Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2010 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Nieuwe Vreemdelingenwet een feit

De nieuwe vreemdelingenwet is een feit. Daar stemde de Eerste Kamer deze week mee in. VluchtelingenWerk ziet een paar verbeteringen, maar deelt het enthousiasme van het ministerie niet.

Enkele positieve punten
Met de rust en voorbereidingstijd voor asielzoekers is VluchtelingenWerk tevreden. Ook dat documenten die pas later boven tafel komen, meetellen in iemands procedure is positief, net als de 4 weken opvang voor asielzoekers die afgewezen zijn.

Bezwaar
Maar een van de grote veranderingen waar VluchtelingenWerk minder enthousiast over is, is dat er voorheen twee procedures waren (een korte voor makkelijke zaken en een langere procedure voor complexere asielaanvragen) en nu nog maar één. Op zich niets mis mee, ware het niet dat de korte procedure ietsje verlengd is, maar wel de standaardprocedure geworden is. "Dus ook complexe zaken moeten nu sneller beoordeeld worden, legt Igor Ivakic, directeur a.i. van VluchtelingenWerk uit. "Uiteraard willen wij ook dat de asielzoeker …

Regeldruk in het vreemdelingenbeleid kan minder

Dat schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in het vandaag verschenen advies `Regelrust voor Vreemdelingen'. Uit het onderzoek van de adviescommissie blijkt dat de regels over de toelating en de tewerkstelling van vreemdelingen als onnodig lastig en ingewikkeld worden ervaren. Onder andere universiteiten en bedrijven, die hoogopgeleide vreemdelingen naar Nederland willen halen, hebben last van regeldruk. Op verzoek van de minister van Justitie doet de commissie in dit advies aanbevelingen om de regeldruk voor reguliere vreemdelingen en hun referenten te verminderen. Reguliere vreemdelingen zijn bijvoorbeeld migranten die voor werk, studie of gezinsvorming naar Nederland komen. Het gaat hier dus niet om asielzoekers. Referenten zijn bijvoorbeeld de burgers die een buitenlandse partner over laten komen, werkgevers en universiteiten. Oorzaken en oplossingen
Een belangrijke oorzaak van de regeldruk is de gelaagdheid van regels in het vreemdelingenrecht. Belangrijke…

Hirsch Ballin gaf criminele asielzoeker verblijfsvergunning

Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) heeft zich persoonlijk ingezet om een criminele getuige in een mensensmokkel- en moordzaak een permanente verblijfsvergunning te geven. De getuige speelt een belangrijke rol in een rechtszaak waarin elf Chinezen terechtstaan voor onder meer mensensmokkel en moord.

Hirsch Ballin was persoonlijk op de hoogte van het verstrekken van een verblijfsvergunning aan de crimineel
Dat schrijft dagblad De Pers maandag.


Uitgezet
De getuige die Yi wordt genoemd, zou aanvankelijk worden uitgezet na een veroordeling in een mensensmokkelzaak. Hij mocht echter blijven om te kunnen getuigen in een andere mensensmokkelzaak.

In die zaak, de zogenoemde Raptus-zaak stonden elf Chinezen terecht voor onder meer mensensmokkel en moord. De verdachten werden in 2009 echter op vrije voeten gesteld omdat het Openbaar Ministerie informatie had achtergehouden en onduidelijk was over de status van kroongetuige Yi.

Geen deal
Yi kreeg een permanente verblijfsvergunning omd…

Bij intrekken besluit hoef je verweerder niet eerst in gebreke te stellen (uitspraak)

LJN: BM5993, Rechtbank Utrecht , AWB 09/19505 BEPTDN


Datum uitspraak: 27-05-2010
Datum publicatie: 28-05-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Voor de behandeling ter zitting heeft verweerder de beslissing op het door eiser ingediende bezwaar ingetrokken. Eiser heeft de rechtbank verzocht het beroep aan te merken als te zijn gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn bezwaar. Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep niet tijdig beslissen in werking getreden. Nu (de nieuwe duiding) van het beroepschrift dateert van 26 maart 2010 moet, gelet op artikel III, tweede lid, van de genoemde wet, dit beroep worden beoordeeld aan de hand van het recht zoals dat sinds 1 oktober 2009 geldt. De rechtbank stelt vast dat de termijn om te beslissen op het bezwaar ruimschoots, namelijk al in 2008, is overschreden. Dat er nu een situatie is ontstaan waarin het bezwaar weer “open ligt” en op dat bezwaar niet tijdig is b…

Invulling begrip familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM

LJN: BM6033, Rechtbank Groningen , Awb 09/731

Datum uitspraak: 03-05-2010
Datum publicatie: 28-05-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Invulling begrip familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM / verklaringen vreemdeling en vriendin over aard en invulling relatie / niet gebleken van voldoende bestendige relatie om feitelijk gezinsleven aan te kunnen nemen.

2.7. In het arrest van 27 oktober 1994 in de zaak Kroon e.a. vs. Nederland, nr. 18535/91, (te vinden op http://echr.coe.int/echr/en/hudoc) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in rechtsoverweging 30 het volgende – voor zover hier van belang – overwogen:
“The Court recalls that the notion of "family life" in Article 8 (art. 8) is not confined solely to marriage-based relationships and may encompass other de facto "family ties" where parties are living together outside marriage (see as the most recent authority, the…

Interessante casus waarbij een asielzoeker vrijwillig teruggaat voor het beroep wordt behandeld maar terugkeert en aangeeft nog steeds vervolgd te worden (Uitspraak)

Meneer doet wat hem wordt verteld: na afwijzing van zijn asielverzoek gaat hij vrijwillig terug maar het blijkt zo gevaarlijk in Irak dat hij zijn beroep handhaaft. Dat kan dus niet maar de rechtbank souffleert wel wat hij dan wel moet doen en wat de IND dan zou moeten doen....


LJN: BM5527, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Groningen , Awb 09/9435

Datum uitspraak: 10-12-2009
Datum publicatie: 25-05-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Procesbelang / na terugkeer naar land van herkomst weer in Nederland voor behandeling van beroep asiel
Na de afwijzing van zijn asielaanvraag, doch vóór de behandeling van het daartegen ingestelde beroep bij de rechtbank, vertrekt eiser vrijwillig via het IOM naar zijn land van herkomst (Irak). Ten tijde van de behandeling van het beroep is eiser vanuit Irak teruggekeerd naar Nederland. Eiser stelt nog immer asielmotieven te hebben. De rechtbank verbindt aan de ondertekening doo…

Contra-expertises en taalanalyses (uitspraak)

LJN: BM5946, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 09/29133 Print uitspraak


Datum uitspraak: 20-05-2010
Datum publicatie: 27-05-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Somalië, taalanalyse, contra-expertise door Taalstudio, contra-expert anoniem, twijfel aan taalanlyse BLT, beroep gegrond.
Uitspraak

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector bestuursrecht
Nevenzittingsplaats Middelburg

AWB nummer: 09/29133
V-nummer: 271.983.6161 en 273.641.3052

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken
ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht

inzake

[Naam],
eiseres,
gemachtigde mr. F.A.M te Braake,
advocaat te Goes,

tegen

de Minister van Justitie, voorheen de Staatssecretaris van Justitie,
verweerder,
gemachtigde mr. D.S. Asarfi,
medewerkster bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.


I. Procesverloop

Eiseres heeft, mede namens haar minderjarige zoon [Naam] geboren op [2008] te Vlissingen, be…

Uitzetting naar Somalië mogelijk (uitspraak)

LJN: BM6125, Rechtbank 's-Gravenhage , 09/14972

Datum uitspraak: 06-05-2010
Datum publicatie: 31-05-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: zicht op uitzetting/Somalie

2.4.3. De rechtbank ziet geen grond voor het oordeel dat zicht op uitzetting van eiser binnen een redelijke termijn ontbreekt. Eiser is afkomstig uit Somalië. In de brief van de Minister van Justitie van 29 maart 2010 waarnaar verweerder heeft verwezen, staat het volgende vermeld:

"Bij de gedwongen terugkeer naar Somalië zal gebruik worden gemaakt van reguliere en commerciële luchtvaartmaatschappijen die vanaf een transitbestemming vliegen op verschillende bestemmingen in Somalië. Voor Centraal- en Zuid- Somalië gaat het om Mogadishu. Op de transitbestemming wordt de vreemdeling door de Nederlandse autoriteiten overgedragen aan de vervoerder. Enkele landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen, Denemarken en de VS hebben op deze wijze S…

Kosten van een taalanalyse (uitspraak rechtbank)

LJN: BM6181, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 09/17243

Datum uitspraak: 27-05-2010
Datum publicatie: 31-05-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Trefwoorden: buitengewone kosten; eerste fase contra-expertise; zorgvuldigheid totstandkoming beleid; hoogte bedrag De rechtbank overweegt dat er geen grond is voor het oordeel dat de aanscherping van het buitengewone kosten beleid, waarmee de kosten...Trefwoorden: buitengewone kosten; eerste fase contra-expertise; zorgvuldigheid totstandkoming beleid; hoogte bedrag De rechtbank overweegt dat er geen grond is voor het oordeel dat de aanscherping van het buitengewone kosten beleid, waarmee de kosten van de eerste fase van een contra-expertise (merendeels) niet meer vergoed worden, niet op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. In het kader van de beoordeling of deze kosten noodzakelijk zijn in de zin van artikel 17 van de Rva stelt de rechtbank vast dat, gelet op Afdeling…

Vrijstelling leges bij beroep op recht op privé-leven? (uistpraak Raad van State)

LJN: BM5486, Raad van State , 200904877/1/V2

Datum uitspraak: 12-05-2010
Datum publicatie: 25-05-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroepInhoudsindicatie: Heffing leges / 8 EVRM / eerbiediging privé-leven
Uit de toelichting op artikel 3.34f van het VV 2000 in de regeling, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (Stc. 2005, 124) volgt dat tot de mogelijkheid van vrijstelling van leges is besloten om te voorkomen dat een vreemdeling die in aanmerking komt voor verblijf op grond van artikel 8 van het EVRM dit verblijf onmogelijk wordt gemaakt door de legesheffing. Nu één van de voorwaarden daarvoor is dat een vreemdeling een aanvraag heeft ingediend om verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking "gezinshereniging" of "gezinsvorming" als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, aanhef en onder a, van het Vb 2000, moet worden aangenomen dat een vreemdeling ingevolge artikel 3.34f van …

Een vreemdeling die drie maanden in Nederland mag zijn bijv. met een visum moet zich altijd direct melden (uitspraak Raad van State)

LJN: BM6096, Raad van State , 200908732/1/V3

Datum uitspraak: 26-05-2010
Datum publicatie: 31-05-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / rechtmatig verblijf / Richtlijn 2004/38/EG / kort verblijf / meldingsplicht is voorwaarde
Uit artikel 21, vierde lid, van de SUO volgt dat de desbetreffende vreemdeling niet alleen aan het gestelde in het eerste lid van dat artikel dient te voldoen, maar ook aan de in artikel 22 opgenomen meldingsplicht. Ook in artikel 21, aanhef en onder d, van de Schengengrenscode is vastgelegd dat deze meldingsplicht onverkort blijft gelden. Gelet op de samenhang tussen de artikelen 21 en 22 van de SUO en in aanmerking genomen dat deze bepalingen zijn aangebracht in het Hoofdstuk Voorwaarden voor reisverkeer van vreemdelingen, behelst de meldingsplicht een voorwaarde voor kort verblijf. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat gezien het in artikel 22, derde lid, van de SUO opgenomen verei…

Burgemeestersverklaring in een Pardonzaak. IND had onderzoek moeten doen (uitspraak)

LJN: BM6107, Raad van State , 200909997/1/V2

Datum uitspraak: 25-05-2010
Datum publicatie: 31-05-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep


Inhoudsindicatie: Ranov / vereiste van ononderbroken verblijf / uitblijven mededeling burgemeester na aanmelding / zorgvuldigheid
Niet in geschil is dat ten tijde van het nemen van het besluit van 18 maart 2009 niet aan de in 2.1.1, tweede alinea, vermelde criteria werd voldaan. In aanmerking genomen dat uit de uitspraak van de Afdeling van 9 februari 2010 in zaak nr. 200908198/1/V2 (www.raadvanstate.nl) volgt dat de Regeling naar strekking en reikwijdte een restrictief op te vatten aanvulling op het vreemdelingenbeleid vormt, betoogt de staatssecretaris terecht dat de door de vreemdeling overgelegde verklaringen niet kunnen dienen als bewijs dat niettemin sprake is van ononderbroken verblijf, nu zowel uit het WBV 2007/11 als uit de in 2.1.1, derde alinea, vermelde toelichting van de staatssecretaris op de Regeling bl…

VACATURE: Hulpverlener sociaal/juridische dienstverlening

Niemand hoeft het huis te ontvluchten voor huiselijk geweld. Iedereen – slachtoffer, pleger of getuige – heeft recht op hulp om huiselijk geweld te stoppen.

VieJa Utrecht biedt vanuit deze visie hulp, advies, opvang en begeleiding aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Daarnaast is VieJa Utrecht een belangrijke ketenpartner in de preventie en aanpak van huiselijk geweld in de regio Utrecht.

Ter uitbreiding van de juridische ondersteuning voor cliënten die problemen hebben met hun verblijfstatus zijn wij op zoek naar een hulpverlener sociaal/juridische dienstverlening. Als hulpverlener sociaal/juridische dienstverlening verricht je werkzaamheden ten behoeve van de organisatie in zijn totaal maar ook ten behoeve van externe instanties.

Taken zijn onder andere:
•het verwerken van verzoeken vanuit de organisatie/externe instanties om de problematiek rondom verblijfsrecht en andere sociale rechtsgebieden van een cliënt te onderzoeken;
•door middel van een intake het pro…

VACATURE: Advocaat vreemdelingenrecht

BomSchoenmakers Advocaten

is een kantoor te Breda met vijf advocaten die allen werken in een eigen, gespecialiseerde praktijk. Duidelijke accenten liggen daarbij op het

•civiele (proces)recht (particulier en ondernemers)
•(internationaal) familierecht
•faillissementsrecht
•strafrecht
•vreemdelingenrecht
BomSchoenmakers Advocaten zoekt voor spoedige indiensttreding:


een breed inzetbare vergevorderde stagiaire of beginnend medewerker
die voornamelijk in de vreemdelingrechtelijke praktijk werkzaam zal zijn. U ondersteunt hierbij de andere advocaten, maar krijgt volop de gelegenheid een eigen praktijk op te bouwen.

Reacties en verzoeken om nadere informatie gelieve te richten aan Mr R. Bom, Postbus 7411, 4800 GK te Breda (telefoon: 076-520 05 30, email: r.bom@bstadvocaten.nl)

Bron: jbb.nl

Entzinger: Sluit niet de grenzen voor migratie!

Han Entzinger, hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmus Universiteit, heeft kritiek op de recente berekening van de PVV van de migratiekosten: 60% van de migratie is westers, waarom niet die kosten meegerekend?
Waarom kiest de PVV ervoor om alleen de kosten van niet-westerse migranten te berekenen, vraagt Entzinger zich af. 60% van de migratie is immers westers.
Binnen deze groep bevinden zich bovendien veel hoogopgeleiden, die de staatskas minder zullen kosten omdat zij geen beroep hoeven te doen op bijstand of huursubsidies. De achtergrond van de niet-westerse migrant is verder veranderd. Terwijl het uitgangspunt van het NYFER-onderzoek, in opdracht van de PVV, uitgaat van de tweede generatie binnengekomen in 1995. 'Dat waren nog laagopgeleiden. Maar dat is inmiddels aan het veranderen.'
Een ander kritiekpunt gaat over de beperking van de groep niet-westerse migranten tot vooral alleen de Marokkaanse en Turkse migranten. In het kader van de kennismigratie kr…

Populisme, of een beleid dat werkt?

24 mei 2010 (OPINIE) - Ons land wordt overspoeld met ‘die gelukzoekers’, en dat ‘moet maar eens gedaan zijn’, klinkt het vaak in debatten over asielzoekers. Of, het ‘makke uitwijzingsbeleid’ moet worden omgezet in een ‘kordaat uitwijzingsbeleid’. Goed bekkende oneliners die het vast zeer goed doen bij de achterban. Maar een populistisch discours en een repressieve aanpak werken niet, en ook de menselijke kost ervan is hoog.

In België ziet het opvangbeleid er uit als volgt: op de deur van Fedasil, de overheidsdienst die de opvang van asielzoekers organiseert, hangt een briefje “de opvangcentra zijn volzet”. Oorzaak: sinds 2007 trad een nieuw opvangsysteem voor asielzoekers in werking, echter zonder structureel meer opvangplaatsen te openen. De regering was namelijk vooral bezig met ruziemaken, waarbij de ene minister weigerde te voorzien in voldoende opvang, en dit als breekijzer om een andere minister een regularisatiecampagne te doen aanvaarden. Resultaat: het opvangnetwerk geraakte…

Plaag van Groningse binnenstad blijkt illegaal

Notoire winkeldief aangehouden
Groningen, 25-05-2010 • De politie heeft in de periode van augustus 2009 tot medio mei 2010 een 43-jarige man uit Groningen 14 keer aangehouden voor het plegen van winkeldiefstallen. De verdachte stal vooral parfums. Hij was een ware schrik voor parfumeriezaken in de binnenstad. Daarnaast maakte hij zich schuldig aan het overtreden van winkelverboden.

De verdachte werd door de politie meerdere malen op de bon geslingerd voor het bij zich hebben van zogenaamde ‘geprepareerde tassen’, die geschikt zijn voor het plegen van winkeldiefstallen. Dit feit is een overtreding van de Algemene Politie Verordening (APV).

Illegaal

Medio mei werd de 43-jarige wederom aangehouden door de politie. Tijdens zijn verblijf in het politiebureau werd hij door vreemdelingenrechercheur herkend als een ongewenst vreemdeling. Bij bestudering van het Litouwse rijbewijs, waarmee de man zich telkens legitimeerde, bleek dit een zeer goed vervalst document te zijn. Zodoende bleek dat …

Uitbreiding doelgroep expatcentra Amsterdam en Rotterdam

Door de IND erkende onderwijsinstellingen die onderzoekers in de zin van Richtlijn 2005/71 in dienst willen nemen, kunnen voortaan hun toelatingsaanvragen via het expatcentrum Amsterdam en Rotterdam laten verlopen. Voor hen geldt dat op het expatcentrum inschrijving in de GBA kan plaatsvinden.

Tegelijkertijd kan het verblijfsdocument (one-stop-shop) danwel de beschikking (two-stop-shop) uitgereikt worden. Alleen onderwijsinstellingen die de onderzoekers in de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer, Almere of Rotterdam vestigen, kunnen van deze service gebruik maken.

Bron: http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/Uitbreiding_doelgroep_expatcentra_Amsterdam_en_Rotterdam.asp

Situatie in Afghanistan verslechterd (uitspraak)

LJN: BM5191, Rechtbank 's-Gravenhage , 09/3174

Datum uitspraak: 29-04-2010
Datum publicatie: 20-05-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie: De rechtbank is van oordeel dat de situatie in Afghanistan, nader gespecificeerd in Kabul, is verslechterd ten opzichte van het vorige asielbesluit ten aanzien van eiser (28 april 2006). Niet op voorhand uitgesloten is dat dit kan afdoen aan dit besluit. Nieuwe beoordeling, gelet op de gronden is de beoordeling beperkt tot de b- en de d-grond van artikel 29, eerste lid van de Vw 2000. Tevens beroep op artikel 83 van de Vw 2000. Verwijzing naar de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State en het EHRM. Nieuwe beoordeling leidt niet tot een ander oordeel dan bij het besluit van 28 april 2006. Beroep ongegrond
Uitspraak

RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE

Sector Bestuursrecht
Vreemdelingenkamer, meervoudig
Nevenzittingsplaats Rotterdam

Reg.nr.: AWB 09/3174
V-nummer 070.2…

Recente berichten


en meer