De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

22 oktober 2019

NIeuwbrieven migratierecht van de Radbouduniversiteit Nijmegen (gratis)

Met dank aan mr dr Carolus Grütters, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen, voor de attendering op deze vrijvoorhanden informatiebronnen.
NEMIS NEMIS
Newsletter on European Migration Issues (since 2010)
NEAIS NEAIS
Newsletter on European Asylum Issues (since 2012)
NEFIS.logo NEFIS
Newsletter on European Free Movement Issues (since 2019)
CJEU logo CJEU
Overview of CJEU case law on:
  • migration
  • asylum
  • borders and visa
  • irregular migration
  • EEC-Turkey Ass. Agreement
  • Free Movement
CMR Publications and News
Jean Monnet Centre of Excellence
CMR Newsletter on recent resultsInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Advocaat Piet Hein Hillen over een zaak waar na een voornemen tot afwijzing toch asiel werd verleend


"Blij en trots: ook een verblijfsvergunning asiel voor de broer van een oud cliënt. Het besluit werd door de IND genomen bijna 15 maanden na indiening van de asielaanvraag.
Het is fijn om als advocaat het verschil te kunnen maken.
Met dank overigens aan de IND. Het getuigt van bestuurlijke moed om, na eerst een voornemen tot afwijzing te hebben uitgebracht, toch binnen de AA-procedure tot inwilliging van de asielaanvraag over te gaan.
Dat hetgeen cliënt aan dwangsommen van de IND ontvangt de vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand zéér ruim overstijgt kan wellicht in een overleg tussen minister Harbers en staatssecretaris Broekers-Knol aan de orde komen."

 (Met toestemming overgenomen van zijn privé facebook - na elkaar jaren als opponenten op zitting te hebben gezien en dan samen met de trein naar huis na afloop nu ook al jaren samen op FB - zo gaat dat.)

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

19 oktober 2019

"Relatives of refugees are not legally refugees after all" - wat betekent dit voor de Nederlandse praktijk?


The Court of Appeal has held that the UN Refugee Convention should not be interpreted to include an implied type of derivative refugee status for the family members of refugees. As a result, anyone who was granted refugee status under UK law as the family member of a recognised refugee does not benefit from the protections in the Refugee Convention against withdrawal of refugee status.
The legal issue is a highly technical matter of treaty interpretation, but it has wide practical ramifications for the family members of recognised refugees. In effect, the Court of Appeal has ruled that the Home Office has been mistakenly giving out refugee status to the family members of actual refugees.

Lees hier verder:  https://www.freemovement.org.uk/family-reunion-refugees-not-protected-by-refugee-convention/

Het gaat hier om een nareiziger in Engeland wiens moeder vluchteling is en die zelf een afgeleidde vluchtelingenstatus kreeg. Hij vindt dat hij niet kan worden uitgezet omdat hij vluchteling is en het Vluchtelingenverdrag daar in artikel 32 en 33 tegen zou beschermen. Het Engelse Court of Appeal vindt echter dat we daar helemaal niet naar hoeven te kijken omdat nareizers geen vluchtelingen zijn want zij voldoen niet aan de definitie van vluchteling Ze hebben zich niet op vervolging beroepen en ze zijn er nooit op beoordeeld.

Maar hoe nu met de nareizigers in Nederland?

In Nederland mogen familieleden nareizen op basis van artikel 29 lid 2 Vw en ingetrokken op basis van artikel 32 Vw. Een van de redenen is een gevaar voor openbare orde zoals ook het geval is in de Britse zaak.

"JS claimed that he held derivative refugee status and was protected against refoulement unless the exceptions in Article 32 and 33 of the Refugee Convention were fulfilled."

 Als een van deze nareizigers zich vervolgens op het gevaar voor refoulement zou beroepen zou ook Nederland kunnen zeggen "dan had u een zelfstandig asielverzoek moeten indienen". Het is immers zo dat een status op grond van artikel 29 Vw alleen als deze op basis van het eerste lid onder a is verleend erkenning als vluchteling behelst.

Daarom is het belangrijk dat nareizigers met een eigen asielverhaal ook een eigen zelfstandige asielaanvraag indienen.

De schrijver schrijft daarom:

"The modern Home Office guidance on refugee family reunion is now clear that the family members of refugees are not also refugees, even if they can benefit from similar rights to refugees (see page 25). This case emphasises the importance of family members admitted under the family reunion policy also making their own, separate claim for refugee status where appropriate. For those who were apparently granted refugee status in the past and now find that they do not have this status, they can claim entitlement to the same rights under domestic law on the ground that they have a substantive legitimate expectation to the rights in the Refugee Convention."

Dit alsnog indienen werkt niet in Nederland want dan zal worden gezegd dat er geen belang is want iemand heeft al een vergunning en is veilig.  Maar wellicht wel iets om in de gaten te houden. Ik ben al jaren uit de asielpraktijk dus corrigeer me waar nodig.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

UITSPRAAK: Afwijzing visum


ECLI:NL:RBDHA:2019:10510

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 07-10-2019
Datum publicatie 09-10-2019
Zaaknummer AWB 18 / 9439
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Beroep ongegrond. Visum kort verblijf. Doel en omstandigheden voorgenomen verblijf niet aangetoond, onvoldoende sociale en economische binding.

4. Op grond van artikel 32, eerste lid, aanhef en onder a, onder ii, van de Visumcode1 wordt, onverminderd artikel 25, eerste lid, een visum geweigerd indien de aanvrager het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet heeft aangetoond. Op grond van artikel 32, eerste lid, aanhef en onder b, van de Visumcode wordt een visum (onder meer) geweigerd indien redelijke twijfel bestaat over het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum. Hierbij betrekt verweerder of voldoende sociale en economische binding met het land van herkomst bestaat.
5. De rechtbank stelt voorop dat bij het onderzoek of aan de toepassingsvoorwaarden van de Visumcode is voldaan, aan verweerder een zekere beoordelingsruimte toekomt en dat het op de weg van eiser ligt om aannemelijk te maken dat geen redelijke twijfel bestaat over het voornemen van eiser om Nederland vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten. De rechtbank kan dit oordeel van verweerder slechts terughoudend toetsen.2
6. Ten eerste is de rechtbank van oordeel dat verweerder bij de beoordeling van het gestelde reisdoel heeft mogen betrekken dat eiser en referent in de stukken tegenstrijdig hebben verklaard over de beoogde verblijfsduur van eiser in Nederland. De stelling dat dit op een misverstand berust, is onvoldoende om deze geconstateerde tegenstrijdigheden weg te nemen. Daarnaast heeft verweerder ook kunnen betrekken dat eiser en referent wisselend hebben verklaard over de aard van hun relatie. In beroep heeft eiser nog aanvullende stukken overgelegd, waaronder afschriften van Western Union. Hieruit blijkt niet dat referent eiser structureel financieel ondersteunt, zodat dit ook niet de aard van hun relatie aannemelijk maakt. Ook heeft eiser documenten overgelegd die zien op de periode na het bestreden besluit. Deze stukken kunnen gelet op de ex-tunc toetsing niet worden betrokken bij de beoordeling van het beroep. Verweerder heeft zich daarom op het standpunt kunnen stellen dat het reisdoel onvoldoende is komen vast te staan en dat daarmee samenhangend de tijdige terugkeer van eiser naar India niet is gewaarborgd.
7. Ten tweede heeft verweerder kunnen concluderen dat eiser onvoldoende sociale en economische binding heeft met India. Niet is gebleken dat eiser zorg draagt voor directe familieleden, of dat hij financieel voor hen zorgt. Er is evenmin gebleken van zwaarwegende maatschappelijke verplichtingen die eiser zouden dwingen tijdig terug te keren naar India. Dat eiser een tijdelijk contract heeft tot 6 februari 2019, is naar het oordeel van de rechtbank geen aspect dat verweerder in het nadeel van eiser heeft kunnen betrekken. Wel heeft verweerder kunnen betrekken dat referent bij de visumaanvraag heeft aangegeven3 dat eiser bereid is om zijn baan op te zeggen. Het enkele feit dat eiser in het verleden tijdig is teruggekeerd vanuit Nederland naar India, biedt geen garantie dat hij dat nu ook zal doen.
8. Tot slot is de rechtbank van oordeel dat verweerder in het kader van de volledige heroverweging in bezwaar4 alsnog aan eiser kan tegenwerpen dat er onvoldoende sociale en economische binding is, op grond waarvan ook geen visum kort verblijf aan eiser wordt verleend. Eiser heeft immers in zijn gronden van bezwaar van 10 september 2018 tevens gereageerd op de afwijzing van een latere visumaanvraag van 19 juni 2018, waarin wel aan eiser is tegengeworpen dat onvoldoende sprake is van sociale en economische binding. Er is geen sprake van strijd met het verbod op reformatio in peius. Het materiële rechtsgevolg van het primaire besluit, namelijk de afwijzing van het visum kort verblijf, is in bezwaar immers niet gewijzigd. Dat het bestreden besluit een extra afwijzingsgrond bevat, maakt dit niet anders. Eiser is ook niet benadeeld doordat deze afwijzingsgrond pas in het bestreden besluit is tegengeworpen. Eiser heeft immers in de bezwaarfase al gereageerd op deze tegenwerping.

Bron:  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:10510Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

UITSPRAAK: IND vergat een standpunt in te nemen over de politieke overtuiging van een geloofwaardig bevonden asielzoeker


ECLI:NL:RVS:2019:3458

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 14-10-2019
Datum publicatie 16-10-2019
Zaaknummer 201804383/1/V2


1.    De vreemdeling is een etnisch Arabier (hierna: Ahwazi) afkomstig uit Iran. Hij heeft aan zijn asielaanvraag, onder meer, ten grondslag gelegd dat hij zich in Iran en in Nederland heeft ingezet voor de positie van Ahwazi. Hij heeft verklaard dat hij in zijn land van herkomst van 2004 tot en met 2011 pamfletten heeft verspreid en Ahwazi georiënteerde bijeenkomsten heeft bijgewoond en dat hij in Nederland artikelen op de Facebookpagina van de Arab Front for Liberation of Al-Ahwaz heeft gezet en heeft deelgenomen aan demonstraties, bijeenkomsten en conferenties van deze organisatie waar ook foto's en video's zijn gemaakt die op het internet zijn geplaatst.
2.    In de vierde grief klaagt de vreemdeling, onder meer, dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de staatssecretaris zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij als gevolg van zijn activiteiten in Nederland in de negatieve belangstelling van de Iraanse autoriteiten is komen te staan. De Afdeling stelt vast dat de staatssecretaris de onder 1. genoemde activiteiten van de vreemdeling in Iran en in Nederland geloofwaardig acht. De rechtbank heeft niet onderkend dat de staatssecretaris dan eerst moet beoordelen of de activiteiten van de vreemdeling voortkomen uit een fundamentele politieke overtuiging. Als dat zo is, mag de staatssecretaris niet van de vreemdeling verwachten dat die zich bij terugkeer naar Iran terughoudend opstelt bij de uitoefening daarvan (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 29 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1970, r.o. 4.2.). Pas als de staatssecretaris hierover een standpunt heeft ingenomen, kan relevant zijn of aannemelijk is dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte (kunnen) zijn van de activiteiten in Nederland.

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3458


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

UITSPRAAK: Hoe mishandeling van zijn vrouw meneer zijn naturalisatie in de weg staat en ook die van hun kind


ECLI:NL:RVS:2019:3507

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 16-10-2019
Datum publicatie 16-10-2019
Zaaknummer 201900013/1/V6
 
 
2.    De staatssecretaris heeft [appellant] het Nederlanderschap geweigerd op grond van artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (hierna: de RWN), omdat ernstige vermoedens bestaan dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde. Ook het verzoek om medenaturalisatie van zijn minderjarig kind heeft de staatssecretaris afgewezen. Hiertoe heeft de staatssecretaris redengevend geacht dat de strafrechter bij vonnis van 3 oktober 2014 [appellant] wegens een mishandeling onherroepelijk heeft veroordeeld tot een werkstraf van 40 uren. Op 1 juni 2015 heeft [appellant] de werkstraf voltooid. Het verzoek om het Nederlanderschap heeft [appellant] ingediend binnen de zogenoemde rehabilitatietermijn van vier jaar zoals bedoeld in paragraaf 5 van de toelichting op artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, van de RWN, vervat in de Handleiding RWN, zoals die luidde ten tijde van het besluit van 6 maart 2018.
3.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen sprake is van zeer bijzondere omstandigheden op grond waarvan de staatssecretaris moet afwijken van het beleid. [appellant] voert aan dat de bijzondere omstandigheden zijn gelegen in het feit dat hij ten tijde van de strafrechtelijke veroordeling onvoldoende is voorgelicht over de gevolgen van de veroordeling voor de naturalisatieprocedure. Indien hij op de hoogte was geweest van die gevolgen had hij de strafrechter kunnen verzoeken daar rekening mee te houden. [appellant] betoogt verder dat de rechtbank ten onrechte is voorbijgegaan aan de omstandigheid dat de veroordeling berust op een misverstand die voortvloeit uit een echtelijke ruzie en er geen sprake is van recidive of andere veroordelingen.
3.1.    Onder verwijzing naar de uitspraak van 25 juni 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD5392, overweegt de Afdeling dat de staatssecretaris er bij de toepassing van het beleid ter invulling van artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, van de RWN rekening mee moet houden dat zich omstandigheden kunnen voordoen op grond waarvan slechts tot een juiste wetstoepassing kan worden gekomen indien hij van dat beleid afwijkt. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de door [appellant] aangevoerde omstandigheden niet zodanig bijzonder zijn, dat zij tot afwijking van dit beleid nopen. De al dan niet verzachtende omstandigheden dat de mishandeling voortvloeit uit een echtelijke ruzie en dat er geen sprake is van recidive of andere veroordelingen, zijn door de strafrechter bij de veroordeling betrokken. Hierdoor kunnen deze omstandigheden in de naturalisatieprocedure, gelet op paragraaf 6 van de toelichting op artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, van de RWN, vervat in de Handleiding, niet als bijzonder worden aangemerkt. Dat [appellant] ten tijde van de strafrechtelijke veroordeling onvoldoende is voorgelicht over de gevolgen daarvan voor de naturalisatieprocedure, kan niet afdoen aan het feit dat er ernstige vermoedens bestonden dat hij een gevaar voor de openbare orde vormde als gevolg van het plegen van een misdrijf.
Het betoog faalt.
4.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de belangen van zijn zoon evenmin bijzondere omstandigheden zijn die maken dat de staatssecretaris van de regels moet afwijken. Volgens [appellant] heeft de rechtbank niet onderkend dat de staatssecretaris de belangen van het kind onvoldoende heeft meegewogen. [appellant] benadrukt dat zijn zoon is geboren en getogen in Nederland en zich niet kan associëren met zijn Afghaanse nationaliteit, omdat hij nooit in Afghanistan is geweest. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte is voorbijgegaan aan de omstandigheid dat zijn zoon ook niet via zijn moeder kan naturaliseren, omdat zij eveneens problemen ervaart bij de naturalisatieprocedure. [appellant] wijst er verder op dat de rehabilitatietermijn met ingang van 1 mei 2018 vijf jaar bedraagt, waardoor zijn zoon voor een langere periode wordt belemmerd in de mogelijkheid om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.
4.1.    Gelet op paragraaf 6 van de toelichting op artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, van de RWN, vervat in de Handleiding, heeft de rechtbank terecht overwogen dat de omstandigheid dat de zoon van [appellant] het Nederlanderschap niet kan krijgen evenmin een bijzondere omstandigheid is die noopt tot afwijking van het beleid. Volgens deze paragraaf kunnen alleen omstandigheden die leiden tot de conclusie dat [appellant] geen gevaar vormt voor de openbare orde worden betrokken. Dat de zoon van [appellant] is geboren en getogen in Nederland en zich niet kan associëren met zijn Afghaanse nationaliteit kan niet afdoen aan het feit dat er ernstige vermoedens bestaan dat [appellant] een gevaar voor de openbare orde vormt als gevolg van het plegen van een misdrijf. Alleen al hierom heeft de staatssecretaris, gelet op artikel 11, eerste lid, van de RWN, terecht het verzoek om medenaturalisatie afgewezen. Voor zover [appellant] betoogt dat de rechtbank de belangen van het kind als bedoeld in artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind onvoldoende heeft meegewogen, overweegt de Afdeling dat de afwijzing van het verzoek niet betekent dat het voor [appellant] en zijn zoon blijvend onmogelijk is om te naturaliseren.

 De uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3507


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

Meeste statushouders blijven in Nederland


Er is zowel nationaal als internationaal weinig bekend over migratiegedrag na verlening van asiel. Daarom onderzochten het WODC en het CBS de migratietrajecten van alle asielzoekers die in de tweede helft van de jaren negentig naar Nederland kwamen, een verblijfsvergunning kregen en werden ingeschreven in het bevolkingsregister.
Uit het onderzoek “Blijven vergunninghouders in Nederland?” blijkt dat de meeste vergunninghouders zich langdurig in Nederland vestigden: ongeveer zeventig procent van hen woonde eind 2015 nog in Nederland. Asielmigranten vestigden zich voor zover bekend vaker in een ander Europees land dan dat zij terugkeerden naar het land of de regio van herkomst.
In de jaren negentig kwamen de meeste asielmigranten uit Irak, Afghanistan, voormalig Joegoslavië, Somalië en Iran. Van de onderzochte groep stond op 31 december 2015 31,6% niet meer ingeschreven in het bevolkingsregister, de Basis Registratie Personen (BPR). Uit het onderzoek blijkt dat 4,3% is teruggekeerd naar het land van herkomst (remigratie), 12,4 % is vertrokken naar een ander land (vervolgmigratie) en 14,9% is uit het BPR verwijderd zonder dat er een opvolgend woonland bekend was. Vervolgmigratie was vooral gericht op omliggende landen, met name het Verenigd Koninkrijk, op enige afstand gevolgd door België en Duitsland.
Zowel demografische als sociaaleconomische kenmerken van vergunninghouders beïnvloeden de migratie-uitkomst. Mannen hadden een grotere kans om Nederland te verlaten dan vrouwen, en hoe jonger de persoon was bij aankomst in Nederland, des te kleiner de kans op vertrek uit Nederland. Ook het samenwonen met een partner en het hebben van kinderen in Nederland verkleinde de emigratiekans. Vergunninghouders met een relatief zwakke sociaaleconomische positie emigreerden vaker.
Het herkomstland blijkt invloed te hebben op de migratie-uitkomsten. Vergunninghouders uit Somalië hadden een relatief grote kans op vervolgmigratie. Personen uit voormalig Joegoslavië hadden de grootste kans op geregistreerde remigratie, gevolgd door Irakezen en Soedanezen.
Het verwerven van de Nederlandse nationaliteit blijkt de emigratiekans maar beperkt te verminderen; ongeveer één op de vier vergunninghouders die uiteindelijk Nederlander werden, woonde eind 2015 niet in Nederland. We zouden kunnen spreken van een naturalisatieparadox: het hebben van de Nederlandse nationaliteit lijkt juist ook kansen te creëren voor met name vervolgmigratie in de Europese Unie en, in mindere mate, voor remigratie. De Nederlandse nationaliteit lijkt te fungeren als een soort Europese verblijfsvergunning. Het is voor genaturaliseerde asielmigranten die terugkeren naar hun herkomstland altijd mogelijk om opnieuw in Nederland te komen wonen.
De omvangrijke vervolgmigratie binnen Europa suggereert dat er nagedacht zou kunnen worden over een Europees of bilateraal integratiebeleid.
Lees het volledige rapport: Blijven vergunnninghouders in Nederland? (Cahier, 2019-13)

 Hier gevonden (na een gesprek met een van de schrijvers): https://www.wodc.nl/wodc-nieuws/vergunninghouders.aspxInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

Zo doorbreken deze vluchtelingen het taboe op psychische hulp onder hun lotgenoten


Ruim 40 procent van de Syriërs in Nederland kampt met psychische problemen, maar het percentage dat hulp krijgt ligt op slechts 13 procent. Syrische medevluchtelingen worden nu getraind om basale psychische zorg te verlenen. ‘Door anderen te helpen voel ik me waardevol.’
Fotografie Casper Kofi
9 tot 12 minuten leestijd
In een kleine behandelkamer van het Almeers psychiatriecentrum i-psy verzamelen zich elke donderdagmiddag zeven ongebruikelijke behandelaars voor een werkoverleg. En ook dat overleg is soms wat ongewoon. Zo komt ineens de premier, Mark Rutte, ter sprake.

Lees hier verder: https://www.vn.nl/psychische-hulp-vluchtelingen/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share&fbclid=IwAR3_d9JObbItjUhiQAGpOiC8HiU3UeE8CJgKtV1xOnKKnKyBcLifXT-NrgM
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

VACATURES: Academische banen met een link met migratie

Klik op de link in de vacaturetitel en u wordt doorgestuurd naar de vacaturetekst.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

IND installeert Maatschappelijke Adviesraad - wat vindt u van de samenstelling?

De MAR bestaat uit: Corinne Dettmeijer (voorzitter), Petra van den Boomgaard, Annemarie Heeringa, Freek Landmeter, Marian Spier en Afshin Ellian.
Volgens de IND website hebben deze mensen  allemaal een andere achtergrond en drijfveer om toe te treden tot de MAR van de IND en brengt de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van de IND de buitenwereld daadwerkelijk naar binnen. Helaas wordt over beiden niets vermeld op de website.

Ik hoop dat de buitenwereld ook op andere manieren bij de IND binnen kan komen. Mag dit blog op intranet?

Drie van deze mensen ken ik (soms alleen van naam, soms echt):
Mevrouw Dettmeijer was vroeger vreemdelingenrechter en is nu bijzonder hoogleraar mensenrechten. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij een goede voorzitter van zo'n commissie zal zijn. Ze vertelde dat ze voor die functie was gevraagd.
Afshin Ellian is volgens mij zelf ooit gevlucht en werkt ook bij de universiteit Leiden. Daarnaast schrijft hij hele kritische columns in Elsevier Weekblad die mij vaak kromme tenen bezorgen.
Mevrouw Heeringa werkt bij het Leger des Heils.Het Leger des Heils heeft vaak te maken met mensen die in maatschappelijke nood verkeren. Denk bijvoorbeeld aan uitgeprocedeerden.
De andere mensen ken ik niet en op de website wordt geen biografietje gegeven noch een korte quote over hun motivatie. Volgens mij zijn geen vreemdelingenrechtadvocaten lid van de MAR. Wellicht dachten ze bij de IND "Die horen we toch iedere dag hun mening geven." Maar als vertegenwoordiger van een cliënt sta je voor een partijstandpunt en ik ken vele advocaten die buiten hun werk om een heel genuanceerde visie hebben en bergen ervaring. Om belangenverstrengeling te voorkomen zou je bijvoorbeeld aan een gepensioneerde advocaat hebben kunnen denken. Maar misschien dat geen advocaat wilde.

Bron: https://ind.nl/nieuws/paginas/ind-installeert-maatschappelijke-adviesraad-.aspx
 

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

Praten voor een zaal vol IND-managers: die kans moet je aangrijpen

Donderdag opeens na 15 jaar terug bii de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Omdat de IND 25 jaar bestaat was er een conferentie waar terug werd geblikt en vooruit gekeken. 

Leuk waren de herkenbare verhalen over "vroeger". Zie deze foto van mijn eerste werkplek (bij Vluchtelingenwerk toen nog - gekregen van Bart die naast me zat).
Het was een leuke dag met vele oude bekenden.


Ik was één van de leden van het discussiepanel over de toekomst. De andere leden waren een oud-rechter, iemand van Vluchtelingenwerk Landelijk, een diplomaat en de eerste vreemdeling die een verblijfsvergunning had gekregen als start up(per).

Een zaal vol IND-managers. Zo'n gelegenheid moet je te baat nemen. Ik heb gepoogd om als panellid naar voren te brengen dat als INDer je niet gauw wat hoort van de mensen die je ooit een vergunning hebt gegeven maar dat ik verhalen heb gehoord waarin mensen aangeven hoe positief ze dat hadden ervaren en dus wat voor impact je ook op die mensen hun leven kunt hebben. Ook verteld dat je als "tegenpartij" met hele aardige behulpzame INDers te maken kunt hebben maar ook met enorme kloothommels. Ik zou dat laatste graag zien veranderen.

Nou geef ik de nodige lessen (vreemdelingenrecht en internationaalrecht) dus dat helpt maar ik had nog nooit in een panel gezeten. Gelukkig ging het goed en kwamen heel veel mensen na afloop nog een praatje maken.
Hier staat het verslag van de bijeenkomst op de IND-site: https://ind.nl/nieuws/Paginas/%E2%80%98Mensenwerk%E2%80%99-IND-centraal-tijdens-jubileumcongres.aspxInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator