De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

26 maart 2013

IND strijkt Raad van State op verkeerde moment tegen haren in (Uitspraak)

Raad van State stelt IND vragen en nodigt uit voor zitting en IND komt zonder afmelding gewoon niet. Ja dan verlies je al gauw. Immers die vragen worden niet voor niets gesteld. En het is nog lomp ook.

De zaak ging over iemand die een relatie had aangeknoopt terwijl hij hier in Nederland een verblijfsvergunning asiel had op basis van de d-grond.

LJN: BZ5220, Raad van State , 201200637/1/V4
Datum uitspraak: 20-03-2013
Datum publicatie: 22-03-2013
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep


De vreemdeling is op 28 februari 2002 Nederland binnengekomen. Bij besluit van 18 juli 2002 is hem krachtens het destijds geldende categoriale beschermingsbeleid voor Sierra Leone een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend, geldig van 21 maart 2002 tot 21 maart 2005. Op 10 januari 2005 heeft de vreemdeling een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aangevraagd. Nadat de vreemdeling tegen het niet tijdig nemen van een besluit op die aanvraag succesvol had geprocedeerd, is de aanvraag bij besluit van 22 februari 2007 afgewezen. Bij dat besluit is tevens bepaald dat ten tijde van het besluit van 18 juli 2002 de vreemdeling niet op een van de andere gronden van artikel 29, eerste lid, van de Vw 2000 voor verlening van een verblijfsvergunning in aanmerking kwam. Het besluit van 22 februari 2007 is nadien in rechte onaantastbaar geworden.

Eind 2004, begin 2005 is de vreemdeling een relatie aangegaan met [ partner]. De partner is bij besluit van 20 april 2005 met ingang van 1 maart 2004 krachtens artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vw 2000 een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend, geldig tot 1 maart 2007. Deze vergunning is nadien omgezet in een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Uit deze relatie is op 9 februari 2007 een kind geboren. Het kind beschikt over een verblijfsvergunning regulier onder de beperking "gezinshereniging bij ouder [partner]". Zowel de partner als het kind lijdt aan sikkelcelanemie, waarvoor, naar niet is betwist, in Sierra Leone niet de noodzakelijk medische behandeling beschikbaar is. Op 1 oktober 2010 is uit de relatie met de partner een tweede kind geboren dat ook aan sikkelcelanemie lijdt. Blijkens de nadere stukken beschikt ook dit kind inmiddels over een verblijfstitel.

De rechtbank heeft onbestreden overwogen dat de weigering van de staatssecretaris de vreemdeling ingevolge artikel 3.71, tweede lid, aanhef en onder l, van het Vreemdelingenbesluit 2000 vrij te stellen van het vereiste om over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf te beschikken (hierna: het mvv-vereiste), een inmenging in het recht op eerbiediging van het gezinsleven van de vreemdeling betekent en voorts dat een objectieve belemmering bestaat het gezinsleven buiten Nederland uit te oefenen.

2.2. Het in hoger beroep aangevoerde heeft in het licht van de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden bij de Afdeling twijfel doen rijzen over de vraag of het aan het besluit van 16 augustus 2010 ten grondslag gelegde standpunt van de staatssecretaris, dat artikel 8 van het EVRM niet noopt tot vrijstelling van het mvv-vereiste, in welk standpunt de rechtbank de staatssecretaris is gevolgd, deugdelijk is gemotiveerd. Gelet hierop zijn partijen uitgenodigd voor een behandeling van het hoger beroep ter zitting. In de uitnodiging voor de zitting heeft de Afdeling de staatssecretaris vragen gesteld naar aanleiding van zijn in de belangenafweging betrokken standpunt dat de vreemdeling de relatie met zijn partner is aangegaan gedurende precair verblijf. Voorts heeft de Afdeling de staatssecretaris gevraagd hoe het besluit van 16 augustus 2010, gelet op de relevante feiten en bijzonderheden van dit geval, zich verhoudt tot de beslissing van het EHRM in het arrest in de zaak Nunez. Daarbij heeft de Afdeling de staatssecretaris verzocht ter zitting op deze vragen in te gaan. De staatssecretaris is evenwel zonder bericht niet ter zitting verschenen, waardoor de bij de Afdeling gerezen twijfel niet is weggenomen. Onder deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat het besluit van 16 augustus 2010 wegens het ontbreken van een deugdelijke motivering voor vernietiging in aanmerking komt.Bron: rechtspraak.nl
-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Asiel in Nederland: wanneer ben je uitgeprocedeerd?

ACHTERGROND - Er is de laatste maanden veel rumoer rondom uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. Maar wanneer is iemand uitgeprocedeerd? 
De uitgeprocedeerde asielzoekers die nu nog in de Vluchtkerk in Amsterdam-West verblijven, staan binnenkort weer op straat. Vandaag voeren ze actie om aandacht te vragen voor de situatie van uitgeprocedeerden, die in hun eigen woorden ‘onmenselijk’ is.
Het gaat om mensen die al jaren in Nederland zijn en talloze procedures hebben doorlopen. Maar wat is dat eigenlijk, uitgeprocedeerd? Hoeveel asielaanvragen worden er jaarlijks eigenlijk ingewilligd door het IND, en hoeveel aanvragers gaan in beroep tegen een negatieve uitspraak? 
De vernieuwde asielprocedure
In 2001 werd de Vreemdelingenwet 2000 van kracht, die een afschrikkende werking had op asielzoekers. Sindsdien zijn er veel minder asielaanvragen ingediend in Nederland. Toch was er nogal wat kritiek op de wet die Job Cohen eind jaren ’90 in elkaar zette. De korte AC-procedure, die in de Aanmeldcentra in Ter Apel, Den Bosch, Zevenaar en Schiphol werd gevoerd, was vaak te snel en onzorgvuldig om complexe zaken te behandelen, maar de Verlengde procedure duurde juist te lang, waardoor asielaanvragers te lang moesten wachten op een besluit van het IND. Het beleid werd daarom als hollen-of-stilstaan (pdf) gekarakteriseerd. Daarnaast hadden aanvragers vaak met meerdere rechtsbijstandverleners te maken tijdens de procedure.
Daarom is de Vreemdelingenwet per 1 juli 2010 herzien. In onderstaande visualisatie is de procedure die een asielaanvrager sinds 2010 stap voor stap doorloopt te volgen. (Kies full screen voor grotere weergave.)

Lees hier verder voor het kwalitatief en informerende artikel op Sargasso: http://sargasso.nl/asielprocedure-in-nederland/

-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

WOB verzoeken bij DT&V over afgifte van Laissez passers door verschillende landen

 • Beschikking op Wob-verzoek laissez passers Azerbeidzjaan

  WOB-verzoek | 25-03-2013 | pdf-document | 0.14 MB
  Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek is op 3 februari 2013 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend. Verzocht wordt om informatie met betrekking tot de afgifte van laissez passers door de Azerbeidzjaanse autoriteiten.
 • Beschikking op Wob-verzoek laissez passers Polen

  WOB-verzoek | 25-03-2013 | pdf-document | 0.19 MB
  Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek is op 25 januari 2013 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend. Verzocht wordt om informatie met betrekking tot de afgifte van laissez passers door de autoriteiten van Polen.
 • Beschikking op Wob-verzoek inzake laissez passers Colombia

  WOB-verzoek | 26-02-2013 | pdf-document | 0.16 MB
  Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek is op 11 januari 2013 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend met betrekking tot de afgifte van laissez passers door de autoriteiten van Colombia.
Vindplaats: http://dtenv.nl/actueel/Wob-verzoeken/index.aspx


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

VACATURE: Projectleider om vluchtelingen naar baan te geleiden

Vluchtelingen naar werk helpen? Projectleider voor 'Startbaan' van @UAFnl en @VluchtelingWerk gezocht!

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
Circa 6.500 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.
De afdeling Begeleiding (ongeveer 25 medewerkers) faciliteert de regionale stichtingen van VluchtelingenWerk bij het uitvoeren van de begeleiding aan asielzoekers en vluchtelingen. De begeleiding door vrijwilligers moet zoveel mogelijk de zelfstandigheid van asielzoekers en vluchtelingen bevorderen. Binnen de afdeling wordt deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers verzorgd, worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd en de afdeling kent staffuncties voor de kwalitatieve ondersteuning van het werk in de asielprocedure, bij inburgering en op het gebied van arbeidsparticipatie. Recent heeft de PostcodeLoterij een gezamenlijke projectaanvraag van VluchtelingenWerk en UAF op het gebied van arbeidsparticipatie van vluchtelingen goedgekeurd. In dit project werken beide organisaties samen met werkgevers om via maatwerktrajecten vluchtelingen naar werk toe te leiden.

Voor het project Startbaan zoekt de afdeling Begeleiding van VluchtelingenWerk Nederland in Amsterdam
per direct, voor de looptijd van het project (drie jaar) een:
Senior projectleider (m/v), vacature 04 (32 uur per week, 88,89%)

Wat worden uw hoofdtaken?
-
Het opzetten en uitwerken van het project in programmatische samenhang met andere activiteiten op het gebied van arbeidsparticipatie
-
Uitbouwen van het netwerk van de betrokken organisaties en het vergroten van draagvlak onder werkgevers
-
Afstemmen met samenwerkingspartners, werkgevers en projectteam
-
Leiden van het project; bewaken van budget, proces en inhoud van het project
-
Verantwoorden en evalueren van het project

Wat vragen wij onder andere van u?
-
HBO+/WO werk- en denkniveau
-
Beslist aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van arbeidsparticipatie, liefst ook specifiek arbeidsparticipatie van vluchtelingen
-
Netwerker, bij voorkeur met eigen netwerk op het gebied van arbeidsparticipatie
-
Ruime ervaring met het leiden van omvangrijke landelijke projecten
-
Ervaring met het leiden van complexe projecten met meerdere partnerorganisaties
-
Ervaring met extern vertegenwoordigen van de organisatie naar bijvoorbeeld werkgevers of brancheorganisaties
-
Goede contactuele en communicatieve vaardigheden

Wat bieden wij u?
Een prettige werkplek in een organisatie die idealisme en professionaliteit combineert. VluchtelingenWerk Nederland kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Wij bieden een salaris van maximaal € 4.568,00 bruto per maand (schaal 11), op basis van een 36- urige werkweek.

Heeft u belangstelling?
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 2 april a.s. richten aan VluchtelingenWerk Nederland, Diensten / P&O, t.a.v. Maureen Dijkman, Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam, onder vermelding van functie en vacaturenummer. U kunt
uw sollicitatie ook e-mailen naar vacatures@Vluchtelingenwerk.nl

Informatie over de functie en het project kunt u verkrijgen bij Sylvia van de Graaf, doorkiesnummer 7276 of Ingrid van den Elsen, doorkiesnummer 7342.

Voor functiebeschrijving en competentieprofiel zie http://www.vluchtelingenwerk.nl/betaalde-medewerkers/blog.php
.
VluchtelingenWerk Nederland streeft ernaar om meer vluchtelingen in dienst te nemen. Daarom worden
vluchtelingen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

COLUMN : Van Poolse held naar Polenmeldpunt

Er was eens een tijd dat bijna iedere Nederlander de namen van generaal Maczek en Sosabowski kende. Er was eens een tijd dat Polen synoniem waren aan bevrijders.
29 oktober 1944 is Breda bevrijd dankzij de Poolse 1e Pantserdivisie onder de leiding van generaal Maczek. Daarna volgde de zuidoever van de Maas, van Tholen via Moerdijk tot bij ’s-Hertogenbosch. Dezelfde divisie heeft Emmen, Veendam en Stadskanaal bevrijd.
En wie heeft niet gehoord van “een brug te ver”? De slag om Arnhem in september 1944, waar de Poolse parachutisten onder leiding van generaal Sosabowski gestreden hebben voor de bevrijding van Nederland
.
Drie generaties later. In de Nederlandse media is “de Poolse held van weleer” vervangen door “een dronken Pool van nu”. Artikelen over Polen die onder invloed van alcohol rijden en verkeersongelukken veroorzaken. Een Polenmeldpunt waar je geluidsoverlast, dronkenschap, verloedering of verlies van je baan kunt melden. Of een tsunami van Polen die naar Nederland komen om massaal een beroep te doen op ‘onze’ sociale voorzieningen.

Lees de rest van de column van Gosia in de eerste Poolse krant in Nederland hier: http://www.popolsku.nl/nl/nationaal-internationaal/column-van-poolse-held-naar-polenmeldpunt/


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Over de grens: krantenartikelen over immigratie

On Saturday, the leading liberal commentator David Goodhart described the profound effect mass immigration has had on social cohesion. He admitted that, for decades, liberals like him failed to realise its implications. Today, concluding his series, he sets out his vision of how a new Britishness can bind the nation’s fractured communities.


Immigration Row: 'Romanians Are Not Coming To The UK To Claim Benefits' Expats Say
 http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/03/25/romania-immigration-benefits-uk-carpenter-_n_2947266.html?utm_hp_ref=uk&just_reloaded=1#slide=2260353


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Eerst de hulp inroepen van de eigen autoriteiten zeer belangrijk bij asielzaken

In het geval van een asielaanvraag wordt de asielzoeker geacht eerst de hulp van zijn eigen autoriteiten te hebben ingeroepen voordat hij op een vliegtuig richting Nederland is gesprongen. Die hobbel hoeft alleen niet te zijn genomen wanneeeer dat gevaarlijk of bij voorbaar zinloos zou zijn. Nou lees ik in de jurisprudentie op het moment nog al wat zaken waarin de asielzoekers hebben aangegeven dat hun eigen politie zo corrupt is als de neten en ze daar geen hulp van konden verwachten. Maar vervolgens kijkt de Nederlandse overheid (en de rechters) naar landenrapportages waarin dat niet zo expliciet staat verkondigd. Er wordt dan bijvoorbeeld overwogen dat iemand dan toch bij een hogere instantie of bij de overheid in een andere plaats hulp had kunnen inroepen. En dat is ook zeker iets wat je je kunt afvragen. Immers Nederland moet een opvangplaats zijn voor mensen die vervolgd worden maar we moeten niet het werk van een ander land moeten doen die dat prima zelf kan. Het is echter van belang dat mensen met vluchtplannen zich realiseren dat een asielaanvraag goed onderbouwen eigenlijk al begint voordat je bent vertrokken. Doe die aangifte eerst en vertrek pas als het echt niet blijkt te helpen en zorg dat je het bewijs meeneemt. En dat geldt natuurlijk net zo voor identiteitspapieren en andere bewijsstukken. Zelfs krantenartikelen over de algemene situatie.-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Raad van State bepaalt in een aantal zaken dat er toch geen sprake is van nova (uitspraken)

In een aantal Somalische zaken had een voorzieningenrechter bepaald dat nieuwe ingebrachtte documenten om de identiteit aan te tonen nova waren. De Raad van State is het hier niet mee eens. Deze overwegingen zie je in alle uitspraken terugkomen (is ook vaste jurisprudentielijn). De Somaliers gaven verschillende redenen waarom ze pas later met papieren op de proppen kwamen. Persoonlijk denk ik dat hun mensensmokkelaars verkeerde adviezen hadden gegeven.

Dit is de uiteenzetting van de Raad van State over nieuwe bewijsmiddelen bij een herhaalde aanvraag:

"2.1. Uit de jurisprudentie van de Afdeling (uitspraak van 6 maart 2008 in zaak nr. 200706839/1, www.raadvanstate.nl) vloeit voort dat, indien een bestuursorgaan na een eerder afwijzend besluit een besluit van gelijke strekking neemt, door het instellen van beroep tegen het laatste besluit niet kan worden bereikt dat de bestuursrechter dat besluit toetst, als ware het een eerste afwijzing. Dit uitgangspunt geldt niet alleen voor besluiten genomen naar aanleiding van een nieuwe aanvraag, maar ook voor besluiten op een verzoek om terug te komen van een al dan niet op aanvraag genomen besluit (uitspraak van de Afdeling van 4 mei 2005 in zaak nr. 200406320/1, www.raadvanstate.nl). Slechts indien en voor zover in de bestuurlijke fase nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn aangevoerd, dan wel uit het aldus aangevoerde kan worden afgeleid dat zich een relevante wijziging van het recht heeft voorgedaan, kan de bestuursrechter dat besluit, de motivering ervan en de wijze waarop het tot stand is gekomen toetsen.
2.2. Onder nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden moeten worden begrepen feiten of omstandigheden die na het eerdere besluit zijn voorgevallen of die niet vóór dat besluit konden en derhalve behoorden te worden aangevoerd, alsmede bewijsstukken van reeds eerder gestelde feiten of omstandigheden, die niet vóór het nemen van het eerdere besluit konden en derhalve behoorden te worden overgelegd. Is hieraan voldaan, dan doen zich niettemin geen feiten of omstandigheden voor die een hernieuwde toetsing rechtvaardigen, indien op voorhand is uitgesloten dat hetgeen alsnog is aangevoerd of overgelegd aan het eerdere besluit kan afdoen. "

In de zaak LJN: BZ5402, Raad van State , 201203373/1/V2, gaat het om een geboortebewijs wat bij de Somalische ambassade is gehaald

In de zaak LJN: BZ5394, Raad van State , 201207533/1/V2, om een paspoort wat is opgehaald in Saoedi-Arabie.


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan Europese Hof van Justitie in Dublin zaak (uitspraak)

LJN: BZ5462, Rechtbank 's-Gravenhage , 11/19925
Datum uitspraak: 22-03-2013
Datum publicatie: 25-03-2013


2.5.5 In het onderhavige geding doet zich de vraag voor of het bestreden besluit dient te worden getoetst aan artikel 14 Vo. 343/2003, nu in beroep (anders dan in de bestuurlijke fase) niet door eiser is aangevoerd dat het besluit met deze bepaling in strijd is. Naar nationaal recht is dan voor toetsing door de rechter alleen plaats (en móet deze toetsing ook geschieden) als het gaat om een bepaling van openbare orde (zoals de bepalingen betreffende toedeling van bestuurlijke bevoegdheid en betreffende de toegang tot de rechter). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling bestuursrechtspraak) heeft in haar uitspraak van 26 januari 2011, LJN BP2536, uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 juni 2007, C-222 t/m 225/05 (Van der Weerd e.a.), afgeleid dat het Unierecht de nationale rechter niet verplicht de rechtmatigheid van een bestuurshandeling ambtshalve te toetsen aan een bepaling van het Unierecht, omdat het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel dit niet vereisen. Dit uitgangspunt komt de rechtbank in zijn algemeenheid juist voor, maar daarmee is nog niet zeker dat uit materiële bepalingen van het Unierecht niet de plicht voortvloeit voor de rechter om aan die materiële bepalingen ambtshalve te toetsen. Juist waar sprake is van een fundamenteel ongelijke positie van betrokkenen kan die plicht uit het Unierecht voortvloeien. Daarenboven heeft het Hof in zijn latere arrest van 4 oktober 2012, C-249/11 (Byankov), laten zien dat in het belang van de doeltreffendheid van het Unierecht de procedurele autonomie van de lidstaten soms wél moet wijken.
Een toetsing aan artikel 14, aanhef en onder a, Vo. 343/2003 in samenhang gelezen met artikel 5, tweede lid, Vo. 343/2003 kan voor het onderhavige geding van beslissend gevolg zijn, nu verweerder zich blijkens het bestreden besluit op het standpunt stelt dat aan toepassing van deze bepaling niet kan worden toegekomen, omdat op 23 mei 2011 de gezinsleden van eiser een afwijzende beschikking hebben ontvangen en meergenoemd artikel 14 alleen van toepassing is wanneer nog geen beslissing is genomen op de aanvraag van de gezinsleden van betrokkene. Echter, volgens artikel 5, tweede lid, Vo. 343/2003 moet bij de toepassing van de criteria van hoofdstuk 3 van de verordening (waartoe artikel 14 behoort) worden uitgegaan van de situatie op het tijdstip waarop de asielzoeker zijn verzoek voor de eerste maal bij een lidstaat indient. Naar door de rechtbank in overweging 2.5.3 is vastgesteld (en blijkens het bestreden besluit) viel dit tijdstip op 13 april 2011, toen nog niet op de aanvraag van eisers echtgenote en de kinderen was beslist.
Er is daarom aanleiding aan het Hof van Justitie te vragen of het in de omstandigheden van dit geding, waar een evidente schending van het Unierecht lijkt te bestaan die voor de toekomst gevolgen zal blijven hebben en waar partijen over een strijdpunt in de bestuurlijke fase standpunten hebben uitgewisseld waarop zij in rechte niet zijn teruggekomen maar waarop eiser in rechte ook niet meer uitdrukkelijk een beroep heeft gedaan, in strijd is met het Unierecht als de rechter vanwege het verbod op ambtshalve toetsing aan dat geschilpunt voorbijgaat.

2.5.6 Verweerder heeft geweigerd toepassing te geven aan artikel 15, tweede lid, Vo. 343/2003 en artikel 3, tweede lid, Vo. 343/2003. Eisers gemachtigde heeft ter zitting desgevraagd toegelicht dat de in dat verband tegen de bestreden beslissing aangevoerde motiveringsklacht meer materieel moet worden verstaan, in de zin dus dat de beslissing op dit punt niet rust op gronden die haar inhoudelijk kunnen dragen. Verweerder heeft dit standpunt bestreden en zich daarvoor beroepen op de beslissingsruimte die de genoemde artikelen hem laten. Het ter zake gevoerde beleid houdt in dat verweerder alleen in zeer bijzondere gevallen gebruik maakt van de mogelijkheid om de behandeling van een asielverzoek aan zich te trekken. Daarbij wordt de omstandigheid dat gezinsleden van de asielzoeker, voor wiens asielverzoek een andere lidstaat verantwoordelijk is, in Nederland verblijven alleen relevant geacht als die gezinsleden asielzoekers zijn en is het bestaan van een echtelijke relatie of een gezinsband op zich niet voldoende. Verweerder heeft in dit verband gesteld dat op de asielverzoeken van eisers echtgenote en de kinderen al is beslist. Ook heeft verweerder bestreden dat van een afhankelijkheid, in de zin van artikel 15, tweede lid, Vo. 343/3003, tussen eiser en zijn in Nederland verblijvende echtgenote en de kinderen sprake is. Van zeer bijzondere omstandigheden die aanleiding zouden kunnen zijn voor het toepassen van artikel 15, tweede lid, Vo. 343/2003 of artikel 3, tweede lid, Vo. 343/2003 of voor een afwijking van het in deze gevoerde beleid is niet gebleken, aldus verweerder. Desgevraagd heeft verweerder de mogelijkheid verworpen dat uit de doelstellingen van de verordening, in het bijzonder uit het zeer grote belang dat de verordening blijkens de punten 6 en 7 van de considerans en de artikelen 6, 7 en 8 toekent aan de eenheid van het gezin, kan voortvloeien dat de hem in de verordening gelaten beoordelingsruimte wordt beperkt of zelfs tot nul wordt gereduceerd.

De rechtbank is van oordeel dat de hier opgeworpen vragen inmiddels in de jurisprudentie grotendeels hun beantwoording hebben gekregen.
Bij haar uitspraak van 30 november 2012, LJN BY5543, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak beslist dat verweerders beleid, voorzover daarin is bepaald dat hereniging op humanitaire gronden louter aan de orde kan zijn indien het reeds hier te lande verblijvende gezins- of familielid (nog) asielzoeker is, een te beperkte uitleg geeft aan artikel 15, eerste en tweede lid, Vo. 343/2003. Voor dat standpunt heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich mede gebaseerd op punt 6 van de considerans van de meergenoemde verordening.
In zijn arrest van 6 november 2012, C-245/11 (K tegen Bundesasylamt Oostenrijk), heeft het Hof van Justitie beslist dat artikel 15, tweede lid, Vo. 343/2003 mede ziet op situaties als die van eiser en zijn gezin, die zich reeds op het grondgebied van Nederland bevinden en dus reeds herenigd zijn, waarbij de vraag is of Nederland ervoor dient te zorgen dat zij samen kunnen blijven. Die uitlegging strookt volgens het Hof met artikel 3, tweede lid, Vo. 343/2003 en is de meest geschikte om de nuttige werking van artikel 15, tweede lid, te verzekeren (overwegingen 30 en 31). Ook oordeelde het Hof met een beroep op punt 7 van de considerans van de verordening dat artikel 15, tweede lid, Vo. 343/2003 van toepassing is, ongeacht of de asielzoeker afhankelijk is van de in een lidstaat verblijvende gezins- of familieleden of andersom (overwegingen 35 en 36). Wanneer zich een situatie van afhankelijkheid voordoet die kan vallen onder artikel 15, tweede lid, Vo.343/2003, moet de (niet-verantwoordelijke) lidstaat op het grondgebied waarvan de betrokkenen zich bevinden ("normaliter") ervoor zorgen dat deze personen samen kunnen blijven, als in het land van herkomst familiebanden bestonden. Deze verplichting moet aldus worden opgevat dat een lidstaat slechts ervan kan afwijken, indien een dergelijke afwijking gerechtvaardigd is vanwege het bestaan van een uitzonderlijke situatie (overwegingen 44 en 46).

De genoemde uitspraken in aanmerking genomen is de rechtbank van oordeel dat de bestreden beslissing niet rust op gronden die haar kunnen dragen, als er sprake zou zijn van een afhankelijkheidsrelatie tussen eiser en zijn gezinsleden. In dat geval is het immers niet eiser die zeer bijzondere omstandigheden zou hebben moeten aanvoeren, maar verweerder die, om een afwijking van de verplichting om eiser en zijn gezin bijeen te houden te rechtvaardigen, het bestaan van een uitzonderlijke situatie heeft aan te tonen.
De afhankelijkheidsrelatie tussen eiser en de overige leden van zijn gezin is door verweerder bestreden. Voorzover uit de gedingstukken blijkt is zij door eiser onderbouwd met de stellingen dat zijn echtgenote niet alléén voor de verzorging en opvoeding van de kinderen kan zorgdragen en dat zijn gezin hem nodig heeft (voornemen, p. 3) en dat het asielverzoek van eisers echtgenote afhankelijk is van eisers asielverzoek (zwaarwegend advies van 7 juni 2011). Derhalve dient de vraag te worden beantwoord of van een afhankelijkheid in de zin van artikel 15, tweede lid, Vo. 343/2003 reeds sprake is in de omstandigheden van het geding, dat wil zeggen als het bij de gezinsleden gaat om een jonge vrouw zonder enige opleiding, afkomstig uit Afghanistan, die wordt vergezeld door twee kinderen van thans 5 ½ en 3 jaar die te haren laste komen en voor wie zij bij de verzorging en opvoeding geen beroep kan doen op anderen dan eiser als haar echtgenoot en vader van de kinderen, terwijl voorts op haar asielaanvraag door verweerder in afwijzende zin is beslist omdat haar relaas geheel ongeloofwaardig is geacht en dat relaas gestaafd kan worden met de verklaringen van eiser en de door hem meegebrachte (kopieën van) documenten.

2.6 Gelet op hetgeen is overwogen onder 2.5.5 en 2.5.6 is er aanleiding de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.
2.6.1 Is het in de omstandigheden van dit geding, waar een evidente schending van het Unierecht lijkt te bestaan die voor de toekomst gevolgen zal blijven hebben en waar partijen over de toepasselijkheid van artikel 14 Vo. 343/2003 in de bestuurlijke fase standpunten hebben uitgewisseld waarop zij in rechte niet zijn teruggekomen maar waarop eiser in rechte ook geen uitdrukkelijk beroep meer heeft gedaan, in strijd met het Unierecht als de rechter vanwege het nationaalrechtelijke verbod op ambtshalve toetsing aan dat punt voorbijgaat?
2.6.2 Is van een afhankelijkheid in de zin van artikel 15, tweede lid, Vo. 343/2003 reeds sprake in de omstandigheden van het geding, dat wil zeggen als het bij de gezinsleden gaat om een jonge vrouw zonder enige opleiding, afkomstig uit Afghanistan, die wordt vergezeld door twee kinderen van thans 5 ½ en 3 jaar die te haren laste komen en voor wie zij bij de verzorging en opvoeding geen beroep kan doen op anderen dan eiser als haar echtgenoot en vader van de kinderen, terwijl voorts op haar asielaanvraag door verweerder in afwijzende zin is beslist omdat haar relaas geheel ongeloofwaardig is geacht en dat relaas gestaafd kan worden met de verklaringen van eiser en de door hem meegebrachte (kopieën van) documenten?

2.7 De rechtbank behoudt zich iedere andere beslissing in het beroep van eiser voor en houdt de verdere behandeling van eisers beroep aan tot nadat op het verzoek om beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof van Justitie van de Europese Unie zal zijn beslist.
  


Bron: rechtspraak.nl

-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Stageplek in Oxford: Fundraising & Grant Writing Intern

Position: Fundraising & Grant Writing Intern

Hours: 25-40 hours/week, opportunity to work remotely is possible
Location: Oxford, UK
Remuneration: This is a volunteer position
The Fahamu Refugee Programme (www.refugeelegalaidinformation.org) is seeking an intern to assist with the development of funding proposals. FRP works to achieve better protection of refugee rights worldwide by networking legal assistance providers with resources and training, and facilitating access to free legal assistance and information for refugees around the world. Founded in 2009, FRP has a small but growing staff, and its monthly newsletter is read by legal advocates, academics, policy makers and refugees in nearly every country in the world. It is currently reliant on a grant from the Harry Frank Guggenheim Foundation, and we are eager to identify and pursue additional funding sources in order to better assist refugees and legal aid providers worldwide.
ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 • Conduct research for funding opportunities 
 • Work in collaboration with program staff and interns to develop grant proposals and necessary supportive material
 • Assist in authoring grant reports and follow-up correspondence with current funder
PREFERRED REQUIREMENTS
Previous experience identifying and seeking funding for non-profit organizations and strong organizational, writing and computer skills. Should be comfortable working independently. Knowledge of and experience with refugees, refugee law, or humanitarian programming strongly preferred.
TO APPLY
Please send a current CV, writing sample, and brief cover letter to Dr Barbara Harrell-Bond (barbara.harrellbond@gmail.com) and Themba Lewis (thembalewis@gmail.com). Applicants will be considered as applications are received, and the position will remain open until filled.

bron: http://www.refugeelegalaidinformation.org/vacancies


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Artikel in Binnenlands Bestuur: " EU-burger heeft hier recht op bijstand"

Gemeenten mogen EU-burgers geen bijstandsuitkering weigeren op basis van hun verblijfsrecht in Nederland. Daarover moet eerst de IND beslissen.

Gemeenten mogen niet bepalen of EU-burgers een verblijfsrecht hebben in Nederland en op basis daarvan hen geen bijstandsuitkering weigeren. Dat kan pas als de IND besluit dat iemand niet voldoet aan de regels.

Gemeenten bepalen verblijfsrecht niet
Dat blijkt uit een tussenuitspraak (LJN: BZ3857) van de Centrale Raad van Beroep die geldt voor vier verschillende zaken tussen EU-burgers uit Polen, Duitsland en België en de gemeenten Enschede, Almere, Groningen en Cuijk. De gemeenten hadden deze aanvragers een bijstandsuitkering geweigerd, omdat zij geen verblijfsrecht zouden hebben. Maar gemeenten mogen dat helemaal niet bepalen, zegt de Raad. Dat is aan de IND. Zolang de IND hier geen uitspraak over heeft gedaan, kan de EU-burger ook recht hebben op een bijstandsuitkering

Lees het vervolg van het artikel hier: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/eu-burger-heeft-hier-recht-op-bijstand.9012039.lynkx


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

25 maart 2013

VACATURE: medewerker ondersteuning bij de IND te Hoofddorp


Algemene omschrijving

Afhankelijk van het fluctuerende werkaanbod, wordt de medewerker onder andere ingezet voor:

het verstrekken van informatie in het kader van handhaving, inclusief

 • het schriftelijk verstrekken van informatie over het verblijfsrecht van vreemdelingen aan ketenpartners
 • het beantwoorden van telefonische vragen en vragen per e-mail van collega's en ketenpartners over het verblijfsrecht van vreemdelingen;
 • loket werkzaamheden
 • het verstrekken van titelbrieven en artikel 9 brieven;
 • het administratief ontdubbelen van dubbel opgevoerde klanten;
 • het opmaken en versturen van voornemens tot intrekkingen, inclusief het opvoeren van daarbij behorende procedures;
 • het controleren van het elektronisch berichtenverkeer van en naar de GBA;
 • het testen van wijzigingen in relevante applicaties;
 • het herstellen van foute titels
 • het wegwerken van achterstalligwerk.

Gestelde eisen

U beschikt over een MBO/MBO+ werk- en denkniveau (niet hoger). Van de medewerkers wordt daarnaast de volgende deskundigheid verwacht:

 • basiskennis vreemdelingenrecht;
 • administratieve werkervaring bij voorkeur bij een overheids- of non-profit instelling;
 • goede kennis van de registratie van procedures;
 • enige kennis van de bepaling en verzending van verblijfsstatussen en verblijfstitels en
 • verwijderbaarheidsinformatie en de rechtsgevolgen daarvan;
 • goede kennis van de wijze van dossieropbouw en archivering
 • inzicht in de administratieve samenhang tussen persoonsgegevens, procedures, verblijfsdocumenten, verblijfsstatussen en verblijfstitels
 • inzicht in de informatiestromen van en naar ketenpartners;
 • kennis van de verstrekkingen/uitkeringen van ketenpartners. Aangezien het hier om hele specifieke kennis en vaardigheden gaat, wordt er zorg gedragen voor training on the job. Daarnaast worden de volgende vaardigheden verwacht en verder ontwikkelt:
 • klantvriendelijk telefoneren (gespreksvaardigheden);
 • zorgvuldig kunnen administreren;
 • flexibiliteit i.v.m. wisselend werkaanbod;
 • analytisch ingesteld om fouten te kunnen ontdekken en de oorzaak te traceren;
 • goed kunnen omgaan met geautomatiseerde systemen;
 • samenwerken in teams.

Uren

36

Salaris

Een uitdagende tijdelijke baan voor 36 uur per week. Salaris is € 12,03 bruto per uur (is niet onderhandelbaar).

Bron: http://www.amsterdamvacaturebank.nl/amsterdam-baan/3299_33709_medewerker-ondersteuning/-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

20 maart 2013

Dutch Modern Migration Policy Act and the he Highly Skilled Migrant Program (interview with Marcel Reurs)

Marcel Reurs, Attorney-at-law, Partner, Everaert Advocaten, one of the oldest and largest independent Dutch immigration law firm's, talks to Connect about the Modern Migration Policy Act & its implications for India expats and highlights the opportunities for Indian businesses in the Netherlands.

Q1. Has the modern migration policy been fully implemented & how will it impact the entry of skilled workers from India into the Netherlands?

The Modern Migration Policy Act has been implemented and will take effect in less than 3 months, on June 1, 2013. It will simplify the immigration procedures for skilled expats. On the other hand, it will place additional responsibilities on employers of highly skilled migrants, in their new capacity of “authorized sponsor”. Employers will need to become fully aware of these responsibilities and must ensure their global mobility policies are compliant. Should they neglect this, then as of June 1, they will be at risk of penalties and, ultimately, having their status as authorized sponsor being revoked, which means they are banned from the Highly Skilled Migrant Program (HSMP) for a period up to 5 years. This means, that they will be disqualified from sponsoring new workers under the HSMP and from continuing the sponsoring of their current HSMP population.


Read on here:  http://indodutchconnect.com/articles/immigration-advice_837.html


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Over de grens kijkend: St Louis' open armen richting immigranten

Ibrahim Vajzovic sits behind a large wooden desk at First Bosnian Insurance Agency, the company he started in St. Louis eight years ago, and talks about the values of education and hard work. It’s one of three businesses he owns, in addition to teaching a course at Webster University, a liberal arts college in Webster Groves.

Vajzovic, 53, who came to the U.S. in 1994 as a war refugee from Bosnia, is the portrait of a striving, successful immigrant that business leaders would like to see replicated, by the thousands. They say nothing short of St. Louis (USCUSTLO)’s survival as a major American city is at stake.
Enlarge image St. Louis Welcome Mat Says Help Wanted From Huddled Masses

For much of its history, St. Louis was a place people wanted to be. Its “Gateway to the West” motto was earned during westward expansion in the 1800s and German immigrants steamed up the Mississippi River to settle there. Photographer: Karen Bleier/AFP via Getty Images

While states such as Arizona and Alabama pass laws that put up stop signs to immigrants, St. Louis is offering a welcome mat. City boosters see attracting foreign-born workers as perhaps the only way to stem a population slide that has left their home with its lowest number of residents since 1880.

“We are not going to grow unless we have immigration,” said Charlie Dooley, the St. Louis County executive, who governs the adjacent county with interests tethered to the city. “Without immigration, no major metropolitan area will grow and expand and be a vital place where people want to be.”

The move to embrace immigrants in St. Louis comes along with signs that the debate in the U.S. Congress has shifted as well. Before the November elections, Republican presidential nominee Mitt Romney called Arizona’s restrictive immigration law “a model” for the nation. Yesterday, Senator Rand Paul, a Republican from Kentucky and a favorite of anti-tax Tea Party activists, endorsed comprehensive immigration changes to give legal status to the nation’s 11 million undocumented workers.

Lees verder (gaat nog een eind door): http://www.bloomberg.com/news/2013-03-20/st-louis-invokes-lazarus-for-immigrants-with-dire-stakes.html


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

EU-burger kan recht op bijstand hebben als IND niet uitwijst

Zolang de Immigratie- en Naturalisatiedienst nog niet over het verblijfsrecht van een EU-burger heeft beslist, kan deze recht hebben op een bijstandsuitkering. Als een EU-burger bijstand aanvraagt, mag de gemeente niet zelf beslissen of die in Nederland mag blijven. Dat oordeelde de Centrale Raad van Beroep in een tussenuitspraak.
 Bron: recht.nl

EU-burger kan recht op bijstand hebben als IND niet uitwijst 

Utrecht  , 20-3-2013 
De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn tussenuitspraak van 18 maart 2013 dat een aanvraag om bijstand van een EU-burger niet direct betekent dat die burger niet meer in Nederland mag zijn. Als de EU-burger bijstand aanvraagt, mag de gemeente niet zelf beslissen of die burger in Nederland mag blijven. Dat besluit moet worden genomen door de IND. Zolang de IND nog niet heeft beslist kan de EU-burger ook recht hebben op een bijstandsuitkering.
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
In zijn tussenuitspraak van 18 maart 2013 beslist de Centrale Raad van Beroep - zoals de rechtbank Almelo eerder deed - dat de IND een beslissing moet nemen over het verblijfsrecht van een EU-burger die in Nederland een bijstandsuitkering aanvraagt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede weigerde bijstand omdat die gemeente vond dat die EU-burger niet in Nederland mocht blijven. Of de EU-burger in Nederland mag blijven moet de IND beslissen. Zolang de IND dat nog niet heeft gedaan en de EU-burger op grond van EU-recht in Nederland mag blijven, kan die burger ook recht hebben op een bijstandsuitkering. De Centrale Raad van Beroep geeft in zijn tussenuitspraak de gemeente Enschede opdracht te overleggen met de staatssecretaris en daarna een nieuw besluit te nemen. Omdat het hier om een tussenuitspraak gaat, zal de Centrale Raad van Beroep nadat de gemeente Enschede dat nieuwe besluit heeft genomen daarover een oordeel geven en einduitspraak doen.
In dit geval gaat het om een Duitse EU-burger die met een Nederlandse partner in Nederland gaat samenwonen. De partner van de EU-burger vraagt daarom de gemeente om een hogere bijstandsuitkering. De gemeente Enschede beslist dat de EU-burger geen recht heeft op een bijstandsuitkering, omdat de burger niet met een Nederlander gelijk kan worden gesteld en Nederland dus moet verlaten. Voor die gelijkstelling van een EU-burger met een Nederlander is namelijk van belang of de EU-burger tijdens zijn verblijf in Nederland in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Dat kan die burger volgens de gemeente niet omdat de EU-burger via zijn partner een aanvraag om bijstand doet. De gemeente wijst daarom de aanvraag van de partner om een hogere bijstandsuitkering af. Door de aanvraag om een hogere bijstandsuitkering op die grond af te wijzen beslist de gemeente dus eigenlijk ook dat de EU-burger niet in Nederland mag zijn omdat hij niet gelijk kan worden gesteld met een Nederlander.
Volgens de Centrale Raad van Beroep mag de gemeente niet zelf beslissen of een EU-burger die in Nederland verblijft gelijk moet worden gesteld met een Nederlander en of die EU-burger dus in Nederland mag blijven. Die beslissing moet de IND nemen. De gemeente moet nu aan de IND vragen of de EU-burger in Nederland mag zijn en blijven. De IND moet daarover dan eerst een besluit nemen. Daarna moet de gemeente een nieuw besluit nemen over de aanvraag om een hogere bijstandsuitkering. De Centrale Raad van Beroep zal dat nieuwe besluit van de gemeente Enschede op een later moment beoordelen en einduitspraak doen.
Deze uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl onder LJN BZ3857. Daarnaast beslist de Centrale Raad van Beroep op 18 maart 2013 op dezelfde manier in nog drie andere zaken. Die zaken zijn op rechtspraak.nl gepubliceerd onder LJN BZ3853, BZ3854 en BZ3855.

Utrecht, 20 maart 2013.
--------------------------------------------------------------------------
Centrale Raad van Beroep, 18 maart 2013
Zaaknummers 12/165 WWB-T, 12/166 WWB-T, LJN BZ3857
De genoemde uitspraak van de rechtbank is:
Rechtbank Almelo, 29 november 2011
Zaaknummers 10/819, LJN BZ4052
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot Voorlichting en Communicatie, telefoon: 030 850 21 12.
E-mail: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl
Website: www.rechtspraak.nl/organisatie/CRvB
Uitspraken: BZ3857, BZ3853, BZ3854, BZ3855, BZ4052

Bron: rechtspraak.nl

-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Kift binnen PvdA over kinderpardon

Kamerlid Khadija Arib, de PvdA woordvoerdster op dit gebied, weigert zich na een botsing met de fractietop hier nog langer mee bezig te houden omdat volgens de Telegraaf er ruzie kwam toen zij zomaar plotsklaps verkondigde dat het Kinderpardon moest worden opgerekt.

Lees hier het artikel:  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21402705/__Asielruzie_binnen_PvdA__.html

-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Leuk stuk over inburgering

k weet niet hoeveel prijzen er bestaan voor de beste leraar van Nederland maar van mij mogen ze allemaal naar Mamadou Congo. Mamadou Congo is coördinator, coach en trainer beroepsoriëntatie/arbeidsmarkt bij VluchtelingenWerk Noord Nederland.
Mamadou CongoEn wat is Mamadou een fantastische docent voor Amin! Mamadou geeft ruimte aan zijn cursisten en raakt ze in hun hoofd en hun hart. Hij brengt kennis, ervaring en daagt uit. En bovenal is hij voor de cursisten een groot voorbeeld. ‘Weet je dat Mamadou eerst negen jaar als tolk/vertaler heeft gewerkt?’, vertelt Amin mij. ‘Hij spreekt veel talen en hij spreekt ze heel goed. Mamadou komt uit Burkina Faso en toen hij nog maar een paar maanden in Nederland woonde is hij al gaan werken. Hij zegt tegen ons dat wij ook aan de slag moeten: dat we wat terug moeten doen voor de opvang en de uitkering, dat we stage moeten lopen of moeten gaan werken. Hij heeft gelijk! Toen Mamadou negen jaar had gewerkt, had hij alles goed geregeld: hij had een huis gekocht en een auto en hij was getrouwd met een lieve vrouw. En toen’, vertelt Amin enthousiast verder, ‘Na negen jaar, heeft Mamadou nog een HBO-opleiding gedaan. Knap hè?’. Al de eerste les ging Mamadou recht voor Amin staan, heel dichtbij en vroeg hem: ‘Amin, wat kan jij goed?’. Een moeilijke en spannende vraag. Na even nadenken zei Amin: ‘Ik ben goed met mensen’.
Mamadou gaat geen onderwerp uit de weg. Vragen over de Nederlandse politiek, over regels en gewoontes, over hoe mannen en vrouwen met elkaar om gaan, over hoe je je als moslim in Nederland thuis kunt voelen, over rechten en plichten. Mamadou geniet van de inbreng van zijn cursisten en stimuleert hen. Voor Amin is hij een groot cadeau in de inburgeringsfase.

Lees hier verder: http://www.uitdeverf.nl/mamadou/


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Interesse in diversiteit? Saluti, adviesorgaan interculturalisatie gemeente Utrecht zoekt nieuwe bestuursleden

Door ondermeer het vertrek van Salutileden Taco van Wisselingh, Nursen Unlu en Wil Velders-Vlasblom vanwege het verlopen van de zittingstermijnen, is Saluti op zoek naar nieuwe leden. Per 1 juni zoeken we drie nieuwe bestuursleden en een adviserend lid leden. Bent u woonachtig in Utrecht, kritisch, een netwerker, betrokken bij de multiculturele Utrechtse samenleving én wilt u meedenken over vraagstukken die spelen in Utrecht? Lees de vacaturetekst en de volledige profielschets. Reageren kan tot 22 maart.

utrecht.nl utrecht.nl

Ingestuurd door Laura Coello
-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Vraag over bekeringen in asielprocedures

De volgende vraag werd aan mij gesteld:

Mag ik je enkele vragen stellen? Ik werk aan een verhaal van De Nieuwe Koerst (.nl) over de vraag: hoe bepaal je of een bekering authentiek is. Zou je graag wat vragen over recente ontwikkelingen.

Dank en hopelijk tot horens,

Ludo Hekman 
DUS: mocht iemand hier met Ludo van over gedachten willen wisselen mail me even


-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

19 maart 2013

British should learn to use EU laws to their own advantage in spousal immigration cases

Look at these cases:

Shock as Filipino wife faces being thrown out of Britain

left to right Father Brian Deane, Sister Lisa Moss, Wife Emily Deane, Neil Deane, Mum Ann Deane, Brother Brian Deane Jr. left to right Father Brian Deane, Sister Lisa Moss, Wife Emily Deane, Neil Deane, Mum Ann Deane, Brother Brian Deane Jr.
A father has said his family will be “torn apart” if his foreign-born wife loses a last- ditch fight to stay in the UK.
Emily Deane, 29, has been told she will be sent back to her native Philippines before the end of the month forcing her to decide whether to take her one-year-old daughter, Lucy, with her or leave her with husband Neil, who lives in Preston.
The UK Border Agency has questioned the validity of the couple’s marriage, which was carried out in the United Arab Emirates, where they lived, and even questioned whether their child even exists.

Continue reading here: http://www.lep.co.uk/community/shock-as-filipino-wife-faces-being-thrown-out-of-britain-1-5505434#.UUjMpiwKm2Y.twitter

 Answer posted:
As a Dutch immigration lawyer I see lots of these stories from Britain because I follow a Brit who tweets about them.. In England there is a lot of discussion about the Eastern European immigrants coming to Britain but you guys don't realise that that same EU regulations can work for you as well. I see that the husband has no job and no house so his application will fail. BUT if he moves as an EU-citizen to another EU country like Ireland or Holland (many english language job opportunities here) under EU law he is allowed to bring with him his third nationality wife . See Regulation 2004/38/EU (cant post a link so pls Google). And when they have lived more then 3 months abroad working there and using his EU rights of free movement in the EU he can take her back to Britain and the UKBA has to give her residence. Oh and under that directive having a kid means you have a real relationship.


Dad left holding the babies after immigration officials refuse to let his wife have UK visa

Written byJulian Makey
Jason di Leva
Jason di Leva with wife Zulaika on their wedding day with twins Iliana and Liahn, and Zulaika’s son Angel
A desperate dad has launched a last ditch bid to be reunited with his wife from the Dominican Republic who cannot get a visa to join him in Huntingdon.
Jason di Leva, 42, and the couple’s two-year-old twins Iliana and Liahn, can only communicate with mum Zulaika, 31, over a Skype and phone links from her home on the Carribean island.
He said he has already paid out nearly £10,000 in failed attempts to bring his wife to the UK.
Jason, an IT expert from Mill Common, wants immigration officials to reconsider Zulaika’s case and allow her into the country.
 
Continue here: http://www.cambridge-news.co.uk/News/Dad-left-holding-the-babies-after-immigration-officials-refuse-to-let-his-wife-have-UK-visa-15032013.htm

Posted as a comment under it:

Jamied

18/03/2013 12:28 As a immigration officer I must point out the flaws in this mans story. To bring your spouse to the UK they must prove that they have a minimum level proficiency in the English language. We do not give english tests out, as is implied in this article. Your spouse needs to sit an independent english test designed by a independent company and reach a specific and very low mark. She obviously did not reach this mark and the argument regarding accents is completely flawed. Also, if you are sponsoring a spouse you need to demonstrate tha you can financially support them whilst they are here. You need a minimum of £18600.00 and a few thousand extra for every non UK or EEA child. You can't say last year is bad but this years going to be good. You need at least 6 Months evidence to prove this. Sorry but this guy and his wife obviously don't meet the requirements and rather than saying its unfair maybe she should concentrate on developing her english language skills ad he should start getting the evidence together to show that he s earning the required amount necessary to support her and her no UK/EEA child.


My comment:

I am from the Netherlands and used to work as an immigration lawyer. When I read British newspapers they are full lamenting all those EU immigrants coming to Britain. But you guys can use those regulations as well! Like in this case many countries like Britain and Holland demand a certain level of steady income before one can import a spouse or children. This to prevent other people having to pay for them when the sponsor would go on welfare. This is the main EU court ruling on the case: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?... Also many countries now want their immigrants to master to a certain extend the language spoken in that country. Unfortunately people neglect to study the immigration regulations before marrying or making babies. But now the good thing about the EU regulations that allow Romanians to come to Britain: it allows Britons to go to another European country as well. And when Dad would go and live in say Spain his third country national wife is allowed to join him there and they don't have to fulfill income or language requirements. And after a period of more then 3 months living (and working) there he can bring her back to Britain without having to fulfill all those regulations as well. See Regulation 2004/38/EU http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour... Stop blaming the EU, start using it!

-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Kunnen echtgenoten van EU-onderdanen worden uitgezet en in bewaring gesteld? (Britse uitspraak)

De heer RACHID NOUAZLI, een Algerijn woont met zijn Franse vrouw in Engeland en bouwt in 10 jaar tijd een strafblad op met 28 veroordelingen. De Britten willen hem graag kwijt en zetten hem in vreemdelingenbewaring ter fine van uitzetting. Zijn advocaten menen echter dat dit onder EU recht niet kan.

Lees hier de uitspraak: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2013/567.html

-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator