De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

23 april 2018

Is er nog wel sprake van een effectief rechtsmiddel bij bezwaar tegen de afwijzing van een visum?Jaarlijks willen veel buitenlanders in Nederland op bezoek komen. Omdat ze op familiebezoek willen komen; omdat er een congres is waar ze werkmatig heen moeten of omdat ze denken dat Nederland een leuk vakantieland is. 

Nederland is heel steng met de beoordeling of iemand naar Nederland mag komen want in het verleden waren er de nodige mensen die de visumprocedure gebruikten om in Nederland te blijven hangen. Aan de andere kant zijn er mensen die bereid zijn de nodige euro's in Nederland te besteden aan hotels, attracties en restaurants. Die zaken willen doen met Nederlandse bedrijven. Die terug in hun eigen land enthousiast over hun reis vertellen bij een goed afloop. Die soms zaken doen met Nederlandse bedrijven en zo de nodige inwoners mede aan een baan helpen. Soms zijn de belangen van Nederland en de bezoekende buitenlander tegenstrijdig maar vaak ook zou zowel de Nederlandse schatkist als de bezoeker beiden baat hebben bij het bezoek van verre.

Tegenwoordig wordt een aanvraag voor een visum voor Nederland gezien als een aanvraag voor een visum voor het Schengengebied. Niet Nederlandse wet- en regelgeving maar de Schengen Grenscode https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=NL en de Visumcode https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=NL die beiden EU-verordeningen zijn, zijn het juridisch toetsingskader van zulk een aanvraag.

De behandeling van visumaanvragen wordt meestal gedaan door VFS wat een Schengenbreed samenwerkingsverband is. Bij uitzondering worden visaaanvragen nog afgehandeld op ambassades.

Artikel 6 van de SGC omschrijft de redenen waarom een vreemdeling een visum mag worden geweigerd. In de praktijk gebeurt dat door een standaard formulier (Zoals bedoeld in artikel 32  lid 2 en Bijlage IV van de Visumcode) waar wordt aangekruist waar men problemen ziet. Voor de ontvanger is dan geenszins duidelijk wat de afwegingen en motivering waren. Hier kan men alleen van kennis nemen door in bezwaar te gaan en de onderliggende stukken op te vragen. Die worden pas na vele weken toegezonden. Een nieuwe aanvraag in de tussentijd gelijktijdig indienen is vaak niet mogelijk omdat de vreemdeling niet weet wat er dan bij de vorige aanvraag is misgegaan. Ook viel mij op dat mensen van Buitenlandse Zaken denken dat een nieuwe aanvraag niet mag worden toegewezen als er een procedure in een andere aanvraag loopt (wat niet correct is).

Artikel 9 lid 1 van de Visumcode schrijft voor dat: “Aanvragen worden ten hoogste drie maanden voor het begin van het voorgenomen bezoek ingediend”.  

Artikel 23 lid 1 van de Visumcode schrijft voor dat: “Op aanvragen die overeenkomstig artikel 19 ontvankelijk zijn, wordt beslist binnen vijftien kalenderdagen na de datum van indiening.”

Dit betekent dat wanneer een vreemdeling op de meest ver naar voren gelegen datum een visum aanvraagt dat hooguit 3 maanden voor vertrek kan waar dan twee weken afgaan voor het nemen van een besluit. Als dat negatief is dan is de vreemdeling al een aantal dagen zo niet weken in die drie maanden termijn voor vertrek wanneer hij of zij bezwaar kan gaan maken.

Artikel 32 lid 3 van de Visumcode geeft aan dat: “Aanvragers aan wie een visum is geweigerd, kunnen in beroep gaan. Het beroep wordt ingesteld tegen de lidstaat die de definitieve beslissing over de aanvraag heeft genomen. De nationale wetgeving van die lidstaat is op het beroep van toepassing. De lidstaten verstrekken de aanvragers informatie over de procedure in geval van een beroep, zoals gespecificeerd in bijlage VI.”

Nederland maakt in dat kader gebruik van de mogelijkheden uit de Algemene Wet Bestuursrecht en verdaagt de beslistermijn van 6 weken zo lijkt het wel standaardmatig tot de volle drie maanden. I zie Schengenlanden beslissen in bezwaar binnen 15 dagen.

Het verdagen van de beslissing op bezwaar maakt het zo mogelijk voor de IND om zelfs tot na de datum van vertrek een beslissing op bezwaar uit te stellen want de vreemdeling kan op zijn vroegst pas drie maanden voor vertrek om een visum vragen maar veel mensen vragen een visum binnen drie maanden voor vertrek. Immers niet iedere reis is zover van te voren planbaar. En waarom zou in primo binnen twee weken kunnen worden beslist maar in bezwaar niet? Verbaast u dan niet als de vraag wordt gesteld of de vreemdeling nog wel belang heeft bij een nieuw besluit.

Soms hebben aanvragers zelf een fout gemaakt bij het aanvragen van het visum of bijvoorbeeld niet optimaal onderbouwd dat er sprake is van zodanige economische en sociale banden dat terugkeer naar het land van herkomst voor de hand lig. Soms is er door VFS gewoon niet goed gelezen of is er een andere fout gemaakt bijvoorbeeld door een verkeerde interpretatie van het Unierecht toe te passen. Bezwaar is een volledige besttuurlijke heroverweging die niets kost en waarvoor niet verplicht een advocaat nodis is en zou zo het gratis middel zijn om dit te repareren of te herzien. In theorie dus. Door echter deze procedure zo lang aan te houden is hij zinsledig geworden.


De infolijn bellen en vragen om een bericht aan de beslisambtenaar te mailen met de vraag terug gebeld te worden werkt niet want na weken is er nog geen ambtenaar op de zaak ingedeeld.

Het is helemaal niet vreemd om na 6 weken een brief te krijgen dat men nog niet inhoudelijk heeft gekeken omdat niet duidelijk is of je gemachtigd bent als niet-advocaat. Ook als je die machtiging als bijlage bij je inleidende bezwaar hebt meegestuurd.

Klagen intern bij de IND (niet iets wat iemand gelijk doet) heeft ook niet of nauwelijks zin want ook hier wordt er ruim de tijd genomen om de klacht te behandelen. Een vriendelijke brief volgt dat men er naat streeft om binnen 6 weken antwoord te geven.

Een nieuwe aanvraag doen is moeilijk als je niet weet wat er mis was, kost leges en duurt in India op het moment 5 weken. Dit ondanks de voorgeschreven 15 dagen termijn in de Visacode.

Naar de rechtbank gaan en een voorlopige voorziening aanvragen kost veel geld aan griffiegeld en advocaatkosten. Een advocaat rekent zo 1000 euro. Er worden geen toevoegingen meer verleend voor dit soort zaken. Ook zijn rechters niet zo happig om bij een zaak aan te nemen dat er spoedeisend belang is en de IND beroept zich er op dat er zo geen beslisruimte voor de IND over blijft omdat zo de voorzieningenrechter eigenlijk al in de bodemzaak beslist (vovo hangende bezwaar).

Het gevolg is dat een vreemdeling aan de willen en luimen van de overheid is overgeleverd en er geen effectief rechtsmiddel open staat.

Ik heb begrepen dat zowel de bezwaarafdeling bij de IND als het personeel die in eerste aanleg op visumzaken moet beslissen wordt overspoeld door aanvragen en bezwaren en het werk hen boven het hoofd groeit. Als oud-rechtbankmedewerker en oud-IND procesvertegenwoordiger heb ik alle begrip voor hardwerkende ambtenaren die te veel werk hebben om het tijdig af te krijgen. De meesten van heb zijn ook aardige mensen als je ze eenmaal spraakt. Maar dat is een teken dat de IND en Buitenlandse Zaken niet genoeg (flex)krachten in dienst heeft genomen en dat is niet iets wat op het bord van aanvragers dient te komen. Deze mensen hebben leges betaald en kunnen en mogen fatsoenlijke dienstverlening verwachten! In het civiel recht ruikt dit naar wanprestatie.

Wat voor effect heeft dit nu in de praktijk? Neem de familieleden M uit India die ieder jaar gezamelijk ergens in Europa vakantie vieren de afgelopen 10 jaar en tijdens de grote vakantie elkaar in India zien. Gezinnen met kinderen die aan de zomervakantie en de meivakantie en dergelijke vast zitten. Ouders met topbanen zowel hier als in India. Een vader met een multri entry visa voor een ander EU land omdat hij met zijn fabriek die hij bezit samen met een Europese onderneming werkt. Ouders die in Engeland hebben gestudeerd. Die in de VS hebben gewoond. Die echt niet hier de illegaal gaan uithangen. Bij de aanvraag blijkt dat de logierverklaring in de post is kwijtgemaakt en stuurt de Nederlandse uitnodiger - een niet-jurist - een kopie en een nieuw ingevulde verklaring. De ambassade denkt fraude maar geeft - wanneer ik klaag dat we niets horen van de IND - aan waar ze het probleem zagen en hoe dat valt op te lossen: nieuwe uitnodiging bij de Gemeente halen. Geregeld zou je zeggen. De IND is echter een muur. Een bodemloze put waar wekenlang processtukken heen gaan zonder antwoord te krijgen. 

Hiertegen een klacht ingediend. Dan toch maar een nieuw visum bij Nederland. Vervolgens blijkt dat ook de ambassade wordt overspoeld met werk en je bij VFS pas na 5 weken aan de beurt bent. Toch maar een afspraak maken want ook voor "iets regelen" is wel een aanvraag nodig. De vader ontdekt dat iemand zijn of haar afspraak heeft afgezegd en sjeest naar VFS en dient een nieuwe aanvraag in. Dagen verstrijken zonder nog antwoord te krijgen van de ambassade en bij bellen wordt de telefoon niet opgenomen. Inmiddels zijn er nog twee dagen over voor het vliegtuig vertrekt. Dan maar aan de noodmaatregelen en de Nationale Ombudsman gebeld met een verzoek om een interventie. Een lieve mevrouw daar belt de IND. Ze kan echter niet garanderen dat de IND ook echt wat gaat doen
.
En daar staat dan dat gezin. Moet je nu je koffer pakken met je badpak voor in het zwembad van Centerparcs? Je cadeautjes voor je tante leuk inpakken? Ga je nu wel of ga je nu niet op vakantie? En hoe voel je je nu als zakenman wanneer je als je niet uitkijkt het moet gaan doen met "U kunt een visum krijgen voor de komende 3 maanden als u geen vakantie hebt gepland en uw vluchten en huisje allemaal zijn verlopen en uw rekening voor rechtsbijstand is betaald." Als ze geluk hebben krijgen ze dan 475 euro proceskosten. Centerparcs voor 10 man in een topperiode is al meer dan 1000 euro. Gezellig. 

Zo gaat het ook met mensen die naar een congres willen. Met mensen die een summercourse mogen gaan doen.

De juridische vraag is of hier de bezwaarprocedure die Nederland biedt wel een effectief rechtsmiddel is. De familie hierboven onderhoudt hun familieleven zoals bedoeld in artikel 8 EVRM door over en weer elkaar op te zoeken. Door hen in bezwaar zo tegen een muur aan te laten lopen is er geen sprake van een rechtsmiddel als bedoeld in artikel 13 EVRM. De Schengen Grens Code is een EU verordening. Volgens diezelfde verordening kan de Commissie een inbreukprocedure starten wanneer die van mening is dat Nederland zich niet aan de Verordening houdt.

In de Preambule van de SGC staat onder punt (7): "De grenscontroles moeten zodanig worden uitgevoerd dat de menselijke waardigheid volledig wordt geëerbiedigd. Het grenstoezicht moet professioneel en respectvol worden uitgeoefend en in verhouding staan tot de beoogde doelstellingen." Is hier wel sprake van?

Onder punt (17) van dezelfde Preambule staat: "De lidstaten moeten voorkomen dat de controleprocedures een grote belemmering vormen voor het economisch, sociaal en cultureel verkeer aan de buitengrenzen. Daartoe moeten zij voldoende personeel en middelen inzetten."

Ik ben van mening dat hier Nederland op het moment te kort schiet!!!


 mr. M.W.W. Raspe
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Wilt u dit gebruiken voor uw eigen processtukken dan mag dat direct maar graag wel onder vermelding van de naam van de schrijver en de vindplaats.52566

Armeense kinderen mogen niet in Nederland blijven

De beslissing om de twee Armeense kinderen Lily en Howick geen verblijfsvergunning te verlenen, was terecht. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht maandag besloten. De kinderen mogen dus niet in Nederland blijven. Ook de uitzetting van de moeder in augustus was terecht.

Lees het hele artikel in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/23/armeense-kinderen-mogen-niet-in-nederland-blijven-a1600491


Utrecht, 23 april 2018
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe aanvraag van een verblijfsvergunning op ‘tijdelijke humanitaire gronden’ terecht afgewezen. Ook de eerdere uitzetting van de moeder in augustus 2017 is terecht. Dat heeft de bestuursrechter vandaag beslist.

Uitzetting

In augustus vorig jaar oordeelde de bestuursrechter in een spoedprocedure dat de staatssecretaris de moeder en haar twee kinderen uit mocht zetten. De moeder verblijft nu zonder de kinderen in Armenië. Het was destijds niet bekend waar de kinderen zich bevonden. Zij verbleven achtereenvolgens bij een tijdelijk opvanggezin en inmiddels in hun oude omgeving bij een bevriend gezin van hun moeder.

Humanitaire gronden

De Raad voor de Kinderbescherming zou het zeer schadelijk en zorgelijk vinden als de kinderen in Armenië in een pleeggezin of tehuis worden geplaatst, zonder het vooruitzicht dat zij bij hun moeder kunnen opgroeien. Volgens de moeder zouden de kinderen een verblijfsvergunning moeten krijgen omdat die voorwaarden nog niet gerealiseerd zijn. Ook zou de moeder psychische hulp nodig hebben.

Spoedige hereniging

Volgens de Raad voor de Kinderbescherming is het te verwachten dat de moeder binnen een aanvaardbare termijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de kinderen zelf kan dragen. De staatssecretaris heeft de Armeense ambassadeur in Nederland verzocht om hulp bij het hoofddoel, namelijk hereniging van moeder en kinderen. In dat kader vond een gesprek plaats. Daarin is afgesproken dat – mocht dat nodig zijn - de kinderen eventueel opgevangen kunnen worden bij een Amerikaanse stichting. Daar is geschoold personeel die aandacht zullen geven aan psychologische ontwikkelingen en mogelijke cultuur- en taalproblemen. Die opvang zal nadrukkelijk in het teken van de hereniging staan. Ook zou de moeder psychische hulp kunnen krijgen. Verder blijkt uit een verklaring van het Ministerie van Gezondheidszorg in Armenië dat behandeling van burgers kosteloos en onbeperkt van tijd is. De rechter oordeelt dat de staatssecretaris de afwijzing voldoende heeft gemotiveerd.

Uitzetting moeder

De moeder maakte in een andere procedure bezwaar tegen haar eerdere uitzetting. De rechter oordeelt dat dit terecht is afgewezen omdat er geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn.

Vindplaats:  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Nieuwe-aanvraag-verblijfsvergunning-Amersfoortse-kinderen-terecht-afgewezen-.aspx


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

21 april 2018

UITSPRAAK: Raad van State bepaalt dat de Nederlandse nationaliteit NIET zo had mogen worden ingetrokken

Een mevrouw zag haar Nederlandse nationaliteit ingetrokken worden omdat haar relatie waarmee ze een verblijfsvergunning had was verbroken. Mevrouw heeft steeds volgehouden dat ze niet bewust heeft gefraudeerd en dat ook als haar verblijfsvergunning  zou worden beeindigd wegens verbreking relatie ze in aanmerking was gekomen voor voortgezet verblijf.

"
4.2. [appellante] heeft steeds aangevoerd dat zij niet opzettelijk relevante informatie heeft achtergehouden dan wel frauduleus heeft gehandeld. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft zij erop gewezen dat indien zij ten tijde van de verbreking van de relatie en samenwoning met [partner] die wijzigingen zou hebben doorgegeven, zij in aanmerking zou zijn gekomen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ́voorgezet verblijf ́. De staatssecretaris heeft bij de intrekking van het Nederlanderschap aan die omstandigheid ten onrechte onvoldoende gewicht toegekend en de rechtbank heeft dat niet onderkend, aldus [appellante].
4.3. De staatssecretaris heeft de in 4.2 gestelde omstandigheid niet bij zijn beoordeling van de evenredigheid van de intrekking van het Nederlanderschap betrokken, omdat [appellante] destijds geen aanvraag om verlening van een dergelijke verblijfsvergunning heeft ingediend. Gelet op de zware maatregel die de intrekking van het Nederlanderschap vormt, had de staatssecretaris niet zonder meer voorbij mogen gaan aan de mogelijke verblijfsrechtelijke aanspraken die [appellante] gehad zou hebben als zij direct na de verbreking van de relatie met [partner] om wijziging van de beperking van haar verblijfsvergunning zou hebben gevraagd. Waarom zij die aanspraken had, heeft [appellante] met argumenten gestaafd. De staatssecretaris heeft ter zitting bevestigd dat de beoordeling of [appellante] ten tijde van de verbreking van de relatie met [partner] in aanmerking zou zijn gekomen voor voormelde verblijfsvergunning, niet ingewikkeld is. Niet is gebleken dat een dergelijke beoordeling zo bezwarend voor de staatssecretaris is, dat deze niet van hem gevergd kan worden. Nu voorts geenszins valt uit te sluiten dat deze beoordeling in het voordeel van [appellante] was uitgevallen, hetgeen betekende dat zij ten tijde van het verzoek op andere gronden rechtmatig verblijf hier te lande had, heeft de staatssecretaris niet deugdelijk gemotiveerd dat de gevolgen van de intrekking van het Nederlanderschap in dit geval niet onevenredig zijn, als bedoel in artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). De rechtbank heeft dat niet onderkend.
Het betoog slaagt.
5. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Hetgeen voor het overige in het hogerberoepschrift is aangevoerd, behoeft geen bespreking. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het inleidende beroep alsnog gegrond verklaren. Voorts zal de Afdeling het besluit van 11 augustus 2016 wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb vernietigen. De staatssecretaris dient een nieuw besluit op het gemaakte bezwaar te nemen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen.
6. Met het oog op een efficiënte afdoening van het geschil ziet de Afdeling aanleiding om met toepassing van artikel 8:113, tweede lid, van de Awb te bepalen dat tegen het nieuwe besluit slechts bij haar beroep kan worden ingesteld.
7. De staatssecretaris dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 18 mei 2017 in zaak nr. 16/6059;
III. verklaart het in die zaak ingestelde beroep gegrond;
IV. vernietigt het besluit van de minister van Veiligheid en Justitie van 11 augustus 2016, V-nummer [...];
V. bepaalt dat tegen het door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te nemen nieuwe besluit slechts bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld;
VI. veroordeelt de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tot vergoeding van bij [appellante] in verband met de behandeling van het bezwaar opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.002,00 (zegge: duizendtwee euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
VII. veroordeelt de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tot vergoeding van bij [appellante] in verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 2.004,00 (zegge: tweeduizend vier euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
VIII. gelast dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan [appellante] het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 418,00 (zegge: vierhonderdachttien euro) voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep vergoedt.
Aldus vastgesteld door mr. A.W.M. Bijloos, voorzitter, en mr. A.B.M. Hent en mr. G.M.H. Hoogvliet, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.M. Woestenburg-Bertels, griffier.
w.g. Bijloos
voorzitter De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.
Uitgesproken in het openbaar op 18 april 2018"Jurisprudentie

ECLI:NL:RVS:2018:1298 - Raad van State, 18-04-2018 / 201705248/1/V6

Subtype
Uitspraak
Instantie
Raad van State
Bron
Raad voor de Rechtspraak
Vindplaats
Rechtspraak.nl
Datum
18-04-2018
 

 https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RVS:2018:1298


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Na 3 jaar nog niet ingeburgerd? En hoe komt dat nou?

Maanden moeten wachten totdat je inburgeringscursus plek heeft? Vreselijk langzaam tempo? Les van vooral vrijwilligers? Liever gewoon die hele 10.000 besteden en mensen daarom de volledig 3 jaar willen lesgeven? Wat voor reden kent u?


 "Vluchtelingen vragen de overheid om meer begeleiding bij het inburgeren en betere toezicht op de kwaliteit. Ze pleiten ook voor duidelijkere regels, bijvoorbeeld dat een cursus snel van start gaat als het inburgeringscontract is aangegaan."

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2227666-vluchtelingen-willen-beter-kunnen-inburgeren-en-vragen-overheid-om-hulp.htmlInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: IND via DPA

Wij zijn per direct op zoek naar een jurist (die werkervaring heeft in het vreemdelingenrecht) voor de Ministerie van Justitie en Veiligheid, afdeling IND. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Lijkt het je leuk om te werken in het vreemdelingenrecht? neem dan ZSM contact op!

Standplaats: Zwolle

www.dpa.nl/vacatures

Cashback BaByliss for Men


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

De (financiële) gevolgen van een ingetrokken verblijfsvergunning

Interessant artikel door Jacob Nouta van Helgers advocaten op hun eigen site: https://helgersadvocaten.nl/financiele-gevolgen-ingetrokken-verblijfsvergunning/ 


Een ingetrokken verblijfsvergunning gaat vaak samen met veel onrust, stress en bovenal juridische vragen bij de betrokken persoon.
De aanleiding voor een intrekking van een verblijfsvergunning kan gelegen zijn in diverse oorzaken. Zo kan een afhankelijk verblijfsrecht van een partner (gehuwd of niet) ingetrokken worden nadat de relatie wordt beëindigd. Ook kan het verzwijgen van informatie of liegen over gebeurtenissen door de vreemdeling achteraf aanleiding zijn voor een intrekking van het verblijfsrecht.
Aan een voornemen tot intrekking van het verblijfsrecht zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (‘IND’) een onderzoek naar alle relevante feiten en omstandigheden ten grondslag moeten leggen. Nadat het voornemen van de IND aan de vreemdeling kenbaar wordt gemaakt, bestaat de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Veelal zal een hoorzitting bij de IND volgen en volgt uiteindelijk een definitief besluit. Indien dit besluit strekt tot intrekking van het verblijfsrecht dan kan vervolgens beroep (bij een asielvergunning) dan wel bezwaar (bij een reguliere vergunning) ingediend kunnen worden.

Een recente blik op de jurisprudentie
Onlangs – op 16 maart 2018 – heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een kwestie waarbij de IND eveneens was overgegaan tot intrekking van een verblijfsvergunning.[1] Het was echter niet de IND die als procespartij optrad, maar de Belastingdienst. Ook hier was een intrekking van het verblijfsrecht aan de orde, echter zonder enige verwijtbaarheid van de vreemdeling.
Naar aanleiding van een wijziging in het asielbeleid ten aanzien van Libië, had de IND een aanvraag voor een asielvergunning voor onbepaalde tijd afgewezen en de (bestaande) asielvergunning voor bepaalde tijd van de vreemdeling ingetrokken. Dit laatste met terugwerkende kracht tot aan het moment waarop deze vergunning destijds was verleend. Nadat hierover is geprocedeerd, heeft de IND uiteindelijk een nieuw besluit genomen waarbij een reguliere verblijfsvergunning aan de vreemdeling is toegekend. Echter, al met al was er een ‘verblijfsgat’ (een periode zonder rechtmatig verblijf in Nederland) ontstaan tussen de ingetrokken asielvergunning en het moment waarop de reguliere vergunning geldig was.
De Belastingdienst was van mening dat de toegekende toeslagen (denk bijvoorbeeld aan huur- dan wel zorgtoeslag) in de periode tussen het intrekkingsbesluit en de intrekkingsdatum alsmede gedurende het procederen tegen het intrekkingsbesluit ten onrechte zijn verleend. Er volgde een terugvorderings-/herzieningsbesluit van de Belastingdienst. Het hierop volgende beroep werd door de rechtbank gegrond verklaard.
De Belastingdienst stelde uiteindelijk hoger beroep in en de Afdeling kwam tot de volgende conclusie:
Een eerdere koers van de Afdeling was met name gericht op de gevolgen van een ingetrokken verblijfsvergunning bij een kort verblijfsgat tussen twee perioden van rechtmatig verblijf. In 2016 en 2017 heeft de Afdeling hierover geoordeeld dat het begrip “aansluitend” in de zin van artikel 9, eerste lid, Awir, niet zodanig strikt uitgelegd mag worden dat bij een korte periode zónder rechtmatig verblijf terugvordering van reeds toegekende toeslagen door de Belastingdienst zondermeer mag plaatsvinden.[2]
In de aangehaalde uitspraak van 16 maart 2018 voegt de Afdeling hieraan nog een verwijtbaarheidscriterium toe. Dit houdt kort gezegd in dat niet enkel laakbaar handelen van de vreemdeling ten tijde van de toekenning van een vergunning tot terugvordering van toeslagen kan leiden, maar dat ook verwijtbaar handelen nadat de toeslagen zijn toegekend hierbij een rol mag/kan spelen.
Het belang van deze recente uitspraak is met name gericht op de noodzaak om te allen tijde rechtsmiddelen aan te wenden tegen een voornemen tot intrekking van een verblijfsrecht dan wel een daaropvolgend definitief besluit tot intrekking. Concreet betekent dit dus dat de vreemdeling gebruik zal moeten maken van het indienen van een zienswijze, bezwaarschrift en/of het instellen van beroep bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank.
Zodra een vreemdeling geen gebruik maakt van één van de openstaande rechtsmiddelen bestaat een reële kans dat hem verweten wordt niet alles te hebben gedaan om een verblijfsgat te voorkomen. Ook indien een zienswijze, bezwaar dan wel beroep op voorhand ogenschijnlijk kansloos is, bestaat een aanzienlijk belang bij het instellen van rechtsmiddelen, zodat dit u achteraf niet door de Belastingdienst kan worden verweten bij een herzieningsbesluit van reeds toegekende toeslagen.
Geschreven door:
mr. J. (Jakob) Nouta

[1] Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 16 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:909).
[2] Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 13 april 2016 en 29 maart 2017 (resp. ECLI:NL:RVS:2016:969 en ECLI:NL:RVS:2017:828).
ht

Bron: Interessant artikel door Jacob Nouta van Helgers advocaten op hun eigen site: https://helgersadvocaten.nl/financiele-gevolgen-ingetrokken-verblijfsvergunning/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator