De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

22 december 2017

UITSPRAAK: nova en motivering: IND moet wel motiveren waarom het uitroepen van de noodtoestand niet zou uitmaken (journalist, Ethiopië)

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 13-12-2017
Datum publicatie 20-12-2017
Zaaknummer 201705724/1/V2
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
 
 
3.    In de enige grief klaagt de staatssecretaris dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat hij het besluit ondeugdelijk heeft gemotiveerd. De staatssecretaris betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het in de eerste plaats aan de vreemdeling is om aannemelijk te maken dat hij bij terugkeer naar Ethiopië een gegronde vrees heeft voor vervolging, dan wel een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM.
3.1.    Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling is het aan de vreemdeling om de aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden aannemelijk te maken, en niet aan de staatssecretaris om het tegendeel aannemelijk te maken (zie onder meer de uitspraak van 2 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3659). De staatssecretaris betoogt terecht dat de rechtbank, door te overwegen dat het op zijn weg ligt te onderbouwen dat de situatie in Ethiopië - ondanks het feit dat daar in oktober 2016 de noodtoestand is uitgeroepen - niet is gewijzigd, voormeld uitgangspunt niet heeft onderkend. De grief is terecht voorgedragen, maar kan niet tot het daarmee beoogde resultaat leiden, gelet op het volgende.
4.    De staatssecretaris heeft zich op het standpunt gesteld dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij door de uitgeroepen noodtoestand als kritisch journalist in Ethiopië een gevaar loopt. De vreemdeling heeft betoogd dat de staatssecretaris dit standpunt ondeugdelijk heeft gemotiveerd. Volgens de vreemdeling heeft de staatssecretaris de door hem overgelegde bronnen, waaronder een rapport van Human Rights Watch van januari 2017 en een artikel van de Committee to Protect Journalists van 24 oktober 2016, onvoldoende kenbaar bij zijn besluitvorming betrokken.
4.1.    De staatssecretaris heeft zich op het standpunt gesteld dat de uitgeroepen noodtoestand een nieuw feit of veranderde omstandigheid is, maar dat de door de vreemdeling overgelegde stukken niet op hem persoonlijk zien en dat hij daarom niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een gegronde vrees heeft voor vervolging, dan wel een risico loopt als bedoeld in artikel 3 van het EVRM. De vreemdeling betoogt terecht dat, mede gelet op de omstandigheid dat de staatssecretaris het geloofwaardig acht dat hij kritisch journalist is, de staatssecretaris zijn standpunt onvoldoende heeft gemotiveerd. Uit de stukken volgt immers onder meer dat de Ethiopische autoriteiten met het uitroepen van de noodtoestand vergaande restricties op de journalistiek in Ethiopië hebben afgekondigd. De staatssecretaris is op die informatie in het besluit niet ingegaan.
    De grief faalt.
5.    Het hoger beroep van de staatssecretaris is kennelijk ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd met verbetering van de gronden waarop deze rust.
6.    De staatssecretaris dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I.    bevestigt de aangevallen uitspraak;
II.    veroordeelt de staatssecretaris tot vergoeding van bij de vreemdeling in verband met de behandeling van het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 495,00 (zegge: vierhonderdvijfennegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.
Aldus vastgesteld door mr. N. Verheij, voorzitter, en mr. H.G. Lubberdink en mr. J.Th.Drop, leden, in tegenwoordigheid van mr. O. van Loon, griffier.

De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:3458


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UItspraak: "Geen zicht op uitzetting naar Sri Lanka"


Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 19-12-2017
Datum publicatie 20-12-2017
Zaaknummer 17.13915
 
 
1. Eiser voert aan dat een reëel zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn naar Sri Lanka ontbreekt. Daartoe wijst eiser onder meer op een brief van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van 27 juni 2017 en een brief van verweerder van 26 september 2017. Deze beroepsgrond slaagt.
1.1. Uit de brief van de DT&V van 27 juni 2017 volgt onder meer dat in september 2015 twee laissez-passers (lp’s) zijn afgegeven door de Sri Lankaanse autoriteiten en dat in 2016 en tot en met april 2017 geen presentaties bij de Sri Lankaanse ambassade hebben plaatsgevonden. Ook volgt uit die brief dat de Sri Lankaanse ambassade in mei 2017 heeft aangegeven dat zij wil meewerken aan vrijwillige terugkeer, maar dat zij niet zal meewerken aan gedwongen terugkeer omdat dat aan de Sri Lankaanse autoriteiten in Colombo is en voorts dat gedwongen terugkeer met een origineel paspoort nog wel mogelijk is onder de Terug- en Overnameovereenkomst die de EU met Sri Lanka heeft gesloten.
1.2. Uit de brief van verweerder van 26 september 2017 blijkt dat “(…)in augustus 2017 de Sri Lankaanse autoriteiten de toezegging hebben gedaan mee te werken aan gedwongen terugkeer. Daartoe is een zogenaamd e-systeem opgezet om de lp-aanvragen in te dienen, die echter nog niet geheel operationeel is gebleken. Een oplossing laat langer op zich wachten dan gedacht. Als oplossing hebben de Sri Lankaanse autoriteiten aangeboden via de Nederlandse ambassade te Colombo alle lp-aanvragen in te laten dienen bij de bevoegde autoriteiten van Buitenlandse Zaken in Sri Lanka. Besloten is om alle openstaande lopende en nieuwe lp-aanvragen heden via deze routing in te dienen.”
1.3.
Uit de reactie van verweerder in deze procedure van 15 december 2017, blijkt onder meer het volgende:
Ja, gedwongen vertrek zonder paspoort naar Sri Lanka is mogelijk. In augustus 2017 is door de Sri Lankaanse autoriteiten wederom de toezegging gedaan mee te werken aan gedwongen terugkeer. Daartoe is een zogenaamde e-systeem opgezet om de lp-
aanvragen in te dienen, die is echter nog niet geheel operationeel is gebleken. Een oplossing laat langer op zich wachten dan gedacht. De Sri Lankaanse autoriteiten in Colombo hebben aangeboden via de Nederlandse ambassade te Colombo alle lp-aanvragen in te laten
dienen bij de bevoegde autoriteiten van het Sri Lankaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Besloten is toen om alle openstaande lopende en nieuwe lp-aanvragen heden via deze routing in te dienen. Op 26 september 2017 heeft DT&V alle openstaande zaken voorgelegd aan de Nederlandse ambassade met het verzoek om voor deze zaken speciaal aandacht te vragen bij de Sri Lankaanse autoriteiten. Op 25 oktober en 22 en 28 november 2017 heeft de Nederlandse ambassade met de Sri Lankaanse autoriteiten in Colombo gesproken. Inmiddels
heeft de Sri Lankaanse ambassade in Nederland aangegeven om een oplossing te zoeken m.b.t. de samenwerking in het gebruik van het e-systeem. Derhalve wordt nu weer gewerkt conform de oude werkwijze, dat wil zeggen dat lp-aanvragen in papier bij de ambassade worden ingediend. Ook wordt er weer periodiek gerappelleerd bij de ambassade.
(…) Er wordt nog gezocht naar een oplossing teneinde op een veilig wijze gebruik te kunnen maken van het genoemde e-systeem. Als gezegd (…) worden LP aanvragen thans weer ingediend conform de oude werkwijze, namelijk in papier bij de
Sri Lankaanse ambassade.”
1.4. Uit de reactie van verweerder in deze procedure van 18 december 2017 volgt dat sinds de toezegging van de Sri Lankaanse autoriteiten in augustus 2017 geen lp’s zijn verstrekt en dat ook geen presentaties meer hebben plaatsgevonden omdat het onderzoek thans in Sri Lanka plaatsvindt. De gemachtigde van verweerder heeft naar aanleiding van die reactie op 19 december 2017 desgevraagd mondeling bevestigd dat sinds september 2015 wel lp’s worden aangevraagd, maar dat deze tot op heden niet hebben geleid tot de afgifte van lp’s.
1.5. De rechtbank stelt op basis van voorgaande informatie vast dat sinds september 2015 geen lp’s meer zijn afgegeven door de Sri Lankaanse autoriteiten, dat verweerder daarover met de Sri Lankaanse autoriteiten in 2017 diverse gesprekken heeft gevoerd, wat onder meer heeft geresulteerd in de toezegging van de Sri Lankaanse autoriteiten in augustus 2017 dat zal worden meegewerkt aan gedwongen terugkeer – volgens verweerder ook in gevallen waarin geen paspoort aanwezig is – maar dat deze toezegging vier maanden later feitelijk nog niet heeft geresulteerd in de afgifte van lp’s. Onder die omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat op dit moment reëel zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn naar Sri Lanka ontbreekt. De rechtbank stelt vast dat het zicht op uitzetting met ingang van heden, 19 december 2017, ontbreekt.
1.6. Het beroep is gegrond. De rechtbank beveelt de onmiddellijke opheffing van de maatregel van bewaring.

De uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:14998

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Rechter van het Joegoslavië Tribunaal "Een tribunaal is er niet voor verzoening"

After 24 years the Yugoslavia Tribunal closed down. In this interview judge Orie looks back. He says that the tribunal made it clear that top brass would not be able to get away with war crimes anymore while 24 years ago that was just wishful thinking. He is right that much has changed. While my professor at university Kooijmans taught us in the early 1990ties that international law could hardly be enforced nowadays people can face tribunals or the ICC.


De eerste groep asielzoekers waar ik mee te maken kreeg meer dan 20 jaar geleden waren de vluchtelingen uit Joegoslavië.Fons Orie
Rechter Fons Orie kijkt terug op 24 jaar tribunaal. Boeken over Srebrenica las hij niet. „Ik wilde me niet laten beïnvloeden.” 
Rechter Fons Orie (70) heeft een tiental processen geleid, maar dat tegen de ‘slager van Srebrenica’ trok de meeste aandacht. Sinds november 2001 is de Nederlander rechter bij het Joegoslavië-tribunaal en vorige maand las hij het vonnis voor van de Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic. In 2011 liet Orie hem al eens de rechtszaal uitzetten, omdat Mladic hem maar bleef interrumperen. Tijdens de uitspraak was het weer raak: Mladic vroeg een pauze, bleef drie kwartier weg omdat hij zich onwel zou voelen en begon bij terugkomst tegen de rechters te schreeuwen. Opnieuw werd hij verwijderd. Werd Orie daar zenuwachtig van? Nee, laat hij doorschemeren. „Ik was goed voorbereid. Ik heb van tevoren een aantal mogelijkheden onder ogen gezien, ook met betrekking tot gezondheidskwesties.” Mladic kreeg levenslang, onder andere voor de massamoord in Srebrenica.

Lees hier verder: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/20/een-tribunaal-is-er-niet-voor-verzoening-a1585731

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

U.N. Human Rights Chief to Leave, Citing ‘Appalling’ Climate for Advocacy

That is quite a gesture. People tend to cling to posts in high offices but this prince does not want to bend the knee and see his job marginalised. The High Commisioner for Human Rights is by the way the crown prince of Iraq.

Zeid Ra’ad Hussein worries the global retreat from human rights makes his job untenable.

The United Nations’ top human rights advocate told his staff that he will not seek a second term, citing concern that his voice would be silenced in an age when the United States and other world powers are retreating from their historical commitment to human rights.
Zeid Ra’ad Hussein, a Jordanian prince and former ambassador who served as a U.N. political officer during the Bosnian war, announced his plan in an end-of-year email to employees of the Geneva-based human rights agency. His term ends in the summer of 2018.
“Next year will be the last of my mandate,” Zeid wrote Wednesday in the email, which was obtained by Foreign Policy. “After reflection, I have decided not to seek a second four-year term. To do so, in the current geopolitical context, might involve bending a knee in supplication; muting a statement of advocacy; lessening the independence and integrity of my voice — which is your voice.”
Zeid’s letter raised questions about the ability of the United Nations to play a role as a champion of human rights. U.N. Secretary-General António Guterres has displayed a reluctance to speak out on human rights abuses by powerful governments, preferring to work behind the scenes with the United States and other key powers to defuse conflicts, such as the nuclear standoff in North Korea, that could lead to conflict and large scale violence. And Guterres has previously urged Zeid to tone down his critics of Trump, fearing it could risk losing U.S. support for the United Nations, according to diplomatic sources.
Guterres’s chief spokesman, Stéphane Dujarric, told FP that “the High Commissioner has always enjoyed the support of the Secretary-General.” He said Zeid informed Guterres “last week of his intention not to seek another term.”
The letter presented a gloomy assessment of the state of human rights one year after U.S. President Donald Trump came to power on a platform that downgraded the importance of human rights in American foreign policy, and promoted the virtues of reintroducing torture as a tool to extract information from suspected terrorists and their families. Rex Tillerson, the U.S. secretary of state, has argued that the promotion of values, like human rights, can sometimes be an “obstacle” to the pursuit of core economic and security interests.
Meanwhile, advocates see human rights in retreat from China to Europe, where European governments have reacted to fears of terrorism by imposed increasingly tough restrictions on migrants.

 Read the full article here: 
 https://foreignpolicy-com.cdn.ampproject.org/c/s/foreignpolicy.com/2017/12/20/u-n-human-rights-chief-to-leave-citing-appalling-climate-for-advocacy/amp/
Kerstwinkel 2017


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Have a blessed Christmas time - Gezegende kerstdagen


Wishing all of you a peaceful and happy Christmas time. No matter if it is a holy day in your country or what/who you believe in the wish for safety and being blessed with good health, friendship and prosperity is universal. So may your days be blessed and bright.

Fijne kerstdagen allemaal!

"Political Refugee becomes our Trainee!"

Isamar van Hilten schrijft op Linkedin:

"Today a warm welcoming Iraqi Lunch was prepared for us. Our new Trainee
Riem wanted to welcome her boss with her national hospitality and the local
flavors of her native kitchen. A beautifully set table, and a wealth of aroma´s
welcomed us in her new home. During the business lunch we discussed not only
the work assignment, we also shared some details about our families, culture
and the way we are going to celebrate the upcoming holidays.

Riem was introduced to me by Wytzia, a great lady with a big hearth for
justice, immigration law and people. She and her professional friend Anton,
another great person whom I only recently met for the first time, both give
their time to `vluchtelingenwerk` and helping political refugees get back into
a professional work. Since I work with Knowledge migrants and other
international professionals who come to Holland for work, I am only familiar
with the other segment of international people via the media.

Until today, by recommendation of Wytzia I had talked to Riem, a young
lawyer from Iraq, who had to run from her country for religious reasons. This
initial talk led to an interview, which led to the internship which led to
signing the contract and the special luncheon today. Both Riem and we are very
happy to work the next 6 months together. We will learn about the challenges
people endure when they move to our country as refugees. She will learn about
the other option to move to our country, the easy road as a highly skilled
migrant.

As people we will all learn. I want to thank the people who gave me the
opportunity to meet people like Riem. I want to thank Riem for giving her
enthusiasm and intelligence to our company. Esp. now, just before the Christmas
holiday, I realize how blessed we are. Hearing Riem´s story, seeing her strength
and drive to make it in her new home country gives me the strength to continue,
even when I have hard times. Just wanted to share this story with all of you,
by simply opening your mind and office doors to a person who does not fit the
regular process, I am sure it will make your life so much richer.

I am truly thankful for today. It was a unique contract signing moment.
Totally UN Dutch, and yet so special!"

If you want to react to this you can find her post here:  https://www.linkedin.com/pulse/political-refugee-becomes-our-trainee-isamar-van-hilten/?trackingId=uAjeWu11oao1ZXRhpfDxvg%3D%3D

 

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Webinar ‘Interculturele communicatie"

 Het webinar ‘Interculturele communicatie als tolk’ (Ook erg nuttig voor iemand die geen tolk is maar veel met buitenlanders werkt) is een zeer praktische workshop voor tolken en vertalers. Er wordt ingegaan op de culturele achtergrond van grote culturele groepen in Nederland en op kenmerken van de Nederlandse cultuur.  Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden veelvoorkomende culturele misverstanden tussen gesprekspartners, waarmee u als tolk te maken kunt krijgen, uitdiept en besproken. Ook gaan we in op de vraag wat u als tolk kunt doen om een brug te slaan tussen twee gesprekspartners als er sprake is van miscommunicatie veroorzaakt door culturele verschillen.

De volgende thema’s komen aan de orde:

    Culturele normen en waarden: de bedoeling van een boodschap
    Non-verbale signalen, houding en gedrag
    Culturele betekenis van begrippen

Aan de hand van casuïstiek worden gesprekssituatie gesimuleerd. Met korte vragen en oefeningen worden deelnemers aan het denken gezet. Theoretische verdieping vindt plaats aan de hand van een PowerPoint.

Na afloop van het webinar:

- kunnen deelnemers culturele verschillen tussen gesprekspartners beter herkennen, en
- hebben deelnemers meer inzicht in de vraag wat zij als tolk kunnen en willen doen om deze culturele verschillen te overbruggen.

 Relevantie van het programma voor de doelgroep:

Met kennis van culturele verschillen die tussen gesprekspartners kunnen spelen, zullen tolken eerder herkennen als een gesprek knelt vanwege culturele verschillen. Tijdens het webinar worden handvatten aangereikt hoe tolken een effectieve brug kunnen slaan tussen culturen. Hierdoor kunnen zij hun belangrijke taak als facilitator van communicatie nog beter vervullen.

Marjolijn Wannet (mr Nederlands Recht, BA Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies) is oprichtster van buro Kleurkracht- expertisebureau op het gebied van interculturele vraagstukken. Zij fungeert met praktijkgericht onderzoek en trainingen als bruggenbouwer tussen mensen met verschillende culturele achtergronden.

https://www.ktv-kennisnet.nl/nl/cursus/tolk-cultuurverschillen/1714
Kerstwinkel 2017

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Webinarserie 'Tolken in het Vreemdelingenrecht' (ook handig voor niet tolken - college door Anton Kleijweg, Fouad ben Saddek en Wytzia Raspe )

Het vreemdelingenrecht is een complex rechtsgebied. Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk en overzichtelijk en kan iedereen wel meepraten maar er ligt vaak ingewikkelde juridische regelgeving aan ten grondslag. Een verkeerde interpretatie van wat iemand zegt kan verstrekkende gevolgen hebben voor de vreemdeling. Zijn asielrelaas kan er zomaar ongeloofwaardig door lijken.

De webinarserie vindt plaats op 11, 18 en 25 januari en 1 februari 2018 van 20:00 tot 22:00 uur

Om een webinar bij te wonen, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. U kunt tijdens en na het webinar vragen stellen aan de spreker(s); dit kan schriftelijk via een chatfunctie op het webinarplatform. Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Het gaat hierbij om interactieve live-presentaties, die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.

https://www.ktv-kennisnet.nl/nl/cursus/tolken-vreemdelingenrecht-2018/1588

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

13 december 2017

Veel kinderen die worden uitgezet belanden in 'ellendige situatie' stelt promovenda


Nederlandse autoriteiten checken niet hoe het gaat met kinderen die na een afgewezen asielaanvraag met hun ouders worden teruggestuurd naar hun land. Onderzoekster Zevulun deed dat wel.

Er is weinig bekend over het lot van asielkinderen die met hun ouders terugkeren naar land van herkomst. Bouwen ze daar weer een goed nieuw leven op of belanden ze in de ellende? Promovenda Daniëlle Zevulun (32) onderzocht de afgelopen vijf jaar hoe het is gegaan met een aantal teruggekeerde kinderen naar Kosovo en Albanië. Morgen promoveert de juriste en cultureel antropologe aan de Rijksuniversiteit Groningen op de uitkomsten. Hoogleraar en huidig kinderombudsman Margrite Kalverboer is een van haar promotoren. Kinderrechten komen in de knel, betoogt Zevulun.

Lees verder in Trouw: https://www.trouw.nl/samenleving/veel-kinderen-die-worden-uitgezet-belanden-in-ellendige-situatie-~a8051c98/


Mevrouw stelt in de krant dat niemand weet hoe het met de kinderen gaat die bijvoorbeeld naar Irak worden uitgezet. Nou heb ik een paar weken terug een cursus gevolgd bij het IOM en daar werd verteld dat bij de REAN-landen programma's de mensen een jaar begeleiding krijgen van het IOM en dat dat door Nederland wordt betaald. Dan is toch bekend hoe het met die mensen gaat? 

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Erik Scheers over de Burgerschapsrichtlijn (2004/38) en de manier waarop de Raad van State ongemotiveerd het verzoek om prejudiciële vragen afwijst


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

10 december 2017

VACATURE: Allround Administratief Medewerker


Voor een van onze opdrachtgevers binnen de rijksoverheid zijn wij op zoek naar een fulltime administratief medewerker met ervaring in telefonisch contact en het maken van planningen.

Als administratief medewerker ben je in deze functie verantwoordelijk voor de administratieve en ondersteunende werkzaamheden van de afdeling. Binnen de afdeling wordt volledig digitaal gewerkt.

Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:
- Je verwerkt en registreert de verschillende handelingen in het digitale informatiesysteem.
- Je hebt telefonisch contact met verschillende collega's en externe partners.
- Je controleert de vorm en de inhoud van de dossiers.
- Je draagt zorg voor het verwerken van nieuwe dossiers en digitaliseert de stukken in het daarvoor bestemde systeem.
- Tevens ben je aanspraakpunt voor de medewerkers, voor wat betreft de administratieve afhandeling van dossiers.
- Je signaleert hierin mogelijke knelpunten en draagt, in overleg met de collega’s, zorg voor een tijdige en juiste planning van gesprekken.
- Je ondersteunt bij alle andere administratieve werkzaamheden. Voor deze functie zoeken wij een fulltime administratief medewerker met ervaring in telefonisch (klant)contact en planningswerkzaamheden.

Daarnaast breng jij het volgende mee:
- MBO werk en denkniveau, door een afgeronde opleiding;
- Kennis van (moderne) vreemde talen;
- Affiniteit met/ kennis van de vreemdelingen keten;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Computervaardigheden, bij voorkeur gewerkt met verschillende ICT-/ database systemen;
- Je bent flexibel, kunt goed omgaan met veranderingen in je werkinhoud en bent pro-actief ingesteld.
- Je hebt ervaring met het maken van planningen;
- Je bent 36 uur per week beschikbaar.

Verder ben je een echte teamplayer, stressbestendig, klantgericht, werk je nauwkeurig en resultaatgericht. We bieden je een dienstverband voor 6 maanden, met mogelijkheden tot verlenging.

Het betreft een functie voor 36 uur per week. Het salaris bedraagt €1999 bruto per maand op basis van 36 uur per week.

Ben jij de administratief medewerker die we zoeken?

Dan ontvangen we graag jouw motivatie en CV! Solliciteer direct


Kerstwinkel 2017Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

01 december 2017

Vluchtelingenwerk: in bezwaar kunnen uw clienten gratis een gespecialiseerde advocaat krijgen.

De week schreef me een jurist wiens zus nareizigers-aanvragen doet bij een plaatselijke afdeling van Vluchtelingenwerk. Van een gezin dat ze beiden goed kenden was de aanvraag voor een volwassen kind afgewezen. De zus van Vluchtelingenwerk had dus haar andere zus gevraagd of die wilde bijspringen. De juriste vroeg wat je dan in bezwaar kon aanvoeren. En het was me toch een moeilijke zaak!

Ik denk dat veel vrijwilligers die helpen met nareizen en / of gezinshereniging niet beseffen dat als er een afwijzende beschikking komt er een rechtsmiddel kan worden aangespannen en dat daar de vreemdeling (meestal) een toevoeging voor kan krijgen en dus naar een gespecialiseerde advocaat kan. Het is dus helemaal niet nodig om het maar zelf te proberen. Het is ook vaak zo dat die advocaat niet alleen die ene zaak zal behandelen maar ook vergelijkbare zaken doet waardoor als het goed is hij of zij de klappen van de zweep kent.

Ik was zelf de coordinator bij Vluchtelingenwerk 10 jaar geleden van een team vrijwilligers die nareisaanvragen indienden en heb meer dan 20 jaar ervaring. Ook ik moest nadenken toe ze bezwaar zei en ik dacht "maar het is toch artikel 29"?  Ik bedoel maar. Je bent een poosje uit de asieltak en het zit in je kleine teen weggezakt.

Het wil natuurlijk niet zeggen dat het niet hartstikke lief is dat u iemand wilt helpen waar u zich betrokken bij voelt en het wil ook niet zeggen dat u niet kunt meehelpen. Maar zie het alsof u de huisarts bent en iemand naar de cardioloog moet worden doorverwezen.

Desnoods gaat u met uw client naar de advocaat mee en vraagt u wat u kunt betekenen. Of als u een ander idee had leg dat dan ook aan die advocaat voor. De meeste advocaten zijn best blij als iemand wil helpen met documenten verzamelen of gelijkluidende zaken opzoeken. Twee weten meer dan een nietwaar. En voor sommige van uw clienten is het al fijn dat u gewoon er voor hen bent om de voortgang te bespreken en een luisterend oor te bieden.

Bedenk ook dat als u het fout doet dit soms onrepareerbare fouten voor de vreemdeling kan betekenen.

Bespaar continu

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UItspraak: IND kan niet zomaar van horen in bezwaar afzien als er veel stukken in bezwaar zijn overgelegd en de IND in primo fout zat(Raad van State)

En daar hebben ze nogal de neiging toe bij de IND!!! Immers uit dat horen zou het wel duidelijk kunnen worden dat deze mensen er echt gewoond hebben.

"

1.    In de tweede grief betoogt de vreemdeling dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat zijn beroepsgrond dat de staatssecretaris ten onrechte een verblijfstermijn van zes maanden heeft gehanteerd, geen bespreking behoeft.
1.1.    Hoewel de vreemdeling terecht betoogt dat de staatssecretaris, door alleen aan te nemen dat gezinsleven is opgebouwd of bestendigd bij een daadwerkelijk en aaneengesloten verblijf in een andere lidstaat van ten minste zes maanden, een onjuiste maatstaf heeft toegepast (zie de uitspraken van de Afdeling van 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3184 en ECLI:NL:RVS:2014:3179), leidt dit niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak. De rechtbank heeft namelijk, gelet op haar oordeel dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij samen met referente feitelijk in Duitsland heeft verbleven, terecht geoordeeld dat de beroepsgrond over de termijn in dat licht geen bespreking behoeft.
    De grief faalt.

2.    In de vierde grief klaagt de vreemdeling dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de staatssecretaris terecht heeft afgezien van het horen in bezwaar.
2.1.    Gelet op het grote aantal stukken dat de vreemdeling ter staving van zijn bezwaar heeft overgelegd en in het licht van hetgeen onder 1.1. is overwogen over de onjuiste maatstaf, heeft de rechtbank ten onrechte overwogen dat de staatssecretaris terecht het door de vreemdeling gemaakte bezwaar tegen het besluit van 21 maart 2016 als kennelijk ongegrond in de zin van artikel 7:3, aanhef en onder b, van de Awb heeft aangemerkt. Nu het horen in bezwaar een essentieel onderdeel van de bezwaarschriftprocedure is, heeft de staatssecretaris ten onrechte de vreemdeling niet gehoord."

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 24-11-2017
Datum publicatie 29-11-2017
Zaaknummer 201703003/1/V3
 
De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:3239

Sint Cadeauwinkel

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Uitspraak: atheïstische acteur / regisseur uit Irak


ECLI:NL:RBDHA:2017:14012 Rechtbank Den Haag, 27-11-2017, 17/8547

Datum uitspraak:
27-11-2017
Datum publicatie:
29-11-2017
Inhoudsindicatie:
Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat uit eisers verklaringen niet volgt dat hij atheïst is of zich als atheïst profileert in Irak. Ook heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd hoe eisers werk als acteur, regisseur en scenarioschrijver, waarvan verweerder niet heeft betwist dat eiser daarin zijn non-religieuze opvattingen ten aanzien van politiek en maatschappij tot uitdrukking brengt, zich verhoudt tot wat in het Algemeen ambtsbericht inzake Irak van november 2016 en in het U.S. State Department Country Report on Human Rights Practices 2015 ten aanzien van Irak is vermeld over atheïsten, journalisten en mediapersoneel. Daaruit volgt immers dat journalisten, mediapersoneel en atheïsten zich in Irak niet vrijelijk kunnen uiten zonder daarbij te moeten vrezen voor geweld van de zijde van onder meer de veiligheidsdiensten, conservatieve moslims of medeburgers. Dat verweerder stelt dat eiser niet behoort tot een risicogroep is zoals geïdentificeerd in het huidige landgebonden beleid inzake Irak, acht de rechtbank niet voldoende, gelet op de raakvlakken met eisers werk en gelet op de geloofwaardig geachte aanhouding van eiser tijdens het filmen van een demonstratie voor een documentaire over activisten onder het regime van de Baath-partij in 2015. Dat eisers films niet bij wet of door de rechter verboden zijn in Irak, leidt evenmin tot de conclusie dat eiser niet hoeft te vrezen voor geweld. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking de verklaring van eiser dat zijn werk wordt afgewezen door religieuze mensen, dat een imam zich in negatieve zin heeft geuit tijdens het vrijdaggebed over de film waarin eiser speelt en dat de regisseur van deze film naar aanleiding van de film is bedreigd. Ook neemt de rechtbank in aanmerking dat het werk van een landelijk bekende acteur, regisseur en scenarioschrijver per definitie verder reikt dan de plaats waarin hij woont.


Hier staat de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:14012


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

IND gaat nareizigers Eritrea anders screenen


Mensen uit Eritrea die zich bij gezinsleden willen voegen die al in Nederland zijn, hebben vaak geen officiële documenten. En de officiële papieren die wel worden overlegd, zijn vaak vervalst. Daarom wil de IND nu sneller ook niet-officiële documenten wegen, zoals bijvoorbeeld een huwelijkscertificaat van een kerk. Tot nu toe gebeurde dit pas als officiële bewijzen niet konden worden geleverd.
Ook een dna-onderzoek kan nu eerder worden uitgevoerd. Daarvoor werd tot nu toe ook gewacht tot duidelijk was dat er geen officiële papieren konden worden getoond.

Lees verder in de Telegraaf:
 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1328112/ind-gaat-nareizigers-eritrea-anders-screenen
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: stagiair(e) die in de actualiteit van het migratierecht wil duiken

 

Voor de periode van februari t/m juli 2018 zoeken wij een stagiair(e) die in de actualiteit van het migratierecht wil duiken en meewerkt aan de productie van JV en de redactie van Migratieweb. Zie voor de vacature https://lnkd.in/eUB2V6RSint Cadeauwinkel
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: cursuscoordinator migratierecht

 Meer informatie hier: http://www.migratieweb.nl/banner/vacaturecursuscoordinator_nov17.pdfInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vrijwillige terugkeer via het IOM. Zou de advocaat/jurist hier ook info over moeten geven?

(English below) Eerder deze week een interessant webinar gevolgd bij KTV - Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen verzorgd door UN Migration Agency (IOM)-Nederland. Wat juristen vaak niet weten en dus niet aan hun clienten vertellen of denken dat dat ze clienten gaat kosten als ze het vertellen of het niet bij hun eigen politieke idealen vinden passen en daarom er niet over beginnen, is dat het IOM als iemand zelf wil vertrekken voor veel landen een programma biedt waar de teruggekeerde vreemdeling een jaar wordt begeleid en ondersteuning (ook financieel) krijgt. Ook wordt er voor gezorgd dat iemand naar huis kan vliegen en er op zijn of haar papieren niets over uitzetting of deportatie komt te staan. Dit hele programma wordt uitgevoerd door een VN organisatie maar de kosten worden betaald door Nederland.De mevrouw van het IOM vertelde dat ze de nodige mensen ziet die terugkeren ondanks dat ze een status hebben gekregen omdat gezinshereniging met hun achtergebleven vrouw en kinderen zo lang duurt.Het was een interessant webinar dat ik toch ook advocaten en Vluchtelingenwerk-vrijwilligers zou willen aanraden. Voor het geld hoef je het niet te laten.

Ik vind het namelijk belangrijk dat wij aan onze clienten zelf de keuze kunnen laten.

Als Syrier krijg je bijna altijd een status omdat Syrie zo gevaarlijk is maar als je dan een gezinnetje hebt die in een vluchtelingenkamp in Jordanie die daar veilig zijn maar wel een stuk minder comfortabel dan jij in Nederland dan kan ik me zo voorstellen dat je als het allemaal heel lang duurt je liever gewoon naar hen gaat. Of als je een Irakees bent die voor IS bent gevlucht en je provincie nu wel veilig is dan wil je misschien wel gewoon naar huis.

Ongeveer een jaar geleden pleegde iemand zelfmoord omdat hij niet meer aan zijn vrouw kon uitleggen waarom ze nog niet kon komen. Hij had gevraagd bij de politie om zijn paspoort om terug te keren maar dat konden ze hem niet geven omdat dit ergens was opgeslagen tijdens zijn asielaanvraag. Zo iemand had de weg naar het IOM moeten weten.

Ook zie je mensen die als ze te horen krijgen dat ze echt zijn uitgeprocedeerd zich met hun vrienden en juristen zich helemaal richten op wat er nog kan worden gedaan om mensen in Nederland te houden. Terugkeer is een vies woord. Moet er dan echt worden teruggekeerd dan is men helemaal wanhopig.

Toen ik recent een advocaat op het webinar attent maakte zei hij: "Wytzia als ik tegen een client zeg dat hij ook terug kan gaan neemt hij een andere advocaat."

Toch denk ik dat het goed is om aan het begin en aan het eind van rechtsbijstand mensen attent te maken op de mogelijkheden die het IOM biedt. Kreeg je vroeger een zak geld mee en moest je het dan maar zelf gaan rooien, tegenwoordig is de hulp voornamelijk in natura en krijgen mensen in hun land van herkomst nog een jaar begeleiding. Ook financieel.

Mensen zijn soms jaren van huis weg geweest, hebben er geen netwerk meer. Dan is het goed dat je daar een IOM begeleider hebt. Ook voor dingen als een presentje voor familie zorgt het IOM zodat mensen niet in schaamte met hangende pootjes terugkeren.

Maak als advocaat/ Vluchtelingenwerk-medewerker duidelijk dat je alles zal doen om zijn of haar belangen te behartigen maar dat het goed is als mensen zelf weten welke andere mogelijkheden er zijn en dat het aan hen zelf is om keuzes te maken.

In ons leven moeten we uiteindelijk vaak voor plan B gaan. En soms blijkt dat achteraf maar goed ook.

Trouwens als iemand niet terug kan keren omdat een ambassade geen documenten wil verstrekken maar weigert zaken op papier te zetten waardoor de vreemdeling zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning vanwege buiten schuld niet kunnen vertrekken niet krijgt onderbouwd dan kan je ook naar het IOM. Lukt het hen ook niet dan heb je dat op papier.
This week I attended a webinar organised by KTV about voluntary returns to the country of origin. What many lawyers do not know or do not think it is their job to tell is that the IOM facilitates voluntary returns. NOt only by giving people a ticket home but in the cases of the orange countries also helps people the first year. No mention of deportation on the paperwork because they only help when people want to return. The whole program is paid for by the Dutch government but the IOM is a United Nations organisation.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator