Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Abonnementen gaan vanaf 1 juli een beetje anders want mijn favoriet Feedburner gaat met pensioen

Ik ben op zoek naar een goede vervanger. Zit u dus wat geks langskomen de boel is niet gehackt!   Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een l

ARTIKEL over 8 EVRM: Oude alleenstaande ouders die hulp en verzorging van hun in Nederland wonende kind hebben en waar de Corona pandemie nog een verzwarende factor is


Voor deze mensen begin ik een artikel 8 EVRM procedure "familieleven tussen volwassenen waar sprake is van 'more than emotional ties" wanneer deze ouders door de Corona Pandemie in Nederland zijn gestrand. Het gaat hier om ziekelijke ouders, vaak dement, waar de kinderen tot voor kort naar het land van herkomst reisden en de ouder de maximale 6 maanden visum-tijd in Nederland lieten doorbrengen. Door Corona kunnen mensen vaak niet eens terug vliegen maar ook spelen nu ernstige gezondheidsrisico's en het risico dat wanneer er accuut geholpen moet worden er een lockdown of quarantaine plicht roet in het eten gooit.

Bij zo'n procedure zal de Nederlandse overheid de belangen van deze familie afzetten tegen het beland van de rest van Nederland bij een restrictief migratiebeleid. De vreemdelingen zullen al hun belangen en bij voorkeur gestaafd door bewijs bij de aanvraag naar voren moeten brengen. Dat is een regel uit het bestuursrecht. Naar mijn mening moet echter ook de overheid wat doen. Ik baseer me daartoe op een aantal Europese arresten.

 De “fail balance test”

In de noot bij het Nunez arrest https://www.rug.nl/research/study-centre-for-children-migration-and-law/publications/noot_jv_2014_331_moderne_communicatiemiddelen.pdf wordt het volgende aangevoerd.

Om een antwoord te krijgen op deze vraag dient een ‘fair balance-test’te worden uitgevoerd, oftewel een evenredige belangenafweging tussen enerzijds het individuele belang van de betrokkenen en anderzijds het algemeen belang van de staatssecretaris.

(…)

Voor het uitvoeren van de ‘fair balance test’ heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een ‘margin  of  appreciation’, die wellicht  ten  onrechte  wordt  vertaald  als beoordelingsvrijheid. In geval van beoordelingsvrijheid dient immers door de rechterterughoudend/marginaal te worden getoetst49, daar waar het gaat om toetsing van artikel 8 EVRM volgens Boeles en Toner50weleens volle toetsing vereist zou zijn. Uitgaande van de huidige situatie moet de rechter zich aan de hand van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dus afvragen of de staatssecretaris in redelijkheid tot zijn oordeel kon komen.

Hier is sprake van hoogbejaarde alleenstaande ouderen die in het land van herkomst niet meer zelfstandig kunnen wonen en leven. De kinderen probeerden dat voor de COVID Pandemie op te lossen door heen en weer te reizen naar het land van herkomst door henzelf en door hun ouders maar door inreisverboden, geannuleerde rechtstreekse vluchten en lockdowns is dat onmogelijk of heel moeilijk geworden en brengt het ook ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee.

Op welke wijze wordt verweerder in zijn belangen geschaad wanneer een oude oma of opa inwoont bij het (vermogende) verzorgende kind en er dus geen beroep wordt gedaan op publieke middelen noch de woningmarkt. De geprivatiseerde ziektekostenverzekeringen kunnen er voor kiezen om voor zulke nieuwe cliënten een ander soort verzekeringspolis aan te bieden. Gezien de leeftijd van deze ouderen zal het ook niet gaan om een situatie van vele jaren.

 Medische documenten

Veel van deze ouderen leggen in hun procedure medische stukken over waaruit hun behandeling blijkt of het feit dat zij dementie hebben.

De Raad van State overweeg hiertoe in haar uitspraak van juni 2020:

ECLI:NL:RVS:2020:1383 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:1383

“3.2.   In de richtlijnen van de KNMG, waarnaar de rechtbank verwijst, staat dat de behandelaar zich bij het geven van informatie op verzoek van derden beperkt tot feitelijke gegevens en bevindingen over de gezondheid van de patiënt. Hierbij kan worden gedacht aan het geven van gestelde diagnoses, feitelijke medische informatie en met medische feiten onderbouwde prognoses met een behandeldoel. Patiënten vragen hun behandelaar ook wel zelf om een geneeskundige verklaring. Deze verklaring bevat veelal een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en zijn gezondheidstoestand en dient een ander belang dan de behandeling of begeleiding. Het wordt de behandelaar echter afgeraden om zo'n geneeskundige verklaring te geven. De redenen hiervoor zijn onder meer dat het bij zo'n verklaring vaak om een belang van de patiënt gaat dat buiten de deskundigheid en verantwoordelijkheid van de arts ligt en een ander doel dient dan behandeling of begeleiding. Ook is de arts veelal niet op de hoogte van de medische criteria waaraan de instantie die verklaring nodig heeft, de verklaring toetst. Als de vreemdeling meent dat zo'n geneeskundige verklaring toch noodzakelijk is, moet hij een onafhankelijk arts inschakelen die deskundig is op het gebied van de vraagstelling. Hierbij wordt in de richtlijn wel aangetekend dat de grens tussen een waardeoordeel dat de behandeling of begeleiding van de patiënt dient en een waardeoordeel dat dat niet doet, niet altijd scherp is te trekken. Een diagnose wordt niet gezien als een waardeoordeel. Dat geldt ook voor een met medische feiten onderbouwde prognose met een behandeldoel (vergelijk de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 3 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:637, onder 4.3.-4.3.3.).

3.3.   Als de behandelend arts in het kader van een procedure over een verblijfsvergunning een geneeskundige verklaring afgeeft die een waardeoordeel bevat, zoals hiervoor bedoeld, hoeft de staatssecretaris daarin geen aanleiding te zien het BMA onderzoek te laten doen naar de gezondheidstoestand van een vreemdeling (vergelijk de uitspraken van de Afdeling van 21 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1824, onder 4.4 en van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3548, onder 4.1 en 4.2). Dit kan anders zijn als de verklaring behalve waardeoordelen ook feitelijke gegevens en bevindingen over de gezondheid van de patiënt bevat. Dit valt immers ook volgens de richtlijnen wèl onder de expertise van de behandelaar. Ook in het protocol van het BMA staat dat zulke gegevens aanleiding kunnen zijn voor het BMA om, wanneer zij daartoe wordt verzocht, een (aanvullend) advies uit te brengen.”

Wanneer een patiënt leidt aan dementie worden er hier in Nederland allerlei organisatie ingezet en hulplijnen uitgezet omdat zo iemand niet meer instaat zal zijn om zelf medicatie te beheren en er gevaar is voor vervuiling en dergelijke. Al gauw wordt geconcludeerd dat iemand 24-uurszorg nodig zal hebben.

Wanneer die patiënt een vreemdeling is die om verblijf in Nederland verzoekt in het kader van artikel 8 EVRM omdat hulp van de kinderen nodig is zie je de IND soms zeggen dat alhoewel de vreemdeling heeft aangegeven dat er geen hulp in het land van herkomst is dat niet wil zeggen dat niet die hulp op de een of andere manier kan worden ingekocht. Dit argument wordt dan niet onderbouwd door een BMA rapport waaruit zou blijken dat je inderdaad passende en betrouwbare hulp zou kunnen kopen tegen een bedrag dat ook daadwerkelijk is op te brengen voor een modaal gezin. Zo’n beschikking lijkt mij onzorgvuldig voorbereid.

 Verweerder moet zelf onderzoek doen naar de omstandigheden in het land van herkomst waar ze de vreemdeling heen willen laten terugkeren

Bij de afweging in het kader van artikel 8 EVRM dient verweerder zelf te onderzoeken waar de oudere bij afwijzing in terecht zou komen. Zeker als de vreemdeling al veel bewijs heeft aangeleverd dat er in het land van herkomst geen passende zorg aanwezig is. Verweerder kan dus niet volstaan met “dan huurt u maar mensen in”.

Ik verwijs hier naar een aantal uitspraken:

 Gevaar voor een schending van artikel 3 EVRM?

Zie Paposhvili v. Belgium.http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169662

The Court concluded that, although the Aliens Office’s medical adviser had issued several opinions regarding Mr Paposhvili’s state of health based on the medical certificates provided by the applicant, these had not been examined either by the Aliens Office or by the Aliens Appeals Board from the perspective of Article 3  of the Convention in the course of the proceedings concerning regularisation on medical grounds. Nor had Mr Paposhvili’s medical situation been examined in the context of the proceedings concerning his removal. In the Court’s view, the fact that an assessment of this kind could have been carried out immediately before the removal measure was to be enforced did not address these concerns, in the absence of any indication of the extent of such an assessment and its effect on the binding nature of the order to leave the country. Consequently, the Court considered that in the absence of any assessment by the domestic authorities of the risk facing Mr Paposhvili, in the light of the information concerning his state of health and the existence of appropriate treatment in Georgia, the information available to those authorities had been insufficient for them to conclude that the applicant, if  returned to Georgia, would not have run a  real and concrete risk of treatment contrary to Article 3   of the Convention. The Court therefore held that if   Mr Paposhvili had been removed to Georgia without these factors being assessed, there would have been a violation of Article 3.

The Court observed that the Belgian authorities had likewise not examined the degree to which Mr Paposhvili had been dependent on his family as a   result of the deterioration of his state of health. Indeed, in the context of the proceedings for regularisation on medical grounds, the Aliens Appeals Board had dismissed Mr Paposhvili’s complaint under Article 8 on the ground that the decision refusing him  leave to remain had  not been accompanied by a  removal measure. Nevertheless, the Court considered that it had been up to the national authorities to conduct an assessment of the impact of removal on Mr Paposhvili’s family life in the light of his state of health; this constituted a  procedural obligation with which the authorities had to comply in order to ensure the effectiveness of the right to respect for family life. In the Court’s view, the Belgian authorities would have been required, in order to comply with Article 8, to examine whether, in the light of the applicant’s specific situation at the time of removal, the family could reasonably have been expected to follow him to Georgia or, if   not, whether observance of Mr Paposhvili’s right to respect for hisfamily life required that he be granted leave to remain in Belgium for the time he had left to live. Accordingly ,the Court held that if Mr Paposhvili had been removed to Georgia without these factors having been assessed, there would also have been a violation of Article 8 of the Convention.

 Savran v. Denmark https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196152

 Article 3

The Court reiterated the principles in Paposhvili v. Belgium on the removal of seriously ill people and the factors to be taken into consideration by domestic courts. In particular, the authorities had to determine on a  case-by-case basis whether the care generally available in the receiving State was sufficient and appropriate to treat an applicant’s illness to prevent suffering that was contrary to Article 3. There was a high threshold for the application of that provision in such cases. Important factors were actual access to the necessary care, involving considerations such as the cost of treatment, the existence of a   social and family network and the distance to be travelled for treatment. If   serious doubts remained on the impact of removal, the returning State had to obtain individual and sufficient assurances about accessibility and availability as a  precondition for removal. The Court noted that a key element in Mr Savran’s case was the need for follow-up and control to prevent a  worsening of his psychotic symptoms when discharged. The City Court had doubted that he would have such facilities and had ruled against his return, although the High Court had overturned that finding. It   had held that the necessary medicines were available, and that access to care would be possible if   he lived, as expected, in a village which was 100 km from the nearest city, Konya. He would also be able to speak Kurdish to medical staff. The Court, however, noted that the need for Mr Savran to receive follow-up and control was an important additional element in his case. Psychiatrists had stated that he needed to take medication on a  daily basis and that the prospects for his reintegration into society were good if  he had suitable home and intensive outpatient treatment, otherwise the prospects were bad. However, the High Court had not developed on that issue. Furthermore, the applicant had no family network in Turkey. While that issue had not been highlighted in the medical reports, the Court found that the absence of such a  network would cause him additional hardship and make it all the more crucial that he have the necessary follow-up and control. For that purpose, he would need at least assistance in the form of a regular and personal contact person and the Danish authorities should have assured themselves that such a  person would be available for him. Overall, the Court shared the concerns of the City Court about Mr Savran being able to receive the necessary treatment in Turkey. That uncertainty raised serious doubts as to the impact of removal.

Ibrahim

In zaken rond statushouders moet er sinds het arrest Ibrahim worden gekeken of mensen niet gezien hun gezondheidstoestand in een situatie komen waarin zij zich niet zelfstandig kunnen staande houden. Alhoewel dat asielzaken zijn is de feitelijke situatie hetzelfde: er is een land buiten Nederland waar deze persoon toegang heeft maar moet je daarvan gebruik willen maken als Nederland zijnde.

Ik citeer:

“Uit de punten 86, 88 en 93 van het arrest Ibrahim (ECLI:EU:C:2019:219) volgt echter – zo overweegt de Afdeling verder in de uitspraak van 15 juli 2019 - dat de bijzondere kwetsbaarheid van individuele statushouders ertoe kan leiden dat zij bij terugkeer naar de lidstaat waar zij een asielvergunning hebben gekregen, buiten hun eigen wil en keuzes om, zullen terechtkomen in een toestand van zeer verregaande materiële deprivatie als bedoeld in de punten 89 tot en met 91 van dat arrest. De medische situatie van statushouders kan hen - en degenen die noodgedwongen met de zorg voor hen zijn belast - bijzonder kwetsbaar maken. Hun lichamelijke of psychische problemen kunnen een negatieve invloed hebben op de mate waarin zij zich zelfstandig staande kunnen houden in de maatschappij en hun rechten kunnen effectueren. Omgekeerd kan een toestand van verregaande materiële deprivatie als bedoeld in het arrest Ibrahim negatieve gevolgen hebben voor hun lichamelijke of geestelijke gezondheid (punt 90 van dat arrest), aldus de Afdeling.”

Zie http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:9541

Mijn conclusie is dan ook dat verweerder ook in zaken waar een alleenstaande ouder om verblijf bij zijn of haar kind verzoekt op basis van artikel 8 EVRM zich van de gezondheidstoestand van de oudere, de mogelijkheid om bezorgd te worden in het land van herkomst, het feit dat Corona voor lange scheidingen zal zorgen of gevaarlijkreizen moet vergewissen en ook daadwerkelijk hier onderzoek naar zal moeten doen.

 mevrouw mr M.W.W. Raspe, vreemdelingenrecht juriste


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. l


Reacties

Abonneren

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Hier staan de IND werkinstructies

De openbare. Er zijn er ook nog die niet gepubliceerd zijn. Een overzicht van de werkinstructies vindt u hieronder. Deze instructies zijn nadrukkelijk géén beleidsregels, maar procedurele instructies en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van de bepalingen in de Vreemdelingencirculaire 2000. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een individueel geval maatwerk te leveren en van een instructie af te wijken. WI 2021/16 Mensenhandel in asielzaken WI 2021/15 Richtlijnen arbeidsmarktaantekeningen WI 2021/14 Spoor 2 WI 2021/13 Nader gehoor WI 2021/12 Medische problematiek en horen en beslissen in de asielprocedure WI 2021/10 Grensprocedure WI 2021/9 Bijzondere procedurele waarborgen WI 2021/8 Aanmeldgehoren WI 2021/5 Rol contactpersonen mensenhandel en gendergerelateerde zaken regulier WI 2021/4 Nader onderzoek in de nareisprocedure inclusief DNA-onderzoek in de asielprocedure WI 2021/3 BMA advies tijdens de Dublinprocedure n.a.v. arrest C.K. WI 2020/19 Palestijnen WI

Oude (groot)ouder naar Nederland willen halen kan soms

 DIT BELEID IS AFGESCHAFT. Tegenwoordig probeer ik het voor klanten op basis van artikel 8 EVRM of op basis van Richtlijn 2004/28 (in de volksmond de België-route genoemd). Neem gerust eens contact op wytzia@yahoo.com Op http://www.vreemdelingenrecht.com/  werd mij gisteren een vraag gesteld door een mevrouw wiens oma hulpbehoevend was geworden en wiens enige kind in Nederland woonde en zelf nog werkte en dus niet goed kon zorgen voor haar ouder zo ver weg. Kan je dan die ouder of grootouder naar Nederland laten komen? In sommige gevallen kan dat. Hiervoor moet een mvv bij de Nederlandse ambassade in dat land worden aangevraagd en dan kan bij verlening het oudje naar Nederland reizen en hier een verblijfsvergunning aanvragen. De voorwaarden zijn aldus: De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in het kader van verruimde gezinshereniging kan op aanvraag worden verleend aan vreemdelingen van 65 jaar of ouder die in Nederland willen verblijven bij hun kind(eren). Artikel 3

Wat als je vergeten bent je verblijfsvergunning te verlengen?

(De tekst is geupdate op 7 oktober 2020)   Iemand stuurde deze week in paniek een mailtje want ze was er achter gekomen dat haar verblijfsvergunning was verlopen. Wat dan te doen? Wat te doen als u uw verblijfsvergunning bent vergeten te verlengen? 1) Controleer eerst wat voor vergunning u heeft. Is het een vergunning voor onbepaalde tijd? Dan is uw vergunning niet verlopen maar alleen het pasje. Neem dan contact op met de IND en vraag een nieuw pasje aan. Op de site van de IND staat daarvoor een formulier https://ind.nl/Formulieren/6010.pdf 2) Heeft u een vergunning voor bepaalde tijd? Ja die moet op tijd worden verlengd want anders verloopt hij. DIEN DE AANVRAAG ALTIJD SCHRIFTELIJK IN EN BEWAAR EEN KOPIE MET BEWIJS VAN VERZENDING . 2a) Is hij korter dan twee jaar verlopen dien dan zo snel mogelijk een aanvraag voor verlenging in met het formulier op de IND site  https://ind.nl/Paginas/Formulieren-en-brochures.aspx dat bij uw situatie past. Was er een goede reden waarom u te

Stichting LOS schreef boek "Post Deportation Risk" over de mensenrechten situatie na terugkeer

Post Deportation Risks Wat is de mensenrechten-situatie van terugkeerders na deportatie? In dit rapport is de beschikbare kennis hierover gebundeld, voor bijna 30 belangrijke herkomst-landen. http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Country%20Catalogue%20Post%20Deportation%20Risk%20DEF.pdf Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken vo

Salarisvereisten en de verblijfsvergunning op basis van de ICT-richtlijn

  In de Preambule bij de Richtlijn wordt onder punt 15 aangegeven dat: "Voor   binnen   een   onderneming   overgeplaatste   personen   moeten   op   zijn   minstens   dezelfde   arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter beschikking gestelde werknemers van wie de werkgever is gevestigd op het grondgebied van de Unie, zoals omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad (1). De lidstaten moeten eisen dat binnen een onderneming overgeplaatste personen wat betreft de bezoldiging tijdens de gehele overplaat­sing dezelfde behandeling krijgen als de onderdanen die vergelijkbare posities bekleden. Elke lidstaat moet verant­woordelijk zijn voor het controleren van de bezoldiging die de binnen een onderneming overgeplaatste persoon tijdens zijn verblijf op het grondgebied van de lidstaat ontvangt. Dit moet werknemers beschermen en een eerlijkeconcurrentie waarborgen tussen ondernemingen die zijn gevestigd in een lidstaat en die welke zijn gevestigd in een derde l

VACANCY (remote working possible): City Practice Manager migration and displacement

  City Practice Manager New York, New York, United States Temporary Description BACKGROUND The Mayors Migration Council The Mayors Migration Council  (MMC) is a mayor-led advisory and advocacy organization to accelerate global responses on migration and displacement. Our mission is to ensure that policies and investments to tackle pressing challenges — from pandemics to climate change — both reflect and address realities on the ground for the benefit of migrants, displaced persons, and the communities that receive them. To fulfill our vision, we help cities engage in diplomatic activities at the national, regional, and international level so they can effectively influence decisions; unlock technical and financial resources to cities so they can deliver better outcomes on the ground; and help cities implement local solutions efficiently and at scale to accelerate impact locally and globally. We are led by a Leadership Board composed of the mayors of Amman, Bristol, Free

Waarom was het Afghaanse personeel van de Nederlandse missie zo onwelkom in een Refo boerendorp op de Veluwe?

Heeft u zich ook zo verbaasd hoe in een dorp op de Veluwe de Nederlandse tolken en bewakers van Nederlandse soldaten en ambassadepersoneel onwelkom waren? Ze boerenkinkels noemen is een belediging voor mijn boeren buren. Als kerkgangers gooien ze juist met stenen net als de Taliban. Hoe kan een gemeenschap waar op zondag naastenliefde wordt gepredikt en waar nabuurschap wellicht ook in de dorpscultuur is zich zo gedragen? Na het lezen van het artikel in het RD kan ik alleen maar onwetendheid, domheid en een slapend B&W concluderen. Een vrouw met een hoofddoek in de supermarkt kan niet? Loopt hun moeder, zus, vrouw niet met een hoedje naar de kerk op zondag en mag er geen broek aan? Is vrijheid van godsdienst niet wederkerig? Juist van zulke mensen zou je verwachten dat ze begrip zouden hebben voor geloofsvoorschriften. Ik ga binnenkort in mijn Marokkaanse jurk met hoofddoek maar eens boodschappen doen in de Harskamp. Oh en ik ben Christelijk opgevoed en ben dikke maten met een &quo

VACATURE: Consultant Immigration bij EY in Rotterdam

  Mij werd gevraagd deze vacature bij EY onder uw aandacht te brengen:Consultant Immigration.   Consultant Immigration - Advisory 229221 Rotterdam Boompjes Apply _________ At EY, you’ll have the chance to build a career as unique as you are, with the global scale, support, inclusive culture and technology to become the best version of you. And we’re counting on your unique voice and perspective to help EY become even better, too. Join us and build an exceptional experience for yourself, and a better working world for all.    The opportunity Als immigratie specialist leg je de lat voor uitzonderlijke dienstverlening hoog. Samen met zowel Nederlandse als internationale collega’s ben je verantwoordelijk voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers van onze cliënten in Nederland of in het buitenland. Je gaat aan de slag binnen een jong, enthousiast en innovatief team waar je klanten in samenwerking met je collega’s adviseert op immigratiegebied. Vanaf de allereerst

Biblebelt dominee en kerkbestuurslid schamen zich voor de rellen in de Veluwse Harskamp tegen de opvang van Afghaanse vluchtelingen (Gelukkig is Goddeloss Groningen meer verwelkomend)

Bij een protest tegen de noodopvang voor Afghaanse evacués in Harskamp heeft de politie dinsdag ingegrepen nadat er autobanden in brand werden gestoken. „Dit staat haaks op wat we als dorp zouden moeten uitstralen.” Ongeveer 250 mensen demonstreerden dinsdagavond bij de opvanglocatie voor Afghaanse evacués bij de legerplaats Harskamp, gemeente Ede. Het protest bij de dinsdag in gebruik genomen noodopvang verliep in eerste instantie rustig, aldus een woordvoerder van de politie. Volgens Omroep Gelderland werden er leuzen gescandeerd als ”Eigen volk eerst” en ”Harskamp is van ons”. Rond 21.30 uur gaven de toen nog circa zestig aanwezige jongeren geen gehoor aan herhaalde oproepen om weg te gaan. Er ging een stapel autobanden in brand, waarbij een enorme knal te horen was. De politie heeft de jongeren daarop met honden uit het gebied weggejaagd en naar het dorp geleid. Even na 23.00 uur werd het rustig, aldus de politie. Lees hier verder:  https://www.rd.nl/artikel/94

Moet je als je ergens gestationeerd bent als diplomaat en je wilt asiel aanvragen dat daar doen? Raad van State heeft vragen in het kader van Dublinprocedure

  Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak wil van Eu­ro­pees Hof we­ten of di­plo­ma­tie­ke kaart een ver­blijfs­ti­tel op­le­vert Gepubliceerd op 25 augustus 2021 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (25 augustus 2021) in een vreemdelingenzaak een zogenoemde prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De vraag gaat over de Dublinverordening en houdt verband met de asielverzoeken van een diplomatengezin.