Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2013 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

'Expat' is a discursive attempt of 'middle/high-class' migrants to distinguish themselves from working class migrants.

29 May
'Expat' is a discursive attempt of 'middle/high-class' migrants to distinguish themselves from working class migrants.

---------------------------------
29 May ... well, looking at Europe and now being in China, I might be even an "economic refugee". 29 May perhaps an economic migrant but 'refugee'? In fear of persecution if you return?

Toetsing van een asielaanvraag gebaseerd op bekering (Uitspraak Raad van State)

LJN: CA1305, Raad van State , 201112058/1/V2
Datum uitspraak: 24-05-2013
Datum publicatie: 29-05-2013
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep


2. Zoals weergegeven bij uitspraak van heden in zaak nr. 201109839/1/V2 past de staatssecretaris een vaste gedragslijn toe bij het onderzoek naar de door een vreemdeling aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegde geloofsovertuiging. Deze vaste gedragslijn houdt in dat de staatssecretaris een vreemdeling vragen stelt die - voor zover toepasselijk in het concrete geval - grofweg worden onderverdeeld in vragen over de motieven voor en het proces van bekering, waaronder de betekenis en praktische uitvoering van een eventuele doop en doopplechtigheid, en over de persoonlijke betekenis van de bekering of de geloofsovertuiging voor een vreemdeling. Voorts betreft het vragen die betrekking hebben op algemene, basale kennis van de geloofsleer en geloofspraktijk. Ten slotte verwacht de staatssecretaris dat een vreemdeling die stelt da…

Uitzetten van criminele EU-onderdaan (uitspraak)

LJN: CA1559, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Haarlem , AWB 12/19811
Datum uitspraak: 15-02-2013
Datum publicatie: 30-05-2013
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Verblijfsbëeindiging EU onderdaan en ongewenstverklaring, geen ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving Zoals uit het hierboven weergegeven overzicht blijkt, is eiser acht keer onherroepelijk veroordeeld voor strafbare feiten. Deze feiten zijn gepleegd in de periode van augustus 2009 tot augustus 2011. Het laatste strafbare feit dateert derhalve van ruim een jaar voor de behandeling van het beroep ter zitting. Hoewel verweerder er terecht op heeft gewezen dat eiser veelvuldig misdrijven heeft gepleegd, heeft verweerder, gezien de aard van deze misdrijven en de ter zake door de strafrechter opgelegde straffen, onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat daarmee sprake is van een ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de Nederlan…

Bewoners Vluchtkerk pakken hun biezen

De uitgeprocedeerde asielzoekers die de afgelopen maanden onderdak hadden gevonden in de Vluchtkerk in Amsterdam zijn vrijdagochtend druk bezig om hun spullen in te pakken. De groep moet uiterlijk 18.00 uur de St. Jozefkerk in West verlaten. De eerste groep vertrekt om 14.00 uur. 
Lees verder in het Reformatorisch Dagblad hier: http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/bewoners_vluchtkerk_pakken_hun_biezen_1_742706


--------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorkli…

De Mauro-affaire van Samsom

De strafbaarstelling van illegaliteit dreigt voor de PvdA hetzelfde te gaan betekenen als de Mauro-affaire eerder voor het CDA.
Door Max van Weezel
‘Ik had het mijn opvolgers zo gegund dat de Wiardi Beckman Stichting nu eens al het creatieve talent in onze partij zou weten te bundelen om onze ministers en Kamerleden (..) te steunen en de eigen achterban de hand te reiken bij het begrijpen van de dilemma’s waar we vandaag de dag in de praktische politiek voor staan,’ verzuchtte oud-PvdA-leider Wouter Bos in het blad Socialisme & Democratie.

Lees verder in VN hier: https://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-Mauroaffaire-van-Samsom.htm
 --------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meesta…

Twintig procent meer illegale vreemdelingen in nieuwe Pauluskerk

De nieuwbouw van de Rotterdamse Pauluskerk wordt zondag 2 juni 2013 geopend. Was die kerk vroeger bekend vanwege de opvang van junks tegenwoordig bieden ze er bed-bad en brood voor mensen die illegaal in Nederland verblijven.

'Ik kan niet voorkomen dat mensen worden opgepakt, maar dit is wel een kerk. In de praktijk geniet men hier een zekere bescherming die door de overheid wordt gerespecteerd.''
Lees het interview met de dominee van de Pauluskerk, Dick Couvée, in Trouw hier: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3449888/2013/05/30/Twintig-procent-meer-vluchtelingen-in-nieuwe-Pauluskerk.dhtml

In het Reformatorisch Dagblad staat een fotoserie: http://www.refdag.nl/meer_vluchtelingen_in_nieuwe_pauluskerk_fotoserie_1_742529


--------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenarti…

Een vluchteling mag je een vals paspoort wel tegenwerpen in de asielprocedure maar niet ze er voor strafrechtelijk vervolgen als status wordt verleend

LJN: BY4310, Hoge Raad , 11/01046
Datum uitspraak: 28-05-2013
Datum publicatie: 28-05-2013
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Art. 31.1 Vluchtelingenverdrag. HR herhaalt relevante overweging uit HR LJN BW9266. Waar het Hof niet heeft onderzocht of op de door verdachte ingediende asielaanvraag onherroepelijk afwijzend is beslist, kan de stelling van verdachte een vluchteling te zijn nog niet evident ongegrond worden bevonden en heeft het Hof het verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het OM in de vervolging verworpen op gronden die deze verwerping niet kunnen dragen.
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl


2.4. Art. 31, eerste lid, van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen (Verdrag van 28 juli 1951, Trb. 1951, 131 en 1954, 88; hierna: Vluchtelingenverdrag) luidt:
"The Contracting States shall not impose penalties, on account of their illegal entry or presence, on refugees who, coming directly from a territory where their life or f…

Piketdienst en Fruitpukkers uit Oost-Europa: Overzicht vreemdelingen / inburgering / multiculti nieuws van woensdag 29 mei 2013 (deel 3)

9) Je kan als advocaat beter wel op piketdienst verschijnen
Het gaat hier om bijstand in een strafzaak maar ik zie dit ook wel gebruikt kunnen worden in vreemdelingenbewaring,
Een politieagent uit Almelo die een klacht had ingediend tegen een advocaat, is onlangs door de Raad van Discipline in het gelijk gesteld. Bovendien werd zijn klacht ontvankelijk verklaard, wat volgens tuchtrechtdeskundige Floris Bannier opmerkelijk mag heten. De advocaat kwam er vanaf met een waarschuwing.De advocaat heeft volgens de klacht van de politie ‘tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld […] doordat hij de minderjarige verdachte niet tijdig heeft bezocht, waardoor de verdachte van adequate rechtsbijstand verstoken is gebleven’, in ieder geval langer dan de zogenoemde Salduz-regeling voorschrijft. De raadsman tegen wie de klacht was gericht, sprak de verdachte alsnog op 11 januari, maar de Raad van Discipline oordeelt dat dit inderdaad te laat was, ‘zeker nu het om een minderjarige verdachte met…

Schoonmoeders, een kopje thee, kennismigranten en vreemdelingenbewaring: Overzicht vreemdelingen / inburgering / multiculti nieuws van woensdag 29 mei 2013 (deel 2)

5) Schoonmoeders belangrijk voor integratie stelt Brits rapport The report's author, Jikta Markova, suggests that the research makes clear that mothers-in-law should be included in integration work. "Esol colleges often enrol these women and only communicate with these women, but each has a whole family attached to her who are incredibly influential," she says. "I've been really surprised how supportive families can be. Many come from rural communities and have never been on public transport. Mothers-in-law worry they will get lost . Husbands say, 'I just want my wife to be safe.'"
The report also calls for the role of the Esol teacher to be reassessed. "These women are on a journey of integration. They need a guide on that journey and the Esol teacher is often the first English person they meet," says Markova. "They are a female role model outside the home. They could be funded to provide additional support, home visits, …

Overzicht vreemdelingen / inburgering / multiculti nieuws van woensdag 29 mei 2013 (deel 1)

Vandaag voor u gelezen op internet. Bedoeld voor lering en vermaak.

1) De Nationale Ombudsman schrijft dat de IND niet al bij het Eerste Gehoor mag doorvragen over bekering van asielzoekers.
"Het eerste gehoor, dat op de eerste dag van de algemene asielprocedure plaatsvindt, richt zich niet op de asielmotieven van vreemdelingen. Vreemdelingen dienen de gelegenheid te krijgen om zich op de tweede dag adequaat voor te bereiden op het nader gehoor. Dit gehoor vindt op de derde dag plaats en daarin komen de asielmotieven ter sprake. Tijdens de voorbereiding van het nader gehoor kan de vreemdeling zich laten bijstaan door een advocaat. Hierdoor zal het nader gehoor van betere kwaliteit zijn. Omdat een goede voorbereiding van het nader gehoor essentieel is in de asielprocedure en tevens de zorgvuldigheid ten goede komt, mag het voorgaande naar het oordeel van de Nationale ombudsman niet worden doorkruist."  Bron: http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/058


2) Fout…

Een kwestie van veerkracht: aansluitingsgericht coachen van vluchtelingstudenten

Het coachingsboek Een kwestie van veerkacht is een handreiking van het UAF aan studieadviseurs, decanen, hulpverleners en anderen die met hoger opgeleide vluchtelingen werken. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF begeleidt al sinds 1948 vluchtelingen bij een studie in Nederland. Door de jarenlange ervaring met vluchtelingstudenten heeft het UAF een goed beeld van de zaken waar zij tegen aanlopen.


Vluchtelingstudenten zijn talentvolle doorzetters die zich niet door moeilijke omstandigheden laten tegenhouden. Studeren is vaak de eerste stap naar autonomie en participatie in onze samenleving. Met enige materiële steun en een coach die de weg wijst kunnen ze hun kracht hervinden.


Bahman vertelt over het boek dat hij samen met Machteld Stilting schreef. Film: Emiel Elgersma


Bahman Bahmani, co-auteur van het boek en studentenbegeleider bij het UAF:

'Ik was zelf vluchtelingstudent en worstelde met de eerste fase van mijn studie. Met mijn hoofd in de boeken…

Briefadvies verhoging leeftijdsvereiste Nederlandse referent naar 24 jaar (Door ACVZ aan Staatssecretaris)

Briefadvies verhoging leeftijdsvereiste Nederlandse referent naar 24 jaar Op 3 april 2013 heeft de ACVZ een advies uitgebracht over de voorgenomen verhoging van de leeftijdseis voor Nederlandse referenten bij gezinsmigratie van 21 naar 24 jaar. De commissie gaat in op noodzaak, effectiviteit en proportionaliteit van de voorgenomen maatregel, en wijst er op dat dat met deze maatregel voor Nederlandse referenten, de achterstelling van Nederlanders ten opzichte van Unieburgers en bepaalde categorieën derdelanders die onder het Unierecht vallen, de zogenoemde omgekeerde discriminatie, nog verder wordt vergroot.
U kunt het briefadvies lezen op de website: http://www.acvz.org/publicaties/briefadvies-2013-24jaar.pdf
Mocht u in de toekomst geen prijs meer stellen op deze attenderingsservice, dan kunt u dat doorgeven via onderstaand emailadres.
--------------------------
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekres…

Wetsadvies herijking beleid amv’s door ACVZ aan Staatssecretaris

Op 12 november 2012 heeft de ACVZ advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit modern migratiebeleid in verband met herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Op 17 mei 2013 is een brief over de herijking van het beleid voor amv’s naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is het wetsadvies openbaar geworden.Het kabinet heeft drie aanbevelingen van de ACVZ overgenomen hetgeen heeft geleid tot inhoudelijke aanvullingen van het besluit:

- De ACVZ heeft geadviseerd om op te nemen in het ontwerpbesluit dat de maximale termijn om in aanmerking te komen voor het specifieke buitenschuldbeleid drie jaren bedraagt en gaat lopen vanaf het moment van indiening van de verblijfsaanvraag;

- Ook het advies om de uitgangspunten met betrekking tot de hantering van de genoemde termijn van drie jaren op te nemen in de toelichting bij het ontwerpbesluit is overgenomen.

- Daarnaast is het advies om het overgangsrecht in het wijzi…

Kan je verwachten dat Noord-Koreanen zich in Zuid-Korea vestigen ipv in Nederland (uitspraak)

LJN: CA1007, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Roermond , AWB 13/4747
Datum uitspraak: 22-04-2013
Datum publicatie: 27-05-2013
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: 20134747, samenvatting ter publicatie In de onderhavige zaak is aan een vreemdeling, afkomstig uit Noord-Korea, tegengeworpen dat zij bescherming kan verkrijgen in Zuid-Korea omdat zij daar weliswaar niet eerder heeft verbleven, maar van dat land het staatsburgerschap kan verkrijgen. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is door de voorzieningenrechter toegewezen en het beroep is vanwege de principiële aard van de rechtsvraag verwezen ter behandeling door een meervoudige kamer. De meervoudige kamer is tot het oordeel gekomen dat verweerder artikel 31, eerste lid, van de Vw 2000 in samenhang met artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder e, van het VV 2000 aan de afwijzing ten grondslag heeft kunnen leggen in zoverre dat verweerder voldoende…

Recente berichten


en meer