Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2012 weergeven

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Commissie: strafprocedure tegen Nederland om regels migratie

EU-commissaris van Sociale Zaken Laszlo Andor heeft felle kritiek op Nederland. Foto AFP / Georges Gobet door BinnenlandDe Europese Commissie dreigt met een strafprocedure tegen Nederland als het de nieuwe regels voor arbeidsmigratie niet aanpast. Dat blijkt uit een brief van de Commissie aan de ministers Kamp (Sociale Zaken) en Leers (Asiel en Migratie) die in het bezit is van NRC Handelsblad. Nederland wil EU-burgers al na drie maanden kunnen uitzetten als ze in die tijd geen werk hebben gevonden. Maar volgens de Europese wetgeving hebben EU-burgers minimaal zes maanden de tijd om een baan te vinden of te bewijzen dat ze “een serieuze kans maken” op werk. In een strafprocedure wordt de kwestie voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Die ziet toe op de EU-wetgeving. Als het Hof de Commissie gelijk krijgt, moet Nederland de regels aanpassen. Anders volgt een boete.
Commissie: Nederland mag in buitenland wonende EU-burgers…

Britten willen invloed Europees Hof beperken

De regering van de Britse premier Cameron wil de invloed van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inperken. Foto Reuters / Stefan Wermuth door BuitenlandDe Britse regering wil het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) aanpassen en daarmee de invloed van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inperken. Dat blijkt uit een ontwerpverklaring die uitgelekt is naar Britse media, meldt de BBC. De roep om een aanpassing van het EVRM komt op een moment dat het Verenigd Koninkrijk voorzitter is van de Raad van Europa, de organisatie waaronder het mensenrechtenhof valt. Londen wil tijdens een conferentie van de Raad in Brighton in april een akkoord bereiken over een beperktere rol van het mensenrechtenhof in Straatsburg, schrijft Mark Beunderman vandaag in NRC Handelsblad.
“Al enige tijd ligt het hof onder vuur in het Verenigd Koninkrijk. Het zou zich te activistisch opstellen en de soevereiniteit van nationale regeringen en parlementen aantasten.…

Draft declaration on British ECHR reform plans leaked

February 29, 2012 by 1 Crown Office Row
The French translation of the draft of the so-called ‘Brighton Declaration’ (the seaside city where state parties to the ECHR will meet in April to discuss reforms of the Court and the Convention) has been leaked after the UK government refusedto circulate the text publicly

read more here:  http://ukhumanrightsblog.com/2012/02/29/draft-declaration-on-british-echr-reform-plans-leaked-antoine-buyse/

Het ziet er naar uit dat Engeland een aantal veranderingen wil en op steun van Nederland rekent:
1) Veranderingen in "margin of appreciation"
2) Kortere beroepstermijn
3) Geen beroep mogelijk in zaken die al op dezelfde gronden nationaal zijn uitgeprocedeerd
4) Meer rechters

Zie ook: http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/29/britten-willen-invloed-europees-hof-voor-de-rechten-van-de-mens-inperken/

en:

 Leaked proposals set out Britain's tough line towards Strasbourg
UK wants to stop cases reaching European court if question is "substanti…

The democratic legitimacy of human rights

February 28, 2012 by Rachit Buch Why should we bother with the European Convention on Human Rights? Many of those that would never contemplate leaving the ECHR still question whether we should abide by controversial decisions such as those on prisoners’ voting rights or deportation. UCL’s Professor Richard Bellamy attempted to answer this question at the Statute Law Society’s talk on Monday evening. He said that the UK should abide by the ECHR, which gains its legitimacy by being the best way for democratic states regulate their relationships and protect their citizens’ rights.

Read more / Lees de rest van het artikel hier: http://ukhumanrightsblog.com/2012/02/28/the-democratic-legitimacy-of-human-rights/Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Raad van State over interim measures en opschorten overdrachttermijn (uitspraak)

LJN: BV7103, Raad van State , 201105103/1/V4
Datum uitspraak: 22-02-2012
Datum publicatie: 28-02-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

2.1. Onder de minister wordt tevens verstaan: diens rechtsvoorgangers.

2.2. In de enige grief klaagt de minister, samengevat weergegeven, dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat artikel 20, eerste lid, aanhef en onder e, van Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de verordening) zo dient te worden gelezen dat de overdrachtstermijn slechts dan wordt opgeschort als een voorziening is getroffen door een gerecht of bevoegde instantie, indien nationale wetgeving in een zodanige voorziening van een gerecht of instantie voorziet. Daartoe betoogt hij dat onder het in …

HvA over aanbieden gebedsruimtes

De afgelopen dagen berichtten diverse media over het ontbreken van gebedsruimtes binnen de locaties van de Hogeschool van Amsterdam. Het College van Bestuur geeft in dit bericht graag een toelichting op dit onderwerp:
‘De Hogeschool van Amsterdam is een openbare instelling waar mensen met verschillende geloofsovertuigingen studeren en werken. Voor alle overtuigingen is gelijkelijk respect en voor geen enkele overtuiging worden speciale voorzieningen getroffen. Dit betekent dat er ook geen ruimtes zijn die door meerdere geloofsovertuigingen voor religieuze activiteiten gebruikt kunnen worden.
In de omgeving van de hogeschool zijn diverse plekken, die daar specifiek voor bedoeld en ingericht zijn, waar gebeden kan worden. In de hogeschoolgebouwen zelf zijn meerdere plaatsen waar het rustig is, waar mensen zich even kunnen terugtrekken zonder dat het speciale gebedsruimtes zijn.
Naast studenten die pleiten voor een stilteruimte ten behoeve van gebed zijn er op de Hogeschool…

Zicht op uitzetting naar Suriname (uitspraak)

LJN: BV6933, Rechtbank 's-Gravenhage, Awb 12 / 1763
Datum uitspraak: 24-02-2012
Datum publicatie: 24-02-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie:
Suriname, zicht op uitzetting Uit de antwoorden van verweerder blijkt dat er in de periode vanaf mei 2011 tot heden circa 15 noodpaspoorten zijn verstrekt, waarvan in één geval aan een ongedocumenteerde vreemdeling. Voorts hebben de Surinaamse autoriteiten in heel 2011 na presentaties in circa 25 gevallen toegezegd dat een noodpaspoort zal worden verstrekt, waaronder aan ongedocumenteerde vreemdelingen. Deze presentaties en toezegging zijn ten dele gedaan na mei 2011. In 2012 hebben de Surinaamse autoriteiten tot op heden één noodpaspoort verstrekt. Op basis van deze gegevens is de rechtbank van oordeel dat het zicht op uitzetting van eiser niet ontbreekt.

www.rechtpsraak.nlLaw blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de…

Samenwoners hebben niet dezelfde rechten als gehuwden in Europees verband (uitspraak)

LJN: BV7041, Rechtbank 's-Gravenhage , 11/11456
Datum uitspraak: 21-02-2012
Datum publicatie: 27-02-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Vreemdelingenzaak. Einduitspraak na toepassing bestuurlijke lus. De Minister van Immigratie en Asiel (thans Immigratie, Integratie en Asiel) heeft alsnog deugdelijk gemotiveerd waarom de procedurele bezwaren van de vreemdeling geen doel treffen. Voorts stelt de minister zich terecht op het standpunt dat de vreemdeling geen rechten kan ontlenen aan artikel 13, tweede lid, van Richtlijn 2004/38/EG. De rechtbank verklaart het beroep gegrond, vernietigt het bestreden besluit en bepaalt dat de rechtsgevolgen van dat besluit in stand blijven.
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

---------------
2.4.2. In haar tussenuitspraak van 2 december 2011 heeft de rechtbank overwogen dat verweerder in het bestreden besluit niet heeft toegelicht waarom de procedurele en inhoudelijke argumenten die eiser in bezw…

VACATURE : Juridisch medewerker rechtbank Zutphen (griffier in de volksmond)

Vacaturenummer: RBZUT-201201846
Sluitingsdatum: 09/03/2012

Functie-omschrijving

Je verleent zelfstand (juridische) ondersteuning bij de voorbereiding, de behandeling ter zitting en de nabewerking van zaken. Je signaleert problemen, zoekt actief naar de benodigde informatie, herkent deze en legt verbanden tussen gegevens. Vervolgens benoem je de consequenties van bepaalde keuzen, toetst de voorstellen vanuit verschillende invalshoeken en komt met een goed afgewogen oordeel. Relevante details die de grote lijn ondersteunen worden door jou benoemd en door jou vastgelegd.

Zorgvuldigheid en accuratesse zijn hierbij essentieel. Je beschikt over de kwaliteit om keuzemomenten in de planning van een zaak of van een taakonderdeel te benoemen waardoor je laat zien te kunnen sturen op een balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Een nieuwsgierige en leergierige instelling is vereist zodat je nieuwe informatie kunt integreren in bestaande kennis en je deze effectief kunt toepassen. Jouw schriftelijk…

VVD woordvoerster immigratie niet blij met kinderpardon

Cora v Nieuwenhuizen ‏ @CvNieuwenhuizen
"Zoals verwacht vernietigend advies Raad van State inzake wetsvoorstel kinderpardon PvdA/CU: onnodig, oneerlijk, ondoelmatig en onduidelijk."
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Familieleven: Sanade and others (British children – Zambrano – Dereci)

We hebben het hier al eerder over deze Britse "Zambrano"-zaak gehad. Asad Ali Khan, een Brits-Pakistaanse advocaat, legt in zijn Weblog het zo uit:

"In sum, the UT concluded that:
Section 32 of the UK Borders Act 2007 provides that where a person is sentenced to imprisonment of 12 months or more, he must be deported unless he falls within one of the statutory exceptions.   Article 8 provides one such exception but there is no justification for saying that it will only be in exceptional circumstances that removal will violate the family’s protected Article 8 rights or that the claim itself must be exceptional: the issue is whether the State can justify the interference as necessary, that is say a proportionate and fair balance in pursuit of a legitimate aim. The more serious the offending, the stronger is the case for deportation, but Parliament has not stated that every offence serious enough to merit a penalty of twelve months or more imprisonment makes inter…

Hein de Haas: Vraag naar migranten neemt toe

Het is heel moeilijk om migratiebeleid te voeren dat haaks staat op de economische trend. Als er een arbeidsvraag is, dan vindt migratie plaats, is het niet legaal, dan illegaal. Dat stelt Hein de Haas van het International Migration Insitute. De toestroom van migranten beperken is moeilijk op het moment als er economisch gezien een vraag is naar arbeidsmigranten.
Hein de Haas, directielid van het International Migration Institute, verwacht dat de vraag laaggeschoolde arbeid in Nederland toe zal nemen. Vanwege demografische ontwikkelingen zullen we in de toekomst veel laaggeschoolden nodig hebben in bijvoorbeeld de zorg maar ook in de schoonmaakbranche.
"Maar er is geen politiek draagvlak om dat via migratie op te lossen", ziet De Haas. Het gevolg is dat de toestroom van illegale migranten zal toenemen. "De enige manier om migratie echt tegen te gaan, is de economie ten gronde te richten

Bron: http://www.z24.nl/analyse/artikel_295535.z24/Hein_de_Haas__Vraag_…

HUman Rights Watch "UK: Halt Deportations of Tamils to Sri Lanka"

(New York) – The United Kingdom should suspend deportations of ethnic Tamil asylum seekers to Sri Lanka and immediately review its policies and information about the country’s rights situation used to assess their claims, Human Rights Watch said today. Research by Human Rights Watch has found that some returned Tamil asylum seekers from the United Kingdom have been subjected to arbitrary arrest and torture upon their return to Sri Lanka.
In recent months the British government has sent Tamil asylum seekers back to Sri Lanka on charter flights. Human Rights Watch expressed particular concern about the next scheduled deportation from the United Kingdom of about 100 Tamil asylum seekers, scheduled for February 28, 2012.
“The British government has an international legal obligation not to deport people who have a credible fear of torture upon return,” said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. “Convincing reports of arbitrary arrests and torture demand that the UK …

Strengere eisen voor gezinshereniging

32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 17 februari 2012
Inleiding Meest recent heb ik u op 14 november jl. geïnformeerd over de maatregelen die ik neem op het gebied van gezinsmigratie.1 Ik heb aangegeven dat de desbetreffende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in 2012 in werking treedt.
De hoofdlijnen heb ik reeds in januari 2011 met uw Kamer gedeeld.2 Het betreft de realisatie van een aantal voornemens uit het regeer- en gedoogakkoord, te weten beperking van gezinsmigratie tot het kerngezin, invoering van een wachttermijn voor referenten en verlenging van de vereiste termijn voor voortgezet verblijf van gezinsmigranten van 3 naar 5 jaar.
Hierbij informeer ik …

Landgebonden beleid Noord Kaukasus (brief Leers)

19 637 Vreemdelingenbeleid
Nr. 1495 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 februari 2012

Naar aanleiding van het verschijnen van het algemeen ambtsbericht over de Noordelijke Kaukasus op 17 januari 2012, informeer ik u in deze brief over de beleidsontwikkelingen op het gebied van het landgebonden asielbeleid voor de Noordelijke Kaukasus en de deelrepubliek Tsjetsjenië in het bijzonder. Het ambtsbericht betreft een actualisering van eerdere ambtsberichten en beslaat de periode april 2010 tot en met december 2012.

De veiligheidssituatie in de Noordelijke Kaukasus was gedurende de verslagperiode instabiel en onrustig. Waar het geweld binnen de Noordelijke Kaukasus voorheen voornamelijk gecentreerd was in Tsjetsjenië, verspreidde het zich in de verslagperiode verder naar de omliggende republieken, met name Dagestan. Aanvankelijk was het geweld in de vorm van aanslagen in Tsjetsjenië afgenomen ten op…

Politiek Café "Integratie" met Ahmed Marcouch, tevens afleggen verantwoording over gebeurtenissen omtrent vertrek Job Cohen

Door Helma Baart
De PvdA Leiden organiseert op dinsdag 28 februari een politiek café over integratie met als hoofdspreker Ahmed Marcouch. Marcouch werd in  2010 met voorkeursstemmen gekozen tot lid van de  Tweede Kamer voor de PvdA. Daarvoor was hij o.a. stadsdeelvoorzitter in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. Daar liet hij een eigen geluid over integratie en de relatie tussen autochtonen en allochtonen. Met o.a. het laten starten van de Gay Parade in het gemengde stadsdeel confronteerde hij veel bewoners met hun standpunten. In 2007 gaf hij in een interview in Vrij Nederland aan dat integratie meer is dan ‘leren of het hebben een baan’. Een mentaliteitsverandering is wat Marcouch betreft bij dat proces cruciaal. Naast Marcouch zal vanuit de PvdA het Leids gemeenteraadslid Esther Karsch-Spiro aanwezig zijn. Zij zal een korte inleiding geven op de vraagstukken op het gebied van integratie in de gemeente Leiden. Ook zullen representanten zijn van verschillende minderheidsgr…

1,5 jaar immigratiebeleid: politici en wetenschappers in gesprek

UITNODIGING RONDETAFELGESPREK:
‘1,5 jaar immigratiebeleid: politici en wetenschappers in gesprek’
Vrijdag 23 maart 2012van 13.30 - 17.30 uur

Met het rondetafelgesprek ‘1,5 jaar immigratiebeleid: politici en wetenschappers in gesprek’ evalueert het NJCM het immigratiebeleid van het kabinet-Rutte. Voor dit gesprek zijn zowel politici en beleidsmedewerkers als wetenschappers uitgenodigd. Zij gaan in discussie over de stand van zaken en de haalbaarheid van de plannen uit het regeer- en gedoogakkoord op het gebied van immigratie.
Het kabinet heeft in het regeer- en gedoogakkoord het wijzigen van het asiel- en migratiebeleid als één van haar belangrijkste doelen gesteld. Nederland heeft inmiddels een aantal concrete voorstellen gedaan om Europese regelgeving op het gebied van asielbeleid aan te scherpen. Tegelijkertijd staat ook de rol van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op dit gebied onder druk in Nederland. Deze ontwikkelingen roepen vragen op ten aanzien van de grenzen di…

Amnesty week (Donate and get a free add here)

This week is Amnesty International Fundraising week in the Netherlands. If you donate to your local Amnesty and send me proof of it, I will place a Blogpost for you with your firm or the cause of your choice here.

Doneer deze week aan Amnesty International en als u mij daarvan de overschrijving laat zien zal ik desgewenst hier voor u een bericht over uw bedrijf of een stichting die u steunt (bijvoorbeeld Amnesty) hier plaatsen.
contact email: wytzia@yahoo.com (tot/untill  19th of januari 2012, but your add will be here till june at least)http://www.amnesty.org/air11 (click this link to open the report)


Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Brief Leers over onderhandelingen inzake een EU-richtlijn voor seizoensarbeid

32 452 EU-voorstel Richtlijn seizoenarbeiders COM(2010)379
Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2012

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ter informatie de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over het voorstel voor de seizoenswerkersrichtlijn.

In het Algemeen Overleg van 28 oktober 2010 (Kamerstuk 32 452, nr. 6) over bovengenoemd voorstel zijn vijf aandachtspunten voor de onderhandelingen geformuleerd. Het betreft:

a. de mogelijkheid om een aanvullend document met arbeidsmarktgegevens als bijlage bij de verblijfsvergunning te voegen, ten behoeve van de handhaving;

b. het behoud van de tewerkstellingsvergunningsplicht bij een verblijf korter dan drie maanden;

c. een maximale verblijfstermijn van seizoenswerk van vierentwintig weken;

d. de voorwaarden van de verblijfsvergunning inzake passende huisvesti…

Recente berichten


en meer