De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

29 september 2014

Brunel zoekt VANDAAG juristen vreemdelingenrecht voor baan bij IND Den Bosch. Grijp je kans!In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Asielzoeksters als fotomodel + documentaire over 1 jaar in het leven van 2 asielzoeksters

Een even kijken of ik het Facebook bericht van John Glantz hier krijg gekopieerd. John heeft ooit van mij een hele mooie fotooreeks gemaakt en ik volg hem nog steeds op FacebookVandaag ben ik een wandelende hoestbui en snotter ik zonder dat er een tearjerker op tv aanstaat dus alles gaat wat moeizamer dan gebruikelijk. Hmmm ik geloof dat die embed functie van Facebook een stuk minder begrijpelijk is dan "knip-en-plak"dus dan maar zo. Veel leesplezier. Ik duik weer met een paracetamol in bed.

This evening, Kristel Shannon, Maria Wagner and I had the honor of seeing Marela Rusidovic and her sister Armina Rusidovic in a documentary film about asylum seekers, asielzoekers or 'Asielzoekas' www.asielzoekas.nl During the film we were presented a glimpse of one year of their lives. During the film, as an added bonus the some of the photos that I made of Armina were shown. The black and white one was shown several times and even full screen in the theater, wow! The photo shoot of Armina wearing Debbie Pereira's beautiful wedding dress with makeup and hair by Marjo Schipper was also shown as well as me directing Armina during the shoot. My first screen presence All in all it was a great insight into the lives of asylum seekers who happen to be wonderful friends of ours.""In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

26 september 2014

- bordje gesloten - (ik kruip maar eens in bed)

Bah volgens mij heb ik de eerste griep/virus van de herfst te pakken. Dus de luiken gaan neer en ik duik met Andy McNab (nou ja zijn boek dan) in bed. Fijn weekend allemaal
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Uitspraak: 2004/38 (verblijf bij EU onderdaan) en "toereikbare bestaansmiddelen". IND schond hoorplicht


ECLI:NL:RBDHA:2014:11638

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 18-09-2014
Datum publicatie 22-09-2014
Zaaknummer VK-14_7621
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Inhoudsindicatie Artikel 9, Vw 2000. Toereikende bestaansmiddelen. Schending onderzoeksplicht en schending hoorplicht. Beroep gegrond. Toewijzen proceskostenveroordeling.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl
1.Eiseres is geboren op [geboortedag 1] 1982 en bezit de Marokkaanse nationaliteit. Op 10 juni 2013 heeft zij een aanvraag gedaan tot afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt. Eiseres beoogt verblijf bij haar minderjarige kinderen [naam 2], geboren [geboortedag 2] 1997, [naam 3], geboren op [geboortedag 3] 2002 en [naam 4], geboren op [geboortedag 4] 2005 (hierna referenten), die de Spaanse nationaliteit hebben. Bij besluit van 29 augustus 2013 heeft verweerder deze aanvraag afgewezen. Eiseres heeft hiertegen bezwaar gemaakt.
2.Bij het bestreden besluit is het bezwaar van eiseres daartegen kennelijk ongegrond verklaard. Verweerder heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat de door eiseres gestelde bestaansmiddelen ontoereikend zijn om te voorkomen dat zij en haar kinderen ten laste van de publieke middelen komen. Uit het overgelegde bankafschrift van 29 juli 2013 blijkt niet dat eiseres over voldoende middelen beschikt. Eiseres heeft niet aangetoond andere aanvullende bronnen van inkomen te hebben. Nu er redelijkerwijs geen twijfel bestond dat het bezwaar kennelijk ongegrond was, is afgezien van het horen van eiseres in bezwaar.
3.Eiseres heeft zich in beroep op het standpunt gesteld dat zij in ieder geval al sinds maart 2013 in Nederland verblijft zonder een beroep te doen op publieke middelen. Aangenomen kan worden dat zij dus over inkomen beschikt om haarzelf en haar kinderen te voorzien. Eiseres wordt onderhouden door familie in Nederland en er is een verklaring van een potentiële werkgever overgelegd die aanleiding geeft aan te nemen dat zij in haar levensonderhoud kan blijven voorzien. Ten onrechte heeft verweerder eiseres niet in de gelegenheid gesteld haar bezwaren mondeling toe te lichten.

