Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2009 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Weging Boultif- en Üner-criteria inzake familieleven bij ongewenstverklaring (uitspraak ABRRvS)

LJN: BK1622, Raad van State , 200900194/1/V3


Datum uitspraak: 20-10-2009
Datum publicatie: 30-10-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Ongewenstverklaring / 8 EVRM / Boultif- en Üner-criteria / belangenafweging
In de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank zich beperkt tot de beantwoording van de vraag of de staatssecretaris in het besluit van 20 juni 2008 de in de uitspraak van 1 april 2008 geconstateerde motiverings- en zorgvuldigheidsgebreken adequaat heeft hersteld. Door te overwegen dat de door de staatssecretaris in dat besluit naar voren gebrachte nieuwe argumenten onvoldoende zijn om dat besluit te kunnen dragen in het licht van de uitspraak van 1 april 2008, heeft de rechtbank evenwel niet onderkend dat de Boultif- en Üner-criteria in onderlinge samenhang dienen te worden gehanteerd en het EHRM niet vereist dat een besluit tot ongewenstverklaring zodanig is gemotiveerd dat van alle daarin meegewogen belangen afzonderlijk wordt …

Kan iemand die ooit als asielzoeker met een vals paspoort is ingereisd later wegens dat gebruik van een vals paspoort in bewaring worden gesteld? (uitspraak ABRRvS)

LJN: BK1629, Raad van State , 200905604/1/V3

Datum uitspraak: 19-10-2009
Datum publicatie: 30-10-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / belangenafweging / gebruik vals paspoort bij inreis

De staatssecretaris klaagt onder meer dat de rechtbank, door te overwegen dat artikel 31, eerste lid, van het Vluchtelingenverdrag de vreemdeling mogelijk vrijwaart van strafsancties voor het gebruik maken van een vals/vervalst reisdocument en daarom de strafrechtelijke vervolging daarvan afhankelijk is van de uitkomst van de asielprocedure, ten onrechte tot het oordeel is gekomen dat hij het gebruik maken van een vals/vervalst document niet aan de bewaring ten grondslag mag leggen. De maatregel van bewaring is immers geen strafsanctie, maar een maatregel met het oog op de voorgenomen uitzetting. De klacht is terecht voorgedragen, maar kan niet tot het beoogde doel leiden, omdat de bewaring om andere redenen niet in stand kan…

WAV-zaak: standpunt Minister "Checken sofinummer en KvK niet genoeg"

ZUTPHEN - Werkten ze nou illegaal of niet, de twee Bulgaren die in 2007 tegelwerk deden bij De Echoput? Ja, is het standpunt van minister Donner. Nee, vindt De Echoput. De rechter mag de knoop doorhakken.

In een beroepszaak tegen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vocht het hotel-restaurant gisteren een boete van zestien mille aan. Die was opgelegd na een reguliere controle door de Arbeidsinspectie, februari 2007, toen de nieuwbouw van De Echoput in afronding was.

De Bulgaren Rasim en Ahmed behoorden tot een legioen van - op het hoogtepunt - 27 zogenaamde zzp-ers, die er aan het werk waren. Ze waren als 'zelfstandigen zonder personeel' ingehuurd door het bedrijf Apeldoornse Marmer & Tegelwerken (AMTW). De Bulgaren hadden hun onderneming nog maar net opgestart en toen de Arbeidsinspectie langskwam waren ze pas bezig aan de tweede proefdag van hun eerste klus.

De Echoput had de identiteitsdocumenten van beide Bulgaren gecontroleerd. Om zeker te weten dat ze…

Update nummer 42 van Vluchtelingenwerk (inhoudsopgave)

▼ ABRvS, 6 oktober 2009: gemanipuleerde vingertoppen ook inhoudelijke afwijzingsgrond

▼ Rb Assen (MK), 20 oktober 2009, over link a-indicator categoriale bescherming en 15c-situatie

▼ Rb Maastricht, 25 september 2009, ‘positieve’ taalanalyse moet meewegen in besluit verweerder

▼ Rb Den Bosch, 27 augustus 2009: criterium spoedeisendheid Afdeling ook gevolgd door rechtbanken

▼ Klachtencommissie Wet beëdigde Tolken en vertalers, 19 september 2009, over letterlijk vertalen van gezegdes

▼ IND-werkinstructie 2009/16, 1 oktober 2009, over Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

▼ Ambtsbericht Somalië, 19 oktober 2009: willekeurig geweld in Mogadishu

▼ Brief staatssecretaris van Justitie, 13 oktober 2009, over herbeoordelingsprocedures Iraakse 29d-vergunningen

▼ Signaleringen Landeninformatie

▼ Nieuw op VluchtWeb

▼ Naar het UPdate-archief


Gratis UPdate per e-mail?

Stuur een mail naar: update@vluchtelingenwerk.nl

U ontvangt de UPdate vervolgens elke woensdagmiddag.


Redactie: mr. St…

Kamerbrief inzake inburgeringsvereiste bij gezinshereniging

Op 17 juli 2008 hebben de leden Van Toorenburg (CDA)1, Fritsma (PVV)2 en Azough en Dibi (beiden Groen Links)3 vragen gesteld aan de Minister voor Wonen,wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Justitie, naar aanleiding van hetericht “rechter verbiedt exameneis voor gezinshereniging”4. Het bericht was
gebaseerd op uitspraak van de Rechtbank Amsterdam dat de artikelen van het Vreemdelingenbesluit 2000 in de weg stonden aan de toepassing van het inburgeringsvereiste in het buitenland.

Naar aanleiding van bovenstaande vragen is aangegeven dat tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam hoger beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling).

Inmiddels heeft de Afdeling op 2 december 2008 (ABRvS 200806120/1) uitspraak gedaan in het ingestelde hoger beroep. Bij uitspraken van 9 februari 2009 (ABRvS 200806121/1) en 2 april 2009 (ABRvS 200808062/1) is de uitspraak bevestigd. Met deze brief informeer ik u, mede namens de Minister voor …

Recente kamerstukken met betrekking tot vreemdelingenrecht, integratie, mensenrechten en allochtonen

In willekeurige volgorde:

1) Brief van Minister van der Laan als antwoord op de kamervragen van mevrouw Verdonk over universele mensenrechten, de vrijheid om je geloof te verlaten en het promoten van godstdienstvrijheid en mensenrechten door de Nederlandse overheid o.a. in het onderwijs:
http://www.vrom.nl/get.asp?file=docs/kamerstukken/Tue27Oct20091044100100/II2009054881KamervragenVerdonk.doc

2) Wijziging wet inburgering
http://www.vrom.nl/get.asp?file=docs/kamerstukken/Wed21Oct20090955420200/BJZ2009058084BriefEK-MvA-Wetinburgering.doc en http://www.vrom.nl/get.asp?file=docs/kamerstukken/Wed21Oct20090955420200/BJZ2009058084aMvA-Wetinburgering.doc

3) Antwoorden op CDA kamervragen over Marokkaanse jeugddeliguenten (heeft het met integratie te maken?):http://www.justitie.nl/images/2009Z16387antwoorden%20kamervragen%20inzake%20onderzoek%20Marokkaanse%20jeugddelinquenten_17009_tcm34-227084.pdf?cp=34&cs=580

4) Verslag IND missie naar Griekenland:
http://www.justitie.nl/images/2009Z16387a…

Vacature: Woonbegeleider Minderjarige Asielzoeker

Locatie / standplaats: Oisterwijk, NB 5062SV

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de centrale organisatie in Nederland in opvang en begeleiding van mensen. Het COA biedt hen in opdracht van het ministerie van Justitie tijdelijke huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen


Functiebeschrijving
DOEL VAN DE FUNCTIE
Het organiseren en uitvoeren van de opvang voor en het begeleiden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

TAKEN
Dagelijkse begeleiding van amv's.
Intervenieert bij problemen, optredende spanningen en crisissituaties.
Motiveert de amv zijn opleidingen te volgen.
Het creëren van een evenwichtige leefomgeving.
Voert gesprekken gericht op terugkeer, verwijst door, controleert en stemt af met ketenpartners.
Informeert en adviseert de amv over uitvoeringsregelingen.
Onderhoudt contacten met kete…

best practice guides (BPG’s)

De best practice guides (BPG’s) zijn praktische handleidingen voor advocaten. Naast het geldende processuele en materiële recht worden in de BPG's best practices opgenomen, 'werkwijzen die de voorkeur verdienen’ boven andere manieren van werken. De Raad voor Rechtsbijstand heeft met ondersteuning van de Orde en met input van advocaten op diverse rechtsgebieden er reeds diverse – asielrecht, BOPZ, vreemdelingenbewaring zijn reeds verschenen, echtscheidingsrecht en het arbeidsrecht komen begin november uit – van ontwikkeld.

Bron: http://www.advocatenorde.nl/nieuws/default.asp?view=details&artikel=417
De Orde waarschuwt voor nepadvocaten en vindt het kwalijk als u zich lawyer noemt. Maar dat is toch gewoon "jurist"?

vandaag gelezen:


"Website helpt publiek bij ontmaskeren van nepadvocaat

DEN HAAG – De Nederlandse Orde van Advocaten (Orde) raadt mensen die een advocaat willen inschakelen, dringend aan eerst op de website www.alleadvocaten.nl te kijken. Deze website van de Orde biedt een actueel overzicht van echte advocaten. Volgens de politie neemt het aantal mensen toe dat zich ten onrechte uitgeeft voor advocaat.

De Orde spreekt van een uiterst kwalijke oplichtingspraktijk. De algemeen deken van de Orde, mr W.M.J. (Willem) Bekkers: ‘Mensen die een advocaat in vertrouwen willen nemen verkeren dikwijls in een kwetsbare positie. Het getuigt van laaghartigheid dat een nepadvocaat juist die mensen tot prooi kiest’.

‘Degene die ten onrechte de titel van advocaat voert is een oplichter’, zegt Bekkers. ‘Mogelijk nog kwalijker bezig is degene die – zonder expliciet de titel van advocaat te gebruiken - het publiek misleidt door de indruk te wekken advocaat te zijn, bij voorbeeld door de toga te misb…

Gezinsvorming en arbeidsongeschiktheid (uitspraak)

LJN: BK1393, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 08/43363

Datum uitspraak: 08-10-2009
Datum publicatie: 28-10-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Regulier, gezinsvorming, middelenvereiste, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en 4:84 Awb.

Inhoudsindicatie: Regulier, gezinsvorming, middelenvereiste, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en 4:84 Awb. Samenvatting : Verweerder (de minister van Buitenlandse Zaken) heeft de mvv-aanvraag afgewezen omdat referent niet aan het middelenvereiste voldoet. Voor vrijstelling van het middelenvereiste acht verweerder geen grond aanwezig. Naar het oordeel van de rechtbank is het beleid van verweerder, neergelegd in B2/2.10 van de Vc 2000, waarin rekening wordt gehouden met arbeidsongeschiktheid en het langdurig niet kunnen voldoen aan arbeidsverplichting, niet kennelijk onredelijk en evenmin discriminerend. Omdat de problematiek betreffende werknemers met een WSW-indicatie divers is, …

Als homo vluchteling moet je het niet van de IND hebben (lees deze uitspraak en huiver)

Het gaat om een Pakistaan die stelt te zijn gevlucht omdat hij en zijn sschoolvriend zijn betrapt tijdens seks.

2.16 De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder in het licht van voorgaande passage uit het nader gehoor zijn stelling dat verzoeker aan zijn homoseksualiteit slechts de invulling van seksueel contact heeft gegeven, onvoldoende heeft gemotiveerd. Eveneens onvoldoende gemotiveerd oordeelt de voorzieningenrechter verweerders standpunt dat het feit dat verzoeker zich nimmer heeft verdiept in wat het betekent om homoseksueel te zijn, ernstig afbreuk doet aan zijn verklaring dat hij homoseksueel is. Uit het bestreden besluit blijkt immers niet waarop verweerder dit standpunt baseert.
2.17 Verweerder heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat van iemand die stelt homoseksueel te zijn binnen een maatschappij waar deze geaardheid als een zonde wordt gezien, mag worden verwacht dat hij te maken krijgt met een innerlijke strijd. Dat verzoeker heeft verklaard dat hij …

Sterke toename bevolking Amsterdam derde kwartaal 2009

De bevolking van Amsterdam is in het derde kwartaal van 2009 gegroeid met ruim vijfduizend personen. Dat is beduidend meer dan in het eerste halfjaar van 2009. De groei wordt veroorzaakt doordat de natuurlijke aanwas en de binnen- en buitenlandse migratie dit kwartaal op een hoog niveau liggen. Amsterdam heeft per 1 oktober ruim 767 duizend inwoners.


Leeftijd- en seizoengebonden

Vestiging en vertrek naar en uit Amsterdam zijn doorgaans leeftijd- en seizoensgebonden. Jonge mensen in de leeftijdsgroep 18-24 maken een groot deel uit van de vestiging, terwijl de iets oudere groep - vaak met kinderen - de grootste groep in het vertrek vormen. De binnenlandse vestiging is in het derde kwartaal meestal hoog vanwege de vestiging van nieuwe studenten. Vanaf juli 2009 zijn ruim negenduizend personen vanuit elders in Nederland in Amsterdam ingeschreven. Ruim 43 procent hiervan is 18-24 jaar oud, in het derde kwartaal is dit 50 procent. Ook de migratie met het buitenland is flink toegenomen, zowe…

‘Hoofddoekleerlingen' keren terug naar athenea

ANTWERPEN - Zo'n 150 leerlingen die de athenea in Antwerpen en Hoboken verlieten omwille van het hoofddoekenverbod zijn teruggekeerd naar de school. Dat zeggen de directrices van beide scholen.
'90 van de 150 leerlingen die waren thuisgebleven, zijn weer ingeschreven', zegt Chris Weyers, directrice van het atheneum in Hoboken. 'Van de overige 40 hebben we geen idee waar ze zitten.'

In de school aan de Franklin Rooseveltplaats zijn inmiddels 60 van de 70 schoolverlaters teruggekeerd. ‘Wekelijks schrijf ik gemiddeld zo'n 5 leerlingen opnieuw in', zegt directrice Karin Heremans. De reden die de leerlingen daarbij veelal aanhalen, is het uitgebreide zorgaanbod en de begeleiding van de school. Beide directrices beamen dat de rust is teruggekeerd op hun scholen. ‘We zien ook hoe sommige meisjes openbloeien nu de druk op de hoofddoek weg is', zegt Weyers.

Bron:


Wibra kiest voor allochtone modellen

BRUSSEL - De Nederlandse winkelketen Wibra maakt reclame met allochtone modellen. Een nieuwe trend.

Van onze redacteur

Wibra ontwierp de allochtonenfolder oorspronkelijk voor de Nederlandse markt. 'Maar in Vlaanderen, waar we vijftig filialen hebben, verdelen we net dezelfde folder. In Wallonië verspreiden we de reclame ook, maar dan wel in de Franse versie. Vooral in Wallonië doen we goede zaken net omdat de bevolking daar armer is', zegt zaakvoerder Ron Wierdsma.

'We moeten er eerlijk in zijn: de klanten van Wibra zitten aan de onderkant van de sociale ladder. Dus ook bij de allochtonen. Maar dankzij die klanten eten wel 2.700personeelsleden. Het is dan niet meer dan passend om die hele grote klantengroep in onze reclame op te nemen. We deden het al sporadisch, nu dus veel zichtbaarder.'

In Vlaanderen heeft Dimitri Cools van het bureau Cools Concepts ervaring met alternatieve reclamevoering. Zijn bureau was onlangs een van de eerste om een uitgesproken homoreclame …

Het nieuwe, hardere asielactivisme

In augustus ging een gebouw bij Rotterdan Airport in vlammen op. Het was een keet van de bedrijven die er bouwen aan een detentiecentrum voor illegale vreemdelingen. Later die dag eiste The Anarchist Fire, een groepje anonieme activisten, de brandstichting op.

De AIVD waarschuwt voor radicalisering onder asielactivisten. De acties worden harder en persoonlijker. „Slachtofferhulp hielp mij erbovenop.” Vandaag het eerste deel van een tweeluik: de slachtoffers.

Lees verder in Trouw (ivm copyrightclaim)

Van diegenene die in vreemdelingenbewaring op uitzetting wachten is het merendeel toch geen ex-asielzoeker? Waarom wordt in kranten en door actievoerders dan gesproken van asielactivisten? Omdat men zelf niet weet waar het over gaat?

Vacature Senior juridisch medewerker Rechtbank Dordrecht

In de volksmond heet dit griffier. In Dordrecht is geen aparte vreemdelingenrecht kamer en worden die zaken dus door de sector bestuursrecht afgewikkeld - de webmaster

Functieomschrijving
.
Bij de sector bestuursrecht maak u zelfstandig instructies in juridisch zeer complexe zaken (dit houdt onder meer in: het maken van een analyse van de relevante stukken van het dossier, het maken van een juridische beschouwing, een plan van aanpak en een advies ten behoeve van de rechter zonodig met bijvoeging van jurisprudentie en/of literatuur en van concept-brieven en/of vraagstelling voor partijen); u fungeert als griffier ter terechtzitting; u woont de beraadslagingen bij in raadkamer en levert daaraan een bijdrage, u concipieert (concept-) uitspraken; u verricht overige werkzaamheden, zonodig in de opleiding van juridisch medewerkers..

Functie-eisen
.
U hebt een voltooide universitaire studie Nederlands recht met bij voorkeur de bestuursrechtelijke afstudeerrichting, een voltooide hbo-opleidi…

Vacature Juridisch medewerker Rechtbank Dordrecht

Functieomschrijving
Bij de sector bestuursrecht (webmaster: in Dordrecht is dat incl. vreemdelingenrechtzaken) maakt u als juridisch medewerker zelfstandig instructies in juridisch complexe zaken (dit houdt onder meer in: het maken van een analyse van de relevante stukken voor het dossier, het maken van een juridische beschouwing, een plan van aanpak en een advies ten behoeve van de rechter zonodig met bijvoeging van jurisprudentie en/of literatuur en van concept-brieven en/of vraagstelling voor partijen); u fungeert als griffier ter terechtzitting; u woont de beraadslagingen bij in raadkamer en levert daaraan een bijdrage; u concipieert (concept) uitspraken; u verricht overige werkzaamheden..

Functie-eisen
U heeft een voltooide opleiding hbo-rechten, een voltooide universitaire studie Nederlands recht met bij voorkeur de bestuursrechtelijke afstudeerrichting of het diploma verbonden aan de S-opleiding bestuursrecht of een gelijkwaardig werk- en denkniveau; een zelfstandige en flexibe…

Nog een uitspraak waaruit blijkt dat de IND moet afgaan wat betreft de verblijfsgrond voor een verblijfsvergunning op de intentie die blijkt uit de aanvraag (uitspraak rechtbank in pardonzaak: lijkt me belangrijk om te lezen in pardonzaken)

Ging het eerder deze week over een verblijfsvergunning waar de aanvrager op het formulier het verkeerde vakje had aangekruist terwijl uit de begeleidende brief bleek dat hij een andere verblijfsvergunning wilde, hier heeft de IND op een aanvraag om een pardonvergunning die niet als verblijfsgrond in de Vc stond daarom dit gezien als een aanvraag voor een verblijfsvergunning "conform beschikking minister" en dat mag dus niet volgens de rechter. Voor advocaten die pardonners bijstaan lijkt het me een goed idee om te handelen voor hun zaken op zitting komen!!!


LJN: BK1129, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Utrecht , AWB 08/44521


Datum uitspraak: 21-10-2009
Datum publicatie: 27-10-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Verzoeker heeft bij brief van 13 maart 2008 verzocht om een verblijfsvergunning op grond van de Ranov-regeling. Hij heeft in dat kader een bezwaarprocedure doorlopen. Verweerder heeft de brie…

Civic integration examination required for permanent residence permit/continued residence

As from 1 January 2010 you must have passed the civic integration examination to qualify for one of the following applications:

•­the application to obtain a permanent asylum residence permit.

•the application to obtain a permanent non-asylum residence permit; and

•the application for having the limitation of a temporary non-asylum residence permit changed into a limitation for independent continued residence (this only applies to foreign nationals who apply for continued residence after having stayed for three years with a person with a non-temporary residence permit in the framework of family reunification or family formation, for instance after 'having stayed for three years with their Dutch spouse');

If you submit such an application, the IND will check whether you passed the civic integration examination.

This requirement is a result of the linkage between the Civic Integration Act and the Aliens Act. Applicants of a permanent residence permit who are 65 years old or o…

Illegale immigratie op de agenda van de Europese Raad van 29 en 30 oktober 2009

Illegale immigratie (uittreksel uit de geannoteerde agenda)

In vervolg op de bespreking van juni, zal illegale immigratie - in het bijzonder de preventie en bestrijding van illegale immigratie aan de zuidelijke zeegrenzen van de EU- door de ER worden besproken. De Europese Commissie zal tijdens de Europese Raad verslag doen van de voorstellen die sinds de ER in juni zijn gedaan. Aan de orde zullen komen het gemeenschappelijk Europees asielsysteem, de versterking van Frontex, de totstandkoming van gemeenschappelijke "rules of engagement" voor Frontex-operaties, de "Global Approach to Migration" en samenwerking met derdelanden op het gebied van migratie.

Nederland is voorstander van snelle voortgang bij de totstandkoming van een Europees gemeenschappelijk asielbeleid, waarbij ook op het vraagstuk van de lastenverdeling van asielzoekers (burden sharing) zal worden ingegaan. Om druk op de buitengrenzen van de Unie te verminderen moet de operationele sterkte van grensa…

ChristenUnie komt met islamstudie, nu CDA nog

den haag - ‘Een uitgestoken hand naar iedereen die erbij wil horen en een pedagogische tik voor iedereen die dat niet wil.’ Zo karakteriseert Gert-Jan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, de nieuwe islamstudie Voorwaarden voor Vrede.

Segers nam in 2008 het roer over en hield een reeks debatten over de gevolgen van moslim-immigratie. Het boek is daar deels een weerslag van. Hij reikte de eerste exemplaren maandag uit aan partijleider André Rouvoet en Paul Scheffer, denker van PvdA-huize en pionier van het hedendaagse integratiedebat.

Segers is, bekende hij, pessimistischer over ‘de kans dat Nederland het gaat redden’ dan Scheffer. ‘Om eerlijk te zijn: ik houd mijn hart vast.’ De immigratie heeft ‘gevoelens van verlies, vervreemding en zorg voor de toekomst’ veroorzaakt, schetst hij. Wie niets met religie heeft, vreest de terugkeer ervan en maakt zich zorgen om de vrijheid van meningsuiting, moslim-immigranten voelen zich tweederangsburgers en veel …

Straf voor asielzoeker die cel aanstak

ZEIST - Een Irakese asielzoeker die in Kamp van Zeist wacht op uitzetting, moet van de rechter 9 maanden de gevangenis in.

De man stak eind juni dit jaar de lakens in zijn cel in brand. Hij deed dat uit wanhoop: vanwege zijn uitzichtloze situatie had hij ernstige jeukaanvallen, die ervoor zorgden dat hij ongecontroleerde dingen deed.

De rechter had daar begrip voor, maar vanwege het gevaar van de brand kreeg hij toch negen maanden celstaf. In het complex in Zeist waren tijdens de brand veertig mensen aanwezig. Niemand raakte gewond.

Bron: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/220427Orde: gratis eerste gesprek advocaat

DEN HAAG - Advocaten moeten kennismakingsgesprekken standaard gratis aanbieden. Op die manier wordt het voor mensen makkelijker om een geschikte raadsman te vinden.

De Orde van Advocaten gaat hier bij de advocaten op aandringen. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat het voor veel mensen en kleine ondernemingen lastig is om een advocaat te vinden. De prijs, ondoorzichtige rekeningen en onduidelijkheid over de specialisatie van een advocaat zijn de voornaamste belemmeringen. De Orde van Advocaten, opdrachtgever van het onderzoek, wil die drempels wegnemen.

Gratis kennismaking zorgt er volgens landelijk deken Willem Bekkers van de Orde van Advocaten voor dat een cliënt en zijn probleem beter bij de uiteindelijk gekozen advocaat passen. ,,Dat is misschien niet zo belangrijk bij een puur zakelijk geschil, maar wel als iemand in de kreukels ligt omdat er sprake is van huiselijk geweld, echtscheiding en letselschade. Vertrouwen is het hart van de advocatuur.''

Sending Europe's Asylum Seekers Home

Sending Europe's Asylum Seekers Home

When police demolished the illegal refugee squatter camp known as "the Jungle" in northern France in September, the French intended to make a statement — that European governments were finally getting serious about stemming the constant tide of asylum seekers who have fled war-torn Iraq and Afghanistan for the continent. A month later, French and British officials have begun to forcibly deport some of the tens of thousands of Iraqi and Afghan refugees whose epic journeys have ended in detention camps in Europe — making good on a threat they have voiced for months.

On Oct. 21, the European Commission in Brussels also took steps to address the problem from a procedural standpoint by issuing new rules for dealing with asylum seekers. Officials set a six-month time limit for governments to hold refugee application hearings and advised all 27 European Union countries to introduce the same asylum procedures, rather than wildly varying standa…

Recente berichten


en meer