Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2011 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Boek: Pioniers in het vreemdelingenrecht, Tien interviews

Het boek Pioniers in het Vreemdelingenrecht bevat tien interviews met advocaten die bekend zijn geworden door de bijzondere rol die zij hebben gespeeld in de ontwikkeling van het migratierecht. Een aantal van hen, zoals mr. Willem van Bennekom, mr Arie van Driel, en mr. Rob Hamerslag, hebben al in de jaren zeventig hun stempel gezet en lopen tegen het einde van hun carrière. Anderen, zoals mr. Flip Schüller, mr. Ejder Köse en mr. Ali Durmuş zijn nog in volle gang.

Wie als advocaat vreemdelingen bijstaat moet er rekening mee houden dat successen zwaar worden bevochten, en moet zich harden tegen teleurstellingen en tegenslagen. Volharding en een zekere bevlogenheid kunnen niet worden gemist. De interviews laten zien hoe elk van de ondervraagden met de spanning en de uitdaging is omgegaan en wat de cliënten voor hen hebben betekend.

De interviews zijn opgetekend door Marcel Reurs en Martijn Stronks. Het eerste exemplaar van de bundel is op 7 oktober 2011 aangeboden aan de Algemeen Deken …

Fijne jaarwisseling en een gelukkig 2012

Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Implementatie Terugkeerrichtlijn in Nederlandse wet

Wet van 15 december 2011 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)

Volledige tekst hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-663.html

Vreemdelingenbesluit:

Besluit van 22 december 2011, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU, L 348)

Volledige tekst hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-664.html

Wijzingingen in Voorschrift Vreemdelingen in verband met de implementatie van de Terugkeerrichtli…

Boete 40.000 euro voor het in dienst hebben van illegalen. Wanneer wordt een boete gematigd? (Uitspraak Raad van State)

LJN: BU9483, Raad van State , 201105951/1/V6

Datum uitspraak: 28-12-2011
Datum publicatie: 28-12-2011
Soort procedure: Hoger beroep

"2.3.1. Het gaat bij het opleggen van een boete wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wav om de aanwending van een bevoegdheid van de minister. De minister moet bij de aanwending van deze bevoegdheid de hoogte van de boete afstemmen op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Daarbij moet rekening worden gehouden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.

Ingevolge de verplichting hem opgelegd in artikel 19d, derde lid, van de Wav, heeft de minister, laatstelijk per 10 oktober 2008, beleidsregels vastgesteld waarin de boetebedragen voor de overtredingen zijn vastgesteld. Deze beleidsregels zijn door de Afdeling als zodanig niet onredelijk bevonden (zie onder meer de uitspraak van 23 juni 2010 in zaak nr. 200908558/1/V6). Ook bij de toepassing van deze beleidsregels en …

Nog zicht op uitzetting naar Irak (uitspraak rechtbank)

LJN: BU9503, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11 / 39655
Datum uitspraak: 22-12-2011

Inhoudsindicatie:
De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden gezegd dat zicht op verwijdering naar Irak ontbreekt of dat verweerder onvoldoende voortvarend handelt om tot verwijdering over te gaan. Zoals deze rechtbank, nevenzittingsplaats Roermond in een uitspraak van 25 november 2011 (LJN: BU6385) heeft geoordeeld, mag verweerder enige tijd worden gegund om een afspraak te maken met de Iraakse autoriteiten en zich te beraden over de mogelijke consequenties en vervolgstappen naar aanleiding van de recente verandering in het standpunt van de Iraakse autoriteiten. Inmiddels is er een gesprek geweest met de Iraakse ambassade en wordt thans getracht een vervolgafspraak te maken. Thans valt niet te zeggen dat dit niet zal leiden tot een hernieuwde terugkeermogelijkheid. De rechtbank acht verder van belang dat op eiser een verplichting rust Nederland te verlaten. Aan deze verplichting heeft eiser gee…

Weigering tot toegang is geen terugkeerbesluit (uitspraak Raad van State)

LJN: BU9586, Raad van State , 201101820/1/V3

Datum uitspraak: 09-12-2011
Datum publicatie: 29-12-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: De rechtbank heeft overwogen dat de Terugkeerrichtlijn van toepassing is op de maatregel van vrijheidsontneming als in dit geval aan de orde. Het betoog van de minister in zijn verweerschrift dat de Terugkeerrichtlijn niet van toepassing is, omdat artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a, van deze richtlijn vanwege de daarin aan de lidstaten geboden keuzemogelijkheid niet onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is, treft, gelet op hetgeen de Afdeling daaromtrent heeft overwogen in haar uitspraak van 8 november 2011 in zaak nr. 201101573/1/V3 (www.raadvanstate.nl), geen doel. Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 21 maart 2011 in zaak nr. 201100555/1/V3 (www.raadvanstate.nl) volgt uit artikel 15 en de systematiek van de Terugkeerrichtlijn rechtstreeks dat een maatregel van bewaring, opgelegd a…

Geen zicht op uitzetting naar Oezbekistan (uitspraak)

LJN: BU9598, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats 's-Hertogenbosch , AWB 11/39786

Datum uitspraak: 21-12-2011
Datum publicatie: 29-12-2011

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl


"De rechter heeft daartoe het volgende overwogen.

Eiser heeft aangevoerd dat er geen vooruitzicht op verwijdering naar Oezbekistan bestaat en heeft daartoe verwezen naar een brief van DT&V aan mr. Senczuk van 20 juni 2011. In die brief is medegedeeld, voor zover thans van belang, dat in de periode van 1 januari 2008 tot en met 16 juni 2011 circa 20 laissez-passeraanvragen zijn ingediend bij de diplomatieke vertegenwoordiging van Oezbekistan. In de genoemde periode heeft de DT&V in circa 15 zaken een antwoord ontvangen op het ingediende verzoeken om een laissez passer, waarvan één laissez-passertoezegging. Eiser heeft aldus afdoende onderbouwd dat er ernstig getwijfeld moet worden aan het vooruitzicht op verwijdering naar Oezbekistan.

Verweerder heeft geen recent cijfermateriaal of andere in…

Getuigen internationaal strafhof mogen in Nederland asiel aanvragen

Amsterdam ,28-12-2011 De Amsterdamse rechtbank heeft vandaag bepaald dat het verzoek om bescherming van drie Congolese getuigen bij het Internationale Strafhof (ISH) via de Nederlandse asielprocedure moet worden afgehandeld. De getuigen zaten gevangen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Ze zijn naar Nederland gebracht om te getuigen in een strafzaak bij het ISH in Den Haag en zitten nu gedetineerd in Scheveningen. De Congolezen vrezen dat zij bij terugkeer naar de DRC gevaar lopen. Het ISH heeft Nederland daarom gevraagd om het risico bij terugkeer te onderzoeken. De minister voor Immigratie en Asiel wil dit wel onderzoeken voor het ISH, maar niet in de vorm van een asielprocedure op grond van de Nederlandse Vreemdelingenwet. Volgens de minister kunnen de Congolezen, die hier zijn in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het ISH, geen beroep doen op die wet. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de wetgeving van gastland Nederland alleen voor een klein deel buiten toepassing i…

VACATURE: GZ-PSycholoog op detentiecentrum voor illegalen

Functie-omschrijving
Je coördineert specialistische zorg in interdisciplinair verband en zit het Psycho Medisch Overleg (PMO) voor.

Als GZ-psycholoog voer je de ingeslotenenzorg uit, waaronder de psychodiagnostiek, indicatiestelling, crisisinterventie en kortdurende begeleiding.

Je indiceert voor en geeft uitvoering aan overplaatsingen naar hoger zorgniveau binnen detentie. Je adviseert directie en leidinggevenden over het zorgbeleid en detentieklimaat. Je informeert en adviseert het personeel over de begeleiding en bejegening van ingeslotenen. Je functioneert in multidisciplinaire samenwerking en neemt deel aan interne en externe overlegvormen.

Functie-eisen
• Je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog.
• Je hebt bij voorkeur ervaring in de forensisch of psychiatrische zorg en hebt affiniteit met psychopathologie, transculturele psychiatrie en het werken in een gesloten instelling.
• Verder beschik je over een flexibele werkhouding. Je bent stressbestendig en kunt omgaan met het …

VACATURE: Adviseur internationaal migratiebeleid

Functie-omschrijving
Je organiseert onder andere (inter)departementaal overleg en neemt hieraan deel. Je onderhoudt contacten met medewerkers bij internationale organisaties en buitenlandse overheden.
Als adviseur internationaal migratiebeleid opereer je zelfstandig, in goed overleg met de verschillende DMB-dossierhouders en betrokken partners binnen en buiten BZK. Je bereidt hoogambtelijke en politieke bijeenkomsten voor, inclusief buitenlandse werkbezoeken. Je adviseert daarbij op inhoud en tactiek. Je adviseert bij het stellen van prioriteiten bij de internationale inzet van de directie.

Functie-eisen
Je hebt ruime beleidservaring in een politieke omgeving en bij voorkeur een gedegen kennis van het EU-recht, de werking van EU-instellingen en internationale organisaties.
Je hebt ervaring met multilaterale onderhandelingen.
Je bent een goede netwerker, hebt overtuigingskracht en bent organisatiesensitief.
Je bent alert en handelt zaken snel af.
Je bent flexibel, stressbestendig en he…

Met ingang van 1 januari 2012 nieuwe normbedragen “middelenvereiste”

De normbedragen waaraan moet worden voldaan bij aanvragen voor gezinsmigratie en andere procedures, gaan per 1 januari 2012 omhoog.

De bedragen zijn gebaseerd op de normbedragen die de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid ieder jaar op 1 januari en 1 juli vaststelt in het kader van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).

In deze tabel vindt u de oude (t/m 31 december) en de nieuwe bruto normbedragen.


Bron: http://www.ind.nl/nieuws/2011/met-ingang-van-1-januari-2012-nieuwe-normbedragen-middelenvereiste.aspx?cp=110&cs=46613Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vanaf 1 januari 2012 nieuwe looncriteria kennismigranten en hoogopgeleiden

Vanaf 1 januari 2012 worden de looncriteria herzien:Kennismigranten vanaf 30 jaar € 51.239,-

Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 37.575,-

In Nederland afgestudeerden en Regeling Hoogopgeleiden € 26.931,-


Als de mvv-aanvraag is ingediend vóór 1 januari 2012, gelden de looncriteria van 2011 ook nog bij de aanvraag voor de verblijfsvergunning die na 1 januari 2012 wordt ingediend.


Een werknemer die in Nederland als kennismigrant wil komen werken moet een bepaald bruto-jaarinkomen verdienen. Dit bruto-jaarinkomen wordt het looncriterium genoemd. Een werknemer die wetenschappelijk onderzoek komt doen of arts in opleiding tot specialist is, hoeft niet aan dit looncriterium te voldoen. Hij moet voldoen aan de Wet minimumloon. Deze normen kunt u vinden op www.ind.nl.

Het looncriterium voor kennismigranten wordt jaarlijks met ingang van 1 januari door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herzien op basis van het meest recente indexcijfer van de CAO-lonen, gepubliceerd door …

Als iemand aantoonbaar aan terugkeer werkt kan het overschrijden van de vertrektermijn alleen bewaring niet rechtvaardigen

LJN: BU8618, Raad van State , 201112045/1/V3
Datum uitspraak: 12-12-2011
Datum publicatie: 20-12-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Het zich niet houden aan de vertrektermijn geeft, zeker in combinatie met de andere omstandigheden, in beginsel grond om aan te nemen dat de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert, maar dit kan in bijzondere omstandigheden anders zijn. Ter staving van zijn terugkeerpogingen heeft de vreemdeling in beroep een kopie van een rapport van zijn begeleider bij het Experiment Perspectief (hierna: het Experiment) overgelegd. Hierin is, behalve dat de vreemdeling heeft deelgenomen aan dit Experiment, vermeld dat hij driemaal – waaronder eenmaal met een medewerker van het Experiment - naar de Guinese ambassade in Brussel is gereisd om een vervangend reisdocument te bemachtigen. Voorts heeft de vreemdeling een brief van de regievoerder van de Dienst Terugkeer en V…

Raad van State gaat alle bewaringszaken (Terugkeerrichtlijn of niet van toepasssing) gelijk behandelen (uitspraak ABRRvS)

LJN: BU8617, Raad van State, 201106984/1/V3
Datum uitspraak: 15-12-2011
Datum publicatie: 20-12-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie:
De voor het verstrijken van de omzettingstermijn van de richtlijn tot stand gekomen jurisprudentie van de Afdeling over de maatstaven waaraan en de wijze waarop de rechter een maatregel van bewaring moet toetsen, zou er, bij ongewijzigde voortzetting, toe leiden dat de rechterlijke toets in bewaringszaken waarop de richtlijn niet van toepassing is, een andere zou worden dan die in bewaringszaken waarop de richtlijn wel van toepassing is. Dit is zowel uit een oogpunt van rechtsgelijkheid als uit een oogpunt van eenvoud en overzichtelijkheid van het recht ongewenst. Daarom zal de Afdeling in de toekomst de uit de richtlijn voortvloeiende vereisten waaraan de bewaring moet voldoen wat betreft de toetsing van de gronden en van de vraag of met een lichter middel dan bewaring kan worden volstaan, naar analogie toepa…

VACATURE: Onderzoeksassistent project ‘Zorgbehoefte Oudere Migranten’

Onderzoeksassistent project ‘Zorgbehoefte Oudere Migranten’
Specificaties - (uitleg)FunctietypesOnderzoek, Ontwikkeling, InnovatieWetenschappelijke disciplineGezondheidUren24.0 uren per weekSalaris€ 2339 - € 3136Werk-/denkniveauUniversitair

Artikel 8 en art 3 IVRK (uitspraak)

LJN: BU8368,Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen , Awb 11/5402, Awb 11/5404, Awb 11/5406 en Awb 11/5408

Datum uitspraak: 14-10-2011
Datum publicatie: 16-12-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening

--------------------------------


2.18. Met betrekking tot de door verweerder in de bestreden besluiten getrokken conclusie dat uitzetting van verzoekers geen schending oplevert van het in artikel 8 EVRM neergelegde recht op privéleven is de voorzieningrechter van oordeel dat deze conclusie een deugdelijk motivering ontbeert.
Gelet op de door verzoekers aangedragen specifieke omstandigheden is de enkele verwijzing door verweerder naar het niet reeds zeer langdurig in Nederland verblijven onvoldoende om te kunnen stellen dat bij uitzetting van verzoekers geen sprake is van schending van artikel 8 EVRM. Gelet op de leeftijd van verzoekers is het voor hen onmogelijk om aan het vereiste van 30 jaar verblijf hier te lande te voldoen. Een dergelijke aanpak zou h…

Recente berichten


en meer