Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2012 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Zembla - 18 mei: Onderduiken met illegalen

ZEMBLA 18 mei 2012 Nederland voert al jaren een keihard vreemdelingenbeleid. Dagelijks komen illegalen onder slechte omstandigheden in detentiecentra terecht, zieke vreemdelingen worden op straat gezet en gezinnen worden uit elkaar getrokken.

Nederland moet zo onaangenaam worden dat vreemdelingen het wel uit hun hoofd laten om hier te blijven. Maar niet iedereen luistert naar de spierballentaal uit Den Haag. Want naast de Haagse werkelijkheid blijkt er ook een andere werkelijkheid te zijn.

Burgemeesters, burgers en kerken bieden al jaren een veilige haven voor vreemdelingen. We duiken in de verborgen wereld van de illegalen.

Lees ook het nieuwsbericht: Minister Leers gebruikte nauwelijks discretionaire bevoegdheid

ZEMBLA - 'Onderduiken met illegalen' vrijdag 18 mei om 21.20 uur bij de VARA op Nederland 2.

bron: http://www.onjo.nl/index.php?id=2569&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=63184Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan…

Cursus: Internationaal Asielrecht voor tolken

Internationaal AsielrechtVerdiepingscursus Internationaal Asielrecht 1 VRIJDAG: 21 september 20126 PE-punten inhoudelijk Actualiseer en verdiep uw kennis over het internationaal asielbeleid! Voor wie Tolken en vertalers die op de hoogte willen zijn van de internationale wetgeving en Europese richtlijnen op het gebied van opvang en procedures rond een asielprocedure. Deze Tolken Select cursus biedt verdieping voor deelnemers die de cursus ‘Asielprocedure en de rol van de tolk’ hebben gevolgd.
Doel Het doel van de cursus is om de tolk of vertaler in staat te stellen een beeld te vormen van de internationale asiel regelgeving, het Europese asielbeleid en de omzetting daarvan naar Nederlands recht.>> lees meer
Na afloop beschikt de deelnemer over theoretisch inzicht in het internationaal asielrecht, terwijl ook de dilemma’s bij de praktische gang van zaken op dit rechtsgebied duidelijk zijn gemaakt.
Relevant Asiel is een vorm van internationale bescherming. In Nederland is het asi…

Gedoe rond een visumaanvraag (uitspraak)

LJN: BW5765,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Haarlem , 12/9042 en 12/9043
Datum uitspraak: 19-03-2012
Datum publicatie: 15-05-2012


1.1 Verzoekers hebben op 30 januari 2012 een aanvraag ingediend tot het verlenen van een visum kort verblijf voor het bijwonen van het huwelijk van [referenten] op 24 maart 2012. Verweerder heeft de aanvragen bij afzonderlijke besluiten van 3 februari 2012 afgewezen. Verzoekers hebben tegen de besluiten op 15 februari 2012 bezwaar gemaakt.
1.2 Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat het bezwaar de werking van het besluit niet opschort. Verzoekers hebben op 27 februari 2012 gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank en nevenzittingsplaats bij uitspraak van 8 maart 2012 toegewezen in die zin dat verweerder is opgedragen om vóór 16 maart 2012 een beslissing te nemen op de bezwaarschriften van verzoekers (AWB 12/6816 en 12/7107).
1.3 Verweerder hee…

Ik ben helemaal trots :) Op intranet bij DT&V

Ik hoor net van een oud collega die nu bij DT&V werkt dat mijn weblog daar op de voorpagina van intranet onder externe links staat. Ik ben zo trots :) Maar dat betekent wel extra mijn best moeten doen om kwaliteit te blijven bieden.Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

België-route zaak: daadwerkelijk verblijf (uitspraak)

LJN: BW5766, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 11/38883
Datum uitspraak: 26-04-2012
Datum publicatie: 15-05-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig


Ingevolge artikel 8, aanhef en onder e, van de Vw 2000 - voor zover thans van belang - heeft de vreemdeling in Nederland rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan zolang deze onderdaan verblijf houdt op grond van een regeling krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna: EG-Verdrag). In dit geding gaat het erom of eiseres rechtmatig verblijf ontleent aan het bepaalde in de Richtlijn 2004/38 en de nationaalrechtelijke bepalingen waarbij die Richtlijn is geïmplementeerd.

Ingevolge de artikelen 3, eerste lid, en 2, onderdeel 2, onder a, van de Richtlijn 2004/38 is die richtlijn van toepassing ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit en diens echtgenote die hem begeleidt of…

Leers: failed asylum seekers must leave

Immigration and Asylum Minister Gerd Leers has called on Dutch political parties not to offer false hope to the failed asylum seekers who have built a temporary camp outside an asylum seekers centre in Ter Apel. In a speech to the lower house of parliament, the minister said failed Iraqi asylum seekers had no future in the Netherlands. The Iraqi government has refused to accept any Iraqi nationals who have been forcibly removed from the Netherlands; however, Baghdad will accept people who return voluntarily said Minister Leers.
Despite Baghdad's assurances, Iraqis who have been denied asylum in the Netherlands are refusing to return home. Leers says a fear of returning to Iraq is not sufficient grounds for asylum in the Netherlands.
"Even though it is painful," he stressed that people who have been denied residence permits and lost of their appeals, must leave the country. A majority of MPs in the lower house of parliament support Minister Leers' stan…

Kinderombudsman vermoedt dat asielaanvragen kinderen 'bewust afgeremd' worden

De Kinderombudsman Marc Dullaert vermoedt dat de Nederlandse overheid in stilte het internationale recht op gezinshereniging schendt. Sinds enige tijd worden bijna geen aanvragen meer goedgekeurd van buitenlandse kinderen die bij hun ouders in Nederland willen komen wonen. 'Het lijkt erop dat het recht op een familieleven met voeten wordt getreden', aldus Dullaert.
Lees hier het artikel in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3256153/2012/05/16/Kinderombudsman-vermoedt-dat-asielaanvragen-kinderen-bewust-afgeremd-worden.dhtmlLaw blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Bekende Urkers en asielzoekers ontmoeten elkaar al lopend door vissersdorp

Wandeling met asielzoekers URK – „Ik mis mijn familie al meer dan tien jaar. Eéns hoop ik ze terug te zien.” Bij het monument voor de op zee gebleven vissers in Urk verwoordt een Iraanse asielzoekster haar gevoelens van het gemis van dierbaren. Het is een plaats van herkenning. Urkers en asielzoekers delen hun pijn in het hart.
Stil zitten ze in een kring te luisteren. Zo’n tien min of meer bekende Urkers en een ongeveer even grote groep asielzoekers. De woorden van de Zoon des Mensen uit Mattheüs 25 klinken. „Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd.”
Straks gaat de groep een wandeling maken door het vissersdorp. Maar eerst trekt voorzitter Jan Pieter Mostert van de Stichting Gave, die kerken en vluchtelingen ondersteunt bij het leren kennen van het Evangelie, vanuit het gelezen gedeelte lijnen naar het heden. „In het spreken van Jezus lag altijd liefde. Hij zag mensen aan. Zo moeten wij leren Hem na te volgen.”
De Stichting Gave organiseerde…

Vacatures: Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers in Gelderland

Hier een paar voorbeelden"

Coaching vestiging
We zoeken voor de begeleiding van twee vluchtelingengezinnen in Vorden en Steenderen twee enthousiaste vrijwilligers. Het gaat om vluchtelingengezinnen die net in Nederland zijn en niet of nauwelijks Nederlands spreken. We zoeken zowel in Vorden als in Steenderen een vrijwilliger die op huisbezoek wil gaan, de gezinnen wil helpen met het uitleggen van brieven en formulieren en allerlei praktische zaken. U werkt vanuit huis en kunt daarnaast ook gebruik maken van ons kantoor in Zutphen.
Interesse? Neem dan voor meer informatie contact op met Maaike Ensing: 06- 13113700 of email: mensing@svmg.nl


Juridische ondersteuning tbv de spreekuren
Als medewerker juridische ondersteuning ten behoeve van het spreekuur heb je veel contact met de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) en de raadslieden van clinten voor wat betreft het verloop van hun (asiel) procedure.
Wij zoeken mensen met interesse in de doelgroep vluchtelingen, die flexibel inzet…

VACATURE: medewerker arrestantenzorg

Medewerkers Arrestantenzorg

De afdeling arrestantenzorg, onderdeel van de Divisie Operationele Ondersteuning, is verantwoordelijk voor de verzorging en het vervoer van ingesloten personen en het houden van toezicht in de 2 cellencomplexen binnen de regio Hollands Midden. De 2 cellencomplexen bevinden zich in Leiden en Gouda. Naast verdachten van strafbare feiten en reeds veroordeelden kunnen uitgeprocedeerde vreemdelingen ook tot ingesloten personen behoren.

Je functie
Als medewerker arrestantenzorg ben je verantwoordelijk voor een menswaardige verzorging en bejegening van ingesloten personen conform vastgestelde procedures en normen. Daarnaast houd je toezicht en controle en kun je worden ingezet op het arrestantenvervoer. Je beheert goederen die bij fouillering van de ingesloten persoon worden ingenomen. Ook breng je contacten tussen verdachten en advocaten, hulpverlenende instanties en eventuele familie van ingeslotenen tot stand. Je registreert operationele informatie en verricht …

VACATURE: Onderzoeksvoorstelschrijver Vreemdelingenrecht

Instituut voor Immigratierecht zoekt naar een enthousiaste kandidaat die onder begeleiding een onderzoeksvoorstel wil schrijven, mogelijk uitmondend in een promotieonderzoek

Het Instituut voor Immigratierecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden zoekt naar een enthousiaste kandidaat die onder begeleiding een onderzoeksvoorstel wil schrijven, mogelijk uitmondend in een promotieonderzoek.

Het Instituut voor Immigratierecht onderzoekt actuele rechtsvragen op het terrein van het immigratierecht betrekt daarin het spanningsveld tussen theorie en praktijk. Daarbij legt het Instituut zich onder meer toe op de positie van het kind in het immigratierecht, gezinsmigratie, staatlozen en asiel (zie www.immigrationlaw.nl).

Functie-inhoud
Het doel van deze korte aanstelling is een onderzoeksvoorstel te schrijven en in september 2012 in te dienen voor het Onderzoekstalentprogramma van NWO (zie www.nwo.nl). Mocht dit onderzoeksvoorstel voor subsidie geselecteerd worden, dan v…

Het Failliet van de Asielopvang

woensdag 16 mei 2012
Een paar honderd uitgeprocedeerde asielzoekers protesteren in het Groningse Ter Apel tegen dreigende uitzetting. Liever verblijven ze in een koude tent met weinig eten dan terug te keren naar hun moederland. Ze symboliseren een failliet Nederlands en Europees asielbeleid. Opvang in de regio is niet alleen veel effectiever maar ook veel eerlijker.
De 27-jarige Iraakse computerdeskundige Hadi leidt rond tussen de veelkleurige tenten. 'We begonnen op 8 mei met 42 Irakezen.' Inmiddels zijn er Somaliërs en Afghanen bijgekomen. En allemaal hebben ze te horen gekregen dat ze moeten terugkeren. Hadi, vier jaar in Nederland, prakkiseert er niet over: 'We vinden ons land nog te onveilig.'
Somaliër Abdullah (26) is de Hoorn van Afrika ontvlucht vanwege de vele gevechten, zegt hij, met een rood-wit geblokte palestijnensjaal om zijn nek. 'We love Holland.' Vrouwen zitten om een kampvuur. Mannen discussiëren over wie voor het dine…

Vacature: Publiciteitsmedewerker gezocht voor UAF

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een landelijke organisatie die fondsen werft om ruim 3200 hoger opgeleide vluchtelingen te kunnen begeleiden bij hun studie en bij het vinden van werk. De organisatie is opgericht in 1948 en sindsdien hebben duizenden vluchtelingen uit vele landen een beroep gedaan op het UAF. Het UAF bezit het CBF-keurmerk voor goede doelen, is begunstigde van de Nationale Postcode Loterij en heeft ruim 26.000 individuele donateurs. Binnen het UAF werken zo’n 70 bevlogen professionals op vijf verschillende afdelingen. De acht medewerkers (6,1 fte) van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving zijn verantwoordelijk voor het werven van financiële middelen en het vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van het UAF.

In verband met het vertrek van één van de medewerkers is de afdeling op zoek naar een: Publiciteitsmedewerker m/v 0,9 fte / 32 uur per week.

Geplaatst hier: http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=7469

Vol…

Vreemdelingenrecht op twitter

Mocht u op Twitter zitten volg dan @wytzia voor nieuws op het gebied van immigratie en integratie.

Ook handig als ik te veel pijn in mijn arm heb om dit blog bij te houden.
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Centre Left debates – the numbing familiarity of apparently new approaches to immigration

Parties of the centre left should get a firmer grip on immigration and withhold rights from all those who fail to integrate argue contributors to an important new book on the future of social democracy. Isn’t that exactly what social democratic parties have been doing when in government in recent past decades?    The publication last month of After the Third Way – The Future of Social Democracy in Europeby the Policy Network has been the occasion for deep thought on whether the centre left is capable of pulling itself out of the ditch  it has been stuck for since the onset of the still developing economic crisis.
There is much to pick over in the sixteen essays in this volume, but the one we will go straight to is the contribution on immigration by the Dutch and Flemish sociologists, Rene Cuperus and Mark Elchardus.  Their thesis can be simply stated:  immigration is one of the most important reasons why social democracy stands in such low esteem amongst the voting p…

Impasse opvang Iraakse ex-asielzoekers blijft

Impasse opvang Iraakse ex-asielzoekers blijft
Focus op dwang bij terugkeer leidt tot weinig resultaat

De impasse van de uitgeprocedeerde Irakezen die al enige dagen buiten de poorten van het asielzoekerscentrum in Ter Apel bivakkeren, is helaas niet doorbroken. Minister Leers heeft de groep tijdens een overleg vanmiddag alsnog opvang aangeboden. De groep asielzoekers namen echter geen genoegen met een week opvang. Gezien de voorgeschiedenis heeft VluchtelingenWerk begrip voor deze afwijzing; “Een week is ook wel erg karig om tot een oplossing te komen”, aldus Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland. “ Zeker als je bedenkt dat het de overheid al die tijd niet is gelukt deze groep terug te sturen.” VluchtelingenWerk heeft aan de andere kant ook wel waardering voor het ministerie die de groep Irakezen tegemoet wilde komen door aan de week opvang geen verdere voorwaarden te koppelen.

Geen waterdicht asielbeleid
“Dat er na het tentenkamp van Somaliërs in korte tijd ee…

Gehandicapte Belg wil gezinshereniging en zoekt advocaat

Belgische man ambieert gezinshereniging met zijn vrouw uit niet-EU Oost-Europees land. Hij heeft voor 66% invaliditeitsuitkering in België. Heeft daar een aanvraag gedaan die werd afgewezen. Overweegt nu andere mogelijkheden zoals verhuizen naar Nederland. Welke vreemdelingenspecialisten in België en Nederland zijn bereid naar zijn zaak te kijken? Mail naar webmaster @ vreemdelingenrecht .comLaw blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Docent en migrant denken anders over opvoeding

Docenten en ouders van niet-Nederlandse leerlingen hebben vaak stroeve gesprekken omdat ze een andere visie hebben over de opvoeding van de kinderen. Migrantenouders denken vanuit het principe 'hard je best doen', terwijl Nederlandse ouders milder oordelen over hun kinderen. Zij dragen meestal psychische factoren als faalangst aan als verklaring voor het niveau van hun kind.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Voor het onderzoek werden 80 gesprekken geanalyseerd tussen ouders van kinderen in groep 8 en Nederlandse leraren. Omdat de docenten de verschillende benadering tussen Nederlandse en niet-Nederlandse ouders verwachten, hebben ze de neiging om migrantenouders tegen te spreken nog voor zij iets hebben gezegd.

De verschillen in visie maken het voor allochtone ouders en leerkrachten lastig om als partners op te treden, 'al proberen beide partijen dit wel de bereiken', zegt onderzoekster Mariëtte de Haan. Volgens haar zouden de gesprekken beter verlo…

4 en 5 mei: Het Vluchtelingenverdrag ontstond naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog

En dat wat er toen gebeurde helemaal niet zo ver staat van onze huis, tuin en keuken maar vaak onbekend is bleek mij uit een artikel in het Leidsch Dagblad van een paar weken geleden over de oorlog in Leiden. Bijna veertig dienstplichtigen sneuvelden bij het verdedigen van de Leidsche Schouw, bommen op in het stationsgebied (Het Museum van Volkenkunde is pas recent in oude luister hersteld) en razzia's in de wijk De Kooi waar ik woon.(Klik op safe afbeelding en open dan in een groot formaat en alles is leesbaar)Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vluchteling moet zelf onschuld bewijzen (OPINIE)

Burgemeester Els Boot van Giessenlanden keerde zich tegen het beleid van minister Gerd Leers over de uitzetting van Rafiq Naibzay. foto Phil Nijhuis/ANP
Het conflict tussen minister Gerd Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) en burgemeester Els Boot van Giessenlanden over de uitzetting van Rafiq Naibzay heeft de problematiek rond Afghaanse '1F-ers' weer volop in het nieuws gebracht. In de jaren negentig werd Nederland geconfronteerd met een groot aantal Afghaanse asielzoekers die vluchtten voor de Taliban. Er verschenen toen berichten in de media over slachtoffers die hier hun beulen tegenkwamen. De Tweede Kamer vroeg zich daarop af waarom Afghaanse misdadigers een verblijfsvergunning kregen.

Lees hier verder:: http://www.ed.nl/mening/10963813/Vluchteling-moet-zelf-onschuld-bewijzen-%28OPINIE%29.ece#.T6OsIdiDCx4.twitter


Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Rechtsvergelijking: Behandeling 1-F Vluchtelingenverdrag zaken in Canada en Nederland

Aangezien 1-f een deel is van het Vluchtelingenverdrag bij deze een interessantie zaak uit Canada Ambassadeur van Congo vlucht bij de VN vlucht en vraagt in Canada asiel. Het ziet er naar uit dat 1-f net als bij ons in nationale wetgeving is geincorpereerd. Meneers asiel wordt afgewezen omdat hij oorlogsmisdadiger zou zijn:
" The board acknowledged Ezokola did not personally commit violent acts against civilians, but found he knowingly enabled his government to perpetuate itself while doing nothing to disassociate himself from the acts."
Vervolgens wint hij bij de rechter om in hoger beroep weer te verliezen. Nu komt het bij de Supreme Court. Ik zie paralellen met de Nederlandse interpretatie.

Read more: http://www.montrealgazette.com/news/Court+hear+controversial+refugee+claim/6527116/story.html#ixzz1tYjVMHID

Met reacties van:

Peter Kretzschmar • Het lijkt er op dat de Nederl…

Legal Aid in England: Stellingen om over na te denken

Ik vond deze in een stuk over het belang van rechtsbijstand in een Britse krant (http://www.guardian.co.uk/law/2012/may/01/life-after-legal-aid?CMP=twt_gu). Daar is deze week het mes gezet in toevoegingen. Maar deze stellingen zijn wat mij betreft zaaksoverstijgend en geven precies de knelpunten weer die ook wij bij /als de juridisch professionals tegenkomen. 


1) Not-for-profit organisations should be clear about their main aim: to provide services to those denied access to justice by the lack of legal aid. They should make it clear that any ABS they have created is independent of their free provision, and they are not speculatively exploring new markets at the expense of their neediest clients

2) The 'for profit' legal profession should recognise that while lawyers have no equivalent of doctors' Hippocratic Oath, the law is more than simply a tool or trade: it is a glue that binds society. A proactive commitment, in one form or another, to make sure everyone is a…

Burgemeester Leek praat op 6 juni met minister Leers over Afghaans gezin

LEEK - De gemeente Leek werkt voorlopig niet mee aan een gedwongen vertrek van de Afghaanse familie Akbari. De gemeente is het hier niet mee eens en heeft minister Leers verzocht in gesprek te gaan met de gemeente over de familie Akbari. Door minister Leers is hierop inmiddels positief gereageerd. Het gesprek vindt plaats op woensdag 6 juni.
Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond kondigde burgemeester Berend Hoekstra aan dat hij niet meewerkt aan een gedwongen vertrek vóór 6 juni. In een brief aan de minister zal de gemeente vragen alle ingezette procedures stop te zetten tot de dag dat het gesprek plaatsvindt. Als dit niet gebeurt, verleent de gemeente voorlopig noodopvang, zodat de familie in haar woning kan blijven.
De familie Akbari komt uit Afghanistan en inmiddels 13 jaar in Nederland. Omdat de vader in het gezin van oorlogsmisdaden wordt verdacht in zijn moederland wil het ministerie hem uitzetten.


Bron: http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article9021301.ec…

The 14th Conference of the International Association for Studies in Forced Migration (IASFM) /Call for papers

International Association for the Study of Forced Migration (IASFM)
IASFM14: Contested Spaces and Cartographic ChallengesThe 14th Conference of the International Association for Studies in Forced Migration (IASFM) will be hosted by the Mahanirban Calcutta Research Group, Kolkata, India January 6 - 9, 2013. This is the first time that the conference is being hosted in South Asia. 
The nature and character of migration, particularly ‘forced' migration, today is different from that in previous decades. But while this is not a new observation, it has not been acknowledged in such a manner, because of what underlined the refugee regime and what regulated the management and protection of refugees. This has been underscored by migratory patterns in much of the colonial world (read, Africa and Asia, for instance) as against the European context. The UN however, acknowledged this by noting in its 10 Point Plan of Action that migration is characterised by "mixed movements…

Asielzoekers mogen woonplaats niet meer zelf kiezen

Asielzoekers mogen woonplaats niet meer zelf kiezen

woensdag 2 mei 2012 18:18

Asielzoekers in Nederland mogen vanaf oktober niet langer zelf kiezen waar ze gaan wonen. Ze krijgen een woonplaats toegewezen door de gemeenten. Dat schrijft minister Gerd Leers (CDA, Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer.

Asielzoekers krijgen vanaf oktober een woonplaats toegewezen Asielzoekers krijgen vanaf oktober een woonplaats toegewezen

Asielzoekers het recht ontnemen om huisvesting te weigeren, helpt hen te integreren


In de provincies Friesland, Drenthe en Utrecht werd een proef gehouden waarbij gemeenten geschikte huizen toewijzen aan asielzoekers die in Nederland blijven, meldt persbureau Novum.

Woonplaats
De proef in de gemeenten blijkt een verbetering ten opzichte van de oude procedure. Asielzoekers mochten zelf een woonplaats kiezen nadat gemeenten huizen beschikbaar hadden gesteld.

De oude procedure duurt te lang en levert soms dubbele belangstelling op voor een huis, ontevredenheid over plaa…

Recente berichten


en meer