De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

26 april 2014

VACATURE: Het Meertens Instituut in Amsterdam is voor het Europees project ‘de meertalige uitdaging voor de EU burger’ op zoek naar een PhD m/v (1 fte) voor etnografisch onderzoek naar taalkeuze in een zorginstelling in Limburg.

 Het Meertens Instituut in Amsterdam is voor het Europees project ‘de meertalige uitdaging voor de EU burger’ op zoek naar een PhD m/v (1 fte) voor etnografisch onderzoek naar taalkeuze in een zorginstelling in Limburg.


Specificaties - 

Locatie Amsterdam - Noord Holland
FunctietypesPostdoc posities
Wetenschappelijke disciplineTaal en cultuur
Uren 38,0 uren per week
Salaris € 2083
Werk-/denkniveauUniversitair
Vacaturenummer AT3546
Vertalingen
About employer Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Short link www.academictransfer.com/22509

Functiebeschrijving

Het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar ‘Taalkeuze in de zorg in Limburg’ met etnografische methoden als langdurige participerende observatie. De PhD observeert en analyseert dagelijkse praktijken in een zorgcentrum, met speciale aandacht voor de interactie van twee- of meertalige ouderen met medebewoners, verzorgers, therapeuten, artsen, familie en bezoekers. Daarnaast maakt de PhD gebruik van sociale netwerkanalyse en zal hij/zij interviews afnemen met bewoners, bezoekers en personeel van het zorgcentrum. Het onderzoek dient uit te monden in een proefschrift.

Functie-eisen

 • een afgeronde universitaire opleiding in de sociolinguïstiek, taalkunde of linguïstische/culturele antropologie;
 • aantoonbare ervaring met kwalitatief veldwerk;
 • in staat zelfstandig en in teamverband veldwerk en onderzoek te verrichten
 • gebleken belangstelling voor onderzoek naar meertaligheid, taalkeuze of code-wisseling  of onderwerpen als ‘ageing’;
 • goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift in Nederlands en Engels;
 • reeds aanwezige contacten met de potentiële informantengroep strekken tot aanbeveling;
 • een redelijke kennis van een Limburgs dialect, passieve kennis of bereidheid die kennis op te doen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband voor 1 jaar (bij een 38-urige werkweek) met de mogelijkheid van een opvolgend dienstverband van 3 jaar om te promoveren. Het startsalaris bedraagt 2.083 euro bij volledig dienstverband.
Dienstverband: Tijdelijk, voor een jaar.

Organisatie

Het Meertens Instituut is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor onderzoek naar en documentatie van Nederlandse Taal en Cultuur. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op het terrein van de hedendaagse variatie van taal en cultuur in Nederland.

Afdeling

Achtergrond van het project
Dit onderzoek maakt deel uit van een grootschalig Europees project naar ‘de meertalige uitdaging voor de EU burger’. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of het gebruik van een specifieke taalvariëteit het welbevinden en sociale integratie van ouderen in een zorginstelling in Limburg beïnvloedt. Het spreken van een bepaalde taalvariëteit heeft niet voor iedereen dezelfde symbolische waarde maar wordt onder meer door context, gesprekspartners, gespreksonderwerp en type interactie bepaald. Taalkeuze in een meertalige zorginstelling vormt daarom een inherent onderdeel van processen van in- en uitsluiting. Het onderzoek wordt gefinancierd door (i) het EU FP7 Framework (coördinator Prof. Lisa Cheng Universiteit Leiden), in het kader van de aanvraag Advancing the European Multilingual Experience (AThEME) en in het bijzonder binnen de component Multilingualism and Communicative Impairments; (ii) Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) en (iii) Meertens Instituut. Het onderzoek zal uitgevoerd worden aan het Meertens Instituut in Amsterdam maar de opleiding vindt plaats binnen de Graduate School van UM-FASoS in Maastricht.

Additionele informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u zich wenden tot: Prof. Leonie Cornips (070-5122765). Een uitvoerige projectbeschrijving in het Engels is beschikbaar.


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

22 april 2014

Het ‘ne bis in idem’-beoordelingskader bij herhaalde asielaanvragen


Herhaalde asielaanvragen
Het komt regelmatig voor dat een asielzoeker, nadat hij is uitgeprocedeerd en geen verblijfsvergunning heeft gekregen, een nieuwe procedure start en voor de tweede maal – en in sommige gevallen daarna zelfs meerdere keren – een aanvraag indient om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000). Behoudens enkele uitzonderingen, waarop verderop nog wordt ingegaan, hebben we dan te maken met een herhaalde asielaanvraag waarop artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is.
Op grond van artikel 1, aanhef en onder f, van de Vw 2000 wordt onder ‘herhaalde aanvraag’ verstaan een aanvraag die op grond van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb kan worden afgewezen.
Ingevolge artikel 4:6, eerste lid, van de Awb is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (nova) te vermelden, indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan.
Ingevolge het tweede lid kan het bestuursorgaan de aanvraag, zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 van de Awb, afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking, wanneer niet zulke feiten of omstandigheden worden vermeld.
Een vreemdeling die een opvolgende asielaanvraag indient is dus gehouden om bij zijn aanvraag nieuwe feiten en omstandigheden te vermelden.[1] In de praktijk ziet men dat de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) bij de asielzoeker na deze aanvraag nog een gehoor afneemt waarin wordt gevraagd welke nieuwe feiten en omstandigheden zich hebben voorgedaan sinds het besluit in de eerdere asielprocedure. Als de IND van mening is dat de asielzoeker geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden heeft aangevoerd, dan heeft zij de vrijheid (discretie) om de aanvraag inhoudelijk af te wijzen of met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb vereenvoudigd af te doen door simpelweg te verwijzen naar het besluit uit de eerdere asielprocedure.

Lees hier verder op Stijn's weblog: http://stijnskijkopasielrecht.wordpress.com/2014/04/22/het-ne-bis-in-idem-beoordelingskader-bij-herhaalde-asielaanvragen/
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Advocaat ziek? Post kwijt? Pech! Maar toch wijst Raad van State terug vanwege seksuele geaardheid (uitspraak)


ECLI:NL:RVS:2014:1381

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 11-04-2014
Datum publicatie 16-04-2014
Zaaknummer 201310204/1/V2
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Uitspraak

201310204/1/V2.
Datum uitspraak: 11 april 2014
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het hoger beroep van:
[de vreemdeling],
tegen de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Assen, van 24 oktober 2013 in zaken nrs. 13/25737 en 13/25739 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Procesverloop
Bij besluit van 3 oktober 2013 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Dit besluit is aangehecht.
Bij mondelinge uitspraak van 24 oktober 2013 heeft de voorzieningenrechter, voor zover thans van belang, het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Het proces-verbaal van deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld. Het hogerberoepschrift is aangehecht.
De staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend.
Vervolgens is het onderzoek gesloten.
Overwegingen
1. Ingevolge artikel 69, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift in afwijking van artikel 6:7 van de Awb vier weken.
Ingevolge het tweede lid bedraagt de beroepstermijn één week, indien, samengevat weergegeven, de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, als bedoeld in artikel 28 van de Vw 2000, binnen een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal dagen is afgewezen.
2. In de enige grief klaagt de vreemdeling dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat geen feiten of omstandigheden zijn gesteld in verband waarmee redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de vreemdeling in verzuim is geweest en dat de voorzieningenrechter de overschrijding van de hem gestelde termijn voor het indienen van de gronden van het beroep ten onrechte aan hem heeft tegenworpen.
2.1. Dat de voormalig gemachtigde van de vreemdeling wegens ziekte in beroep niet kon optreden als gemachtigde en dat de door de voorzieningenrechter verstuurde brief de huidige gemachtigde, naar de vreemdeling stelt, niet heeft bereikt wegens een postblokkade als gevolg van faillissement, zijn, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in respectievelijk de uitspraak van 26 februari 2010 in zaak nr. 201001091/1/V1 en de uitspraak van 7 april 2009 in zaak nr. 200900285/2/H1, geen feiten of omstandigheden in verband waarmee redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de vreemdeling in verzuim is geweest.
De voorzieningenrechter heeft derhalve terecht overwogen dat geen feiten of omstandigheden zijn gesteld in verband waarmee redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de vreemdeling in verzuim is geweest.
2.2. Het vorenstaande laat echter onverlet dat, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 17 juli 2012 in zaak nr. 201202498/1/V2), onder bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden als bedoeld in paragraaf 45 van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 19 februari 1998 in zaak nr. 145/1996/764/965, Bahaddar tegen Nederland (JV 1998/45; hierna: het arrest Bahaddar), de noodzaak kan bestaan om een in het nationale recht neergelegde procedureregel niet tegen te werpen.
2.3. Zoals blijkt uit de door de staatssecretaris aan de voorzieningenrechter gezonden op de zaak betrekking hebbende stukken, heeft de vreemdeling aan de voorliggende aanvraag ten grondslag gelegd dat hij in verband met een seksuele gerichtheid niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst, Irak.
2.4. Gezien de door de vreemdeling gestelde seksuele gerichtheid en hetgeen algemeen bekend is over het risico dat personen met die seksuele gerichtheid in Irak ook volgens de staatssecretaris lopen, heeft de voorzieningenrechter ten onrechte niet kenbaar bezien of het aangevoerde grond biedt voor het oordeel dat het hier gaat om een geval als omschreven in paragraaf 45 van het arrest Bahaddar, en aldus of zich bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden als voormeld voordoen, die het noodzakelijk maken dat artikel 69, tweede lid, van de Vw 2000 niet aan de vreemdeling wordt tegengeworpen.
De grief slaagt.
3. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. De Afdeling zal de zaak met toepassing van artikel 8:115, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb naar de rechtbank terugwijzen om door haar te worden behandeld en beslist met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen.
4. De Afdeling zal de proceskosten in hoger beroep vaststellen. De rechtbank dient omtrent de vergoeding van deze kosten te beslissen.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Assen, van 24 oktober 2013 in zaak nr. 13/25737;
III. wijst de zaak naar de rechtbank terug;
IV. stelt de door de vreemdeling in verband met de behandeling van het hoger beroep gemaakte kosten vast op een bedrag van € 487,00 (zegge: vierhonderdzevenentachtig euro), en bepaalt dat de rechtbank beslist omtrent de vergoeding van deze kosten.
Aldus vastgesteld door mr. H.G. Lubberdink, voorzitter, en mr. R. van der Spoel en mr. N. Verheij, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.M. Bosma, ambtenaar van staat.
w.g. Lubberdink w.g. Bosma
voorzitter ambtenaar van staat
Uitgesproken in het openbaar op 11 april 2014
572-795.

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Leken-procespartij gaat zelf in beroep maar zet op CIV formulier dat het een Vovo is. Rechtbank leest in gronden wil tot beroep (uitspraak)


ECLI:NL:RBDHA:2014:4738

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 17-04-2014
Datum publicatie 17-04-2014
Zaaknummer AWB 14/3073
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Eisers hebben in het formulier ‘Verzoekschrift/beroepschrift’ de keuzeoptie aangevinkt dat het geschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening betreft.
Aan de hand van de strekking van het geschrift, de daarop gegeven toelichting alsmede de gebleken ondeskundigheid van de indiener, merkt de rechtbank het geschrift aan als beroepschrift.
Het is eisers toegestaan de beroepsgronden ter zitting aan te vullen, nu geen rechtsregel daaraan in de weg staat en geen sprake is van strijd met een goede procesorde.
De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Het procesverloop

Op 27 juni 2013 hebben eisers aanvragen ingediend voor de afgifte van visa voor kort verblijf.
Bij besluiten van 15 juli 2013 heeft verweerder de aanvragen afgewezen. Tegen deze besluiten hebben eisers op 7 augustus 2013 bezwaar gemaakt.
Bij besluit van 10 januari 2014 heeft verweerder de bezwaren kennelijk ongegrond verklaard.
Naar aanleiding van voornoemd besluit van 10 januari 2014 hebben eisers op 5 februari 2014 het formulier ‘Verzoekschrift/beroepschrift’ ingediend bij het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken. Op dit formulier hebben eisers de keuzeoptie aangevinkt dat het een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening betreft.
Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.
De openbare behandeling heeft plaatsgevonden ter zitting van 26 maart 2014. Eisers zijn verschenen bij gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. W. Steenstra, werkzaam als procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

De beoordeling

Ten aanzien van de interpretatie van het formulier ‘Verzoekschrift/beroepschrift’
1.
Eisers hebben in het formulier ‘Verzoekschrift/beroepschrift’ van 5 februari 2014 de keuzeoptie aangevinkt dat het een verzoek om een voorlopige voorziening betreft.
Op dit formulier is namens eisers het volgende vermeld:
“Onze ouders hebben wel recht om op bezoeken in Nederland, Ik ben erg verantwoordelijke als referent, Ik verzoek u om mensenrechten te beschermen. Ik beloof dat ze terugkeren naar SriLanka.”
2.Bij schrijven van 10 februari 2014 heeft de rechtbank eisers gevraagd aan te geven wat de gronden van dat verzoek zijn, een onderbouwing van het spoedeisend belang te geven en te vermelden welke voorziening in de visie van verzoekers getroffen zou moeten worden. Hierop is namens eisers per brief van 18 februari 2014 als volgt gereageerd:
“Gronden van het verzoek:
vakantie naar nederland en om familie te bezoeken (familie = schoonzoon + eigen dochter)
Onderbouwen:
Niet spoedeisend maar ze zijn oudere mensen. Ze willen graag in de periode van lente/zomer hier komen vanwege de temperatuur. En extra bijzonderheden zwangerschap van [naam] (dochter van vreemdelingen)
Welke voorziening:
wij willen graag dat hun een Visum Kort Verblijf (VKV) verstreken wordt zodat ze op vakantie naar nederland kunnen komen en om familie te bezoeken.”
3.Nadat de rechtbank ter zitting de betekenis van het begrip voorlopige voorziening ter sprake heeft gebracht, is namens eisers aangegeven dat het niet hun wens is dat in dezen een voorlopige voorziening wordt getroffen. Het formulier ‘Verzoekschrift/beroepschrift’ is bedoeld als beroepschrift en dient ook als zodanig door de rechtbank te worden beschouwd, aldus eisers.
4.Verweerder heeft aangevoerd dat het formulier ‘Verzoekschrift/beroepschrift’ als verzoek om een voorlopige voorziening moet worden beschouwd, nu dat ook als zodanig op het formulier is aangevinkt. Onder verwijzing naar artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) stelt verweerder zich op het standpunt dat eisers niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, gezien het feit dat naast het verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening geen beroep is ingesteld tegen de beslissing op bezwaar.
5.Gegeven de inhoud van het namens eisers ingediende formulier ‘Verzoekschrift/beroepschrift’, alsmede gezien de hierboven geciteerde en ter zitting geboden toelichting van eisers, stelt de rechtbank vast dat twijfel mogelijk is over de uitleg van bedoeld geschrift. Uitgaande van deze twijfel zijn voor de uitleg van het formulier onder andere van belang de strekking van dit geschrift (vergelijk o.a. Afdeling 19 januari 2005, JB 2005, 80) en de gebleken deskundigheid van de indiener (bijvoorbeeld Afdeling 1 februari 2006, 200505803, www.raadvanstate.nl). Naar het oordeel van de rechtbank is, gezien de hierboven in r.o.1 geciteerde tekst, de strekking van het formulier ‘Verzoekschrift/beroepschrift’ van 5 februari 2014 die van een beroepschrift. Dit vindt bevestiging in het feit dat namens eisers bij schrijven van 10 februari 2014 is aangevoerd, hetgeen ter zitting is herhaald, dat er wat hen betreft geen sprake is van onverwijlde spoed als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Awb en dat het hun wens is dat de rechtbank de beslissing op bezwaar inhoudelijk beoordeelt. Bij haar interpretatie van het formulier betrekt de rechtbank tevens de door haar vastgestelde ondeskundigheid van de gemachtigde van eisers. De rechtbank beschouwt het meergenoemde formulier als beroepschrift en zal deze verder als zodanig beoordelen. 


Ten aanzien van het beroep
6.Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 8:69 van de Awb, dient de rechtbank het bestreden besluit — de motivering waarop dit besluit berust daaronder begrepen — te toetsen aan de hand van de tegen dat besluit aangevoerde beroepsgronden.
7.Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat eisers niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard, nu zij volgens hem hebben verzuimd om beroepsgronden aan te voeren.
8.De rechtbank overweegt het volgende. Ingevolge artikel 6:6 aanhef en onder a van de Awb kan een beroep niet ontvankelijk worden verklaard, indien ook na een geboden termijn voor herstel verzuim niet wordt voldaan aan artikel 6:5 van de Awb, in welke bepaling is voorgeschreven dat het beroepschrift -onder andere- tenminste de beroepsgronden bevat.
9.Op het formulier ‘Verzoekschrift/beroepschift’ van 5 februari 2014 is namens eisers het volgende vermeld:
“Onze ouders hebben wel recht om op bezoeken in Nederland, Ik ben erg verantwoordelijke als Referent, Ik verzoek u om mensenrechten te beschermen. Ik beloof dat ze terugkeren naar SriLanka.”
Door het bovenstaande aan te voeren, stellen eisers zich de facto op het standpunt dat verweerder ten onrechte heeft geconcludeerd dat het voornemen van eisers om Nederland vóór het verstrijken van het visum te verlaten, niet kon worden vastgesteld. Dit -zij het impliciete- beroep op afwezigheid van vestigingsgevaar merkt de rechtbank aan als beroepsgrond, waardoor het beroep ontvankelijk is.
10.Namens eisers is ter zitting naar voren gebracht dat zij zich op dezelfde standpunten stellen als zij deden ten tijde van het bezwaar. Hieruit begrijpt de rechtbank dat eisers de destijds aangevoerde gronden van bezwaar thans als (nadere) beroepsgronden wensen aan te voeren.
11.Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of het eisers vrij stond om ter zitting de beroepsgronden aan te vullen met dezelfde gronden als welke aan het bezwaar ten grondslag lagen. De rechtbank overweegt dat geen rechtsregel eraan in de weg staat dat bij de beoordeling van een beroep gronden worden betrokken die eerst worden aangevoerd nadat de termijn voor het indienen van beroepsgronden is verstreken, zij het dat die mogelijkheid wordt begrensd door de goede procesorde (vergelijk Afdeling 13 juli 2011, LJN BR1433). De rechtbank overweegt dat het ter zitting aanvoeren van beroepsgronden in onderhavige zaak bezwaarlijk in strijd kan worden geacht met de goede procesorde. Verweerder ziet zich door deze aanvulling op de beroepsgronden immers geconfronteerd met identieke kritiekpunten als door eisers in de bezwaarfase is aangevoerd, waardoor verweerder niet wordt “overvallen” door de inhoudelijk standpunten van eisers. Verweerder is ook gemotiveerd op deze standpunten ingegaan.
12.Bij de beoordeling van de beroepsgronden, stelt de rechtbank vast dat eisers hebben verzuimd aan te geven om welke reden(en) verweerder de destijds aangevoerde gronden van bezwaar –thans aangevoerd als beroepsgronden- ten onrechte heeft gepasseerd. Nu eisers expliciet noch impliciet zijn ingegaan op de motivering van het besluit waartegen beroep en zij feitelijk hebben volstaan met het enkel herhalen van de gronden van bezwaar, zal de rechtbank het beroep ongegrond verklaren.
13.Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

De beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
Deze uitspraak is gedaan door mr. B. Molenaar, rechter, in tegenwoordigheid van M. Paul, griffier.
De griffier, De rechter,
Uitgesproken in het openbaar op 17 april 2014.

Rechtsmiddel:

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
 Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:4738


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Gratis abonnement op dit weblog nemen?

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
LET OP: U krijgt dan een mail van Google of Feedburner die u moet bevestigen voordat het gaat werken.


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Gratis download van "Migration: the COMPAS Anthology"Migration: The COMPAS Anthology 

Available now!

Migration: The COMPAS Anthology is a unique compendium of short articles, poems and images on the multiple interlinked practices, policies, responses and experiences that make up the phenomenon ‘migration’. This anthology is designed both as a teaching and research resource and as a provocation, posing questions and sharing insights on migration and linking it to wider patterns of social change.

Edited by Bridget Anderson and Michael Keith, the Anthology brings together migration experts and winners from COMPAS’ photo and poetry competitions to give their take on migration, ranging from personal reflections to succinct topic overviews.

It includes contributions from: Ash Amin, Bridget Anderson, Linda Bosniak, Stephen Castles, Jane Garnett, Engin Isin, Michael Keith, John Solomos, Sarah Spencer, Steven Vertovec and Fiona Williams.

Publication Date: 21 February 2014 | ISBN: 978-1-907271-03-8
 

Get a copy!

Free download
It is free to download a text only version of the Anthology to a computer or portable device. Feel free to download and circulate the following versions: Purchase your own hard copy
If you prefer a physical book then you might want to purchase a copy. Our Anthology is tactile and pretty to look at, even if we do say so ourselves! It would make a great gift for anyone interested in migration. The advantage of this version is that it also has winning images from COMPAS’ photo competitons. We will even throw in some COMPAS postcards for free!

You can buy the book from the University of Oxford Store at a special rate of £15.00 (including packing and postage) for the first month of sale (14.04.14 – 14.05.14).
 

Anthology website

The website version of Migration: The COMPAS Anthology provides search facilities for content, as well as images and .pdf versions of individual artlcles. It also has listings of films and literature on the theme of migration. We would like to expand these lists, so please offer your suggestions.
 


COMPAS blog: Anthology of writing about migration 

Michael Keith and Bridget Anderson outline the background to and concept of the Anthology in a new blog post. This piece was first published by MRN on 15 April 2014.


 Hier gevonden: http://us7.campaign-archive2.com/?u=6c7a25236ea7c5988fef3472e&id=325825fe72

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Nieuw Boek "Gender in Refugee Law - From the Margins to the Centre"


Questions of gender have strongly influenced the development of international refugee law over the last few decades. This volume assesses the progress toward appropriate recognition of gender-related persecution in refugee law. It documents the advances made following intense advocacy around the world in the 1990s, and evaluates the extent to which gender has been successfully integrated into refugee law.
Evaluating the research and advocacy agendas for gender in refugee law ten years beyond the 2002 UNHCR Gender Guidelines, the book investigates the current status of gender in refugee law. It examines gender-related persecution claims of both women and men, including those based on sexual orientation and gender identity, and explores how the development of an anti-refugee agenda in many Western states exponentially increases vulnerability for refugees making gendered claims. The volume includes contributions from scholars and members of the advocacy community that allow the book to examine conceptual and doctrinal themes arising at the intersection of gender and refugee law, and specific case studies across major Western refugee-receiving nations. The book will be of great interest and value to researchers and students of asylum and immigration law, international politics, and gender studies.

 
Efrat Arbel is Assistant Professor of Law at the University of British Columbia Faculty of Law. She works in the areas of constitutional law, refugee law, Aboriginal law, and prison law, in Canada and the United States.
Catherine Dauvergneis Professor of Law at the University of British Columbia. She works in the areas of immigration and refugee laws, in Canada and around the world.
Jenni Millbankis Professor of Law at University of Technology, Sydney. Her socio-legal scholarship is broadly concerned with gender and sexuality and takes place across a number of sites including: family, relationship, reproduction and refugee law.

Bestel het boek hier en steun het weblog door via de link te bestellen (BOL geeft dan commissie en dan betaal ik daar de kosten van de websitehosting weer van)Dit is de e-book variant die direct te downloaden is. De gedrukte versie komt in juni uit maar kunt u alvast bestellen door op onderstaande link te klikken.Even geduld..... de link doet er lang over om te verschijnen....

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

20 april 2014

Somaliër betreurt beslissing om illegale reis van zijn broer naar Europa te financieren. Nu alles kwijt

 Failed Migrant’s Journey to Europe Echoes in Africa

Mustaf Hussein Abukar. Heidi Vogt/The Wall Street Journal
Mustaf Hussein Abukar. Heidi Vogt/The Wall Street Journal

MOGADISHU, Somalia— Mustaf Hussein Abukar wanted a better life for his younger brother, in Europe. Instead, he got an encounter with a human-smuggling racket that nearly bankrupted his family, a common story in this East African nation and across the continent.
Two years ago, Mustaf Abukar sold his father’s farm to help pay his brother’s smugglers in the hope his sibling might prosper in Europe. But German security forces caught the brother, Hashim, trying to sneak into the country, and he has been stuck in immigration limbo for the past year.
Now without land or savings, Mustaf says he is near destitution. He thinks about what Hashim could have done with the money they spent, such as starting a business in Mogadishu to sell mobile phone credit.
“I regret it,” Mustaf Abukar said. “Really, it was a big mistake.”

Lees hier verder voor het lange artikel over mensensmokkelaars en hoe de reis van zijn broer verliep: http://horseedmedia.net/news/2014/04/failed-migrants-journey-to-europe-echoes-in-africa/In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

14 april 2014

Minderjarigen in het Vreemdelingenrecht (cursus en artikelen)

Achter elkaar las ik 2 berichten die over (jong) volwassenen en kinderen gaan in het immigratierecht.

Kinderpardon


Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen. http://www.nu.nl/politiek/3751149/ruim-helft-aanvragen-kinderpardon-afgewezen.html

Law or compassion? The deportation of teenagers

In the past 5 years, over 500 young people who migrated as lone children have been removed after spending their formative years in the UK. We have a responsibility for their long term safety and flourishing, says Emily Bowerman. http://www.opendemocracy.net/5050/emily-bowerman/law-or-compassion-deportation-of-teenagers
Maar kinderen en vreemdelingenrecht is meer dan het terugsturen van uitgeprocedeerde kinderen met een andere nationaliteit. Wat te denken van een Nederlands kind wiens Nederlandse ouder buiten beeld is en zijn buitenlandse moeder heeft geen verblijfsvergunning voor Nederland en moet terug?

WRV werkcursus 'Kinderen in het migratierecht'

In deze cursus wordt ingegaan op positie van kinderen in het migratierecht.
Het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind dringt via het EU-recht en het EVRM binnen in het Nederlandse vreemdelingenrecht. De bijzondere positie van kinderen krijgt zowel in het EU -recht als in de jurisprudentie van het EHRM steeds meer aandacht. Een blik over de grenzen van het vreemdelingenrecht naar het familierecht kan u van dienst zijn bij het substantiëren van het belang van het kind. In Ruiz Zambrano zaken spelen vaak vragen rond het gezag van de Nederlandse ouder. Hoe kunt u dit soort zaken het best onderbouwen? Deze cursus biedt u naast een (inter)nationaal rechtelijk kader ook praktische handvatten.
In de cursus is plaats voor maximaal 30 deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisselingen.


Het definitieve programma en de reader worden voorafgaand digitaal onder de deelnemers verspreid.
Docenten
mr . G. Cardol, juridisch adviseur landelijk bureau Raad voor de Kinderbescherming Den Haag en
mr. T.P.A Weterings, advocaat te Amsterdam


Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.


Punten

4 NOvA PO

Meer info: http://www.forum.nl/Home/Agendadetail/EventListId/1/EventItemId/596

13 april 2014

Verlengen of het omzetten van een visum

De Visadienst mag, als zich nieuwe feiten en omstandigheden voordoen, bij wijze van uitzondering een visum dat is afgegeven door één van de Schengenlidstaten voor één binnenkomst omzetten naar een visum voor meer binnenkomsten. De ZHP zet visa voor in de regio Rotterdam-Rijnmond verblijvende zeelieden om naar een visum voor meer binnenkomsten.
De Visadienst of de ZHP moet terughoudend zijn bij het omzetten van een enkelvoudig visum naar een visum voor meer binnenkomsten, omdat de integriteit en betrouwbaarheid van de aanvrager in principe slechts in het land van herkomst afdoende kan worden getoetst. Het omzetten van een enkelvoudig visum naar een visum voor meer binnenkomsten wordt gezien als een verlenging van de geldigheidsduur: het maakt een langer verblijf in het Schengengebied mogelijk dan als het visum niet zou worden omgezet.
De vreemdeling moet bij de aanvraag voor het omzetten van enkelvoudige naar meervoudige visa een beroep doen op tenminste één van de volgende situaties:
 • overmacht;
 • humanitaire redenen;
 • ernstige beroepsmatige redenen;
 • persoonlijke redenen.
De Visadienst of de ZHP toetst bij de beoordeling van de aanvraag voor het omzetten naar een meervoudig reisvisum allereerst de noodzaak van de omzetting aan de volgende voorwaarden:
 • de vreemdeling maakt voldoende aannemelijk dat het bij de aanvraag van het enkelvoudige visum niet al in rede lag een meervoudig visum aan te vragen; en
 • de vreemdeling toont aan dat er sprake is van overmacht, van onvoorziene en ernstige beroepsmatige of persoonlijke redenen.
De vreemdeling mag in de laatste 180 dagen voor de aanvraag niet al langer dan 90 dagen in het Schengengebied hebben verbleven.
De Visadienst of de ZHP toetst vervolgens de redenen die de vreemdeling aanvoert voor het omzetten van het enkelvoudige visum in een visum voor meer binnenkomsten. De vreemdeling moet aantonen dat hij belang heeft bij de mogelijkheid meer dan een keer het Schengengebied binnen te reizen. De door de vreemdeling aangevoerde redenen, die kunnen zijn gelegen in de beroepsmatige of persoonlijke omstandigheden van de vreemdeling, moeten van voldoende zwaarwegende aard zijn.
De Visadienst of de ZHP toetst tenslotte bij de omzetting van het visum alle overige voorwaarden voor de afgifte van een visum nogmaals en beoordeelt of:
 • a. de vreemdeling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 5, eerste lid, onder a, c, d en e, SGC;
 • b. de vreemdeling beschikt over een geldige ziektekostenverzekering;
 • c. de vreemdeling het voornemen heeft werkelijk naar het land van herkomst terug te keren;
 • d. de vreemdeling een gewaarborgde toelating heeft in een ander land.
De vreemdeling mag door de omzetting van het visum niet vaker dan de Visadienst of de ZHP op grond van de aangevoerde omstandigheid noodzakelijk acht, gebruik maken van meervoudige binnenkomsten en van de eerder toegekende vrije termijn.
De vreemdeling mag door de omzetting van het visum niet:
 • de verblijfsduur aangegeven in het eerder verleende visum overschrijden;
 • bij de herhaalde binnenkomst meer dan 90 dagen per 180 dagen in het Schengengebied verblijven.
De vreemdeling mag door de omzetting van het visum naar een visum voor meer binnenkomsten in ieder geval niet het visum gebruiken voor een ander doel dan het doel waarvoor het visum is afgegeven.
De Visadienst of de ZHP brengt in het geldige document voor grensoverschrijding van de vreemdeling een nieuwe Schengenvisumsticker aan als een reisvisum voor meer reizen geldig wordt gemaakt. De Visadienst of de ZHP brengt de Schengenvisumsticker op een afzonderlijk vel papier aan als de vreemdeling houder is van een visumverklaring.

Ad b.

De Visadienst is de bevoegde autoriteit om over te gaan tot het verlengen van de geldigheidsduur van door één van de Schengenlidstaten afgegeven visa. De IND-loketten zijn verantwoordelijk voor de verlenging van de geldigheidsduur van visa.
De ZHP is verantwoordelijk voor het verlengen van de geldigheidsduur van visa voor in de regio Rotterdam-Rijnmond verblijvende zeelieden bij de grensdoorlaatpost Rotterdam-Havens.
De Visadienst mag de geldigheidsduur van een visum, indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, nog eens verlengen met maximaal 90 dagen op grond van artikel 25 Visumcode, in geval van een nationale verlenging van de geldigheidsduur van het visum, waarbij de geldigheid van het visum wordt beperkt tot de Benelux. Deze zeer bijzondere omstandigheden moeten in ieder geval gebaseerd zijn op overmacht of op strikt humanitaire redenen.
Daarnaast mag de Visadienst op grond van het wezenlijk Nederlands belang tot een nationale verlenging van de geldigheidsduur van een visum overgaan. Het betreft hier zeer bijzondere gevallen waarbij in ieder geval de volgende nationale belangen in het geding zijn:
 • het internationaal aanzien van Nederland;
 • economische belangen van Nederland; of
 • culturele belangen van Nederland.
De Visadienst beperkt bij de aanwezigheid van een wezenlijk Nederlands belang de geldigheid van het visum tot Nederland.
De Visadienst merkt in dit verband als zeer bijzondere gevallen aan:
 • studenten die op basis van het Erasmus Mundus programma langer in het Schengengebied willen verblijven;
 • deelnemers van internationale gezelschappen zoals Cirque du Soleil.
Verlenging van de geldigheidsduur boven de 90 dagen is in die gevallen noodzakelijk om het Erasmus Mundus programma of de voorstelling hier te lande te kunnen volbrengen of te geven. In de overige gevallen moet er sprake te zijn van zeer bijzondere omstandigheden die gebaseerd zijn op overmacht of op strikt humanitaire redenen.

Bron: Vreemdelingenciruclaire

 

Een verblijfsvergunning voor verblijf bij partner ondanks oude criminele antecedenten?

De Vreemdelingencirculaire geeft hierover het volgende weer:

De IND wijst de aanvraag voor een verblijfsvergunning wegens gevaar voor de openbare orde af als de vreemdeling wegens een misdrijf:
 • een transactieaanbod heeft aanvaard;
 • een strafbeschikking is opgelegd; of
 • is veroordeeld tot:
  • een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een vrijheidsontnemende maatregel, onvoorwaardelijke jeugddetentie, een onvoorwaardelijke maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige, onvoorwaardelijke TBS, onvoorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders of een onvoorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor jeugdigen;
  • een taakstraf; of
  • een onvoorwaardelijke geldboete.
Onder gevaar voor de openbare orde verstaat de IND ook:
 • gevaar voor de openbare rust;
 • gevaar voor de goede zeden;
 • gevaar voor de volksgezondheid;
 • gevaar voor de (goede) internationale betrekkingen; of
 • ongewenste politieke activiteiten.
De IND beoordeelt per geval of hiervan sprake is.
Als een strafzaak wegens een misdrijf openstaat en de uitkomst hiervan voor het te nemen besluit noodzakelijk is, neemt de IND contact op met het OM. De IND verlengt de termijn voor het nemen van een besluit met maximaal zes maanden als het onderzoek niet is afgerond voor het verstrijken van de beslistermijn. Als de aanvraag is ingediend door een langdurig ingezetene of diens gezinslid bedraagt de termijn waarmee de beslistermijn kan worden verlengd maximaal drie maanden.

Termijnen

De IND wijst de aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd niet af op grond van artikel 3.77, eerste lid aanhef en onder c, Vb als op het moment van de aanvraag of het moment van beslissen wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden:
 • er zijn twintig jaren verstreken bij misdrijven waarop een gevangenisstraf van meer dan zes jaar staat;
 • er zijn tien jaren verstreken bij gewelds- en drugsmisdrijven waarop een gevangenisstraf van zes jaar of minder staat; of
 • er zijn vijf jaren verstreken bij andere misdrijven dan hierboven genoemd.
De hierboven genoemde termijnen vangen aan op de dag waarop:
 • het vonnis of strafbeschikking onherroepelijk is geworden; of
 • het transactievoorstel is aanvaard.
Als de tenuitvoerlegging van de straf, vanwege een vonnis bij verstek, pas later heeft plaatsgevonden, vangt de termijn aan op de dag waarop de straf volledig ten uitvoer is gelegd.
In de volgende gevallen is de straf volledig ten uitvoer gelegd:
 • bij een vrijheidsbenemende straf of maatregel: de datum van invrijheidstelling;
 • bij een taakstraf: de datum waarop de taakstraf is voltooid;
 • bij een vermogensstraf: de datum waarop de geldboete of transactie is betaald.
De IND past deze regels ook toe als sprake is van het (gedeeltelijk) kwijtschelden van een straf, zoals bedoeld in artikel 3.77, derde lid, Vb.
De IND past de termijnen als hierboven beschreven niet toe in één van de volgende gevallen:
 • een veroordeling voor een misdrijf tegen het leven gericht;
 • het bij herhaling veroordeeld worden voor misdrijven; of
 • ernstige redenen om te veronderstellen dat de vreemdeling (of diens gezinslid) zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen als bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag.
Van het bij herhaling veroordeeld worden voor misdrijven is sprake als:
 • meer dan één straf is opgelegd; of
 • één straf is opgelegd voor een aantal bewezen verklaarde strafbare feiten (voeging).

Nationale veiligheid

De IND wijst de aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd af als er concrete aanwijzingen zijn dat de vreemdeling een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Het bestaan van concrete aanwijzingen blijkt in ieder geval uit:
 • een (individueel) ambtsbericht van de AIVD; of
 • een (individueel) ambtsbericht van andere (buitenlandse) ministeries of inlichtingendiensten.
Toepassing van deze grond is niet afhankelijk van een strafrechtelijke veroordeling.
 (.....)

Om te kunnen bepalen of weigering van (voortzetting van) het verblijf van de vreemdeling in strijd is met artikel 8 EVRM, neemt de IND alle relevante feiten en omstandigheden van het geval in ogenschouw en brengt deze tot uitdrukking in een belangenafweging. Welke belangen de IND bij de belangenafweging betrekt, hangt af van de concrete individuele casus. Van belang is dat het altijd gaat om de feitelijke situatie in het individuele geval, die per casus verschilt. Aangezien het gaat om de beoordeling en afweging van diverse belangen van verschillende aard, komt in beide gevallen aan de IND een zekere beoordelingsvrijheid (a certain margin of appreciation) toe.
De IND bepaalt de uitgangspositie van de belangenafweging mede door de omstandigheid of sprake is van inmenging. Bij de weigering van voortgezet verblijf is de uitgangspositie van de vreemdeling sterker dan bij eerste toelating van de vreemdeling tot het Nederlandse grondgebied. De omstandigheid dat nooit sprake is geweest van rechtmatig verblijf betrekt de IND ten nadele van de vreemdeling bij deze belangenafweging.
Dit laat onverlet dat ook als geen sprake is van inmenging de IND een belangenafweging maakt tussen de belangen van de Staat en die van de vreemdeling.

Uitspraak:


ECLI:NL:RBSGR:2008:BH3536
Instantie Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak 24-12-2008
Datum publicatie 20-02-2009
Zaaknummer AWB 08/43126
Bewaringszaak waarin voorschot wordt genomen op reguliere zaak
Immigranten essentieel voor Nederland innovatieland

"Immigranten zijn een zegen voor innovatief en ondernemend Nederland. Daarom is het de hoogste tijd dat het Nederlandse bedrijfsleven zich uitspreekt voor een soepeler immigratiebeleid" stelt Sander Wolfensberger op Nu Zakelijk.

Hij zegt onder meer:


"Internationaal onderzoek bewijst keer op keer de gunstige effecten van immigratie op innovatie en economische groei. Logisch, mensen die huis en haard achter zich laten zijn doorgaans tot op het bot gedreven om er in hun nieuwe thuisland het beste van te maken.
De economie profiteert niet alleen van de instroom van kennismigranten, waaraan Nederland een schrijnend tekort heeft, maar ook van de komst van laaggeschoolde arbeiders die werk doen dat anders blijft liggen.
Daarnaast zorgen buitenlanders voor meer import en export met hun vaderland. Ten slotte leidt de aanwezigheid van buitenlanders op de werkvloer tot nieuwe ideeën, meer creativiteit en meer kenniscirculatie. Hoe verder het land van oorsprong, hoe groter het innovatie-effect, concludeerde onderzoeksbureau Panteia enige tijd geleden."
Ik denk echter dat hij een cruciale denkfout maakt. Ja voor Amerika gaat het op maar Amerika kent geen Bijstandsysteem zoals wat wij hebben. Wil je daar enigszins kunnen overleven zal je moeten werken en als je nou toch moet werken dat is een baan met een goed salaris toch het beste. Voor bepaalde immigranten in Nederland is een Bijstandsuitkering en een huis met huursubsidie en een Zorgtoeslag al leven als God in Frankrijk. De software ingenieur verdient dusdanig meer dat hij echt wel zal werken maar wat zal de compleet ongeschoolde man doen die niet kan lezen en schrijven?

Lees het artikel hier: http://www.nuzakelijk.nl/column/3749414/immigranten-essentieel-nederland-innovatieland.html


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

14 april 2014 WRV werkcursus 'Actualiteiten inreisverbod'


In deze cursus komen de actualiteiten rondom het inreisverbod aan de orde.
Sinds de Terugkeerrichtlijn per 31 december 2011 in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving is geïmplementeerd wordt de praktijk met een aantal nieuwe en soms gecompliceerde kwesties geconfronteerd. In deze cursus komen jurisprudentie over het inreisverbod en de consequenties voor de praktijk aan bod. Nog steeds zijn er veel rechtsvragen over het inreisverbod; de ontwikkelingen in de jurisprudentie volgen elkaar dan ook in snel tempo op. In deze cursus zal aandacht worden besteed aan de recente rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad over het inreisverbod en de Terugkeerrichtlijn. In een middag bent u volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rond het inreisverbod.


In de cursus is plaats voor maximaal dertig deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisselingen.
Het cursusmateriaal wordt voorafgaand digitaal verspreid. 


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Vacature: Werkbegeleider Integratie & Participatie bij Vluchtelingenwerk


Werkbegeleider Integratie & Participatie (m/v) 20-24 uur per week

Betaald, Eindhoven
Voor onze locatie in Eindhoven is op korte termijn een vacature beschikbaar voor de functie van Werkbegeleider Integratie & Participatie (m/v), 20-24 uur per week met een mogelijkheid tot uitbreiding.

Organisatorische positie

De werkbegeleider integratie en participatie ressorteert hiërarchisch onder de regiomanager.

 

Taken

 • Het aansturen en opleiden van vrijwilligers en stagiaires op het gebied van het primair proces op het terrein van integratie en participatie.
 • Het werven en selecteren van vrijwilligers en stagiaires op het terrein van integratie en participatie.
 • Het coachen en bieden van vakinhoudelijk ondersteuning aan vrijwilligers en stagiaires met betrekking tot integratie en participatie.
 • Het coördineren van de uitvoering, stellen van prioriteiten, geven van werkinstructies, controleren van de werkuitvoering met betrekking tot kwaliteit en voortgang.
 • Het onderhouden van uit de functie voortvloeiende (externe) contacten.
 • Het bewaken van de afspraken over taakverdeling tussen vrijwilligers en stagiaires en de andere maatschappelijke instellingen.
 • Het signaleren van afwijkingen en knelpunten en het voeren van overleg hierover met de regiomanager.
 • Het signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van integratie en participatie.

 

Kennisgebieden en opleiding

 • HBO werk- en denkniveau
 • Specifieke kennis van de relevante wet-en regelgeving met betrekking tot inburgering en sociale wetgeving.
 • Specifieke kennis van het participatiebeleid van de gemeente.
 • Ruime kennis van en ervaring met betrekking tot dienstverlening op het terrein van integratie van
 • vluchtelingen en migranten.
 • Kennis van en inzicht in didactische vaardigheden.
 • Kennis van de sociale kaart en het lokale netwerk.
 • Globale kennis van het vreemdelingenrecht.

 

Vaardigheden

 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Coachen
 • Vakmanschap
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken

Salaris en aanstelling

De functie wordt onder de CAO Welzijn ingeschaald op schaal 8. Datum indiensttreding is z.s.m. Het betreft een dienstverband voor 20 - 24 uur per week met de mogelijkheid tot uitbreiding Standplaats is Eindhoven.

 

Informatie en reactie

Meer informatie over SNV Brabant Centraal is te vinden op de website www.vluchtelingenwerk.nl/brabantcentraal. Voor meer informatie over de vacature kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Hanneke Ermstrang (regiomanager), tel. (013)  536 3630 of e-mail hermstrang@snvbrabantcentraal.nl
Schriftelijke reacties dienen uiterlijk 21 april 2014 binnen te zijn bij: SNV Brabant Centraal afdeling P&O, t.a.v. Asiye Berber, Postbus 700, 5000 AS Tilburg of e-mail info@snvbrabantcentraal.nl. De gesprekken vinden plaats in week 17.


 Voor deze vacature en andere kijk hier: https://www.vluchtelingenwerk.nl/brabant-centraal/werkbegeleider-integratie-en-participatie-mv


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: werkbegeleider Toelating bij Vluchtelingenwerk


Werkbegeleider Toelating (m/v) 16 uur per week

Betaald, Eindhoven
Op onze locatie in Eindhoven is op korte termijn een vacature beschikbaar voor Werkbegeleider Toelating (m/v) voor 16 uur per week

Organisatorische positie

De werkbegeleider toelating ressorteert hiërarchisch onder de regiomanager.

 

Taken

 • Het aansturen en opleiden van vrijwilligers en stagiaires op het gebied van het primair proces op het terrein van toelating.
 • Het werven en selecteren van vrijwilligers en stagiaires op het terrein van toelating.
 • Het coachen en bieden van vakinhoudelijk ondersteuning aan vrijwilligers en stagiaires met betrekking tot toelating.
 • Het coördineren van de uitvoering, stellen van prioriteiten, geven van werkinstructies, controleren van de werkuitvoering met betrekking tot kwaliteit en voortgang.
 • Het onderhouden van uit de functie voortvloeiende (externe) contacten.
 • Het bewaken van de afspraken over taakverdeling tussen vrijwilligers en stagiaires en instellingen.
 • Het signaleren van relevante ontwikkelingen t.a.v. procedures en opvang, en de organisatie van de rechtshulp. Deze signalen bespreken, meedenken over oplossingen binnen het team werkbegeleiders.
 • Het signaleren van afwijkingen en knelpunten en het voeren van overleg hierover met de regiomanager.
 • Het signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van toelating.

 

Kennisgebieden en opleiding

 • HBO werk- en denkniveau
 • Gedegen kennis omtrent toelatingsprocedures van vreemdelingen en de vreemdelingenwetgeving
 • Kennis van vluchtverhaal analyses (VVA)
 • Didactische en agogische vaardigheden
 • Organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • Ervaring met het begeleiden en coachen van vrijwilligers
 • Kennis van het Vluchtelingen Volgsysteem (VVS)
 • Vaardigheden:
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Coachen
 • Vakmanschap
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken

 

Salaris en aanstelling

De functie wordt onder de CAO Welzijn ingeschaald op schaal 8. Indiensttreding is z.s.m. Het betreft een dienstverband voor 16 uur per week voor minimaal 3 maanden. Standplaats is Eindhoven.

 

Informatie en reactie

Meer informatie over SNV Brabant Centraal is te vinden op de website www.vluchtelingenwerk.nl/brabantcentraal. Voor meer informatie over de vacature kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Hanneke Ermstrang (regiomanager), tel. (013)  536 3630 of e-mail hermstrang@snvbrabantcentraal.nl
Schriftelijke reacties dienen uiterlijk 21 april 2014 binnen te zijn bij: SNV Brabant Centraal afdeling P&O, t.a.v. Asiye Berber, Postbus 700, 5000 AS Tilburg of e-mail info@snvbrabantcentraal.nl. Gesprekken vinden plaats in week 17.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator