Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2010 weergeven

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Inhoudopgave Update van Vluchtelingenwerk nummer 8, 24 februari 2010

▼ EHRM, 9 februari 2010, interim measure vanwege mogelijke schending art. 3, 13 EVRM door taalanalyse
▼ EHRM, 19 januari 2010, over schending art. 3 en 5 lid 1 EVRM bij detentie minderjarige kinderen
▼ ABRvS, 26 januari 2010: ook in januari 2009 mogelijk uitzonderlijke situatie in Mogadishu
▼ Rb Almelo (MK), 11 februari 2010, over Dublin/Griekenland en concrete aanwijzingen
▼ Rb Zwolle (MK), 11 januari 2010, UNHCR Guidelines geven reden voor aanname verslechterde situatie Irak na F.H.
▼ Rb Utrecht, 8 januari 2010, geboorteakte geen IDmaar wel relevant voor afkomst
▼ Rb Arnhem, 25 september 2009, over art. 1F, art. 3 EVRM en duurzaam verzet
▼ Mogelijke prejudiciële vragen over bekeerlingen/ réfugiés sur place
▼ Wijziging Rva ter uitvoering motie-Spekman
▼ Signaleringen Landeninformatie
▼ Upgrade software VluchtWeb
▼ Nieuw op VluchtWeb
▼ Naar het UPdate-archief

Gratis UPdate per e-mail?
Stuur een mail naar: update@vluchtelingenwerk.nl
U ontvangt de UPdate vervolgens elke woensdagmidd…

Geen zicht op uitzetting naar China maar Chinezen mogen wel in bewaring gesteld als er bv een Dublinclaim kan worden gelegd en dit voor het inbewaringstellen als mogelijkheid naar voren kwam (uitspraak)

LJN: BL4375,President Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 10/2265


Datum uitspraak: 05-02-2010
Datum publicatie: 23-02-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / China / zicht op uitzetting ontstaan ná inbewaringstelling
Tussen partijen is niet in geschil dat eiser de Chinese nationaliteit heeft. Ingevolge vaste jurisprudentie bestaat er in het algemeen geen reëel zicht op uitzetting naar China. Naar het oordeel van de rechtbank betekent dit evenwel niet dat een Chinese vreemdeling niet in bewaring zou kunnen worden gesteld. Indien zich in het dossier aanwijzingen bevinden dat een betrokkene naar een derde land kan worden uitgezet of dat hij beschikt over een geldig paspoort of een anderszins voor directe uitzetting naar China geschikt document, bestaat er immers wel zicht op uitzetting. Van dergelijke aanwijzingen dient reeds bij de oplegging van de bewaring sprake te zijn nu bew…

Als er al een beroep loopt tegen niet tijdig beschikken hoef je niet separaat in gebreke te stellen (uitspraak)

LJN: BL4260, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Utrecht , AWB 08/37276

Datum uitspraak: 11-02-2010
Datum publicatie: 23-02-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Beroep tegen niet tijdig beslissen / ingebrekestelling redelijkerwijs niet vereist / bijzonder geval als bedoeld in artikel 8:55d derde lid, van de Awb
Eiser heeft verzocht zijn beroep aan te merken als te zijn gericht tegen het niet tijdig beslissen op zijn bezwaar, nadat verweerder het besluit op bezwaar had ingetrokken. Gelet hierop kon van eiser redelijkerwijs niet worden gevergd dat hij voorafgaand aan het beroep tegen het niet tijdig beslissen, verweerder in gebreke zou stellen. De beslistermijn is ruimschoots overschreden, het beroep is gegrond. Hoewel de vorige beslissing op bezwaar al in oktober 2009 is ingetrokken, zijn door verweerder pas nu vragen aan eiser gesteld, aldus verweerder ter zitting, omdat de zaak aanvankelijk "op de verk…

Uitspraak over Turkse getrouwd met Turkse Nederlander die vergat haar verblijfvsergunning te verlengen en zich nu met succes op 1/80 van het Associatieverdrag beroept waardoor er geen verblijfsgat meer is en ze een vergunning voor onbepaalde tijd kan krijgen (uitspraak)

LJN: BL5445, Rechtbank Middelburg , Awb 09/25119


Datum uitspraak: 18-02-2010
Datum publicatie: 24-02-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd, verblijfsgat, besluit 1/80, zelf voorzien

De rechtbank overweegt het volgende.

4. Niet in geschil is dat eiseres niet tijdig verlenging van haar verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd heeft aangevraagd en dat dit haar is toe te rekenen. In geschil is of eiseres in de periode tussen de afloop van de geldigheidsduur van haar verblijfsvergunning en de datum van indiening van haar verlengingsaanvraag, het tijdvak van 8 november 2008 tot 21 november 2008, rechtmatig verblijf had op grond van artikel 7 van Besluit 1/80, met als gevolg dat zij in aanmerking kon komen voor een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd.

5. Ter zitting heeft eiseres betoogd dat het door haar gestelde verblijfsrecht ingevolge artikel 7 van Besluit 1…

'KRO's Heb ik genoeg?': Karin de Groot bij de vreemdelingenpolitie

Waarom wil iemand bij de vreemdelingenpolitie werken? En zou ik dat willen doen? Met deze vragen in haar achterhoofd draait presentator Karin de Groot twee dagen mee met Utrechtse Vreemdelingenpolitie. De Groot's ervaringen zijn te zien in de tweede aflevering van `KRO's Heb Ik Genoeg?' op zondag 21 februari, om 23.15 uur op Nederland 2.

"Mensen die voor een oorlog vluchten of politiek vervolgd worden, hebben recht op asiel in Nederland. Maar er zijn ook gelukzoekers die voor minder nijpende redenen hierheen komen. En in de ogen van velen verpesten die het voor de anderen. Ik vind dat moeilijk: ik ben toch geneigd de kant van de vluchteling kiezen, maar juist daarom heeft de redactie bedacht dat ik die andere kant moet onderzoeken", zegt de Groot.

Als agent van de Vreemdelingenpolitie draait de Groot een aantal dagen intensieve diensten. Ze is getuige van diverse controles, bij bedrijven en bij mensen thuis. Systeem-plafonds worden minutieus doorzocht en kinder…

'Eerst de taal spreken, dan uitkering'

(Novum) - Immigranten moeten eerst Nederlands kunnen spreken, voordat zij aanspraak kunnen maken op een bijstandsuitkering. Dat is de kern van een initiatiefwetsvoorstel dat de VVD vrijdag indient.

Tweede Kamerlid Stef Blok kondigde in november al aan dat hij de criteria voor het aanvragen van een bijstandsuitkering wilde aanscherpen. Nu is in de wet weliswaar opgenomen dat alleen personen die een 'duurzame band' met Nederland hebben een uitkering kunnen aanvragen, maar in de praktijk wordt deze regel 'nauwelijks toegepast'. Er zijn 'duizenden mensen' met een bijstandsuitkering die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en niet of nauwelijks de taal spreken, stelt Blok.

"Mensen die pas enkele jaren in Nederland zijn kunnen, zelfs als ze nooit belasting betaald hebben, in de praktijk desnoods levenslang een uitkering ontvangen. Dit is onacceptabel wat de VVD betreft", zei hij daarover in november.

Daarom wil Blok in de wet vastleggen dat nieuwkomers …

Lezingenreeks over burgerschap, migratie en nationalisme

Van eind 2008 tot de zomer van 2009 organiseerden de Integratiedienst en Intercultureel Centrum de Centrale voor de eerste keer een reeks lezingen onder de titel ‘Ongehoord. Quo vadis Europa? Over Europa, Verlichting en globalisering’. Nu is er de nieuwe reeks ‘Ongehoord. Over burgerschap, migratie en nationalisme’. Het is een thema dat nauw aansluit bij vragen die ook al in die eerste editie kwamen bovendrijven.

Sinds een paar eeuwen is Europa de bakermat van het concept natiestaat, de staat georganiseerd op basis van een homogene etnisch culturele natie. De laatste halve eeuw is West-Europa echter een belangrijk immigratiegebied geworden. Hoe moet het verder met de natiestaat nu zich op zijn grondgebied grote groepen migranten uit andere etnisch-culturele gemeenschappen vestigen?

In vijf lezingen en gesprekken verkennen de Integratiedienst en De Centrale vanuit een telkens iets andere invalshoek dit vraagstuk, dat meer dan ooit in vele vormen en gedaanten (integratie, inburgering, i…

'Leefomstandigheden van vreemdelingen verbeteren'

HAARLEMMERMEER - De gemeenteraad heeft een brief gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer en de staatssecretaris van Justitie. In deze brief vraagt zij aandacht voor de leefomstandigheden in het nieuwe detentiecentrum, dat binnenkort wordt gebouwd aan de Badhoevedorpse Sloterweg, nabij Schiphol.

Tijdens de besloten raadsvergadering van 4 februari, waarbij het bestemmingsplan van de Sloterweg-Koetsierstraat werd vastgesteld, heeft een meerderheid van de raad opmerkingen gemaakt over het Nederlandse beleid inzake het tijdelijk vastzetten (detentie) van vreemdelingen. Deze opmerkingen heeft de gemeente door middel van een brief onder de aandacht gebracht van de landelijke politiek.

Ereschuld

'In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 kwamen elf mensen om het leven bij een grote brand in het cellencomplex van het detentiecentrum. De drie overheidsinstanties - Dienst Justitiële Inrichtingen, Rijksgebouwendienst en gemeente Haarlemmermeer - zijn zich er ten volle van bewust dat een …

Asielzoeker symbool voor wetswijziging

Patrick Kouma, een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Zwolle, staat symbool voor een wetswijzing die de partij Solidara heeft ingediend.

De partij wil dat minderjarige asielzoekers dezelfde rechten krijgen als alle andere minderjarigen in Nederland. Ook moeten ze wanneer ze volwassen zijn zelf kunnen bepalen of ze in Nederland blijven. Die beslissing wordt nu door de Staat gemaakt en dat gebeurt volgens Solidara lang niet altijd op een eerlijke manier. Patrick Kouma kwam als minderjarige vluchteling naar Zwolle en moet nu hij volwassen is terug naar Togo. Solidara wil daarom in het hele land manifesten organiseren waarbij Patrick Kouma symbool staat.

Bron: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=107781

Compleet van iedere realiteitszin gespeend. Dan krijg je dus horden minderjarigen die naar Nederland worden gestuurd door ouders die zogenaamd dood zijn.

Baanbrekende uitspraak in WAV-zaak: boer kan niet beoordelen of een verblijfsvergunning echt is / en Arbeidsinspectioe moet onderzoek doen naar inkomensschade door de procedure

Rechter spreekt ex-wethouder Bedum vrij voor illegale werknemers


groningen/bedum -
Voormalig wethouder Stoffer Jan Haan (ChristenUnie) van Bedum is vrijgesproken van het in dienst hebben van illegale buitenlandse werknemers op zijn landbouwbedrijf.

De Arbeidsinspectie had ze tot drie keer toe aangetroffen en veroordeelde de maatschap Haan tot drie boetes van 8.000 euro. Volgens de rechtbank kan het Haan en zijn broers Harry en Henk niet worden verweten dat buitenlanders met vervalste documenten illegaal op hun land aan het werk waren.

De rechtbank is het met Haan eens dat het voor een landbouwer ondoenlijk is vervalsingen van identiteitspapieren vast te stellen.

De foto's zijn soms zo bedrieglijk dat zelfs de arbeidsinspectie af en toe vingerafdrukken moet gebruiken om de identiteit van de betrokken asielzoekers vast te stellen.

Stoffer Jan Haan trad bijna vier maanden geleden onder grote politieke druk af als wethouder van Bedum, een baan die hij acht jaar had bekleed.

De rec…

Leuk geprobeerd maar een kort geding waarin een pardonvergunning wordt afgedwongen is niet-ontvankelijk (uitspraak)

LJN: BL5241,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , 353571/ KG ZA 09-1638


Datum uitspraak: 18-01-2010
Datum publicatie: 23-02-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening

Inhoudsindicatie: Kort geding, vordering tot afgifte verblijfsvergunning na aanbod o.g.v. de zogenoemde pardonregeling. Eiser niet ontvankelijk, aangezien weigering afgifte een relevante feitelijke handeling betreft waartegen o.g.v. art. 72 lid 3 Vreemdelingenwet 2000 voor eiser bestuursrechtelijke rechtsmiddelen openstaan.

Bron: rechtspraak.nl

Haarlemmermeer stelt eisen aan detentiecentrum

HAARLEMMERMEER - Er moet nadrukkelijk gekeken worden naar alternatieven voor het opsluiten van asielzoekers. Opsluiten in het nieuwe detentiecentrum aan de Sloterweg moet de laatste mogelijkheid zijn. Ook moet er een maximum aan het aantal dagen opsluiting gesteld worden. Dit schrijft de gemeenteraad in een brief aan de Tweede Kamer en de minister van justitie.

Een nieuw detentiecentrum bij Schiphol, prima. Zo besloot de gemeenteraad begin februari. Maar er worden wel voorwaarden gesteld. Vanuit het raadhuis is een brief verstuurd met aanvullende eisen van de gemeente, hoewel de gemeente er formeel niets over te zeggen heeft.

Bron: http://www.webregio.nl/zuid-kennemerland/regionaal-nieuws/artikel/577380/haarlemmermeer-stelt-eisen-aan-detentiecentrum.aspx

Vergoeding kosten van het laten doen van een contra-expertise (uitspraak)

LJN: BL3747, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Utrecht , AWB 09/17943 COA


Datum uitspraak: 21-01-2010
Datum publicatie: 17-02-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: 17, eerste lid van de Rva / noodzakelijke kosten contra-expertise documentenonderzoek
Eiser verzoekt om vergoeding van de kosten voor het laten verrichten van een contra-expertise naar de authenticiteit van de door hem in zijn asielprocedure overgelegde arrestatiebevelen. Anders dan in de uitspraak van de rechtbank 's Gravenhage van 25 november 2009 is in het geval van eiser de conclusie van de KMar dat de door eiser overgelegde arrestatiebevelen niet zijn opgemaakt en afgegeven door de daartoe bevoegde autoriteiten niet gebaseerd op de vaststelling dat de arrestatiebevelen zelf vals zijn, maar op de stelling dat eiser de documenten niet in zijn bezit kan hebben. De conclusie van de KMar is niet gebaseerd op een vaststelling van feiten, zoals dat …

CDA wil allochtone crimineel harder aanpakken

DEN HAAG - Hogere eisen aan huwelijksmigratie, het aanpassen van de inburgeringscursussen en criminele jongeren aanpakken via een zogenoemde strafdienstplicht.

Dat zijn enkele maatregelen die het CDA voorstelt over het thema integratie, immigratie en asiel. Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma maakte de punten maandag bekend in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de strafdienstplicht krijgen jongeren een straf opgelegd die ze na schooltijd moeten uitvoeren. In speciale opvoedinstituten moet hun in een strakke structuur worden bijgebracht hoe ze zich dienen te gedragen.


Het CDA wil ervan af dat de straf voor jongeren zich nu vaak beperkt tot een taakstraf, zoals papierprikken. De partij vindt dat er ook sprake moet zijn van detentie.


Bewaring

Ook pleit het CDA ervoor dat iemand die over de schreef is gegaan, direct een paar dagen in bewaring komt en dus niet kort na een delict alweer op straat loopt. Verder moet de school worden betrokken bij een plan van aanpak.

De…

'Werkgevers discrimineren vooral op leeftijd en etniciteit'

AMSTERDAM - Volgens de Nederlandse beroepsbevolking discrimineren werkgevers bij het aantrekken van personeel het meest op leeftijd en etniciteit. Meer dan de helft van de beroepsbevolking is deze mening toegedaan.

Dat kwam naar voren uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van de Intelligence Group.

Intelligence Group vroeg de beroepsbevolking waar volgens hen door werkgevers het meest op gediscrimineerd wordt bij het aantrekken van personeel. Volgens de Nederlandse beroepsbevolking discrimineren werkgevers het meest op leeftijd en etniciteit. 58 procent respectievelijk 55 procent geeft aan dat op deze aspecten het meest gediscrimineerd wordt.

Beide soorten discriminatie komen veel vaker voor dan discriminatie op werkervaring en geslacht.


Werkervaring

De meningen en ervaringen variëren tussen groepen. Waar vijftigplussers vooral discriminatie op leeftijd ervaren, ondervinden starters voornamelijk discriminatie op werkervaring. 72 procent van de vijftigplussers geeft aan dat lee…

Beetje vreemde uitspraak van de Raad van State in een bewaringszaak (uitspraak)

LJN: BL4570, Raad van State , 201000135/1/V3

Datum uitspraak: 15-02-2010
Datum publicatie: 19-02-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / staandehouding / juistheid proces-verbaal

In beginsel dient van de juistheid en volledigheid van het op ambtseed dan wel op ambtsbelofte opgemaakt en ondertekend proces-verbaal te worden uitgegaan. Nu de vreemdeling geen tegenbewijs heeft geleverd, had de rechtbank niet op grond van de enkele betwisting dat hij uit eigen beweging heeft verteld dat hij niet rechtmatig hier te lande verblijft aan de juistheid van het proces-verbaal behoren te twijfelen. Dat, naar de vreemdeling stelt, bepaalde feiten niet in het proces-verbaal zijn opgenomen, betekent niet dat reeds daarom niet van de juistheid van hetgeen wel in het proces-verbaal is vermeld mag worden uitgegaan. De grief slaagt.


Bron: reechtspraak.nl

Nou kan iemand wel van alles roepen maar hoe had de ABRRvS dan zich voorgesteld d…

Kan het Iraakse vluchtelingen worden tegengeworpen dat ze de hulp van de Iraakse authoriteiten niet hebben ingeroepen? (Uitspraak Raad van State)

LJN: BL4567, Raad van State , 200909235/1/V2

Datum uitspraak: 12-02-2010
Datum publicatie: 19-02-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Irak / bescherming autoriteiten / bedreiging door Mujahedin / motivering
In het licht van de in voormeld ambtsbericht vervatte informatie, dat sprake is van grootschalige infiltratie in de veiligheidsorganisaties in Centraal-Irak door militieleden, heeft de staatssecretaris zich niet zonder nader onderzoek op het standpunt mogen stellen dat de vreemdeling, die afkomstig is uit Bagdad, gelegen in Centraal-Irak, en - zoals uit het vorenoverwogene volgt - van de zijde van de Mujahedin is bedreigd, niet aannemelijk heeft gemaakt dat het voor hem gevaarlijk was om bescherming bij de Iraakse autoriteiten te vragen. Gelet hierop is het beroep gegrond en dient het besluit van 19 januari 2009 te worden vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht.


Bron: rechtspraak.nl

Voormalig vluchteling exposeert in Gent

Gent is mini-Smak rijker
Voormalig 'anatomisch theater' op Bijlokesite verwelkomt hedendaagse kunstenaars

Wim Waelput (links) en Mekhitar Garabedian: 'Kunst over maatschappelijk relevante onderwerpen.'gia


GENT - Gent is een prachtige nieuwe tentoonstellingsruimte rijker. Waar vroeger op de Bijlokesite anatomielessen werden gegeven, prijkt nu hedendaagse kunst. 'Kiosk' oogt als een helder mini-Smak en is gehuisvest in de gebouwen van het Kask. Karel Van Keymeulen

Kiosk had al enkele jaren een bescheiden werking in een klein glazen paviljoen, maar kan nu zijn vleugels uitslaan in een prachtig gerestaureerd gebouw, waar het licht langs grote ramen en een koepel gul binnenstroomt. Kiosk is een initiatief van de vzw Kunstensite, in samenwerking met Hogeschool Gent Kask (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten).

Artistiek verantwoordelijke is Wim Waelput. 'Dit voormalige hospitaalcomplex is van architect Louis Cloquet, die ook het Sint-Pietersstation en het voor…

Verblijfsvergunning kwijt na 3 veroordelingen

Een Kamermeerderheid wil dat vreemdelingen die zich in de eerste drie jaren van hun verblijf schuldig maken aan ernstige misdrijven (waarvoor gevangenisstraffen van tenminste twee weken worden opgelegd) na drie veroordelingen worden uitgezet.

Een voorstel daartoe van de twee grootste regeringspartijen, CDA en PvdA, kreeg donderdagnacht (19/2/2010) een ruime Kamermeerderheid achter zich. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie had woensdag (17/2/2010) tijdens een overleg in de Tweede Kamer deze motie nog ontraden omdat die zou leiden tot een te grote werkbelasting voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).Glijdende schaal
Het kabinet had zelf al voorgesteld om de zogenaamde ‘glijdende schaal’ (het verband dat wordt gelegd tussen de ernst van een misdaad en de verblijfsvergunning) aan te scherpen. Als in de eerste drie verblijfsjaren vijf keer een misdrijf zou worden begaan in de sfeer van huiselijk geweld, mensenhandel of drugs- en wapenhandel dan wordt de verblijfsvergunnin…

Horen in bezwaar in een pardonzaak (uitspraak Raad van State)

LJN: BL4563, Raad van State , 200907090/1/V2

Datum uitspraak: 12-02-2010
Datum publicatie: 19-02-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep


Inhoudsindicatie: Horen / bezwaar eerder ten onrecht niet-ontvankelijk verklaard / Ranov / minuut biedt inzicht in gronden
Uit de tekst van artikel 7:3 van de Awb, noch uit de geschiedenis van de totstandkoming ervan kan worden afgeleid dat, indien een bestuursorgaan een bezwaar alsnog inhoudelijk dient te behandelen nadat het dat bezwaar eerder ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard, het reeds om die reden niet meer van het horen van belanghebbenden kan afzien. Dat, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 26 juni 2008 in zaak nr. 20000038/1; www.raadvanstate.nl), de minuut een intern stuk is dat een rol speelt in het besluitvormingsproces maar geen deel uitmaakt van het uiteindelijke besluit, en de rechtbank in zoverre terecht heeft overwogen dat geen inhoudelijk primair besluit voorlag, betek…

Toetsing geloofwaardig geachte vermoedens / zwaarwegendheid in een asielrelaas (uitspraak Raad van State)

LJN: BL4556, Raad van State , 200906650/1/V2

Datum uitspraak: 17-02-2010
Datum publicatie: 19-02-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie:
Indien en voor zover de staatssecretaris zich op het standpunt stelt dat de door een vreemdeling in zijn asielrelaas gestelde feiten en omstandigheden met inbegrip van diens eventuele vermoedens die deel uitmaken van gebeurtenissen die volgens het asielrelaas hebben plaatsgevonden, geloofwaardig worden geacht en in zoverre als vaststaande feiten en omstandigheden moeten worden aangenomen, is het vervolgens aan hem om te beoordelen of deze feiten en omstandigheden kwalificeren als rechtsgrond voor verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Vw 2000. Hoewel de staatssecretaris terecht betoogt dat van vermoedens van de vreemdeling over wat hem bij terugkeer naar het land van herkomst te wachten staat, beoordeeld dient te worden of deze reëel e…

Ongewenstverklaring en Beneluxverdrag

LJN: BL4540, Raad van State , 200904699/1/V1

Datum uitspraak: 16-02-2010
Datum publicatie: 19-02-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Ongewenstverklaring / gemeenschapsonderdaan / Belgische nationaliteit / Benelux Verdrag

Hoewel de bewoordingen van artikel 5 van de Overeenkomst en artikel 27 van de Richtlijn, voor zover thans van belang, niet gelijkluidend zijn, bestaat, in aanmerking nemend het bepaalde in artikel 306 van het EG Verdrag, thans, na wijziging, artikel 350 van het VWEU, en gelet op het tijdsverloop sedert de inwerkingtreding van de Overeenkomst en op de jurisprudentie van het Hof van Justitie die in artikel 27 van de Richtlijn is gecodificeerd (zie onder meer het arrest van 29 april 2004, C-482/01 en C 493/01, Orfanopoulos en Oliveri, www.curia.europa.eu), geen grond voor het oordeel dat in dezen naast artikel 27 van de Richtlijn nog zelfstandige betekenis toekomt aan artikel 5 van de Overeenkomst in die zin dat toepa…

Ex tunc toetsing van artikel 8 EVRM aspecten (uitspraak Raad van State)

LJN: BL4534, Raad van State , 200902148/1/V1


Datum uitspraak: 18-02-2010
Datum publicatie: 19-02-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Intrekking verblijfsvergunning regulier / ongewenstverklaring / 8 EVRM / ex-tunc toetsing

Ingevolge artikel 79, eerste lid, van de Vw 2000 is Afdeling 3 van deze wet - en daarmee artikel 83, op grond waarvan de rechtbank bij de beoordeling van het beroep rekening dient te houden met feiten en omstandigheden die na het nemen van het bestreden besluit zijn opgekomen slechts van toepassing indien beroep wordt ingesteld tegen een besluit omtrent een verblijfsvergunning als bedoeld in de artikelen 28 en 33, of tegen een besluit omtrent tijdelijke bescherming of toepassing van artikel 45, vierde lid, indien de desbetreffende vreemdeling in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze over het voornemen van dat besluit te geven. Nu geen besluit als hiervoor bedoeld voorlag, was artikel 83 van de Vw 2000 in onderhav…

Being illegal is easy in the Netherlands

Illegal aliens like Brazilian Fernando Alves Pimentel earn a fair sum in the Netherlands. Now it is time for him to go home.By Sander Heijne in Amsterdam

"I have had a good time here. I managed to stay out of police hands. I have worked, made money and had fun. But it's enough. I want to go back home," said Fernando Alves Pimentel one day before leaving the Netherlands. After two-and-a-half years in Amsterdam, Alves reported himself to the International Organization for Migration (IOM). In the Netherlands, this NGO helps illegal aliens return to their home countries by paying for their ticket if they can't afford one.

Alves had stuffed two suitcases until they weighed 23 kilos each. He would bring home about 2,500 euros worth of goods purchased in the Netherlands: a computer, a camcorder, clothes. He barely had any cash on him; all his money had been safely wired to a Brazilian bank account. "What I made here will last about ten years," the 28-year-old sa…

Illegal aliens like Helen can't hack it in the Netherlands

Thousands of illegal aliens lead clandestine lives in the Netherlands. Mayors fear an amendment to immigration law will hit the most vulnerable.

By Sheila Kamerman

Helen is eight months pregnant and lives in an apartment provided to her by the Rotterdam municipality. A great improvement from the street she used to sleep on. Helen (36) left her native Ethiopia more than 20 years ago and came to the Netherlands in 2000. She has been homeless and, more importantly, illegal.Meet Helen. She is one of the vulnerable illegal aliens, those who live at the bottom of the bottom. Anyone willing to look can see them scrape by on the margins of society in all major cities. Illegals who manage to make a living often seem invisble. Helen isn’t, because she can't.

Next month, the Dutch parliament will vote on an amendment to the aliens act passed in 2000. A crucial element of that amendment is that people who stay in the Netherlands illegally for any length of time jeopardise their right to a …

Verkiezingsavond bij migrantenvereniging

Waarom zou je als Turk alleen belangstelling hebben voor Turkse kandidaten zoals men elders in Nederland had aangenomen? In Leiden werd er bij de Turkse vereniging gewoon in het Nederlands met kandidaten van verschillende partijen gepraat en er was geen Turkse kandidaat bij. Maar misschien moet HTIB wat dat betreft een compliment krijgen want die organiseerden 10 jaar geleden ook al dit soort avonden (toen was ik er wel zelf en mocht toen iemand niet op een Nederlands woord komen bij het stellen van een vraag dan werd die wel even gesouffleerd). Met toestemming van Josee hier het verslag van het debat van deze week.

Migrantendebat 19 februari 2010
Door Josee KoningTerwijl in Den Haag de messen werden geslepen, was het bij HTIB-Leiden een gezellige boel. Aan de bar kon je behalve iets te drinken ook een bord met heerlijk eten bestellen. Op de tafels stonden schoteltjes met speculaasbrokken en paaseitjes. HITB, de Vereniging van Arbeiders uit Turkije had haar zaal in de Merenwijk besc…

VACATURE: Vluchtelingenwerk Zuidvleugel zoekt Juridisch Medewerker (vrijwilligerswerk)

VluchtelingenWerk Zuidvleugel (VWZV) komt op voor de belangen van asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit doen wij met behulp van meer dan 200 vrijwilligers. Voor onze werkzaamheden in 's Gravendeel zijn wij op zoek naar een juridisch medewerker.

Asielzoekerscentrum (AZC) 's Gravendeel:
In asielzoekerscentrum 's Gravendeel worden ongeveer 450 mensen opgevangen. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk ondersteunen deze vluchtelingen door het geven van voorlichting over de asielprocedure en maatschappelijke begeleiding van de cliënt.

Taken van de Medewerker AZC zijn:
Het houden van spreekuur;
Volgen procesgang van de juridische procedure;
Uitleggen van juridische stukken aan de cliënt;
Versterken vluchtverhaal, hulp in verzamelen bewijzen en zoeken achtergrondinformatie;
Maatschappelijke begeleiding, psychosociale ondersteuning;
Bijhouden logboeken, dossiers, archivering juridische stukken;

Wij zoeken iemand die:
Affiniteit heeft m…

Stelling: het is de morele plicht van een asielzoeker om zodra de verblijfsvergunning binnen is zo snel mogelijk te gaan werken (discussieer mee)

Ik heb ze zoveel gezien in het asielzoekerscentrum, de asielzoekers met diploma's op de universiteit, technische school en dergelijke. Thuis een goede baan gehad of een eigen bedrijf en nu hopend dat zodra de verblijfsvergunning er is weer aan de slag te kunnen.

Maar eerst moet er gewacht op het rechtmatig verblijf en dan moet er ingeburgerd worden.

En dan is die verblijfsvergunning er en staat de Gemeente klaar met een uitkering en allerlei extra aanvullende bijstand, komt er huursubsidie, de Voedselbank, de kerk en dergelijke. Moet er ingeburgerd worden. Taal geleerd. En vervolgens wordt er niet meer gewerkt.

Want ja hier in Nederland moet je vaak weer overnieuw of van onder af beginnen en dan is het salaris net zo hoog als alle uitkeringen en de baan vaak hard werken. Diegene die dat doet wordt met de nek door de landgenoten aangekeken. "Je gaat toch niet in een wasserij werken!" De gelovige moslims vergeten maar even voor het gemak dat bedelen verboden is. Niet wordt…

'Gieterveen' naar politie om opvang minderjarige asielzoekers

Inwoners van Gieterveen beschuldigen de gemeente Aa en Hunze en Stichting Jade ervan gemaakte afspraken omtrent de komst van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) niet na te komen.

Robert Hagenbeek, voorzitter van de buurtvereniging in het dorp, stapte gisteren naar de politie in Gieten om daar melding van te maken.

Een groep dorpsbewoners is faliekant tegen de komst van de ama's in de Broekse Hoeve in het dorpscentrum. Zij vrezen overlast, onveilige situaties en grimmige confrontaties. Hagenbeek zegt dat de gemeente en Jade hadden beloofd dat zodra de asielzoekers zouden arriveren in de groepsaccommodatie, er telefoonnummers van Jade beschikbaar zouden komen in het geval van calamiteiten. "En er zou een platform komen van dorpsbewoners en dorpsbelangen, dat overleg zou hebben met Jade. Er is nog niets gerealiseerd, terwijl de eerste zes vluchtelingen er al zitten. De politie kan niets doen, want er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Ons is geadviseerd met de …

Recente berichten


en meer