De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

18 mei 2012

Zembla - 18 mei: Onderduiken met illegalen

ZEMBLA 18 mei 2012

Nederland voert al jaren een keihard vreemdelingenbeleid. Dagelijks komen illegalen onder slechte omstandigheden in detentiecentra terecht, zieke vreemdelingen worden op straat gezet en gezinnen worden uit elkaar getrokken.

Nederland moet zo onaangenaam worden dat vreemdelingen het wel uit hun hoofd laten om hier te blijven. Maar niet iedereen luistert naar de spierballentaal uit Den Haag. Want naast de Haagse werkelijkheid blijkt er ook een andere werkelijkheid te zijn.

Burgemeesters, burgers en kerken bieden al jaren een veilige haven voor vreemdelingen. We duiken in de verborgen wereld van de illegalen.

Lees ook het nieuwsbericht: Minister Leers gebruikte nauwelijks discretionaire bevoegdheid

ZEMBLA - 'Onderduiken met illegalen' vrijdag 18 mei om 21.20 uur bij de VARA op Nederland 2.


bron: http://www.onjo.nl/index.php?id=2569&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=63184


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Cursus: Internationaal Asielrecht voor tolken

Internationaal Asielrecht

 Verdiepingscursus Internationaal Asielrecht
 • 1 VRIJDAG: 21 september 2012
 • 6 PE-punten inhoudelijk

Actualiseer en verdiep uw kennis over het internationaal asielbeleid!

Voor wie

Tolken en vertalers die op de hoogte willen zijn van de internationale wetgeving en Europese richtlijnen op het gebied van opvang en procedures rond een asielprocedure. Deze Tolken Select cursus biedt verdieping voor deelnemers die de cursus ‘Asielprocedure en de rol van de tolk’ hebben gevolgd.

Doel

Het doel van de cursus is om de tolk of vertaler in staat te stellen een beeld te vormen van de internationale asiel regelgeving, het Europese asielbeleid en de omzetting daarvan naar Nederlands recht.>> lees meer
Na afloop beschikt de deelnemer over theoretisch inzicht in het internationaal asielrecht, terwijl ook de dilemma’s bij de praktische gang van zaken op dit rechtsgebied duidelijk zijn gemaakt.

Relevant

Asiel is een vorm van internationale bescherming. In Nederland is het asielrecht vastgelegd in de Vreemdelingenwet. Deze cursus besteed aandacht aan de Europese en internationale regelgeving op het terrein van asiel en migratie. Er zal onder andere worden ingegaan op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Niet alleen het wettelijk kader wordt besproken, er wordt ook ingegaan op de praktijk, waarbij diverse valkuilen en vraagpunten worden besproken. De trainer Daan Beltman maakt dat complexe geheel met casussen inzichtelijk voor tolken en vertalers.

Programma

 • Aankomst, welkom, voorstellen
 • Globale inleiding Nederlands asielbeleid met een extra focus op de ‘internationale’ elementen daarin.
 • Pauze
 • Het recht van de Verenigde Naties, vooral het Vluchtelingenverdrag.
 • Lunch
 • Het recht van de Raad van Europa, met name het EVRM met extra aandacht voor artikel 3 EVRM – ‘non-refoulement’-beginsel (bescherming tegen terugzending)
 • Pauze
 • Het recht van de Europese Unie, met name de van toepassing zijnde verordeningen en richtlijnen.
 • Ervaringen toetsen aan de praktijk, evaluatie en afsluiting.

Werkvormen

Discussie, plenaire uitleg aan de hand van Power Point, syllabus.

Praktisch

 • U verdient 6 PE-punten.
 • De cursus is een prima gelegenheid om collega tolken/vertalers te ontmoeten en te netwerken
 • U hoeft niet zelf een verzoek tot toekenning van punten in te dienen bij het Bureau Wbtv Tolken Select verzorgt dit voor u!
 • Na afloop van de training, en bij voldoende participatie, inzet en vordering, krijgen de deelnemers een op naam gestelde certificaat met daarop de behaalde PE-punten.
 • Deze cursus sluit prima aan bij de Tolken Select cursus Tolken in het reguliere vreemdelingenrecht(7PE)

Bron: http://www.tolkenselect.nl/inhoudelijk/internationaal_asielrecht


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Gedoe rond een visumaanvraag (uitspraak)

LJN: BW5765,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Haarlem , 12/9042 en 12/9043
Datum uitspraak: 19-03-2012
Datum publicatie: 15-05-2012


1.1 Verzoekers hebben op 30 januari 2012 een aanvraag ingediend tot het verlenen van een visum kort verblijf voor het bijwonen van het huwelijk van [referenten] op 24 maart 2012. Verweerder heeft de aanvragen bij afzonderlijke besluiten van 3 februari 2012 afgewezen. Verzoekers hebben tegen de besluiten op 15 februari 2012 bezwaar gemaakt.
1.2 Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat het bezwaar de werking van het besluit niet opschort. Verzoekers hebben op 27 februari 2012 gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank en nevenzittingsplaats bij uitspraak van 8 maart 2012 toegewezen in die zin dat verweerder is opgedragen om vóór 16 maart 2012 een beslissing te nemen op de bezwaarschriften van verzoekers (AWB 12/6816 en 12/7107).
1.3 Verweerder heeft aan deze uitspraak geen gevolg gegeven. Verzoekers hebben op 16 maart 2012 nogmaals gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Zij verzoeken verweerder te gebieden hen een visum te verstrekken dan wel hen te behandelen als waren zij in het bezit van een visum.
1.4 Verweerder heeft bij email van 16 maart 2012 zijn standpunt uiteen gezet.
2. Overwegingen
2.1 Indien voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank tegen een besluit bezwaar is gemaakt, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd kan worden in de hoofdzaak, ingevolge artikel 8:81, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb) op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
2.2 Verweerder heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat het voornemen van verzoekers om Nederland vóór het verstrijken van het visum te verlaten niet kon worden vastgesteld. Verweerder meent dat er gegronde reden bestaat voor vestigingsgevaar nu van een sociale en economische binding met het land van herkomst niet is gebleken. Daarnaast stelt verweerder dat verzoeker 1 het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende heeft aangetoond aangezien verzoeker 1 niet de relatie tussen hem en referent aannemelijk heeft gemaakt.
2.3 Bij voornoemde uitspraak van 8 maart 2012 heeft de rechtbank verweerder opgedragen om voor 16 maart 2012 een beslissing te nemen op de bezwaarschriften van verzoekers. De voorzieningenrechter oordeelde dat geen inhoudelijk oordeel gegeven kon worden over de kans van slagen van het bezwaarschrift aangezien partijen noch de voorzieningenrechter over een volledig procesdossier beschikt.
2.4 De voorzieningenrechter ziet thans aanleiding om de gevraagde voorzieningen toe te wijzen in na te melden zin, gelet op het navolgende.
2.5 Verzoekers hebben op 15 februari 2012 bezwaar gemaakt tegen de weigeringen van hun aanvragen en daarbij verzocht om de bezwaarschriften met spoed af te handelen. Verweerder heeft op dit verzoek gereageerd bij brief van 28 februari 2012 met de mededeling dat de beslistermijn werd verlengd tot twaalf weken, zonder in te gaan op het verzoek om spoedbehandeling.
2.6 Voorts heeft verweerder niet alleen nagelaten ten behoeve van de zitting van 6 maart 2012 het procesdossier over te leggen, maar ook sindsdien geen enkel stuk overgelegd. Verweerder heeft aangegeven telefonisch en per email te hebben gerappelleerd bij de ambassade, maar heeft deze pogingen niet geconcretiseerd, noch onderbouwd. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat verweerder vanaf net moment van de ontvangst van de bezwaarschriften tot aan het moment van deze uitspraak ruim een maand de gelegenheid gehad om het procesdossier over te leggen. In de reactie van verweerder op de onderhavige voorlopige voorzieningen wordt gesproken over ‘de informatie die voorhanden is (de aanvraag met stukken, de informatie uit het computerregistratiesysteem NVIS en de afwijzende beschikking)’. De voorzieningenrechter acht onbegrijpelijk dat verweerder deze stukken niet aan verzoekers en de voorzieningenrechter heeft doen toekomen, als deze stukken daadwerkelijk bij verweerder voor handen zijn. Dat verzoekers wellicht eerder hun aanvragen hadden kunnen indienen doet aan het voorgaande niet af.
2.7 Verzoekers hebben wel kans gezien enige aanvullende informatie over te leggen. Zo heeft de gemachtigde van verzoekers van de Visadienst op verzoek een formulier ‘Inkijk NVIS 1.0’ ontvangen, waarop enige gegevens over de aanvragen van verzoekers, waaronder de datum aanvraag, staan vermeld. In dit formulier, dat door de gemachtigde van verzoekers is overgelegd, wordt aandacht gevraagd voor het feit dat referenten reeds zesmaal eerder een visumaanvraag hebben ingediend, waarna de betrokkenen zich bij terugkomst niet zouden hebben gemeld bij de ambassade. Voorts zouden referenten betrokken zijn geweest bij negen andere aanvragen. Verzoekers hebben de inhoud van dit formulier op dit punt betwist en aangegeven dat door verweerder hierover geen nadere uitleg is gegeven. Voorts woont referent pas sinds oktober 2011 bij referente in Nederland, aldus verzoekers. De voorzieningenrechter is van oordeel dat aan dit formulier op dit moment geen doorslaggevende betekenis toekomt. Allereerst leidt de voorzieningenrechter uit de ‘leaddatum’ van 7 februari 2012 af dat verweerder dit formulier reeds voor de vorige zitting had kunnen overleggen. Voorts stelt de voorzieningenrechter vast dat uit het enkele feit dat deze vreemdelingen zich niet hebben gemeld bij de ambassade, niet zonder meer kan worden afgeleid dat zij niet zouden zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Ook overigens is deze informatie niet op juistheid te controleren. De enkele reactie van verweerder dat deze informatie twijfels oproept over de intentie van referente en verzoekers in deze zaak is in het licht van de summiere informatie op het formulier en de reactie daarop van verzoekers, onvoldoende.
2.8 Ter weerlegging van het standpunt van verweerder in het besluit in primo, dat verzoeker 1 het doel en de omstandigheden van zijn voorgenomen verblijf onvoldoende heeft aangetoond aangezien hij niet de relatie tussen hem en referenten aannemelijk heeft gemaakt, hebben verzoekers in bezwaar een uitgebreide weergave van hun familierechtelijke relatie gegeven. Daarbij is opgemerkt dat het aantonen van een familieband niet mogelijk is omdat de registratie van geboortes pas sinds een jaar of dertig goed ter hand wordt genomen in Sri Lanka. Hierbij hebben verzoekers verwezen naar een rapport van UNICEF van maart 2002. Voorts hebben verzoekers ter onderbouwing van het standpunt dat zij economische binding hebben met Sri Lanka ieder afzonderlijk een werkgeversverklaring overgelegd waaruit blijkt dat verzoekers beiden een baan hebben en toestemming krijgen van hun werkgever om één maand naar Nederland te gaan voor het bijwonen van een huwelijk. Verweerders reactie in de email van 16 maart 2012 dat er geen enkel stuk is overlegd dat onderbouwt dat er sprake is van voldoende sociale en economische banden, is in het licht van het voorgaande en bij het ontbreken van de aan de aanvraag ten grondslag liggende stukken onvoldoende.
2.9 Tot slot neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat verzoekers hebben aangegeven dat zij nog geen goed onderbouwd bezwaarschrift hebben kunnen indienen wegens het ontbreken van het procesdossier.
2.10 Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van verzoekers bij de gevraagde voorlopige voorziening zwaarder dient te wegen dan het belang van verweerder om verzoekers de toegang tot Nederland te onthouden. De voorzieningenrechter zal derhalve de voorlopige voorzieningen toewijzen en verweerder gebieden verzoekers te behandelen als waren zij ieder in het bezit van een visum voor de duur van 25 dagen, tot vier weken nadat verweerder op de bezwaarschriften heeft beslist.
2.11 De voorzieningenrechter zal met toepassing van artikel 8:75, eerste en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verweerder veroordelen in de kosten die verzoeksters hebben gemaakt en de rechtspersoon aanwijzen die de kosten moet vergoeden. De kosten zijn op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht € 437,- (1 punt voor het verzoekschrift, wegingsfactor 1).


Bron: rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BW5765
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Ik ben helemaal trots :) Op intranet bij DT&V

Ik hoor net van een oud collega die nu bij DT&V werkt dat mijn weblog daar op de voorpagina van intranet onder externe links staat. Ik ben zo trots :) Maar dat betekent wel extra mijn best moeten doen om kwaliteit te blijven bieden.


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

17 mei 2012

België-route zaak: daadwerkelijk verblijf (uitspraak)

LJN: BW5766, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 11/38883
Datum uitspraak: 26-04-2012
Datum publicatie: 15-05-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig


Ingevolge artikel 8, aanhef en onder e, van de Vw 2000 - voor zover thans van belang - heeft de vreemdeling in Nederland rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan zolang deze onderdaan verblijf houdt op grond van een regeling krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna: EG-Verdrag). In dit geding gaat het erom of eiseres rechtmatig verblijf ontleent aan het bepaalde in de Richtlijn 2004/38 en de nationaalrechtelijke bepalingen waarbij die Richtlijn is geïmplementeerd.

Ingevolge de artikelen 3, eerste lid, en 2, onderdeel 2, onder a, van de Richtlijn 2004/38 is die richtlijn van toepassing ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit en diens echtgenote die hem begeleidt of zich bij hem voegt.

De Richtlijn 2004/38 is dus in beginsel niet van toepassing is op burgers van de Unie die verblijven in de lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezitten, hetgeen betekent dat hun familieleden uit derde landen aan de nationale immigratiewetgeving moeten voldoen.

Uit de arresten inzake Surinder Singh en Eind volgt evenwel dat de Richtlijn 2004/38 naar analogie van toepassing is op de situatie waarbij een burger van de Unie terugkeert naar de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit nadat hij betaald werk heeft verricht in een andere lidstaat, met een tot het gezin van die werknemer of zelfstandige behorende persoon, die de nationaliteit van een derde land heeft. De ratio van die analogische toepassing is erin gelegen dat een burger van de Unie niet mag worden belemmerd in het uitoefenen van zijn rechten uit het vrij verkeer, doordat hij bij terugkeer naar zijn land gescheiden zou kunnen raken van een familielid met de nationaliteit van een derde land. Blijkens onder meer het arrest Dereci e.a. (HvJ EU 15-11-2011, C-256/11, LJN: BU5953) is de uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn 2004/38 dan ook beperkt tot gevallen waarin het gebruik van het vrije verkeer binnen de Unie aan de orde was.

2.5 De rechtbank stelt vast dat niet in geschil is dat referent zich niet heeft laten uitschrijven uit de Nederlandse Gemeentelijke Basisadministratie en dat referent is blijven werken in Nederland. Voor zover van belang stelt de rechtbank voorts vast dat eiseres een Belgische F-kaart heeft overgelegd, een ‘Carte de séjour de membre de la famille d’ un citoyen de l’Union’, geldig van 14 december 2010 tot 14 december 2015. Referent heeft een Belgische E-kaart overgelegd, ‘Attestation d’enregistrement’, geldig van 6 mei 2010 tot 6 mei 2015. In het dossier bevindt zich voorts een inschrijving van referent in de plaats Vorst, op het adres 1190 de Mérodestraat, 339/0004, sinds 11 februari 2010. Er zijn ook reçu’s overgelegd, op naam van referent, voor ontvangst van huur van januari 2010 tot en met februari 2011. Bovendien is een verklaring van inschrijving overgelegd, opgesteld namens de burgemeester van Vorst, gedateerd 24 augustus 2011, op naam van eiseres, woonachtig op het adres 1190 Vorst, Rue de Mérode, 339/0004. Ook zijn overgelegd twee enveloppen, gericht aan eiseres en referente op dit adres, en brieven met PIN- en PUK codes. In bezwaar zijn nog overgelegd een huurcontract ten aanzien van voornoemd adres, op naam van en ondertekend door referent op 6 februari 2010, alsmede diverse bevestigingen van sollicitaties per mail als chauffeur in België door referent vanaf maart tot december 2010, en tankbonnetjes van Shell in Anderlecht gedateerd oktober 2009, en februari, mei, november en december 2010.

Naar het oordeel van de rechtbank bestaat voor analoge toepassing van de Richtlijn 2004/38 geen aanleiding. Niet is komen vast te staan dat referent gebruik heeft gemaakt van het vrije verkeer binnen de Unie en dat hij na vestiging in verband daarmee in België, naar Nederland is teruggekeerd. Dat referent grensarbeider zou zijn is ook niet aangetoond. Eiseres en referent hebben met de door hen overgelegde stukken evenmin aangetoond dat zij reëel en daadwerkelijk verblijf in België hebben gehad gedurende een periode van tenminste drie maanden. De door de Belgische autoriteiten aan eiseres verstrekte F-kaart en aan referent verstrekte E-kaart tonen naar het oordeel van de rechtbank slechts aan dat referent - als onderdaan van een andere lidstaat van de Unie dan België - en eiseres - als zijn echtgenote - het recht toekomt om in België te verblijven.

De kaarten documenteren niet dat van dat recht ook daadwerkelijk en reëel gebruik is gemaakt en er blijkt evenmin uit dat referent in België gebruik heeft gemaakt van het vrije verkeer binnen de Unie. De rechtbank is voorts met verweerder van oordeel dat uit de overige stukken slechts kan worden afgeleid dat eiseres en referent op bepaalde momenten in België waren. Uit een sollicitatie per e-mail kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden afgeleid dat referent in België als werkzoekende heeft te gelden.

Nu de Richtlijn 2004/38 noch rechtstreeks, noch naar analogie van toepassing is op eiseres, heeft verweerder reeds om die reden geen aanleiding hoeven zien eiseres te doen horen door de ACVZ.

2.6 Gelet op het vorenstaande heeft verweerder terecht de afgifte aan eiseres van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000, waaruit het rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, geweigerd.

2.7 Gelet op het vorenstaande is het beroep ongegrond.

2.8 Er bestaat geen aanleiding voor veroordeling van een partij in de kosten die de andere partij in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken.

Bron: rechtspraak.nlLaw Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Leers: failed asylum seekers must leave

Immigration and Asylum Minister Gerd Leers has called on Dutch political parties not to offer false hope to the failed asylum seekers who have built a temporary camp outside an asylum seekers centre in Ter Apel.
In a speech to the lower house of parliament, the minister said failed Iraqi asylum seekers had no future in the Netherlands. The Iraqi government has refused to accept any Iraqi nationals who have been forcibly removed from the Netherlands; however, Baghdad will accept people who return voluntarily said Minister Leers.
Despite Baghdad's assurances, Iraqis who have been denied asylum in the Netherlands are refusing to return home. Leers says a fear of returning to Iraq is not sufficient grounds for asylum in the Netherlands.
"Even though it is painful," he stressed that people who have been denied residence permits and lost of their appeals, must leave the country. A majority of MPs in the lower house of parliament support Minister Leers' stance. Some opposition MPs have called on the government to change the policy for Iraqi asylum seekers but Minister Leers argues that asylum policy has to be applied consistently and fairly.
Earlier today, the minister announced that the tent camp outside the asylum centre in Ter Apel would not be staying there for much longer. He refused to say what steps would be taken to remove the asylum seekers, but he said it would be senseless to let the situation get out of hand. He also offered temporary accommodation to failed asylum seekers if they agree to leave the country.
(jric/imm)

©Radio Netherlands Worldwide
 

Bron: http://www.rnw.nl/english/bulletin/leers-failed-asylum-seekers-must-leave


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Kinderombudsman vermoedt dat asielaanvragen kinderen 'bewust afgeremd' worden

De Kinderombudsman Marc Dullaert vermoedt dat de Nederlandse overheid in stilte het internationale recht op gezinshereniging schendt. Sinds enige tijd worden bijna geen aanvragen meer goedgekeurd van buitenlandse kinderen die bij hun ouders in Nederland willen komen wonen. 'Het lijkt erop dat het recht op een familieleven met voeten wordt getreden', aldus Dullaert.

Lees hier het artikel in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3256153/2012/05/16/Kinderombudsman-vermoedt-dat-asielaanvragen-kinderen-bewust-afgeremd-worden.dhtml


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Bekende Urkers en asielzoekers ontmoeten elkaar al lopend door vissersdorp


Wandeling met asielzoekers
 Wandeling met asielzoekers URK – „Ik mis mijn familie al meer dan tien jaar. Eéns hoop ik ze terug te zien.” Bij het monument voor de op zee gebleven vissers in Urk verwoordt een Iraanse asielzoekster haar gevoelens van het gemis van dierbaren. Het is een plaats van herkenning. Urkers en asielzoekers delen hun pijn in het hart.
Stil zitten ze in een kring te luisteren. Zo’n tien min of meer bekende Urkers en een ongeveer even grote groep asielzoekers. De woorden van de Zoon des Mensen uit Mattheüs 25 klinken. „Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd.”
Straks gaat de groep een wandeling maken door het vissersdorp. Maar eerst trekt voorzitter Jan Pieter Mostert van de Stichting Gave, die kerken en vluchtelingen ondersteunt bij het leren kennen van het Evangelie, vanuit het gelezen gedeelte lijnen naar het heden. „In het spreken van Jezus lag altijd liefde. Hij zag mensen aan. Zo moeten wij leren Hem na te volgen.”
De Stichting Gave organiseerde dinsdag in Urk een wandeling onder de titel ”Talk to Walk”. Onderweg gingen Urkers, onder wie predikanten, een wethouder, een bekende voetballer en vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen, met elkaar in gesprek.
Doel van de wandeling is Nederlanders in contact te brengen met vluchtelingen, zegt pr-manager Henk Koelewijn van Gave. „De asielprocedure in Nederland wordt steeds korter. Er is daardoor minder gelegenheid om relaties aan te gaan met vluchtelingen. Een christen zoekt als het goed is deze contacten omdat de liefde van Jezus hem dat ingeeft. Door de verkorting van de toelatingsprocedure voor vluchtelingen hebben we een tekort aan vrijwilligers. Daarom zoeken we meer mensen die contacten willen leggen met asielzoekers.”
Gave wil de Urkers die dinsdag meeliepen niet meteen zelf interesseren om vluchtelingen te bezoeken, bijvoorbeeld in het nabijgelezen asielzoekerscentrum in Luttelgeest. „Het gaat erom dat er iets op gang komt. Een beweging waardoor meer mensen zich realiseren: Als ik iets wil laten zien van mijn drijfveren, moet ik het contact met de ander aangaan”, aldus Koelewijn.
Tijdens de wandeling langs het Urker vissersmonument, de vuurtoren, bedrijven, de haven, de kerk en het oorlogsmonument in het dorp, zijn er mogelijkheden te over om contacten te leggen. Bij het monument vertelt kunstenaar Geert Weerstand over de vissers die in 1968 met hun schip op het IJsselmeer vergingen. „Een van de redders van toen is later helaas ook zelf omgekomen.”
Het verdriet van Urk op deze plaats spreekt de asielzoekers meer aan dan enige andere locatie in het dorp. De groep blijft lange tijd staan kijken. „Voor mij is dit herkenbaar”, zegt een Iraanse vrouw zacht. „Ik mis mijn familie al meer dan tien jaar. Eéns hoop ik ze terug te zien.” Weerstand: „De mensen die op zee verdronken, zien we in dit leven niet meer terug. Maar we hopen op een weerzien na dit leven.”
Bij de vuurtoren komt het gesprek, mede door de door Gave meegegeven gesprekspunten voor de wandeling, op Jezus Christus, het Licht der wereld. Een Iraniër en een Afghaan, die in Nederland christen werden en korte tijd geleden gedoopt zijn, vinden het een herkenbaar beeld. „Vroeger was mijn moeder mijn baken in de zee”, zegt een van hen. „Nu is het Jezus Christus. Ik heb Hem leren kennen door de Bijbel, het Woord van God.”
Het gesprek komt tijdens de wandeling meermalen op vreemdelingschap. De term roept herkenning op bij Urkers en asielzoekers. „Als je Jezus wilt volgen, ben je een vreemdeling in je eigen land”, zegt een jonge Afghaan. „Je bent een afvallige. Maar het was Jezus Zelf die zei: „Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Daarom is het niet vreemd om verdrukking te ervaren.”
Hoewel de Urkers niet kunnen meepraten over vervolging, is het anders zijn dan anderen wel herkenbaar. „Wij lopen vaak tegen vooroordelen aan. „Urk, daar gebruiken alle jongeren drugs”, is er zo een. Het is soms moeilijk daarmee om te gaan.” Een Turks-Koerdische vluchteling beaamt dat. „Mensen denken: asielzoekers stelen. Eens zag ik bij de supermarkt dat iemand zijn portemonnee liet liggen. Ik gaf hem aan de caissière. Ze keek me zo verwonderd aan dat ik dacht: Geloof je nou echt niet dat ik eerlijk ben?”
Directeur Jan Pieter Mostert van Gave hoopt dat de wandeling meer Urkers inspireert om zich in te zetten voor asielzoekers. „Ik heb goede hoop. Vanavond mag ik een inleiding houden voor 
de diaconieën van de Urker kerken. En op 24 juni is er voor het eerst een internationale kerkdienst.”

Bron: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/bekende_urkers_en_asielzoekers_ontmoeten_elkaar_al_lopend_door_vissersdorp_1_644786


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vacatures: Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers in Gelderland

Hier een paar voorbeelden"

Coaching vestiging
We zoeken voor de begeleiding van twee vluchtelingengezinnen in Vorden en Steenderen twee enthousiaste vrijwilligers. Het gaat om vluchtelingengezinnen die net in Nederland zijn en niet of nauwelijks Nederlands spreken. We zoeken zowel in Vorden als in Steenderen een vrijwilliger die op huisbezoek wil gaan, de gezinnen wil helpen met het uitleggen van brieven en formulieren en allerlei praktische zaken. U werkt vanuit huis en kunt daarnaast ook gebruik maken van ons kantoor in Zutphen.
Interesse? Neem dan voor meer informatie contact op met Maaike Ensing: 06- 13113700 of email: mensing@svmg.nl


Juridische ondersteuning tbv de spreekuren
Als medewerker juridische ondersteuning ten behoeve van het spreekuur heb je veel contact met de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) en de raadslieden van clinten voor wat betreft het verloop van hun (asiel) procedure.
Wij zoeken mensen met interesse in de doelgroep vluchtelingen, die flexibel inzetbaar zijn en beschikken over eigen vervoer. Goede kennis van de sociale kaart is een pré.
Interesse? Neem dan voor meer informatie contact opnemen met Agnieszka Freij, projectmedewerker coaching vestiging. Email: afreij@svmg.nl via tel.nr.: 0543-535067 (kantoor Winterswijk).

Voorlichting geven over de asielprocedure
We zoeken vrijwilligers voor voorlichting aan asielzoekers over de asielprocedure, voor AZC 'De Leemkuil' aan de Keijenbergseweg te Wageningen. Daar komen asielzoekers die pas een paar dagen in Nederland zijn en nog aan hun asielprocedure moeten beginnen.
VluchtelingenWerk heeft als taak om hen wegwijs te maken in de Nederlandse asielprocedure en hen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. We geven uitleg overde verschillende betrokken organisaties en we lichten de stappen in de procedure en het Nederlandse beleid toe. We maken bij de meeste gesprekken gebruik van een tolk over de telefoon.
Er worden ongeveer 12 voorlichtingsgesprekken per dag gevoerd.
We zoeken betrokken mensen met een nuchtere houding, HBO-denkniveau, die minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar zijn. SVMG biedt professionele begeleiding, een inwerkprogramma, een scholingsaanbod, een onkostenvergoeding en een interessante werkplek.
Belangstellenden kunnen een email sturen naar Reza Soby: rsoby@svmg.nl Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 0317-410190 (vraag naar Reza Soby of naar één van de andere beroepskrachten).

Kijk voor andere vrijwilligersbanen hier: http://www.svmg.nl/index.php/vrijwilligerswerkLaw Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: medewerker arrestantenzorg

Medewerkers Arrestantenzorg

De afdeling arrestantenzorg, onderdeel van de Divisie Operationele Ondersteuning, is verantwoordelijk voor de verzorging en het vervoer van ingesloten personen en het houden van toezicht in de 2 cellencomplexen binnen de regio Hollands Midden. De 2 cellencomplexen bevinden zich in Leiden en Gouda. Naast verdachten van strafbare feiten en reeds veroordeelden kunnen uitgeprocedeerde vreemdelingen ook tot ingesloten personen behoren.

Je functie
Als medewerker arrestantenzorg ben je verantwoordelijk voor een menswaardige verzorging en bejegening van ingesloten personen conform vastgestelde procedures en normen. Daarnaast houd je toezicht en controle en kun je worden ingezet op het arrestantenvervoer. Je beheert goederen die bij fouillering van de ingesloten persoon worden ingenomen. Ook breng je contacten tussen verdachten en advocaten, hulpverlenende instanties en eventuele familie van ingeslotenen tot stand. Je registreert operationele informatie en verricht administratieve handelingen die noodzakelijk zijn bij het vervoer, de insluiting en verzorging van de ingesloten persoon.

Je profiel
Wij zijn op zoek naar enthousiaste, mensgerichte kandidaten met een afgeronde lbo- of mavo-opleiding en in het bezit van rijbewijs B. Daarnaast ben je in het bezit van de BOA-opleiding of ben je bereid deze te behalen. Wij zijn op zoek naar kandidaten met een flinke dosis communicatief vermogen, servicegerichtheid, stressbestendigheid en conflicthanterend vermogen. Aangezien de verzorging van ingesloten personen 24 uur per dag plaatsvindt, ben je bereid om in onregelmatige diensten te werken en beschik je over een flexibele instelling. Werken tijdens feestdagen en avond-, nacht- en weekenddiensten maakt deel uit van deze functie. Ten slotte beschik je over een hoge mate van organisatie-integriteit, aangezien integriteit hoog in het vaandel staat binnen ons korps. Het is een pre om relevante ervaring in een soortgelijke functie te hebben.

Arbeidsvoorwaarden
Een uitdagende functie binnen een organisatie, die midden in de maatschappij staat. Na een gedegen inwerktraject, het eventueel behalen van de BOA- en arrestantenzorgopleiding ga je zelfstandig aan de slag als medewerker arrestantenzorg.
Het betreft een functie voor 24-38 uur per week. Het bruto maandsalaris bedraagt €1.704,- tot €2.616,- (schaal 5 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek. In het eerste jaar wordt een aanloopschaal (schaal 4, met een maximum van €2.471,-) gehanteerd. Politie Hollands Midden kent een structurele eindejaarsuitkering van 8%. Tevens bieden wij pensioenopbouw bij het ABP en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ouderschapsverlof, sportfaciliteiten, studiefaciliteiten en een spaarloon- of levensloopregeling. Het gaat om een tijdelijke aanstelling van maximaal 2 jaar.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Zaal, Teamchef Arrestantenzorg, telefoonnummer (06) 295 103 48. Voor informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met mevrouw K. Tromp, personeelsmanagementadviseur, telefoonnummer (0172) 48 46 82.

Belangstelling?
Belangstellenden worden verzocht vóór 21 mei 2012 schriftelijk en gemotiveerd (inclusief curriculum vitae) te solliciteren per email bij: Hoofd Divisie Operationele Ondersteuning, de heer L.A. Wiltenburg, DOOWenS-AZ@hollands-midden.politie.nl, o.v.v. vacature medewerker Arrestantenzorg.


Bijzonderheden

een antecedentenonderzoek, een psychologische test en een sporttest maken onderdeel uit van de selectieprocedure
je werkgebied is in de regio, echter zul je voornamelijk vanuit Gouda werken
de sollicitaties van interne kandidaten worden eerst in behandeling genomen


http://www.megajobs.nl/vac/search/infoindex.lasso?action=&r_bot=&r_Pad=&r_PadDetail=&xS.es=&hl_vari=&c=a&type=s&ID=8904133&b=MJ&bedrijf=De%20Politie%20&www=&url=http%3a%2f%2fwww.vacaturestream.nl%2fredirect%2f14201708%2findex.html%20&framename=bottom
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: Onderzoeksvoorstelschrijver Vreemdelingenrecht

Instituut voor Immigratierecht zoekt naar een enthousiaste kandidaat die onder begeleiding een onderzoeksvoorstel wil schrijven, mogelijk uitmondend in een promotieonderzoek

Het Instituut voor Immigratierecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden zoekt naar een enthousiaste kandidaat die onder begeleiding een onderzoeksvoorstel wil schrijven, mogelijk uitmondend in een promotieonderzoek.

Het Instituut voor Immigratierecht onderzoekt actuele rechtsvragen op het terrein van het immigratierecht betrekt daarin het spanningsveld tussen theorie en praktijk. Daarbij legt het Instituut zich onder meer toe op de positie van het kind in het immigratierecht, gezinsmigratie, staatlozen en asiel (zie www.immigrationlaw.nl).

Functie-inhoud
Het doel van deze korte aanstelling is een onderzoeksvoorstel te schrijven en in september 2012 in te dienen voor het Onderzoekstalentprogramma van NWO (zie www.nwo.nl). Mocht dit onderzoeksvoorstel voor subsidie geselecteerd worden, dan volgt in beginsel een aanstelling van drie jaar als promovendus. Het onderwerp van het onderzoeksvoorstel zal in overleg worden vastgesteld, maar dient te passen bij de onderzoeksgebieden van het Instituut voor Immigratierecht en de profileringsgebieden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (zie http://law.leidenuniv.nl/onderzoek-fdr/onderzoek-binnen-de-faculteit/profileringsgebied.html). De boogde promotor is Prof. Peter Rodrigues, hoogleraar immigratierecht.

Functie-eisen
De kandidaten hebben kort geleden een Nederlandse onderzoeksmasteropleiding op het gebied van de rechtsgeleerdheid afgerond of zullen die op korte termijn afronden. Een onderzoeksmaster van een universiteit in een andere EU-lidstaat die volgens het Nuffic (www.nuffic.nl) gelijkwaardig is aan een Nederlandse onderzoeksmaster volstaat ook. Kandidaten hebben aantoonbare affiniteit met het migratierecht en goede schrijf- en onderzoeksvaardigheden.

Aanstelling
De kandidaat zal als gastmedewerker worden aangesteld gedurende drie maanden, in de periode juni-september 2012. Voor de werkzaamheden is een bescheiden vergoeding mogelijk.

Informatie en sollicitatie
Nader informatie wordt graag verstrekt door Marcelle Reneman, email: m.reneman@law.leidenuniv.nl, tel. 071-527 8002)

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 28 mei 2012 per email sturen naar m.reneman@law.leidenuniv.nl. Uw sollicitatie dient voorzien te zijn van een motivatiebrief, een CV en een korte omschrijving van het beoogde onderzoeksonderwerp (max 800 woorden).


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

16 mei 2012

Het Failliet van de Asielopvang

terapel
Een paar honderd uitgeprocedeerde asielzoekers protesteren in het Groningse Ter Apel tegen dreigende uitzetting. Liever verblijven ze in een koude tent met weinig eten dan terug te keren naar hun moederland. Ze symboliseren een failliet Nederlands en Europees asielbeleid. Opvang in de regio is niet alleen veel effectiever maar ook veel eerlijker.
De 27-jarige Iraakse computerdeskundige Hadi leidt rond tussen de veelkleurige tenten. 'We begonnen op 8 mei met 42 Irakezen.' Inmiddels zijn er Somaliërs en Afghanen bijgekomen. En allemaal hebben ze te horen gekregen dat ze moeten terugkeren. Hadi, vier jaar in Nederland, prakkiseert er niet over: 'We vinden ons land nog te onveilig.'
Somaliër Abdullah (26) is de Hoorn van Afrika ontvlucht vanwege de vele gevechten, zegt hij, met een rood-wit geblokte palestijnensjaal om zijn nek. 'We love Holland.' Vrouwen zitten om een kampvuur. Mannen discussiëren over wie voor het diner zorgt.
De plek in het hoge gras ligt strategisch, recht voor de poort van het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Ambtenaren hebben onderdak aangeboden, maar dan moeten de tentslapers een document ondertekenen dat ze vrijwillig terugkeren naar eigen land. Ondanks de regen klinkt Hadi resoluut. 'Dat willen we niet. Desnoods blijven we hier twee jaar staan.' Minister Gerd Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel wil hen geen valse hoop geven en sluit ontruiming niet uit. Dat zijn duidelijke woorden, maar de minister, de Tweede Kamer en de Europese Unie zijn medeverantwoordelijk voor deze schrijnende situatie.
Kampen met eisende asielzoekers zijn inmiddels een bekend fenomeen in Europa. Van Griekenland tot België wordt op deze manier geprotesteerd tegen een te stringent afwijs- en terugkeerbeleid. Nu dus ook in Nederland. Gefrustreerde asielzoekers en hun advocaten wijzen naar het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951, dat Europa en dus ook Nederland verplicht onderdak te verlenen aan mensen met 'gegronde vrees voor vervolging' vanwege hun ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging.
Het verdrag stamt uit 1951 en is gebaseerd op de situatie van het naoorlogse Europa. Ruim zestig jaar later klopt de regelgeving niet altijd meer. Economische motieven spelen tegenwoordig een doorslaggevende rol. Vluchten voor oorlog is vaak een pretext voor een beter leven. Want als Irak vanwege autobommen onveilig is voor asielzoekers, dan moet dat ook gelden voor de andere 30 miljoen inwoners. En die staan hier niet op de stoep.
Dat komt doordat de asielzoeker van tegenwoordig afstamt van de gegoede burgerij. Een enkeltje Europa kost gemiddeld 10.000 euro aan transport en mensensmokkelaars. En lang niet iedereen bezit zoveel geld. Deze investering ben je kwijt als ze je terugsturen. Mag je blijven, dan kun je mee-eten uit de vleespotten. Vandaar dat protest aantekenen lucratief kan zijn.
In de 27 landen van de Europese Unie groeide het aantal asielzoekers vorig jaar van 260.000 naar 300.000. Bij elkaar hebben die dus een slordige drie miljard euro opgehoest om het fort Europa binnen te kunnen komen. Dan hebben we het niet over het geld dat de Europese landen kwijt zijn aan de opvang en verdere medische en pensioenverzorging van asielzoekers. Het bedrag overstijgt ruimschoots de uitgaven aan ontwikkelingsgelden voor de belangrijkste asielzoekerslanden zoals Afghanistan, Irak en Somalië. En dat voor een handjevol mensen die sowieso het geld hadden om te kunnen vluchten. Want sloebers, en denk daarbij ook eens aan alleenstaande moeders en oorlogsgehandicapten, kunnen hoogstens enkele kilometers verder verkassen. Vorig jaar klopten in Nederland overigens zo'n 11.500 mensen aan.
Wil Europa dus de rijke asielzoeker niet langer voortrekken en de arme derdewereldbewoner niet langer discrimineren, dan moet eindelijk werk worden gemaakt van regionale opvang. Met 100.000 buitenlandse militairen in Afghanistan moeten safe havens in het land geen probleem vormen. Voor de kosten van één Somaliër in Nederland kun je met gemak honderd landgenoten ter plaatse steunen.
Voor de Irakees Hadi is een tijdelijke opvangplek in Turkije of Jordanië geen probleem. Hij zegt: 'Stuur ons desnoods naar een ander land, maar niet terug naar Irak.'
Het artikel staat op de site van De Nieuwe Pers. De foto nam ik in het tentenkamp.

Bron: http://arnoldkarskens.com/index.php?option=com_content&view=article&id=599:het-failliet-van-de-asielopvang&catid=89:weblog&Itemid=50


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vacature: Publiciteitsmedewerker gezocht voor UAF

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een landelijke organisatie die fondsen werft om ruim 3200 hoger opgeleide vluchtelingen te kunnen begeleiden bij hun studie en bij het vinden van werk. De organisatie is opgericht in 1948 en sindsdien hebben duizenden vluchtelingen uit vele landen een beroep gedaan op het UAF. Het UAF bezit het CBF-keurmerk voor goede doelen, is begunstigde van de Nationale Postcode Loterij en heeft ruim 26.000 individuele donateurs.
Binnen het UAF werken zo’n 70 bevlogen professionals op vijf verschillende afdelingen. De acht medewerkers (6,1 fte) van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving zijn verantwoordelijk voor het werven van financiële middelen en het vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van het UAF.

In verband met het vertrek van één van de medewerkers is de afdeling op zoek naar een: Publiciteitsmedewerker m/v 0,9 fte / 32 uur per week.

Geplaatst hier: http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=7469

Volledige vacaturetekst hier: http://www.uaf.nl/LinkClick.aspx?fileticket=PCK_4fmixeI%3d&tabid=95


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vreemdelingenrecht op twitter

Mocht u op Twitter zitten volg dan @wytzia voor nieuws op het gebied van immigratie en integratie.

Ook handig als ik te veel pijn in mijn arm heb om dit blog bij te houden.Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

14 mei 2012

Centre Left debates – the numbing familiarity of apparently new approaches to immigration

Parties of the centre left should get a firmer grip on immigration and withhold rights from all those who fail to integrate argue contributors to an important new book on the future of social democracy. Isn’t that exactly what social democratic parties have been doing when in government in recent past decades? 
 
  The publication last month of After the Third Way – The Future of Social Democracy in Europe by the Policy Network has been the occasion for deep thought on whether the centre left is capable of pulling itself out of the ditch  it has been stuck for since the onset of the still developing economic crisis.
There is much to pick over in the sixteen essays in this volume, but the one we will go straight to is the contribution on immigration by the Dutch and Flemish sociologists, Rene Cuperus and Mark Elchardus.  Their thesis can be simply stated:  immigration is one of the most important reasons why social democracy stands in such low esteem amongst the voting publics of Europe today, and the reason for this is that centre left parties are seen as being chiefly responsible for policies which have produced the ‘failed integration’ of immigrant communities across the continent.
For Cuperus and Elchardus the evidence for this record of failure can be read from the evidence of lower attainment for children from immigrant backgrounds in school systems and the figures which show higher levels of unemployment.

Continue here: http://www.migrantsrights.org.uk/blog/2012/05/centre-left-debates-numbing-familiarity-apparently-new-approaches-immigration


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Impasse opvang Iraakse ex-asielzoekers blijft

Impasse opvang Iraakse ex-asielzoekers blijft
Focus op dwang bij terugkeer leidt tot weinig resultaat

De impasse van de uitgeprocedeerde Irakezen die al enige dagen buiten de poorten van het asielzoekerscentrum in Ter Apel bivakkeren, is helaas niet doorbroken. Minister Leers heeft de groep tijdens een overleg vanmiddag alsnog opvang aangeboden. De groep asielzoekers namen echter geen genoegen met een week opvang. Gezien de voorgeschiedenis heeft VluchtelingenWerk begrip voor deze afwijzing; “Een week is ook wel erg karig om tot een oplossing te komen”, aldus Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland. “ Zeker als je bedenkt dat het de overheid al die tijd niet is gelukt deze groep terug te sturen.” VluchtelingenWerk heeft aan de andere kant ook wel waardering voor het ministerie die de groep Irakezen tegemoet wilde komen door aan de week opvang geen verdere voorwaarden te koppelen.

Geen waterdicht asielbeleid
“Dat er na het tentenkamp van Somaliërs in korte tijd een tweede tentenkamp in Ter Apel is van asielzoekers die op straat zijn gezet, is een duidelijk signaal dat ons asielsysteem verre van waterdicht is”, zegt Dorine Manson. Terugkeer is al jarenlang het meest weerbarstige vraagstuk binnen het asielbeleid. In dit geval is het eerder niet gelukt hen terug te sturen omdat de Iraakse autoriteiten weigerden mee te werken aan gedwongen terugkeer.

Nog steeds veel burgerslachtoffers
Veel van de uitgeprocedeerde asielzoekers willen niet terug naar Irak, omdat het in hun ogen nog niet veilig genoeg is. VluchtelingenWerk vindt ook, net als UNHCR, dat delen van Irak nog altijd te gevaarlijk zijn om mensen naartoe terug te sturen. "Het blijft moeilijk. De Nederlandse regering kan wel beweren en willen dat het veilig is in Irak, maar deze mensen denken van niet. Ook ik zou met knikkende knieën afreizen naar dit land, waar nog altijd elke maand honderden burgerslachtoffers vallen."

Vangnet behouden
Minister Leers wil het ‘categoriaal beschermingsbeleid’ voor asielzoekers afkomstig uit oorlogsgebieden afschaffen. VluchtelingenWerk is hier altijd tegen geweest. De huidige situatie geeft de noodzaak aan dat er een vangnet moet blijven voor mensen afkomstig uit landen waar de algehele veiligheidssituatie erg slecht is, zoals Irak, Somalië en Syrië. Anders dreigen deze mensen tussen wal en schip te vallen, zoals nu gebeurt.

VluchtelingenWerk over terugkeer
VluchtelingenWerk vindt overigens, net als de minister, dat terugkeer onlosmakelijk is verbonden met het asielbeleid: Als na een zorgvuldige asielprocedure is vastgesteld dat iemand geen bescherming (meer) nodig heeft, moet hij Nederland weer verlaten. Dit moet dan wel op een veilige en humane manier gebeuren.

Andere benadering terugkeer
Deze situatie geeft duidelijk de noodzaak weer voor een andere benadering van terugkeer. "De overheid zou het over een andere boeg moeten gooien”, bepleit Dorine Manson. "De ervaring leert ons dat de focus op 'drang en dwang' tot weinig resultaat leidt. Nu gedwongen uitzetting niet gelukt is, kost het extra moeite om met deze mensen in gesprek te komen over vrijwillige terugkeer”. VluchtelingenWerk zal het gesprek over terugkeer met alle partijen blijven voortzetten.

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/focus-op-dwang-bij-terugkeer-leidt-tot-weinig-resultaat.php

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

09 mei 2012

Gehandicapte Belg wil gezinshereniging en zoekt advocaat

Belgische man ambieert gezinshereniging met zijn vrouw uit niet-EU Oost-Europees land. Hij heeft voor 66% invaliditeitsuitkering in België. Heeft daar een aanvraag gedaan die werd afgewezen. Overweegt nu andere mogelijkheden zoals verhuizen naar Nederland. Welke vreemdelingenspecialisten in België en Nederland zijn bereid naar zijn zaak te kijken? Mail naar webmaster @ vreemdelingenrecht .com


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Docent en migrant denken anders over opvoeding

Docenten en ouders van niet-Nederlandse leerlingen hebben vaak stroeve gesprekken omdat ze een andere visie hebben over de opvoeding van de kinderen. Migrantenouders denken vanuit het principe 'hard je best doen', terwijl Nederlandse ouders milder oordelen over hun kinderen. Zij dragen meestal psychische factoren als faalangst aan als verklaring voor het niveau van hun kind.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Voor het onderzoek werden 80 gesprekken geanalyseerd tussen ouders van kinderen in groep 8 en Nederlandse leraren. Omdat de docenten de verschillende benadering tussen Nederlandse en niet-Nederlandse ouders verwachten, hebben ze de neiging om migrantenouders tegen te spreken nog voor zij iets hebben gezegd.

De verschillen in visie maken het voor allochtone ouders en leerkrachten lastig om als partners op te treden, 'al proberen beide partijen dit wel de bereiken', zegt onderzoekster Mariëtte de Haan. Volgens haar zouden de gesprekken beter verlopen als zowel de docent als de ouder bewuster omgaan met de verschillen in visie, houding en gedrag. 'Scholen kunnen daar zeker meer aandacht aan besteden', vindt De Haan.

Bron: http://onderwijs.vkbanen.nl/banen/artikel/docent-en-migrant-denken-anders-over-opvoeding-/1403668.html?utm_medium=HRMnieuws&utm_source=Jacco+ValkenburgLaw Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

04 mei 2012

4 en 5 mei: Het Vluchtelingenverdrag ontstond naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog

En dat wat er toen gebeurde helemaal niet zo ver staat van onze huis, tuin en keuken maar vaak onbekend is bleek mij uit een artikel in het Leidsch Dagblad van een paar weken geleden over de oorlog in Leiden. Bijna veertig dienstplichtigen sneuvelden bij het verdedigen van de Leidsche Schouw, bommen op in het stationsgebied (Het Museum van Volkenkunde is pas recent in oude luister hersteld) en razzia's in de wijk De Kooi waar ik woon.(Klik op safe afbeelding en open dan in een groot formaat en alles is leesbaar)


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Vluchteling moet zelf onschuld bewijzen (OPINIE)


Burgemeester Els Boot van Giessenlanden keerde zich tegen het beleid van minister Gerd Leers over de uitzetting van Rafiq Naibzay. foto Phil Nijhuis/ANPBurgemeester Els Boot van Giessenlanden keerde zich tegen het beleid van minister Gerd Leers over de uitzetting van Rafiq Naibzay. foto Phil Nijhuis/ANP
Het conflict tussen minister Gerd Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) en burgemeester Els Boot van Giessenlanden over de uitzetting van Rafiq Naibzay heeft de problematiek rond Afghaanse '1F-ers' weer volop in het nieuws gebracht.
In de jaren negentig werd Nederland geconfronteerd met een groot aantal Afghaanse asielzoekers die vluchtten voor de Taliban. Er verschenen toen berichten in de media over slachtoffers die hier hun beulen tegenkwamen. De Tweede Kamer vroeg zich daarop af waarom Afghaanse misdadigers een verblijfsvergunning kregen.

Lees hier verder:: http://www.ed.nl/mening/10963813/Vluchteling-moet-zelf-onschuld-bewijzen-%28OPINIE%29.ece#.T6OsIdiDCx4.twitter

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

03 mei 2012

Rechtsvergelijking: Behandeling 1-F Vluchtelingenverdrag zaken in Canada en Nederland

Aangezien 1-f een deel is van het Vluchtelingenverdrag bij deze een interessantie zaak uit Canada

Ambassadeur van Congo vlucht bij de VN vlucht en vraagt in Canada asiel. Het ziet er naar uit dat 1-f net als bij ons in nationale wetgeving is geincorpereerd. Meneers asiel wordt afgewezen omdat hij oorlogsmisdadiger zou zijn:
" The board acknowledged Ezokola did not personally commit violent acts against civilians, but found he knowingly enabled his government to perpetuate itself while doing nothing to disassociate himself from the acts."
Vervolgens wint hij bij de rechter om in hoger beroep weer te verliezen. Nu komt het bij de Supreme Court. Ik zie paralellen met de Nederlandse interpretatie.

Read more: http://www.montrealgazette.com/news/Court+hear+controversial+refugee+claim/6527116/story.html#ixzz1tYjVMHID

Met reacties van:

Peter Kretzschmar Het lijkt er op dat de Nederlandse versie van 1F verder gaat dan de Canadese, want 'bewust zijn regering in staat stellen om zich in stand te houden terwijl hij niets deed om afstand te nemen van de handelingen' wijst op een medeweten en stilzwijgend ondersteunen, wat je toch in redelijkheid niet kunt zeggen van iedere chauffeur, boekhouder of grensbewaker die in Nederland het etiket 1F-er opgeplakt heeft gekregen. Ik ben benieuwd naar wat de Canadese wet als omschrijving hanteert. 


Ton Bakker In NL krijgt iedereen , die toegeeft voor Khad of andere veiligheidsdienst te hebben gewerkt, het stigma 1f, in tegenstelling tot de meeste andere EU landen. Een hoge diplomaat is toch ff iets anders, net wat Peter opmerkt.En bewijsstukken dat iemand geen deel gheeft gehad aan misdaden tegen de mensheid,afgegeven door Afghaanse overheid, worden in NL , als zijnde niet op echtheid te controleren, van tafel geveegd. Heeft de NL Ambassade daar geen taak dan in?Of mogen die zich er niet mee bemoeien??
Vooringenomenheid versus realiteit.

 Emily de Bonth de term die erbij hoort in Nederland, maar dat komt uit het Verdrag: willing and knowing participation in de daden. En daar voldoe je ook aan als je niet zelf een mes hebt gehanteerd bijvoorbeeld maar het wel mogelijk hebt gemaakt

De discussie over Khad/Wad in Afghanistan is al jaren gaande, daar is een algemeen ambtsbericht (van BuiZa, de NL ambassade heeft daar zelf geen bemoeienis mee behalve misschien dat ze aan het onderzoek hebben meegeholpen) uitgebracht over dat iedereen bij de Khad/Wad automatisch voldoet aan de definitie gezien de organisatiestructuur van de Khad/Wad, om daar aan te tornen is geen sinecure zullen we maar zeggen.

Maar zo algemeen als bij de Khad/Wad is er geen ambtsbericht voor andere landen, het is dus niet waar dat iedereen bij enige veiligheidsdienst meteen het label 1F opgeplakt krijgt. 


Dit is een discussie in de groep "Vreemdelingenrecht" op Linkedin. Wordt ook lid!


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Legal Aid in England: Stellingen om over na te denken

Ik vond deze in een stuk over het belang van rechtsbijstand in een Britse krant (http://www.guardian.co.uk/law/2012/may/01/life-after-legal-aid?CMP=twt_gu). Daar is deze week het mes gezet in toevoegingen. Maar deze stellingen zijn wat mij betreft zaaksoverstijgend en geven precies de knelpunten weer die ook wij bij /als de juridisch professionals tegenkomen. 


 1) Not-for-profit organisations should be clear about their main aim: to provide services to those denied access to justice by the lack of legal aid. They should make it clear that any ABS they have created is independent of their free provision, and they are not speculatively exploring new markets at the expense of their neediest clients

2) The 'for profit' legal profession should recognise that while lawyers have no equivalent of doctors' Hippocratic Oath, the law is more than simply a tool or trade: it is a glue that binds society. A proactive commitment, in one form or another, to make sure everyone is able to take their place within society is an essential part of being a lawyer

3) Clients' needs are not just a potential source of revenue. They arise from the human condition

4) Resolving legal problems at an early stage is vital, and properly funded legal advice can enable this to happen

5) Nonetheless, it is not the job of the legal profession to resolve all the iniquities involved in access to justice. You do not blame plumbers for winter. Society as a whole is responsible for improving the lot of its citizens through both access to justice and education about rights and responsibilities.Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Burgemeester Leek praat op 6 juni met minister Leers over Afghaans gezin


LEEK - De gemeente Leek werkt voorlopig niet mee aan een gedwongen vertrek van de Afghaanse familie Akbari. De gemeente is het hier niet mee eens en heeft minister Leers verzocht in gesprek te gaan met de gemeente over de familie Akbari. Door minister Leers is hierop inmiddels positief gereageerd. Het gesprek vindt plaats op woensdag 6 juni.
Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond kondigde burgemeester Berend Hoekstra aan dat hij niet meewerkt aan een gedwongen vertrek vóór 6 juni. In een brief aan de minister zal de gemeente vragen alle ingezette procedures stop te zetten tot de dag dat het gesprek plaatsvindt. Als dit niet gebeurt, verleent de gemeente voorlopig noodopvang, zodat de familie in haar woning kan blijven.
De familie Akbari komt uit Afghanistan en inmiddels 13 jaar in Nederland. Omdat de vader in het gezin van oorlogsmisdaden wordt verdacht in zijn moederland wil het ministerie hem uitzetten.


Bron: http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article9021301.ece/Burgemeester-Leek-praat-op-6-juni-met-minister-Leers-over-Afghaans-gezin#


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

The 14th Conference of the International Association for Studies in Forced Migration (IASFM) /Call for papers

International Association for the Study of Forced Migration (IASFM)


IASFM14: Contested Spaces and Cartographic Challenges

The 14th Conference of the International Association for Studies in Forced Migration (IASFM) will be hosted by the Mahanirban Calcutta Research Group, Kolkata, India January 6 - 9, 2013. This is the first time that the conference is being hosted in South Asia. 

The nature and character of migration, particularly ‘forced' migration, today is different from that in previous decades. But while this is not a new observation, it has not been acknowledged in such a manner, because of what underlined the refugee regime and what regulated the management and protection of refugees. This has been underscored by migratory patterns in much of the colonial world (read, Africa and Asia, for instance) as against the European context. The UN however, acknowledged this by noting in its 10 Point Plan of Action that migration is characterised by "mixed movements". Even then, the underlying institutions that aimed at securing the rights of refugees in the last few decades did not change. Refugees continued to be those that fled "political persecution" leaving a large number of people who fled due to other factors outside the legal definition and thus protection regime. Second, internal displacement gained prominence as a category of rights bearing subjects but the role of UN institutions was curtailed or expanded depending on the state that produced the internally displaced. Thus, even though forced by circumstances, government policies or government inaction/impunity, internally displaced persons were not accorded the same kind of protection that refugees were. Thus it is not uncommon for internally displaced persons to call themselves refugees even while they are within the physical borders of the state.
IASFM 14 proposes to highlight the unique features of the new reality by focusing on the relevant experiences of strategies of protection of victims of forced migration, particularly in the post-colonial world.


Call for papers: IASFM14 – Submission Deadline Extended!

*** Apologies for cross-posting ***
The 14th Conference of the International Association for Studies in Forced
Migration (IASFM) will be hosted by the Mahanirban Calcutta Research Group,
Kolkata, India, January 6-9, 2013. This is the first time that the conference
is being hosted in South Asia.
The deadline for Submission of Abstracts has been extended to **June 15,
2012.**
Further details about the conference and the online submission form can be
found on the conference website: http://www.iasfmconference.org/
Requests for further information can be made to the following email address:
iasfm14@iasfm.org

Bron: http://refugeearchives.wordpress.com/2012/05/03/call-for-papers-iasfm14-submission-deadline-extended/


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Asielzoekers mogen woonplaats niet meer zelf kiezen

Asielzoekers mogen woonplaats niet meer zelf kiezen

woensdag 2 mei 2012 18:18

Asielzoekers in Nederland mogen vanaf oktober niet langer zelf kiezen waar ze gaan wonen. Ze krijgen een woonplaats toegewezen door de gemeenten. Dat schrijft minister Gerd Leers (CDA, Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer.

Asielzoekers krijgen vanaf oktober een woonplaats toegewezen Asielzoekers krijgen vanaf oktober een woonplaats toegewezen

Asielzoekers het recht ontnemen om huisvesting te weigeren, helpt hen te integreren


In de provincies Friesland, Drenthe en Utrecht werd een proef gehouden waarbij gemeenten geschikte huizen toewijzen aan asielzoekers die in Nederland blijven, meldt persbureau Novum.

Woonplaats
De proef in de gemeenten blijkt een verbetering ten opzichte van de oude procedure. Asielzoekers mochten zelf een woonplaats kiezen nadat gemeenten huizen beschikbaar hadden gesteld.

De oude procedure duurt te lang en levert soms dubbele belangstelling op voor een huis, ontevredenheid over plaatsingen en weigeringen, schrijft Leers. Gemeenten buiten de Randstad blijven vaak zitten met huizen omdat er geen interesse voor is.

Uitkering
In het nieuwe systeem krijgt een gemeente te horen welke asielzoekers of welk gezin een huis zoekt. De gemeente zoekt dan een passend huis en kan tegelijkertijd beginnen met het organiseren van voorzieningen als uitkering, onderwijs en inburgering.

De asielzoekers moeten veertien weken nadat hun asielvergunning is verleend een huis krijgen toegewezen.

Bron: ElsevierLaw Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator