De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

25 november 2011

VVD neemt paspoortzorgen Nederlanders in het buitenland serieus

Veel Nederlanders die in het buitenland wonen, hebben zowel de nationaliteit van het land waar ze nu wonen als het Nederlandse paspoort.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Rijkswet zou hieraan een einde kunnen komen. De VVD streeft ernaar dit te voorkomen. VVD-woordvoerder Cora van Nieuwenhuizen liet al eerder weten dat wat haar betreft Nederlanders die in het buitenland wonen niet bang hoeven te zijn dat zij hun Nederlandse paspoort moeten opgeven. Van Nieuwenhuizen: “Onze insteek is pragmatisch. Wij kijken naar het poortje van Nederland. Als iemand naar Nederland komt, vinden wij dat hij zijn andere nationaliteit moet afstaan. Omgekeerd gaan wij daar niet over, dat is aan die landen zelf.” Bestaande rechten zullen onder de nieuwe Rijkswet dan ook niet worden aangetast en de nieuwe wet zal alleen van toepassing zijn op personen die na de inwerkingtreding van de wet een andere nationaliteit verkrijgen.

Van Nieuwenhuizen:”De berichten die de afgelopen dagen verschenen over het vermeende standpunt van de VVD zijn onjuist. De inhoud van het wetsvoorstel is nog niet bekend en het voeren van een inhoudelijke discussie of het indienen van moties is op dit moment simpelweg prematuur. De VVD zal zich over het concrete voorstel buigen zo gauw dit de Kamer bereikt. Vast staat dat de VVD de zorgen van de Nederlanders die in het buitenland wonen serieus neemt en zal opkomen voor hun belangen.”


Reacties (4)
Ik lees dit bericht met verbazing. Toen wij in 1987 de Canadese nationaliteit aannamen werd ons verteld dat we automatisch het Nederlanderschap verloren. En dus lieten we onze paspoorten niet verlengen. We hebben het oude paspoort nog steeds. Kunnen we deze paspoorten alsnog vernieuwen?
We, mijn echtgenote en ik, zijn nu resp 71 en76 en willen graag onze oude dag als nederlander in nederland slijten.
Misschien kunt u ons op weg helpen want de ambtenaren hier (in Nederland) zeggen dat wij vreemdelingen zijn. We hebben meet dan 40 jaar in N ederland gewoond, ontvangen AOW en hebben een sofi-nummer.
Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groeten,.
Piet Nan

Bron: http://www.vvd.nl/actueel/1631/vvd-neemt-paspoortzorgen-nederlanders-in-het-buitenland-serieus#reaction_16653Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Irak: Scherpere regels terugkeer asielzoekers Nederland

Irak heeft strengere regels ingevoerd voor het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers uit onder meer Nederland. Door de nieuwe regels is onlangs een vlucht met Iraakse asielzoekers naar Bagdad uitgesteld.

Irak wil een einde maken aan 'deportatievluchten' uit Europa
Nederland dreigt weer afvoerputje van Europa te worden. Strengere eisen aan Iraakse asielzoekers zijn niet genoeg

Strengere eisen Irakezen te laat en onvoldoende

Minister Gerd Leers (CDA, Immigratie en Asiel) bevestigt vrijdag een bericht hierover in dagblad Trouw. De strengere eisen gelden ook voor andere Europese landen.

Vertraging
'We konden altijd gewoon een namenlijst van de mensen in het vliegtuig opsturen, nu moeten we van de Iraakse autoriteiten voor al die uitgeprocedeerde asielzoekers eerst reisdocumenten aanleveren,' zegt een woordvoerder van Leers.

De uitzetting van vreemdelingen uit Irak levert daarom vertraging op. De papieren moeten worden aangevraagd bij de Iraakse ambassade in Nederland. Volgens de zegsman passen de eisen van Irak bij het beleid dat veel andere landen ook voeren.

In Irak lijkt steeds meer weerstand te ontstaan tegen 'deportatievluchten' uit Europa, schrijft de krant. Minister Dindar Najman (Immigratie en Vluchtelingen) stuurt volgens Iraakse media aan op een verbod. Er zou zelfs een vliegtuig met Iraakse asielzoekers uit Londen direct zijn teruggestuurd.

Vluchten
Het beleid is een volgende tegenslag voor de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). De dienst heeft moeite met het uitzetten van asielzoekers nadat zij te horen hebben gekregen dat ze niet in Nederland mogen blijven.

De DT&V heeft dit jaar al twee of drie vluchten met uitgeprocedeerde asielzoekers naar Bagdad gestuurd. Volgens Leers is de situatie in Irak niet onveilig. 'De situatie is niet zodanig dat niemand terug kan. De kogels vliegen je er niet om de oren,' zegt de woordvoerder.


Bron: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/323327/Irak-Scherpere-regels-terugkeer-asielzoekers-Nederland.htm?utm_source=Nieuwsbrief_dag&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

23 november 2011

En nog een uitspraak over de inspanningplicht van werkgevers om de ware identiteit van iemand te achterhalen (Uitspraak Raad van State)

Het komt er op neer dat ook als je via een ander bedrijf iemand inhuurt je zelf moet controleren of iemand wel legaal is hier.

LJN: BU5438, Raad van State , 201104227/1/V6

Datum uitspraak: 23-11-2011
Datum publicatie: 23-11-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 9 augustus 2008 heeft de minister [wederpartij] een boete opgelegd van € 22.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, artikel 15, tweede lid, en artikel 18, tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

-------------
2.3. Het op 29 mei 2008 op ambtsbelofte respectievelijk ambtseed door inspecteurs van de Arbeidsinspectie opgestelde boeterapport en de daarbij behorende bijlagen (hierna: het boeterapport) en het op 15 mei 2009 op ambtseed door een van de inspecteurs opgestelde aanvullende boeterapport houden in dat, voor zover thans van belang, tijdens administratief onderzoek op 12 februari 2008 in de administratie van [wederpartij] een kopie van een Franse identiteitskaart op naam van [persoon] is aangetroffen. Uit de presentielijsten van [bedrijf], gevestigd te Rotterdam, die zich tevens in deze administratie bevonden, kon worden afgeleid dat een persoon die van de identiteitsgegevens van [persoon] had gebruik gemaakt, in de weken 2 en 3 van 2008 voor [bedrijf] op [wederpartij] schoonmaakwerkzaamheden had verricht. Het boeterapport houdt verder in dat uit onderzoek is gebleken dat de opmaak van de identiteitskaart die op voormelde kopie staat afgebeeld sterk afwijkt van die van een originele Franse identiteitskaart. Het boeterapport houdt tot slot in dat [wederpartij] niet heeft voldaan aan de door de Arbeidsinspectie gedane vordering om de identiteit van de persoon die gebruik heeft gemaakt van de valse c.q. vervalste Franse identiteitskaart op naam van [persoon] bekend te maken, zodat de identiteit van die persoon niet is vastgesteld.

2.4. De minister betoogt dat de rechtbank de door hem opgelegde boete van € 8.000,00 wegens overtreding van artikel 18, tweede lid, van de Wav, gelezen in samenhang met artikel 5:20 van de Awb, ten onrechte op nihil heeft gesteld. [wederpartij] heeft weliswaar gesteld dat '[persoon]' onvindbaar is, maar zij heeft op geen enkele wijze met stukken gestaafd dat zij dan wel [bedrijf] na de vordering nog heeft geprobeerd om '[persoon]' te achterhalen, aldus de minister.

2.4.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer uitspraak van 8 december 2010 in zaak nr. 201004060/1/V6) bevat artikel 5:20 van de Awb, gelet op de bewoordingen en de geschiedenis van de totstandkoming van dit artikel, slechts een inspanningsverplichting voor de werkgever, die ziet op het verstrekken van inlichtingen teneinde alsnog de identiteit van de werkende te kunnen vaststellen. De beantwoording van de vraag of is voldaan aan de vordering op grond van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb, dient te worden gebaseerd op de feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de vordering.

2.4.2. De minister heeft ter zitting bij de Afdeling verklaard dat onder omstandigheden de eisen waaraan de ene werkgever binnen een keten moet voldoen om aan zijn inspanningsverplichting te voldoen kunnen verschillen van die van andere werkgevers binnen die keten. In het onderhavig geval heeft [wederpartij] evenwel slechts volstaan met een verwijzing naar de inspanningen die [bedrijf] in dit kader heeft verricht.

Bij uitspraak van de Afdeling van heden in zaak nr. 201104225/1/V6 is overwogen dat [bedrijf] niet heeft voldaan aan de op haar rustende inspanningsverplichting om medewerking te verlenen om de ware identiteit van '[persoon]' vast te stellen en dat de minister zich reeds daarom terecht op het standpunt gesteld dat de overtreding van artikel 5:20 van de Awb, [bedrijf] volledig is te verwijten. Zelfs als aan [wederpartij] niet dezelfde eisen met betrekking tot de inspanningsverplichting kunnen worden gesteld als aan [bedrijf], heeft de minister, nu [wederpartij] zelf geen enkele inspanning heeft verricht en ook niet bij [bedrijf] erop heeft aangedrongen meer stappen te ondernemen dan zij heeft gedaan, zich ook ten aanzien van [wederpartij] terecht op het standpunt gesteld dat de overtreding haar volledig verwijtbaar is.

Voor matiging van de boete is onder deze omstandigheden geen plaats. Het betoog slaagt.


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Baas komt er later achter dat werknemer illegaal was. Wat dan te doen? (uitspraak Raad van State)

LJN: BU5441, Raad van State , 201104225/1/V6

Datum uitspraak: 23-11-2011
Datum publicatie: 23-11-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 10 juli 2008 heeft de minister [wederpartij] een boete opgelegd van € 23.500,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, artikel 15, eerste en tweede lid, en artikel 18, tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

2.3. Het op 29 mei 2008 op ambtsbelofte respectievelijk ambtseed door inspecteurs van de Arbeidsinspectie opgestelde boeterapport en de daarbij behorende bijlagen (hierna: het boeterapport) en het op 15 mei 2009 op ambtseed door een van de inspecteurs opgestelde aanvullende boeterapport houden in dat, voor zover thans van belang, tijdens administratief onderzoek op 12 februari 2008 in de administratie van [school] te Oegstgeest een kopie van een Franse identiteitskaart op naam van [persoon] is aangetroffen. Uit de presentielijsten van [wederpartij], die zich tevens in deze administratie bevonden, kon worden afgeleid dat een persoon die van de identiteitsgegevens van [persoon] (hierna: '[persoon]') had gebruik gemaakt, in de weken 2 en 3 van 2008 voor [wederpartij] op [school] arbeid had verricht. Het boeterapport houdt verder in dat uit onderzoek is gebleken dat de opmaak van de identiteitskaart die op voormelde kopie staat afgebeeld sterk afwijkt van die van een originele Franse identiteitskaart. Het boeterapport houdt tot slot in dat [wederpartij] niet heeft voldaan aan de door de Arbeidsinspectie gedane vordering op grond van artikel 5:20 van de Awb (hierna: de vordering) om de identiteit van de persoon die gebruik heeft gemaakt van de valse c.q. vervalste Franse identiteitskaart op naam van [persoon] bekend te maken, zodat de identiteit van die persoon niet is vastgesteld.

2.4. De minister betoogt dat de rechtbank de door hem opgelegde boete van € 8.000,00 wegens overtreding van artikel 18, tweede lid, van de Wav, gelezen in samenhang met artikel 5:20 van de Awb, ten onrechte op nihil heeft gesteld. [wederpartij] heeft weliswaar gesteld dat '[persoon]' onvindbaar is, maar op geen enkele wijze met stukken gestaafd dat zij na de vordering nog heeft geprobeerd om '[persoon]' te achterhalen, aldus de minister.

2.4.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer uitspraak van 8 december 2010 in zaak nr. 201004060/1/V6) bevat artikel 5:20 van de Awb, gelet op de bewoordingen en de geschiedenis van de totstandkoming van dit artikel, slechts een inspanningsverplichting voor de werkgever, die ziet op het verstrekken van inlichtingen teneinde alsnog de identiteit van de werkende te kunnen vaststellen. De beantwoording van de vraag of is voldaan aan de vordering op grond van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb, dient te worden gebaseerd op de feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de vordering.

2.4.2. [wederpartij] heeft in haar schriftelijke reactie op de vordering naar voren gebracht dat, nadat was gebleken dat de door '[persoon]' overgelegde Franse identiteitskaart vals was en zij in de gelegenheid was gesteld om zich alsnog te legitimeren maar dat heeft nagelaten, '[persoon]' bij brief van 17 januari 2008 op staande voet is ontslagen. [wederpartij] heeft voorts aangegeven dat '[persoon]' vanaf 18 januari 2008 niet meer bereikbaar en onvindbaar voor [wederpartij] is.

Ter zitting bij de Afdeling heeft [wederpartij] naar voren gebracht dat '[persoon]' nimmer op de ontslagbrief heeft gereageerd, zodat aannemelijk is dat zij een onjuist adres heeft opgegeven.

2.4.3. Uit de door [wederpartij] overgelegde stukken blijkt dat voormelde brief van 17 januari 2008 tevens per aangetekende post aan '[persoon]' is verzonden. [wederpartij] heeft niet gesteld dat deze brief door TNT Post aan haar is geretourneerd, omdat deze door de ontvanger was geweigerd dan wel dat deze niet binnen drie weken was afgehaald. Derhalve is, anders dan [wederpartij] betoogt, niet zonder meer aannemelijk dat '[persoon]' een onjuist adres heeft opgegeven en zou het opnieuw aanschrijven van '[persoon]' of een bezoek aan dit adres door [wederpartij] niet op voorhand zinloos zijn geweest. Door onder deze omstandigheden te volstaan met de verwijzing naar de onbeantwoorde brief van 17 januari 2008 heeft [wederpartij] niet voldaan aan de op haar rustende inspanningsverplichting om medewerking te verlenen om de ware identiteit van '[persoon]' vast te stellen.

De minister heeft zich reeds hierom terecht op het standpunt gesteld dat de overtreding van artikel 5:20 van de Awb, [wederpartij] volledig is te verwijten. Voor matiging van de boete is onder deze omstandigheden geen plaats. Dat de minister niet nader heeft ingevuld op welke wijze [wederpartij] haar medewerking zou kunnen hebben verlenen, maakt dat niet anders, aangezien het sturen van een tweede brief naar het door '[persoon]' opgegeven adres of een bezoek aan dit adres in dit geval voor de hand lag.

Bron: www.rechtspraak.nlLaw Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Schorsingen wegens te veel toevoegingen en gebruik derdengelden

Weegschaal

Twee advocaten en een advocaat-medewerker uit het arrondissement Leeuwarden zijn door het Hof van Discipline onvoorwaardelijke geschorst voor drie en twee maanden voor het op onrechtmatige wijze aanvragen en declareren van toevoegingen bij de Raad voor Rechtsbijstand en het gebruikmaken van de derdengeldrekening als een soort bank.

In de jaren 2007, 2008 en 2009 hebben twee advocaten (een deel van) de jaarlijkse 250 toevoegingen van de advocaat-medewerker gebruikt om de limiet van het toegestane aantal toevoegingen te overschrijden en daardoor aanzienlijke extra kantoorinkomsten te genereren. De advocaat-medewerker heeft aan deze praktijk meegewerkt, aldus de klacht. Een groot aantal toevoegingen in met name vreemdelingenzaken is op naam van de medewerker aangevraagd, terwijl niet hij, maar de twee andere advocaten of kantoorgenoten de behandelend advocaat was.
De tweede klacht is gericht op het gebruik van de derdengeldrekening door de twee advocaten. Omdat zij die voor eigen gebruik hebben aangewend zijn tekorten ontstaan bij de Stichting Derdengelden. "Geconstateerd is dat contante bedragen zijn opgenomen van de derdengeldrekening die niet kunnen worden verantwoord. Verder is geconstateerd dat er in de onderzochte jaren (2008 tot juli 2010) willekeurig substantiële bedragen zijn overgeboekt naar de kantoorrekening van het kantoor van Verweerder(5987) c.s. en dat willekeurige bedragen op enig moment weer zijn teruggeboekt. Door de opnames en de overboekingen vertoont de derdengeldrekening in de onderzochte periode steeds een tekort."
Ondanks dat het saldo ook weer aangevuld werd tot een niveau dat toereikend zou zijn om aan verplichtingen te voldoen, blijft het handelen ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar, aldus de deken in zijn klacht. De Stichting is in feite gebruikt als een soort bank.
Het Hof komt tot de conclusie dat het onderzoek in hoger beroep niet heeft geleid tot andere inzichten of gevolgtrekkingen dan die van de raad. Met de opgelegde onvoorwaardelijke schorsing van drie maanden, de schorsing van drie maanden waarvan een voorwaardelijk en de schorsing van twee maanden onvoorwaardelijk verenigt het hof zich dan ook.Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: Consulent inburgering / docent

We zijn op zoek naar een Consulent/ docent die zich gaat bezighouden met inburgering en met activeringstrajecten (o.a. geven van computertraining) aan inburgeraars/ WWB-klanten. Een aantal van je werkzaamheden zullen zijn: lesgeven aan inburgeraars en aan andere cliënten, intakegesprekken met cliënten voeren, testen afnemen, begeleiding en bemiddeling, trajectplannen schrijven, rapporteren, contact en overleg met klantmanagers van gemeenten, met werkgevers en andere (keten)partijen, projectadministratie, HRM werkzaamheden,uren facturatie, presentaties houden, trainingen geven (o.a. computertraining, maatschappijleer, taaltraining (bijvoorbeeld praktijksituaties/rollenspellen oefenen), stage-/ werkplaatsen zoeken en content op de website zetten. Wij zoeken een ondernemend persoon die van alle markten thuis is! Je bent een selfstarter, kunt organiseren, bent creatief en energiek en hebt vanzelfsprekend gevoel voor de doelgroep. Ook heb je regelmatig overleg met onze opdrachtgever voor het bespreken van een situatie van een inburgeraar/ cliënt of om nieuwe aanmeldingen te werven. Het is een veelzijdige baan waarin je voldoende uitdaging kunt vinden!

Bron: http://www.studentzonderbijbaan.nl/BijbaanDetail.aspx?id=62341


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: Medewerker frontoffice

Medewerker Frontoffice (M/V)
Ben jij op zoek naar een flexibele functie als medewerker van de Front Office van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie. De IND beslist namens de staatssecretaris wie in Nederland wordt toegelaten. Daarnaast behandelt de IND verzoeken van vreemdelingen die Nederlander willen worden. Samen met de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Douane is de IND verantwoordelijk voor grensbewaking, de controle op legaal verblijf van vreemdelingen en het verwijderen van illegalen. Als medewerker Frontdesk Telefonie beantwoordt je 1e lijns vragen van het publiek, bedrijven en instanties over alle processen en het maken van afspraken voor de loketten. Deze functie betreft een functie op oproepbasis. Op het moment dat er een piek plaatsvindt in vragen (bv. na een uitspraak van een minister) of in tijden van onderbezetting (bv. vakanties) word je ingezet voor een aantal weken. Om goed beslagen ten ijs te komen, zal er afgetrapt worden met een betaalde training van 3 weken. Vervolgens zal je tijdens de kerstvakantie direct ingezet worden. Functie-eisen - Je hebt ten minste een HBO-diploma of volgt ten minste een HBO-studie op het moment. - Een juridische achtergrond is een pré - Je hebt ervaring in soortgelijke functies. - Je hebt kennis van geautomatiseerde systemen. - Een goed analystisch vermogen - Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. - Je hebt goede mondelinge en schriftelijke beheersing van zowel het Nederlands als het Engels. Wat krijg je er voor terug? - Een flexibele functie bij een gerenommeerde werkgever - Een uitstekende werkervaring op je CV - Een marktconform salaris vanaf €12,03 - Een betaalde training van 3 weken - Het zijn van de eerste gegadigde om door te stromen naar een 'vaste' functie bij uitstroom collega's Ben jij enthousiast geworden? Reageer dan direct via de site of per mail!


Werkniveau
MBO,HAVO,VWO - Algemeen Basisonderwijs
Beschikbare vacatures : 10
Referentie nummer : 1043367
Dienstverband : Tijdelijk
Sector : Klantenservice & Call Center
Start datum : woensdag 16 november 2011
Eind datum : woensdag 7 december 2011
Werktijden : 0-16 uur per week
Locatie : RIJSWIJK (ZH)
Contact : Dennis Bastiaenen, Contact code: 1043367, Randstad Netherlands, Nederland
Telefoon : 070-3117950Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

VACATURE: ‘Juridisch medewerker ondersteuning’

‘Juridisch medewerker ondersteuning’ te Hoofddorp - Verhuisbereid? Bekijk het actuele kameraanbod in Hoofddorp.

Studievoorkeur:
Recht, staat en veiligheid

Omschrijving
Organisatie
Immigratie en naturalisatiedienst

Functiebeschrijving
het verstrekken van informatie in het kader van handhaving, inclusief
het schriftelijk verstrekken van informatie over het verblijfsrecht van
vreemdelingen aan ketenpartners
- het beantwoorden van telefonische vragen en vragen per e-mail van
IND-collega's en ketenpartners over het verblijfsrecht van
vreemdelingen;
- het verstrekken van titelbrieven en artikel 9 brieven;
- het administratief ontdubbelen van dubbel opgevoerde klanten;
- het opmaken en versturen van voornemens tot intrekkingen, inclusief
het opvoeren van daarbij behorende procedures;
- het controleren van het elektronisch berichtenverkeer van en naar de
GBA;
- het testen van wijzigingen in relevante applicaties;
- het herstellen van foute titels

Functie-eisen
U beschikt over een MBO+/HBO werk- en denkniveau. Van de medewerkers wordt
daarnaast de volgende deskundigheid (kennis, kunde en ervaring) verwacht:
- basiskennis vreemdelingenrecht;
- goede kennis van de registratie van procedures;
- kennis van de bepaling en verzending van verblijfsstatussen en verblijfstitels en
verwijderbaarheidsinformatie en de rechtsgevolgen daarvan;
- goede kennis van de wijze van dossieropbouw en archivering binnen de IND;
- inzicht in de administratieve samenhang tussen persoonsgegevens, procedures,
verblijfsdocumenten, verblijfsstatussen en verblijfstitels
- inzicht in de informatiestromen van en naar ketenpartners;
- kennis van de verstrekkingen/uitkeringen van ketenpartners.
Aangezien het hier om hele specifieke kennis en vaardigheden gaat, wordt binnen
het Koppelingsbureau zorg gedragen voor training on the job.
Daarnaast worden de volgende vaardigheden verwacht en verder ontwikkeld:
- klantvriendelijk telefoneren (gespreksvaardigheden);
- zorgvuldig kunnen administreren;
- flexibiliteit ivm wisselend werkaanbod;
- analytisch ingesteld om fouten te kunnen ontdekken en de oorzaak te traceren;
- omgaan met geautomatiseerde systemen;
- samenwerken in teams.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is voor 3 tot 6 maanden, met eventueel uitloop.


Solliciteer hier: http://www.studentenbaan.nl/baan/54571/juridisch_medewerker_ondersteuning


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Moving to the EU? Good advice is now just a few clicks away

Brussels, 18 November 2011 – Where do you apply for a German work permit? Does an Indian citizen need a residence permit to study in Spain? And if you have been exploited for work, who can you call for support?

Today, the European Commissioner for Home Affairs, Cecilia Malmström, launched the 'EU Immigration Portal', a website with hands-on information for foreign nationals interested in moving to the EU. The site, ec.europa.eu/immigration , is also directed at migrants who are already here and would like to move from one Member State to another. It provides specific information for each category of migrants about migration procedures in all 27 Member States.

Commissioner Malmström said: "Many people who want to move to the European Union do not know what possibilities exist, how to apply for a resident permit or the risks related to irregular migration. And migrants who are already in the EU are not always aware of their rights. We need to provide solid, easily accessible information about these sometimes complicated procedures."

Background
The EU Immigration Portal is a first point of entry for up-to-date, practical information on EU and national immigration procedures and policies. Workers, researchers, students and those looking to join their families already in the EU can find information adapted to their needs, about the Member State they are interested in moving to. The Portal also links directly to the websites of national authorities dealing with immigration. Users can also find straightforward information about their rights and whether they need a visa to come to the EU.

The EU Immigration Portal explains how to enter EU borders legally and describes the risks related to irregular migration, such as trafficking and smuggling. Migrants and potential migrants will also find a vast contact directory of governmental and non-governmental organisations which can help them. Moreover, migrants' support organisations, as well as immigration authorities, employment services and scholars, can also make use of the in-depth information accessible through the website.

The EU Immigration Portal is available in English and French at http://ec.europa.eu/immigration/

Arabic and Spanish versions of the site are underway, as are improvements to make it more accessible from different technical platforms.

In the development of the EU Immigration portal, the Commission carried out a broad consultation process, including organisations supporting migrants, trade-unions, employers' associations and faith-based groups from the countries of origin, transit and destination. These consultations have taken place in Belgium, the Czech Republic, France, Germany, Spain and Mali.

20.1 million people in the EU are citizens of third countries, representing around 4% of the total EU population.

In 2010, EU Member States and the countries participating in the Schengen cooperation issued over 11 million visas.

The estimated number of people trafficked to or within the EU amounts to several hundred thousand every year.

For more information
EU Immigration Portal

http://ec.europa.eu/immigration

Homepage of Cecilia Malmström, Commissioner for Home Affairs

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage of DG Home Affairs:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :
Michele Cercone ( +32 2 298 09 63 )
Tove Ernst ( +32 2 298 67 64 )

See: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1370&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

EU lanceert website voor immigranten EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd opvrijdag 18 november 2011.
Brussel , 18 november 2011 - Waar vraag je een Duitse arbeidsvergunning aan? Heeft een onderdaan van India een verblijfsvergunning nodig om in Spanje te studeren? Als je op je werk uitgebuit wordt, bij wie kun je dan terecht voor hulp?
Vandaag presenteerde Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström i de EU-portaalsite over immigratie, een website met praktische informatie voor buitenlandse onderdanen die naar de EU willen verhuizen. De site, ec.europa.eu/immigration , richt zich ook tot migranten die al in de EU zijn en die van een lidstaat naar een andere willen verhuizen. Hij biedt specifieke informatie voor elke categorie migranten over de migratieprocedures in alle 27 lidstaten.
Commissaris Malmström verklaarde: "Veel mensen die naar de Europese Unie willen verhuizen, kennen de verschillende mogelijkheden niet. Zij weten niet hoe zij een verblijfsvergunning moeten aanvragen of welke risico's verbonden zijn met illegale migratie. Ook migranten die al in de EU verblijven, zijn niet altijd op de hoogte van hun rechten. Wij moeten degelijke, gemakkelijk toegankelijke informatie bieden over deze soms ingewikkelde procedures."
Achtergrond
De EU-portaalsite over immigratie is een eerste contactpunt voor actuele, praktische informatie over de EU en de immigratieregels en het immigratiebeleid van de lidstaten. Werknemers, onderzoekers, studenten en mensen die zich bij hun gezin in de EU willen vervoegen, kunnen hier informatie vinden volgens hun behoeften, over de lidstaat waarnaar zij willen verhuizen. De portaalsite biedt ook rechtstreekse links naar de websites van de nationale autoriteiten die zich met immigratie bezighouden. De gebruikers kunnen er ook directe informatie aantreffen over hun rechten en over de visumregelingen om naar de EU te reizen.
De EU-portaalsite over immigratie legt uit hoe je legaal de EU kunt binnenkomen en wijst op de risico's van illegale migratie, zoals mensenhandel en mensensmokkel. Migranten en potentiële migranten treffen er ook een uitgebreid adresboek aan van overheids- en niet-overheidsorganisaties die hulp kunnen bieden. Ook organisaties die migranten steunen, immigratieautoriteiten, diensten voor arbeidsbemiddeling en onderzoekers kunnen gebruik maken van de diepgaande informatie die via de website te vinden is.
De EU-portaalsite over immigratie is beschikbaar in het Engels en het Frans op het volgende adres: http://ec.europa.eu/immigration/ .
Een Arabische en een Spaanse versie van de site zijn gepland, naast verbeteringen om de site toegankelijker te maken vanuit verschillende technische platforms.
Voor het opzetten van de EU-portaalsite over immigratie heeft de Commissie een groot aantal organisaties geraadpleegd, zoals organisaties die migranten steunen, vakverenigingen, werkgeversorganisaties en religieuze verenigingen uit de landen van oorsprong, doorreis en bestemming. Dit overleg heeft plaatsgevonden in België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Tsjechië en Mali.
20 ,1 miljoen mensen in de EU zijn onderdanen van derde landen, ongeveer 4% van de totale EU-bevolking.
In 2010 verstrekten de EU-lidstaten en de landen van het Schengengebied meer dan 11 miljoen visa.
Het geschatte aantal mensen dat het slachtoffer is van mensenhandel naar of binnen de EU, loopt op tot ettelijke honde rdduizenden per jaar.
Meer informatie
EU-portaalsite over immigratie:
Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken:
Homepage van DG Binnenlandse Zaken:
 
Contact:
Michele Cercone (            +32 2 298 09 63      )
Tove Ernst (            +32 2 298 67 64      )
Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin het College voor de rechten van de mens wordt opgericht.

Met de oprichting van dit College geeft Nederland uitvoering aan de in internationaal verband nagestreefde oprichting van een onafhankelijk instituut voor de rechten van de mens in elk land. De Commissie gelijke behandeling zal opgaan in het nieuw op te richten College voor de rechten van de mens. De huidige taken van de Commissie gelijke behandeling gaan ongewijzigd over naar het nieuwe instituut.

Nu het wetsvoorstel is aanvaard, kan de werving starten voor leden van de raad van advies en vervolgens voor de leden en medewerkers van het College. Naar verwachting zal het College voor de rechten van de mens in de tweede helft van 2012 zijn werkzaamheden starten.

Met dit onafhankelijke instituut ontstaat samenhang en een centraal aanspreekpunt voor Nederlandse en internationale organisaties die actief zijn op het terrein van mensenrechten. De nieuwe organisatie heeft tot doel de rechten van de mens, waaronder het recht op gelijke behandeling, in Nederland te beschermen en de naleving daarvan te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, door aanbevelingen te doen en door voorlichting te geven. De nieuwe organisatie krijgt ook de taak om te oordelen op basis van de gelijkebehandelingswetgeving. Deze taak is momenteel belegd bij de Commissie gelijke behandeling.

Nederland komt met dit besluit de toezegging aan de Verenigde Naties en de Raad van Europa na om een nationaal mensenrechteninstituut op te richten. Hierdoor komt Nederland in aanmerking voor de A-status (de hoogste status) op het gebied van mensenrechten.

Igestuurd door Arjen


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

BOEK: Rechten van Turkse Burgers op grond van de associate EEG-Turkije

Het recht dat in het kader van de associatie tussen de EU en Turkije tot stand kwam, is van groeiend belang voor de rechtspositie van Turkse burgers in de EU. Voor de huidige stand van het associatierecht zijn bijna vijftig arresten van het EU Hof van Justitie bepalend. Zonder die rechtspraak is de betekenis van de regels die op grond van de Associatieovereenkomst zijn afgesproken, niet goed te begrijpen.

Dit bronnenboek is bedoeld om de rechtspraak van het Hof van Justitie op het gebied van het associatierecht toegankelijker te maken. Het bevat een overzicht van de belangrijkste overwegingen van het Hof van Justitie over de relevante artikelen betreffende het verblijfsrechten de gelijke behandeling van Turkse burgers op basis van de Associatieovereenkomst.

De associatieregels zijn van groot belang voor de rechtspraktijk. Turkse burgers zijn veruit de grootste groep burgers uit derde landen in Nederland en in de EU. De associatieregels blijven relevant zolang Turkije nog niet tot de EU is toegetreden. Bovendien zal de rechtspraak van het Hof van Justitie over de associatieregels ook een rol spelen bij de uitleg van de nieuwe EUrichtlijnen over de rechtspositie van migranten uit landen buiten de EU.

Nijmegen (NL): Wolf Legal Publishers
by:Kees Groenendijk & Maaike Luiten
ISBN: 9789058505378Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Lezing over toezicht op advocatuur

Hierbij nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Leidsch Juridisch Genootschap, die op
woensdag 14 december 2011, om 17.30 uur in zaal B 041 van de Juridische Faculteit in het
Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG) aan de Steenschuur 25 te Leiden zal plaatsvinden.
Met als titel "De advocatuur geknecht door de overheid?" zal mr. E. van Win, advocaat bij
De Clercq Advocaten en Notarissen en sinds november 2009 Deken van de Haagse Orde van
Advocaten de lezing voor het Genootschap geven. Voorts maakt de heer Van Win deel uit van
het Comité van Aanbeveling van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN) en is hij lid van
het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.
In zijn lezing zal de heer Van Win ingaan op de kernwaarden van de beroepsethiek en het
actuele wetsvoorstel Teeven over toezicht. Het betreft de 2e wijzigingsnota op de
Advocatenwet.
Aansluitend kunt u onder het genot van een drankje van gedachten wisselen met het bestuur en de
leden.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van het Leidsch Juridisch Genootschap

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

21 november 2011

De algemene commissie voor Immigratie en Asiel heeft op 11 oktober 2011 overleg gevoerd (notulen)

VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG
Vastgesteld 16 november 2011
De algemene commissie voor Immigratie en Asiel heeft op 11 oktober 2011 overleg gevoerd met minister Leers voor Immigratie en Asiel over:
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 16 juni 2011 betreffende het landgebonden asielbeleid inzake Syrië (19 637, nr. 1431);
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 20 juni 2011 betreffende de terugkeer van Chinese asielzoekers (19 637, nr. 1433);
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 1 juli 2011 betreffende terugkeer in het vreemdelingenbeleid (19 637, nr. 1436);
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 12 juli 2011 betreffende informatie zoals toegezegd tijdens het AO van 8 juni 2011 inzake het besluit tot terugkeer van de familie Karim naar Irak (19 637, nr. 1437);
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 29 augustus 2011 betreffende de uitspraak van het EHRM over Zuid- en Centraal-Somalië en de beleidsconsequenties hiervan (19 637, nr. 1445);
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 19 september 2011 inhoudende een reactie op het rapport «Huiskerken in de woestijn als verboden oasen» (19 637, nr. 1456);
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 7 oktober 2011 betreffende een reactie op het verzoek van het lid Fritsma over het uitzetten van criminele vreemdelingen (19 637, nr. 1459).

Zie voor de notulen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-1474.htmlLaw Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator