar afgestudeerden of de regeling hoogopgeleiden: € 2.297,16
  • Houders van de Europese Blauwe Kaart: € 5.122,44 

Loon moet verband houden met de gebruikelijke arbeidsduur

Met ingang van dit jaar geldt verder dat het loon giraal moet worden betaald via een bankrekening die op naam van de buitenlandse werknemer staat. Ook moet u iedere maand hetzelfde bedrag aan loon uitbetalen. Het loon moet bovendien verband houden met de gebruikelijke arbeidsduur per week voor de functie.
Behalve het salaris tellen voor de genoemde inkomenseisen de volgende looncomponenten mee:
  • onkostenvergoedingen, als deze gegarandeerd zijn en elke maand worden uitbetaald;
  • vakantiebijslag (hoeft niet maandelijks te worden uitbetaald);
  • een eventuele eindejaarsuitkering.
Loon in natura kunt u niet meetellen om aan de inkomenseis te voldoen.


 Lees meer hier: http://www.rendement.nl/salaris/nieuws/id12271-loongrens-kennismigrant-per-2014-op-maandbasis.html


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

COA gaat op Kamp Zeist asielzoekers opvangen


Zeist/Soesterberg - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat begin maart op Kamp Zeist ongeveer 300 vluchtelingen opvangen in een voormalig gebouw van het detentiecentrum. Dit heeft de gemeente Zeist vrijdag laten weten. Het COA heeft een urgent tekort aan opvanglocaties. Daarom zijn de gemeenten Zeist en Soest gevraagd een asielzoekerscentrum (AZC) voor ongeveer 300 vluchtelingen in de asielprocedure mogelijk te maken op het terrein van het Kamp van Zeist, in de buurt van Soesterberg. Op dit moment worden afspraken op papier gezet, ter voorbereiding van de komst van de asielzoekers.

Planning begin maart
De opvang duurt 2 jaar en kan maximaal 5 jaar duren. Het COA maakt de accommodatie, een voormalig gebouw van het detentiecentrum, geschikt voor de opvang. De verwachting is dat de eerste asielzoekers begin maart naar de opvanglocatie komen.

Informatiebijeenkomst omwonenden
Op 4 februari organiseren de gemeenten Zeist en Soest en het COA een informatie- en inloopbijeenkomst voor omwonenden over de verwachte opvang van asielzoekers op het terrein van het Kamp van Zeist.

Belangstellenden worden bijgepraat over de recente ontwikkelingen rond de komst van het AZC en wat men daar mogelijk van gaat merken. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom. De bijeenkomst is in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg van 16.00 tot 20.00 uur.

 Bron: http://www.blikopnieuws.nl/bericht/209387/coa-gaat-op-kamp-zeist-asielzoekers-opvangen


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Asielzoeker Dennis (8) mag blijven (viel buiten het Kinderpardon)Dennis
Dennis ANP
De 8-jarige asielzoeker Dennis uit Utrecht en zijn moeder uit Kenia mogen in Nederland blijven. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft gebruikgemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft opnieuw naar de zaak gekeken en vindt dat voor de jongen "individuele bijzondere omstandigheden" gelden.
Dennis valt niet onder het kinderpardon, dat vorig jaar is ingegaan, omdat hij niet zijn hele leven onafgebroken onder Rijkstoezicht heeft gestaan.
Zijn moeder komt uit Kenia en is al jaren illegaal in Nederland. Ook zij moest eigenlijk het land verlaten.

Petitie

De jongen is in een asielzoekerscentrum in Nederland geboren en gaat naar school in Utrecht. Een petitie om Dennis in Nederland te houden, leverde 35.000 handtekeningen op. De zaak kreeg door de actie landelijke bekendheid.
Dennis kreeg in november te horen dat hij waarschijnlijk zou worden uitgezet. Dat was een week voordat hij zou afzwemmen voor zijn B-diploma.

 Lees hier het originele artikel op de NOS site: http://nos.nl/artikel/601648-asielzoeker-dennis-8-mag-blijven.html

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

23 januari 2014

Terwijl Syrische vluchtelingen geen huis hebben staat er in China een miljoenenstad LEEG


The incredible mega city with schools, a hospital and airport...where NOBODY lives

THE streets are empty, the football pitch unused, and the buildings deserted.

Ordos was built for one million people but remains largely deserted Ordos was built for one million people, but remains largely deserted [DARMON RICHTER/BARCROFT]
This is not a vision of the apocalypse, but a Chinese "ghost city".
Ordos in Inner Mongolia, an autonomous region of China, was intended to house over one million people.

 Lees hier het artikel in een Britse krant: http://www.express.co.uk/news/world/455590/The-empty-streets-of-Ordos-Take-a-look-around-the-biggest-ghost-city-in-China


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: secretaresse advocatenkantoor Heerenveen


Functie omschrijving Secretaresse Advocatenkantoor Juridisch

Ondersteunen advocaten in straf- vreemdelingen- en familierecht.

Typen documenten.
Zelfstandig opstellen van correspondentie en processtukken.
Afhandelen van alle administratieve werkzaamheden, zoals de roladministratie van de rechtbank en het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand.
Verzorgen van de agenda voor advocaten en het communiceren met cliënten en instanties.
Thee/koffie rondbrengen.
Opruimen.

Functie eisen Secretaresse Advocatenkantoor Juridisch

HAVO/HBO niveau
Uitstekende typevaardigheid (blind typen)
Representatief voorkomen en gedrag
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
Leergierige en efficiënte werkhouding
Stressbestendigheid
Kritisch denkvermogen, zowel wat betreft de kwaliteit van het werk als het efficiënt inrichten daarvan
Uitstekend geheugen

Wie zijn wij?

Verdonk Advocaten is gevestigd in Heerenveen. Wij richten ons zowel op zakelijke als particuliere dienstverlening. De omgang binnen ons kantoor is informeel en betrokken. Als professionele dienstverlener willen we naar onze cliënten toe service leveren op niveau en zijn we bevlogen. Dat betekent dat we altijd op zoek zijn naar manieren om ons werk beter te doen en in te richten.

Wat bieden wij?

Vanaf 1 mei 2014 afwisselend werk met intellectuele uitdaging en zicht op een vaste aanstelling.

Enthousiast over deze functie?

Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met uitgebreid CV. Je kunt je sollicitatie digitaal versturen, door op de button "Solliciteer" te klikken.
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE Griffier vreemdelingenrecht Rechtbank Middelburg (oftewel senior juridisch medewerker)


Senior juridisch medewerker

Organisatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Middelburg)
Vacaturenummer: RBZWB-201402305
Reageren vóór: 30 januari 2014

Functieomschrijving

Als senior juridisch medewerker ben je sparringpartner voor de rechter. Je ondersteunt juridisch de voorbereiding, de zitting en de afdoening en nabewerking van zaken. Je analyseert het juridische vraagstuk en je informeert de rechter over onder meer relevante feiten, wetgeving, juridische geschilpunten en jurisprudentie. Tijdens de zitting treed je op als griffier. Je bent gesprekspartner in de raadkamer en je schrijft concept uitspraken. Als senior juridisch medewerker lever je voorts een bijdrage aan de opleiding van juridisch medewerkers.

Functie-eisen

Voor een goede uitoefening van deze functie dien je te beschikken over een voltooide opleiding hbo-rechten dan wel universitair recht en bij voorkeur relevante werkervaring. Je bent in staat om juridische vraagstukken te analyseren. Je werkt zorgvuldig en je communiceert (zowel mondeling als schriftelijk) helder en duidelijk, in correct Nederlands. Verder kun je goed samenwerken en organiseren.

Werk-/denkniveau

Bachelor - HBO

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het salaris.
Minimum salaris: € 2396 bruto per maand
Maximum salaris: € 3852 bruto per maand
Indicatie: Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het dienstverband.
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Contractduur: 1 jaar
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden:

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering.
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een volledige vergoeding woon-werkverkeer (jaarkaart openbaar vervoer tweede klas). Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Organisatie - Rechtbank Zeeland-West-Brabant

De rechtbank Zeeland-West-Brabant verzorgt rechtspraak in een zeer gevarieerd gebied met 1,5 miljoen inwoners, dat zich uitstrekt van het Brabantse Oisterwijk tot Sluis in Zeeuw-Vlaanderen. De rechtbank heeft vier locaties, in Breda, Middelburg, Tilburg en Bergen op Zoom. De hoofdvestiging bevindt zich in Breda. Vanuit deze vestigingen werken ruim 650 medewerkers, waaronder circa 160 rechters, aan hoogwaardige, efficiënte en toegankelijke rechtspraak.
Per jaar behandelt de rechtbank circa 130.000 rechtszaken op diverse rechtsterreinen, waaronder strafzaken, familie- en jeugdzaken, zaken over conflicten tussen burgers en bedrijven onderling en tussen overheid en burgers. De rechtbank Zeeland-West-Brabant is een professionele organisatie. Medewerkers hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van rechtspraak. In hun kennis en vaardigheden wordt voortdurend geïnvesteerd.

Standplaats

Middelburg

Meer informatie

Meer informatie over de vacature:
Naam: René Filius, teamvoorzitter van het team Vreemdelingenrecht
Telefoonnummer: 0118 677 392
Meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Naam: René Filius, teamvoorzitter van het team Vreemdelingenrecht
Telefoonnummer: 0118 677 392

Bijzonderheden

Er zullen geen ontvangstbevestigingen worden verstuurd. Na afloop van de selectieprocedure ontvang je zo spoedig mogelijk bericht.

Solliciteren naar deze functie

Digitaal solliciteren

Je kunt direct digitaal solliciteren door onderaan deze pagina op de knop 'Solliciteren' te klikken.
Zowel mannen als vrouwen worden uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

 En om te solliciteren moet U dan naar de originele website gaan: http://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/detail/rechtspraak/senior-juridisch-medewerker-26


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

22 januari 2014

Website Vreemdelingenrecht.com aangepast

Al vanaf 2003 heb ik een website over vreemdelingenrecht. Ooit gestart omdat er echt niets zonder duur abonnement op internet was te vinden over het vreemdelingenrecht. Als IND-er was ik verwend en gewend om zo met een paar muisklikken van alles en nog wat over jurisprudentie en landeninfo op de pc te kunnen naslaan. Toen ik overstapte naar de advocatuur betekende naslaan "Kijk daar op de plank staan de tijdschriften".

De site werd een soort naslagwerk waar allerlei onderwerpen - naar ik hoop - inzichtelijk werden behandeld.

Inmiddels is er veel meer op internet te vinden maar het lijkt me voor de zoekende leek nog steeds een ramp omdat er ook heel veel sites zijn door amateurs en lotgenoten waar niet altijd even juiste info op staat. Dus ik blijf maar met mijn site doorgaan. Ook omdat ik nog steeds incidenteel mensen bijsta in het vreemdelingenrecht.

Maar de laatste paar maanden is er enorm veel veranderd op het gebied van regulier vreemdelingenrecht en asielrecht dus die site moet hoog nodig worden aangepast. Daarom even een soort noodversie. Echter de berichten van het blog staan er ook op dus mensen kunnen nog steeds de ontwikkelingen lezen.

Hopelijk is het over een maand weer een heel boekwerk maar ik heb eerst iemand die op een echt boekwerk van me zit te wachten en die gaat voor.

Kijk zelf eens: Http://www.vreemdelingenrecht.com. Komt u een spelfout tegen, vooral mailen!
 
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator