De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

26 maart 2014

Uitspraak: Bij voortgezet verblijf slachtoffer mensenhandel worden medische problemen anders gewogen dan bij medische aanvraag

ECLI:NL:RVS:2014:1088 Raad van State, 21-03-2014, 201306768/1/V3

Datum uitspraak:
21-03-2014
Datum publicatie:
26-03-2014
Rechtsgebieden:
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken:
Hoger beroep


3. In de tweede grief klaagt de staatssecretaris dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat hij het besluit van 9 oktober 2012 onvoldoende zorgvuldig heeft voorbereid en onvoldoende heeft gemotiveerd, omdat hij daaraan voorafgaand geen medisch advies heeft ingewonnen over het gewicht dat aan de psychische problemen van de vreemdeling dient te worden toegekend.
Daartoe betoogt de staatssecretaris, samengevat weergegeven en onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 28 juni 2012 in zaak nr. 201104285/1/V4 (www.raadvanstate.nl), dat de rechtbank niet heeft onderkend dat uit paragraaf B16/4.5 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (hierna: de Vc 2000) volgt dat bij de beoordeling of een vreemdeling in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, onder de beperking 'voortgezet verblijf', psychische problemen slechts als onderdeel van de te wegen factoren worden meegenomen. Indien het zwaartepunt ligt op de psychische dan wel medische problemen, ligt een daartoe strekkende verblijfsaanvraag in de rede.
De staatssecretaris wijst er voorts op dat de rechtbank niet heeft onderkend dat hij in het besluit van 9 oktober 2012 voldoende heeft gemotiveerd dat er voor de vreemdeling medisch-psychische hulp in Sierra Leone aanwezig is en dat zij ondersteuning kan krijgen bij de terugkeer naar dat land. Niet is gebleken dat maatschappelijke herintegratie van de vreemdeling aldaar niet mogelijk zou zijn. De vreemdeling heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Internationale Organisatie voor Migratie (hierna: de IOM), dan wel andere organisaties, haar niet voldoende kunnen ondersteunen. De rechtbank heeft volgens de staatssecretaris ten onrechte geen betekenis gehecht aan het feit dat de vreemdeling de hulp van de IOM heeft geweigerd. Onder deze omstandigheden valt, aldus de staatssecretaris, niet in te zien waarom hij gehouden zou zijn nader onderzoek te verrichten.
3.1. Volgens paragraaf B16/4.5 van de Vc 2000 kunnen aanvragen om voortgezet verblijf van slachtoffers van mensenhandel wier aangifte of andersoortige medewerking niet tot een strafzaak dan wel rechterlijke uitspraak heeft geleid, alleen voor inwilliging in aanmerking komen, indien naar het oordeel van de minister wegens bijzondere individuele omstandigheden van een vreemdeling niet gevergd kan worden dat hij Nederland verlaat. Bij de beoordeling van een dergelijke aanvraag kunnen de volgende factoren een belangrijke rol spelen:
- risico van represailles jegens betrokkene en haar of zijn familie en de mate van bescherming daartegen die de autoriteiten in het land van herkomst bereid en in staat zijn te bieden;
- risico van vervolging in het land van herkomst, bijvoorbeeld op grond van prostitutie;
- de mogelijkheden van sociale en maatschappelijke herintegratie in het land van herkomst, rekening houdend met de specifieke culturele achtergrond en het eventuele prostitutieverleden van betrokkene, duurzame ontwrichting van familierelaties, de eventuele maatschappelijke opvattingen over prostitutie en het overheidsbeleid ter zake.
Buiten deze factoren kan bijvoorbeeld gedacht worden aan psychische problemen waarvoor de vreemdeling in Nederland in behandeling is, de zorg die de vreemdeling heeft voor kinderen die in Nederland zijn geboren of een opleiding volgen, en de positie van alleenstaande vrouwen in het land van herkomst. Hierbij is nog van belang dat, indien psychische of andere medische omstandigheden worden aangevoerd, dit slechts als onderdeel van de te wegen factoren kan worden meegenomen. Indien het zwaartepunt van de aangevoerde omstandigheden ligt op medische omstandigheden, ligt beoordeling in het kader van het beleid medische behandeling meer in de rede. Dit geldt eveneens als verblijf wordt beoogd om een medische noodsituatie te voorkomen of als gesteld wordt dat behandeling in het land van herkomst niet mogelijk is.
3.2. In het besluit van 13 juni 2012, dat is herhaald en ingelast in het besluit van 9 oktober 2012, heeft de staatssecretaris zich op het standpunt gesteld dat de vreemdeling een beroep kan doen op organisaties zoals de IOM, indien zij van mening is dat zij bij terugkeer naar haar land van herkomst bescherming en opvang behoeft, anders dan door eventuele familieleden dan wel sociale contacten. Gezondheidsproblemen hoeven voor de IOM geen belemmering te zijn om een terugkeerwens te realiseren, aangezien de IOM aanvullende individuele ondersteuning kan bieden bij somatische en psychische klachten. In het besluit is vervolgens uiteengezet welke vormen van medische ondersteuning de IOM kan bieden. In aanvulling daarop heeft de staatssecretaris opgemerkt dat de vreemdeling zich ook kan wenden tot andere non-gouvernementele organisaties die actief zijn in Sierra Leone, zoals Bureau Maatwerk bij Terugkeer. Deze organisatie werkt samen met de organisatie Christian Brothers in een project voor terugkeerders uit Nederland en andere Europese landen. Daarbij wordt door een gespecialiseerde sociaal werker onder meer, in samenwerking met HealthNet TPO, voorzien in psychosociale begeleiding.
In het besluit van 9 oktober 2012 heeft de staatssecretaris zich voorts op het standpunt gesteld dat een BMA-advies in dit geval geen toegevoegde waarde heeft, omdat het BMA zich niet uitlaat over de toegankelijkheid van de behandelmogelijkheden en over de vraag of iemand zich in het land van herkomst staande kan houden en kan re-integreren.
3.3. De staatssecretaris heeft, op de onder 3.2. beschreven wijze, de door de vreemdeling aangevoerde psychische problemen voldoende bij de belangenafweging betrokken en voldoende gemotiveerd dat deze niet leiden tot het oordeel dat van de vreemdeling niet kan worden gevergd dat zij Nederland verlaat.
De vreemdeling heeft op zichzelf niet betwist dat zij zich voor hulp bij en na de terugkeer naar Sierra Leone kan wenden tot de IOM en de andere organisaties die de staatssecretaris in zijn besluiten van 13 juni 2012 en 9 oktober 2012 heeft genoemd. Zij heeft in bezwaar en beroep wel gesteld dat de IOM slechts gedurende zes maanden hulp verleent en dat zij langer hulp nodig zal hebben. In haar verweerschrift in hoger beroep wijst zij er voorts op dat de rechtbank niet alleen van belang heeft geacht of haar psychische klachten in Sierra Leone behandeld kunnen worden, maar ook of, en zo ja in welke mate, de aanwezigheid van een vertrouwde persoon daarvoor noodzakelijk is.
De staatssecretaris betoogt in dit verband terecht dat hij, gelet op het gewicht dat in het onder 3.1. weergegeven beleid wordt toegekend aan psychische of andere medische omstandigheden binnen de door hem te maken afweging, niet nader heeft hoeven onderzoeken of er voor de vreemdeling in Sierra Leone voldoende mogelijkheden voor medisch-psychische behandeling bestaan. In de vreemdelingenwetgeving en het bij de toepassing daarvan gevoerde beleid is voorzien in een specifieke beperking inzake medische behandeling. Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 2 maart 2007 in zaak nr. 200607507/1, volgt uit die wetgeving en de daaruit blijkende systematiek dat bij een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd die verband houdt met psychische problemen, moet worden aangesloten bij de daarvoor geldende beperkingen en ter verkrijging van een zodanige vergunning een daartoe strekkende aanvraag moet worden ingediend.
De rechtbank heeft dan ook ten onrechte geoordeeld dat de staatssecretaris geen besluit op het door de vreemdeling gemaakte bezwaar mocht nemen, zonder voorafgaand medisch advies in te winnen over het gewicht dat aan haar psychische problemen moet worden toegekend.

Hier staat de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1088

Wellicht kan mevrouw alsnog een vtv-medisch aanvragen.


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Frans Bromet maakt documentaire serie over grondrechten

Filmer Frans Bromet werkt aan een serie korte documentaires over de betekenis van de Grondwet voor het alledaagse leven van Nederlanders. In opdracht van de Raad voor de rechtspraak brengt hij tien rechtszaken in beeld waarin grondrechten in het geding zijn geweest. Aanleiding voor de serie is het 200-jarig bestaan van de Nederlandse Grondwet.

Preview

Een preview van de serie ‘Mijn recht, jouw recht’ is nu al te zien via het eigen Youtube-kanaal van de Raad voor de rechtspraak. De eerste aflevering van de serie verschijnt daar op de verjaardag van de Grondwet, zaterdag 29 maart. Daarin staat de zaak van de Haagse weigerambtenaar Wim Pijl centraal, die op grond van zijn levensovertuiging weigerde homoseksuele partners te trouwen. De vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod, die allebei in de Grondwet zijn vastgelegd,  kwamen daarbij met elkaar in botsing.
 
 Frans Bromet [Foto Hollandse Hoogte]

Grondwet Festival

De serie beleeft zijn première op het Grondwet Festival op 29 maart in het gebouw van de Raad voor de rechtspraak, Kneuterdijk 1 in Den Haag. Iedereen is daar van 10 tot 16 uur welkom. Frans Bromet, die naam maakte met documentaire series als Buren, De Nalatenschap en De Verbouwing, zal om 12 uur de eerste korte Grondwetdocumentaire presenteren. Vervolgens verschijnt elke drie weken een nieuwe aflevering van de serie, tot september. Vaak staat daarin de spanning tussen verschillende grondrechten centraal, die aan de hand van concrete rechtszaken wordt belicht.

Belangrijkste wet

De première past binnen een veel breder programma rond de belangrijkste wet van Nederland. De Grondwet bevat basisregels die samen leven mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering en betoging en het verbod op discriminatie.
Still uit de documentaire

Dit artikel staat origineel hier op rechtspraak.nl: http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Frans-Bromet-maakt-documentaire-serie-over-grondrechten.aspx


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Top refugee-hosting countries

Top refugee-hosting countries: 1 Pakistan 2 Iran 3 Jordan 4 Lebanon 5 Kenya 6 Turkey 7 Chad 8 Ethiopia 9 China 10 US

Europe as a whole (size of US) hosts lots more.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Boek: "De generaal met de zes vingers" Roman over Afrikaanse familie die naar Nederland vlucht

Yasmine Allas - De generaal met de zes vingers
"Roman over Afrikaanse familie die naar Nederland vlucht." 
zesvingers.gif

Yasmine Allas - De generaal met de zes vingers

Een ontroerende hondenliefde
Generaal Samater is geboren met zes vingers aan elke hand. De vrouw die hem als moeder in huis nam, bond ze af en op een dag lagen ze naast zijn handje. Door hard werken wist de generaal zich een bestaan en aanzien op te bouwen. Toen de generaal trouwde, nam hij een nichtje in huis. Die pestte zijn vrouw het huis uit en nam haar plaats in. Dit was mevrouw Samater, die haar huis inrichtte met meubels uit Duitsland, die bedienden had waaronder Siidow, de kok die er niet uitzag, maar die overheerlijk kon koken. Ze baarde 4 kinderen: Maax, de oudste jongen, Nasiib, het oudste meisje, Zami, nog een meisje en tenslotte het jongste zoontje Dhuxul. Generaal Samater was een strenge, rechtvaardige vader, maar bovenal een militair. Zijn grootste liefde ging eigenlijk uit naar een hond, die hij als puppie van de dood had gered: Mataan. Maar daar wist mevrouw Samater wel korte metten mee te maken: zij zwaaide de scepter in het huis, liet zich verwennen als een koningin en verzamelde rijkdom. Maar op een dag brak er een revolutie uit in het land en moest het hele gezin vluchten. Een kluis met rijkdom bleef achter, evenals de bedienden...
Maar Siidow wist mee te komen. Hij kwam alleen niet ver. En het gezin? Dat kwam tot aan Nederland.
Mooi, strak en eenvoudig geschreven verhaal over een gezin dat naar Nederland vlucht en dat hier moet zien te integreren. Yasmine Allas weet in een aangrijpend verhaal de moeilijkheden van integratie op tafel te gooien. Met voorzichtige humor beschrijft ze het delicate probleem van assimilatie: de generaal die in Nederland geen militair meer kan zijn, teruggeworpen is op zijn gezin en aangewezen op KAT-kouwende landgenoten die niet anders kunnen dan roddelen en slapen. Hij trekt zich terug van zijn gezin en verzinkt in zijn oude liefde voor zijn hond. Mevrouw Samater die thuis een koningin was, zowel over een huishouden de scepter zwaaide als over een berg van rijkdom en zich nu opeens ziet gereduceerd tot een arme die vrouw die niets kan kopen. Het is daarentegen de jeugd die zich het eerste aanpast: Nasiib gaat uiteindelijk op een advocatenkantoor werken en ook Zami, die als een echte puber protesteerde tegen haar lot, weet zich aan te passen.
Met bijna satirische pen beschrijft Allas eerst het gezinsleven in Afrika, dat onder strak regime van mevrouw Samater stond. Haar macht neemt af vanaf de dag dat het gezin het huis verlaat. Dan gaan ook de kinderen nadenken over hun vader, die normaal alleen 's avonds thuiskwam, en nu een oorlog voert tegen de revolutionairen. Nasiib vertrouwt Zami enkele familieverhalen toe, ten gunste van haar vader, maar mevrouw Samater komt er niet al te best vanaf.
Wanneer het gezin in Nederland aankomt, wordt niet alleen de sociale werkster als karikatuur neergezet. Ook landgenoten en hun gewoonten worden niet gespaard. Net zoals de godsdienst.
Wanneer Nasiib later op een advocatenkantoor gaat werken, is ze al bijna geïntegreerd. Maar haar Afrikaanse verleden zal ze altijd behouden, net zoals ze de familie-eer altijd hoog zal houden.
Dit Afrikaanse verleden is terug te vinden in Allas' vertelstijl. Afrikaners kunnen grote vertellers zijn en dit boek bewijst dit weer een keer. In een haast van emotie ontdane stijl vertelt ze in luchtige stijl zowel de komische dingen alsook de gruwelijkheden. Met evenveel verve weet ze deze stijl vol te houden tot het einde van het boek.
Gaat het boek in het begin vooral over mevrouw Samater, naarmate het boek vordert, leren we ook een hoop over meneer Samater. Het is zijn karakter dat het meest ontroert en dat je te denken geeft over het lot dat hem naar Nederland heeft gebracht.
Het is het tweede boek van deze in Nederland wonende schrijfster uit Somalië. Haar eerste boek, 'Idil, een meisje' gaat verfilmd worden door Karim Traïda, die al eerder de bekroonde film 'De Poolse Bruid' maakte. 'De generaal met de zes vingers' is een mooi, verrassend en rijk verhaal.

Bron: http://www.hotel-boekenlust.nl/bibliotheek/623-Yasmine-Allas-De-generaal-met-de-zes-vingers.html


Hier te koop bij Bol.com (bestel via dit blog en ondersteun ons):


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek van start

Op 12 maart 2014 is in de Staatscourant de subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) gepubliceerd. Met de subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek stelt het kabinet middelen beschikbaar voor projecten om vertrekplichtige vreemdelingen te ondersteunen bij hun zelfstandig vertrek uit Nederland.

Subsidieaanvragen voor de ondersteuning van zelfstandig vertrek van vreemdelingen kunnen vanaf vandaag worden ingediend, tot 1 oktober 2014, dan wel tot het subsidieplafond is bereikt.
In 2012 en 2013 heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) diverse terugkeerprojecten gesubsidieerd in het kader van het onderzoek naar alternatieven voor vreemdelingenbewaring. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 13 september 2013 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangekondigd jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor subsidiëring van soortgelijke projecten.
Elders op deze website vindt u de subsidieregeling, het uitvoeringskader, het aanvraagformulier en het begrotingsformat behorende bij subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek 2014.


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Nederland en Nigeria ondertekenen Memorandum of Understanding over terugnemen illegale immigranten

Afspraken vastgelegd over samenwerking tussen de Nigeriaanse immigratiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek.
Ondertekening Memorandum of Understanding door staatssecretaris Teeven en de Nigeriaanse minister van buitenlandse zaken, Ambassadorr Aminu Bashi Wali
Staatssecretaris Teeven en de Nigeriaanse minister van Buitenlandse Zaken Ambassador Aminu Bashi Wali tekenen de MoU
Nederland en Nigeria hebben hun afspraken over de terugkeer van vreemdelingen officieel bestendigd. Het Memorandum of Understanding (MOU) waarin deze afspraken zijn vastgelegd, is afgelopen weekend door staatssecretaris Teeven en de Nigeriaanse minister van buitenlandse zaken, Ambassadorr Aminu Bashi Wali in aanwezigheid van onder meer de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) getekend.
In het MoU staan afspraken over de samenwerking tussen de Nigeriaanse immigratiedienst en de DT&V. Deze afspraken gaan naast terugkeer ook over wederzijdse ondersteuning over de bestrijding van illegale immigratie. Daarbij wordt er een gezamenlijke werkgroep ingesteld die verantwoordelijk wordt voor de coördinatie en invoering van de afspraken die zijn vastgelegd in het MoU.
De samenwerking op gebied van terugkeer tussen DT&V en Nigeria is al jarenlang goed waardoor er een effectief beleid wordt gevoerd om illegale migratie tegen te gaan. Daarnaast heeft de IND al enige tijd een immigration liaison officer (ILO) in Nigeria zitten, die een goede relatie heeft met de Nigeriaanse immigratiedienst. Zo geeft deze ILO met enige regelmaat les aan de Nigeriaanse immigratiedienst op het terrein van de onderkenning van valse/ vervalste documenten.

Het originele artikel staat hier op de site van de Dienst Terugkeer en Vertrek: http://www.dtenv.nl/actueel/2014/03/nederland-en-nigeria-ondertekenen-memorandum-of-understanding.aspx?cp=66&cs=17113In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

19 maart 2014

Film: The 727 Days Without Karamo (Movies that matter festival)

 Anja Salomonowitz
727 days without karamo the
Vrolijk gestileerde mozaïek over binationale liefdeskoppels in Oostenrijk. Door de strenge immigratiewetten zijn partners gedwongen gescheiden van elkaar te leven. Anderen hebben zwaar te leiden van de bureaucratische rompslomp of werken zich kapot om hun buitenlandse partner te kunnen behouden.
Een Oostenrijkse vrouw leeft gedwongen al bijna twee jaar alleen met haar twee kinderen sinds haar echtgenoot van de ene op de andere dag werd gedeporteerd naar Afrika. Via de telefoon probeert een man zijn Chinese vrouw een hart onder de riem te steken, door haar te verzekeren dat ze vast terug zal mogen komen naar Wenen. Anderen vertellen over het lange wachten op een verblijfsvergunning, de onophoudelijke stroom te overleggen documenten, de verplichte Duitse les en onverwachte huisbezoeken van de immigratiedienst.
Speels gefilmd met veel gele elementen toont de documentaire het navrante verhaal van eenentwintig koppels die de liefde van hun leven vonden buiten de landsgrenzen. Voor hen is de liefde echter niet grenzeloos en leven velen van hen gescheiden van elkaar of worden dagelijks geconfronteerd met de complexe, door de staat gereguleerde, bureaucratische waanzin. Uiteindelijk lijkt het erop neer te komen dat wanneer je genoeg geld verdient, je buitenlandse partner mag blijven. 
Oostenrijk 2013, 80 min.
Documentaire, Video, Kleur
Gesproken taal: Duits, Engels, Spaans, Mongools
Ondertiteling: Engels
Officiële website: http://www.727days.com
Productie:
Amour Fou Vienna
vienna@amourfoufilm.com
+43 199499110
www.amourfoufilm.com


 Voor de plaatsen waar die draait kijk hier: http://www.moviesthatmatter.nl/festival/programma/film/1504


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

18 maart 2014

Verkiezingstijd: Samsom claimt positieve resultaten van beleid Teeven

 "Wat wel echt iets betekent is het kinderpardon en het verminderen van de vreemdelingendetentie. En het verschil maakt ook dat Dennis mocht blijven, dat Renata terug mocht komen, Wime kwam uit de cel."


Toch knap dat je gewoon mee regeert maar alle positieve zaken er dankzij jouw partij zijn volgens jouzelf dan terwijl de bewindsman van de coalitiepartij komt en alle negatieve aspecten je dan bij hem over de schutting kunt gooien.

En ook lekker eerlijk tegenover mensen als die dame van de SP die juist deze onderwerpen altijd aankaartte of Teeven die achter de schermen dingen oppakte.

 
U blijft de strafbaarstelling illegaliteit dus wel verdedigen?
"Nee, die maatregel niet, maar het asielbeleid als geheel. Ik accepteer dat andere partijen daar een symbool bij nodig hadden, een vlag waarmee ze kunnen zwaaien. Zo lang het bij een vlag blijft accepteer ik dat."

Als je het beleid als geheel verdedigt dan verdedig je alle losse onderdelen van dat geheel ook. Beetje hypocriet. 

Lees hier het interview op Nu.nl: http://www.nu.nl/gemeenteraadsverkiezingen/3728741/ik-accepteer-partijen-symbool-nodig-hadden.html

Lees hier de reactie op Joop.nl: http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/26001_illegalen_merken_weinig_van_strafbaarstelling_illegaliteit/
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Straf hoeft niet onherroepelijk te zijn om inreisverbod te kunnen opleggen (uitspraak Raad van State)


ECLI:NL:RVS:2014:895

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 07-03-2014
Datum publicatie 12-03-2014
Zaaknummer 201308944/1/V1
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie Bij besluit van 26 maart 2013 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen opnieuw afgewezen alsmede tegen hem een inreisverbod uitgevaardigd. Dit besluit is aangehecht.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

. Overwegingen
1. Ambtshalve wordt het volgende overwogen.
2. Aan het tegen de vreemdeling uitgevaardigde en thans nog voortdurende inreisverbod zijn de in artikel 66a, zevende lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) bedoelde rechtsgevolgen verbonden.
Uit de uitspraak van de Afdeling van 9 juli 2013 in zaken nrs. 201204559/1/V1 en 201207753/1/V1 volgt dat de vreemdeling geen belang had bij de beoordeling van het beroep tegen de afwijzing van de asielaanvraag.
3. Het hoger beroep is reeds daarom kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep van de vreemdeling tegen de afwijzing van de asielaanvraag niet-ontvankelijk verklaren en het uitgevaardigde inreisverbod toetsen in het licht van de daartegen in eerste aanleg aangevoerde beroepsgronden.
4. De vreemdeling heeft in beroep betoogd dat de staatssecretaris ten onrechte een inreisverbod tegen hem heeft uitgevaardigd. Daartoe heeft hij aangevoerd dat zijn strafrechtelijke veroordeling nog niet onherroepelijk is, nu hij daartegen hoger beroep heeft ingesteld. Voorts is het uitvaardigen van een inreisverbod in dit geval in strijd met de artikelen 3 en 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), aldus de vreemdeling.
4.1. De staatssecretaris heeft tegen de vreemdeling een inreisverbod uitgevaardigd voor de duur van tien jaar, gerekend vanaf de datum waarop de vreemdeling Nederland daadwerkelijk heeft verlaten. Hij heeft hieraan ten grondslag gelegd dat, nu de vreemdeling bij vonnis van de meervoudige strafkamer van de rechtbank Maastricht van 4 juli 2012 is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht, hij een ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt.
4.2. De staatssecretaris heeft in de omstandigheid dat de strafrechtelijke veroordeling van de vreemdeling nog niet onherroepelijk is terecht geen grond gevonden het inreisverbod niet uit te vaardigen, aangezien noch de Vw 2000, noch het Vreemdelingenbesluit 2000 de onherroepelijkheid van de veroordeling als voorwaarde stelt.
4.3. Bij uitspraak van heden in zaak nr. 201307700/1/V1 heeft de Afdeling overwogen dat de staatssecretaris zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de gestelde herkomst en daarmee ook het asielrelaas van de moeder van de vreemdeling ongeloofwaardig is. Niet in geschil is dat het asielrelaas van de vreemdeling rechtstreeks afhankelijk is van dat van zijn moeder. Uit voormelde uitspraak volgt dat niet aannemelijk is dat hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico loopt op een met artikel 3 van het EVRM strijdige behandeling.
4.4. Ten slotte faalt het beroep van de vreemdeling op artikel 8 van het EVRM. Daargelaten of hier te lande familie- en gezinsleven als bedoeld in die bepaling bestaat tussen de vreemdeling en zijn moeder en zuster, is van een inmenging in het recht op het hebben van familie- en gezinsleven ten gevolge van het inreisverbod reeds geen sprake, nu aan de moeder en de zus evenmin een verblijfsvergunning is verleend. Ook zij dienen Nederland daarom te verlaten. Voor zover familie- en gezinsleven als bedoeld in artikel 8 van het EVRM bestaat tussen de vreemdeling en zijn vader aan wie een verblijfsvergunning is verleend, heeft de staatssecretaris kunnen oordelen dat de inmenging in het recht op familie- en gezinsleven met hem door uitvaardiging van het inreisverbod gerechtvaardigd is. Hij heeft hierbij de strafrechtelijke veroordeling, die zwaar in het nadeel van de vreemdeling weegt, in aanmerking kunnen nemen alsmede het feit dat de vreemdeling voor zijn komst naar Nederland meer dan twintig jaar niet met zijn vader heeft samengeleefd. Hij heeft voorts in aanmerking kunnen nemen dat niet is gebleken dat de vreemdeling, die meerderjarig is en in strafrechtelijke detentie verblijft, een meer dan gebruikelijke afhankelijkheid en emotionele binding heeft met zijn vader.
5. Het beroep tegen het inreisverbod is ongegrond.

 Zie hier de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:895

.

Dat iemand tijdens gevangenisstraf niet aan vertrekplicht kan voldoen wil niet zeggen dat iemand niet onmiddeleijk daarna in bewaring mag worden gesteld (uitspraak Raad van State)


ECLI:NL:RVS:2014:892

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 07-03-2014
Datum publicatie 12-03-2014
Zaaknummer 201400261/1/V3
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie Bij besluit van 23 december 2013 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

201400261/1/V3.
Datum uitspraak: 7 maart 2014

2. In de tweede grief klaagt de staatssecretaris dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat niet aan de inbewaringstelling van de vreemdeling ten grondslag mocht worden gelegd dat jegens hem een inreisverbod is uitgevaardigd met toepassing van artikel 66a, zevende lid, van de Vw 2000, omdat dit inreisverbod is uitgevaardigd tijdens zijn strafrechtelijke detentie, hij onmiddellijk daarna in bewaring is gesteld en hij derhalve niet aan zijn vertrekplicht heeft kunnen voldoen.


Daartoe betoogt de staatssecretaris, samengevat weergegeven en onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 12 april 2012 in zaak nr. 201200612/1/V3, dat de omstandigheid dat de vreemdeling ten tijde van de uitvaardiging van het inreisverbod strafrechtelijk was gedetineerd, onverlet laat dat hij tijdens die detentie reeds de nodige inspanningen had kunnen verrichten om zijn terugkeer te bevorderen. Het inreisverbod biedt dus, tezamen met de niet in geschil zijnde omstandigheid dat de vreemdeling niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, in beginsel voldoende grondslag om aan te nemen dat het risico bestaat dat de vreemdeling zich aan het toezicht zal onttrekken dan wel dat hij de voorbereiding van zijn vertrek of de uitzettingsprocedure ontwijkt of belemmert, aldus de staatssecretaris.


2.1. De vreemdeling heeft van 20 juni 2011 tot 23 december 2013 in strafrechtelijke detentie verbleven en is aansluitend in vreemdelingenbewaring gesteld. Bij besluit van 8 mei 2012 is jegens hem een inreisverbod als bedoeld in artikel 66a, zevende lid, van de Vw 2000 uitgevaardigd.


2.2. De vreemdeling is niet onmiddellijk na de uitvaardiging van het inreisverbod in vreemdelingenbewaring gesteld, maar heeft eerst nog enige maanden in strafrechtelijke detentie verbleven. Hoewel het hem tijdens deze detentie niet mogelijk was Nederland uit eigen beweging te verlaten, volgt uit overweging 2.7.2.2. van de voormelde uitspraak van de Afdeling van 12 april 2012 dat hij gedurende deze periode wel reeds de nodige inspanningen had kunnen verrichten om zijn terugkeer te bevorderen. Uit de verslagen van de vertrekgesprekken die destijds met de vreemdeling zijn gevoerd, blijkt dat hij dat onvoldoende heeft gedaan. Hoewel hij op aanraden van zijn gemachtigde heeft meegewerkt aan presentaties bij de diplomatieke vertegenwoordiging van de Democratische Republiek Congo (hierna: de DRC), heeft hij evenzeer bij herhaling verklaard dat hij niet wilde meewerken aan terugkeer naar de DRC, heeft hij geweigerd een aanvraag om afgifte van een laissez passer in te vullen en was hij evenmin bereid een nieuw paspoort aan te vragen, omdat dit voor zijn uitzetting zou kunnen worden gebruikt.


De rechtbank heeft derhalve ten onrechte geoordeeld dat de vreemdeling tijdens zijn strafrechtelijke detentie niet aan zijn vertrekplicht kon voldoen en dat het inreisverbod om die reden niet aan de maatregel van bewaring ten grondslag mocht worden gelegd. Nu tevens aan de bewaring ten grondslag is gelegd dat de vreemdeling niet over voldoende middelen van bestaan beschikt, heeft de rechtbank eveneens ten onrechte geoordeeld dat de aan de bewaring ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden onvoldoende zijn om de maatregel van bewaring te kunnen dragen.


Dat de vreemdeling door zijn moeder en broer zou kunnen worden onderhouden en tijdens zijn strafrechtelijke detentie geld kreeg, zoals hij ter zitting van de rechtbank heeft gesteld, leidt niet tot een ander oordeel. Uit de uitspraak van Afdeling van 25 april 2006 in zaak nr. 200602001/1 volgt dat bij de beantwoording van de vraag of de vreemdeling over voldoende middelen van bestaan beschikt, bepalend is over welk inkomen hij zelfstandig beschikt.

 De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:892

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Boek "En Uit De Bergen Kwam De Echo" door Khaled Hosseini

Khaled Hosseini - En Uit De Bergen Kwam De Echo


Voor de driejarige Pari is haar grote broer Abdullah meer een vader dan een broer. Voor de tienjarige Abdullah is zijn zusje alles. Als Pari noodgedwongen wordt verkocht aan een rijk maar kinderloos echtpaar in Kabul zet dat een reeks gebeurtenissen in gang die een ontroerend en onthutsend beeld geven van de problemen waarmee mensen geconfronteerd worden. Khaled Hosseini volgt zijn personages van Kabul naar Parijs, van San Francisco naar het Griekse eiland Tinos, en weer terug naar Kabul. Hij onderzoekt de vele manieren waarop mensen elkaar liefhebben, elkaar pijn doen en verraden ?n hoe ze zich voor elkaar opofferen.

Gedreven door zijn inlevingsvermogen en psychologische inzicht, waardoor De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen wereldwijde bestsellers werden, toont Khaled Hosseini zich in En uit de bergen kwam de echo eens te meer een geboren verhalenverteller.

Klik op het plaatje om online te bestellen en ondersteun de site


Ik heb zijn twee eerdere boeken gelezen en er van gesmuld!


Hulp gezocht bij promotieonderzoek alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV, AMA)Graag vraag ik uw hulp bij mijn promotieonderzoek naar alleenstaande minderjarige asielzoekers. Op zevenjarige leeftijd ben ik, samen met mijn broer en zus, als alleenstaande minderjarige asielzoeker, naar Nederland gekomen. Ik werd in een pleeggezin geplaatst en ging al snel naar school. Inmiddels ben ik afgestudeerd in sociologie en ben ik docent bij hogeschool Saxion voor de opleidingen SPH en MWD.

In de 23 jaar dat ik in Nederland woon is het toelatings- en opvangbeleid voor ama's enorm veranderd. Hierdoor ben ik nieuwsgierig geworden naar hoe het met ex-ama's gaat die in een andere periode dan ik naar Nederland zijn gekomen en op een andere manier zijn opgevangen. Daarom ben ik een promotieonderzoek gestart naar dit onderwerp. Hiervoor ben ik nu op zoek naar ex-ama’s die mij in een interview hun verhalen willen vertellen over hoe zij het leven in Nederland ervaren en hebben ervaren. Ik hoop dat ik hiermee kan laten zien hoe ama’s hun weg vinden in Nederland en wat ze daarbij helpt of juist niet helpt. Als dit bekend is, kunnen jongeren die in de toekomst alleen naar Nederland komen nog beter opgevangen worden.  

Ik wil graag beginnen met interviews met mensen die tussen 2002 en 2004 in de campussen in Vught of Deelen hebben gewoond en die nu een verblijfsvergunning hebben. Ik realiseer me dat het om een kleine groep gaat die niet heel makkelijk te vinden is. Daarom vraag ik uw hulp. Heeft u misschien nog contact met iemand die in Vught of Deelen heeft gewoond en nu een verblijfsvergunning heeft? Dan zou ik u graag willen vragen om diegene over mijn onderzoek te vertellen en te vragen of ik contact met hem of haar mag opnemen. Ik kan dan mijn onderzoek verder toelichten en om medewerking voor het interview vragen.  Ik realiseer me als geen ander dat een dergelijk interview bij sommigen de nodige spanning kan oproepen. Uiteraard zal ik hier zorgvuldig mee omgaan. Alvast bedankt voor uw hulp!

Hartelijke groet,
Safoura Ghaeminia
Email: s.ghaeminia@saxion.nl

.

Boek "Gezinshereniging" , Paperback (Belgisch)


Deze praktische gids vreemdelingenrecht beoogt het kluwen aan verblijfsreglementering voor familieleden van Belgen en verblijfsgerechtigde vreemdelingen beter toegankelijk te maken. Het boek bevat een schat aan informatie voor eenieder die professioneel of privé met vragen rond gezinshereniging in aanraking komt. Onder meer de categorieën van rechthebbende familieleden, de verschillende verblijfsprocedures en verblijfsdocumenten voor gezinsherenigers komen duidelijk gestructureerd aan bod. Zowel de wetgevende en reglementaire teksten als de administratieve praktijk aangaande gezinshereniging worden vertaald in heldere en werkbare teksten. In de bijlage werden de basiswetgeving en documenten inzake gezinshereniging opgenomen. Bestel ook ´Vreemdelingen en sociale bijstand´ en ´Recht op huisvesting: ook voor vreemdelingen?´ en krijg 15% korting op deze 3 publicaties

Bestel hier bij Proxisazur.bevoor € 39,50
Als u via dit weblog bestelt helpt u mee met het in stand houden van het blog.
 

17 maart 2014

Cursussen op het gebied van (EU) vreemdelingenrecht en mensenrechten bij de SDU dit voorjaar (o.a. mensenhandel)


Geachte mevrouw Raspe ,
Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Europees recht? Met het volgen van onderstaande cursussen weet u zeker dat uw kennis weer actueel is. Bovendien kunt u dit voorjaar ook nog een bijzonder symposium op het gebied van EHRM bijwonen.
Investeer in uw kennis en schrijf u in! Wij verwelkomen u graag op één van deze dagen.
Met vriendelijke groet,
mr. Elise van Soest
Congresmanager
 
 


De Kennismigrantenregeling: grensoverschrijdende arbeid - GAAT ZEKER DOOR
Mogelijkheden en beperkingen buitenlandse werknemers in Nederland
Op een interactieve manier belicht de spreker alle voor uw praktijk belangrijke onderwerpen zoals de verplichtingen voor de werkgever, de beperkingen die gesteld worden aan een internationale werknemer en wijze waarop in Nederland grensoverschrijdende arbeid is begrensd en toegestaan.
Datum: vrijdag 11 april 2014
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen
PO-punten: 4 NOvA


EHRM: heden en toekomst (symposium) - GAAT ZEKER DOOR
Heden en toekomst van de EHRM-rechtspraak
Onder voorzitterschap van prof. mr. Wilhelmina Thomassen, voormalig rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, worden tijdens dit symposium de recente ontwikkelingen binnen de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg besproken. Dit gebeurt aan de hand van algemene leerstukken en materiële grondrechten en de rechtspraak over de procedure in Straatsburg. Tevens wordt er vooruitgeblikt op de toekomst en worden de laatste ontwikkelingen van het EHRM besproken,
Tijdens het symposium op 23 april 2014 wordt ook het tweedelige Sdu Commentaar EVRM uitgereikt aan Jos Silvis. Als deelnemer heeft u de mogelijkheid om deze middag het Sdu Commentaar EVRM met 25% korting aan te schaffen!
Datum: woensdag 23 april 2014
Locatie:
Dudok Den Haag
PO-punten: 2 NOvA

 
 


Mensenhandel in de praktijk - GAAT ZEKER DOOR
Met tips en trics en bespreking van (non-)verweren
Naast het toenemend aantal vervolgingen voor ‘seksuele uitbuiting’ wordt ook ‘overige uitbuiting’ vaker door het openbaar ministerie ten laste gelegd. De dossiers zijn omvangrijk en op welke wijze moet  een dergelijk dossier eigenlijk bestudeerd worden? Tijdens deze cursus bespreken een advocaat en een advocaat-generaal de wetsystematiek van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.
Datum: donderdag 8 mei
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen
PO-punten: 4 NOvA

 
 


Vrij verkeer van Unieburgers*
EU-migratierecht, maar ook met aanverwante rechtsgebieden zoals sociale zekerheid en strafrecht
Tijdens deze cursus wordt de basis van het migratierecht besproken aan de hand van de belangrijkste verdragen en regelingen en rechtspraak van het Hof van Justitie EU en nationaal.

Datum: donderdag 22 mei 2014
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen
PO-punten: 5 NOvA

 
 


Uit- en overleveringsrecht, de WOTS en de WETS
(E)Migratie van gedetineerden
In deze cursus gaat het om uit- en overleveren van gedetineerden. Er wordt o.a. aandacht besteed aan de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) en de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) , waarbij de in een buitenland opgelegde onvoorwaardelijke gevangenis in Nederland uitgezeten kan worden.
Datum: vrijdag 27 juni
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen
PO-punten: 5 VSO/PO NOvA

 Zie ook hier: http://veritate.tripolis.com/public/preview?JzI7UOnqaCAB5vi7Ib1PcRQQWRjg2RCgKBm7OtnYxFodVVyHtf2w_ojBqhfON43BIn verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

15 maart 2014

Boek: Best practice guide asiel - bij de hand in asielzaken

Samenvatting

  • Nederlands
  • Wolf Productions
  • oktober 2012
Rechtshulpverlening aan asielzoekers stelt hoge eisen aan advocaten. Advocaten staan asielzoekers bij in een procedure die vaak maar enkele dagen duurt en veel tijdsdruk oplevert. Van een vertrouwensrelatie is dan meestal nog geen sprake. Het is onder deze omstandigheden een uitdaging om cliënten op zorgvuldige wijze bij te staan.

Deze leidraad beschrijft de taken en dilemma's waarvoor advocaten zich gesteld zien en geeft praktische tips en advies bij de keuzes die moeten worden gemaakt. De opzet van het boek volgt de praktijk en beschrijft deze zoals dat idealiter zou kunnen verlopen. Wat komt er kijken bij de communicatie met cliënten die soms ernstig getraumatiseerd zijn? Hoe moet er worden omgegaan met de bewijsstukken, gehoorverslagen en deskundigeadviezen? Welke analyses liggen er ten grondslag aan het opstellen van beroepsgronden?

In de asielprocedure staat er veel op het spel voor de vreemdeling. Een goede rechtshulpverlening is daarom van essentieel belang. Daarom bevat dit boek ook minimumnormen waaraan de praktijk van de advocaat dient te voldoen.

Koop het boek hier:PS Sinds 2012 is er wel wat veranderd in vreemdelingenrecht land qua AC procedure en asielgronden. Maar ik heb de 2005 versie van dit boek en het is nog steeds erg interessant leesvoer.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Binnenvaartschepen worden gecontroleerd op illegale matrozen


Tijdens controles aan boord van binnenvaartschepen op het Amsterdam-Rijnkanaal Trof de politie op maandag 10 maart op het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Loenen aan boord van een Nederlands binnenvaartschip een Filipijnse matroos aan. Bij de controle van de benodigde documenten in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen bleek dat de tewerkstellingsvergunning van de 34-jarige matroos op 1 oktober 2013 was verlopen. Een dag later stapte de politie op het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Maarssen aan boord van een binnenvaartschip. Ook daar werkte een Filipijnse matroos zonder geldige tewerkstellingsvergunning. Deze vergunning had zijn geldigheid op 1 maart 2014 verloren. Beide matrozen zijn ter plaatse aangehouden en in Utrecht aan de Vreemdelingenpolitie overgedragen.

 Lees hier de rest van het orginele artikel in de Scheepvaartkrant: http://www.scheepvaartkrant.nl/default.asp?id=12829

Ook hier een veel korter artikel er over: http://www.schuttevaer.nl/nieuws/varend-bestaan/nid20464-politie-haalt-filipijnse-matroos-ten-onrechte-van-boord.html


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Ophef in Britse krant omdat je blijkbaar voor 180.000 euro Bulgaar kunt worden

EU citizenship for sale to non-Europeans in Bulgaria for as little as £150,000

 Non-Europeans can buy European Union citizenship entitling them to live and work in Britain for as little as £150,000 under a scheme operating in Bulgaria, an investigation by The Telegraph has disclosed.
Undercover reporters posing as representatives of an Indian businessman were told that a Bulgarian passport could be legally obtained without the need to live or work in Bulgaria. So long as applicants can deposit sufficient funds, they need only visit the east European country for two days to obtain all the rights of EU citizens.Ze noemen dan het voordeel dat je goedkoper in de UK kunt komen studeren. Ik denk niet dat iemand 150.000 pond betaalt om per jaar 10.000 minder college geld te hoeven betalen en de arme Nigeriaan of Sierra Leoner kan het ook niet betalen.

Wij Nederlanders kennen zo een verblijfsvergunning maar daarbij het je niet de voordelen van een EU nationaliteit en moet je wel iets in Nederland doen terwijl blijkbaar er nauwelijks een eis is voor de "Bulgaren".

Het is dus maar de vraag of dit wel de bedoeling is. Kamervragen?
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator