Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2009 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Zicht op uitzetting naar Somalië (Uitspraak rb)

LJN: BJ6326, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Groningen , Awb 09/29225

Datum uitspraak: 27-08-2009
Datum publicatie: 28-08-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig


Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / Somaliland / zicht op uitzetting / Memorandum of Understanding (MOU)

De door verweerder thans ter zitting weergegeven inhoud van het MOU is een concreet aanknopingspunt die de verwachting rechtvaardigt dat, anders dan voorheen, op korte termijn zal kunnen worden overgegaan tot uitzetting van vreemdelingen naar Somaliland. Op grond van de door verweerder ter zitting gegeven uiteenzetting over de met de autoriteiten van Somaliland gemaakte afspraken, die zijn neergelegd in het MOU, waaronder de afspraak dat vreemdelingen, die niet in het bezit zijn van documenten, na vaststelling van hun identiteit en nationaliteit kunnen terugkeren op basis van een EU-staat en de afspraak dat zowel een vrijwillige als een gedwongen terugkeer mogelij…

Detentieongeschiktheid tijdens vreemdelingenbewaring (uitspraak ABRRvS)

LJN: BJ6320, Raad van State , 200904441/1/V3

Datum uitspraak: 20-08-2009
Datum publicatie: 28-08-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / detentieongeschiktheid / bewaring onrechtmatig vanaf overlegging rapport

Nu de staatssecretaris niets heeft gedaan met het reeds op 26 mei 2009 door de vreemdeling overgelegde rapport waaruit bleek dat de vreemdeling mogelijk detentieongeschikt was en hij daaraan in het kader van de belangenafweging op geen enkel moment aandacht heeft besteed, dienen de in hoger beroep onbestreden – omstandigheden, als hiervoor weergegeven in 2.1.1. en 2.1.2., tot het oordeel te leiden dat de toepassing van de maatregel van meet af aan in redelijkheid niet gerechtvaardigd is geweest. Aan de vreemdeling zal dan ook schadevergoeding vanaf 26 mei 2009 worden toegekend. De grieven slagen.

Bron: rechtspraak.nl

Geen tolk bij de zitting maakt vreemdelingenbewaring onrechtmatig (uitspraak ABRRvS)

LJN: BJ6318, Raad van State , 200905488/1/V3

Datum uitspraak: 20-08-2009
Datum publicatie: 28-08-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroepInhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / termijn onderzoek ter zitting / horen in persoon / geen tolk / bewaring onrechtmatig

De omstandigheid dat ter zitting van 16 juli 2009 geen tolk aanwezig was, is geen omstandigheid die aan de vreemdeling is toe te rekenen. Voorts is gesteld noch gebleken dat de afwezigheid van de tolk het gevolg was van overmacht. Nu de rechtbank van oordeel was dat de vreemdeling niet meer binnen een redelijke termijn alsnog kon worden gehoord en de gemachtigde van de vreemdeling zich op het standpunt heeft gesteld dat diens inbreng noodzakelijk was en niet van horen van de vreemdeling in persoon mocht worden afgezien, had zij, mede gelet op artikel 15, tweede lid, van de Gw, dienen te oordelen dat de bewaring met ingang van de dag van de zitting van 16 juli 2009 onrechtmatig was geworden. In zover…

Problemen met het met je kinderen terugkeren uit Turkije met alleen een Turks paspoort

Waarschuwing voor Turkse families met kinderen die na verblijf in buitenland terug willen reizen naar Nederland

Waarschuwing voor Turkse families die rechtmatig in Nederland verblijven of personen die naast de Nederlandse ook de Turkse nationaliteit hebben (dubbele nationaliteit) en die met kinderen naar Nederland willen terugreizen na een verblijf in het buitenland:

In verband met veel voorkomende problemen op luchthavens in Turkije bij het terugreizen naar Nederland willen we graag uw aandacht vestigen op het volgende:
Minderjarigen die zijn bijgeschreven in het Turkse paspoort van een rechtmatig in Nederland verblijvende ouder, kunnen niet op basis van enkel het Nederlandse paspoort of het Nederlandse verblijfsdocument van die ouder naar Nederland vliegen.

Om naar Nederland te kunnen terugreizen, dienen minderjarigen:

1. bijgeschreven te zijn in het Nederlandse paspoort van de begeleidende/meereizende ouder; of
Dit is alleen mogelijk als het kind de Nederlandse nationaliteit heeft. Om…

Ratificatie VN-verdrag tegen verdwijningen nodig

Op de Internationale dag van de Gedwongen Verdwijningen, verzoekt Amnesty regeringen wereldwijd een VN-verdrag te ratificeren dat een belangrijke rol kan spelen bij de aanpak van verdwijningen.

30 augustus herdenkt Amnesty op de 26e Internationale dag van de Gewongen Verdwijningen de slachtoffers van verdwijningen wereldwijd. Honderdduizenden gevallen van deze verdwijningen blijven onopgelost, terwijl elk jaar weer nieuwe zaken worden gerapporteerd. Regeringen gebruiken deze verdwijningen als een middel van repressie om politieke oppositie en andersdenkenden het zwijgen op te leggen en om etnische minderheden en religieuze groeperingen te vervolgen.

De internationale gemeenschap heeft in 2006 de Internationale Conventie voor de Bescherming van Alle Personen van Gedwongen Verdwijningen aangenomen, maar dit verdrag is nog niet van kracht. Deze overeenkomst verplicht staten om gedwongen verdwijningen als misdrijf in het strafwetboek op te nemen. Hierin staat dat getuigen recht hebben op be…

Ramadan droom

Vanmorgen vroeg droomde ik dat ik met mijn Marokaanse vriendin en mijn Iraanse collega samen naar de moskee ging omdat daar speciaal voor Ramadan een groep Nederlandse studenten was uitgenodigd van welke vereniging ik vroeger in het bestuur had gezeten. Dus leek het mijn vriendin wel leuk voor mij om ook te gaan kijken. Toen er een Joodse fotografe van de krant een foto wilde maken begon iemand te sputteren maar toen iemand zei dat niemand buitengesloten mocht worden en we dan maar allemaal een beetje honorair Jood moesten zijn barste een applaus los. Toen kreeg een new age zweeftype studentje het woord om uit te leggen wat hij dacht dat er meer was tussen hemel en aarde of juist niet. Vervolgens gingen alle aanwezige mannen en vrouwen van alle gezindten praten over hun gemeenschappelijke liefde voor het hogere in welke vorm dan ook en dacht ik "kijk zo'n eenheid onder elkaar dat is toch hartverwarmend. Zoveel verschil is er toch niet als je allen vrede wilt" en vervolge…

Wilt u op de hoogte blijven van het vreemdelingenrecht en van gedachten wisselen met collega's?

U kunt een abonnement nemen op dit weblog. Kijk hiervoor in de linker kolom. Om een e-mail abonnement te nemen klikt u op

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Let op: bij een e-mail krijgt u eerst een verzoek om dat te bevestigen van Feedburner of Google. Als u dat niet doet werkt het niet.

Voorts manage ik ook een groep binnen Linkedin over vreemdelingenrecht en aanverwante onderwerpen. Als u ingeschreven bent bij Linkedin kunt u dan bij het zoeken naar een groep "Vreemdelingenrecht" intypen en zich aanmelden bij de groep.

Mocht u collega's hebben of vrienden kennen die dit ook interessant zouden kunnen vinden mail hen dan dit bericht door a.u.b.
Gezinshereniging na 9 jaar. Raportage van Eén Vandaag

Gezinshereniging van vluchtelingen in Nederland met familie uit het land van herkomst is in Nederland slecht geregeld.

De aanvraag daarvoor moet binnen drie maanden na aankomst in Nederland worden gedaan. Als die termijn wordt overschreden is hereniging een vrijwel kansloze zaak. EénVandaag volgt Doris Komba die na een jarenlange procedure eindelijk haar man en dochter uit Sierra Leone op Schiphol kan verwelkomen.

bekijk hier de uitzending van Eén Vandaag:
Onder dit bericht stond onder meer deze reactie van een kijker:
Jan Cornelissen, 09 april 06:38: Ik verbaas mij dat dhr. Huizing van Vluchtelingenwerk het in dit interview het als een recht doet voorkomen, dat gezinshereniging in Nederland dient te zijn. Immers, als de prioriteit van mevrouw Komba had gelegen bij gezinshereniging, had zij ook kunnen kiezen voor gezinshereniging in haar land van herkomst, in 2006 toen zij erachter kwam dat haar man en kind nog leefden. Bovendien had Vluchtelingenwerk haar hierbij volop middellijk kunnen…

In bewaring stellen van asielzoeker (uitspraak)

LJN: BJ5679,President Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 09/25068

Datum uitspraak: 22-07-2009
Datum publicatie: 26-08-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Artikel 59 / via Schiphol / voor inbewaringstelling te kennen gegeven asiel te willen aanvragen

Uit het beleid van verweerder volgt dat het toepassen van bewaring bij vreemdelingen die een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel in willen dienen of ingediend hebben, zo beperkt mogelijk dient te geschieden. In aanmerking genomen dat ook in dit geval het toepassen van de bewaring “zo beperkt mogelijk dient te geschieden”, kunnen in dit geval de aan de maatregel ten grondslag gelegde gronden zonder nadere motivering niet dienen ter onderbouwing van het vermoeden dat eiser zich aan uitzetting zal onttrekken. De rechtbank is met eiser van oordeel dat de gronden dat eiser niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in artikel …

Te laat indienen van beroepsgronden door advocaat (uitspraak)

LJN: BJ5682,President Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 09/16197, 09/16199 Print uitspraak


Datum uitspraak: 28-07-2009
Datum publicatie: 26-08-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie: Mvv / niet-ontvankelijk / gronden te laat / niet verschoonbaar
De gronden van het beroep zijn een dag te laat ingediend. Als hoofdregel geldt dat strikt de hand wordt gehouden aan de gestelde termijnen, gelet op de grote aantallen zaken die behandeld moeten worden. De lijn van de rechtbank is dan ook dat van de bevoegdheid als gegeven in artikel 6:6 van de Awb gebruik wordt gemaakt indien sprake is van een termijnoverschrijding, tenzij die termijnoverschrijding verschoonbaar is. De rechtbank volgt eiseres niet in haar standpunt dat de termijnoverschrijding van één dag een goed verloop van deze procedure niet in de weg staat, waardoor het doel van de bepaling van artikel 6:6 van de Awb niet wordt gediend door niet-ontvan…

WAV-boete met 5% verminderd wegens overschrijding termijn door verweerder (uitspraak)

Een ezel stoot zich in het gemeen maar 1 keer aan dezelfde steen, maar Valkjes leren niet van eerdere fouten

200803841/1/V6.
Datum uitspraak: 26 augustus 2009

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 24 april 2008 in zaak nr. 07/7224 in het geding tussen:

[wederpartij], gevestigd te [plaats],

en

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1. Procesverloop

Bij besluit van 12 mei 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [wederpartij] een boete van € 40.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).

Bij besluit van 17 augustus 2007 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de minister) het daartegen door [wederpartij] gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 24 april 2008, verzonden op 28 april 2008, hee…

Vluchtelingenvrouwen verzwijgen seksueel geweld

Vluchtelingenvrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld zwijgen vaak over hun ervaringen. Dit komt niet alleen door hun eigen cultuur, maar ook door gebrek aan vertrouwen in de asielprocedure in Nederland. Aldus Marjan Tankink, die promoveert op 9 september.

Bedreigend
Het gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse asielprocedure zorgt ervoor dat de vrouwen hun situatie als bedreigend ervaren. Dit leidt ertoe dat de vrouwen hun verleden verzwijgen. Dit concludeert Marian Tankink uit uitgebreid medisch-antropologisch onderzoek onder vluchtelingen uit Afghanistan, Bosnië-Herzegovina en Soedan. Zij bestudeerde het zwijgen van de vrouwen op individueel niveau, op groepsniveau en op het niveau van de samenleving. Tankink laat zien dat het zwijgen niet alleen het gevolg is van de schaamte- en eercultuur waaruit de vrouwen afkomstig zijn.

Seksueel geweld als wapen
Ondanks de grote verschillen tussen de vrouwen, beschouwden zij zwijgen allemaal als beste strategie om met hun verleden om t…

(Beantwoording van) kamervragen op het gebied van het vreemdelingenrecht, integratie en allochtonen

Antwoorden kamervragen van de PVV inzake het bericht dat in tal van gevangenissen uitsluitend halal eten wordt geserveerd

Lees hier

Antwoorden kamervragen van de PVV over het verlenen van een verblijfsvergunning aan een crimineel

Klik hierKamervragen over het bericht UWV houdt inburgeraar bewust van arbeidsmarkt

Lees hier de vragen van het CDAGeen zicht op gedwongen uitzetting naar Soedan (uitspraak)

LJN: BJ5802, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Maastricht , 09 / 27347 VRONTN


Datum uitspraak: 19-08-2009
Datum publicatie: 24-08-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Soedan / EU-document / ontbreken concreet zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn
Verweerder beoogt vreemdelingen met de Soedanese nationaliteit niet meer naar hun land van herkomst uit te zetten door een lp aan te vragen bij de Soedanese autoriteiten. Beoogd wordt vreemdelingen te verwijderen middels een EU-document. Verweerder is in gesprek of zal met de Soedanese autoriteiten in gesprek treden over de toelating van Soedanese vreemdelingen die beschikken over een nationaliteitsverklaring en reizen met een EU-document. Geen concreet zicht op uitzetting van eiser binnen een redelijke termijn is aanwezig. Niet is gebleken dat verweerder vreemdelingen met succes middels een EU-document naar Soedan kan verwijderen. Niet duidelijk is of de Soedanese…

Beantwoording vragen van het lid Verdonk over visumplicht Serviërs

Kamerbrief 21 augustus 2009


Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Verdonk over de visumplicht van Serviërs. Deze vragen werden ingezonden op 14 juli 2009 met kenmerk 2009Z13902.De Minister van Buitenlandse Zaken,Drs. M.J.M. VerhagenAntwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Verdonk over visumplicht van Serviërs.Vraag 1

Bent u voornemens de visumplicht voor inwoners van Servië te handhaven zolang de van oorlogsmisdaden verdachte generaal Ratko Mladic niet is uitgeleverd aan het Joegoslavië Tribunaal?Vraag 2

Deelt u de mening dat de uitlevering van generaal Mladic als voorwaarde voor het opheffen van de visumplicht een belangrijk signaal is aan de internationale gemeenschap? Zo nee, waarom niet?Vraag 3

Is er sprake van het opheffen van genoemde visumplicht zonder de onder vraag 2 geëiste uitlevering?Vraag 4

Is er sprake van diplomatieke druk vanuit de Europese Unie om tot opheffing van de visumpl…

Vluchtelingenwerk: "Extra aandacht voor procedure kinderen"

Het aantal kinderen dat in Nederland asiel aanvraagt is afgenomen. Vorig jaar was een op de vier asielzoekers een kind. Rond de eeuwwisseling was dat nog 40 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De afname komt voornamelijk door het verminderde aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers). ,,Dit mag niet leiden tot minder aandacht voor deze kwetsbare groep'', zegt Trees Wijn, manager Asiel van VluchtelingenWerk Nederland.

Vorig jaar kwamen ruim 700 kinderen zonder begeleiding van ouders en andere volwassenen naar Nederland. In 2000 waren het er 6,7 duizend. Daarna is het aantal steeds verder afgenomen.

Naar verwachting wordt dit najaar een voorstel over de aanpassing van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Vooruitlopend daarop onderstreept VluchtelingenWerk Nederland dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen tijd en rust nodig hebben voor de asielprocedure. ,,Er moet voldoende tijd worden genomen om goed…

Vele Somalische asielzaken bij de rechtbanken (uitspraken)

Nu aan Somalische asielzoekers niet meer automatisch een verblijfsvergunning wordt verleend zie je dat de rechtbanken het erg druk hebben met zaken uit dat deel van de wereld.

Diegenen die hun vingers hadden verbouwd en daarom waren afgewezen en het nu toch nog maar een keer probeerden kunnen inmiddels lezen dat inmiddels wel vingerafdrukken kunnen maken geen novum is.

Wel werd er een vovo toegewezen over de situatie in Midden en Zuid - Somalie.

Zie de volgende uitspraken:
LJN: BJ5393, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Arnhem , AWB 09/26224 (verzoek) en AWB 09/26223 (beroep)Datum uitspraak: 07-08-2009
Datum publicatie: 17-08-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie: Herhaalde aanvraag / ditmaal niet gemanipuleerde vingertoppen geen novum

Herhaalde aanvraag met ditmaal niet gemanipuleerde vingertoppen geen novum in de zin van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb. Nu verzoeker reeds in de eerdere procedure het onderzoek na…

Turks Associatieverdrag en als uitzendkracht steeds bij dezelfde inlener werken (uitspraak)

LJN: BJ5675,Voorzieningenrechter Rechtbank Dordrecht , awb 07/27371

Datum uitspraak: 23-04-2009
Datum publicatie: 20-08-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening

Inhoudsindicatie:
Procedurenummer: AWB 07/27371 Uitspraak in verzoek om voorlopige voorziening Wettelijk kader: Artikel 8:81, lid 1, Awb Artikel 14, lid 1, onder b, Vw 2000 Artikel 6, lid 1, aanhef en onder het eerste streepje, Besluit nr. 1/80 Associatieraad Samenvatting: Het bestreden besluit betreft de handhaving van de afwijzing van de aanvraag van verzoeker om verlenging van de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning onder wijziging van de beperking ‘verblijf bij partner’ in arbeid in loondienst bij Firma [naam] o.g.v. het Turks Associatieverdrag’. In de beroepsprocedure is in geschil tussen partijen of arbeid via een uitzendbureau kan worden aangemerkt als arbeid bij “dezelfde werkgever” als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit nr. 1/80. Naar het oordeel van de voorz…

Beantwoording van de VVD vragen door Plasterk over de taaltoest van de Vrije Universiteit

Mag een universiteit een toelatingsexamen Nederlands aan hun studenten opleggen? Hoe verhoudt zich dat tot het verbod op inburgeringsexamens aan oudkomers?

Lees hier de beantwoording.


Zicht op uitzetting naar Guinee (uitspraak)

LJN: BJ5721, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Groningen , Awb 09/26099

Datum uitspraak: 14-08-2009
Datum publicatie: 20-08-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / Guinee / zicht op uitzetting / vragen aan verweerder

Uit de door verweerder in de brief van 11 augustus 2009 verstrekte informatie blijkt dat in 2008 geen laissez passers zijn verstrekt (enkel één nationaliteitsverklaring), en dat in 2009 drie laissez passers zijn afgegeven, waarvan de laatste in juni 2009. Afgezet tegen het aantal aanvragen (in 2008 en) in 2009 moet enerzijds worden geconstateerd dat geen sprake is van de afgifte van veel laissez passers, maar anderzijds kan, gegeven de door verweerder verstrekte informatie, niet worden vastgesteld dat geen sprake is van zicht op uitzetting binnen afzienbare termijn. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat in maart 2009 een afvaardiging van DT&V in Guinee overleg heeft gevoer…

Marokkaanse tv-gasten helpen Wilders aan stemmen

Was eerst mevrouw Elatik op tv en kwam die zelf nogal demoniserend en overtrokken over in haar betoog tegen Wilders zijn demoniserend gedrag tegen de islam, gisteren was er een "heer" van de AEL op tv. Die vond dat een cartoon tegen Mohammed niet mag maar hij wel cartoons mag maken tegen Joden en homo's als wraak. Beiden hadden de neiging om zoals Knevel zei "kwaad met kwaad te vergelden". Ze vonden dat als een ander iets deed waar zij het niet mee eens waren zij van dezelfde middelen gebruikmaken mochten maken. Nou moet gezegd dat vooral die AEL man om te kotsen was.

Dat je kwaad niet met kwaad moet vergelden is iets wat tot het Nederlands gedachtegoed behoort. Maar eigenlijk is het een voorschrift uit de Christelijke religie wat helemaal in onze cultuur is ingebed. Wraak is iets wat in een ander deel van de wereld heel gewoon is (eerwraak, bloedwraak etc.) Het is mensen eigen. Een ieder wil wel eens in boosheid wraak. Ik ook. Maar in het West-Europese gedach…

Nog geen zicht op uitzetting naar Somalie (uitspraak)

LJN: BJ5464, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 09/26998

Datum uitspraak: 11-08-2009
Datum publicatie: 18-08-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / Somalië / Memorandum of Understanding (MOU) Somaliland / zicht op uitzetting.

Verweerder heeft ter zitting kenbaar gemaakt dat er een Memorandum of Understanding (MOU) tot stand is gekomen tussen de Nederlandse autoriteiten en de autoriteiten van Somaliland, een gebied gelegen in het noorden van Somalië. Gelet op het betreffende MOU bestaat volgens verweerder de mogelijkheid om vreemdelingen waarvan de afkomst uit Somaliland vaststaat, gedwongen uit te zetten naar dit gebied. Gelet op de omstandigheid dat de Somalische afkomst van eiser niet in geschil is en de omstandigheid dat eiser niet vrijwillig wenst terug te keren naar Somalië, is de rechtbank met eiser van oordeel dat de opgelegde maatregel van bewaring van meet af aan niet gerechtvaardigd is gewee…

Vreemdelingenwet jubileert

De eerste Nederlandse vreemdelingenwet werd op 13 augustus 1849 vastgesteld. Dat is dus op de maand af 160 jaar geleden. Deze wet maakte voor het eerst een principieel onderscheid tussen Nederlandse staatsburgers en vreemdelingen.

De eerste vreemdelingenwet was vrij liberaal van aard en wilde gewone vreemdelingen zo min mogelijk in de weg leggen. Maar ongewenste vreemdelingen konden met behulp van de wet over de grens worden gezet. Ketellappers uit Hongarije, berenleiders uit Bosnië en bedelaars uit Savoye konden elk moment door veldwachters opgepakt worden. Maar veel vreemdelingen waren geliefd dus in de praktijk werden alleen bedelende buitenlanders en onruststokende revolutionairen weggestuurd.

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=519:vreemdelingenwet-jubileert&catid=13:actueel&Itemid=35

Asielzoekerscentrum Leiden sluit, asielzoekers overgeplaatst

Het asielzoekerscentrum (azc) in Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg gaat per 1 september dicht. De bewoners van azc Leiden zijn inmiddels opgevangen in een ander azc. Bewoners met een verblijfsvergunning zijn doorgestroomd naar een reguliere woning. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil graag een nieuwe permanente opvanglocatie in Leiden of omgeving. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft daarvoor onlangs vier mogelijke locaties aangewezen. De gemeente en het COA willen binnen enkele maanden komen tot één voorkeurslocatie.

Voor de opvang van asielzoekers is het COA in heel Nederland op zoek naar nieuwe permanente en tijdelijke locaties. Die extra capaciteit is nodig omdat de komende maanden op diverse plaatsen opvanglocaties sluiten als gevolg van aflopende en niet te verlengen overeenkomsten met gemeenten. Ook is er de laatste maanden een stijging van het aantal bewoners in de centrale opvang zichtbaar.

Bron: http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2009…

Asieladvocaten maak Irak dossier: Veel doden bij golf van aanslagen in Bagdad

In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn vandaag tientallen mensen om het leven gekomen door aanslagen met autobommen en mortieren. Honderden raakten gewond.

Dat meldt de Iraakse politie vandaag.

Er hadden zes aanslagen plaats binnen een uur. Daarbij kwamen minstens 75 mensen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond.

Autobom
Een autobom ontplofte bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, in een woonwijk vlak bij de zwaar beveiligde Groene Zone, waar het parlement en veel buitenlandse ambassades zijn gevestigd. Ramen van het ministerie sneuvelden door de explosie.

Een andere aanslag had plaats in de buurt van het ministerie van Financiën in het noorden van Bagdad. Hierbij vielen minstens drie doden en zeven gewonden.

Geweld
Ook in de wijk Karrada was een aanslag. Verder werden regeringsgebouwen in het centrum beschoten met mortiergranaten, aldus de politie.

In het westen van de stad hebben de autoriteiten twee mannen opgepakt, meldt CNN. De twee reden in een auto die afgeladen was met explosie…
Leuk artikel op Advocatie.nl waarin ook een nepadvocaat vreemdelingenrecht aan de kaak wordt gesteld en een advocatenkantoor dat ook vreemdelingenrecht doet nou niet bepaald wordt geprezen om zijn website.

Geen zin om de juridische hersenkwabben deze warme dag aan het werk te zetten? Dat begrijpen we op de Advocatie-redactie maar al te goed, en wij drukken uw productiviteit dan ook met plezier. Leun lekker achterover en laat u mee voeren langs lukraak geselecteerde online onhandigheden van uw confrères uit de donkere krochten van het internet.

We beginnen rustig met een amuse. Deze bestaat uit een bebefte millefeuille van Yvonne, Jeanette, Jo en Pieter-Jan, alias The Wizards uit Oss. Ze worden opgediend in een lauwe saus van Adobe Photoshop, met een topping van grove pixels.

Bekend gegeven is dat advocaten vaak worstelen met het feit dat hun schoonheid helaas van binnen zit. Waar menig advocaat weent als zijn hoogwaardige juridische-esthetische kunststukjes in vijfvoud voor jaren het st…

Recente berichten


en meer