De rechtbank overweegt als volgt.
4.Ingevolge artikel 7, eerste lid, aanhef en onder b, van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de richtlijn) heeft iedere burger van de Unie het recht gedurende meer dan drie maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven indien hij voor zichzelf en voor zijn familieleden over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste komen van het socialebijstandsstelsel van het gastland, en over een verzekering beschikt die de ziektekosten in het gastland volledig dekt.
5.Op grond van artikel 8.7, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) is “paragraaf 2 EG/EER” van het Vb 2000 van toepassing op vreemdelingen die de nationaliteit bezitten van een staat die partij is bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, dan wel van Zwitserland, en die zich naar Nederland begeven of in Nederland verblijven.
6.Op grond van artikel 8.12, eerste lid, aanhef en onder b, van het Vb 2000 heeft de vreemdeling als bedoeld in artikel 8.7, eerste lid, van het Vb 2000 langer dan drie maanden na inreis rechtmatig verblijf in Nederland, indien hij voor zichzelf en zijn familieleden beschikt over voldoende middelen van bestaan en over een verzekering die de ziektekosten in Nederland volledig dekt.
7.In paragraaf B10/2.2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000) is bepaald dat, in aanvulling op artikel 8.12, eerste lid, aanhef en onder b, van het Vb 2000 de IND de aanvraag voor toetsing aan het EU-recht van een familielid afwijst als blijkt dat de vreemdeling als bedoeld in artikel 8.7, eerste lid, Vb op het moment van het indienen van de aanvraag geen reële en daadwerkelijke arbeid meer verricht of voor zichzelf en zijn familieleden niet (meer) beschikt over voldoende middelen van bestaan.
8.Uit vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat bij een verblijf van meer dan drie maanden de verkrijging van het verblijfsrecht wordt verbonden aan de in artikel 7, eerste lid, van de richtlijn gestelde voorwaarden, en dat de burgers van de Unie en hun familieleden volgens artikel 14, tweede lid, van de richtlijn, dit recht slechts behouden zolang zij aan die voorwaarden voldoen. In het bijzonder volgt uit punt 10 van de considerans van deze richtlijn dat die voorwaarden met name beogen te voorkomen dat deze personen een onredelijke belasting voor het socialebijstandsstelsel van het gastland vormen (zie de arresten van 21 december 2013, inzake Ziolkowski en Szeja, C-424/10 en C-425/10, punt 40 en van 19 september 2013, inzake Brey, C-140/12, punt 54, www.curia.eu).
9.In geschil is of eiseres voor zichzelf en haar drie kinderen beschikt over voldoende middelen van bestaan in de zin van artikel 7, eerste lid, aanhef en onder b, van de richtlijn.
10.Eiseres heeft ter onderbouwing van haar aanvraag een bankverklaring van 29 juli 2013 overgelegd, waarop, omgerekend, een bedrag van € 8067,62 staat vermeld. Eiseres stelt dat zij hiermee, en door hulp van haar zussen in Nederland en alimentatie van de Spaanse vader van de kinderen, over voldoende middelen van bestaan beschikt.
11.Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (onder meer de uitspraak van 13 december 2011 in zaak nr. 201102012/1/V2) biedt de mededeling van de Europese Commissie aan het Parlement en de Raad van 2 juli 2009 betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van richtlijn 2004/38/EG (COM(2009) 313 definitief; hierna: de richtsnoeren) een handvat voor de interpretatie van richtlijn 2004/38/EG.
12.
In paragraaf 2.3.1. van de richtsnoeren wordt, voor zover thans van belang, vermeld dat het begrip ‘toereikende bestaansmiddelen’ moet worden uitgelegd met inachtneming van het doel van de richtlijn, namelijk het vrij verkeer vergemakkelijken, zonder dat de begunstigden van het verblijfsrecht een onredelijke belasting vormen voor het socialebijstandsstelsel van het gastland. Voorts wordt hierin vermeld dat de lidstaten, krachtens artikel 8, lid 4, direct noch indirect een vast bedrag aan bestaansmiddelen mogen vaststellen dat zij als "toereikend" beschouwen, en dat zou gelden als een
plafond waaronder het verblijfsrecht automatisch kan worden geweigerd. De autoriteiten van de lidstaten moeten rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. De nationale autoriteiten mogen zo nodig het bestaan van de middelen, de rechtmatigheid ervan, alsook het bedrag en de beschikbaarheid ervan, verifiëren. Het hoeft niet om periodieke inkomsten te gaan, het kan ook gaan om een opgebouwd kapitaal. De bewijsmiddelen om aan te tonen dat er voldoende bestaansmiddelen zijn, mogen niet worden beperkt (zie het arrest van 25 mei 2000, C-424/98, Commissie tegen Italië, punt 37).
13.Verweerder heeft overwogen dat eiseres blijkens de bankverklaring van 29 juli 2013 omgerekend over € 8067,62 beschikte. Hiermee beschikte zij volgens verweerder niet over voldoende middelen van bestaan, nu het eigen vermogen onvoldoende hoog is om aan de gestelde maandelijkse bijstandsnorm voor gezinnen te voldoen. Niet gebleken is dat het spaargeld maandelijks tot beschikking van eiseres staat en toereikend is. Tevens is niet onderbouwd dat eiseres daadwerkelijk alimentatie van de vader van de kinderen en steun van haar familie ontvangt, aldus verweerder.
14.De rechtbank is, gelet op voornoemde richtsnoeren, van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft onderzocht of eiseres over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt. Een vast bedrag aan bestaansmiddelen, zoals de gestelde maandelijkse bijstandsnorm, mag immers niet worden gesteld en de bestendigheid van de middelen evenmin. Daarnaast is niet gebleken dat verweerder rekening heeft gehouden met de gestelde persoonlijke omstandigheden van eiseres te weten dat zij door haar zussen wordt onderhouden en de vader van de kinderen alimentatie betaald. Anders dan verweerder is de rechtbank van oordeel dat vanwege de gestelde persoonlijke omstandigheden, die eiseres tijdens een zitting nader mondeling toe kon lichten, geen sprake was van een kennelijk ongegrond bezwaar. Verweerder heeft dan ook ten onrechte afgezien van het horen van eiseres. De stelling van eiseres dat de hoorplicht in bezwaar geschonden is slaagt.
15.Gelet op het voorgaande is het beroep gegrond en moet het bestreden besluit worden vernietigd wegens strijd met artikelen 3:2 (onderzoeksplicht) en 7:2 (hoorplicht) van de Algemene wet bestuursrecht.
16.Er is aanleiding voor een proceskostenveroordeling. Deze kosten zijn op voet van het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht vastgesteld op € 487,- (1 punt voor het beroepschrift met een waarde per punt van € 487,- en een wegingsfactor 1 ).


Zie hier de uitspraak http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:11638


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Belangrijke nieuwe Vovo uitspraak inzake asielaanvragen uit Irak en IS (uitspraak)


ECLI:NL:RBDHA:2014:11792

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 25-09-2014
Datum publicatie 26-09-2014
Zaaknummer 14/20401 en 14/20403
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie
Asiel, Irak, herhaalde aanvraag, artikel 15, aanhef en onder c, Definitierichtlijn (art 29, eerste lid, onder b, sub 3, Vw 2000), ambtsbericht sept 2014
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder, gelet op de inhoud van de door verzoekers ingebrachte, recente documenten met betrekking tot de actuele veiligheidssituatie in Irak en met name het algemeen ambtsbericht van september 2014, onvoldoende gemotiveerd dat de veiligheidssituatie in Irak en in het bijzonder in Bagdad, niet zodanig ernstig is dat dient te worden gesproken van een situatie als bedoeld in artikel 15, aanhef en onderc, van de Definitierichtlijn. Uit de stukken blijkt een hoge mate van onvoorspelbaarheid en veranderlijkheid van de veiligheidssituatie in Irak in zijn algemeenheid en Bagdad in het bijzonder. Gelet op de snelle opmars van ISIS en grote gewelddadigheid waarmee te werk wordt gegaan, heeft verweerder niet kunnen volstaan met de constatering dat het geweld nog beneden de mate van geweld in 2006 en 2007 is en de stelling dat Bagdad niet onder controle van ISIS staat en in dit herkomstgebied geen felle strijd met ISIS plaatsvindt. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat het algemeen ambtsbericht van september 2014 de sterk aanhoudende verslechtering van de veiligheidssituatie in Centraal- en Zuid-Irak bevestigt (pagina 8). Voorts volgt uit het ambtsbericht dat sinds juni 2014 het aantal burgerslachtoffers sterk is toegenomen (pagina 17). De provincie Bagdad kent het grootste aantal burgerslachtoffers en –gewonden (pagina 19). Het merendeel van de aanslagen (van de door ISIS geleide opstandelingen) vindt plaats in Bagdad. Het doel van de aanslagen door IS en gelieerde groeperingen is zoveel mogelijk burgers te doden en te verwonden (pagina 15). Er vinden geregeld bomaanslagen plaats in sjiitische wijken en op plaatsen waar veel burgers samenkomen, zoals winkelcentra, markten en moskeeën. Er vonden ook mortieraanvallen plaats op sjiitische wijken (pagina 18). Daarnaast worden bij luchtaanvallen door de Iraakse strijdkrachten – waarvan pas sinds januari 2014 sprake is – vaak burgers getroffen. De sjiitische milities – die veel macht zouden hebben gekregen in Bagdad en waar de veiligheid zelfs in grote mate afhankelijk van zou zijn (pagina 18) – zouden zich ook schuldig maken aan sektarisch gemotiveerde ontvoeringen, moordaanslagen, en groepsexecuties van soennieten, met name in en rondom Bagdad, uit wraak voor het geweld dat in Centraal- Zuid-Irak gepleegd wordt door de soennitische opstandelingen tegen sjiitische burgerdoelen. Daarnaast zou de soennitische gemeenschap in Bagdad geregeld het slachtoffer worden van massale arrestaties door leden van Iraakse veiligheidstroepen (pagina‘s 14 en 15). Voorts vermeldt het ambtsbericht dat gezien de huidige fluïditeit van omstandigheden in Irak en de complexiteit van de veiligheidssituatie aldaar, de informatie in het ambtsbericht niet als uitputtend dient te worden beschouwd en dat de garantie van accuraatheid lager is, vanwege beperkte verificatiemogelijkheden ter plaatse en tegenstrijdigheden in de berichtgeving (inleiding).

Gelet op het vorenstaande en nu verweerder niet heeft gereageerd op het ambtsbericht en desgevraagd niet heeft kunnen aangeven wanneer er een formeel beleidsstandpunt volgt, ziet de voorzieningenrechter reden om de beroepen gegrond te verklaren en de bestreden besluiten te vernietigen, wegens strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb.
Lees hier de volledige uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:11792


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Teeven en burgemeester Utrecht botsen om uitzetten asielzoeker

 
De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen en staatssecretaris Teeven zijn hard met elkaar gebotst over het uitzetten van een asielzoeker.
RTV Utrecht meldt dat de Utrechtse VVD-burgemeester boos is op zijn partijgenoot Teeven. De vreemdelingenpolitie zou gisterochtend een uitgeprocedeerde Somaliër uit het Utrechtse asielzoekerscentrum hebben gehaald.

(...)

 Volgens De Telegraaf zou de man al vier jaar uitgeprocedeerd zijn. Al die tijd zou hij een plek in het asielzoekerscentrum bezet houden. Hij woonde lange tijd bij zijn vriend in Utrecht maar incasseerde wel wekelijks 57 euro aan vergoeding bij het asielzoekerscentrum, schrijft de krant.

Lees het hele artikel op RTL Nieuws http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/teeven-en-burgemeester-utrecht-botsen-om-uitzetten-asielzoeker

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Nieuwe dienst helpt buitenlandse kenniswerker in het Noorden zich snel thuis te voelen

Een nieuwe dienst helpt buitenlandse kenniswerkers in Noord-Nederland sneller aan de juiste papieren en informatie. Het International Welcome Centre North (IWCN) in Groningen wordt het centrale aanspreekpunt op dit terrein.
Het koppelt overheidsdiensten en private instanties aan elkaar, onder één dak. Doel is dat buitenlandse werknemers zich hier sneller thuis voelen. De provincie Fryslân draagt 92.950 euro bij in de kosten. Andere noordelijke overheden en bedrijven dragen ook bij in de kosten.
Het IWCN bundelt de activiteiten van de IND, Stichting Connect International en gemeenten worden in het IWCN gebundeld. Noord-Nederland kent ongeveer 100.000 buitenlandse kenniswerkers en verwelkomt alleen al aan kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers meer dan 750 nieuwkomers per jaar.
De aanwezigheid van internationale kenniswerkers is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van de Noord- Nederlandse kenniseconomie. Om de slag om internationaal talent niet te verliezen is het noodzakelijk dat de dienstverlening aan deze doelgroep naar een hoger plan wordt gebracht. Uiteindelijk is het belangrijk toptalent naar Noord-Nederland te halen en te behouden.

 Bron: http://www.ouderenjournaal.nl/friesland/2014/09/26/buitenlandse-kenniswerkers-snel-thuis-het-noorden/


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

In totaal heeft de IND in 2013 ongeveer 90 onderzoeken gedaan naar vreemdelingen bij wie er aanwijzingen voor 1F waren. Bij ongeveer 30 van hen leidde dit inderdaad tot een weigering op deze grond.


De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft enkele tientallen Syrische asielzoekers op de korrel die mogelijk ernstige misdaden of mensenrechtenschendingen pleegden voordat zij naar Nederland kwamen. 
In totaal heeft de IND in 2013 ongeveer 90 onderzoeken gedaan naar vreemdelingen bij wie er aanwijzingen voor 1F waren. Bij ongeveer 30 van hen leidde dit inderdaad tot een weigering op deze grond. De meesten van hen kwamen uit Libië, gevolgd door asielzoekers uit Rwanda, Congo, Nigeria en Afghanistan.
Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag aan de Tweede Kamer laten weten.


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Van harte welkom aanstaande di 30/9 Academiegebouw @SGGroningen #film en debat Refugees

 Van harte welkom aanstaande di 30/9 Academiegebouw en debat Refugees

Refugees. Who needs them?


Van Ethiopië naar Amsterdam, van Libië naar Amersfoort, van Bhutan naar Venlo en van China naar Urk...

Haring en HEMA

Vormen vluchtelingen echt een bedreiging voor Europa, voor Nederland? Of hebben we ze eigenlijk misschien wel nodig? We volgen een jaar lang vluchtelingen in deze aanstekelijke, aangrijpende en vaak geestige documentaire. De vluchtelingen strijden niet alleen tegen de dictatoriale regimes van hun thuislanden. Zij worden ook geconfronteerd met Hollandse bureaucratie, haring, HEMA en een land dat ze liever weer terugstuurt.
Maak kennis met...

  • Fathi, strijdend tegen het regime van Libische leider Khadaffi, beleeft een knallende Koninginnedag.
  • Fasil, een journalist uit Ethiopië, door zijn overheid beschuldigd van terrorisme, loopt mee met de intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet.
  • Li Zhu, een boeddhist die zijn geloofsovertuiging niet mag beoefenen in het communistisch China, wordt de buurman van zeer vrome christenen.
  • Renuka en Jigme, broer en zus uit Bhutan en van kinds af al weggestopt in een vluchtelingenkamp gaan de dialoog aan met een PVV-stemmer.
  • Een homoseksuele moslim uit christelijk Uganda, zijn leven daar onzeker, aanschouwt de flamboyante gay parade.

Verhard Nederlands klimaat

Gedreven en enthousiast proberen deze bevlogen mensen in het verharde Nederlandse klimaat in te burgeren. 'Learn Dutch!' roept de minister van Immigratie, maar het is lastig Nederlands leren als je terecht komt in Friesland of Limburg. Coming Soon: Refugees. Who needs them? toont aan wat de aanwinst van deze mensen betekent voor Nederland, Europa en hun vaderland.

Hervestiging van vluchtelingen

De Nederlandse overheid nodigt jaarlijks 500 vluchtelingen uit om een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Het gaat om mensen die in levensgevaar verkeren of al jaren uitzichtloos in grote opvangkampen doorbrengen. De uitgenodigde vluchtelingen in de film worden door het UAF gesteund bij hun integratie in Nederland. Zie de pagina Hervestiging voor meer informatie.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Jurist vreemdelingenrecht gezocht voor eerste gehoren asielzoekers Zevenaar


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

25 september 2014

André Robberts van VluchtelingenWerk MaasDelta is voor een pilot in Rotterdam (Rotterdam en omgeving en Maasvlakte) op zoek naar taxichauffeurs met een vluchteling achtergrond.

 Kunt u hem daarmee in contact brengen? Kent u zulke chauffeurs?24 september 2014

VACATURE: Tijdelijke Vrijwilligers Coördinator warchild.nl


Zwangerschapsvervanging van 5 november 2014 t/m 22 april 2015, 28 uur per week

Jij

Jij bent communicatief ijzersterk. Zaken voor elkaar krijgen is je tweede natuur en je krijgt daar energie van. Je vindt het leuk om je voor War Child in te zetten en de visie en boodschap van War Child uit te dragen. Je hebt ruime ervaring met het geven van presentaties en het spreken voor groepen. Je bent een enthousiaste persoonlijkheid die vooruit denkt en het leuk vindt om zelf initiatieven te ontplooien. De functie van Vrijwilligers Coördinator is erop gericht het vrijwilligers netwerk te ontwikkelen en te onderhouden. Hiervoor moeten vrijwilligers goed worden geïnformeerd over de doelstellingen van hun werkzaamheden en de resultaten daarvan. Daarnaast moeten zij zo goed mogelijk worden gefaciliteerd in de uitvoering van de werkzaamheden. Jij maakt deel uit van de afdeling Marketing & Fundraising.

Jouw uitdaging

Jij bent het antwoord op de vraag: hoe werven we de beste mensen en hoe binden we hen aan War Child? Daarnaast signaleer jij kansen op het gebied van fondsenwerving, communicatie en het aangaan van samenwerkingen.

Jouw verantwoordelijkheden

Jij bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en het ontwikkelen van het vrijwilligers beleid en het aansturen van de regiocoördinatoren. Je onderhoudt de contacten en je bent verantwoordelijk voor het uitbreiden van het War Child Vrijwilligers netwerk.

Jouw profiel

Je hebt een HBO werk- en denkniveau en kennis van marketing en fondsenwerving. Je hebt leidinggevende ervaring je bent in staat anderen te inspireren. Daarnaast beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands. Je bent bedreven in het onderhouden van (externe) contacten op diverse niveaus. Je beschikt over zeer goede presentatievaardigheden. Je weet je werkzaamheden te prioriteren op basis van ‘return on investment’ en je beschikt over een uitstekend plan- en organisatievermogen.

De organisatie

War Child is een jonge, dynamische organisatie waar een informele sfeer heerst en veel ruimte is voor creativiteit en eigen initiatief. Het imago dat War Child extern uitdraagt, is een blauwdruk van het werk op het hoofdkantoor: het is dynamisch, vernieuwend, integer en gericht op het behalen van resultaten tegen lage kosten. Vanaf september 2013 is het kantoor gevestigd in de Amsterdamse wijk de Watergraafsmeer.

Interesse?

Herken je jezelf in bovenstaand profiel en wil je met een gemotiveerd team aan de slag om bij te dragen aan een betere toekomst voor oorlogskinderen? Solliciteer dan uiterlijk 8 oktober via deze hyperlink: http://warchild.onlinevacatures.nl/en/Vacancy/Apply/40588
Vermeld waar je de vacature gevonden hebt.   
Veiligheid van kinderen is voor War Child essentieel. War Child accepteert dan ook geen enkele vorm van misbruik. Dit onderwerp komt aan bod in onze werving- en selectieprocedures 
Disclaimer
•Indien we voor de genoemde sluitingsdatum een geschikte kandidaat hebben gevonden, kan het zijn dat we de vacature eerder dan de vermelde sluitingsdatum van onze website verwijderen. Reacties die na sluitingsdatum binnenkomen, nemen we niet in behandeling.
•De sluitingsdatum kan verlengd worden tijdens ons selectieproces. Indien je nog niets van ons vernomen hebt, nemen we je sollicitatie mee in de verlengde sollicitatieprocedure.
•Alleen sollicitaties die via onze website binnenkomen zullen in behandeling worden genomen.


 Bron: http://www.warchild.nl/vacature/tijdelijke-vrijwilligers-coordinatorIn verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Uitzetten naar Afrika? "Ebola-hit nations may 'face collapse'"


Ebola-hit nations may 'face collapse'

A resident sick from the Ebola virus waits on 23 September 2014 outside Island Clinic, a new Ebola treatment centre that opened in Monrovia, Liberia People with Ebola are finding it difficult to get adequate treatment

The Ebola outbreak threatens to become a political crisis that could unravel years of effort to stabilise West Africa, a think tank has warned.
"The worst-hit countries now face widespread chaos and, potentially, collapse," the International Crisis Group (ICG) said.
The world's largest outbreak of Ebola has caused 2,811 deaths so far, mainly in Guinea, Liberia and Sierra Leone.
The UN has warned that infections could treble to 20,000 by November.
The World Health Organization (WHO) said this could happen if efforts to tackle the outbreak were not stepped up.
Both Liberia and Sierra Leone are recovering from brutal civil wars and Guinea has faced coups and ethnic unrest.
"Adding social breakdown to the epidemic would create disaster perhaps impossible to manage," the ICG statement said.

  • Liberia with a 4.2m population: 51 doctors; 978 nurses and midwives; 269 pharmacists
  • Sierra Leone with a 6m population: 136 doctors; 1,017 nurses and midwives; 114 pharmacists
Source: Afri-Dev.Info
Ebola drains weak health systems
line
The international community needs to provide more personnel and resources "not only to the immediate medical response but also to the longer-term problems of strengthening governance and rebuilding health-care systems", it said.
The Ebola crisis has exposed citizens' lack of trust in their government in "already fragile societies", the group said.
In three worst-hit countries, "past civil conflicts fuelled by local and regional antagonisms could resurface", it said.
line


 Bron: http://www.bbc.com/news/world-africa-29349796


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Tamil asylum-seekers being deported from UK despite evidence of torture - Wat doet Nederland?


Report submitted to UN suggests there has been no let-up in mistreatment of those linked with Sri Lanka rebel group
Tamils pay tribute to Tamil victims during a rally in Geneva
Tamils during a rally denouncing genocide in Sri Lanka at the European headquarters of the UN in Geneva, Switzerland earlier this month. Photograph: Salvatore Di Nolfi/AP
The UK continues to deport Tamils seeking political asylum to Sri Lanka, despite strong evidence that the security forces systematically use torture against those suspected of dissident activity five years after the end of the country’s civil war.
A new report by the Freedom From Torture advocacy group, based on medical evaluations of victims, found that many were subjected to branding and two thirds of those examined suffered rape or other sexual torture. The report, which has been submitted to the UN’s human rights committee in Geneva, suggests there has been no let-up in the use of torture of those suspected of links with the Tamil Tigers, despite the decisive defeat of the rebel group in 2009.
Nearly three dozen of the torture victims were Tamils living in the UK who were picked up by Sri Lankan security forces while on visits home to see friends and family. Despite this evidence, the Home Office continues to carry out fast-track deportations back to Sri Lanka of Tamil asylum-seekers who show evidence of having been tortured.
“The removals are in full force. There is an increase of the refusals of Sri Lankan asylum claims in the last couple of months,” said Kulasegaram Geetharthanan, a London lawyer who represents many Tamil asylum-seekers. He said the pace of removals appears even to have been stepped up. “I have to be in court almost every day, unusually.”

Lees verder in The Guardian: http://www.theguardian.com/world/2014/sep/23/tamil-asylum-seekers-sri-lanka-torture

Wat doet Nederland? Zetten wij gewoon uit naar Sri Lanka? Kijkt BuZa en de IND al
 naar dit soort buitenlandse krantenberichten? Wie meer weet plaats vooral een reactie.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Een tolk voor het Nederlandse leger vlucht naar Nederland - en de reacties op Powned

Meneer had eerst asiel aangevraagd in Noorwegen en Noorwegen had het afgewezen. Toen kwam hij naar Nederland en Nederland wees op het Dublinverdrag waarbij Noorwegen als land van binnenkomst verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de asielprocedure. Echter Nederland heeft de vrijheid om te beslissen die verantwoordelijkheid over te nemen. Is dat de juiste morele beslissing als iemand zegt vervolgd te worden omdat hij met je soldaten meevocht?

Teeven liet vorige week aan de Tweede Kamer weten dat hij niets kan doen voor Ahmadzai. Het enkele feit dat iemand voor een Nederlandse missie heeft gewerkt, is volgens hem “onvoldoende om de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielaanvraag over te nemen”, schreef hij.
(zie NRC: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/24/coalitie-blokkeert-debat-over-afghaanse-tolk/)

De coalitie heeft vandaag een aanvraag voor een debat over deze zaak voorkomen.

@swsjoerdsma Sjoerd W. Sjoerdsma Wordt nu gestemd in commissie defensie. Coalitie wil niet over Ahmadzai spreken (alleen algemeen) en is tegen aanwezigheid Teeven. 4 uur geleden


Kijk en zo praat Nederland: De reaguursels op Powned: http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/09/mag_deze_afghaan_in_nl_blijven.html

Ik zie dat Linda Voortman ook weer een mening heeft in deze. Was zij niet geschorst? http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/28746_pvda_en_de_vvd_blokkeren_debat_over_uitzetten_tolk/

Mijn mening tot slot: in oorlogssituaties moet je op elkaar kunnen vertrouwen. Daarvoor lijkt het me ook belangrijk dat die mensen die met jou daar vechten op jou kunnen vertrouwen dat jij er voor hen zal zijn zoals zij er voor jou zijn. Wat zou Nederland er nou minder van zijn geworden om zijn asielrelaas aan te horen? De overheid had altijd nog gefundeerd en gemotiveerd kunnen beslissen dat hij niet voor een asielstatus in aanmerking zou komen omdat er geen vrees voor vervolging etc. is aannemelijk gemaakt. En hoeveel tolken hadden we er? Er komen er vast geen duidenden deze kant op dus precedentwerking zie ik niet. Maar ja hij is geen zielig meisje die een vergunning kreeg voorafgaand aan het Kinderpardon. Niet dat Nederland het enige land is dat zo'n standpunt innneemt. Amerika heeft altijd beloofd dat tolken een verblijfsvergunning zouden krijgen maar ook daar loopt dat niet goed.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

23 september 2014

What happens if a refugee is allegedly a supporter of terrorism? Interesting new opinion by an Advocate-General. (gepost op Linkedin door Steve Peers)

 ENGELS

Subject-matter

Request for a preliminary ruling – Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Interpretation of Articles 21(2) and (3), and 24(1), first subparagraph, of Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted (OJ 2004 L 304, p. 12) – Revocation of a residence permit – Conditions – Concept of ‘compelling reasons of national security or public order’ – Participation by a third country national with refugee status in the activities of an organisation entered in the list of terrorist organisations drawn up by the European Union

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=en&id=C%3B373%3B13%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2013%2F0373%2FP&jur=C&cit=none

NEDERLANDS


Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Uitlegging van de artikelen 21, leden 2 en 3, en 24, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PB L 304, blz. 12) – Intrekking van verblijfsvergunning – Voorwaarden – Begrip dwingende redenen van nationale veiligheid of openbare orde – Deelname van een onderdaan van een derde land met de vluchtelingenstatus aan de activiteiten van een organisatie die voorkomt op de door de Unie opgestelde lijst van terroristische organisatiesCONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
E. SHARPSTON
van 11 september 2014 (1)
Zaak C‑373/13
H. T.
tegen
Land Baden-Württemberg
[verzoek van het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Duitsland) om een prejudiciële beslissing]
„Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asiel en immigratie – Regels inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling en de inhoud van de verleende bescherming – Intrekking van een verblijfstitel overeenkomstig artikel 24, lid 1, van richtlijn 2004/83/EG – Voorwaarden – Begrip ‚dwingende redenen van nationale veiligheid of openbare orde’ – Deelname van een erkende vluchteling aan de activiteiten van een terroristische organisatie
1.        Het onderhavige prejudiciële verzoek van het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Duitsland) stelt een aantal delicate en ingewikkelde kwesties aan de orde. De verwijzende rechter verzoekt om uitsluitsel over de uitlegging van de artikelen 21 en 24, lid 1, van de erkenningsrichtlijn.(2) Hij wenst te vernemen of en, zo ja, hoe deze bepalingen moeten worden toegepast wanneer de bevoegde autoriteiten van een lidstaat een persoon aan wie de status van vluchteling overeenkomstig de erkenningsrichtlijn is toegekend, uitzetten en zijn verblijfstitel intrekken. Is het feit dat de betrokken vluchteling, wiens verblijf op het grondgebied van de betrokken lidstaat niettemin wordt gedoogd, niet meer over een verblijfsvergunning beschikt en dus naar nationaal recht (in meer of mindere mate) geen recht heeft op bepaalde voorzieningen, zoals de toegang tot werkgelegenheid, verenigbaar met het Unierecht? Aangezien de betrokkene is uitgezet omdat hij het nationale recht heeft geschonden door steun te verlenen aan een terroristische organisatie, is de vraag met welke factoren rekening moet worden gehouden om aan te tonen dat er dwingende redenen van nationale veiligheid of openbare orde zijn die een besluit tot intrekking van de verblijfsvergunning van die persoon rechtvaardigen.
 Internationaal recht
 Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen
2.        Het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen(3) is gebaseerd op de Universele Verklaring van de rechten van de mens, waarin het recht van personen om in geval van vervolging asiel aan te vragen in andere landen wordt erkend. Volgens artikel 1 A, lid 2, eerste alinea, van dat Verdrag geldt als „vluchteling” elke persoon die „uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen”.
3.        Het Verdrag van Genève voorziet niet alleen in de bepaling van de vluchtelingenstatus maar het verleent ook rechten en schept verplichtingen. Artikel 2 bepaalt dat elke vluchteling plichten heeft tegenover het land waarin hij zich bevindt. Deze plichten brengen in het bijzonder mee dat de vluchteling zich houdt zowel aan de wetten en voorschriften als aan de maatregelen, genomen voor de handhaving van de openbare orde.
4.        In het Verdrag van Genève is een aantal minimumrechten neergelegd die gelden voor een persoon die is erkend als vluchteling. De verdragsluitende staten zijn verplicht aan de rechtmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen bepaalde rechten te verlenen, zoals: (i) winstgevende arbeid te verrichten(4); (ii) op dezelfde wijze te worden behandeld als de eigen onderdanen wat betreft beloning (met inbegrip van gezinsuitkeringen) en sociale zekerheid(5), (iii) er hun verblijf te kiezen en zich vrij op dat grondgebied te bewegen, onverminderd de voorschriften welke op vreemdelingen in het algemeen van toepassing zijn onder dezelfde omstandigheden.(6)
5.        Artikel 32 („Uitzetting”) verbiedt een verdragsluitende staat een rechtmatig op zijn grondgebied vertoevende vluchteling uit te zetten behoudens om redenen van nationale veiligheid of openbare orde. Een besluit tot uitzetting moet worden genomen in overeenstemming met de wettelijk voorziene procedure. Een vluchteling moet in de gelegenheid worden gesteld het uitzettingsbesluit aan te vechten door bewijs over te leggen en/of beroep in te stellen tegen dat besluit, tenzij dwingende redenen van nationale veiligheid zich daartegen verzetten. In afwachting van de uitvoering van een uitzettingsbesluit moeten de verdragsluitende staten een vluchteling een redelijk uitstel gunnen teneinde hem in staat te stellen te pogen in een ander land rechtmatig toegelaten te worden. De verdragsluitende staten behouden het recht, gedurende dat uitstel, zodanige interne maatregelen toe te passen als zij noodzakelijk achten.
6.        Het Verdrag van Genève bevat geen uitdrukkelijke bepaling over de intrekking van de vluchtelingenstatus.(7)
7.        Het beginsel van non-refoulement is een van de belangrijkste beginselen van het Verdrag van Genève. De verdragsluitende staten zullen een vluchteling niet uitzetten of terugleiden („refouler”) naar de grenzen van een grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.(8) Wanneer er echter ernstige redenen bestaan om de vluchteling te beschouwen als een gevaar voor de veiligheid van het betrokken land, of wanneer hij bij gewijsde is veroordeeld wegens een bijzonder ernstig misdrijf en derhalve een gevaar oplevert voor de gemeenschap van dat land, kan hij geen aanspraak maken op de voorzieningen van het beginsel van non-refoulement.(9)
 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
8.        Artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden(10) verbiedt folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen. Artikel 8 waarborgt het recht op eerbiediging van het privé-, familie‑ en gezinsleven. Artikel 1 van Protocol 7 bij het EVRM voorziet in een aantal procedurele waarborgen met betrekking tot de uitzetting van vreemdelingen, waaronder het recht van die vreemdeling om redenen aan te voeren tegen zijn uitzetting, het recht zijn zaak opnieuw te doen beoordelen en het recht zich met dit doel te doen vertegenwoordigen.(11)
 Unierecht
 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
9.        Het verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie(12) stemt overeen met artikel 3 EVRM. Artikel 7 van het Handvest luidt als volgt: „Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.” Artikel 18 van het Handvest waarborgt het recht op asiel met inachtneming van de voorschriften van het Verdrag van Genève en van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Artikel 19 voorziet in bescherming tegen verwijdering, uitzetting en uitlevering. Niemand mag worden verwijderd of uitgezet naar dan wel worden uitgeleverd aan een staat waarin een ernstig risico bestaat dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen.(13) Artikel 52, lid 1, bepaalt dat beperkingen op de uitoefening van de in het Handvest erkende rechten en vrijheden bij wet moeten worden gesteld en het evenredigheidsbeginsel in acht moeten nemen. Beperkingen zijn slechts toegestaan voor zover zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan de door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Artikel 52, lid 3, bepaalt dat de rechten van het Handvest moeten worden uitgelegd in overeenstemming met door het EVRM gewaarborgde overeenstemmende rechten.
 Schengenacquis
10.      Het Schengengebied berust op het Schengenakkoord van 1985(14), waarbij de ondertekenende staten zijn overeengekomen alle binnengrenzen op te heffen en te vervangen door één gemeenschappelijke buitengrens. In het Schengengebied gelden gemeenschappelijke regels en procedures voor visa voor kort verblijf, asielverzoeken en grenscontroles. Artikel 1 van de overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord(15) definieert „vreemdeling” als een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat. Artikel 5, lid 1, bepaalt dat aan een vreemdeling die aan bepaalde voorwaarden voldoet, toegang kan worden verleend tot het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden. Krachtens artikel 21 mogen vreemdelingen die houder zijn van een geldige, door één der overeenkomstsluitende partijen afgegeven verblijfstitel, zich gedurende een periode van ten hoogste drie maanden vrij verplaatsen op het grondgebied van de overige overeenkomstsluitende partijen, voor zover zij voldoen aan de in artikel 5, lid 1, sub a), c) en e), bedoelde voorwaarden.(16)
 Beperkende maatregelen ingesteld tegen personen en entiteiten die zijn betrokken bij terroristische daden
11.      De Europese Unie heeft voor het eerst beperkende maatregelen vastgesteld tegen bij terroristische daden betrokken personen en entiteiten in december 2001, na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten, met name op het World Trade Centre in New York op 11 september van dat jaar. De EU-lijst is vastgesteld om uitvoering te geven aan de krachtens hoofdstuk VII van het Handvest van de VN vastgestelde resolutie 1373 (2001). De Raad heeft daartoe gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB(17) en verordening nr. 2580/2001(18) vastgesteld. Het eerste stelt de criteria vast op grond waarvan personen, entiteiten en lichamen die betrokken zijn bij terroristische daden op de lijst worden geplaatst en bepaalt welke handelingen als terroristische daden worden aangemerkt. Bij de laatste zijn specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vastgesteld met het oog op de bestrijding van het terrorisme.
 Gemeenschappelijk Europees asielstelsel en erkenningsrichtlijn
12.      Het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (hierna: „GEAS”) beoogt het Verdrag van Genève uit te voeren.(19) De voor de doelstellingen van het GEAS vastgestelde maatregelen dienen de grondrechten te eerbiedigen en de in het Handvest erkende beginselen in acht te nemen.(20) Bij de behandeling van personen die binnen de werkingssfeer van deze maatregelen vallen, zijn de lidstaten gebonden aan hun verplichtingen uit instrumenten van internationaal recht waarbij zij partij zijn.(21) Het GEAS heeft tot doel op basis van gemeenschappelijke minimumnormen het in de lidstaten toepasselijke rechtskader te harmoniseren. Het is inherent aan maatregelen tot invoering van minimumnormen dat de lidstaten daarbij de mogelijkheid hebben om gunstiger bepalingen vast te stellen of te behouden.(22) De invoering van het GEAS heeft geleid tot de vaststelling van een aantal maatregelen.(23) Naar aanleiding van een herziening van het GEAS zijn in 2013 nieuwe maatregelen vastgesteld.(24)
13.      De erkenningsrichtlijn beoogt de vaststelling voor alle lidstaten van minimumnormen en gemeenschappelijke criteria aangaande de erkenning van vluchtelingen en andere personen die werkelijk internationale bescherming behoeven, de inhoud of voorzieningen van de vluchtelingenstatus en een rechtvaardige en doelmatige asielprocedure.(25) De erkenning van de vluchtelingenstatus heeft declaratoire kracht.(26)

 Lees verder: http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=nl&id=C%3B373%3B13%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2013%2F0373%2FP&jur=C&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&etat=pend&parties=t&jge=&for=&cid=177862#

Klikken rechtsboven onder EUR-LEX!

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

OpP het tweede gezicht: Ahmed Aboutaleb - goed dieptestuk over de burgemeester van Rotterdam die geboren werd in Marokko


Het gevoel te móeten slagen

Ooit wou hij dichter worden, maar hij is nu burgemeester van Rotterdam. Ahmed Aboutaleb kwam op zijn 15de naar Nederland. Hij is uitgegroeid tot een klassieke bestuurder, beleefd, formeel en op zijn hoede. En moslim ook, die soms bewust de confrontatie zoekt met geloofs- genoten: 'Juist ik moet me uitspreken.'
 Lees het artikel in de Volkskrant net als ik deed via Blendle: https://blendle.nl/i/de-volkskrant/het-gevoel-te-moeten-slagen/bnl-vkn-20140923-3551747

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

20 september 2014

Op kantoorbezoek bij Björn van Dijk, vreemdelingenrechtadvocaat in Groningen (+ foto's)


De volgende in de serie kantoorbezoeken is helemaal in het Noorden van ons land. Vlak bij het mooie Centraal Station van de stad Groningen en het centrum is Advocatenkantoor Tiebout in een statig herenhuis aan de Praediniussingel gevestigd. Het kantoor bestaat tegenwoordig nog uit 6 advocaten waarvan eentje in Roden kantoor houdt op het terrein van Havesathe Mensinge het plaatselijke "kasteel" (rondleidingen zijn zeker aanraadbaar om een keer aan deel te nemen)

Björn is geen Groninger maar komt origineel uit Kampen in Overijssel maar kwam naar Groningen om daar rechten te studeren. Inmiddels is hij alweer 11 jaar advocaat. Hij doet zowel betalende als toevoegingszaken op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht, het sociale zekerheidsrecht en het arbeidsrecht. Om goed bij te blijven is hij lid van specialistenverenigingen.

Wat vind je nou zo leuk aan vreemdelingenrecht?
Het is een dynamisch rechtsgebied waar van alles bij kan komen kijken. Nou doe ik alleen reguliere zaken dus daar is dat wellicht wat minder het geval dan bij asielzaken die erg hectisch zijn.

Welke zaak is je het meeste bijgebleven?
Ik had een Indonesische jongen als cliënt die op 4-jarige leeftijd naar Nederland was gekomen met zijn vader en zijn oom. Zijn opa had als KNIL-militair voor de Nederlanders gevochten. Zijn vader was op een gegeven moment overleden en hij werd verder door zijn oom in Nederland opgevoed. Op een gegeven moment ging hij studiefinanciering aanvragen en toen bleek dat daar een verblijfsvergunning voor nodig was en hij die dus niet had. Hij had in de tussentijd ook een strafblad gekregen voor een misdrijf wat tegen hem werkte. Uiteindelijk raakte hij helemaal uitgeprocedeerd en moest hij na 20 jaar verblijf in Nederland terug naar een land waar hij de taal niet van sprak en niemand meer had. Het laatste wat ik hoorde was dat zijn oom dan maar overwoog om met hem terug te gaan naar Indonesië.
(...)
Maar ik heb nu ook een hoofdpijndossier met kinderen die in Nederland zijn opgegroeid.

Meer over Björn op de website van Tiebout advocaten: http://www.tiebout.nl/mensen/advocaten/bjorn-van-dijk/


Tiebout Roden
Mensingheweg 9
9301 KA RODEN
T + 31 (0)50 501 50 80
F + 31 (0)50 501 50 45
info.roden@tiebout.nl

Tiebout Groningen
Preadiniussingel 1
9711 AA GRONINGEN
T + 31 (0)50 366 37 37 (civiel/-strafrecht)
F + 31 (0)50 311 25 66
T + 31 (0)50 589 25 79 (sociaal zekerheid-/vreemdelingenrecht)
F + 31 (0)50 360 16 23
info.groningen@tiebout.nl

Wilt u ook eens Vreemdelingenrecht.com langs op uw advocatenkantoor of vertellen over uw werk als IND-er, medewerker van COA of de Dienst Terugkeer en Vertrek, uw cursus bijgewoond of uw taalschool laten zien mail dan naar webmaster@vreemdelingenrecht.com
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator