De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

30 juni 2014

VACATURE: Programmabegeleider COA

Bedrijf:Start People Medi Interim
Datum plaatsing:28 - 06 - ‘14
Referentie:VAC70235
Locatie:Den Bosch

Functie omschrijving

Voor diverse locaties van het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) zijn wij op zoek naar Programmabegeleiders. In de functie van Programmabegeleider werk jij in de opvang van asielzoekers op één van onze locaties. De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:
 • Je signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert.
 • Je coördineert, organiseert en geeft uitvoering aan de uit te voeren programma's
 • Je organiseert en voert informatiebijeenkomsten en trainingen uit in het kader van terugkeer, oriëntatie en kennis van de Nederlandse samenleving
 • Je voert individuele gesprekken met asielzoekers en draagt zorg voor een goed dossiervorming
 • Je voert sanctionerings- en stimuleringsbeleid uit.
 • Je organiseert en bemenst de informatiebalie
 • Je werkt actief samen met collega's op het centrum en professionals van andere organisaties die met vreemdelingen werken voor afstemming en uitwisseling van informatie

Functie eisen

 • Opleidingsniveau: MBO+/HBO, bij voorkeur een diploma van een sociaal agogische of maatschappelijke opleiding.
 • Affiniteit met de doelgroep, houden van aanpakken en een flexibele instelling
 • Een professional met agogische vaardigheden en methodische gespreksvoering
 • Uitstekende schriftelijke vaardigheden, o.a. registreren en rapporteren (digitaal)
 • Uitstekende mondelinge vaardigheden
 • Bereidheid tot onregelmatig werken
 • Ervaring met multiculturele communicatie en het werken met groepen
 • Ervaring met digitaal werken ten behoeve van actuele dossiers
 • In staat zijn om spanningen te signaleren en lastige gesprekken te voeren over ongewenst gedrag
 • Samenwerkingscommunicatieve vaardigheden met in- en externe partijen

Lees hier verder: http://www.vacaturebank-hbo.nl/vacatures/bekijk/programmabegeleider/70235
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

27 juni 2014

Dublinoverdracht aan Frankrijk van gehandicapte man mag (uitspraak)

ECLI:NL:RBZWB:2014:4230

Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak 19-06-2014
Datum publicatie 23-06-2014
Zaaknummer 14-12565
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Dublin, 3.118a Vb, Frankrijk
Vindplaatsen Rechtspraak.nl
Tussen partijen is niet in geschil dat in dit geval Frankrijk verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. Er dient vervolgens te worden beoordeeld of Nederland de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag van eiser op humanitaire gronden, met toepassing van artikel 17 van de Verordening, aan zich had moeten trekken.
11.Uit het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 21 januari 2011, JV 2011, 68 (M.S.S. tegen België en Griekenland) blijkt dat bij de beoordeling of de overdracht van een vreemdeling met toepassing van de Verordening aan een andere lidstaat in strijd is met artikel 3, dan wel 13 van het EVRM, in het bijzonder worden betrokken de detentie- en/of leefomstandigheden waarmee de overgedragen asielzoeker in dat land wordt geconfronteerd en de kwaliteit van de asielprocedure in dat land. Voorts houdt dat arrest in dat ook in een situatie waarin ten aanzien van deze aspecten informatie is overgelegd die niet specifiek op de betrokken vreemdeling ziet, een lidstaat die een asielzoeker wenst over te dragen, zich ervan dient te vergewissen dat de wetgeving van de lidstaat waaraan de vreemdeling wordt overgedragen, op deze punten wordt toegepast op een wijze die in overeenstemming is met het EVRM.
12.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is eiser, die bijna helemaal doof is en knieklachten en littekens heeft vanwege een ongeluk in het verleden, er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat Frankrijk zijn verdragsverplichtingen niet naleeft. Frankrijk heeft de claim van Nederland geaccepteerd dus is verplicht om eiser in de asielprocedure op te nemen. Frankrijk is immers partij bij het EVRM en het Vluchtelingenverdrag. Dit betekent dat op grond van het interstatelijk vertrouwensbeginsel ervan uit mag worden gegaan dat de autoriteiten van Frankrijk zich houden aan deze verdragen. Verweerder heeft in het bestreden besluit en ter zitting afdoende gereageerd op de brief met bijlagen van VluchtelingenWerk betreffende de situatie van asielzoekers in Frankrijk en redelijkerwijs kunnen stellen dat niet is gebleken dat er sprake is van systematische tekortkomingen in de opvang.
In dit geval kan op voorhand niet worden gesteld dat eiser vanwege zijn handicap niet in staat is om zijn recht op opvang in Frankrijk te realiseren. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat eiser al vanaf zijn geboorte slechthorend is en ook in Iran met deze handicap heeft moeten leven. Vervolgens is hij in staat geweest om zijn vertrek naar Europa te regelen door in Teheran een visum aan te vragen en na een kort verblijf in Frankrijk naar Nederland te reizen om vervolgens asiel aan te vragen. Verweerder heeft zich derhalve ter zitting op het standpunt kunnen stellen dat de medische situatie van eiser niet dusdanig is dat schending van artikel 3 van het EVRM dreigt. Daarbij is van belang de verklaring van verweerder ter zitting, dat de medische stukken onderdeel uitmaken van het dossier van eiser, dat bij de feitelijke overdracht wordt meegegeven zodat de Franse autoriteiten op de hoogte zijn van eisers handicap. Desgewenst kan ook nog een Fit-to-fly verklaring worden afgegeven. Verweerder wijst nog op het feit dat asielzoekers met gezondheidsproblemen in Frankrijk volgens de informatie die eiser heeft overgelegd, voorrang krijgen bij de aanwijzing van opvangplekken in centra.
Ten aanzien van de omstandigheid dat eiser zich in Nederland heeft bekeerd tot het christendom en inmiddels banden heeft opgebouwd met geloofsgenoten, heeft verweerder zich op het standpunt kunnen stellen dat dit, ook gelet op het korte duur van het verblijf van eiser in Nederland, niet zodanig bijzonder is dat verweerder toepassing zou moeten geven aan artikel 17 van de Verordening.

Hier staat de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2014:4230


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Uitspraak over 1F en Servische PJP politieagent (asiel)


ECLI:NL:RBDHA:2014:7757 Rechtbank Den Haag, 20-06-2014, SHE 13/32572

Datum uitspraak: 20-06-2014
Datum publicatie: 26-06-2014
Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Artikel 1 (F) Vluchtelingenverdrag / agent van de Buitengewone Servische politie (PJP) in Kosovo / personal participation / persoonlijk deelnemen en faciliteren Voor zover eiser heeft willen betogen dat niet is gebleken dat hij persoonlijk een misdrijf als bedeld in artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag heeft gepleegd, kan hij daarin worden gevolgd. Ofschoon bij verweerder het vermoeden kon ontstaan dat eiser betrokken moet zijn geweest bij de deportatie van de Albanese bevolkingsgroep uit Pec, omdat diverse bronnen melden dat deze grootschalige operatie werd uitgevoerd door het leger, de PJP, de politie en milities, wil dit nog niet zeggen dat ook is gebleken dat eiser persoonlijk heeft deelgenomen aan buitengerechtelijke executies, buitengerechtelijke detentie en deporatie van Albanezen in Kosovo. Uit de door verweerder geciteerde bronnen blijkt niet dat iedere agent van de PJP heeft deelgenomen aan deze handelingen. Eiser wordt evenmin met naam en toenaam genoemd in die bronnen. Verweerder heeft deze groep van agenten van de PJP bovendien niet aangewezen als een categorie van personen aan wie bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning in de regel artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag zal worden tegengeworpen, tenzij de betreffende vreemdeling kan aantonen dat in zijn individuele geval sprake is van een significante uitzondering. Voorts kan evenmin uit de door eiser afgelegde verklaringen worden geconcludeerd dat hij persoonlijk heeft deelgenomen aan handelingen als bedoeld in artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag. Het vorenstaande laat niettemin onverlet dat verweerder zich wel terecht op het standpunt heeft gesteld dat eiser een misdrijf als bedoeld in artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag heeft gefaciliteerd
 
 
---------------
 
 
Eiser wijst erop dat verweerder enkele van zijn verklaringen over de periode van
24 maart 1999 tot 13 juni 1999 aannemelijk en geloofwaardig heeft geacht en dat verweerder zich op het standpunt heeft gesteld dat hij over een deel van zijn werkzaamheden consistent en gedetailleerd heeft verklaard. Eiser leidt hieruit af dat verweerder zijn gehele verhaal geloofwaardig en aannemelijk acht, omdat geen expliciet voorbehoud wordt gemaakt voor een gedeelte van zijn relaas dat niet geloofwaardig wordt geacht.
9.Naar het oordeel van de rechtbank kan eiser hierin niet worden gevolgd. Verweerder heeft zich in het voornemen enkel op het standpunt gesteld dat enkele verklaringen van eiser ten aanzien van de periode van 24 maart 1999 tot 13 juni 1999 aannemelijk en geloofwaardig zijn, omdat hij over een deel van zijn werkzaamheden consistent en gedetailleerd heeft verklaard. Verweerder heeft zich derhalve niet uitgelaten over de geloofwaardigheid van het gehele relaas. Daarbij komt dat verweerder zelfs met betrekking tot de verklaringen van eiser over genoemde periode een voorbehoud heeft gemaakt. Verweerder is immers van mening dat eiser niet heeft verklaard over alle aspecten van zijn werkzaamheden bij de PJP, waarmee wordt gedoeld op de rol van de PJP bij de etnische zuivering en het scheiden van mannen in de dienstplichtige leeftijd van de rest van de bevolking.
10.Eiser betwist voorts dat sprake is van een 1 (F)-situatie. Van belang is volgens hem dat tot op heden nog geen Nederlandse rechter artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag heeft gesanctioneerd ten aanzien van Servië en met name het conflict in Kosovo. In de Nederlandse rechtspraak is de PJP nog niet aangeduid als een organisatie die structureel betrokken was bij mensenrechtenschendingen. Verweerder heeft evenmin vermeld dat de PJP direct is veroordeeld als criminele organisatie die dergelijke mensenrechtenschendingen heeft gepleegd. Als de redenering van verweerder wordt doorgetrokken, zou een gewone soldaat ook artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag tegengeworpen krijgen, aldus eiser. Verweerder citeert immers uit een rapport van HRW, waaruit blijkt dat er overweldigend bewijs is dat de politie, de speciale politie en de paramilitairen in nauwe samenwerking met het leger werkten in het gebied van Pec. Gezien het feit dat in Pec een deportatie van honderdtwintigduizend mensen plaatsvond, zou iedere dienstplichtige militair hiervan in de visie van verweerder op de hoogte moeten zijn geweest en deze gefaciliteerd hebben. Naar de mening van eiser is de redenering van verweerder te ruim en mist verweerders motivering een dragende grondslag.
11.
De rechtbank is van oordeel dat deze beroepsgronden niet slagen. De enkele omstandigheid dat tot op heden nog geen Nederlandse rechter de tegenwerping van
artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag heeft gesanctioneerd in een zaak van een Servische vreemdeling vanwege diens rol in het conflict in Kosovo en de PJP in de rechtspraak niet is aangeduid als een organisatie die structureel betrokken was bij mensenrechtenschendingen, betekent niet dat bij verweerder niet het ernstige vermoeden kon bestaan dat eiser zich vanwege zijn functie bij de PJP schuldig heeft gemaakt aan handelingen als bedoeld in artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag. Immers, uit diverse door verweerder aangehaalde openbare bronnen blijkt dat de PJP als overheidsinstantie betrokken was bij de misdrijven die zijn gepleegd ten tijde van de oorlog in Kosovo en – hier met name van belang – in de plaats Pec in de periode dat eiser daar voor de PJP werkzaam was. De door de PJP gepleegde misdrijven worden door eiser ook niet ontkend. De stelling van eiser dat de redenering van verweerder te ruim is, omdat in de visie van verweerder elke dienstplichtige militair van de gepleegde misdrijven op de hoogte moet zijn geweest en hierin gefacilieerd heeft, kan niet worden gevolgd. Verweerder heeft zich niet op het standpunt gesteld dat eiser behoort tot een categorie van personen binnen een organisatie waarvan hij heeft geconcludeerd dat aan hen in de regel artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag zal worden tegengeworpen. Verweerder heeft immers in het licht van de informatie die bekend is over het optreden van Servische overheidsinstanties in Kosovo gedurende het internationaal gewapend conflict en de verklaringen van eiser hierover onderzocht of eiser – individueel gezien – op de hoogte moet zijn geweest van de in die periode gepleegde misdrijven en hieraan persoonlijk heeft deelgenomen, dan wel of diens handelen of nalaten heeft bijgedragen aan het plegen, eventueel door anderen, van de door verweerder genoemde oorlogsmisdrijven.
12.Eiser heeft voorts ontkend enige handelingen te hebben verricht die in wat voor vorm dan ook onder artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag vallen. Dit is ook niet zo door hem ervaren. Eiser heeft immers nog enkele jaren tussen zijn Albanese buren gewoond, zonder dat deze hem ooit hebben verweten dat hij ook maar iets te maken heeft gehad met de door verweerder geconstateerde feiten. Ofschoon de door verweerder naar voren gebrachte informatiebronnen bekend zijn, blijft eiser zich op het standpunt stellen dat hij niet betrokken is geweest bij buitengerechtelijke executies, buitengerechtelijke detentie en deportatie van de burgerbevolking. Eiser betwist de ‘personal participation’ en de ‘knowing participation’. Hij heeft zelfstandig noch in opdracht misdrijven gepleegd en deze evenmin gefaciliteerd. De schaal en de omvang van de handelingen in de periode van 24 maart 1999 tot 13 juni 1999 zouden niet anders zijn geweest, ongeacht zijn handelen of nalaten. Het criterium moet zijn of zonder zijn handelen of nalaten de misdrijven niet zouden zijn gepleegd. Het feit dat er zo massaal gedeporteerd is, betekent naar de mening van eiser dat zijn rol niet binnen dit kader past.
13.De rechtbank oordeelt dienaangaande als volgt. Verweerder heeft in het bestreden besluit gemotiveerd aangegeven waarom aangenomen dient te worden dat eiser als agent van de PJP op de hoogte moet zijn geweest van de buitengerechtelijke executies, buitengerechtelijke detenties en deporatie van de burgerbevolking in de periode van maart 1999 tot 13 juni 1999 te Pec. Zowel gelet op de functie van eiser als de omvang van de gedwongen uitzetting van de Albanese bevolkingsgroep uit de stad Pec in een kort tijdsbestek, heeft verweerder het niet geloofwaardig mogen achten dat eiser hiervan niet op de hoogte is geweest. In het geval van eiser heeft verweerder zich dan ook terecht op het standpunt gesteld dat sprake is van ‘knowing participation’.
14.Voor zover eiser heeft willen betogen dat niet is gebleken dat hij persoonlijk een misdrijf als bedoeld in artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag heeft gepleegd, kan hij daarin worden gevolgd. Ofschoon bij verweerder het vermoeden kon ontstaan dat eiser betrokken moet zijn geweest bij de deportatie van de Albanese bevolkingsroep uit Pec, omdat diverse bronnen melden dat deze grootschalige operatie werd uitgevoerd door het leger, de PJP, de politie en milities, wil dit nog niet zeggen dat ook is gebleken dat eiser persoonlijk heeft deelgenomen aan buitengerechtelijk executies, buitengerechtelijke detentie en deportatie van Albanezen in Kosovo. Uit de door verweerder geciteerde bronnen blijkt niet dat iedere agent van de PJP heeft deelgenomen aan deze handelingen. Eiser wordt evenmin met naam en toenaam genoemd in die bronnen. Verweerder heeft deze groep van agenten van de PJP bovendien ook niet aangewezen als een categorie van personen aan wie bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland in de regel artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag zal worden tegengeworpen, tenzij de betreffende vreemdeling kan aantonen dat in zijn individuele geval sprake is van een significante uitzondering. Voorts kan evenmin uit de door eiser afgelegde verklaringen worden geconcludeerd dat hij persoonlijk heeft deelgenomen aan handelingen als bedoeld in artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag. De houdbaarheid van eisers stelling, dat hij ook nooit heeft ervaren dat hij oorlogsmisdrijven heeft gepleegd omdat zijn (latere) Albansese buren hem nooit iets hebben verweten, behoeft, gelet op het hiervoor overwogene, geen nadere bespreking.
15.Het vorenstaande laat niettemin onverlet dat verweerder zich naar het oordeel van de rechtbank wel terecht op het standpunt heeft gesteld dat eiser een misdrijf als bedoeld in artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag heeft gefaciliteerd. Uit de verklaringen van eiser, zoals dat hij in de periode van maart 1999 tot 13 juni 1999 een gepantserd voertuig bestuurde en enkele keren deel heeft genomen aan arrestaties, dan wel op wacht heeft gestaan terwijl de overige manschappen huizen binnenvielen om mensen te arresteren en over te dragen aan de Veiligheidsdienst, heeft verweerder – mede bezien in het licht van de informatie in de door verweerder aangehaalde bronnen – terecht afgeleid dat eiser wezenlijk heeft bijgedragen aan de acties van de PJP en het mede mogelijk heeft gemaakt dat het leger en paramilitaire organisaties burgers konden deporteren en in sommige gevallen buitengerechtelijk detineren en, al dan niet standrechtelijk, executeren. Het geweld tegen de burgerbevolking was zo grootschalig dat het voor eiser duidelijk moet zijn geweest welke risico’s (met name) mannen in de dienstplichtige leeftijd liepen die mede door zijn toedoen werden aangehouden. Hierbij heeft verweerder in aanmerking kunnen nemen dat uit openbare bronnen blijkt dat in Pec burgers werden vermoord. Verweerder heeft om deze reden dan ook terecht geconcludeerd dat eveneens sprake is van ‘personal participation’.
Zie uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:7757


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Warm welkom bijzonder Afrikaans patiëntje uit Kameroen


DORDRECHT - De bijna 8-jarige Devan Ngoh uit Kameroen werd maandag opgenomen op de kinderafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis.
 
Burgemeester Brok overhandigt Devan een Oranje-shirt, onder toeziend oog van Truus Treep en de vader van Devan.
Burgemeester Brok overhandigt Devan eenOranje-shirt, onder toeziend oog van Truus Treep en de vader van Devan.

Het jongetje is speciaal overgekomen uit Bamenda, de partnerstad van Dordrecht, om door de artsen in Dordrecht te worden onderzocht en eventueel behandeld.
In eigen land weten de dokters niet waar de toevallen, die Devan van tijd tot tijd heeft, vandaan komen.
Burgemeester Brok, die de partnergemeente een warm hart toedraagt, verwelkomde het jongetje.
 Lees hier verder: http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2991440
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Lekker rond Ombudsman: beseffen die moraalriddens niet hoe ze sollicitanten hebben geschaad?

Wellicht was het voor u ook een ontdekking om een bekende naam in vreemdelingenrecht-land te ontdekken bij de sollicitanten naar de baan van Ombudsman. Ik dacht "Jezus het zou je overkomen". Immers, niet iedere werkgever of collega reageert fijn als uitkomt dat iemand elders heeft gesolliciteerd. Misschien krijg je wel daarom niet die cursus aangeboden of die taak toegedeeld. En iedereen beseft dat je dus weg wilt.

Daarom vind ik het echt te braken dat er steeds meer aanwijzingen komen dat mevrouw Voortman van GroenLinks heeft lopen lekken. Mevrouw wilde een andere Ombudsman. Moeten daar dan de rechten van een ander maar gewoon voor aan de kant geschoven? Is dat "door roeien en ruiten gaan voor je idealen" of  "bereid zijn om over lijken te gaan"? Bij het ene bent u de enige mevrouw Voortman die pijn lijdt maar bij het andere lijden anderen door u?


SOLLICITATIES MOETEN VERTROUWELIJK WORDEN BEHANDELD LUI!!!!In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Nieuw ambtsbericht Guinee uit

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Guinee beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Guinese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Guinee (laatstelijk maart 2013). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van april 2013 tot en met mei 2014.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2014/06/23/guinee-2014-06-20/algemeen-ambtsbericht-guinee-juni-2014.pdf

rijksoverheid.nl

Dit is toch het land waarvan werd geclaimd dat de overheidsfunctionaris die de LP's ondertekende er niet zou werken? En waarheen de hongerstakers teruggingen die het ziekenhuis daar verlieten en die zoveel media aandacht in Nederland hadden gekregen? Nou benieuwd of dit soort dingen nog in het Ambtsbericht worden aangekaart.

 In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Business and Human Rights: ICJ welcomes steps towards a new treaty and to strengthen implementation of existing standards

 The ICJ today welcomed the significant steps forward taken by the UN Human Rights Council aimed to develop and strengthen the protection of people from corporate human rights abuses around the world.
In separate resolutions, the Human Rights Council decided to launch a process to elaborate a treaty on business and human rights and also to act to strengthen the means of implementation by both States and businesses of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
While appreciative of these developments, the ICJ emphasized the need to bridge divisions that appear to have deepened among States and to work to ensure that a future treaty will cover all major businesses enterprises, not only those with a transnational element.
On Thursday, the Council adopted a resolution establishing an Intergovernmental Working Group to start a process of drafting treaty in the field of business and human rights.
The ICJ and many other human rights proponents have long affirmed the need for a new legally binding instrument to ensure legal accountability of business enterprises and access to justice for victims of human rights abuses involving businesses.
The ICJ also considers that a treaty will set common global standards backed by legal obligations for States to use the force of the rule of law to ensure human rights compliant corporate conduct.
Today, Friday, the Council adopted a second resolution, this time strengthening the implementation of the existing Guiding Principles on Business and Human Rights.
The new resolution promotes National Action Plans, a UN Fund for capacity building and stresses the need to focus on access to justice for victims of business corporations’ abuses.
The ICJ considers the two resolutions to be complementary.
It will work towards the development of an effective treaty as well continuing to support the process of implementation of the non-legally-binding Guiding Principles.
“The two resolutions are important steps ahead”, said Carlos Lopez, Senior Legal Adviser leading the Business and Human Rights Programme at the ICJ. “The elaboration of a new treaty should be seized upon by all States as an opportunity to fill the serious gaps in accountability and access to remedies for victims of human rights abuses involving businesses.”
A number of such gaps were identified in an ICJ report released early this month.
Amidst a charged political atmosphere at the Council, the decision to initiate the treaty-making process was taken by a vote rather than by consensus, with 20 voting in favour, 14 against, and 13 abstaining.
The ICJ regrets that negotiations among States failed to reach consensus or wider agreement and that the result was a highly divisive vote.
It will be crucial for all States and civil society members who want to see an effective treaty serve the promotion and protection of human rights to adopt a rigorously constructive approach and to make every possible effort to reach out to those States who have indicated they do not support the process that has been initiated, the ICJ says.
The ICJ is concerned that the resolution to establish the treaty process includes language that seeks an exclusive focus on transnational business in any future treaty.
The ICJ will continue to work for a treaty that covers all major businesses, national or international.
Victims’ access to justice should not depend on whether or not a business happens to cross national boundaries, the organization adds.
Contact:
Carlos Lopez, Senior Legal Adviser, ICJ Business and Human Rights Programme, t +41 22 979 3816, carlos.lopez(a)icj.org
Ian Seiderman, ICJ Director Law and Policy, t +41 22 979 3837, ian.seiderman(a)icj.org


Vindplaats:  http://www.icj.org/business-and-human-rights-icj-welcomes-steps-towards-a-new-treaty-and-to-strengthen-implementation-of-existing-standards/

Maar wie is dan partij? Bij een verdrag gaat het toch om afspraken tussen staten en niet zoals met een contract met individuen of rechtspersonen?

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Unaccompanied minor asylum-seekers: a step in the right direction? (artikel over minderjarigen en Dublin)


The EU’s Dublin system on the allocation of responsibility for asylum-seekers, which sets out rules determining which single Member State has responsibility for considering an asylum-seeker’s application, has long been decried as unworkable and an infringement of human rights. These broader arguments will be addressed in a future post on this blog, but for the moment it’s a good time to have a look at yesterday’s proposal from the Commission to ameliorate the Dublin system’s effects a little.
The proposal only covers applications by unaccompanied minors, who make up a small proportion of the total number of asylum-seekers. Nevertheless, they constitute a particularly vulnerable group. Currently, the Dublin III Regulation states that the Member State responsible for an unaccompanied minor asylum-seeker is the Member State where a family member or sibling of the minor is legally present, if that is in the best interests of the child. A ‘family member’ is defined as a spouse, parent or guardian (if the minor is unmarried), or child of the asylum-seeker, if the family already existed in the country of origin. If the minor is married but his or her spouse is not in the EU, then the Member State where his or parents are legally present is responsible.
Continue reading the long and informative article here: http://eulawanalysis.blogspot.nl/2014/06/unaccompanied-minor-asylum-seekers-step.html


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Congolese Strafhofgetuigen mogen worden teruggestuurd naar Congo

vrijdag 27 juni 2014
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mocht drie vreemdelingen uit de Democratische Republiek Congo asielvergunningen weigeren. Dit betekent dat de vreemdelingen mogen worden teruggestuurd naar Congo. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (27 juni 2014).
De vreemdelingen waren door het Internationaal Strafhof als getuigen naar Den Haag gehaald. Zij hebben in Nederland asiel aangevraagd omdat zij bij terugkeer naar Congo represailles vrezen van de Congolese president. Zij beschuldigden hem in hun getuigenis bij het Strafhof van oorlogsmisdaden. Ook vrezen zij dat zij in Congo geen eerlijk proces zullen krijgen. Zij worden daar verdacht van betrokkenheid bij een rebellenbeweging en vrezen dat het proces tegen hen zal uitmonden in de doodstraf.

Afspraken tussen Strafhof en Congo

De staatssecretaris heeft de asielaanvragen van de drie Congolezen afgewezen, onder verwijzing naar afspraken die het Strafhof met Congo heeft gemaakt over de terugkeer van de vreemdelingen. Die afspraken houden onder meer in dat medewerkers van het Strafhof de vreemdelingen in Congo regelmatig kunnen bezoeken om hun veiligheidssituatie te beoordelen. Ook zal het Strafhof toezicht kunnen houden op gerechtelijke procedures tegen hen. Daarnaast hebben de Congolese autoriteiten het Strafhof de veiligheid van de drie mannen na terugkeer in Congo gegarandeerd en toegezegd dat een eventuele doodstraf niet zal worden uitgevoerd.

Wederzijds vertrouwen

De Raad van State is van oordeel dat "aan de protective measures en toezeggingen van de Congolese autoriteiten aan het Strafhof groot belang mag worden gehecht". De hoogste bestuursrechter verwijst daarvoor naar het oprichtingsverdrag van het Strafhof en naar een uitspraak van het Strafhof zelf. Daarin staat dat de samenwerking tussen het Strafhof en Congo is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Bovendien zijn de afspraken niet alleen bindend voor Congo tegenover het Strafhof, maar ook tegenover alle landen die bij het Strafhof zijn aangesloten. De Raad van State betrekt daarbij ook dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat Congo de afspraken niet zal nakomen. Verder is van belang dat de vreemdelingen hun beschuldigingen aan het adres van de president al eerder hadden geuit, zonder dat zij daardoor problemen hebben ondervonden. Het is dan ook "niet aannemelijk" dat de vreemdelingen bij terugkeer moeten vrezen voor een slechte behandeling, een oneerlijk proces, of de doodstraf, aldus de hoogste bestuursrechter.
Lees hier de volledige tekst van de uitspraken met zaaknummers 201310217/1, 201310221/1 en 201310225/1.

 Persbericht Raad van State: http://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=653


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Find out how psychotherapy can help torture survivors rebuild their lives
(ARTICLE BY AMNESTY: IN ENGLISH)


Artikel in Amnesty International blad hier online te lezen:

http://issuu.com/amnestywire/docs/wire_julyaug14/8 IN ENGLISH

Het artikel geeft aan dat mensen vaak door hun asieladvocaat hierheen verwezen werden en erg veel baat hebben van dit lotgenotencontact onder begeleiding van deskundigen.


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

What makes the Dutch Dutch?” Workshop 30 October 2014 (Leuk voor clienten!!!)


For Whom? For newly arrived expats (and expat partners) to give them a head start when settling into Dutch society. Aimed at people who want to make the best of their stay in the Netherlands and who want to get to grips with the Dutch quickly.

What do I get? Participants will receive an introduction to the Dutch language, as well as practical information on the Dutch labour market and Dutch culture. This workshop provides the participants with all they need to know to make their stay in the Netherlands a success.

How Much? This full day workshop costs 185 Euros ex VAT (224.95 Euros incl. VAT) per person, including lunch and drinks.

Where? The workshop takes place at our lovely office in Rotterdam, the Netherlands.

Questions? Feel free to contact Nannette Ripmeester via n.ripmeester[at]labourmobility.com or ring us at the office (+31 (0)104 776 816).

http://www.labourmobility.com/workshops-corporate/expats/In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

25 juni 2014

Willen lagere rechtbanken aub ook hun vreemdelingenrecht uitspraken publiceren?

Als je bij de rechtbank werkt merk je gelijk dat rechters vooral naar uitspraken van de Afdeling Bestuursrecht kijken en minder naar uitspraken van collega rechters in den lande. Logisch natuurlijk omdat de Afdeling de hoger beroepen doet en doorslaggevend is welke richting de jurisprudentie op gaat. Je kan als lagere rechter er wel tegen in gaan maar dan wordt die uitspraak wellicht omgeschoffeld in een hoger beroepsprocedure. Dus het is wel zaak te weten wat die Raad van State dan vindt.

Misschien dat daarom op rechtspraak.nl vooral de uitspraken van de Raad van State komen te staan. Een rechter bij een rechtbank vindt zijn eigen zaak wellicht totaal niet zaaksoverstijgend belangwekkend en gaat het niet bij rechtspraak.nl indienen voor publicatie. Maar door die lagere rechtspraak niet te publiceren loopt derechtshulpverlener of onderzoeker heel wat praktische informatie mis. Wordt er wel uitgezet naar China? Is het moeilijk om aan papieren uit land X te komen als je wilt naturaliseren? Welke advocaat doet zijn werk niet goed? Hoe wordt er met praktische dingen omgegaan? Aangezien Hoger Beroep alleen kan wanneer er een rechtsbeginsel verkeerd zou zijn geinterpreteerd en er niet naar feiten wordt gekeken zijn juist die uitspraken van de rechtbank om de hoek een kijkje in de keuken.

Dus dames en heren rechters: laat u niet leiden door juridische bescheidenheid maar gewoon publiceren. We kunnen namelijk veel van uw werk leren. En de IND heeft wel alle uitspraken als procespartij dus zie het maar als meewerken aan "Fair play".


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

€ 225,00 leges moeten betalen voor een verblijfsvergunning is niet onevenredig zegt Raad van State (uitspraak)

ECLI:NL:RVS:2014:2265

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 20-06-2014
Datum publicatie 25-06-2014
Zaaknummer 201210464/1/V1
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
 
 
5. De vreemdeling heeft een aanvraag ingediend om wijziging van de beperking van een aan hem verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in "verblijf bij echtgenote S. Ghaddari". In verband hiermee heeft de staatssecretaris € 830,00 aan leges geheven. Bij het besluit van 9 december 2013 heeft de staatssecretaris onder verwijzing naar het in zijn brief van 28 november 2012 aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken I, 2012/13, 31549, K) genoemde nieuwe legestarief van € 225,00 bepaald dat in verband met dit nieuwe tarief en met de vergoeding van de wettelijke rente aan de vreemdeling een bedrag van € 710,61 zal worden gerestitueerd.
5.1. De vreemdeling betoogt dat een legesheffing van € 225,00 in strijd is met richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PB 2003 L 251) en verwijst hiertoe naar het arrest van het Hof van Justitie van 26 april 2012, C-508/10, (www.curia.europa.eu). Volgens de vreemdeling volgt uit dit arrest dat een legesheffing van € 225,00 onevenredig is.
5.2. Uit de uitspraak van de Afdeling van 17 juni 2014 (in zaak nr. 201400377/1/V1) volgt dat dit betoogt dient te falen.
6. Het beroep is kennelijk ongegrond.

Hier staat de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2265


Dit http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2355 is de uitspraak waarnaar wordt verwezen en waarin het hele leges verhaal uiteen wordt gezet.


2.5. Uit het arrest kan voor deze zaak worden afgeleid dat Nederland bij het vaststellen van het legesbedrag voor de afgifte van een mvv volgens richtlijn 2003/86 beschikt over een beoordelingsmarge, maar dat de legesheffing geen belemmering mag vormen voor de uitoefening van de door richtlijn 2003/86 toegekende rechten. Hiervan kan sprake zijn indien de legesheffing aanzienlijke financiële gevolgen heeft. Ook mag de hoogte van de leges niet in strijd komen met het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel.
Hoewel de Afdeling in voormelde uitspraak van 9 oktober 2012 heeft overwogen dat de overwegingen van het Hof in het arrest van overeenkomstige toepassing zijn binnen de context van richtlijn 2003/86, betekent dit niet dat het enkele feit dat het arrest betrekking had op legesbedragen variërend van € 188,00 tot € 830,00 tot de conclusie moet leiden dat een legesheffing van € 225,00 een belemmering kan vormen voor de uitoefening van de door richtlijn 2003/86 toegekende rechten, dan wel dat deze legesheffing in strijd is met het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. De staatssecretaris beschikt bij de vaststelling van het legesbedrag immers over een beoordelingsmarge. Uit punt 76 van het arrest volgt dat de staatssecretaris de hoogte van het legesbedrag mag laten afhangen van het type onderzoek dat hij dient te verrichten. De staatssecretaris heeft deugdelijk gemotiveerd dat bij een aanvraag om verlening van een mvv of een verblijfsvergunning volgens richtlijn 2003/86 een omvangrijkere beoordeling moet plaatsvinden dan bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning volgens richtlijn 2003/109, op welke richtlijn het arrest betrekking heeft, en dat deze omvangrijkere beoordeling een hoger legesbedrag rechtvaardigt. Dat voor een aanvraag om gezinsherenging volgens artikel 16, eerste lid, van richtlijn 2003/109 een lager legesbedrag wordt geheven dan voor een aanvraag om gezinshereniging volgens richtlijn 2003/86, is het gevolg van de keuze van de staatssecretaris om per richtlijn één legesbedrag te hanteren. Met deze keuze overschrijdt de staatssecretaris de hem toekomende beoordelingsmarge niet. Voorts heeft de staatssecretaris zijn stelling dat een legestarief van € 225,00 in een redelijke verhouding staat tot de legestarieven die in andere lidstaten voor een aanvraag voor gezinshereniging worden geheven ter zitting gestaafd met een overzicht van deze legestarieven.
 

Cursus: Vreemdelingenrecht advisering, verdieping 6 pnt.

Inleiding
De vreemdelingenrechter wordt met regelmaat geconfronteerd met (schriftelijke) adviesstukken. Centraal staat de betekenis en status van deze stukken enerzijds voor het bestuursorgaan en anderzijds voor de (toetsing door de) vreemdelingenrechter.

Inhoud
Besproken wordt de betekenis van (schriftelijke) adviesstukken voor het bestuursorgaan en voor de (toetsing van de) vreemdelingenrechter. Aan de orde komt de status van de ambtsberichten, taalanalyses, leeftijdonderzoeken, medische adviezen, economische en culturele adviezen en andere stukken. Daarnaast zullen de docenten nader ingaan op de vraag of dergelijke stukken vatbaar zijn voor (tegen)bewijs en welke eisen aan dergelijke stukken dienen te worden gesteld.

Voorkennis
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij basale kennis heeft van en enige ervaring heeft in het vreemdelingenrecht.


Doelgroep
Leden zittende magistratuur en ervaren gerechtssecretarissen werkzaam in de vreemdelingenkamer en raio's in de verdiepingsstage.

Doel
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer de kennis van en inzicht in de problematiek van de advisering vergroot.


Docenten
Mw. mr. H.T. Masmeyer, Directeur, trainer/coach bij Curious Minds Unlimited en mw.mr.dr. K.M. Zwaan, academisch coördinator Centrum voor Migratierecht, RU Nijmegen

Prijs: €310,00
Dagen Aanvang Beschikbaar
26 sep 2014 09:30u -2
Locatie: SSR Locatie Utrecht
22 sep 2015 09:30u 24
Locatie: SSR Locatie Utrecht

Meer info: http://www.ssr.nl/?page=opleiding&cursusId=3967&jaar=huidig

PS: Mocht u een cursus organiseren schroom niet om te vragen of ik die hier wil plaatsen.
Cursus Vreemdelingenrecht op Mauritius

Cursusdata: 01 november 2014 t/m 04 november 2014
Reisdatum: 30 oktober 2014 t/m 08 november 2014
18 punten
 
 
Informatie over deze cursus 
 
Van zaterdag 1 november tot en met dinsdag 4 november 2014 wordt er een cursus Vreemdelingenrecht georganiseerd op Mauritius met als docenten de mrs. Alexandra Nederveen en Martijn Strooij, verbonden aan het advocatenkantoor Hamerslag & van Haren in Amsterdam en waarschijnlijk Marieke van Ek, eveneens advocaat in Amsterdam bij Prakken d’Oliveira, Human Rights Lawyers.
De gehele studiereis zal zijn van donderdag 30 oktober om 12.30, wanneer u met Air France vertrekt en de volgende ochtend, na een tussenstop in Parijs, ter plekke aankomt.
De terugreis is op vrijdag 7 november om 21.05 met aankomst in Nederland zaterdagochtend om 8.35 uur.
Voor de inhoud van de cursus kunt u “klikken” op het blokje cursusinhoud.

Het verblijf zal zijn in Hotel le Mauricia.

De prijs, op basis van een twee-persoonskamer, logies/half/pension, vlucht met Air France, transfers en excursies, is € 3.050,00 inclusief de luchthavenbelasting en overige taxen. De kosten voor de partner worden € 2.525,00.
De toeslag voor een eenpersoons kamer bedraagt € 260,00.
De toeslag economy comfort class is € 785,-. Toeslag business-class op aanvraag. Deze prijzen zijn onder voorbehoud dat er geen prijswijzigingen volgen en de inschrijftermijn eindigt op 1 juli as. 
 
 

Inburgeraar moet portfolio maken

Het inburgeringsexamen voor buitenlanders die in Nederland willen komen wonen, verandert op 1 januari. De nieuwkomers moeten niet alleen de Nederlandse taal leren spreken, maar ook een portfolio over de Nederlandse arbeidsmarkt inleveren.

Lees verder hier bij de NOS: http://nos.nl/artikel/666269-inburgeraar-moet-portfolio-maken.html

Gaat het hier nou om het inburgeringsexamen in het buitenland of hetgeen men hier in Nederland moet doen? 


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

De 1 F Discussie: Schindlers afwijzen of beulen laten rondlopen? En moet je beschuldigingen staven?

In de media kwamen afgelopen week twee verschillende visies op het Nederlandse 1 F beleid naar voren.
Wat is 1F? 1 F is het artikel in het Vluchtelingenverdrag wat misdadigers uitsluit van dat verdrag.

 • F.The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:
  • (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;
  • (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;
  • (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations
    
In het verleden ontdekten Afghaanse vluchtelingen hier in Nederland na een machtswisseling in het land van herkomst opeens hun voormalige beulen die jaren later hier ook asiel hadden aangevraagd. Als gevolg daarvan heeft Nederland voor Afghanen een speciaal 1F beleid waar iedereen die bijvoorbeeld bij de Geheime Dienst werkte geen asiel kan krijgen.

Bij landen waar geen speciaal Nederland beleid geldt geldt de gewone (internationale) jurisprudentie over 1F met dingen als "Knowing participation" etc.

Je ziet per land wel veel verschillen hoe zaken worden aangepakt. Het lijkt er op dat Nederland echt op oorlogsmisdadigers focust terwijl Engeland ook gewone misdadigers aanpakt. Maar in Engeland lijkt dan de behandeling van die zaak meer op een strafzaak terwijl je hier als Afghaan die zelf nooit iets verkeerds heeft gedaan de schuld van je collega's in de schoenen kan worden geschoven. Ben je dan een Nazi  punt uit of kan je dan ook een Schindler zijn die als nazi mensen redde?  Ik heb me laten vertellen dat Canada heel streng was maar dat men daar van "groepsschuld" af zou zijn gestapt.

Maar kort en goed gezegd: lees vooral beide artikelen:

'Geen meelij met foute asielzoeker'

door Jorn Jonker
DEN HAAG - De aanpak van vluchtelingen die waarschijnlijk ernstige misdaden hebben gepleegd, is helemaal niet te streng. Deze mensen worden onterecht als zielig afgebeeld en het is oneerlijk dat juist zij vaak niet worden uitgezet.
Dat schrijft de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (Favon) aan de Tweede Kamer en aan verantwoordelijk staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie).

Lees verder hier in de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22757812/___Geen_meelij_met_foute_asielzoeker___.html

In dezelfde periode stond er in Vrij Nederland een stuk over een  65-jarige Rwandese apotheker die na 14 jaar verblijf in Nederland opeens zijn vluchtelingenstatus zag afgepakt omdat hij aan de genocide zou hebben meegedaan:

'Mugenzi redde mensen'

Door Anneke Verbraeken
 
 
De Nederlandse overheid negeert informatie over 
genocideverdachten, zegt een Rwandese vertrouwensadvocaat. Is Joseph Mugenzi een onschuldige verdachte? Met dank aan een dappere klokkenluider is er voor het eerst tegenspel geboden aan Fred Teeven en de IND.
 


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

19 juni 2014

Gevonden op Facebook: immigratie - het is maar hoever je teruggaat


 

Verzoek om opvang uitgeprocedeerde - Voorlopige voorziening afgewezen (uitspraak)

 ECLI:NL:RBDHA:2014:7503

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 13-06-2014
Datum publicatie 19-06-2014
Zaaknummer SHE 14/1736
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie
Verzoek om een voorlopige voorziening. Verzoek om opvang aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Zorgplicht. Vervolg op uitspraak van de Afdeling van 24 februari 2014. Opvang in vrijheidsbeperkende locatie (VBL).


Verweerder heeft in het bestreden besluit uiteengezet dat het onderdak waar verzoekster om heeft verzocht voorhanden is. Volgens verweerder kunnen vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf zich melden bij de Dienst terugkeer en vertrek (DT&V) voor onderdak in de VBL in Ter Apel. Voor zover sprake is van een medische problematiek, bestaan ook daarvoor voorzieningen in de VBL. Verweerder heeft uiteengezet dat het verblijf in de VBL gepaard gaat met het opleggen van een vrijheidsbeperkende maatregel conform artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000). Essentieel onderdeel van het onderdak in de VBL is het werken aan vertrek. Uit de Vw 2000 vloeit voort dat vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf een wettelijk plicht hebben om Nederland te verlaten (wettelijke vertrekplicht). Juist om hun terugkeer te kunnen organiseren biedt Nederland deze vreemdelingen de mogelijkheid om tijdelijk onderdak te krijgen in de VBL, waar de DT&V hen ook kan ondersteunen bij het organiseren van het vertrek. Volgens verweerder bestaat voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf dus een oplossing in de vorm van onderdak die gepaard gaat met het werken aan een realistisch toekomstperspectief. Hiermee wordt het belang van vreemdelingen zonder zicht op verblijf in Nederland het beste gediend, aldus verweerder in het bestreden besluit.
Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter bestaat, gezien de thans beschikbare gegevens en de door partijen over en weer ingenomen standpunten, geen grond voor het oordeel dat verweerder met het aldus geboden onderdak in dit geval niet heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht zoals weergegeven in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 februari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:722). Dat het onderdak gepaard gaat met een vrijheidsbeperkende maatregel en verweerder in dat verband van verzoekster vraagt om mee te werken aan haar uitzetting, acht de voorzieningenrechter voorshands niet ontoelaatbaar. Voor zover verzoekster meent dat thans geen zicht bestaat op uitzetting omdat zij buiten haar schuld niet kan terugkeren naar Macedonië, ligt het op haar weg een daartoe strekkende verblijfsaanvraag in te dienen teneinde haar verblijf in Nederland te legaliseren. Voor zover verzoekster medische behandeling behoeft, moet worden vastgesteld dat verweerder in het bestreden besluit heeft uiteengezet dat daarvoor voorzieningen aanwezig zijn in de VBL. Dat, zoals verzoekster stelt, zij een behandelrelatie heeft in ’s-Hertogenbosch en zij belang heeft bij voortzetting van die behandeling, is op zichzelf genomen onvoldoende voor het oordeel dat van haar niet gevergd kan worden in de VBL te verblijven.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl
 
De hele uitspraak staat hier:  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:7503
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Niet iedere Christen heeft bij terugkeer naar Egypte te maken met vervolging (Uitspraak raad van State)

Gevonden in deze uitspraak:

ECLI:NL:RVS:2014:2164
Instantie Raad van State
Datum uitspraak 11-06-2014
Datum publicatie 18-06-2014
Zaaknummer 201304298/1/V34. De vreemdeling heeft betoogd dat de staatssecretaris in de omstandigheid dat hij tot de groep van koptische christenen in Egypte behoort, ten onrechte geen aanleiding heeft gezien hem een verblijfsvergunning asiel te verlenen. Ter staving daarvan heeft de vreemdeling verwezen naar het thematisch ambtsbericht 'Christenen in Egypte' van juni 2012 (hierna: het ambtsbericht), een ongedateerde verklaring van de Algemene Raad van de Koptisch Orthodoxe kerken in Nederland, het persbericht van 11 mei 2011 inzake een verzoek van Europarlementariër Van Dalen om de positie van kopten topprioriteit te maken (hierna: het persbericht van 11 mei 2011), het 'International Religious Freedom Report - Egypt 2011' van 30 juli 2012 van het US Department of State (hierna: het rapport van 30 juli 2012) en het arrest van het Hof van Justitie van 5 september 2012, C-71/11 en C-99/11, Y. en Z. (www.curia.europa.eu; hierna: het arrest van 5 september 2012).
4.1. In het besluit van 3 oktober 2012 en het daarin ingelaste voornemen daartoe heeft de staatssecretaris zich op het standpunt gesteld dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij wegens zijn christelijke achtergrond in Egypte problemen heeft ondervonden.
In het verweerschrift van 11 maart 2013 heeft de staatssecretaris in aanvulling op het voorgaande erop gewezen dat het ambtsbericht aanleiding is geweest om het beleid voor christelijke asielzoekers uit Egypte te actualiseren. Dit beleid is neergelegd in de brief van 11 juli 2012 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kenmerk 2012-0000386005). Volgens de staatssecretaris geven de door de vreemdeling overgelegde documenten geen aanleiding om een beleid te gaan voeren waarbij het enkele behoren tot de christelijke bevolkingsgroep in Egypte voldoende is voor het verlenen van een verblijfsvergunning asiel. De verklaring van de Algemene Raad van de Koptisch Orthodoxe kerken in Nederland betreft een uiteenzetting van voormeld beleid en behelst geen onderbouwing van een verslechterde situatie van christenen in Egypte sinds 11 juli 2012. Het persbericht van 11 mei 2011 dateert van vóór het ambtsbericht en het rapport van 30 juli 2012 gaat gelet op de titel over het jaar 2011. Ten slotte heeft de staatssecretaris erop gewezen dat hoewel het algemene beleid voor religieuze minderheden na het arrest van 5 september 2012 opnieuw is vastgesteld, dit gelet op het voorgaande geen aanleiding geeft voor het verlenen van een verblijfsvergunning asiel.
4.2. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 18 juni 2013 in zaak nr. 201207358/1/V2 overwogen dat uit de door de desbetreffende vreemdeling in die zaak overgelegde documenten blijkt dat christenen in Egypte problemen ondervinden en dat de veiligheidssituatie voor christenen na 11 februari 2011 is verslechterd. Uit de door de vreemdeling in de thans voorliggende zaak overgelegde documenten blijkt dit ook. Dit leidt er echter niet toe dat iedere christen afkomstig uit Egypte bij terugkeer te vrezen heeft voor vervolging of een onmenselijke behandeling, ook niet, indien hij daar openlijk invulling aan zijn geloofsovertuiging geeft. Het beroep van de vreemdeling op het arrest van 5 september 2012 faalt reeds hierom.

Hier staat de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2164


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: fondsenwerver met ervaring op het gebied van mensenrechten


RNW promotes free speech through independent journalism and the use of new media. We create thought-provoking content for young people around the globe and provide a safe space for them to tell their stories and exchange ideas.
RNW promotes free speech through independent journalism and the use of new media. We create thought-provoking content for young people around the globe and provide a safe space for them to tell their stories and exchange ideas.
In the RNW Connect team we open up a vacancy for a:
Resource mobiliser
36 hours per week
vacancy number: 14-025
Required profile
• 5-7 years of experience working as a resources mobiliser in the field of RNW's central themes (human rights, sexual rights and democracy and good governance);
• Able to write grants in English;
• Understand all aspects of public and private funding;
• Ability to put together a prospecting plan, build a fundraising strategy and oversee implementation;
• Research experience;
• Good interpersonal communication skills;
• A proven track record and an effective network in our sector.
Offer
• A good salary;
• An international playing field (both internally and externally);
• Fringe benefits according to the labour agreement of the Dutch broadcasting sector;
• A pension programme;
• A friendly work environment;
• The appointment will initially be made for one year.
Information
For more information about the position of resource mobiliser, call Edward van den Berg, Manager RNW Connect + 31 (0) 6 28877486. More information about RNW at www.​rnw.​org.
Application
To apply, please complete the application form at: http://​www.​rnw.​org/​joboffers, and upload your CV and letter of application before 27 June 2014.

Do orginele vacature staat hier: http://www.rnw.org/joboffers/resource-mobiliser

(Uitspraak) Somalische piraten mogen niet voor het einde van hun asielprocedure worden uitgezet (en hoeven geen griffiegeld te betalen)

ECLI:NL:RBDHA:2014:7243

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 13-06-2014
Datum publicatie 13-06-2014
Zaaknummer AWB 14/12589 en AWB 14/13311
 
Het verzoek geregistreerd onder nummer AWB 14/12589
4.Verzoeker heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een schending van artikel 39 van Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van de Europese Unie van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (de Procedurerichtlijn). Hiertoe heeft verzoeker gesteld dat verweerder voornemens is om hem uit te zetten, zonder dat er enige rechterlijke toetsing van het besluit mogelijk is geweest. Doordat schorsende werking wordt onthouden kan niet gesproken worden van een “daadwerkelijk” rechtsmiddel. Artikel 13 van het Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) vereist een effectief rechtsmiddel tegen dreigende schending van artikel 3 van het EVRM. Verzoeker heeft, gelet op zijn asielrelaas, een arguable claim dat hij bij terugkeer naar Somalië een reëel risico loopt op schending van artikel 3 van het EVRM. Dit wordt versterkt doordat verweerder voornemens is om de Somalische autoriteiten in te lichten over het feit dat verzoeker in Nederland is veroordeeld wegens zeeroof. Verzoeker verwijst in dit kader onder meer naar het algemeen ambtsbericht Somalië van december 2013. Uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de rechten van de mens (EHRM), waaronder de arresten Conka tegen België (5 februari 2002, zaak nr. 551564/99, JV 2002/117) en Sultani tegen Frankrijk (20 september 2007, zaak nr. 45223/05, JV 2007/462), volgt dat aan een rechtsmiddel om effectief te zijn in de zin van artikel 13 van het EVRM, schorsende werking moet zijn verbonden. De uitzetting van verzoeker is dan ook in strijd met artikel 13 van het EVRM.
5.Ingevolge artikel 39, eerste lid, van de Procedurerichtlijn zorgen de lidstaten ervoor dat voor asielzoekers een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie openstaat tegen een beslissing die inzake hun asielverzoek is gegeven. Ingevolge het derde lid, onder b, van dit artikel stellen de lidstaten in voorkomend geval overeenkomstig hun internationale verplich-tingen voorschriften vast betreffende de mogelijkheid van een rechtsmiddel of beschermende maatregelen wanneer het rechtsmiddel overeenkomstig het eerste lid niet het gevolg heeft dat asielzoekers in afwachting van de uitkomst in de betrokken lidstaat mogen verblijven.
6.
De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Het niet treffen van de verzochte voorziening kan leiden tot een situatie waarin verzoeker uit Nederland wordt gezet, terwijl de rechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan in de beroepszaak. Dat een dergelijke uitzetting onomkeerbare gevolgen voor verzoeker kan hebben, is op dit moment niet uit te sluiten. De voorzieningenrechter is, anders dan verweerder, van oordeel dat op basis van het dossier zoals dat thans voorligt, waarbij er nog geen beroepsgronden zijn ingediend en de termijn voor het indienen van de gronden ook nog niet is verstreken, geen weloverwegen (voorlopig) oordeel over verzoekers beroep tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag en het opgelegde inreisverbod genomen kan worden, zodat op voorhand ook niet kan worden uitgesloten dat verzoeker bij terugkeer naar Somalië een risico loopt als bedoeld in artikel 3 van het EVRM.
De voorzieningenrechter volgt verweerder verder niet in zijn standpunt dat het feit dat de zaak van verzoeker nu met spoed behandeld moet worden volledig aan hem zelf te wijten is, omdat hij pas in een laat stadium kenbaar heeft gemaakt een asielaanvraag te willen indienen. Het gegeven dat verzoeker als gevolg van zijn asielaanvraag thans niet meer in strafrechtelijke detentie zit maar in vreemdelingenbewaring verblijft, waarbij op verweerder (onder meer) de verplichting rust om voortvarend te werken aan verzoekers uitzetting en om de inbewaringstelling zo kort mogelijk te laten duren (artikel 18 van de Procedurerichtlijn), is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen reden om in het kader van de afdoening van verzoekers asielaanvraag niet de nodige (procesrechtelijke) zorgvuldigheid te betrachten. Ook verweerders stelling ter zitting dat er een afspraak met de Somalische autoriteiten zou zijn gemaakt dat verzoeker vóór 1 juli 2014 moet worden overgedragen aan die autoriteiten, maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dat aan het uitgangspunt van een zorgvuldige procedure en de mogelijkheid tot het instellen van een effectief rechtsmiddel moet worden getornd. De voorzieningenrechter benadrukt verder dat toewijzing van de verzochte voorziening in dit geval neerkomt op een ordemaatregel, waarbij op geen enkele wijze wordt vooruitgelopen op een beoordeling van verzoekers beroep.
7.Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van verzoeker om de uitspraak van de rechtbank in de beroepsprocedure af te wachten zwaarder dient te wegen dan het belang van verweerder om reeds nu tot uitzetting van verzoeker over te gaan. Het besluit van verweerder van 23 mei 2014 wordt geschorst totdat is beslist op het beroep. Dit betekent dat verzoeker op dit moment niet kan worden uitgezet.
8.De voorzieningenrechter veroordeelt verweerder in de door verzoeker gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de voorzieningenrechter op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 974,- (1 punt voor het indienen van het verzoekschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van € 487,- en een wegingsfactor 1).


Het verzoek geregistreerd onder nummer AWB 14/13311
9.Verzoeker heeft verzocht om vrijstelling van het griffierecht, aangezien hij vanaf zijn overbrenging naar Nederland gedetineerd zit en hij geen andere inkomsten heeft dan spaarzame inkomsten uit arbeid in strafrechtelijke detentie. Verzoeker kan daarom het griffierecht niet betalen.
10.De voorzieningenrechter is van oordeel dat in dit specifieke geval, met inachtneming van de in rechtsoverweging 9. genoemde omstandigheden, de verplichting tot het betalen van een bedrag van € 165,- voor de behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening een wezenlijke inbreuk vormt op het onder andere door artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie gewaarborgde recht op toegang tot de rechter. De voorzieningenrechter vindt steun voor dit oordeel in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 juli 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BR1257). Verzoeker is daarom vrijgesteld van het betalen van het griffierecht.
11.De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat nu aan verzoeker, zoals hiervoor is overwogen, reeds een voorlopige voorziening is toegewezen die er toe strekt dat verzoeker niet kan worden uitgezet totdat op zijn beroep is beslist, hij bij de beoordeling van dit verzoek geen belang meer heeft. De voorzieningenrechter wijst dit verzoek daarom af.
 De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:7243
 
Niet zo verrassend toch  Wat wilde de IND nou uitproberen? Die opmerking over het niet kunnen betalen van griffiegeld echter kan nog wel eens precedentwerking hebben voor andere zaken. Er zijn meer mensen die niet aan griffiegeld zouden kunnen komen.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator