De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

31 oktober 2012

Nog een foto van onze studiedag vreemdelingenrecht

Na 4,5 uur opletten kwam er een einde aan een middag lezingen. Bij de afsluiting is deze foto van de linkerkant van de zaal gemaakt door iemand van Tolkenselect www.tolkenselect.nl/ (voor rechterkant kijk bij een ouder bericht)


Met op haar achterhoofd gezien (hoogblond) de laatste spreker Chris Sent van http://www.humantrafficking.info/about/

Overige sprekers waren: Joachim Detailleur, Julien Luscuere http://www.ljwd.nl/nl/, Gart Adang http://www.kleerekooper.nl/ en Annelies Braams http://www.nedles.nl/engels/docent.html

Er waren 41 deelnemers aan deze eerste studiedag van Vreemdelingenrecht.com / Linkedingroep Vreemdelingenrecht. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten mail dan naar webmaster@vreemdelingenrecht.com


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Prejudiciële vragen gesteld door raad van State

Raad van State – 5 oktober 2012 - verwijzingsbeslissing en verwijzingsbeslissing
Onderwerp: (…) Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, meent de Afdeling dat het geldende Unierecht, met name de richtlijn en artikelen 20 en 21 van het VWEU en de jurisprudentie van het Hof, met name de arresten Singh en Eind en het arrest Carpenter, er niet op wijst dat de vreemdelingen in Nederland recht op verblijf hebben. Zij sluit echter niet uit dat een dergelijk verblijfsrecht op het Unierecht gebaseerd zou kunnen worden.

Vragen:
1) In zaak nr. 201108230/1/V4: Kan een familielid met de nationaliteit van een derde land van een burger van de Unie die woont in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit, maar werkt in een andere lidstaat voor een in die andere lidstaat gevestigde werkgever, in omstandigheden als in het geding, een verblijfsrecht aan het Unierecht ontlenen?
2) In zaak nr. 201007849/1/V2: Kan een familielid met de nationaliteit van een derde land van een burger van de Unie die woont in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit, maar in het kader van zijn werkzaamheden voor een in diezelfde lidstaat gevestigde werkgever naar een andere lidstaat heen en weer reist, in omstandigheden als in het geding, een verblijfsrecht aan het Unierecht ontlenen?

UIT: Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, eerste jaargang, no. 10 (november 2012)

Raad van State – 5 oktober 2012 - verwijzingsbeslissing
Onderwerp: België-route, arresten C-370/90, Surinder Singh en C-291/05, Eind, Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) no. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Vragen:
1) Dient de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG wat betreft de voorwaarden voor het recht op verblijf voor familieleden met de nationaliteit van een derde land van een burger van de Unie analoog te worden toegepast, zoals in de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, C-370/90, Surinder Singh en C-291/05, Eind, als een burger van de Unie naar de lidstaat van zijn nationaliteit terugkeert, nadat hij in het kader van artikel 21, eerste lid, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, alsmede als ontvanger van diensten in de zin van artikel 56 van dit Verdrag, in een andere lidstaat heeft verbleven?
2) Zo ja, geldt als vereiste dat het verblijf van de burger van de Unie in een andere lidstaat een bepaalde minimale duur heeft gehad, wil na terugkeer van de burger van de Unie naar de lidstaat van zijn nationaliteit aan zijn familielid met de nationaliteit van een derde land in die lidstaat een verblijfsrecht toekomen?
3) Zo ja, kan dan ook aan dit vereiste worden voldaan, indien geen sprake is geweest van aaneengesloten verblijf, maar van een bepaalde frequentie van verblijf, zoals tijdens wekelijks verblijf in het weekend of tijdens regelmatige bezoeken?
4) Zijn als gevolg van tijdsverloop tussen de terugkeer van de burger van de Unie naar de lidstaat van zijn nationaliteit en de overkomst van het familielid uit een derde land naar die lidstaat, in de omstandigheden als in het geding, de mogelijke aanspraken van het familielid met de nationaliteit van een derde land op een verblijfsrecht ontleend aan het Unierecht vervallen?


Bron: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/OverHetGerechtshof/Publicaties/Documents/Nieuwsbrieven%20GCE%202012/Nieuwsbrief-GCE-Rechtspraak-Europa-2012-10.pdf


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

EHRM: Uitlevering etnisch Oezbeek aan Kirgizië in strijd met verbod van foltering

ARREST – 16 oktober 2012 – Makhmudzhan Ergashev t. Rusland – persbericht – arrest
Uitlevering etnisch Oezbeek aan Kirgizië in strijd met verbod van foltering – rapporten mensenrechtenorganisaties ten onrechte buiten beschouwing gelaten – toezeggingen autoriteiten met betrekking tot waarborging mensenrechten boden onvoldoende garantie


http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113719#{%22itemid%22:[%22001-113719%22]}

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

VRAGEN AAN LUXEMBURG

Het Hof van Justitie in Luxemburg (HvJ EU) dreigt net als het Europese hof voor de rechten van de mens in Straatsburg (EHRM) te bezwijken onder zijn case load. Per 1 november geldt daarom een nieuw Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie in Luxemburg.
Het nieuwe Reglement richt zich op de wassende stroom prejudiciële vragen uit de 47 lidstaten. Van de 688 nieuwe zaken in 2011 bestond maar liefst 60% (423 zaken) uit dergelijke verwijzingsbeslissingen. Toch is het Hof, ondanks het groeiend aantal rechtszaken, er in geslaagd om de gemiddelde duur van de zaken aanzienlijk terug te brengen. Zo bedroeg de gemiddelde duur van behandeling van de prejudiciële verwijzingen 16,4 maanden in 2011, tegenover meer dan 25 maanden in 2003.
Het Reglement bevat nu een aparte derde Titel gewijd aan prejudiciële verwijzingen. Bedoeling daarvan is duidelijker te maken welke regels voor welke procedure bij het Hof gelden. Deels gaat het om codificatie van bestaande rechtspraak, zoals het nieuwe artikel 99 van het Reglement, over de actes clairs en éclairés:

Lees verder in her orginele artikel hier: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/OverHetGerechtshof/Publicaties/Documents/Nieuwsbrieven%20GCE%202012/Nieuwsbrief-GCE-Rechtspraak-Europa-2012-10.pdfLaw Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

30 oktober 2012

Reactie UAF op regeerakkoord: staat vluchteling straks voor een ophaalbrug?

Het UAF is blij met het voornemen van de nieuwe regering om erkende vluchtelingen niet alleen bescherming te bieden, maar ook om hen in staat te stellen zo snel mogelijk volwaardig deel uit te maken van onze samenleving. De overheid zal, zoals blijkt uit het nieuwe regeerakkoord, ook in de komende kabinetsperiode de inburgering van de vluchteling blijven faciliteren. Dit doet recht aan de bijzondere positie van de vluchteling. Wij zijn echter benieuwd hoe de nieuwe regering inhoud gaat geven aan hiervoor te treffen voorzieningen. Ook gezien het feit dat de inburgeringseisen verder worden aangescherpt.

Zekerheid
Het UAF is ook blij met een minder negatieve toonzetting van het akkoord.  Het UAF is er van overtuigd dat haar studenten “de geboden kansen” zullen grijpen om “volwaardig deel uit te maken van de samenleving”. Ook staat het UAF positief tegenover de kinderasielwet. Kinderen die zijn geworteld in de Nederlandse samenleving krijgen eindelijk zekerheid.

Niet gemakkelijk
Het UAF constateert echter dat het vreemdelingen niet gemakkelijk wordt gemaakt. Onduidelijk is in welke mate maatregelen zoals toegang tot de bijstand betrekking hebben op vluchtelingen. Naar ons oordeel wordt de integratie niet bevorderd wanneer vluchtelingen pas na 7 jaar recht krijgen op naturalisatie en deelname aan gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe regering  marginaliseert en criminaliseert vreemdelingen ten onrechte door het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Zorgelijk vinden wij bovendien de handhaving van het eerdere besluit om het categoriale beschermingsbeleid af te schaffen.

Studiefinanciering
Het UAF had graag het recht op studiefinanciering voor vluchtelingenstudenten ouder dan 30 jaar en het recht op stage voor studenten zonder verblijfstitel opgenomen gezien in de nieuwe beleidsvoornemens.

Bruggen slaan
Dit kabinet wil bruggen slaan met constructieve oplossingen. Het UAF hoopt dat de brug die wordt geslagen naar vluchtelingen niet een ophaalbrug blijkt te zijn. Investeren in vluchtelingtalent levert de samenleving veel voordeel op.

UAF-studente Nicky: 'Onzekerheid eindelijk over'
UAF-studente Nicky Sadyhova is 21 jaar en woont al bijna 10 jaar in Nederland. Vanzelfsprekend is ze dolblij met het goede nieuws. ‘Hier heb ik heel lang op gewacht. Het kinderpardon móést eigenlijk wel doorgaan, zo veel kinderen zaten al lang in onzekerheid… Dat is nu afgesloten. Ik kan haast niet beschrijven hoe blij ik ben!’

Voor Nicky betekent het regeerakkoord een einde aan een periode van slopende onzekerheid. ‘Toen mijn ouders, zusje en ik net in Nederland aankwamen, hebben we een asielaanvraag gedaan. Pas 5 jaar later werd die afgewezen. Hierna hebben we nog lang moeten afwachten. Nu is eindelijk duidelijk dat mijn zusje en ik een verblijfsvergunning krijgen.’


Nicky kan nu gericht aan haar toekomst gaan werken: ‘Ik weet nu zeker dat ik al mijn doelen kan gaan halen in dit land. Ik wil mijn opleiding Medische Biologie graag afmaken en daarna doorstromen naar Geneeskunde zodat ik arts kan worden. Het UAF heeft mij altijd ondersteund, ondanks de onzekerheid. Ik ben hen daar ontzettend dankbaar voor. Graag wil ik de lezers een boodschap geven: geef nooit de moed op. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ga door en treur niet om je situatie. Ik ben ervan overtuigd dat er duizenden manieren zijn om je doel ooit te behalen!’


Bron: http://www.uaf.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/newslistid/1/newsitemid/77
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Blijf makkelijk op de hoogte van het vreemdelingenrecht met een email abonnement (gratis)

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
Let op: dan krijgt u een mailtje dat u moet bevestigen en dat verdwijnt wel eens ongemerkt in een spambox. Dus let op of u iets van Google, Blogger of Feedburner krijgt.

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Labour immigration policy: What do we want, and why?

By: Martin Ruhs, University Lecturer in Political Economy at Kellogg College and Senior Researcher at COMPAS
I spend a lot of my time talking to journalists and policy-makers about labour immigration. In that context, I am often asked if labour immigration and/or a particular labour immigration policy is “good” or “bad”.
I suspect most researchers will share my basic hesitation in engaging with this question. International labour migration creates a wide range of economic, social, cultural and other impacts for individuals, communities and countries as a whole. Some of these impacts can be measured and quantified (with some difficulties and disagreements in the literature), e.g. the impacts of immigration on wages, while others are much harder to define and measure (e.g. impacts of immigration on “national identity” and “social cohesion”, both vague and contested terms).
So, at a very basic level, one could argue that the different types of impacts of international migration are inevitably incommensurable and, in any case, there are so many gaps in the evidence base that we do not have enough information to provide a complete and comprehensive assessment (e.g. in the UK there are very limited data and analyses of the effects of immigration on the provision and consumption of public services).
While I have given this answer many times, the problem is that, nine times out of ten, it is a conversation-stopper, especially when talking to journalists looking for an answer to a “reasonable question” about an issue that, as opinion polls suggest, most people in the country “care about very deeply”.
So my second response to the “immigration good or bad” question that I have used more frequently – and with some (a little) more success in terms of continuing the conversation – is  that it all depends on whose interests the policy is meant to serve. This sounds like a very obvious point but the dearth of explicit discussion of this issue is, in my view, the primary reason why immigration has become such a contested public policy issue in the UK and many other high-income countries. There is no clarity and very little discussion about what exactly policy is trying to achieve, and why.
So I want to ask in this blog: in whose interests should the UK’s immigration policy be made – and why? Before you stop reading, the answer “in the UK’s best interest” is not good enough because what constitutes the “UK’s best interest” is precisely the question that I want to raise.
What are the potential objectives of immigration policy?
To start the discussion we need a list of the different types of impacts of international labour migration – in itself a difficult and maybe impossible task. At the risk of over-simplification, I suggest that the main types of effects of international migration on migrant-receiving and migrant-sending countries include impacts on:
  • economic growth and welfare (e.g. impacts on the labour market, public finances and wider economy)
  • the distribution of income (e.g. the impacts of immigration or emigration on the lowest income earners in the economy)
  • social cohesion and national identity (terms that are hard to define but nevertheless feature prominently in public debates)
  • crime and national security
  • the rights of individual citizens
International migration also has important effects for migrants themselves, e.g. by affecting their “economic welfare”, “human development” and “rights”, all in many ways related effects that still have some distinct features and dimensions.
All these impacts are likely to be interrelated and potentially conflicting, which means that the relationship between them may be characterised by trade-offs. Trade-offs may exist when comparing the interests of the receiving country, migrants and their countries of origin (e.g. the international migration of highly skilled workers from low-income countries may generate significant benefits for migrants and receiving countries, but can have adverse impacts on migrants’ countries of origin); between the interests of different groups of people within countries (e.g. in the short term immigration may benefit employers but harm some domestic workers in receiving countries); and between different types of impact (e.g. the level and kind of immigration that maximises economic growth may not be perceived to be compatible with considerations about national identity and social cohesion; for another example, migration may help migrants to raise their incomes but at the same time reduce some of their rights).
Whether these potential trade-offs exist in practice is an important empirical question that can be specific to time and place. But the fundamental and in many ways obvious point is that there will always be some conflict between some impacts and objectives. If migration was always good for everybody and everything, the issue would not be so high up the agenda in public policy debates.
What do we want? The underlying ethical questions
So, given the list of potential objectives and trade-offs, what impacts and whose interests should labour immigration policy in the UK (and other high-income countries) serve?
This is an inherently normative question that different people will answer in different ways. When thinking about this question, I find it useful to think about two underlying ethical questions.
1) To what extent, if at all, should the outcomes for collectives (such as economic economic growth or distribution) and the economic welfare of individuals be given priority over individuals’ rights? To put this question in the context of an example taken from the current debate in the UK, should immigration policy restrict British citizens’ right to get married to a non-EEA national in order to minimise the fiscal costs of immigration? To what extent, if at all, do the ‘means’ (individual rights restrictions in this case) justify the ‘ends’?
2) To what extent, if at all, should the interests of citizens of receiving countries be given priority over those of non-citizens (including existing migrants without citizenship of the host country and people in migrants’ countries of origin)? Many (although not all!) people would agree that nation states need to prioritise the interests of their own citizens, but exactly how much more weight should be given to the interests of citizens? International migration can generate huge benefits for migrants, especially for low-skilled workers, so to what extent should these benefits inform the design of immigration policy in the UK and other high-income countries? And how should policy distinguish, if at all, between the interests of citizens and other residents without citizenship (e.g. migrants with permanent and temporary residence permits)?
Different answers to these two ethical questions have radically different implications for immigration policy.  For example, within an “ethical framework” that emphasises consequences for collectives rather than rights of individuals and that strongly prioritises the interests of citizens, a country’s labour immigration policy is determined based on an assessment of the consequences for economic growth, distribution, national identity/cohesion and security in receiving countries – with little to no importance given to the outcomes or rights of migrants and people in their countries of origin.
For example, points-based systems that aim to “optimally select” migrants in terms of their skills and other characteristics in order to maximise the benefits and minimise the costs of immigration for the receiving country can be justified by such a normative framework. Guest worker programmes that restrict the employment of migrants to specific sectors of the labour market that suffer from labour shortages and that limit migrants’ access to the welfare state are another example.
In contrast, an ethical framework that prioritises consequences but puts equal weights on the interests of all people (“consequentialist cosmopolitanism”), i.e. migrants as well as non-migrants in receiving and sending countries, would demand a labour immigration policy that would admit much larger numbers of migrants. In fact, it could be argued that if economic efficiency and distribution were the only outcome parameters, “consequentialist cosmopolitanism” would require open borders, as the free flow of labour increases world welfare and decreases global inequality.
What do you think?
There are longstanding debates in political theory and philosophy about these questions. Clearly, they are normative questions with no one “right answer.” My intention here is not to take a position but to simply emphasise that all labour immigration policies are based, either explicitly or more frequently implicitly, on answers to fundamental ethical questions about the extent to which consequences for collectives should trump individual rights, and about the degree to which nation states prioritise the interests of their own citizens.
So, to create more clarity in immigration debates we need not only better evidence about numbers and impacts but also more open discussion about the policy objectives, including the underlying ethical questions.
Visit our facebook page to discuss the objectives of labour immigration policy.
For more detailed discussion of the issues raised in this blog, see Ruhs, M. and H.-J. Chang (2004) ‘The Ethics of Labor Immigration Policy’, International Organization 58(1): 69-102


Bron: http://compasoxfordblog.co.uk/2012/10/labour-immigration-policy-what-do-we-want-and-why/


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

29 oktober 2012

'Asielzoekers opsluiten in gezinslocaties biedt geen perspectief'

Audio Er komen steeds meer opvangcentra voor afgewezen asielzoekers met minderjarige kinderen. Voor hen zijn er sinds een jaar zogenaamde gezinslocaties, omdat zij niet meer op straat gezet mogen worden. Die gezinslocatie zijn een stuk soberder dan de AZC's. Minister Leers van Asiel hoopt dat daardoor de asielgezinnen toch voor terugkeer naar eigen land kiezen. Maar dat lijkt niet te gebeuren. U hoort Klaas Harink van Vluchtelingenwerk Noord Nederland.


Bron: http://nos.nl/audio/433820-asielzoekers-opsluiten-in-gezinslocaties-biedt-geen-perspectief.html

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

'Mededeling: asielzoekers in de trein zonder ticket'

© Thinkstock.
'Dames en heren, er zitten asielzoekers zonder ticket in de trein. We wachten nu op de politie', luidde een boodschap in de trein naar Göteborg. Reizigers fronsten hun wenkbrauwen. De Zweedse Spoorwegen bieden hun excuses aan voor het incident.
De trein hield plots halt in het station van Kil en toen kregen de passagiers de reden voor het oponthoud te horen, meldt Sveriges Radio Värmland. Een paar passagiers uitten meteen hun ongenoegen over het incident. Een reiziger meldde het incident meteen op sociale media. De Zweedse Spoorwegen (SJ) hebben zich verontschuldigd voor het incident. 'Het hoort niet om individuele passagiers op die manier aan te duiden. Dit is niet onze manier van werken en we bieden dan ook onze verontschuldigingen aan', zegt Elina Yli-Torvi, woordvoerster van de Spoorwegen.

Het is niet de eerste keer dat de Zweedse Spoorwegen in opspraak komen. Een vluchtelinge van elf werd ook al van de trein gezet in Kumla omdat ze geen geldig vervoersbewijs kon voorleggen. Het meisje werd pas de volgende ochtend teruggevonden nadat een inwoner van het plaatsje zich over het kind van Afrikaanse afkomst ontfermd had.

bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3339010/2012/10/29/Mededeling-asielzoekers-in-de-trein-zonder-ticket.dhtml

PS Overigens kan je in Nederland ook worden overgedragen aan de vreemdelingenpolitie als je wordt betrapt op een strafbaar feit zoals reizen zonder geldig vervoersbewijs.
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Verlengingsbesluit vreemdelingenbewaring Tibetaan vernietigd (uitspraak)

LJN: BY1283, Rechtbank 's-Gravenhage, 12/27811, 12/27812
Datum uitspraak: 19-09-2012
Datum publicatie: 25-10-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie:
Gebleken is dat eiser reeds bij aanvang van de inbewaringstelling een originele Chinese identiteitskaart heeft overgelegd. Voorts heeft eiser zijn medewerking verleend aan het invullen en ondertekenen van de aanvraag voor een (LP). Deze aanvraag is vervolgens op 12 april 2012 door de Chinese autoriteiten in behandeling genomen. Gelet hierop valt naar het oordeel van de rechtbank niet in te zien welke gegevens eiser nog kan aandragen teneinde mee te werken aan zijn uitzetting. Verweerders stelling dat eiser niet in voldoende mate meewerkt omdat hij niet heeft getracht andere bescheiden te verkrijgen, volgt de rechtbank niet. Eiser heeft in dit verband immers al eerder naar voren gebracht dat hem vanwege zijn bijzondere positie als Tibetaan geen documenten zullen worden afgegeven. Verweerder heeft hierop niet gereageerd. Verweerder heeft derhalve ten onrechte tegengeworpen dat eiser niet meewerkt aan zijn uitzetting. Verweerder heeft daarnaast in het verlengingsbesluit noch ter zitting een indicatie gegeven over het moment waarop de Chinese autoriteiten een vervangend reisdocument voor eiser zullen afgeven. Ook in dit verband kan van belang worden geacht de bijzondere positie van Tibetanen in China. Verweerder heeft daarover in dit kader evenmin een nader standpunt ingenomen. Dat de Chinese autoriteiten de LP nog niet hebben afgegeven, kan bij deze stand van zaken niet aan het verlengingsbesluit ten grondslag worden gelegd. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat onvoldoende gronden aanwezig waren om het verlengingsbesluit van 17 augustus 2012 te rechtvaardigen. Nu het verlengingsbesluit geen stand kan houden, is de rechtbank van oordeel dat het beroep tegen het voortduren van de bewaring op grond van het bepaalde in artikel 96, derde lid, Vw tevens gegrond moet worden verklaard.

Bron: rechtspraak.nl (voor hele uitspraak)


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Vovo toegewezen inzake gedwongen overplaatsing naar gezinslocatie met vrijheidsbeperkende maatregel (uitspraak rechtbank)

Uitgeprocedeerd gezin moet worden overgeplaatst naar gezinslocatie en de overheid wil dat doen middels het opleggen van een maatregel ex artikel 56 Vw (waardoor die mensen daar niet weg zouden kunnen).


LJN: BY1293,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Haarlem , 12/31077, 12/31499, 12/31075, 12/31076
Datum uitspraak: 09-10-2012
Datum publicatie: 25-10-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Inhoudsindicatie: Voorlopige voorzieningen connex aan beroepen tegen vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in artikel 56 van de Vw. De voorzieningenrechter is, met verzoekers, van oordeel dat het enkele feit dat verzoekers geen recht (meer) hebben op reguliere opvang, onvoldoende grond is voor het oordeel dat het belang van de openbare orde het opleggen van onderhavige maatregel aan verzoekers vordert. De voorzieningenrechter stelt vast dat uit de besluiten en de stukken niet blijkt dat verweerder bij oplegging van de maatregel een belangenafweging heeft gemaakt en dat verweerder ter zitting ook geen duidelijkheid kunnen geven over de vraag of een dergelijke belangenafweging heeft plaatsgevonden. Daartoe is verweerder, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, wel gehouden gegeven het feit dat de vrijheidsbeperkende maatregel ingrijpend van aard is en deze maatregel slechts in uitzonderingsgevallen kan worden opgelegd in de situatie dat met een lichter middel niet kan worden volstaan. De enkele, niet nader onderbouwde, stelling van de gemachtigde van verweerder ter zitting dat de door verzoekers in het verzoekschrift gestelde belangen onvoldoende zijn om van het opleggen van de vrijheidsbeperkende maatregel af te zien, kan dit zorgvuldigheids- en motiveringsgebrek niet helen. De beroepen zijn gegrond. Nu in de hoofdzaken wordt beslist zullen de verzoeken om een voorlopige voorziening worden afgewezen. De bestreden besluiten dienen te worden vernietigd.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl voor de hele uitspraak
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Even uitstapje naar het strafrecht: Veroordeling voor mensenhandel

Tijdens onze studiedag afgelopen zaterdag sprak Chris Sent over mensenhandel en gaf daarbij aan dat dat niet perse om buitenlandse slachtoffers hoefde te gaan. Mensen in de zaal vroegen zich af of er ook veroordelingen volgden. Toevallig stuit ik hier op een uitspraak van afgelopen vrijdag. Wellicht voor ons vreemdelingenrechtjuristen die misschien wel te maken krijgen met clienten die aangifte hebben gedaan tegen mensenhandel om te zien wat er zoal strafrechtelijk kan spelen.

 

Celstraffen voor verdwijning en prostitueren twee minderjarige meisjes 

Utrecht  , 26-10-2012 
Een 30-jarige man en een 29-jarige vrouw zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2,5 jaar en 1,5 jaar waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Beiden zijn veroordeeld voor het verborgen houden van twee vermiste minderjarige meisjes van 14 en 15 jaar in februari eerder dit jaar, het opzettelijk bevorderen en teweegbrengen van het plegen van ontucht door minderjarigen met derden en mensenhandel. De man is ook veroordeeld voor het plegen van ontucht met één van de meisjes.

Beiden verantwoordelijk

De rechtbank stelt beide verdachten verantwoordelijk voor wat er met de meisjes is gebeurd. Zij hebben de meisjes onderdak gegeven en aangezet tot prostitutie. De man en vrouw hebben alleen oog gehad voor het geld dat de meisjes met de betaalde seks verdienden. De verdachten hebben geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de prostitutiewerkzaamheden voor de meisjes.
De man heeft een zwaardere straf gekregen omdat hij al een fors strafblad had en ontucht heeft gepleegd met één van de minderjarige meisjes. De rechtbank acht de vrouw enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. Een gedeelte van de straf van de vrouw is voorwaardelijk opgelegd omdat zij verplicht behandeld moet worden om herhaling te voorkomen.
Ook moeten de verdachten schadevergoedingen aan beide meisjes betalen.

Verschil eis en straf

De rechtbank heeft een straf opgelegd die overeenkomt met straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd. Dat de zaak veel in de publieke belangstelling heeft gestaan, is voor de rechtbank geen reden geweest om een lagere straf op te leggen.
Uitspraken: BY1411, BY1395Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Vacature: jurist bij de Raad van State in Den Haag

Organisatie: Raad van State (Den Haag)
Vacaturenummer: PFZ-2012/01
Sluitingsdatum: 1-jan-2013


Functieomschrijving

Je beoordeelt en analyseert bestuursrechtelijke geschillen, onder andere aan de hand van jurisprudentie;
Je bereidt conceptuitspraken voor;
Je neemt als adviseur deel aan beraadslagingen in de raadkamer;
Je werkt de beslissingen van de raadkamer uit in uitspraken.

Functie-eisen

Je hebt een juridische academische opleiding afgerond;
Je beschikt over een goed analytisch vermogen, kunt logisch redeneren en goed hoofd- en bijzaken scheiden;
Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden;
Je hebt een flexibele instelling, bent communicatief en kunt goed zelfstandig én in teamverband werken.

Werk-/denkniveau

Master/doctoraal

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het salaris. Minimum salaris: € 2396 bruto per maand
Maximum salaris: € 3852 bruto per maand
Indicatie: Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.

Salarisomschrijving:

Aan deze functie is in beginsel een salaris verbonden van maximaal € 3.852,13 bruto per maand (schaal 10 BBRA 1984) met een doorgroeimogelijkheid naar schaal 12 (maximaal € 4.964,76 bruto per maand). Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag en een dertiende maand. De Raad van State biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een openbaarvervoerkaart voor woon-werkverkeer en de mogelijkheid om een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen. Aanstelling vindt plaats op basis van artikel 6, lid 2, onder c, ARAR.

Arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het dienstverband.

Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur: 2 jaar
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden:

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een volledige vergoeding woon-werkverkeer (jaarkaart openbaar vervoer tweede klas). Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Organisatie - Raad van State

De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State spreekt in hoogste instantie recht in bestuursrechtelijke geschillen. Werken bij de Raad betekent een confrontatie met maatschappelijke relevante thema's (ruimtelijke ordening, milieu, vreemdelingenzaken, onderwijs) en werken in een organisatie die volop in beweging is. De Raad van State heeft ongeveer 650 medewerkers in dienst, onder wie ruim 280 juristen.

Uitgebreide informatie over (werken bij) de Raad van State vind je op onze website én op Facebook.

Afdeling

De directie Bestuursrechtspraak ondersteunt de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak bij hun werk als hoogste algemene bestuursrechter. De directie is georganiseerd in drie Kamers: de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer.

Standplaats

Den Haag

Meer informatie
Meer informatie over de vacature: Naam: Mevrouw mr. R.A. de Wit
Telefoonnummer: 070 - 426 4164
E-mailadres: werken@raadvanstate.nl
Meer informatie over de sollicitatieprocedure: Naam: Mevrouw mr. R.A. de Wit
Telefoonnummer: 070 - 426 4164
E-mailadres: werken@raadvanstate.nl
Bijzonderheden

Voeg een cijferlijst toe bij de sollicitatie.

Mevr. mr. R.A. de Wit is op vrijdag niet bereikbaar.

Solliciteren naar deze functie

Je reactie op de vacature Jurist (m/v) ontvangen wij graag.

Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer PFZ-2012/01 naar:

Raad van State
T.a.v. mevrouw mr. R.A. de Wit
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Bron: http://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/detail/jurist-mv-bm0fxhwh
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

VACATURE: Jurist met als bijzonder aandachtsgebied recht van de Europese Unie

Organisatie: Raad van State (Den Haag)
Vacaturenummer: PFZ-2012/12
Sluitingsdatum: 16-nov-2012


Functieomschrijving

U houdt ontwikkelingen op Europeesrechtelijk gebied bij, schrijft notities en draagt bij aan het verspreiden van kennis over het recht van de Europese Unie binnen de organisatie.

Als jurist Europese Unie signaleert u in nieuw binnengekomen adviesaanvragen de Europeesrechtelijke aspecten. U beoordeelt en coördineert de adviesopmerkingen daarover in conceptadviezen en controleert of die consistent zijn met eerder vastgestelde adviezen. Ook draagt u bij aan de totstandkoming van adviezen door toetsing van ontwerpregelgeving op beleidsanalytische, juridische en wetstechnische aspecten.

Verder analyseert u de Europeesrechtelijke aspecten van zaken die bij de Afdeling bestuursrechtspraak in behandeling zijn en draagt u bij aan de voorbereiding en afwerking van uitspraken.

Functie-eisen

• U heeft een afgeronde juridische academische opleiding, bij voorkeur met een Europeesrechtelijke specialisatie.
• U heeft een brede kennis van en aantoonbare (werk)ervaring met het recht van de Europese Unie.
• U heeft een sterk analytisch vermogen, goede redactionele vaardigheden, een flexibele instelling en een brede maatschappelijke belangstelling.
• U bent communicatief en een teamgerichte werker.
• Kennis van juridisch Frans is een pre.

Werk-/denkniveau

Master/doctoraal

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het salaris. Minimum salaris: € 3722 bruto per maand
Maximum salaris: € 5553 bruto per maand
Indicatie: Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Salarisomschrijving:

Aan deze functie is een salaris verbonden van maximaal € 5.553,35 bruto per maand, bij een 36-urige werkweek (schaal 13 BBRA), exclusief 8% vakantietoeslag en een dertiende maand. De Raad van State biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vervoersplan (bij vervoer met het openbaar vervoer in principe een gratis vervoerskaart) en de mogelijkheid om een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen.

Arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het dienstverband. Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden:

Bovenop het salaris en vakantiegeld kunt u rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een volledige vergoeding woon-werkverkeer (jaarkaart openbaar vervoer tweede klas). Bij de Rijksoverheid heeft u een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van uw arbeidsvoorwaardenpakket.

Organisatie - Raad van State

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering en het parlement voor wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Werken bij de Raad van State betekent betrokken zijn bij maatschappelijk relevante thema’s als milieu, ruimtelijke ordening, onderwijs en vreemdelingenzaken. U werkt in een organisatie die volop in beweging is. De Raad van State heeft ongeveer 650 medewerkers in dienst, onder wie 280 juristen.

Afdeling - Advisering

De leden van de Afdeling advisering worden ondersteund door de wetgevingsjuristen en medewerkers administratie van de directie Advisering. Deze bestaat uit 4 sectoren. Elke sector bereidt de adviezen voor van een aantal ministeries.

Standplaats

Den Haag

Meer informatie

Meer informatie over de vacature: Naam: De heer mr. G.H. van Dongen (directeur Advisering)
Telefoonnummer: 070- 426 4190
Meer informatie over de sollicitatieprocedure: Naam: Mevrouw C. Bloemenveld (personeelsconsulent)
Telefoonnummer: 070- 426 4154

Solliciteren naar deze functie


Uw reactie op de vacature Jurist met als bijzonder aandachtsgebied recht van de Europese Unie ontvangen wij graag.

Stuur uw curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer PFZ-2012/12 naar:

Raad van State
T.a.v. mevrouw C. Bloemenveld
Intern adres: Afdeling Personele en Financiële Zaken
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Bron: http://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/detail/jurist-met-als-bijzonder-aandachtsgebied-recht-van-de-europese-unie-dnuowrlp?utm_source=zoekprofielmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=zoekprofiel


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

27 oktober 2012

Groep 'Vreemdelingenrecht' op Linkedin

Een deelneemster van de bijeenkomst zei vandaag "Maar ik had zo graag gediscusieerd" Dat kan. Juist daarvoor heb ik in 2007 de groep 'Vreemdelingenrecht" op Linkedin gestart omdat op dit weblog je wat minder met elkaar kan praten.

Dus maak een Linkedin account aan (gratis), zoek of mij op of de groep vreemdelingenrecht en meldt je aan en praat lekker mee.


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Eerste Vreemdelingenrecht studiemiddag van dit weblog

De Marokkaanse en Turkse bakker, de Turkse supermarkt...... een hoop gerace om een Turkse lunch voor de deelnemers in elkaar te zetten

Dus om 8.00 in mijn pyama koken. En dat terwijl het geen kerst was.


Vervolgens vanaf 13.00 in het Buurthuis "De Kooi" van start. Maar liefst 41 deelnemers waren er aanwezig.
Dank aan Joachim Detailleur, Julien Luscuere, Gart Adang, Annelies Braams en Chris Sent voor het belangeloos geven van een lezing vandaag
Ik heb begrepen dat Joachims verhaal over taalanalyses erg boeiend was. Julien lichtte toe wat er gebeurt als mensen uit huis gaan wonen of gaan scheiden. Gart sprak over de Europa-route. Annelies lichtte kort haar boekje over inburgering toe maar gaf aan graag wat extra tijd voor Chris Sent te maken voor haar presentatie over mensenhandel.

Ik heb niet alles zelf kunnen volgen dus mocht je aantekeningen hebben gemaakt of foto's wil je me dat dan mailen op webmaster@vreemdelingenrecht.com? Dan kan ik dat hier op het blog zetten.

We moesten helaas op een drafje het buurthuis uit omdat dat sloot. Met klein groepje daarom volgende allochtone ondernemer van Leiden Noord aangedaan: Chinees restaurant Panda.

En nu kruip ik lekker met een Donald Duck in mijn bed.

Dank alllemaal voor de leuke dag!!!!!

PS. Mensen die graag een certificaat willen mail me even.
PS2 Deelnemers die graag met bedrijfsnaam hier willen worden genoemd geef even een seintje dan maakt ik wat gratis reclame als dank voor jullie inzet.

PS3 De opbrengst van deze middag gaat naar 2 goede doelen: kankeronderzoek bij het AVL en Stichting Vluchteling.


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

26 oktober 2012

Morgen de eerste bijeenkomst van de Linkedin Vreemdelingenrecht groep

Tenminste zo begon het plan om eens bij elkaar te komen en dan een paar leden te laten spreken. Uiteindelijk werd het gewoon een soort congres dat ook open stond voor niet-leden. Ik kijk er naar uit om morgen eens de mensen achten de namen te leren kennen en al die enthousiaste niet-leden die zich ook hebben aangemeld.

Vandaag mijn best gedaan om de lunch voor jullie te regelen. Veel echte Turkse frisdrankjes en de Turkse bakker heeft morgen ook het een en ander klaar.

Tot zaterdag in Leiden!
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

24 oktober 2012

Je kan je nog tot donderdagavond opgeven voor vreemdelingenrecht conferentie

Want daarna moet ik boodschappen doen !
 

Om kennis te delen en te verdiepen, mensen te ontmoeten die binnen verschillende organisaties als IND, DT&V, advocatuur, inburgering, Vluchtelingenwerk etc, werkzaam zijn (of er voor studeren) op het gebied van vreemdelingenrecht  en integratie en een gezellig dag te hebben met vakgenoten zonder dat er enorm in de portemonnee moet worden getast een studiemiddag voor en door vakgenoten.

VREEMDELINGENRECHT STUDIEMIDDAG
zaterdag 27 oktober
Leiden
Plaats: Midden in multiculti volkswijk de Kooi  in Leiden, Buurthuis "de Kooi" Driftstraat 49 2315 CD  Leiden 071 - 5 22 11 97. Met gratis parkeren voor de deur en in de omgeving en bereikbaar met bus 15 vanaf station Leiden Centraal (halte Sumatrabrug) in ongeveer 20 minuten (1 zone).
Programma*:
13.00 eenvoudige Turks geinspireerde lunch
13.15 aanvang lezing 1
13.45 aanvang lezing 2
14.15 aanvang lezing 3

14.45 theepauze
15.00 aanvang lezing 4
15.30 aanvang lezing 5
16.00 deelsessies naar keuze bij sprekers lezingen
16.30 afsluiting
16.45 borrel
17.00 einde
 ( Daarna wokken bij de plaatselijke Chinees voor wie zin heeft om nog gezellig na te praten (op eigen kosten, ongeveer 20 euro excl drank))


De volgende sprekers hebben al toegezegd*:

- Joachim Detailleur (Sudan Country Information Consultant (voluntary) at VluchtelingenWerk Nederland). over "Taalanalyses bij Somalische en Soedanese asielzoekers". Ik ben benieuwd of een taalanalyse ook in ee reguliere procedure zou kunnen worden gebruikt nu ook bureau's buiten de overheid ze aanbieden;

- Julien Luscuere advocaat in Rotterdam "De nieuwe eisen voor gezinshereniging /schijnhuwelijken" (onderwerp nog beetje onder voorbehoud)

- Advocatenkantoor Kleerekooper "De EU-route en visumperikelen"

 - Annelies Braams van NedLes "Inburgering"

- Chris Sent, Projectleider Centrum Kinderhandel Mensenhandel "Mensenhandel"

(de onderwerpen zullen wat specifieker worden als de sprekers verder zijn met hun voorbereiding)


Kosten:
15 euro of zoveel u meer wilt doneren. U krijgt hiervoor onderdak, lunch, thee, fris/bier, een deelname certificaat (goed voor opleidingspunten) en veel stof om over na te denken. En de sprekers en de koffiejuf een bedankje.

Wanneer u ten minste 30 euro doneert zult u als donateur worden vermeld op het programma en vele malen hier op het weblog en in de werkgroep Vreemdelingenrecht op Linkedin en op Twitter als u dat wenst (mooie reclame toch?)


Opbrengsten van deze middag gaan naar:
Stichting Vluchteling: http://www.vluchteling.nl/;
Het NKI-AVL dat onderzoek doet naar en behandelt tegen allerlei vormen van kanker: http://www.nki.nl/

Kleding inzameling
Organisaties als Vluchtelingenwerk en Stichting ROS kunnen vaak gewassen en niet versleten kleding een goed tweede leven geven bij een client. Daarom kunt u uw ingepakte schone kleding meenemen en wij zorgen dat die goed terecht komt.

Reclame maken voor uw bedrijf of organisatie
In de hal van het buurthuis zijn de nodige tafels beschikbaar waar u informatie over uw organisatie kunt tentoonspreiden. Neem even hierover contact met mij op. Dat kan gratis maar mee-sponsoring vind ik leuk.

* Dit is een voorlopig programma en "work in progress" dus er kan op geen enkele manier rechten aan worden ontleend.

Vind U dit een goed initiatief? Komt U zelf of wilt U het sponsoren neem contact op met Wytzia Raspe via webmaster @ vreemdelingenrecht.com (om spammers tegen te gaan expres te veel spaties in de email gezet maar die moet u weglaten)

Gelijk aanmelden kan ook. Stuur mij dan even een mail met uw gegevens en maak minimaal 15 euro over op 47.87.45.389 ten name van M.W.W.  Raspe, Leiden o.v.v. donatie vreemdelingenrecht studiedag.Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator