De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 maart 2017

Wanneer behoeft een rechterlijke instantie prejudiciële vragen te stellen aan het Hof? (EU uitspraak) - let op in visumzaken!


De meeste rechters zullen niet direct aan het stellen van prejudiciële vragen denken en dat eerder over laten aan de Raad van State. In onderstaande uitspraak buigt het Europese Hof zich over de vraag wanneer een rechter dat wel zou moeten doen als hij/zij de beslissing neemt in een zaak waar geen hoger beroep tegen open staat. In Nederland zijn dat onder meer procedures in visumzaken.

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
15 maart 2017 (*)
„Prejudiciële verwijzing – Unierecht – Rechten toegekend aan particulieren – Schending door een rechterlijke instantie – Prejudiciële vragen – Voorlegging aan het Hof – Nationale rechterlijke instantie die uitspraak doet in laatste aanleg”
In zaak C‑3/16,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het hof van beroep Brussel (België) bij beslissing van 23 december 2015, ingekomen bij het Hof op 4 januari 2016, in de procedure
Lucio Cesare Aquino
tegen
Belgische Staat,


Beantwoording van de prejudiciële vragen
 Eerste vraag
30      Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 267, derde alinea, VWEU aldus moet worden uitgelegd dat een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht vatbaar zijn voor hoger beroep niettemin kan worden beschouwd als een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie in de gevallen waarin het cassatieberoep tegen een beslissing van die rechterlijke instantie niet is beoordeeld wegens afstand van geding door de verzoekende partij.
31      Om te beginnen zij in herinnering gebracht dat volgens artikel 267, derde alinea, VWEU de nationale rechterlijke instanties waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, gehouden zijn zich tot het Hof te wenden (zie in die zin arrest van 6 oktober 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, punt 6).
32      De in artikel 267, derde alinea, VWEU neergelegde verplichting om een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Hof moet immers worden gezien in het kader van de samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties in hun hoedanigheid van rechters belast met de toepassing van het Unierecht, en het Hof ter verzekering van de juiste toepassing en de eenvormige uitlegging van het Unierecht in alle lidstaten (zie in die zin arrest van 9 september 2015, X en Van Dijk, C‑72/14 en C‑197/14, EU:C:2015:564, punt 54).
33      Deze in artikel 267, derde alinea, VWEU neergelegde verwijzingsplicht heeft overigens met name tot doel te voorkomen dat zich in een lidstaat nationale rechtspraak ontwikkelt die niet met de regels van het Unierecht strookt (zie in die zin arrest van 15 september 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punt 29).
34      Zoals het Hof herhaaldelijk heeft beklemtoond, is een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie per definitie de laatste instantie waarbij particulieren de hun door het Unierecht toegekende rechten geldend kunnen maken. De rechterlijke instanties die uitspraak doen in laatste aanleg zijn ermee belast op nationaal niveau de eenvormige uitlegging van de rechtsvoorschriften te verzekeren (zie in die zin arresten van 30 september 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punt 34, en 13 juni 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, punt 31).
35      In dit verband blijkt uit de aan het Hof overgelegde stukken dat de beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen volgens artikel 39/67 van de wet van 15 december 1980 vatbaar zijn voor het cassatieberoep waarin is voorzien bij artikel 14, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
36      Daaruit volgt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet kan worden beschouwd als een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie, aangezien zijn beslissingen kunnen worden getoetst door een hogere instantie waarbij particulieren de hun door het Unierecht toegekende rechten geldend kunnen maken. Zijn beslissingen zijn bijgevolg niet afkomstig van een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep in de zin van artikel 267, derde alinea, VWEU.
37      De omstandigheid dat een verzoeker die cassatieberoep heeft ingesteld tegen een beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen volgens de bepalingen van artikel 18 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van State onweerlegbaar wordt vermoed afstand van geding te hebben gedaan indien hij niet heeft verzocht om voortzetting van de procedure binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag waarop hem het verslag is meegedeeld waarin de auditeur concludeert dat het beroep niet-ontvankelijk is of moet worden verworpen, doet niet af aan het feit dat tegen de beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan worden opgekomen bij een hogere instantie en zij dus afkomstig zijn van een rechterlijke instantie die niet in laatste aanleg uitspraak doet.
38      Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 267, derde alinea, VWEU aldus moet worden uitgelegd dat een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht vatbaar zijn voor hoger beroep niet kan worden beschouwd als een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie in de gevallen waarin het cassatieberoep tegen een beslissing van die rechterlijke instantie niet is beoordeeld wegens afstand van geding door de verzoekende partij.
 Tweede vraag
39      Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 267, derde alinea, VWEU in het licht van artikel 47, tweede alinea, en artikel 52, lid 3, van het Handvest aldus moet worden uitgelegd dat een rechterlijke instantie een verzoek om het Hof een prejudiciële vraag te stellen mag afwijzen op de enkele grond dat dit verzoek is geformuleerd in een memorie die volgens het toepasselijke procesrecht niet in aanmerking mag worden genomen omdat zij te laat is ingediend.
40      Voor zover de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet kan worden beschouwd als een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie, zoals blijkt uit het antwoord op de eerste vraag, en de tweede vraag op de omgekeerde premisse is gebaseerd, hoeft deze vraag niet te worden beantwoord.
 Derde vraag
41      Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 267, derde alinea, VWEU aldus moet worden uitgelegd dat een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie het Hof geen prejudiciële vraag hoeft te stellen wanneer een cassatieberoep moet worden verworpen wegens redenen van niet-ontvankelijkheid die eigen zijn aan de procedure bij die rechterlijke instantie.
42      In dat verband zij om te beginnen in herinnering gebracht dat wanneer geen hoger beroep openstaat tegen de uitspraak van een nationale rechterlijke instantie, deze instantie in beginsel is gehouden zich krachtens artikel 267, derde alinea, VWEU tot het Hof te wenden wanneer voor haar een vraag over de uitlegging van het VWEU wordt opgeworpen (arrest van 18 juli 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punt 25).
43      Uit het verband tussen artikel 267, tweede alinea, VWEU en artikel 267, derde alinea, VWEU volgt dat de in artikel 267, derde alinea, bedoelde rechterlijke instanties over dezelfde beoordelingsbevoegdheid beschikken als elke andere nationale rechterlijke instantie bij de vraag of een beslissing op een punt van Unierecht noodzakelijk is voor het wijzen van hun vonnis. Zij zijn derhalve niet gehouden een voor hen opgeworpen vraag van uitlegging van het Unierecht te verwijzen wanneer die vraag niet ter zake dienend is, dat wil zeggen wanneer het antwoord erop, hoe het ook luidt, geen invloed kan hebben op de oplossing van het geschil (arrest van 18 juli 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punt 26).
44      Indien de middelen die zijn aangevoerd bij een rechterlijke instantie zoals bedoeld in artikel 267, derde alinea, VWEU niet-ontvankelijk moeten worden verklaard op grond van de procedureregels van de betrokken lidstaat, kan een verzoek om een prejudiciële beslissing derhalve niet worden beschouwd als noodzakelijk en ter zake dienend voor die rechterlijke instantie om haar vonnis te wijzen.
45      Volgens vaste rechtspraak van het Hof is de rechtvaardiging van een prejudiciële vraag immers niet gelegen in het formuleren van rechtsgeleerde adviezen over algemene of hypothetische vraagstukken, maar in de behoefte aan een werkelijke beslechting van een geschil (arrest van 2 april 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, punt 42).
46      In casu heeft het Hof van Cassatie, zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing, geoordeeld dat het wegens de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel van 23 mei 2012 niet zinvol was een prejudiciële vraag aan het Hof te stellen, aangezien het antwoord op die vraag geen invloed kon hebben op de oplossing van het geschil.
47      Nationale procedureregels mogen echter geen afbreuk doen aan de bevoegdheid die een nationale rechterlijke instantie aan artikel 267 VWEU ontleent of haar ontslaan van de verplichtingen die krachtens deze bepaling op haar rusten.
48      In dit verband zij herinnerd aan de vaste rechtspraak van het Hof dat het, bij ontbreken van Unievoorschriften ter zake, krachtens het beginsel van procedurele autonomie een zaak van de interne rechtsorde van de lidstaten is om de procedureregels vast te stellen voor vorderingen in rechte die worden ingediend ter bescherming van de rechten van de justitiabelen, op voorwaarde evenwel dat die regels niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke situaties naar nationaal recht gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door het Unierecht verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) (arrest van 17 maart 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
49      Daaruit volgt dat een lidstaat twee cumulatieve voorwaarden moet vervullen, namelijk naleving van het gelijkwaardigheidsbeginsel en van het doeltreffendheidsbeginsel, om zich te kunnen beroepen op het beginsel van procedurele autonomie in gevallen die worden beheerst door het Unierecht (arrest van 17 maart 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, punt 25).
50      Wat in de eerste plaats het gelijkwaardigheidsbeginsel betreft, zij eraan herinnerd dat dit eist dat het geheel van regels die van toepassing zijn op vorderingen, gelijkelijk van toepassing is op vorderingen die zijn gebaseerd op een schending van het Unierecht en op soortgelijke vorderingen die zijn gebaseerd op niet-inachtneming van het nationale recht (zie in die zin arresten van 16 januari 2014, Pohl, C‑429/12, EU:C:2014:12, punt 26, en 20 oktober 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, punt 30).
51      In casu bestaan er voor het Hof geen aanwijzingen om eraan te twijfelen dat de procedureregels aan de orde in het hoofdgeding met dat beginsel in overeenstemming zijn.
52      Wat in de tweede plaats het doeltreffendheidsbeginsel betreft, mag een nationale procedureregel zoals die in het hoofdgeding de uitoefening van de door de rechtsorde van de Unie verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken (arrest van 20 oktober 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, punt 29).
53      Voorts zij in herinnering gebracht dat blijkens de rechtspraak van het Hof in de gevallen waarin de vraag rijst of een nationaal procedurevoorschrift de uitoefening van door de rechtsorde van de Unie aan particulieren verleende rechten onmogelijk of uiterst moeilijk maakt, ook moet worden onderzocht welke plaats dit voorschrift in de gehele procedure inneemt en welk verloop en welke bijzonderheden deze procedure voor de verschillende nationale instanties heeft. Daartoe moet zo nodig rekening worden gehouden met de beginselen die aan het nationale stelsel van rechtspleging ten grondslag liggen, zoals de bescherming van de rechten van de verdediging, het rechtszekerheidsbeginsel en het goede verloop van de procedure (arrest van 21 februari 2008, Tele2 Telecommunication, C‑426/05, EU:C:2008:103, punt 55).
54      In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing en de opmerkingen van partijen dat het Hof van Cassatie de middelen die verzoeker in het hoofdgeding had aangevoerd ter ondersteuning van het cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel van 23 mei 2012, niet-ontvankelijk heeft verklaard op basis van nationale procedurevoorschriften, op grond dat betrokkene met die middelen weliswaar een van de tegenaanwijzingen heeft betwist die laatstbedoelde rechterlijke instantie in aanmerking had genomen om zijn verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling af te wijzen, maar de andere door deze rechterlijke instantie vastgestelde tegenaanwijzingen op zich volstonden om dat vonnis te verantwoorden.
55      Derhalve blijkt niet dat de nationale regeling aan de orde in het hoofdgeding de uitoefening van de door de rechtsorde van de Unie verleende rechten in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maakt.
56      Gelet op een en ander moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 267, derde alinea, VWEU aldus moet worden uitgelegd dat een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie het Hof geen prejudiciële vraag hoeft te stellen wanneer een cassatieberoep wordt verworpen wegens redenen van niet-ontvankelijkheid die eigen zijn aan de procedure bij die rechterlijke instantie, mits het gelijkwaardigheids- en het doeltreffendheidsbeginsel in acht worden genomen.
 Kosten
57      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:
1)      Artikel 267, derde alinea, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht vatbaar zijn voor hoger beroep niet kan worden beschouwd als een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie in de gevallen waarin het cassatieberoep tegen een beslissing van die rechterlijke instantie niet is beoordeeld wegens afstand van geding door de verzoekende partij.
2)      De tweede vraag behoeft niet te worden beantwoord.
3)      Artikel 267, derde alinea, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie het Hof geen prejudiciële vraag hoeft te stellen wanneer een cassatieberoep wordt verworpen wegens redenen van niet-ontvankelijkheid die eigen zijn aan de procedure bij die rechterlijke instantie, mits het gelijkwaardigheids- en het doeltreffendheidsbeginsel in acht worden genomen.Hier staat de uitspraak: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=NL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=188906&occ=first&dir=&cid=289074


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Thrilling detective novel set in Morocco: A girl is found dead in Morocco, an heiress disappeared and reporter Kennedy supposed to do an interview with a terrorist.. But the terrorist who abducted the girl has a history with Kennedy. He held her hostage too but were they lovers?
The writer had a career in journalism what made the journalism world in the book believable. And the story successfully steers clear of the stereotypes.
The book opens with a scene that reminded me of the movie (and the novel) "The Sheltering sky".

I have never been in the deep south of Morocco so I cannot vouch for the authenticity of the setting, but the book is a joy to read anyways. http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/2017/03/review-of-thrilling-detectivenovel.htmlA more heavy read is the next novel: The lute in the title is the instrument Moroccan Larbi was given by an uncle to help him overcome his grief. Later on in his life he gives the instrument to a friend to help her cope with her loss.

This is a book about love: the love between two girl friends growing up together, the love between a Moroccan architect and a girl from the US, the love between parents and children and the lingering love for people departed.

The book starts slow and it took me awhile to start liking it - it is not so much a novel as someone telling you their lifestory - but it becomes a lot more interesting when she meets Larbi. The writer successfully brings the world in it to life. The French town, the Moroccan daily life.. As the writer is living for decades in Morocco the book gives you in my opinion a real glimpse of Moroccan life. I wondered if some things were not more or less a personal memoir.

At first I had the feeling the writer ended the book too suddenly. I was annoyed how the girlfriend did not tell the husband about how happy his wife had been when she had discovered something. The limbo we as readers ended up in. But after a day or so - while I was still thinking about the novel - I think that limbo might be part of the charm http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/2017/03/review-of-strings-of-lute-book-about.htmlInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Bestuursrechtspraak in hoogste instantie: "'Gun betrokken colleges rust'

'Gun betrokken colleges rust'

 1. De Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Raad voor de rechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben overleg gevoerd over de situatie na de intrekking van het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak door de regering in november 2016.
 2. Zij stellen vast dat hun organisaties de afgelopen jaren veel energie hebben moeten steken in de voornemens zoals deze in het ingetrokken wetsvoorstel tot uiting kwamen. Energie die aan inhoudelijke kwesties had kunnen worden besteed. Ook is in het bijzonder bij de colleges, wier opheffing in het vooruitzicht werd gesteld en die thans blijven voortbestaan, schade van personele aard aangericht. Enerzijds zetten vaak zeer waardevolle krachten hun loopbaan elders voort in het zicht van de voorgenomen opheffing, anderzijds hadden de betrokken colleges daardoor minder werfkracht voor nieuwe, geschikte kandidaten. Deze colleges moeten zich nu eerst met kracht kunnen richten op hun organisatorische herstel.
 3. Het voorgaande heeft er evenwel gelukkig niet aan afgedaan dat de 4 hoogste bestuursrechters in de afgelopen jaren op inhoudelijk gebied uitstekend hebben samengewerkt. Dat is deels gebeurd door informele samenwerking in de zogenoemde Commissie rechtseenheid bestuursrecht waarin alle 4 colleges vertegenwoordigd zijn. Deze vorm van samenwerking bevordert dat de uitspraken van de betrokken colleges dezelfde antwoorden geven op rechtsvragen over de toepassing van het bestuursprocesrecht. Maar soms betreft dit ook materieelrechtelijke vragen of de vraag hoe het Europees recht in de nationale rechtsorde moet doorwerken. Deels is dit proces ook bevorderd door de mogelijkheid leden van de verschillende colleges als plaatsvervangende leden in een ander college te benoemen. Zo kunnen ‘gemengd samengestelde kamers’ een gemeenschappelijk antwoord geven op rechtsvragen die een college-overstijgend zijn. Soms gebeurt dit ook in de vorm van een grote kamer bestaande uit 5 in plaats van 3 leden. Door de samenstelling van de kamer is dan voor de juridische praktijk kenbaar dat de hoogste bestuursrechters op dezelfde lijn zitten.
 4. Dit alles geeft aan dat institutionele veranderingen met daaraan gekoppelde reorganisaties niet noodzakelijk zijn om rechtseenheid te bereiken. Sterker nog: het komt de samenwerking langs inhoudelijke lijnen ongetwijfeld nog verder ten goede als alle energie de komende jaren volledig in deze inhoudelijke op kwaliteit en rechtseenheid gerichte samenwerking zou kunnen worden gestoken. Dat geldt te meer nu de rechterlijke organisatie de afgelopen jaren al met een grondige reorganisatie is geconfronteerd door de herziening van de gerechtelijke kaart. De komende jaren zal zij bovendien met ingrijpende organisatorische aanpassingen te maken krijgen door de invoering van het digitaal procederen in het kader van het project ‘KEI’.

  Eensgezind vragen de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Raad voor de rechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven daarom aan de politieke actoren te voorzien in een periode waarin geen institutionele veranderingen worden voorgesteld voor de hoogste bestuursrechtspraak. Hun wordt bovendien gevraagd de betrokken colleges rust te gunnen om waar nodig zichzelf te hervinden en verder te gaan met de inhoudelijke samenwerking om langs die weg de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te bevorderen.


Hier gevonden: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Paginas/Bestuursrechtspraak-in-hoogste-instantie.aspx


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

The ECtHR’s Ilias and Ahmed v. Hungary and Why It Matters

"While the Ilias and Ahmed v. Hungary judgment doesn’t break any new ground with respect to the Court’s reading of the law, it is probably one of the Court’s more important recent cases in light of its broader implications, political as well as legal. First of all, the Court’s analysis of the new situation in Hungary following the legislative amendments of 2015 effectively calls into question the legality of Dublin returns to that country along the lines of M.S.S. v. Belgium and Greece (in case anyone was really still wondering if it was alright to send asylum-seekers back to Hungary). Furthermore, by analysing the conditions and asylum system of Serbia and determining the existence of a real risk of violations of Art. 3 in case of forced return there (particularly with respect to the possibility of chain refoulement), the Court actually sent a very clear message to the Serbian authorities themselves, giving local civil society a new resource to draw upon when confronting state officials and their obstinate mantra that Serbia has somehow been “more European than some European countries” in its handling of the refugee situation. In fact, the practice of Serbian authorities is just about identical to Hungarian practice when it comes to the automatic application of the safe third country concept and refusal to examine asylum applications in the merits, albeit deprivation of liberty is far less common."

Het hele artikel: http://www.ejiltalk.org/the-ecthrs-ilias-and-ahmed-v-hungary-and-why-it-matters/
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vacancy / vacature: Fragomen Brussels looking for Senior Attorney for Dutch team

 https://fragomen.wd1.myworkdayjobs.com/FragomenCareers/jobsJob Title
Lawyer/Senior Lawyer - Associate
Location
BE-Brussels
Job Description Summary
Job Description
Fragomen is a leading international law firm specialising in corporate immigration, delivering solutions to numerous high profile corporate clients. Our business has been growing extremely well over the last few years.

The Brussels office of Fragomen is seeking an experienced Lawyer to  join as an Associate/ Senior Associate, supporting our Dutch Practice. Senior Associates within Fragomen are responsible for developing strategic client relationships. They are required to identify new work opportunities for the firm and undertake appropriate actions to acquire new work for the practice with the support of the Manager, the Practice Leader and Partners. Senior Associate guarantees up-to-date knowledge records in their field of expertise and work towards being the reference point for their own team or for other teams in the office who may benefit from their knowledge.

Responsibilities:
 • Manages day-to-day client relationship and advises accordingly to their needs
 • Responsible for the review / improvement of methods / procedures of managing day-to-day client relationship from a proactive, strategic and collaborative viewpoint.
 • Assists in the preparation of technical training of staff.
 • Follows firm risk management procedures with respect to the provision of technical advice to clients and all correspondence to clients and other relevant bodies. 
 • Hold responsibility for the overall supervision of staff working within the Private Client Practice and are directly responsible for core team functions including billing.
 • Keep up-to-date knowledge records in their field of expertise and work towards being the reference point for their own team or for other teams in the office who may benefit from their knowledge.
 • Identify and analyse legal matters, determine legal strategy for private clients in the Benelux and France.
 • Liaise with client/assignee to obtain necessary documents and conduct factual checks on applications.
 • Hands on involvement in case working, document  and presentation drafting for clients.
Requirements:
 • Must be Dutch qualified lawyer with several years experience
 • Must have proven experience in client management, account management, negotiation and dealing with complex cases.
 • Proven experience of working in a Dutch legislations and handling a broad range of clients.
 • Must be highly organized with exceptional attention to detail.
 • Must have the ability to work autonomously  as well as part of a team and use own initiatives.
 • Exceptional communication skills and ability to use these skills to influence and achieve objectives.
 • Strong desire to further career within a client delivery role within visas and immigration services.
 • Fluency in English and Dutch is essential
The role of Lawyer will offer excellent opportunities for development within the Fragomen business.   It is a crucial role in the handling of urgent visa matters, on behalf of leading clients.
We are offering a competitive salary & benefits package and great progression opportunities.
A Fragomen career gives you the opportunity to work with a smart, motivated and diverse peer group. Our exclusive focus on immigration means you will practice in an exciting, ever-changing and challenging environment with people who are passionate about immigration. Working in a collegial, team-oriented environment, Fragomen professionals learn from the industry's leading experts.

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Duitse IND zet spraakherkenning in bij vluchtverhaal asielzoeker


Asielzoekers melden zich in een opvangcentrum bij München AFP
De Duitse immigratiedienst start nog deze maand met een proef waarbij met hulp van spraakherkenningssoftware wordt vastgesteld waar een asielzoeker vandaan komt. Dat is handig, omdat zo'n 60 procent van de vluchtelingen die naar Duitsland komt, geen geldige legitimatie heeft. Dat maakt het moeilijk om vast te stellen of iemand echt uit een land komt waar hij niet veilig is.


Lees hier verder bij de NOS: http://nos.nl/artikel/2163750-duitse-ind-zet-spraakherkenning-in-bij-vluchtverhaal-asielzoeker.htmlWellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vacature: stageplaats Meldpunt Vreemdelingendetentie

http://meldpuntvreemdelingendetentie.nl/wp-content/uploads/Vacature-stagiair-Meldpunt-Vreemdelingendetentie-2017.pdf

08 maart 2017

UItspraak:Gegronde uitspraak inzake bekeerde Afghaan. Ondanks dat het een 6de asielaanvraag was

ECLI:NL:RBDHA:2017:2106

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 02-03-2017
Datum publicatie 07-03-2017
Zaaknummer AWB-17_2577
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie
N.o-verklaring van zesde opvolgende asielaanvraag, waarvan vier op grond van bekering. Beroep gegrond. De rechtbank overweegt dat bij een (gestelde) bekering tot een andere geloofsovertuiging en, in verband daarmee, de stelling dat sindsdien een ontwikkeling heeft plaatsgevonden die geleid heeft tot een geloofsgroei, sprake is van een (doorlopend) proces waarbij bepaalde activiteiten - zoals kerkgang, bidden en het lezen van de bijbel - een constante factor blijven. In dat licht bezien is het dan ook niet vreemd dat eiser - in aanmerking genomen dat de gestelde bekering op 23 december 2007 door verweerder in een eerdere procedure niet geloofwaardig is geacht - bij de in geding zijnde opvolgende asielaanvraag waaraan opnieuw de bekering en de sindsdien plaatsgevonden geloofsontwikkeling ten grondslag is gelegd, heeft verklaard dat hij de in de eerdere procedures genoemde activiteiten heeft voortgezet. De voortzetting van de activiteiten op zich is niet aan te merken als een nieuw element. Zoals echter reeds is overwogen onder 4.1, had in het kader van artikel 30a Vw voornoemd beoordeeld moeten worden of eiser met zijn verklaringen over, onder andere, de door hem voortgezette activiteiten in het kader van de gestelde christelijke geloofsovertuiging, thans alsnog inzichtelijk heeft gemaakt waarom hij tot de gestelde intensivering van de bekering is gekomen en hoe dit proces is verlopen. Ook had getoetst dienen te worden of eiser tot uiting heeft gebracht dat de gestelde keuze voor het christelijk geloof weloverwogen en welbewust is en of hij duidelijk heeft kunnen maken wat de betekenis van de gestelde geloofsovertuiging voor hem persoonlijk is. De rechtbank is van oordeel dat uit de motivering van het bestreden besluit onvoldoende blijkt dat de beoordeling vanuit deze invalshoek heeft plaatsgevonden. Het lijkt er veeleer op dat gekeken is of eiser iets “nieuws” naar voren heeft gebracht, in de zin van zaken die niet tijdens de eerdere procedures naar voren zijn aangevoerd. De rechtbank concludeert daarom dat de motivering van het standpunt van verweerder dat uit de verklaringen van eiser niet blijkt dat sprake is van nieuwe elementen of bevindingen, ondeugdelijk is.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Lees vooral de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:2106
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Top court rules EU countries not required to give humanitarian visas


The European Court of Justice deferred to national governments in decision over whether to issue visas to asylum seekers.
By
Updated
The European Court of Justice (ECJ) has ruled that “member states are not required, under EU law, to grant a humanitarian visa” to people who intend to apply for asylum once they enter the country, it announced Tuesday.
The decision relates to the case of an Orthodox Christian couple from Aleppo, Syria, who applied for a Belgian visa in October from Lebanon. The Belgian Foreigners’ Office refused the application, claiming the couple planned to stay in Belgium beyond the visa’s 90-day limit. When the couple appealed, the Belgian Asylum and Immigration Board referred the case to the EU’s top court.

In its decision, the ECJ deferred to national governments’ judgment on the issue, writing: “No measure has been adopted, to date, by the EU legislature with regard to the issuing by member states of long-term visas and residence permits to third-country nationals on humanitarian grounds.”
The Syrian family’s application, therefore, falls “solely within the scope of national law.”

Continue here: http://www.politico.eu/article/top-court-rules-eu-countries-not-required-to-give-humanitarian-visas/

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
£££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££


Hof van Justitie ziet geen grond voor humanitaire visa


Door Pieter Boeles
De zaak bij het Hof van Justitie was aangespannen namens twee Syriërs en hun drie minderjarige kinderen. Zij hadden in Libanon om een visum gevraagd voor drie maanden in België, met de bedoeling om binnen die periode een asielverzoek in België in te dienen. De Belgische rechter had al in een vergelijkbare zaak geoordeeld dat de Belgische regering tot inwilliging van de visumaanvraag verplicht was, maar de Belgische staatssecretaris weigerde die uitspraak uit te voeren.
In de uitspraak van 7 maart 2017 oordeelt het Hof van Justitie dat de Visumcode, waarop de Syriërs zich baseerden, uitsluitend regels geeft voor visa van korte duur, dat wil zeggen maximaal 90 dagen. Voor het indienen van een asielaanvraag is zo’n visum niet bedoeld, aangezien het de kennelijke bedoeling van de aanvrager is langer dan 90 dagen in de lidstaat te verblijven.
De aanvraag van de Syrische familie moet dus worden aangemerkt als een visum voor lang verblijf naar Belgisch recht, waarop het Unierecht niet van toepassing is. Daarbij zal de Belgische rechter wel moeten beoordelen of weigering van het visum voor lang verblijf de aanvragers zou blootstellen aan een behandeling die wordt verboden door artikel 3 EVRM: foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In dat opzicht is het mogelijk relevant dat het Hof vaststelde dat de vraag die het moest beantwoorden wel spoedeisend was, nu onbetwist was dat de aanvragers ten tijde van de indiening van het verzoek een reëel risico liepen te worden blootgesteld aan onmenselijke of vernederende behandeling.
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UK Court of Appeal emphasises that the former spouse of an EEA national must be “exercising treaty rights” at the date of the divorce

Just when we thought we had seen the back of the  2006 EEA Regulations, it appears that  the Court of Appeal is  not  quite yet  done with their interpretation: the  Court  of Appeal is  still having to  grapple  with arguments put forward  that  the UK Government did not  correctly  implement the parent Citizen’s Directive via the 2006 Regulations.
In Ahmed v The Secretary of State for the Home Department [2017] EWCA Civ 99, the  issue which arose was the correct interpretation of Regulation 10(5) and 10(6) of  the  2006 EEA Regulations.
Mr Ahmed sought to establish  an independent right to reside  in the UK as the former spouse of an EU national. He applied for an EEA residence card in January 2014. He  only received a certificate of application in September 2014.  At  the date of the divorce, which became absolute on 19 June 2014, Mr Ahmed’s wife had been working in the UK and  the marriage lasted for at least three years.
The Secretary of State refused to issue him with an EEA residence card. Upon appeal, the Upper Tribunal found that Mr Ahmed only became a worker on 6 October 2014 and that he was not a worker at the date of his divorce. Thus, it held, he had failed to satisfy Regulation 10(6).
The appeal then came before the Court of Appeal.
It was argued on behalf of Mr Ahmed that Article 13(2) of Directive 2004/38 which Regulation 10 is designed to implement, does not require him to have been a worker on 19 June 2014 and so Regulation 10(6) cannot be read as having that effect. A  purposive interpretation of the Directive was put forward, ie, that the requirements of Article 13 should be interpreted in line with Recital (15) of the Directive, which states that one of the objects of the Directive is to protect the derived rights of family members of EU nationals if, for example, there is a divorce. On that basis it was argued that  the Regulations could not, compatibly with EU law, require Mr Ahmed to be a worker at the date of his decree absolute. It was  contended that the  second subparagraph of Article 13(2)  was  addressing the situation where a non-EU national is applying for permanent residence, not the present situation where he is applying simply for a retained right to reside following divorce.
Alternatively, it was  contended  that the Home Office prevented Mr Ahmed  from being a worker at any earlier date than October 2014 by its delay in sending him a Certificate of Application, stating he had applied for an EEA residence card.

Continue/ lees verder: https://ukimmigrationjusticewatch.com/2017/03/07/court-of-appeal-emphasises-that-the-former-spouse-of-an-eea-national-must-be-exercising-treaty-rights-at-the-date-of-the-divorce/


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Does EU free movement law require the recognition of a same-sex marriage concluded in another Member State?

 Analysis of an important pending ECJ case, by Dr. Alina Tryfonidou: Via Steve PeersAwaiting the ECJ Judgment in Coman: Towards the Cross-Border Legal Recognition of Same-Sex Marriages in the EU?

Dr Alina Tryfonidou, Associate Professor in EU Law, University of Reading
Photo: Mr Adrian Coman (right) with his spouse, Mr Claibourn Robert Hamilton (left)

Introduction

The legal recognition of same-sex relationships has, in the last couple of decades, become one of the most prominent issues discussed in parliaments, in courts, and in the media, around the world, with views on both sides of the debate being overwhelmingly strong. This is a complicated and sensitive matter which touches on issues relating to human rights, religion, morality, and tradition, as well as on constitutional principles such as equality, autonomy, and human dignity. Despite the fact that there has been research which demonstrates the benefits – especially for young LGB persons – of opening marriage to same-sex couples (see, for instance here), most religions and Churches reject this move and are, even, often vehemently opposed to it, considering homosexuality a ‘sin’, this leading, in turn, to negative societal attitudes towards LGB persons, especially in countries that are deeply religious. The decision to extend legal recognition to same-sex relationships – in countries where this has been made – does not signal the end of the debate, but a number of additional questions emerge once this step is taken: what legal status should be given to same-sex couples? Should they be allowed to adopt children as a couple? Should same-sex couples comprised of two men be allowed to have a child through a surrogacy arrangement? Should same-sex couples comprised of two women be allowed to have a child (as a couple) through medically assisted insemination and, if yes, should the State fund this?

Europe has, until recently, boasted as the most progressive continent regarding the legal recognition of same-sex relationships, with Denmark being the first country in the world to introduce same-sex registered partnerships (in 1989) and the Netherlands being the first country to introduce same-sex marriage (in 2001). In fact, all western EU Member States now make provision for legal recognition of same-sex relationships, and in some of them the law treats same-sex couples in exactly the same way as it treats opposite-sex couples. Yet, the majority of the eastern European countries do not offer legal recognition to same-sex relationships and, in fact, a handful of them have – or have recently introduced – a constitutional ban on same-sex marriage (of the EU Member States, these are Bulgaria, Croatia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland and Slovakia).

The EU has managed to avoid having to take a clear stance on the issue of the legal recognition of same-sex relationships, considering that this is a matter that falls exclusively within Member State competence. However, what happens when a married couple comprised of persons of the same sex moves between Member States in exercise of EU free movement rights? Must a same-sex marriage entered into in another Member State be recognised by a Member State which does not provide for the legal recognition of same-sex relationships in its territory, when a Union citizen seeks to rely on EU law to claim family reunification rights on his return to that State? The EU judiciary has, now, been called to clarify the EU’s position on this issue in the Coman case (Case C-673/16). The case is pending before the ECJ and the judgment is eagerly awaited by LGBT organisations, lawyers and academics interested in LGBT rights, and married same-sex couples who have, so far, been disappointed by the lack of clarity as regards the protection they enjoy under EU law when exercising their free movement rights.

Lees hier verder/ continue:  http://eulawanalysis.blogspot.nl/2017/03/awaiting-ecj-judgment-in-coman-towards.html
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Aanmelden seminar carrière en culturele diversiteit

Op 5 april 2017 organiseert Ongekende Talenten in samenwerking met het Openbaar Ministerie Breda een seminar over culturele diversiteit.
​Het seminar is bedoeld voor ambitieuze rechtenstudenten/recent afgestudeerde juristen (wo) met een biculturele achtergrond. Tijdens het seminar zal o.a. een dialoog plaatsvinden over culturele diversiteit, zodat ervaringen kunnen worden gedeeld en knelpunten kunnen worden besproken.
Daarnaast krijg je een kijkje in de keuken van het Openbaar Ministerie. Dit is de dag waarop jij jouw vragen kan stellen aan de officieren van justitie en ideeën kan uitwisselen. Wil je op informele wijze in contact komen met officieren van justitie? Meld je dan nu aan en laat tijdens het seminar jouw ongekende talenten zien. Je kan je aanmelden tot en met 17 maart a.s. om 17:00 uur.  Als jij je hebt aangemeld ontvang je uiterlijk 19 maart a.s. een e-mail van ons.

Hier aanmelden: http://www.ongekendetalenten.nl/aanmelden-seminar-om-breda.html

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Webinar over digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken


De Rechtspraak organiseert in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten op 29 maart een webinar – een interactieve, online workshop – voor vreemdelingenadvocaten over digitaal procederen. Van 12 tot 13 uur krijgen advocaten die dag de kans om op een laagdrempelige manier meer te weten te komen over het moderniseringsprogramma KEI en de nieuwe digitale manier van werken.

Sinds 2015 is het mogelijk op vrijwillige basis digitaal te procederen in asiel- en bewaringszaken. Inmiddels gebeurt dat in 25 procent van alle zaken. Naar verwachting wordt dit jaar het digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken verplicht.

Stap voor stap

Tijdens het 3 kwartier durende webinar worden vreemdelingenadvocaten geïnformeerd over hoe digitaal in beroep kan worden gegaan tegen een beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Stap voor stap wordt het digitale systeem getoond en vragen beantwoord. Hoe dient een advocaat een beroepschrift in en hoe werkt het uploaden van stukken? Hoe verloopt het berichtenverkeer? Wat is nodig om digitaal te procederen en wat gebeurt er bij een storing?

Vragen

De presentatie is in handen van bestuursrechters Wilfried Derksen (portefeuillehouder Bestuur Programma KEI) en Guus Harten (senior user Bestuur Programma KEI). Advocaten kunnen vragen stellen via een chat (anoniem) en enkele daarvan worden live beantwoord. De overige vragen worden via e-mail beantwoord. Enkele weken na de uitzending zijn de beelden van het webinar te bekijken via rechtspraak.nl.

Aanmelden

Advocaten die het webinar willen bijwonen kunnen zich met een formulier U verlaat Rechtspraak.nl  tot uiterlijk 28 maart aanmelden. Zij ontvangen een link waarmee zij op 29 maart toegang krijgen.
Het webinar is ook voor juridisch - en administratief medewerkers van advocatenkantoren toegankelijk.

Hier kunt u zich aanmelden: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Webinar-over-digitaal-procederen-in-asiel-en-bewaringszaken.aspxWellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Verblijfblog analyseert de verkiezingsprogramma's

Verblijfblog bespreekt de komende weken de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Plannen worden per thema vergeleken met eerdere programma’s sinds 2006. Er zijn blogs gepubliceerd over gezinsmigratie, integratie en terugkeer en illegaliteit. Zie: http://verblijfblog.nl/

Had je een goed cijfer voor je vreemdelingenrecht scriptie?

Migratierecht gerelateerde masterscripties die beoordeeld zijn met een 8 of hoger neemt Migratieweb graag op in de databank Migratieweb. Mocht je hiervoor belangstelling hebben, dan kun je je scriptie mailen naar redactie@migratieweb.nl.
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

20 asielzoekers geweigerd om oorlogsmisdaden

De Telegraaf schrijft vandaag dat er vorig jaar naar 170 asielzoekers onderzoek is gedaan in verband met oorlogsmisdagen. Daarom kregen er 20 geen verblijfsvergunning. Echter ongeveer de helft kan niet worden uitgezet.

Sinds 1992 zijn er bijna 1000 mensen geweigerd vanwege artikel 1F Vluchtelingenverdrag.

Lees het artikel hier: http://www.telegraaf.nl/binnenland/27757076/__Weigering_om_oorlogsmisdaden__.html

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Gevonden op Linkedin: Master Thesis on Human Trafficking and the Best Interests of the Child.

I finally received the titel Masters of Law! Graduated last week from Tilburg Law School. I wrote my Master Thesis on Human Trafficking and the Best Interests of the Child. I am proud that it has been graded with an 8!

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator