De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

23 oktober 2009

Vacature: directeur Procesvertegenwoordiging Immigratie en Naturalisatiedienst,

Vacature gegevensVacaturenummer: BABD0772-09
Salaris schaal: ± eur 7.000
Publicatiedatum vacature: 14-10-2009
Sluitingsdatum vacature: 01-11-2009


Omschrijving
De Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) is de toelatingsorganisatie van Nederland en voert het Nederlandse vreemdelingenbeleid uit. Binnen de kaders van de wet en met oog voor de menselijke maat beslist de IND wie in Nederland wordt toegelaten en wie zich tot Nederlander mag laten naturaliseren. De IND werkt daarbij nauw samen met de Dienst Terugkeer & Vertrek en met verschillende andere ketenpartners.
De IND heeft vier klantdirecties in het primaire proces:

1.Asiel
2.Naturalisatie
3.Regulier Economisch (voor de behandeling van aanvragen betreffende werk en studie)
4.Regulier Sociaal (voor aanvragen betreffende gezinsvorming en ?hereniging).

Er zijn drie stafdirecties:
1.Uitvoeringsbeleid, Middelen & Control
2.Human Recourse,
3.een directie Informatievoorziening in oprichting.

En twee specialistische directies:
1.een voor specialistische Kennis, Advies en Ontwikkeling
2.en een voor Procesvertegenwoordiging.

De directie Procesvertegenwoordiging verwoordt het standpunt van de bewindspersoon voor Vreemdelingenzaken in gerechtelijke procedures die vreemdelingen aanhangig maken tegen afwijzing van hun verzoek om toelating of hun vrijheidsontneming.
Bij de directie Procesvertegenwoordiging (PV) worden beroepschriften geanalyseerd en verweerschriften opgesteld. Tijdens zittingen wordt mondeling pleidooi gevoerd, waarbij het beleid op een consistente en uniforme manier wordt uitgedragen. Daarnaast levert PV kwaliteitsrapportages aan de klantdirecties voor de verbetering van het beslisproces, waardoor zoveel mogelijk in een keer goed wordt beslist.

De IND heeft in de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. 'De aanvrager centraal' is sinds enkele jaren het adagium. Dit is minder vanzelfsprekend dan het lijkt voor een organisatie als de IND en het heeft dan ook veel inzet gekost om zover te komen. Inmiddels is sprake van een scherpe sturing op de doorlooptijd van de behandeling van aanvragen, een open klantcontract via eigen loketten en een professionele publieksinformatieservice. De informatievoorziening is eveneens op de schop genomen. Op dit moment bevindt de organisatie zich in de implementatiefase. Het is een proces dat veel en blijvende aandacht vraagt.

Omdat het werken bij de IND in alle gevallen om mensen gaat, stelt de IND hoge eisen aan de werkwijze: tijdigheid, transparantie, zorgvuldigheid en eenduidigheid. De IND telt ongeveer 3200 medewerkers is op verschillende locaties in Nederland te vinden. De achtergrond van de medewerkers is divers: van academici (juristen, geschiedkundigen, taalkundigen, economen) tot ondersteunend personeel met MBO-niveau. Veel voorkomende functies in het primaire proces zijn hoor/beslismedewerker, medewerker ondersteuning en procesvertegenwoordiger.EisenPositie (positiebepalende in- en externe relaties)

Leiding van/aan
Legt verantwoording af aan de Hoofddirecteur IND en aan de hoofddirecteur van de Dienst Terugkeer & Vertrek, in de rol van opdrachtgever voor procesvertegenwoordiging in bewaringszaken. Geeft leiding aan: een adjunct directeur; een stafafdeling, 11 unitmanagers, 3 projectmanagers en 3 managementtrainee's die geografisch verspreid zijn over diverse locaties in het land. Bij de directie werken ca. 350 medewerkers.

Overleg intern en extern
De directeur PV neemt deel aan diverse management overleggen, waaronder het MT/IND. De directeur PV is voorzitter van het MT overleg binnen procesvertegenwoordiging, het overleg met het Sociaal Medisch Team en treedt op als bestuurder in overleg met de Onderdeelscommissie van de Ondernemingsraad . De directeur kan als programmamanager ingezet worden ten behoeve van de operationalisering van strategische, IND-brede ontwikkelingen. De directeur PV onderhoudt bestuurlijke en ambtelijke contacten met diverse externe ketenpartners van de IND, w.o. de Raad van State, vreemdelingenkamers, de advocatuur en de landsadvocaat.

Resultaatgebieden / Producten
Het doel van de directie Procesvertegenwoordiging (PV) is het zorgvuldig, tijdig en doelmatig behandelen van gerechtelijke procedures. Het eindproduct van het proces PV is de afgehandelde gerechtelijke procedure. Daarnaast levert PV kwaliteitsrapportages aan de klantdirecties en de DT&V waardoor zij hun beslisproces kunnen verbeteren. Ten slotte geeft PV juridisch advies aan de ambtelijke en politieke leiding over de juridische houdbaarheid van het uitvoeringsbeleid. Elke directeur bij de IND is verantwoordelijk voor de juiste inzet van mensen en middelen en de inrichting van de werkprocessen binnen een IND proces. Hij formuleert tactisch/operationele doelen voor het proces; bewaakt de kwaliteit van- en eenheid in beleidsuitvoering; zorgt voor afstemming van beleidsuitvoering met andere processen; sluit jaarlijks met de hoofddirectie een managementcontract en legt verantwoording af over de behaalde resultaten; sluit managementcontracten met de unitmanagers en laat periodiek verantwoording afleggen; voert functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken; behandelt in incidentele situaties dossiers met een hoog politiek of maatschappelijk afbreukrisico.

Ontwikkelingen, met welke bijzondere in- en externe ontwikkelingen, ( uitdagingen en bedreigingen) wordt de manager geconfronteerd?
Het is op de eerste plaats de taak van de nieuw te benoemen directeur om de ingezette koers te voltooien met betrekking tot de vernieuwingsacties binnen de IND. Begin 2010 zal het informatiesysteem ter ondersteuning van het primaire proces van de IND worden vervangen. Dit systeem wordt in de loop van 2010 en 2011 verder uitgebouwd. Als gevolg van deze implementatie vindt ook een reductie plaats van personele aard, met name zal het aantal ondersteunend medewerkers drastisch afnemen. Dit, samengevoegd bij een taakstelling op basis van efficiency en met behoud van de ingezette verbeteringen maakt dat de IND een organisatie is die de komende jaren nog volop in beweging zal zijn.

De directeur Procesvertegenwoordiging is verantwoordelijk voor een goed evenwicht in het spanningsveld tussen enerzijds het belang van continuiteit in bedrijfsvoering en anderzijds de realiseerbare productie welke wordt beinvloed door externe maatschappelijke omstandigheden en politieke wensen.

Klus (bijzondere taken en opdrachten van doorslaggevend belang voor succes van de manager in de komende periode)
Bijdragen aan de lerende organisatie die de IND wil zijn door de aansluiting en kennisuitwisseling met de overige IND processen te behouden en verder uit te breiden. De procesdirectie PV zal in de komende twee jaar in een krimpsituatie geraken, die zoveel als mogelijk via natuurlijk verloop en vrijwillige mobiliteit moet worden ondervangen.

Essentiele situaties en bijbehorende kwaliteiten (situaties waarin de manager succesvol zijn functie vervult, en vaardigheden die daar voor nodig zijn)
Het aansturen van een directie met veel jonge professionals en over het algemeen jonge leidinggevenden vergt een kandidaat met brede managementervaring en een coachingsgerichte stijl van leidinggeven. De kandidaat stapt in een situatie waarin de vorige (overleden) directeur een duidelijke koers en aanpak had ingezet om PV voor te bereiden op de gevolgen en implementatie van de hierboven geschetste vernieuwing en om PV beter bestand te maken tegen fluctuaties in het werkaanbod. Deze koers en aanpak zijn door de zittende leidinggevenden omarmd. Dat vraagt om iemand die een heldere eigen visie verbindt met de reeds ingezette lijn en die ruimte biedt voor experimenten hoe het einddoel het beste is te bereiken zonder dat dit ten koste gaat van het going concern.

Competenties


•Sturen op basis van een samenhangend toekomstbeeld doelen stellen, deze als leidraad nemen voor het eigen handelen en het sturen op realisatie door het verwerven van (externe) steun en door samenwerking.
•Organisatie gericht aansturen
•Vertalen van lange termijn visie in heldere en operationele doelen en deze realiseren door de organisatie richting en sturing te geven.
•Samenbindend leiderschap
•Het geven van richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen van doelen.
•Het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden.


Probleemoplossing

•Onderkennen en benutten van externe en interne informatie om tot samenhangende gegevens, oordelen, (nieuwe) inzichten en besluiten te komen.
•Besluitvaardigheid
•Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.


Interpersoonlijk gedrag

•Luisteren naar anderen en het onderkennen van hun gevoelens en behoeften, het eigen gedrag hierop afstemmen en zich richten op het stimuleren van samenwerking met en ontwikkeling van anderen.
•Klantgerichtheid: Herkent behoeften en belangen van de klant en houdt hiermee in het handelen rekening.
•Ontwikkelen medewerkers: Onderkennen van ontwikkelbehoeften van medewerkers en het bevorderen en (laten) uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten.
•Samenwerken: Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is. Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken.


Operationele effectiviteit

•Initiatief nemen tot het effectief inrichten, organiseren en plannen van besluitvormings- en werkprocessen van zichzelf en anderen.
•Initiatief: Kansen onderkennen en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.


Impact

•Op duidelijke en overtuigende wijze optreden en presenteren van voorstellen en idee?n en hiervoor, ook bij tegenspel, steun bij anderen kunnen verwerven.
•Overtuigingskracht: Gedrag dat erop gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeen of producten.


Veerkracht

•Energiek, in staat om onder tijdsdruk en bij tegenslag op consistente wijze bovengemiddeld te presteren, en in staat om te leren door ervaring.
•Leervermogen: In zich opnemen en kritisch verwerken van nieuwe situaties en problemen, en tonen nieuwe ervaringen effectief te kunnen benutten.
•Bestuursaffiniteit: Inzicht in de taken van de overheid, binnen de maatschappelijke context. Zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid als overheidsmanager en dit op consistente en normbewuste wijze in woord en gedrag tonen en anderen op basis hiervan inspireren.
•Integriteit: Op consistente wijze handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop.
•Omgevingsbewustzijn: Laten blijken geinformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
•Zelfinzicht: Zoekt actief naar persoonlijke feedback. Stelt zich kwetsbaar op. Laat zien over een reeel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken.


Kennis en ervaring
Academische werk- en denkniveau Affiniteit met het juridische werkveld Ruime kennis van en ervaring met complexe bestuurlijke processen en gevoel voor politiek en maatschappelijk gevoelige vraagstukken. Ruime leidinggevende ervaring op het betreffende managementniveau. Affiniteit met en een reeel beeld van het werken in een uitvoeringsorganisatie.

Overige vereisten
Voor de functie van procesdirecteur PV wordt een ervaren leidinggevende gezocht, die het als een uitdaging ziet om een stabiele directie door een aankomende krimpperiode te leiden, met behoud van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen.
Daarbij moet de kandidaat beschikken over een nuchtere en zakelijke instelling en oog hebben voor de ontwikkeling van de jonge professionals bij PV in de context van de door de voorganger ingezette koers en aanpak. Affiniteit met het juridische werkveld (of zich de materie snel eigen kunnen maken) is nodig in verband met het incidenteel behandelen van politieke- of maatschappelijk gevoelige dossiers. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Dit in verband met het behouden van een evenwichtige afspiegeling binnen het MT van de IND.

Informatie over de vacatureNaam:
Telefoon:
mr. B. Gieben
+31(0)70 426 73 77


Informatie over de sollicitatieprocedureNaam:
Telefoon:
mw. D. Izendoorn
+31(0)70 426 6490


Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag op bovenstaand e-mailadres of schriftelijk. Stuur uw Curriculum Vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer BABD0772-09 naar:

Algemene Bestuursdienst
T.a.v. mw. D. Izendoorn
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator