Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2010 weergeven

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Weigering mee te werken bij uitzetting (uitspraak)

LJN: BN8505, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Rotterdam , AWB 10/30528 Print uitspraak


Datum uitspraak: 28-09-2010
Datum publicatie: 28-09-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Uit de arresten Massoud en Mikolenko van het EHRM volgt niet dat de enkele omstandigheid dat de vreemdeling weigert mee te werken aan een (rechts)handeling zonder welke de uitzetting niet mogelijk is, reeds voldoende is om aan te nemen dat er geen zicht op uitzetting bestaat en de bewaring daarom in strijd is met artikel 5 van het EVRM. Zoals de Afdeling in haar uitspraak van 1 april 2010 reeds oordeelde met betrekking tot het arrest Mikolenko, moeten ook de overwegingen van het EHRM in het arrest Massoud in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Niettemin kan na verloop van tijd de weigering van de vreemdeling de voor zijn uitzetting noodzakelijke medewerking te verlenen, ertoe leiden dat zijn inbewaringstelling niet langer gerechtvaard…

Gezinshereniging willen op basis van artikel 29 (asiel) maar nooit hebben samengewoond. Hoe zit dat met artikel 8 EVRM en de gezinsherenigingsrichtlijn (uitspraak)

LJN: BN8696, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats 's-Hertogenbosch , AWB 09/23860

Datum uitspraak: 20-09-2010
Datum publicatie: 30-09-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Uit de geschiedenis van de totstandkoming van onder meer de bepaling in artikel 29, eerste lid, onder e en f valt af te leiden dat is bedoeld om haar in overeenstemming te brengen met de uitleg die het EHRM aan de term “family life” in artikel 8 van het EVRM heeft gegeven. Het vereiste dat de echtgenote feitelijk behoort tot het gezin van de vreemdeling moet dan ook in overeenstemming met artikel 8 van het EVRM worden uitgelegd. Aan eiseres kan worden toegegeven dat uit het arrest van het EHRM in de zaak Abdulaziz, Cabales en Balkandali van 28 mei 1985 moet worden afgeleid dat het feit dat twee personen die een wettig en oprecht huwelijk hebben gesloten, nog niet samenwonen of hebben samengewoond, niet in alle gevallen betekent dat hun relat…

Bewaring Somaliërs mogelijk (uitspraak)

LJN: BN8695, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 10/30618

Datum uitspraak: 27-09-2010
Datum publicatie: 30-09-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: bewaring vreemdeling uit Somaliland van wie uitzetting naar Mogadishu is voorgenomen niet onrechtmatig.

Samenvatting: De omstandigheid dat door toewijzing van de voorlopige voorziening op 23 augustus 2010 verweerder is verboden eiser uit te zetten tot vier weken nadat verweerder op het bezwaarschrift heeft beslist, betekent slechts een tijdelijke opschorting van de uitzetting. Eisers stelling, dat de procedure met betrekking tot de voorgenomen uitzetting van eiser naar Mogadishu nog geruime tijd in beslag kan nemen, betreft een onzekere toekomstige omstandigheid en kan niet leiden tot een ander oordeel. Met betrekking tot eisers stelling dat zicht op uitzetting binnen een overzienbare termijn naar Mogadishu ontbreekt, gelet op de veiligheidssituatie aldaar, en de situatie v…

Situatie in Irak (uitspraak)

LJN: BN8708, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats 's-Hertogenbosch , AWB 10/31608


Datum uitspraak: 28-09-2010
Datum publicatie: 30-09-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Naar het oordeel van de rechtbank kan evenwel uit deze stukken niet worden afgeleid dat er sprake is van een relevante verslechtering van de veiligheidssituatie in Irak. Daartoe acht de rechtbank ten eerste van belang dat uit het ambtsbericht van de minister van Buitenlandse Zaken van januari 2010, de UNHCR-note van juli 2010 en de brief van Vluchtelingenwerk Nederland van 6 september 2010 weliswaar blijkt dat de situatie in Irak in het algemeen en Bagdad in het bijzonder zeer ernstig is, maar niet dat de veiligheidsituatie ten tijde van het onderhavige besluit van 8 september 2010 was verslechterd ten opzichte van de eerdere asielprocedure. Immers, uit de in het ambtsbericht van januari 2010 en door eiser ingebrachte stukken beschreven veili…

Situatie in Somalië (uitspraak)

LJN: BN8771, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 10/13957

Datum uitspraak: 27-09-2010
Datum publicatie: 30-09-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie: De rechtbank is van oordeel dat eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat in Centraal- en Zuid-Somalië, en in het bijzonder in Mogadishu, sprake is van een uitzonderlijke situatie in die zin dat iedere burger die terugkeert naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan een ernstige en individuele bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.


--------------------------------------------------

3. Nu vast staat dat zich de omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder f, van de Vw 2000, dient van het relaas een positieve overtuigingskracht uit te gaan. Naar het oordeel van de rech…

VACATURE Stichting LOS: Hulpverlening Ongedocumenteerde Vrouwen

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is het landelijk kenniscentrum voor de hulpverlening aan mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland. Zij zet zich in voor het realiseren van basisrechten voor deze doelgroep. Zij doet dit door kennis-ontwikkeling, netwerk-opbouw en lobby.

Momenteel werkt Stichting LOS aan het verbreden van haar netwerk, door contact te leggen met formele en informele hulpverleners die in de praktijk mensen zonder verblijfsvergunning tegenkomen. Eén van de projecten die daartoe opgezet zijn is het project Netwerkopbouw Hulpverlening aan Ongedocumenteerde Vrouwen.Wegens vertrek van de huidige medewerkster zoekt Stichting LOS voor het project Netwerkopbouw Hulpverlening aan Ongedocumenteerde Vrouwen op korte termijn op een Projectmedewerker (11 maanden, 32 uren per week)

Voor het project Netwerkopbouw Hulpverlening aan Ongedocumenteerde Vrouwen leg je contacten met vrouwenhulpverlenersorganisaties die te maken hebben met hulpvragen van ongedocum…

Onderzoek naar homo asielzoekers

De Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam start een onderzoek onder homo asielzoekers. De onderzoeksgroep Migratierecht onder leiding van rechtgeleerde Thomas Spijkerboer werkt samen met COC Nederland aan onderzoek naar de behandeling van asielaanvragen door holebi’s en transgenders in EU-lidstaten. Uit vooronderzoek bleek dat niet overal binnen de Europese Unie voor deze groepen dezelfde regels geiden voor asielprocedures en voor wat valt onder internationale bescherming.

Veel asielaanvragen worden ook geweigerd op onjuiste gronden. Doel van het onderzoek is te komen tot aanbevelingen voor beleidmakers, die de basis moeten vormen voor in de hele Unie geldende gelijke normen voor asielbeleid voor de roze medemens.

Bron: http://gay.blog.nl/algemeen/2010/09/30/onderzoek-naar-homo-asielzoekers

Nederlandse nationaliteitswet wijzigt op 1 oktober

Zwolle - Per 1 oktober wijzigt de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet). Hierin staan onder andere de regels hoe en onder welke voorwaarden een vreemdeling de Nederlandse nationaliteit kan aanvragen. De wijziging kan gevolgen hebben voor mensen die nu en in de toekomst de Nederlandse nationaliteit willen aanvragen.

Vreemdelingen kunnen de Nederlandse nationaliteit op twee manieren aanvragen: een optieverzoek of een naturalisatieverzoek. Voor een optieverzoek moet je vaak meer dan 15 jaar met een verblijfsvergunning in Nederland wonen. De meeste vreemdelingen vragen daarom naturalisatie aan. Deze aanvragen kun je bij de gemeente indienen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst beoordeelt het dossier en de Koningin neemt dan officieel een besluit. Een optieverzoek wordt door de burgemeester beslist.

Iedereen die Nederlander wil worden door naturalisatie moet afstand doen van de eigen nationaliteit. Uiteraard moet de nationaliteitswet in het land van herkomst dit wel mogelijk make…

VACATURE: Casemanager bij een asielzoekersopvang voor ongeveer 20 uur in Alkmaar

Voor een bedrijf in de opvang van vreemdelingen zijn wij op zoek naar een Casemanager. Heb jij affiniteit met deze doelgroep, ben je communicatief vaardig en consequent? Dan is dit misschien wat voor jou!

Functieomschrijving:
Voert individuele gesprekken met bewoner in het kader van de oriëntatie-, terugkeer- en/of inburgeringsfase.
• Maakt samen met de bewoner een terugkeer- of inburgeringsplan en ziet toe op de uitvoering daarvan.
• Faciliteert de bewoner bij de uitvoering van het terugkeer of inburgeringsplan.
• Is dossier verantwoordelijk voor de processen die hij uitvoert, cq waar hij verantwoordelijk voor is.
• Stemt met de programmabegeleider de te nemen acties af.
• Stemt werkzaamheden af met keten- en samenwerkingspartners.
• Signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert.

Aanbod
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vaardigheden
• HBO werk/denknvieau.
• Voor de functie relevante opleiding.
• Affiniteit met de doelgro…

Uitspraak over afgeven paspoort aan reisagent in het kader van het tegenwerpen van artikel 31 eerste lif sub f Vw

LJN: BN8310, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Utrecht , AWB 10/29538 en AWB 10/29539

Datum uitspraak: 09-09-2010
Datum publicatie: 29-09-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Niet in geschil is dat verzoekster geen documenten ter staving van haar reisroute heeft overgelegd. In geschil is de vraag of dit verzoekster kan worden toegerekend. Verweerder heeft overwogen dat niet geloofwaardig is dat de reisagent het paspoort e...Niet in geschil is dat verzoekster geen documenten ter staving van haar reisroute heeft overgelegd. In geschil is de vraag of dit verzoekster kan worden toegerekend. Verweerder heeft overwogen dat niet geloofwaardig is dat de reisagent het paspoort en het vliegticket onder dwang van verzoekster zou hebben afgepakt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de motivering die verweerder hiervoor geeft deze conclusie niet kan dragen. In het eerste gehoor heeft verzoekster verklaard een pa…

Integratie op congres van de Orde van Advocaten

Lachen om straf
De enige workshop waar geen ordepunten te vergeven vallen, is het debat Wat nou Integratie? tussen Ahmed Marcouch en Marco Pastors. Ook hier zit de zaal vol. Het gaat met advocaten als toehoorders al gauw over criminaliteit. Van Pastors moeten bevolkingsgroepen die lachen om Nederlandse gevangenisstraffen, harder gestraft worden. Volgens de moderator helpen zwaardere gevangenisstraffen niet. Die standaardriedel is ooit begonnen op de opleidingen en nu praat iedereen elkaar na, zegt Pastors, Hijj beweert altijd om dat bewuste onderzoek te vragen, maar hij krijgt net naar eigen zeggen nooit te zien. Het bestaat volgens hem namelijk niet. Pastors krijgt bijval van aanwezigen. Zwaarder straffen helpt dus wel. Knuffelaars schuifelen ongemakkelijk in hun stoelen door dit schokkende nieuws.
Met name etnisch registreren is een heikel punt voor de aanwezigen, maar waar Pastors en Marcouch om verschillende redenen allebei voor zijn. Maar sommigen in het publiek schudden nee. Ee…

Domestic Workers Supporters Meeting

Dear Supporter,

You are invited to our:

Domestic Workers Supporters Meeting
Date: October 12
Time: 7:00pm
Venue: Radarweg 60 Sloterdijk Amsterdam (see link below)


Through out this year many of you expressed interest and support in many ways. You have been in our meetings, fundraisings, actions and gatherings. To date we succeeded in focusing our work in base building and trying to expand to other cities. As a result we identified areas in which we cannot work with our current limited resources. Therefore we are turning to our allies and we are asking for your support. We are committed to unite all the migrant domestic workers in the Netherlands to collectively fight for our demands and WE NEED YOUR SUPPORT!

Please, if you know of others who may be interested in participating feel free to invite them as well. an email of confirmation is appreciated.


http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=radarweg+60&sll=52.391578,4.835701&sspn=0.0066,0.01929&a…

Vacature: Medewerker opvang AMV (bijzondere opvang) Wagening

Functieomschrijving
Het organiseren en uitvoeren van de opvang voor het begeleiden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Taken:
Je bent dagelijks bezig met het begeleiden van AMV's.
Je intervenieert bij problemen, optredende spanningen en crisissituaties.
Je motiveert de amv-er zijn opleiding te volgen.
Je houdt je bezig met het creëren van een evenwichtige leefomgeving.
Je voert gesprekken gericht op terugkeer, verwijst door, controleert en stemt af met ketenpartners.
Je informeert en adviseert de amv-er over uitvoeringsregelingen.
Je onderhoud contacten met ketenpartners, voogdij-instellingenen relevante onderwijsinstellingen.
Aanbod
een leuke, afwisselende tijdelijke baan waarmee je bezig bent met alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
Ervaring
relevante opleiding op MBO+/HBO niveau bijv SPH, SPW, maatschappelijk werk
en/of relevante werlervaring

willen werken in de nacht en in het weekend.

in bezit van rijbewijs en eigen vervoer.
Bedrijfsomschrijving
Een organisa…

VACATURE: Teamvoorzitters (civiel recht én bestuursrecht) Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)

Teamvoorzitters (civiel recht én bestuursrecht)
Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)

Vacaturenummer: RBROT-201001570
Sluitingsdatum: 08/10/2010
Functie-omschrijving
Als teamvoorzitter heeft u de operationele leiding over uw team. U bent verantwoordelijk voor de prestaties van dit team, coacht uw teamleden en stuurt hen aan. Op die manier zorgt u ervoor dat uw team kwalitatief goed, resultaatgericht en volgens de juiste procedures werkt. In voorkomende gevallen treedt u op als projectleider. Tevens bent u lid van het managementteam.

Functie-eisen
Voor deze functie beschikt u over een academisch werk- en denkniveau. U kent de meningen, gevoelens en verhoudingen binnen de rechterlijke organisatie. U beschikt over overtuigingskracht, bent initiatiefrijk, stressbestendig en veranderingsgezind. Ook bent u een teamspeler en weet u veel over de wijze waarop bedrijfsprocessen binnen een rechtbank verlopen. Bovendien hebt u een groot abstractievermogen waardoor u snel hoofdzaken van bijzaken kunt…

Besluit 1/80 en verbreking huwelijk binnen 3 jaar (uitspraak rechtbank)

LJN: BN7324, Rechtbank 's-Gravenhage , 07/43199


Datum uitspraak: 27-08-2010
Datum publicatie: 17-09-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Hoewel verweerder ter zitting van 7 juni 2010 het standpunt heeft verlaten dat eiser niet onder de reikwijdte van artikel 13 van Besluit 1/80 valt, neemt dat niet weg dat het bestreden besluit een deugdelijke motivering als bedoeld in artikel 7:12, eerste lid, van de Awb ontbeert. Het beroep is dus gegrond en het bestreden besluit dient om die reden te worden vernietigd. De rechtbank ziet evenwel aanleiding om hierna te bezien of de rechtsgevolgen van het te vernietigen besluit in stand kunnen worden gelaten. Het huwelijk van eiser heeft meer dan drie jaar bestaan, maar hij is niet ten minste drie jaar in het bezit geweest van een verblijfsvergunning op grond van dat huwelijk. Op grond van het thans geldende beleid komt eiser dus niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning onder d…

Bewijslast ligt bij vreemdeling - ook als hij zegt door de UNHCR als vluchteling te zijn erkend moet hij dat wel aantonen (uitspraak Raad van State)

LJN: BN7304, Raad van State , 201003588/1/V2

Datum uitspraak: 13-09-2010
Datum publicatie: 17-09-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Vreemdeling is door de UNHCR als vluchteling erkend / bewijslastInhoudsindicatie: Vreemdeling is door de UNHCR als vluchteling erkend / bewijslast
Door aldus te overwegen, heeft de rechtbank niet onderkend dat het - gelet op het bepaalde in artikel 31, eerste lid, van de Vw 2000, gelezen in samenhang met artikel 3.114, eerste lid, van het Vb 2000 - aan de vreemdelingen is om uit eigen beweging alle voor de beoordeling van hun aanvragen mogelijk relevante gegevens, waaronder begrepen relevante documenten, te verstrekken, op basis waarvan beoordeeld kan worden of een rechtsgrond voor verlening bestaat. Nu de vreemdelingen - naar eigen zeggen - voorafgaand aan hun vertrek naar Nederland door de UNHCR als vluchteling zijn erkend, hadden zij reeds in de bestuurlijke fase documenten ten bewijze van hun e…

Dublinzaak: Opvang in Nederland van minderjarige door zus gaat voor. Nederlands beleid strijding met Dublinverordening (uitspraak Raad van State)

LJN: BN7299, Raad van State , 201000393/1/V3

Datum uitspraak: 15-09-2010
Datum publicatie: 17-09-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Dublinverordening / niet begeleide minderjarige / hereniging met familie in andere lidstaat / uitleg artikel 15, derde lid, van Verordening 343/2003


Uit de tekst van artikel 15, derde lid, van de Verordening volgt dat slechts indien hereniging met een hier te lande verblijvend familielid niet in het belang is van de minderjarige van hereniging wordt afgezien. Het standpunt van de staatssecretaris dat Malta verantwoordelijk dient te blijven voor de inhoudelijke behandeling van het door de vreemdeling ingediende asielverzoek omdat zijn moeder nog in Somalië verblijft en het reeds daarom niet in diens belang is dat Nederland dat asielverzoek behandelt, is niet begrijpelijk. Niet valt in te zien dat het niet in het belang van de vreemdeling is dat hij gedurende de inhoudelijke behandeling van zijn asielv…

VACATURE: Landelijk Bureau zoekt hoofd Asielprocedure

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
Naar schatting ruim 7.000 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.

De afdeling Asiel, eenheid Asielprocedure biedt met een helpdesk en database (VluchtWeb) gespecialiseerde kennis aan advocaten en de regionale afdelingen van VluchtelingenWerk om een goede juridische begeleiding mogelijk te maken. Mede op grond van signalen uit de praktijk werkt een team van beleidsmedewerkers actief aan belangenbehartiging. De afdeling Asiel combineert op deze wijze uitvoering (levert een actieve bijdrage aan een goed verloop van de asielprocedure) en belangenbehartiging (zowel collectief als individueel). Combineert u kennis van het asiel- en vreemdelingenrecht met ervaring in leidinggeven en heeft u bovendien affiniteit met beleidsontwikkeling en belei…

Opdraaien voor eigen inburgering

Het was natuurlijk al uitgelekt, maar op Prinsjesdag werd het officieel: het mes gaat in het inburgeringsbudget, ook voor vluchtelingen. Het plan is om asielgerechtigden te blijven verplichten om in te burgeren, maar hen de kosten daarvan zelf te laten betalen. Ook zullen een aantal voorzieningen worden afgebouwd, die via de gemeenten aan nieuwkomers worden aangeboden.

Zwaar weer
"Dit betekent zwaar weer voor vluchtelingen die het meestal toch al niet breed hebben", zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland "Wij vinden dat wanneer je mensen als vluchteling erkent, je ook de mogelijkheden moet bieden een nieuw leven op de bouwen. Daar hoort inburgering bij"

Inburgering terugverdienen
Manson vindt het begrijpelijk dat er bezuinigingen nodig zijn, maar een goede start voor vluchtelingen is ook zeer belangrijk: “Sterker nog, een goede inburgering kan ervoor zorgen dat mensen sneller voor zichzelf kunnen zorgen en in hun eigen onderhoud kunnen voorz…

EHRM: rechtsmiddel nodig tegen trage rechtspraak

Het Europese hof voor de mensenrechten geeft Duitsland een jaar de tijd om een effectief rechtsmiddel tegen trage rechtspraak in te voeren. Het hof heeft Duitsland onlangs op de vingers getikt wegens overschrijding van de redelijke termijn en het ontbreken van zo'n procedurele voorziening. Aanleiding was de klacht van een Duitser met een persoonsbeveiligingsbedrijf. Diens verzoek om zijn wapenvergunning te verlengen werd in 1993 afgewezen. De bezwaar-, beroeps- en andere procedures eindigden in januari 2005, toen het Bundesverwaltungsgericht zijn beroep niet-ontvankelijk verklaarde. Volgens het EHRM heeft de procedure extreem lang geduurd en was die lengte zeer nadelig voor de continuïteit van het bedrijf. Het hof kent de man een schadevergoeding toe van € 13.990 excl. rente.
In Nederland ontbreekt een effectief rechtsmiddel tegen trage rechtspraak nog. In april 2010 is een voorontwerp van een wettelijke regeling gepubliceerd die een schadevergoeding mogelijk moet maken. Voor die …

Kennismigrant hoeft geen Nederlands te beheersen om een Amsterdammer te zijn

Er wordt constant gehamerd op de beheersing van het Nederlands als voorwaarde om volwaardig deel te kunnen uitmaken van de Nederlandse maatschappij. De tienduizenden expats in Amsterdam en omgeving bewijzen echter het tegendeel. In de microkosmos van Amsterdam kan je als kennismigrant namelijk prima functioneren zonder ook maar één woord Nederlands te beheersen.

Tekst: Floris Meijer

"Precieze cijfers van het aantal expats in Nederland zijn niet te geven, maar het loopt in de duizenden. Ruim 80% van deze buitenlandse werknemers woont langer dan drie jaar in Nederland, maar ongetwijfeld zijn er genoeg die nog veel langer blijven. Een Duitstalige vriend die al drie jaar in Amsterdam woont en werkt, vertelde mij dat hij zichzelf inmiddels beschouwt als een rechtgeaarde mokummer. ‘Ich bin ein Amsterdammer’, zei hij met een zekere trots. Met zijn Duits en Engels kan hij zich prima redden in zijn stad en hij ondervindt dan ook nauwelijks problemen van het feit dat hij de Nederlandse taa…

Uitzetting Surinaamse studenten niet waarschijnlijk

Ongeveer dertig Surinaamse studenten in Nederland hebben een brief ontvangen van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) met daarin de mededeling dat ze binnen 28 dagen het land uit moeten. Maar de kans dat ze daadwerkelijk Nederland moeten verlaten is klein, zegt advocaat Julien Luscuere.

Volgens de IND hebben de studenten zich niet aan de voorwaarden voor hun verblijf gehouden en wordt de vergunning daarom ingetrokken. "Maar de meeste studenten hebben een nieuwe aanvraag ingediend en die wordt gewoon behandeld." Als de aanvraag wordt ingewilligd kunnen ze gewoon in Nederland blijven.

De problemen zijn ontstaan, omdat Surinaamse studenten maar een beperkt aantal uren mogen werken. Zonder de extra inkomsten kunnen ze moeilijk rondkomen en daarom overtreden ze die regel. "Als ze nu aan de voorwaarden voldoen - en de meesten zullen werken nu wel uit hun hoofd laten - krijgen ze een verblijfsvergunning tot september 2011."

Herziening
Volgens Luscuere kunnen de stu…

Risico op foltering in Iraakse gevangenissen (van belang bij asielzaken en uitzettingen naar Irak)

13-09-2010 Tens of thousands of detainees held without trial in Iraq, many of whom were recently transferred from US custody, remain at risk of torture and other forms of ill-treatment, Amnesty International said in a new report launched today.

NEW ORDER, SAME ABUSES: Unlawful detentions and torture in Iraq details thousands of arbitrary detentions, sometimes for several years without charge or trial, severe beatings of detainees, often in secret prisons, to obtain forced confessions, and enforced disappearances.

“Iraq’s security forces have been responsible for systematically violating detainees’ rights and they have been permitted to do so with impunity,” said Malcolm Smart, Amnesty International’s Director for the Middle East and North Africa.

“Yet, the US authorities, whose own record on detainees' rights has been so poor, have now handed over thousands of people detained by US forces to face this catalogue of illegality, violence and abuse, abdicating any responsibility for …

Cursus Arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend werken

Toegegeven een beetje een zijstraat maar wellicht voor sommigen van ons toch handig:


In deze cursus worden vanuit civiel, fiscaal en sociaal zekerheidsoogpunt de consequenties van werken over de grens uitgebreid belicht. Niet alleen vanuit Nederlands perspectief, maar ook vanuit Belgisch en Duits perspectief. De sprekers in deze cursus zijn dan ook werkzaam in de arbeidsrechtpraktijk in Nederland, Belgie en Duitsland.

Programma
9:30 Ontvangst
10:00 Grensoverschrijdende arbeid vanuit Nederlands perspectief
11:15 Pauze
11:30 Fiscale en sociale verzekeringsaspecten bij grenzeloos werken
12:45 Casusbehandeling / uitwerking
13:15 Lunch
14:15 Belgisch/Nederlandse tewerkstelling vanuit een Belgisch perspectief
15:15 Pauze
15:30 De ontbindingsprocedure naar Nederlands recht in Duitsland
17:00 Casusbehandeling / uitwerking
17:30 Einde programma


Meer info: http://www.kluwershop.nl/opleidingen/details.asp?fg=31&pr=14313

Vacature: Detentietoezichthouder

G4S
Hogehilweg 12
Amsterdam
Tel: 020 430 75 00

Detentietoezichthouder in Zaandam


Ben jij op zoek naar een baan met een sportieve en maatschappelijke uitdaging? Ben je stressbestendig en kan jij uitstekend in teamverband werken? Dan hebben wij de baan voor jou!Wegens forse groei zoekt G4S voor een detentiecentrum in Zaandam fulltime of parttime:(ON)GEDIPLOMEERDE DETENTIETOEZICHTHOUDERS M/VDe functie
Als detentietoezichthouder ben je verantwoordelijk voor de beveiliging van het detentiecentrum en lever je een belangrijke bijdrage aan het bewaren van de rust en orde. Het uitdagende van deze functie is dat je werkzaam bent binnen een omgeving waar uitgeprocedeerde vreemdelingen wachten op uitzetting naar hun land van herkomst. Jouw taken bestaan uit het begeleiden en verzorgen van de gedetineerden. Hierbij kun je denken aan het uitvoeren van celinspecties, het houden van toezicht tijdens het dagprogramma en de dagelijkse looprondes buiten.
Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de arre…

Recente berichten


en meer