De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

07 februari 2010

Vacature: 'Projectleider Terugkeer' bij het Landelijk Bureau VluchtelingenWerk

Landelijk Bureau VluchtelingenWerk zoekt 'Projectleider Terugkeer' (m/v)


VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Naar schatting ruim 5.000 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.

De afdeling Asiel, eenheid Opvang & Terugkeer van het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland in Amsterdam zoekt, voorlopig voor de periode van één jaar, per direct een:Projectleider Terugkeer (m/v)

(32 uur per week)

Wat worden uw hoofdtaken?
Opzetten en begeleiden en verantwoorden van projecten in overleg met, cq aan opdrachtgever. Formeren en aansturen van het projectteam. Bewaken van voortgang en kwaliteit, effectieve en efficiënte inzet van tijd, geld en middelen bij de realisatie van projecten.

Informatie over het project
Onder afgewezen asielzoekers en mensen van wie de tijdelijke verblijfsvergunning is ingetrokken bestaat behoefte aan meer informatie over hetgeen hen te wachten staat, het denken over een toekomst elders start voor veel mensen met een Vluchtverhaalanalyse (VVA) en een juridische check op kansen in Nederland en risico's in het land van herkomst. Er is behoefte aan informatie over het land van herkomst.

VluchtelingenWerk gaat met een aantal andere organisaties deelnemen in het Platform Duurzame Terugkeer, als alternatief voor de gedwongen aanpak vanuit de overheid. Voor het platform staat vrijwillige terugkeer voorop. Een essentieel onderdeel is het opnieuw opbouwen van een netwerk of het zorgen van een vangnet in het land van herkomst. Enkele deelnemende organisaties zetten hiervoor hun netwerk en activiteiten in landen van herkomst in. De 10 organisaties hebben gezamenlijk een programmavoorstel bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie ingediend. Binnen het programma heeft elke organisatie een eigen projectvoorstel ingediend.

Het projectvoorstel van VluchtelingenWerk richt zich op het informeren en coachen bij de besluitvorming rond terugkeer (uitkomst hoeft niet terugkeer te zijn). Dit project is met aanpassingen een voortzetting van het zogeheten TIP-project dat reeds in drie regionale afdelingen is uitgevoerd. De begeleiding wordt geboden in AZC's en bij decentrale groepen. Doorverwijzen naar de in het platform deelnemende organisaties die hier in Nederland of een land van herkomst complementaire diensten aanbieden behoort tot de vaste activiteiten. In alle regionale afdelingen moeten medewerkers worden geschoold, in het project is financiering voor een extra trainer aangevraagd. Samen met andere organisaties zal VluchtelingenWerk een kennisbank over terugkeer opbouwen.

Vanwege de landelijke dekking, de complexe samenwerking met andere organisaties die nog moet worden uitgebouwd en de gevoeligheid van het onderwerp heeft het alleen zin om te reageren als je beschikt over ervaring als projectleider. Ook zal meer dan gemiddeld worden gekeken naar de competenties flexibiliteit, omgevingsbewustzijn en beoordelingsvermogen zoals vermeld in het functieboek.

Wat vragen wij van u?

HBO+ werk/ en denkniveau
Meerdere jaren ervaring in het ontwikkelen en leiden van projecten
Ervaring in het coördineren, aansturen en plannen van een groep medewerkers
Ervaring en vaardigheid in het uitvoeren van advieswerk
Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Analytisch
Kennis van het werkveld
Wat bieden wij u?
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en een salaris van maximaal € 3.937,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek.

Heeft u belangstelling?
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 22 februari richten aan VluchtelingenWerk Nederland, eenheid P&O, t.a.v. Maureen Dijkman, Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam, onder vermelding van de functie waarop u reageert. U kunt uw sollicitatie ook e-mailen naar vacatures@Vluchtelingenwerk.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Meer informatie
Informatie over de functie is te verkrijgen bij Goof van Dormolen, hoofd Opvang & Terugkeer, tel. 020 – 3467218 of mobiel 06 – 51 850 199.


Functiebeschrijving Projectleider
Rapporteert aan : hoofd Kwaliteit & Fondsenwerving of Asielprocedure internationaal of Opvang & Terugkeer of Arbeidsparticipatie of Aanjagen & Innoveren of Sociale Participatie

Beschrijving van de hoofdtaken

1. Het opzetten van projecten

Initieert in opdracht van het hoofd eenheid (afdelingsoverstijgende) projecten dan wel projecten met een qua uitvoering (middel)grote reikwijdte c.q. impact.
Voert afstemmingsgesprekken met mogelijke opdrachtgevers, analyseert de voorgelegde situatie/probleemstelling, concipieert een projectvoorstel volgens de gangbare methodiek en benoemt hierbij randvoorwaarden en risico’s.
Stemt de in zijn portefeuille vallende projecten op elkaar en op de organisatiedoelen af.
Bewaakt de samenhang met andere activiteiten en projecten binnen de organisatie en rapporteert hierover aan de opdrachtgever.
Draagt zorg voor de integrale informatievoorziening m.b.t. de projecten.
Draagt zorg voor het delen van kennis en het borgen van good practices binnen de projecten.
Creëert intern en extern draagvlak voor de projecten.
Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de projecten.
2. Het leiden van projecten

Formeert in overleg met de opdrachtgever en de betreffende leidinggevenden het projectteam en geeft functioneel leiding aan de projectmedewerkers.
Leidt na opdrachtverstrekking cq accordering van het projectvoorstel het project in voorbereiding, uitvoering en evaluatie.
Bewaakt de voortgang en kwaliteit van het project; betrekt de opdrachtgever in de voortgang, met name als dit ter oplossing van in- of externe knelpunten wenselijk is.
Draagt zorg voor de effectieve en efficiënte inzet van tijd, geld en middelen bij de realisatie van projecten.
Legt per project aan de desbetreffende opdrachtgever verantwoording af over de voortgang en realisatie van de doelstellingen.
Zorgt t.a.v. het bovenstaande voor een goed samenspel en afstemming met andere afdelingen/functionarissen en projectleiders.
Bewaakt de uitvoering van de projectadministratie overeenkomstig de richtlijnen van de subsidiënt en controleert deze op juistheid.
Draagt zorg voor een schriftelijke evaluatie van projectopdrachten, met daarin het delen van kennis en het borgen van good practices, en bespreekt de evaluatie met de opdrachtgever.
Levert een bijdrage aan en adviseert bij voorstellen voor het verbeteren/versterken of aanpassen van werkwijzen op het gebied van projectmanagement, projectmatig en resultaatgericht werken binnen de eigen afdeling.
Levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de mede-projectleiders door relevante informatie te verzamelen en over te dragen.

3. Het verrichten van overige werkzaamheden

Verricht binnen de afdeling overige werkzaamheden van vergelijkbare aard en niveau.
Voert de bovenstaande taken met een hoge graad van professionele zelfstandigheid binnen de bestaande beleidskaders uit.
Werkt in voorkomende gevallen samen met stagiaires en/of vrijwilligers, treedt eventueel op als mentor/begeleider.


Competentieprofiel projectleider

Flexibiliteit/aanpassingsvermogen
Is in staat te schakelen tussen een groot aantal verschillende aandachtsvelden en belangen. Anticipeert op en past zich snel en gemakkelijk aan aan veranderende inzichten, werkwijzen en omstandigheden. Stelt zich open, initiatiefrijk en gedreven op ten aanzien van organisatieveranderingen. Kan de doelstellingen, prioriteiten als ook de activiteiten aanpassen aan de veranderende omgeving.

Verantwoordelijkheid nemen
Is aanspreekbaar op het eigen gedrag en de resultaten daarvan. Neemt initiatief om resultaten te bereiken en stelt duidelijke prioriteiten. Verantwoordt zich over afwijkend handelen ten opzichte van de afspraken. Is betrokken bij de organisatie door zaken adequaat af te handelen. Heeft de vaardigheid om zelfstandig en autonoom te handelen.

Omgevingsbewustzijn
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevings- en doelgroepfactoren buiten de organisatie. Is in staat deze kennis effectief en integer te benutten voor de eigen functie of organisatie. Houdt hierbij rekening met culturele aspecten.

Beoordelingsvermogen/oordeelsvorming
Is in staat een (advies)vraag van de opdrachtgever te analyseren en te operationaliseren. Geeft daarbij mogelijke oplossingsrichtingen aan op inhoud en/of organisatie en geeft aan wat de eigen rol bij vervolgactiviteiten kan zijn. Kan de opdrachtgever inhoudelijk en methodisch adviseren over projectstructuur, planning en begroting. Kan tijdens de uitvoering van projecten blijven beoordelen of wordt voldaan aan de gemaakte afspraken conform projectcontract en of bijstellingen nodig zijn.

Zelfstandigheid/initiatief
Is in staat om het eigen werk in te delen, prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen teneinde de doelstelling van de functie te realiseren. Is in staat als projectleider zelfstandig projecten te leiden. Is in staat met opdrachtgevers concrete afspraken te maken over de realisatie van projecten. Kan zelf nieuwe projecten verwerven. Komt zelf met voorstellen voor nieuwe werkmethoden, producten en dergelijke binnen het eigen vakgebied. Past zich snel en gemakkelijk aan aan veranderende omstandigheden.

Resultaatgerichtheid/doelgerichtheid
Voert eigen projecten op adequate en efficiënte wijze (conform de projectmanagementmethodiek) uit. Signaleert daarbij tijdig problemen en draagt zorg voor de oplossing. Kan hierin begeleiding bieden aan junior projectleiders.

Klantgerichtheid
Onderhoudt regelmatig contact met opdrachtgevers en geeft in de opdrachtuitvoering blijk van een servicegerichte en kwaliteitsbewuste houding. Weet vertrouwen te winnen. Geeft er blijk van de specifieke situatie van de klant/opdrachtgever te begrijpen. Kan daardoor klantgericht en overtuigend optreden.

Samenwerking
Richt zich, met name bij de uitvoering van projecten en organisatie van conferenties, op het gezamenlijk te bereiken resultaat. Is daarbij in staat rekening te houden met anderen en werkzaamheden en beslissingen onderling af te stemmen.

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=689:landelijk-bureau-vluchtelingenwerk-zoekt-projectleider-terugkeer-mv&catid=27:vacatures&Itemid=73

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator