Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2010 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

'Zwitsers gaan buitenlandse boeven uitzetten'

BERN (ANP) - Een omstreden voorstel om niet-Zwitsers voortaan automatisch het land uit te zetten bij een veroordeling, lijkt zondag te zijn aangenomen. Volgens een prognose van omroep SRG stemde 53 procent van de Zwitsers zondag bij een referendum voor het plan.

De foutenmarge van de peiling is echter 3 procent, zodat er nog een kleine kans is dat het plan is afgewezen.

Het voorstel komt van de rechtse Zwitserse Volkspartij SVP, de grootste partij van het land. Iedere Nederlander of andere niet-Zwitser die in het Alpenland schuldig wordt bevonden aan bepaalde strafbare feiten, verliest voortaan vanzelf zijn verblijfsvergunning. Nu zetten rechters ongeveer drie- à vierhonderd mensen per jaar uit bij een veroordeling. Bij automatische verbanning zou dat verviervoudigen naar circa 1500 per jaar.

De SVP gebruikt posters waarbij witte schapen enkele zwarte schapen van een Zwitserse vlag trappen.

Bron: http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbuitenland/7704485/Zwitsers-gaan-buitenlandse-bo…

Klasgenoten in actie tegen de uitzetting van Sahar (13)

Leeuwarden - Klas 2D en andere leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden verzetten zich tegen de dreigende uitzetting van hun klasgenoot Sahar Hibrahim Ghel (13) en diens familie, oorspronkelijk uit Afghanistan. Met posters, flyers, een handtekeningenactie, een brief aan de raad en een hyvespagina proberen ze de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op andere gedachten te brengen. De hyvespagina had vanochtend, nog geen etmaal na de opening, al bijna duizend leden.
,,Sahar woont al meer dan tien jaar in Nederland en ze is sindsdien al tien keer verhuisd”, legt klasgenoot Anna Jansma uit. ,,Al die tijd zitten zij en haar familie in een procedure. Ik geloof dat het nu al de zesde is.” Tot twee weken geleden woonde het gezin in het asielzoekerscentrum van Sint Annaparochie. Inmiddels zit het op gezag van de IND in Den Haag, in afwachting van uitzetting. ,,Het is nu duidelijk dat ze niet in Nederland mogen blijven, maar ze kunnen nog in hoger beroep, geloof ik.” De klas krij…

Commissie Meijers schetst kaders immigratiebeleid kabinet

Verschillende onderdelen van het regeerakkoord kunnen wellicht niet worden gerealiseerd omdat ze op internationale en Europese kaders stuiten. Dat schrijft de ‘Commissie Meijers’, een denktank van rechtswetenschappers op het gebied van Europees migratie- en strafrecht.

De Commissie Meijers zet daarin uiteen met welke juridische grenzen de regering rekening moet houden bij de tenuitvoerlegging van de plannen.

Belangrijkste bevindingen in het rapport zijn:

Beperkingen op gezinshereniging zijn slechts terughoudend toegestaan; Maatregelen in kader van gezinshereniging moeten niet alleen worden getoetst aan EU-recht maar ook aan art 8 EVRM (recht op gezinsleven); Beperkingen betreffende huwelijk en gezinsmigratie vereisen aanpassing Gezinsherenigingsrichtlijn en Verblijfsrichtlijn. Die aanpassingen moeten de toets doorstaan van art 8 EVRM, de rechten van het kind en non-discriminatie; Op grond van het associatieverdag EEG-Turkije zijn nieuwe migratiebeperkingen voor Turkse staatsburgers verb…

Adreswijziging ALT Advocaten

Altadvocaten is sinds september 2009 verhuisd naar het volgende adres.Barentszplein 2 F

1013 NJ Amsterdam


Bij voorbaat dank.E.ArslanAltadvocaten, immigration lawyers

Barentszplein 2F

1013 NJ Amsterdam

Tel:020-6161487

Fax:020-6164629

www.altadvocaten.nl

Law blog

Geen gedwongen uitzetting naar onveilig Somalisch gebied

Nederland zal uitgeprocedeerde asielzoekers uit Somalië wel terugsturen naar sommige provincies van Somalië, maar niet naar de onveilige hoofdstad Mogadishu en mogelijk ook niet naar Centraal- en Zuid-Somalië.

Alleen asielzoekers die uit Mogadishu komen en bovendien niet naar een ander deel van Somalië kunnen, mogen voorlopig in Nederland blijven. Dit zal steeds individueel worden beoordeeld. Daarnaast zal ook op individuele basis bekeken worden of Centraal- en Zuid-Somalië voor de betrokken asielzoeker veilig genoeg zijn om naar terug te gaan. Centraal- en Zuid-Somalië zijn in elk geval niet veilig genoeg voor niet-Somali minderheden, alleenstaande vrouwen en alleenstaande minderjarigen die oorspronkelijk uit Mogadishu komen. Anderen zullen naar een veiliger deel van Somalië terug moeten gaan, zelfstandig of gedwongen, als zij niet op individuele gronden bescherming in Nederland nodig hebben.

Dit schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer…

Wie betaalt of subsidieert dit weblog?

NIEMAND

Zelfs de schrijver heeft er geen profijt van in de zin dat het cliënten trekt omdat die als gevolg van een ernstige ziekte niet meer werkt.

De kosten die aan het bijhouden van de site en het weblog kleven worden enigszins gecompenseerd door het plaatsen van advertenties op die site en dat weblog. Voor iedere lezer van zo'n advertentie wordt een paar cent vergoeding gegeven.

Heeft u zelf profijt van het lezen van dit weblog bedenk dan eens wat voor bijdrage u zou kunnen leveren. Vakliteratuur dubbel in huis? Betaald voor een cursus maar er zelf niet heen kunnen? U zoekt een doel om te sponsoren?Law blog

'Nederland mag Iraakse asielzoekers niet uitzetten'

Nederland mag voorlopig geen Iraakse vluchtelingen terugsturen naar hun land van herkomst. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens woensdag besloten.

Leers had door willen gaan met het uitzetten van asielzoekers, maar deed dit niet
Het Hof vindt dat er per persoon moet worden uitgezocht of het veilig genoeg is om terug te keren, aldus VluchtelingenWerk Nederland (VWN) woensdag.

Bescherming
'Dit is vooral goed nieuws voor de vele Irakezen in Nederland en elders in Europa, want zij kunnen voorlopig nog rekenen op bescherming,' zegt VWN-directeur Dorine Manson in een reactie.

Het uitzetten van de Irakezen is begin deze maand gestaakt in afwachting van de uitspraak van vandaag. In eerste instantie wilde minister Gerd Leers (CDA, Immigratie en Asiel) doorgaan met terugsturen, ondanks dat het Europese Hof dit in een brief had afgeraden.

Brief
De opstelling van Leers leidde tot onvrede bij een groot deel van de Tweede Kamer, vooral omdat hij de brief van het Hof hier…

Tewerkstellingsvergunning alleen bij marktconform salaris

Ter voorkoming van neerwaartse concurrentie op arbeidsvoorwaarden door arbeidsmigranten, verleent UWV aan een werkgever alleen een tewerkstellingsvergunning voor een arbeidsmigrant wanneer de vreemdeling een marktconform salaris ontvangt. De Arbeidsinspectie kan controleren of de arbeidsmigrant inderdaad het door de werkgever opgegeven salaris ontvangt. Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Het marktconform salaris ontvangt is een salaris dat gebruikelijk is in de betreffende sector, veelal het cao-loon. De ondergrens wordt in ieder geval gevormd door het wettelijk minimumloon, zoals vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Controle en sancties
De Arbeidsinspectie kan, al dan niet op verzoek van UWV, controleren of de arbeidsmigrant inderdaad het door de werkgever opgegeven salaris ontvangt. Als blijkt dat de vreemdeling een lager salaris ontvangt dan de werkgever had opgegeven bij de aanvraag voor d…

Als een vreemdeling in bewaring aangeeft asiel te willen aanvragen moet al vanaf dat moment de rem op contacten met de ambassade (uitspraak Raad van State)

LJN: BO4812, Raad van State , 201008794/1/V3

Datum uitspraak: 12-11-2010
Datum publicatie: 24-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: De vreemdeling heeft tijdens de inbewaringstelling te kennen gegeven een asielaanvraag te willen indienen. Ter zitting van de Afdeling heeft de minister uiteengezet dat een vreemdeling van wie op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000) de vrijheid is ontnomen voor het indienen van de asielaanvraag eerst moet worden overgeplaatst naar het aanmeldcentrum Schiphol en aldaar in de gelegenheid wordt gesteld de asielaanvraag in te dienen. Nu een in bewaring gestelde vreemdeling die een asielaanvraag wil indienen aldus voor de daadwerkelijke indiening daarvan afhankelijk is van de minister, dient voor de toepassing van het in paragraaf A4/4.1 van de Vc 2000 neergelegde beleid de door die vreemdeling aan de minister kenbaar gemaakte intentie om een asielaanvraag in te dienen gelijk te worden gesteld …

De Raad van State over moedertaalsprekers bij taalanalyses en het tegenbewijs van contraexpertises (uitspraak)

LJN: BO4899, Raad van State , 200904905/1/V1

Datum uitspraak: 15-11-2010
Datum publicatie: 24-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Uit de uitspraak van de Afdeling van 16 april 2010 in zaak nr. 200903085/1/V1 (www.raadvanstate.nl) volgt dat een taalanalyse die met toepassing van de in die uitspraak weergegeven werkwijze van De Taalstudio is opgesteld, als een deskundigenrapport moet worden aangemerkt, ook al stelt De Taalstudio niet als eis dat de extern ingeschakelde linguïst een moedertaalspreker is. Derhalve kan niet worden geoordeeld dat het BLT, alleen op de grond dat het taalanalisten heeft ingeschakeld die moedertaalspreker zijn, beter dan de door De Taalstudio ingeschakelde linguïst in staat is om de spraak van de vreemdeling te beoordelen. Voorts heeft de staatssecretaris zijn betoog dat het oordeel omtrent de authenticiteit van de spraak van de vreemdeling van de door het BLT ingeschakelde taalanalisten dient te prevaleren…

The Immigrant Song ~ Welcome to Britain Today (Gepamper levert juist aversie op)

Zelfs ik die toch jarenlang gratis danwel beroepsmatig vreemdelingen heb bijgestaan erger me wel eens aan het Sinterklaasgedrag van gemeentes of het onbeschaamd durven vragen van mensen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen.

* Asielzoekers die heel ontvreden doen over het grote rijtjeshuis wat ze net gekregen hebben terwijl jij dat niet eens zou kunnen kopen als alleenstaande hardwerkende academicus.
* Sociale diensten die wanneer een gescheiden allochtoonse dame die net aardig Nederland heeft geleerd aangeeft dat ze nog 4 jaar een uitkering nodig heeft omdat ze door wil leren om later een goede baan te krijgen blij is om haar inzet en akkoord gaan terwijl een doorsnee Nederlandse student die geen stufi meer krijgt of na zijn 27ste ging studeren toch echt geen uitkering krijgt.
* Inburgeringscursussen die door mensen zelf betaald zouden worden maar in de praktijk door de gemeent worden betaald terwijl jij toch echt voor een cursus arabisch zelf moet betalen;
* Gemeentes die …

VACATURE: VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers in VBL Ter Apel

Voor de begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers bij terugkeer naar hun land van herkomst zoekt VluchtelingenWerk vrijwilligers in de Verblijfsbeperkende Locatie Ter Apel. De werkzaamheden vinden plaats op maandagen en woensdagen.

Wat is een Verblijfsbeperkende Locatie?
De asielprocedure heeft een begin en ook einde. Wanneer alle rechtsmiddelen uitgeput zijn en er geen procedure meer loopt, is de asielzoeker in beginsel uitgeprocedeerd. De praktijk wijst uit dat het in bepaalde situaties niet mogelijk is terugkeer van de uitgeprocedeerde asielzoeker binnen 28 dagen vanuit een AZC (Asielzoekerscentrum) te realiseren. In de speciaal opgerichte Verblijfsbeperkende Locatie (VBL) krijgen de uitgeprocedeerde asielzoekers maximaal 12 weken de tijd om hun terugkeer naar het land van herkomst alsnog te realiseren.

Organisaties in de VBL
Er zijn in deze locatie diverse organisaties betrokken bij de uitvoering van het terugkeerbeleid: Dienst Vertrek & Terugkeer(DT&V), Vreemdelingenp…

Geklinkerd

Terwijl in Den Haag minister voor Immigratie en Asiel Leers – onder instemmend geroffel van sommige kamerleden – probeerde uit te leggen waarom hij door zou gaan met de uitzetting van Iraakse asielzoekers hangende een procedure daarover bij het Straatsburgse Hof, presenteerde Amnesty International een schokkend rapport over vreemdelingendetentie in Nederland. Ondanks verbeteringen mede naar aanleiding van een eerder rapport uit 2008, constateert Amnesty nog steeds schendingen van mensenrechten. Een aantal feiten uit het rapport.

Jaarlijks worden er 8.000-10.000 vreemdelingen opgesloten. De meesten daarvan – zo’n 92% van het totaal – zitten vast omdat vaak na jarenlange procedures is komen vast te staan dat ze geen verblijfsrecht hebben. Zij worden op grond van de Vreemdelingenwet bestuursrechtelijk gedetineerd met het oog op uitzetting naar hun land van herkomst. Dit kan wanneer het belang van de openbare orde of de nationale veiligheid dat vordert. Uit het door de rechter gesauveerde…

VACATURE: Woonbegeleider bij een asielzoekersopvang voor 36 uur in Den Helder

Voor een bedrijf in de opvang van vreemdelingen zijn wij op zoek naar een Woonbegeleider. Heb jij affiniteit met deze doelgroep, ben je communicatief vaardig en consequent? Dan is dit misschien wat voor jou!

Functieomschrijving:
- De woonbegeleider is verantwoordelijk voor uitvoering van de basisprocessen. Informeert, instrueert en controleert de bewoners hier ook in
- Informeert, instrueert, controleert, faciliteert en werkt mee met de bewoners in de werkzaamheden in en rond het centrum.
- Voert individuele gesprekken met betrekking tot de specifiek aan hem opgedragen processen.
- Bemant de informatiebalie.
- Signaleert spanningen en spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag.
- Voert sanctionering- en stimuleringsbeleid uit.

Aanbod
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vaardigheden
- Een afgeronde MBO-opleiding of MBO werk- en denkniveau.
- Communicatief vaardig.
- Consequent kunnen zijn, een sterke persoonlijkheid en de discipline kunnen bewaken.
- Affiniteit met de doelg…

Bindend uitzetadvies uitgesteld

Hoger onderwijsinstellingen hoeven de studievoortgang van hun niet-Europese studenten voorlopig niet aan de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) door te geven.

Door problemen met het nieuwe computersysteem van de IND kan de nieuwe wet niet op 1 januari 2011 van kracht worden, schrijft minister Leers aan de Tweede Kamer. In ruil voor de versimpelde procedures moeten studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) straks ieder jaar ten minste de helft van hun studiepunten halen. Als zij niet genoeg studiepunten halen, moet de instelling, die borg staan voor de studenten, dit bij de IND melden. Die trekt dan hun verblijfsvergunning in.

Bezwaren
Sommige instellingen hebben principiële bezwaren tegen de nieuwe maatregelen. Zij willen niet dat de IND op de stoel van de instellingen gaat zitten en vinden het niet de taak van onderwijsinstellingen om de IND te informeren over de studieresultaten van hun studenten.

Praktische vragen
Een aantal …

Massale fraude buitenlandse studenten

De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar ruim een miljoen euro’s aan boetes uitgedeeld aan bedrijven die illegaal buitenlandse studenten in dienst hadden. Bijna de helft van de onderzochte bedrijven hield zich niet aan de regels.

De studenten raken mogelijk hun verblijfsvergunning kwijt. De bedrijven hadden voor studenten geen vergunningen aangevraagd of lieten ze meer uren werken dan toegestaan. Het gaat vooral om studenten uit Suriname en China. Zij werken vooral in de detailhandel en de horeca.

De dienst controleerde 187 bedrijven en dat leverde 178 studenten op die illegaal aan het werk waren. Bij de onderzochte bedrijven werd al wel fraude vermoed.

De Arbeidsinspectie heeft het UWV en de Immigratiedienst (IND) geïnformeerd over de resultaten. Zo mogelijk trekken zij de tewerkstellingsvergunning van de werkgever of de verblijfsvergunning van de student in.

Het wordt voor studenten buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en ui…

Ict-falen bij immigratiedienst al jaar bekend

De Algemene Rekenkamer heeft al in maart gewaarschuwd dat invoering van het nieuwe ict-systeem Indigo bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) per 1 januari niet gehaald zou worden. Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft nu een onderzoek aangekondigd naar de problemen van de invoering van het nieuwe computersysteem. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Door de vertraging bij de invoering kan de nieuwe Wet modern migratiebeleid niet zoals gepland per 1 januari in werking treden. In voorjaar gestartDe IND is in het voorjaar gestart met de invoering van Indigo. Er is toen begonnen met het digitaliseren van alle dossiers. Vervolgens moest de informatie uit het digitale dossier gekoppeld worden aan informatie van andere organisaties. Toen dat op grote schaal werd doorgevoerd, bleek het systeem niet goed te functioneren. Onduidelijk is nog waar het probleem precies zit.
Direct bij de start van het project waarschuwde de Algemene Rekenkamer al dat de deadl…

Denemarken voert puntensysteem voor immigratie in

(Belga) De conservatieve minderheidsregering in Denemarken verscherpt door het invoeren van een donderdag voorgesteld puntensysteem bij gezinshereniging nog eens het migratiebeleid van het Scandinavische land.

De puntentabel beloont academische vorming, talenkennis en beroepservaring. Gewone hereniging van gehuwden zonder deze voorwaarden wordt aanzienlijk moeilijker. Het nieuwe systeem lost de 24 jaar-regel op die tot nu toe van kracht is en die zegt dat immigratie van buitenlandse echtgenoten pas vanaf 24 jaar mogelijk is. Partners onder de 24 kunnen nu wel bij hun partner in Denemarken, maar zij moeten dubbel zoveel punten hebben verzameld als de mensen boven de 24 jaar. Deskundigen menen dat de fel controversiële regeling slaat op zowat 500 mogelijke migranten per jaar. "Gezinshereniging zal niet meer mogelijk zijn zonder opleiding, job of talenkennis", zei minister van Integratie Birthe Ronn Hornbech. De linkse eenheidslijst in de oppositie gewaagt van een "social…

Irakezen mogen tot 24 november niet worden uitgezet (uitspraak raad van State)

LJN: BO3756, Raad van State , 201007707/3/V2

Datum uitspraak: 02-11-2010
Datum publicatie: 12-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen

Inhoudsindicatie: Ter zitting heeft de minister een brief van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het Hof) van 22 oktober 2010 aan de Nederlandse regering overgelegd. In deze brief wordt door het Hof aangekondigd dat het thans aangewezen wordt geacht om ten aanzien van elke Irakese vreemdeling voor wie uitzetting naar Bagdad dreigt, een interim measure te treffen. Volgens de brief is deze beslissing ingegeven door het toenemend aantal verzoeken om het treffen van een interim measure van Irakese vreemdelingen en recente berichtgeving over de algemene veiligheidssituatie in Centraal-Irak van onder meer de United Nations High Commissioner for Refugees. In de brief wordt de Nederlandse regering gevraagd om nadere informatie te verstrekken over de vraag of terugkeer naar Centraal-Irak verantwoord is en wordt aangegeven dat het Hof de kwesti…

Turken voelen zich nog steeds niet thuis

TILBURG - De psychische gezondheid van Turken in Nederland is slechter dan die van autochtone inwoners en ook slechter dan die van Turken in Turkije. De mentale conditie van Turkse vrouwen is nog slechter dan die van hun mannen.

Een belangrijke oorzaak daarvoor is dat Turken zich in Nederland nog steeds niet thuis voelen en dat ze zichzelf als migrant blijven beschouwen: onderweg naar terugkeer naar het vaderland.

Dat concludeert onderzoeker Murat Can in zijn proefschrift Welkom thuis! De beleving van migrant zijn, waarop hij deze maand aan de Universiteit van Tilburg promoveert.

Volgens Can zijn stevige maatregelen nodig om de ongewenste en volgens hem zelfs potentieel gevaarlijke afstand tussen Nederlanders en Turken te verkleinen. (ANP)

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/530860/2010/11/09/Turken-voelen-zich-nog-steeds-niet-thuis.dhtml

Vraag en antwoord: gezinshereniging met volwassen kind

Vraag:
Een goede vriendin van mij woont in Nederland met haar gezin maar haar volwassen zoon woont en werkt in het buitenland. Kan hij in Nederland bij haar komen wonen? Waarom mogen Bulgaren dat wel?

Antwoord:

Als iemand als volwassene in een ander land woont kan hij eigenlijk niet meer een verblijfsvergunning bij zijn ouders in Nederland krijgen. De enige uitzondering is als er iets heel bijzonders aan de hand is dat je niet kan verwachten dat iemand daar alleen achter blijft. Dat is niet zo gauw het geval. Hier zou u echt met een specialist naar de specifieke situeatie van het gezin moeten laten kijken.

Bulgarije en dat soort landen zijn EU landen en op basis van EU regels mogen mensen dan 3 maanden naar Nederland komen of hier wonen als ze inkomen hebben. Dat is anders voor Surinamers. Echter er zijn wel andere mogelijkheden dan gezinshereniging voor deze meneer. Hij zou bijvoorbeeld op een baan als kennismigrant hier in Nederland kunnen solliciteren of een studie aan de Hogeschool …

Wij willen goedkope arbeidskrachten – geen kennismigranten

Wederom een oratie van een bijzonder hoogleraar die beweert dat het saldo van de immigratie ‘uiteindelijk’ positief is. Het is het spiegelbeeld van de kosten- en batendiscussie die eerder door de PVV is aangekaart. Hoe ver ‘uiteindelijk’ in de toekomst ligt, blijft onduidelijk. Na onze dood misschien. Maar ook de nieuwbakken hoogleraar erkent dat immigratie in eerste instantie met (hoge) kosten gepaard gaat. Eerlijk gezegd begrijp ik dat niet goed. Volgens mij zijn de eerste gastarbeiders hier gekomen vanuit de gedachte dat zij een nuttige en vooral goedkope aanvulling waren op het arbeidspotentieel en hielpen zij in eerste instantie met het in leven houden van bedrijfstakken die later toch onderuit zijn gegaan. Eerst waren zij goedkoop en later duur, zeker toen zij werkloos werden en hun familie lieten overkomen. En of hun saldo ‘uiteindelijk’ positief dan wel negatief zal uitpakken, weten we niet, want we kunnen niet in de toekomst kijken, zelfs niet in de nabije. Maar op dit moment…

'Ze lopen in hun eigen land enorm gevaar'

ALBLASSERDAM - De Iraanse asielzoekers Mehrdad, Soheila en Sunny wonen al ongeveer tien jaar in Nederland en hebben zich vier jaar geleden van de Islam bekeerd tot het christendom. Als het aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ligt moet het in Alblasserdam gehuisveste gezin alsnog terug naar haar eigen land. Veel leden van de Grote Kerk in Alblasserdam vinden dit niet kunnen en hebben massaal hun handtekening gezet onder een brief van de kerkenraad aan de rechtbank. Frans Hoek, predikant in de PKN-gemeente, vindt het absurd: "Deze mensen zijn al heel lang in Nederland, hebben hun dochtertje hier laten herbegraven en lopen enorm gevaar in hun eigen land. Waar christenen nauwelijks worden geaccepteerd. Het zou absurd zijn als ze terug moeten. Ik zou er bijna voor in hongerstaking gaan", aldus de dominee.

Door Peter Stam
Mehrdad (42) vluchtte in 2000 als politiek vluchteling vanuit Teheran naar Nederland. Hij was het niet eens met het heersende regime in zijn land en …

Vluchteling verliest status bij terreurdaden

LUXEMBURG (ANP i) - Een vluchteling in de Europese Unie i mag niet automatisch die status kwijtraken als blijkt dat hij tot een terroristische organisatie behoorde. De autoriteiten kunnen wel ingrijpen als blijkt dat de vluchteling zelf verantwoordelijk was voor terreurdaden.

Dat maakte het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg dinsdag bekend. De rechters oordeelden in de zaak van twee Turken van Koerdische afkomst. Beiden waren actief in terreurorganisaties. De ene raakte zijn asiel en vluchtelingenstatus in Duitsland kwijt, de ander kreeg niet eens asiel.

De rechters in Luxemburg vinden dat een lidmaatschap van een terreurorganisatie op zich geen reden is om de vluchtelingenstatus te verliezen. De autoriteiten moeten van elk persoon individueel bekijken of die zich ,,daadwerkelijk'' schuldig heeft gemaakt aan terreur.

Bron: http://www.europa-nu.nl/id/vik5gm9vh1m7/nieuws/vluchteling_verliest_status_bij?ctx=vh1aly4653wh&s0e=vhdubxdwqrzw

Ik ga eens op zoek naar die uitspra…

VluchtelingenWerk dient klacht in tegen Nederlandse wet bij Europese Commissie

AMSTERDAM i (ANP i) - VluchtelingenWerk Nederland dient vrijdag een klacht in bij de Europese Commissie i over de Wet inburgering buitenland. Voor veel mensen in asiellanden is het halen van het certificaat namelijk vrijwel onmogelijk, waardoor gezinnen uit elkaar vallen. De wet discrimineert. Dat heeft een woordvoerder donderdag laten weten.

Het gaat in dit geval om gezinsleden van voormalige asielzoekers, zoals mensen die onder de pardonregeling vielen of hier een vergunning kregen om medische of schrijnende redenen. Volgens de wet moeten mensen in het buitenland die zich bij hun gezin in Nederland willen voegen, in hun eigen land een inburgeringsdiploma halen. VluchtelingenWerk stelt dat dat vaak onmogelijk is. In sommige landen bestaat er geen lesmateriaal in de eigen taal. Het examen wordt op de Nederlandse ambassade afgenomen, maar die is er ook niet overal.

In Afghanistan bijvoorbeeld, is de Nederlandse ambassade al jaren dicht. Afghaanse gezinsleden moeten dus naar Pakistan, w…

Cursus: Actualiteiten Vreemdelingenrecht

Ook in de afgelopen periode is het vreemdelingenrecht in beweging gebleven. De invloed van Brussel op het vreemdelingenrecht neemt toe. Aan de hand van jurisprudentie en wetgeving wordt u bijgepraat over de actuele stand van zaken in het vreemdelingenrecht op het punt van regelgeving, beleid en rechtspraak.
Doelgroep
Advocaten en juristen werkzaam op het gebied van het vreemdelingenrecht

Vorm: interactief college maar graag tevens discussie, mede aan de hand van de bij de deelnemers opgekomen vragen
Niveau: actualiteitencursus

Docent
Dr. T. de Lange, universitair docent bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam
Mr. B.K. Olivier, universitair docent bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam

Datum vrijdag 26 november 2010
Tijd 12.30 - 17.30 uur
Cursusprijs € 375,- inclusief cursusmateriaal, lunch en
consumpties
Locatie Amsterdam
Cursuscode PO493
Studiepunten 4PO

VACATURE: VluchtelingenWerk WOBB zoekt medewerk(st)er Gezinshereniging

Vluchtelingenwerk West- en OostBrabant & Bommelerwaard (WOBB) biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning aan vluchtelingen en asielzoekers die in deze regio woonachtig zijn. Het begeleiden van aanvragen tot gezinshereniging behoort tot onze werkzaamheden, zowel in de decentrale opvang (wanneer een vluchteling zelfstandig woont in een gemeente) als in de centrale opvang (asielzoekerscentrum).

VluchtelingenWerk is voor 's-Hertogenbosch en AZC Vught op zoek naar een

Medewerk(st)er Gezinshereniging (vrijwilligerswerk)

Wij bieden:

Werken in een inspirerende werkomgeving binnen een leuk team
Onkostenvergoeding
Ondersteuning door een beroepskracht
Mogelijkheid tot het volgen van trainingen
Begeleiden van Gezinshereniging trajecten van aanvraag tot aankomst op Schiphol
Wij vragen:

Beschikbaarheid van minimaal 1,5 dag per week
Affiniteit met de doelgroep
HBO werk- en denkniveau
Bij voorkeur woonachtig in redelijke nabijheid van 's-Hertogenbosch
Bereidheid tot het v…

Is studiefinanciering ook inkomen in het kader van gezinshereniging? (uitspraak)

LJN: BO2814, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Rotterdam , 10/25738 en 10/25734

Datum uitspraak: 21-10-2010
Datum publicatie: 03-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: In het arrest van het Hof van Justitie van 4 maart 2010 (JV 2010, 177, Choukroun) heeft het Hof een interpretatie gegeven van het begrip “stabiele en regelmatige inkomsten” als bedoeld in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c, van de Gezinsherenigingsrichtlijn. Ten onrechte heeft verweerder de aanvraag niet getoetst aan dit communautaire kader bij de beoordeling of wordt voldaan aan het middelenvereiste. Inkomsten uit studiefinanciering kunnen, volgens de voorzieningenrechter, worden beschouwd als een voorziening waarop jongeren aanspraak hebben die een opleiding kunnen en willen volgen, waarbij de aanspraak niet wordt toegekend omdat de betreffende jongere niet in staat is stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten te verwerven, maar om d…

Nationaliteit aantonen terwijl er geen paspoort wordt afgegeven (uitspraak rechtbank)

Meneer is ongewenst verklaard en stelt gevaar te lopen bij terugkeer naar Somalië. De IND stelt dat hij niet heeft aangetoond een Somaliër te zijn. Hij zegt geen paspoort te kunnen krijgen maar heeft wel allerlei verklaringen overgelegd. Lees vooral op rechtspraak.nl de hele uitspraak.

LJN: BO3305, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 10/19286 en 09/46962


Datum uitspraak: 20-10-2010
Datum publicatie: 08-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: De rechtbank is evenwel van oordeel dat, gelet op de thans gepresenteerde stukken (in aanvulling op hetgeen in de asielprocedures is gesteld en overgelegd) en de situatie in Somalië, waardoor onderdanen van dat land niet meer in het bezit kunnen worden gesteld van een geldig document voor grensoverschrijding, met als gevolg dat zij in een nadeliger bewijspositie terecht komen ter zake het aannemelijk maken van hun nationaliteit, niet zonder meer de conclusie in voornoemde uitspraak van …

Onvoldoende gefrankeerd bezwaarschrift

Het bezwaarschrift is niet voor het einde van de bezwaartermijn door het Uwv ontvangen. Het poststempel op de postzegel op de enveloppe waarin het bezwaarschrift ter post is bezorgd vermeldt als datum 14 april 2009. Volgens vaste rechtspraak van de Raad komt als regel doorslaggevende betekenis toe aan het poststempel ten bewijze van de datum van de terpostbezorging.

De Centrale Raad van Beroep volgt het Uwv niet in zijn standpunt dat in dit geval geen sprake is van tijdige indiening van het bezwaarschrift nu betrokkene het poststuk onvoldoende gefrankeerd ter post heeft bezorgd en het poststuk vervolgens na het einde van de bezwaartermijn door het Uwv is ontvangen. Het ter post bezorgde stuk is, ondanks onvoldoende frankering, door de TNT - postdienst bezorgd en door het Uwv ontvangen zodat sprake is van een afgeronde verzending.

Nu - afgaande op het poststempel - het bezwaarschrift van betrokkene tijdig ter post is bezorgd op 14 april 2009 en vervolgens op 17 april 2009, dus binnen…

Reproductive health care for asylum-seeking women - a challenge for health professionals

Dealing with pregnancy, childbirth and the care of newborn babies is a challenge for female asylum seekers and their health care providers. The aim of our study was to identify reproductive health issues in a population of women seeking asylum in Switzerland, and to examine the care they received. The women were insured through a special Health Maintenance Organisation (HMO) and were attending the Women’s Clinic of the University Hospital in Basel. We also investigated how the health professionals involved perceived the experience of providing health care for these patients.

Methods

A mixed methods approach combined the analysis of quantitative descriptive data and qualitative data obtained from semi-structured interviews with health care providers and from patients’ files. We analysed the records of 80 asylum-seeking patients attending the Women’s Clinic insured through an HMO. We conducted semi-structured interviews with 10 care providers from different professional groups. Quantita…

Recente berichten


en meer