Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2011 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

UWV gaat dossiers tewerkstellingsvergunningen opnieuw bekijken

Het UWV gaat de dossiers voor aanvragen van tewerkstellingsvergunningen waarvan de startdatum van het werk is verstreken opnieuw bekijken. Dat is de uitkomst van de gesprekken die LTO met het UWV gevoerd heeft. Voorzover er in deze groep sprake is van een voorgenomen weigering en er afdoende antwoorden zijn gekomen op gestelde vragen inzake de wervingsactiviteiten, is er de verwachting dat er afgifte van een tewerkstellingsvergunning onder voorwaarde zal zijn binnen een aantal dagen. Onder voorwaarde betekent op dit moment in de meeste gevallen dat men voor een periode van maximaal 3 maanden een tewerkstellingsvergunning krijgt toegekend.

Er is veel (Europees) aanbod op de arbeidsmarkt en dat is voor het UWV het argument om aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen (TWV) strenger te toetsen. Slechts in hoge uitzonderingsgevallen, bij een uiterste wervingsinspanning is er een TWV denkbaar. Het kabinet kijkt kritischer naar tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Extra wervingsin…

Raad van State over 24 uurs termijn, openbare orde en Kadzoev-arrest in het kader van de Terugkeerrichtlijn

LJN: BP9284, Raad van State , 201100555/1/V3

Datum uitspraak: 21-03-2011
Datum publicatie: 28-03-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Onder het besluit tot ongewenstverklaring van 16 december 2010 staat onder "Rechtsgevolgen van deze beschikking", voor zover thans van belang, het volgende:
"De ongewenstverklaring heeft tot gevolg dat betrokkene na bekendmaking van de beschikking geen rechtmatig verblijf in Nederland kan hebben. Betrokkene dient Nederland onmiddellijk – binnen 24 uur – te verlaten en kan daartoe worden uitgezet."
Uit deze bewoordingen moet worden afgeleid dat de vreemdeling Nederland onmiddellijk dient te verlaten en daartoe ook kan worden uitgezet en dat hiermee geen termijn voor zelfstandig vertrek is gegund. De toevoeging "binnen 24 uur" bevestigt slechts dat het vertrek uit Nederland onmiddellijk dient plaats te vinden. Echter in dit geval kan de vreemdeling niet worden tegengeworpen da…

Van de rechtbank en de Raad van State moet je het maar hebben (uitspraak)

Onderstaande uitspraak lezen blijken er twee dingen:
1) De rechtbank doet ondanks afspraken uitspraak zonder de vreemdeling zijn zegje te laten doen terwijl de advocaat keurig heeft aangegeven niet te kunnen;
2) De Raad van State gispt de rechtbank maar doet er wel zelf 9!!! maanden over om tot een uitspraak te komen.
Maar ja misschien was de asielzoeker maar wat blij dat zijn procedure zo nog een tijd werd gerekt.
En misschien moet de advocaat eens gaan rekenen of nu niet de hele procedure te lang heeft geduurd volgens de jurisprudentie van het EHRM en zijn client schadevergoeding kan vragen.


LJN: BP9301, Raad van State , 201007245/1/V2 Print uitspraak


Datum uitspraak: 17-03-2011
Datum publicatie: 28-03-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Het faxbericht van de gemachtigde van de vreemdeling van 6 april 2010 dient, ook al is daarbij niet uitdrukkelijk verzocht om een andere datum, gezien de bewoordingen daarvan en de daarbij verstrekte…

OUCH!!! Dit oogt als een grote fout van een advocaat (uitspraak raad van State)

LJN: BP9303, Raad van State , 201101576/1/V2

Datum uitspraak: 18-03-2011
Datum publicatie: 28-03-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: In de brief van 31 januari 2011 heeft de gemachtigde van de vreemdeling medegedeeld dat de intrekking van het op 24 januari 2011 ingestelde hoger beroep op een misverstand berust, nu bij het nemen van de beslissing daartoe niet is onderkend dat de informatie die aan die beslissing ten grondslag lag, betrekking had op een andere persoon dan de vreemdeling.
Deze omstandigheid is aan de vreemdeling toe te rekenen en levert derhalve geen situatie van dwaling, als hiervoor bedoeld, op. Hieruit volgt dat de intrekking niet ongedaan kan worden gemaakt.
Voor zover de brief van 31 januari 2011 moet worden aangemerkt als een nieuw hoger beroep gericht tegen de uitspraak van de rechtbank van 27 december 2010, geldt dat het niet tijdig is ingesteld, nu ingevolge artikel 69, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 …

VACATURE: jurist bij de Raad van State

PFZ-2011/01 Jurist

De directie Bestuursrechtspraak ondersteunt de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak bij hun werk als hoogste algemene bestuursrechter. De directie is georganiseerd in vier Kamers: Ruimtelijke Ordening, Milieu, Algemeen Hoger Beroep en Hoger Beroep in Vreemdelingenzaken.

De directie Bestuursrechtspraak heeft een aantal vacatures voor de functie van:

Jurist (m/v)
(36,00 uur per week)

Het gaat om een functie voor de duur van twee jaar. Bij goed functioneren is na één jaar zicht op een vaste aanstelling.

Functie-inhoud

Je beoordeelt en analyseert bestuursrechtelijke geschillen, onder andere aan de hand van jurisprudentie;
Je bereidt conceptuitspraken voor;
Je neemt als adviseur deel aan beraadslagingen in de raadkamer;
Je werkt de beslissingen van de raadkamer uit in uitspraken.
Functie-eisen

Je hebt een juridische academische opleiding afgerond;
Je beschikt over een goed analytisch vermogen, kunt logisch redeneren en goed hoofd- en bijzaken scheiden;
Je h…

Behandeling hoger beroep minister Leers in zaak Sahar

Op woensdag 30 maart behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het hoger beroep van minister Leers tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak 'Sahar'. De minister weigerde in november 2010 Sahar en haar familie een verblijfsvergunning asiel te verlenen. Het Afghaanse gezin kwam eerder tegen die weigering in beroep bij de rechtbank in Den Bosch. Die oordeelde in januari 2011 dat Sahar zo is ingeburgerd in Nederland dat zij niet meer kan wennen aan het leven in de Afghaanse maatschappij. De rechtbank vond dat de minister beter had moeten motiveren waarom Sahar zich in Afghanistan aan de leefwijze in dat land zou kunnen aanpassen. De minister komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij wil duidelijkheid krijgen over de vraag of verwestering van een Afghaans meisje door langdurig verblijf in Nederland reden moet zijn om hier te blijven. Dat Sahar en haar familie al lang in Nederland zijn, is name…

Terugkeer tip (uit de Vluchtelingenwerk group op Linkedin)

Claudia Biegel • Een aantal organisaties waaronder Pharos participeert in de Stichting Duurzame Terugkeer: www.duurzameterugkeer.nl
Deze stichting bevordert samenwerking tussen organisaties zodat ze samen diensten aanbieden aan (ex-) asielzoekers met als doel dat zij zoveel mogelijk zelfstandig stappen ondernemen voor een veilige en perspectiefvolle terugkeer en een duurzame herintegratie in land van herkomst.
Binnenkort verschijnt bij Pharos de methodiek ontwikkeld voor begeleiding bij terugkeer. Hoe de website in de gaten: www.pharos.nl

Law blog

Staatloze asielzoeker kan niet terug naar huis in New York

Igor Skrijevski (r.) en Galina Skrijevskaia hebben drie woningen in de Verenigde Staten, maar leven noodgedwongen in een kleine kamer van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn.
Ze verblijven in een asielzoekerscentrum, maar zijn niet uit op een verblijfsvergunning. Integendeel, Igor en Galina willen „naar huis.” Naar de Verenigde Staten, waar ze woningen hebben in New York, Ohio en Pennsylvania. Zestien jaar leefden en werkten ze daar, totdat ze in 2007 als staatloze burgers het land werden uitgezet.

Twee bedden, een kast, een tafel en twee stoelen. Die vullen de kleine kamer van Igor Skrijevski (48) en Galina Skrijevskaia (46) in het asielzoekerscentrum (azc) aan het Wilhelminapark in Apeldoorn. Op tafel ligt een vuistdikke stapel papier, onderdeel van het dossier van de ‘asielzoekers’ dat moet aantonen dat hun verhaal geen fictie maar werkelijkheid is.

Drie uur lang voert Igor vrijwel onafgebroken het woord. Zijn vrouw, zittend op bed, luistert mee en geeft soms een aanvulling. Of …

Kader Abdolah: Ik moet schrijvend mijn vlucht goedmaken

Kader Abdolah is een on-Nederlandse schrijver. „Ik kus dit boek”, riep hij uit bij de presentatie van het Boekenweekgeschenk, dit jaar door hem geschreven. ”De kraai” is het verhaal van zijn eigen leven – maar het leest als een modern sprookje.

Abdolah neemt zichzelf, de literatuur, de politiek en de rest van de wereld serieuzer dan welke Nederlandse schrijver ook. Hij houdt niet van ironisch geneuzel, en hij is niet bang voor grote woorden. Traditie! Geloof! Politiek! Idealen! Met uitroeptekens.

Hij leest Multatuli, en Gorter, en Hermans – terwijl hijzelf toch eerder in de verhalen van Duizend-en-een-nacht geworteld is. Met zijn hele hart hangt hij nog altijd aan zijn afkomst uit Iran en de traditie die hij daar heeft meegekregen. Maar sinds hij op z’n 33e in Nederland terechtkwam, is het hem gelukt om in de poldergrond wortel te schieten.

„Ik ben zo gelukkig dat ik in mijn jeugd de waarden van islam, christendom en jodendom heb meegekregen. In ons huis bevinden zich zowel vertalinge…

Vertrekmoratorium Zuid- en Centraal-Somalië

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 18 maart 2011
In mijn brief van 13 januari jl.1 heb ik u gemeld dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (verder te noemen: het Hof) een voorlopige maatregel heeft opgelegd in twee Somalische zaken. Hierdoor ben ik genoodzaakt de uitzetting van Somaliërs afkomstig uit Zuid- of Centraal-Somalië op te schorten tot het Hof uitspraak heeft gedaan in de bodemzaak. Ik heb aangegeven dat bezien wordt welke consequenties deze voorlopige maatregelen hebben voor de hier te lande verblijvende Somalische vreemdelingen. Met deze brief informeer ik u hierover.
Ik stel een vertrekmoratorium in voor de duur van een jaar voor Somaliërs afkomstig uit Zuid- en Centraal-Somalië die niet in Noord-Somalië kunnen verblijven. Dit houdt in dat uitgeprocedeerde asielzoekers behorende tot deze groep niet worden verplicht Nederland te verlaten. Aan hen wordt opvang geboden. Er is geen spr…

VACATURES bij Vluchtelingenwerk (3)

Het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk in Amsterdam zoekt stagiair(e)s voor de eenheid Asielprocedure voor minimaal 16 uur per week voor het samenvatten van jurisprudentie en voor dossieronderzoek
http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/Vacature_stagiair_e__Asielprocedure_-_maart_2011.pdf

VluchtelingenWerk WOBB zoekt een coördinator voor locatie 's-Hertogenbosch (m/v)
min-max overeenkomst van 20 uur tot 28 uur
tijdelijk t/m 31 december 2011
reageren vóór 28 maart
http://www.vluchtelingenwerk.nl/betaalde-medewerkers/vluchtelingenwerk-wobb-zoekt-coordinator.php


VluchtelingenWerk Midden-Nederland zoekt werkbegeleider
16 uur per week
training en begeleiding van de vrijwilligers en stagiaires
op verschillende locaties (Dronten, Luttelgeest, Almere, Amersfoort)
reageren vóór 14 maart
http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/VW_Midden-Nederland_zoekt_werkbegeleider_-_16_uur_-_reageren_vr_14_maart.pdf


Law blog

Zambrano-arrest maakt tongen los in Europa (overzicht reacties)

(Irish) Judge calls on State to consider ruling


A HIGH Court judge has said a judicial conference should be convened to discuss the implications of a European court ruling this week that could herald a “new era” for cases involving the parents of Irish citizen children.


Judge John Cooke also urged the Government to take a formal position on the Zambrano judgment as soon as possible to provide clarity on a large number of judicial reviews involving the parents of Irish citizen children.


The European Court of Justice ruled on Tuesday that the non-European Union parents of an EU citizen child must be allowed to live and work in that EU state, where a refusal to do so would deprive the child of the enjoyment of the rights of citizenship.


The landmark ruling appears to call into question the Government’s policy of deporting scores of parents of Irish citizen children over the past five years. Twenty Irish citizen children have been forced to leave the country over the past five years follo…

Kamerstukken ed met betrekking tot Immigratie en inburgering over de periode 18-22 maart

kst-30573-65 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
- Migratiebeleid; Brief regering; Nederlandse inzet EU migratiebeleid


ah-tk-20102011-1838 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
- Uitstel beantwoording vragen Spekman, Kooiman en Rik Janssen over de opvangomstandigheden voor asielkinderen


ah-tk-20102011-1841 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
- Uitstel beantwoording vragen Spekman en Timmermans over de dreigende uitzetting van een Libische asielzoeker


ah-tk-20102011-1842 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
- Uitstel beantwoording vragen Dibi over de voorgenomen uitzetting van de heer Mopidi naar Libië


ah-tk-20102011-1820 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
- Antwoord vragen Van Klaveren en Van den Besselaar over het bericht dat problemen met de gezondheid Turkse en Marokkaanse vrouwen belemmeren om te werken


ah-tk-20102011-1848 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
- Antwoord vragen Hernandez en Wilders over het bericht dat de Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging van het ministerie van Def…

Ierse reactie op het Zambrano-arrest

Let wel: Ierland heeft een totaal verschillende manier van de onze om nationaliteit te krijgen (ius soli-beginsel, geboorteplaats in plaats van nationaliteit ouders). Dus daar zal een situatie als bij de familie Zambrano veel meer voor kunnen komen.

Statement by Minister for Justice, Equality and Defence, Mr Alan Shatter, TD, on the implications of the recent ruling of the Court of Justice of the European Union in the case of Ruiz Zambrano
Background

The Zambrano case was referred to the ECJ by a Belgian tribunal. Ireland
along with a number of other Member States intervened in the proceedings.
In summary, the Court ruled that Article 20 of the Treaty on the
Functioning of the European Union precludes a Member State from refusing a
third country national upon whom his minor children, who are EU citizens,
are dependent, a right of residence in the Member State of residence and
nationality of those children, and from refusing to grant a work permit to
that third country national, in so …

Geen doorbreking appèlverbod bij vervolgberoepen over Terugkeerrichtlijn (uitspraak Raad van State)

LJN: BP8387, Raad van State , 201102118/1/V3

Datum uitspraak: 11-03-2011
Datum publicatie: 21-03-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Voor kennisneming van een appel in weerwil van het bepaalde bij artikel 84, aanhef en onder a, van de Vw 2000 kan grond bestaan, indien sprake is van ernstige schending van de eisen van een goede procesorde, dan wel van fundamentele rechtsbeginselen, zodanig dat van een eerlijk proces geen sprake is. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 10 augustus 2006 in zaak nr. 200602781/1; ter voorlichting van partijen aangehecht), biedt de klacht dat de aangevallen uitspraak op een onjuiste inhoudelijke beoordeling berust geen grond voor het oordeel dat van een ernstige schending als hiervoor bedoeld sprake is. Dat die inhoudelijke beoordeling in dit geval ziet op de door de vreemdeling aangevoerde beroepsgronden ter zake van de in Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16…

VACATURE: NT 2 Docent (lokatie Almere)

ls Docent NT2 zijn er naast het lesgeven de volgende taken die bij de functie horen:

• Coördineert de werkzaamheden van het basisprogramma.
• Draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van groepsgerichte
informatiebijeenkomsten.
• Voert individuele gesprekken met betrekking tot de specifiek aan hem opgedragen processen.
• Is dossierverantwoordelijk voor de processen die hij uitvoert, cq waar hij verantwoordelijk voor is.
• Bemenst de informatiebalie.
• Voert sanctionerings- en stimuleringsbeleid uit.
• Stemt met de casemanager de te nemen acties af.
• Stemt werkzaamheden af met keten- en samenwerkingspartners.
• Signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag.

Aanbod
Een tijdelijke baan bij het COA.
Bij goedfunctioneren en voldoende bewoners zou deze verlengt kunnen worden!
Salarisindicatie tussen 12 en 16 euro bruto per uur (afhankelijk van ervaring).
Reiskostenvergoeding volgens de voorwaarden van het COA.

Vaardigheden
De volgende functie eisen zijn essentieel op…

Burgemeester in oorlogstijd - interview met minister Leers in Vrij Nederland

Tot voor kort was hij fel tegenstander van het harde asielbeleid, nu voert hij het zelf uit. Hoe rijmt hij dat met zijn idealen? Lees hier het volledige artikel over de nieuwe principes van Gerd Leers.

Op een bitterkoude middag in de kerstvakantie van 2010 gaat bij Gerd Leers thuis in Maastricht de deurbel. De minister van Immigratie en Asiel doet open en treft op zijn besneeuwde stoep een medewerker van een lokale vluchtelingenorganisatie. Hij laat de man binnen. Die drukt hem in zijn woonkamer een brief in de hand, waarin aandacht wordt gevraagd voor het lot van een uitgeprocedeerd asielzoekersgezin. Het gezin is al tien jaar in Nederland, maar viel niet onder het generaal pardon omdat het tussentijds ook in België asiel had aangevraagd. En dus moet de familie volgens de IND het land uit.

Leers kent de brief. Hij heeft hem twee jaar eerder zélf geschreven.

Lees verder (interessant artikel): http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Burgemeester-in-oorlogstijd.htmLaw blog

De Terugkeerrichtlijn (aantekeningen voor lezing)

De Terugkeerrichtlijn (2008/115 /EG)

Totstandkoming
In december 2008 is door de Raad van Europa en het Europees Parlement de Terugkeerrichtlijn vastgesteld. Er waren veel protesten tegen de totstandkoming van deze richtlijn uit met name de Latijns-Amerikaanse landen. Hij werd de Richtlijn der Schaamte genoemd.

Incorperatie
Het was de bedoeling dat de Europese landen deze richtlijn in hun eigen wetgeving zouden incorporeren voor 24 december 2010. Zo heeft Bulgarije dat al op 15 mei 2009 gedaan en is er daardoor al een uitspraak van het Hof in een Bulgaarse zaak (Kadzoev-arrest, hierover later meer), maar in Nederland is dat tot op heden niet gebeurd. Waardoor dat is gekomen? Misschien voor Albayrak niet het populairste om te doen voor haar Turkse achterban? En later werd besloten de Wet Modern Migratiebeleid over de formatie te tillen.

In juni 2010 had Hirsch Ballin een wetvoorstel ingediend om de Vw 2000 aan te passen aan de Richtlijn. De Tweede Nota van Wijziging is op 6 december 2010…

Recente berichten


en meer