De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

16 juli 2018

The cultural iceberg


At the moment I am enjoying a course on Futurelearn about #diversity (https://www.futurelearn.com/…/diversity-inclusion-awareness/) . Todays homework is finding an illustration on internet of the Iceberg of #Culture. Diversity is not only foreigners or people from another faith but people from another group in general like "rich people", "people with a mental disability". As you can see only the outside expression of that culture is visible, all the other elements are below the waterline. Some of those elements are a surprise to me. The under the water elements are influenced by your core values. Some of those things I regarded as "normal for all people" and the picture made me realise groups can differ from each other with that as well.
The picture I found here: https://myptoolbox.com/2014/05/08/cultural-iceberg/
What do you think different in Dutch culture from your own? Or as a Dutch person what differences did you encounter with people from abroad? Please share your stories!
#FLInterculturalCompetence
W
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

15 juli 2018

Genoeg werk, maar geen slaapplaatsen voor arbeidsmigranten

De Poolse en Roemeense aardbeienplukkers worden gevreesd. Waarom? Die kwamen vroeger al jaren met een werkvergunning.

Aan de rand van het Gelderse dorp Zuilichem verrijst een aardbeienkas van zo'n twintig voetbalvelden groot. Niet alle bewoners vinden dat goed nieuws. Een nieuwe kas betekent namelijk ook nieuwe werknemers en die komen uit Midden- en Oost-Europa. En die moeten allemaal ergens slapen.
In de regio, de Bommelerwaard, zoeken telers woonruimte voor hun personeel in omliggende dorpen. Zo wonen in Brakel binnenkort 500 arbeidsmigranten. Andre van der Leij ziet steeds meer Poolse nummerplaten in zijn straat. "Ik weet niet of ik hier nog wel wil blijven wonen als ik niet meer met mijn buren kan communiceren."
Als zijn vrouw Conny boodschappen doet in de supermarkt, hoort ze alleen maar vreemde talen om zich heen. "Het enige Nederlands komt van het personeel. Verder alleen maar Oost-Europees. Die mensen moeten ook boodschappen doen, maar ik heb zoiets van: woon ik in Brakel of in Oost-Europa?"

Lees verder:


https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2241646-genoeg-werk-maar-geen-slaapplaatsen-voor-arbeidsmigranten.html


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Als je toch uit een veilig land komt maakt het de rechtbank Zwolle niet uit of er iets mis ging bij de asielprocedure

Geen beedigde tolk maar volgens de rechtbank zegt dat niets over de kwaliteit. Ja daarom is het de regel. En dat er correcties en aanvullingen zijn gemaakt en gezegd dat er langzaam en zoekend werd vertaald wordt weggeschoven omdat ze standaardzin is aangeklikt door de IND-er dat alles is begrepen. Kon die dan dat zelf in het Georgisch vragen?

Ook kregen deze mensen onterecht geen opvang tijdens de beroepsprocedure. De rechtbank redeneert dat je achteraf daar niets meer aan kunt doen. Maar wie heeft dan nu opgvang geboden? Zijn er kosten gemaakt? Zou schadevergoeding niet terecht zijn?

En dan wordt ook nog de proceskostenveroordeling samengevoegd.


ECLI:NL:RBDHA:2018:8203

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 09-07-2018
Datum publicatie 11-07-2018
Zaaknummer NL18.10446 en 18.10448

4. Eisers hebben aangevoerd dat ook in geval van spoed moet worden gemotiveerd waarom er geen registertolk beschikbaar is, waarbij eisers verwijzen naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 februari 2014, (ECLI:NL:RVS:2014:600). Dat er niet tijdig een tolk in de Georgische taal beschikbaar was, zoals verweerder heeft gesteld, is geen deugdelijke motivering.
4.1 Uit de uitspraak van 19 februari 2014 volgt dat verweerder, uiterlijk in het bestreden besluit, schriftelijk moet vastleggen waarom er geen beëdigde tolk beschikbaar was. In het geval een beëdigde tolk niet tijdig beschikbaar is, is het schriftelijk vastleggen van een mededeling van die strekking op zichzelf geen deugdelijke motivering. Verweerder moet toelichten waarom geen beëdigde tolk beschikbaar was, opdat de rechtbank desgewenst kan nagaan of hij zich heeft gehouden aan de in artikel 28 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) voor die situatie geldende voorwaarde van vereiste spoed. Dat is alleen anders als het register voor beëdigde tolken en vertalers voor de desbetreffende bron- of doeltaal dan wel bron- of doeltalen geen ingeschrevene bevat, maar die situatie doet zich in dit geval niet voor.
4.2 In de bestreden besluiten heeft verweerder toegelicht dat bij het gehoor veilig land van herkomst/bescherming EU gebruik is gemaakt van een niet-registertolk. Bij het inplannen van de tolk voor het betreffende gehoor was een registertolk niet-tijdig beschikbaar. De aanvraag van eisers wordt in de procedure veilig land/ bescherming andere EU-lidstaat afgedaan. Hiervoor gelden de termijnen als bedoeld in artikel 3:109ca van het Vreemdelingenbesluit 2000. Gelet op de in acht te nemen strikte termijnen van deze procedure veilig land/ bescherming andere EU-lidstaat en het belang van een voortvarende afhandeling van asielaanvragen, wordt bij het niet tijdig beschikbaar zijn van een registertolk een niet-registertolk ingezet. Van belang daarbij is dat ook niet-beëdigde tolken moeten voldoen aan de kwaliteits- en integriteitseisen voordat een tolk wordt opgenomen in het tolkenbestand van de IND. De vereiste spoed als bedoeld in artikel 28 van de Wbtv vloeit voort uit de procedure veilig land/ bescherming andere EU-lidstaat zoals die door de wetgever is ingericht.
4.3 Hiermee heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank evenwel niet uiterlijk in het bestreden besluit vastgelegd waarom er geen beëdigde tolk beschikbaar was en aldus niet voldaan aan de in artikel 28, vierde lid, van de Wbtv neergelegde motiveringsplicht. Verweerder heeft dit ter zitting ook met zoveel woorden toegegeven door te verklaren dat is gepoogd een en ander in het verweerschrift van 28 juni 2018 te repareren.
4.4 Verweerder heeft in het verweerschrift in aanvulling op de bestreden besluiten opgemerkt dat er in totaal 4 registertolken Georgisch zijn. Uit navraag bij de coördinatoren tolken die toegang hebben tot het plansysteem, waarin alles omtrent tolken gelogd en vastgelegd is, is gebleken dat er op 28 mei 2018 voor dit aanmeldgehoor is gekeken naar een beschikbare tolk. Gebleken is dat 1 van de registertolken al stond ingepland voor een tolkopdracht en dat de overige drie tolken niet (tijdig) beschikbaar waren voor deze tolkopdracht. Uit het gehoor en het feit dat eiser na afloop van het gehoor desgevraagd heeft verklaard dat hij de tolk goed heeft kunnen begrijpen en geen op- of aanmerkingen te hebben over de werkwijze van de tolk maakt verweerder niet op dat eiser ten gevolge van het inzetten van een niet-registertolk is benadeeld.
4.5 Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder hiermee wel deugdelijk gemotiveerd waarom geen beëdigde tolk beschikbaar was. Omdat niet aannemelijk is dat eisers hierdoor zijn benadeeld ziet de rechtbank aanleiding de bestreden besluiten met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in stand te laten.
5. Eisers hebben aangevoerd dat uit de ingediende correcties en aanvullingen blijkt dat er sprake is van meerdere punten die niet op een juiste wijze in het rapport zijn vastgelegd. De communicatie tussen de tolk en eisers is dus kennelijk niet goed (genoeg) geweest. Verweerder stelt ten onrechte dat er niet sprake is van een dusdanig groot aantal wijzigingen dat er gesteld kan worden dat er niet goed is vertaald.
Dat betoog faalt. De enkele omstandigheid dat de nodige correcties en aanvullingen zijn ingediend, brengt niet als vanzelf mee dat de vertaling dus gebrekkig is geweest. De rechtbank merkt hierbij op dat in de rapporten van gehoor geen aanwijzingen kunnen worden gevonden voor misbegrip door eisers of door de gehoormedewerker. Ook de stelling van eisers dat zij het idee hadden dat de tolk moeite had met de vertaling omdat het erg langzaam ging en de tolk soms lang moest nadenken voordat het juiste Nederlandse woord was gevonden brengt niet mee dat er dus gebrekkig is vertaald. De rechtbank wijst er verder op dat eiser bij slechts drie correcties opmerkt dat sprake was van verkeerd begrip door de tolk, van een vraag die op een andere manier zou zijn gesteld dan in het rapport van gehoor opgenomen en van een genoteerd antwoord dat niet zo zou zijn gegeven. Afgezet tegen het totaal aantal correcties en aanvullingen biedt ook dat onvoldoende aanknopingspunten om te kunnen concluderen dat de vertaling gebrekkig is geweest. De rechtbank wijst er ten slotte op dat eisers aan het eind van het gehoor hebben verklaard dat zij de tolk goed hebben begrepen.
6. Eisers hebben aangevoerd dat Georgië ten aanzien van hen niet kan worden aangemerkt als een veilig land. In de zienswijze is gewezen op diverse rapporten van internationale organisaties. Verweerder miskent dat Georgië, gelet op die informatie en de ondervonden problemen, dat voor eisers een veilig land is. Zij kunnen immers niet de benodigde bescherming krijgen.
6.1 Voor zover eisers zich hiermee op het standpunt stellen dat Georgië in zijn algemeenheid niet kan worden aangemerkt als een veilig land van herkomst, faalt dat betoog. De Afdeling heeft herhaaldelijk geoordeeld dat verweerder Georgië terecht heeft aangewezen als veilig land van herkomst, onder meer in de uitspraak van 7 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1838) en de uitspraak van 20 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1320). Eisers hebben geen documentatie overgelegd waaruit een wezenlijk ander beeld voortvloeit dan gegeven in voornoemde uitspraken van de Afdeling.
6.2 De rechtbank overweegt dat verweerder de problemen van eisers niet geloofwaardig heeft geacht. Eisers hebben dit standpunt van verweerder niet anders bestreden dan door te wijzen op het tekortschieten van de tolk en op het niet kunnen overleggen van een document. Gelet op wat hiervoor is overwogen ten aanzien van de tolk hebben eisers het standpunt van verweerder aldus onvoldoende bestreden. Verweerder heeft zich dan ook niet ten onrechte op het standpunt gesteld dat de problemen ongeloofwaardig zijn. Bescherming vragen is in dat geval niet nodig, zodat eisers betoog ook in zoverre faalt.
7. Eisers hebben aangevoerd dat ten onrechte, althans onvoldoende zorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd is geconcludeerd tot kennelijke ongegrondheid van de asielaanvragen. Omdat eisers dit niet anders hebben toegelicht dan door te verwijzen naar de gronden van beroep, en die gronden, gelet op wat hiervoor is overwogen niet slagen, treft eisers beroepsgrond geen doel.
8. Verweerder heeft de aanvragen van eisers daarom terecht afgewezen als kennelijk ongegrond.
9. Eisers hebben met een beroep op het arrest Gnandi van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 juni 2018 (ECLI:EU:C:2018:465) aangevoerd dat verweerder de door het Hof genoemde waarborgen in de zaak van eisers onvoldoende in acht heeft genomen, omdat het beroep van eisers geen schorsende werking heeft en hen hangende het beroep opvang is onthouden. Verweerder heeft daarom niet voldaan aan de door het Hof gestelde voorwaarden voor het vaststellen van de terugkeerbesluiten, zodat de terugkeerbesluiten in zoverre onrechtmatig zijn. Nu de opgelegde inreisverboden zijn gebaseerd op de terugkeerbesluiten. zijn daarmee ook de inreisverboden onrechtmatig.
Dat betoog slaagt. Uit het arrest van het Hof volgt dat Richtlijn 2008/115/EG (PB 2008, L 348; hierna: de Terugkeerrichtlijn) op zichzelf er niet aan in de weg staat dat ten aanzien van een vreemdeling die een asielverzoek heeft ingediend een terugkeerbesluit wordt vastgesteld tezamen met de afwijzing van dit verzoek door het bestuursorgaan, in één meeromvattende beschikking, dus zonder de uitkomst van het beroep in rechte tegen die afwijzing af te wachten. Het Hof stelt aan de bevoegdheid voor het bestuursorgaan tot het vaststellen van een terugkeerbesluit in deze situatie echter wel de voorwaarde dat is gewaarborgd dat alle rechtsgevolgen van het terugkeerbesluit worden geschorst in afwachting van de uitkomst van het beroep. Dat betekent volgens het Hof onder meer ook dat de vreemdeling tijdens die periode het voordeel kan genieten van de rechten die voortvloeien uit de Richtlijn 2003/9/EG (PB 2003 L 31; de Opvangrichtlijn; thans de Richtlijn 2013/33/EU; PB 2013, L 180; de herziene Opvangrichtlijn). Verweerder heeft de rechtsgevolgen van de terugkeerbesluiten evenwel niet geschorst, en eisers (daardoor) opvang onthouden. Daarmee is niet voldaan aan de voorwaarde voor het vaststellen van de terugkeerbesluiten. De terugkeerbesluiten zijn in zoverre onrechtmatig. Omdat de inreisverboden zijn gebaseerd op de terugkeerbesluiten, zijn de inreisverboden in zoverre ook onrechtmatig.
10. De beroepen zijn gegrond. De rechtbank zal de bestreden besluiten vernietigen omdat die zijn genomen in strijd met artikel 6, zesde lid, van de Terugkeerrichtlijn.
11. Eisers hebben als gevolg van de onrechtmatigheid van de terugkeerbesluiten geen opvang gehad tijdens de beroepsprocedure. Dat is een feitelijk gevolg dat naar zijn aard niet ongedaan kan worden gemaakt, waarbij de rechtbank verwijst naar de uitspraak van de Afdeling van 19 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1331). Omdat verweerder de aanvragen terecht heeft afgewezen als kennelijk ongegrond, bestond een grondslag voor het vaststellen van de terugkeerbesluiten met een onmiddellijke vertrekverplichting, en daarmee voor het uitvaardigen van de inreisverboden. De rechtbank ziet daarom aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder a, van de Awb te bepalen dat de rechtsgevolgen van de te vernietigen besluiten geheel in stand blijven.
12. Er bestaat aanleiding om verweerder te veroordelen in de proceskosten van eisers. Omdat naar het oordeel van de rechtbank sprake is van samenhangende zaken als bedoeld in artikel 3 van het Besluit proceskosten bestuursrecht, worden de proceskosten voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 1.002,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 501,- en een wegingsfactor 1).

Beslissing


De rechtbank:
- verklaart de beroepen gegrond;
- vernietigt de bestreden besluiten;
- bepaalt dat de rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten geheel in stand blijven;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eisers tot een bedrag van € 1.002,-.

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:8203

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Uitspraak: "Chavez Vilchez" (artikel 20 VWEU beroep) met een volwassene kan alleen als scheiding op geen enkele wijze kan vanwege uitzonderlijke afhankelijkheidrelatie


Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 10-07-2018
Datum publicatie 13-07-2018
Zaaknummer AWB 18/516 en AWB 18/517
Inhoudsindicatie
Eiser stelt dat hij op grond van artikel 20 VWEU Unie rechtmatig verblijf heeft als partner van een burger van de Unie. Uit het arrest van het Hof van Justitie van 8 mei 2018, K.A., volgt dat eiser op zichzelf terecht aanvoert dat een derdelander niet uitsluitend een verblijfsaanspraak aan artikel 20 VWEU kan ontlenen indien hij verblijf beoogt bij zijn minderjarig kind dat Unieburger is, maar dat ook een afgeleid verblijfsrecht kan ontstaan op grond van artikel 20 VWEU als een derdelander verblijf beoogt bij een meerderjarig familielid dat burger van de Unie is. Verweerder heeft zich in het bestreden besluit dan ook ten onrechte op het standpunt dat eiser geen afgeleid verblijfsrecht aan artikel 20 VWEU kan ontlenen omdat hij geen vader is van een minderjarig kind dat Unieburger is.
De rechtbank passeert het motiveringsgebrek met toepassing van artikel 6:22 Awb omdat niet is gebleken van een uitzonderlijke situatie, zoals bedoeld in het arrest K.A., waarin sprake is van een zodanige afhankelijkheidsrelatie dat eiser en zijn partner op geen enkele wijze van elkaar gescheiden kunnen worden.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Haarlem
Bestuursrecht
zaaknummers: AWB 18/516 (beroep)
AWB 18/517 (voorlopige voorziening)
uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken en de voorzieningenrechter van 10 juli 2018 in de zaak tussen

[eiser] ,

geboren op [geboortedatum] , van Surinaamse nationaliteit,
eiser, verzoeker,
hierna te noemen eiser,
(gemachtigde: mr. J. van Bennekom, advocaat te Amsterdam),
en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

verweerder,
(gemachtigde: mr. C. Georgescu).

Procesverloop

Bij besluit van 8 september 2017 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiser tot afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, Vreemdelingenwet 2000 waaruit rechtmatig verblijf als familielid van een burger van de Unie blijkt, afgewezen.
Bij besluit van 16 januari 2018 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.
Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Eiser heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hij verzoekt verweerder te verbieden hem uit te zetten voordat de rechtbank op het beroep heeft beslist.
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 juni 2018. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Ook is verschenen [referent] (hierna: referente). Verweerder is, met voorafgaand bericht van afwezigheid, niet ter zitting verschenen.

Overwegingen

1. Eiser beoogt verblijf bij referente in Nederland. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit. Eiser heeft de Surinaamse nationaliteit. Hij stelt dat hij op grond van artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) wegens zijn relatie met referente rechtmatig verblijf heeft als partner van een burger van de Unie.
2. De rechtbank stelt allereerst vast dat niet in geschil is dat eiser niet voldoet aan de vereisten voor rechtmatig verblijf op grond van artikel 8.13, eerste lid, in samenhang met artikel 8.7, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb), zoals bedoeld in de Richtlijn 2004/38/EG (PB L 158; de Verblijfsrichtlijn). Ook staat vast dat eiser geen verblijf beoogt op grond van Richtlijn 2003/86/EG (PB 2003 L 251; de Gezinsherenigingsrichtlijn). Het gaat eiser uitsluitend om aanspraak op verblijf op grond van artikel 20 VWEU.
3. Eiser voert aan dat het weigeren van verblijf aan hem tot gevolg heeft dat referente, die burger van de Unie is, zich genoodzaakt voelt om met hem het grondgebied van de Unie te verlaten. Daarmee wordt haar het effectief genot ontzegd van de voornaamste aan de status van Unieburger ontleende rechten. Eiser beroept zich op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) van 8 maart 2011, Ruiz Zambrano (ECLI:EU:C:2011:124; hierna: het arrest Zambrano), van 15 november 2011, Murat Dereci (ECLI:EU:C:2011:734; hierna: het arrest Dereci) en van 10 mei 2017, H.C. Chavez-Vilchez (ECLI:EUC:2017:354; hierna: het arrest Chavez-Vilchez). Volgens eiser beperkt verweerder de reikwijdte van artikel 20 VWEU ten onrechte tot minderjarige kinderen.
3.1 Verweerder stelt zich op het standpunt dat de door eiser genoemde jurisprudentie niet van toepassing is op zijn situatie. Uit de arresten Zambrano en Dereci kan worden afgeleid dat een derdelander een afgeleid verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU krijgt, indien de aanvrager een minderjarig kind heeft dat in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, dit kind ten laste komt van de aanvrager en dit kind bij het onthouden van verblijfsrecht aan de aanvrager, hem moet volgen en het grondgebied van de Unie moet verlaten. Omdat eiser geen minderjarig kind heeft met de Nederlandse nationaliteit, zijn de arresten Zambrano, Dereci en Chavez-Vilchez volgens verweerder in deze zaak niet van toepassing.
3.2 Uit de arresten Zambrano, Dereci en Chavez-Vilchez volgt dat artikel 20 VWEU zich verzet tegen de weigering van verblijf aan familieleden van een burger van de Unie, die tot gevolg heeft dat de burger van de Unie het effectieve genot van de voornaamste aan zijn status ontleende rechten wordt ontzegd. In dit verband heeft het Hof overwogen dat er zeer bijzondere situaties bestaan waarin aan een onderdaan die familielid is van een burger van de Unie een verblijfsrecht moet worden toegekend, ook al is het secundaire recht inzake het verblijfsrecht van onderdanen van derde landen niet van toepassing en heeft deze burger zijn recht van vrij verkeer niet uitgeoefend. Als gevolg van de weigering om een verblijfsrecht te verlenen, zou anders aan het Unieburgerschap de nuttige werking worden ontnomen en hem het effectieve genot van de essentie van de aan die status ontleende rechten worden ontzegd, indien deze burger feitelijk genoopt is het grondgebied van de gehele Unie te verlaten .
3.3
In het arrest van 8 mei 2018, K.A. (ECLI:EU:C:2018:308; hierna: het arrest K.A.) heeft het Hof het volgende overwogen.
“52. De weigering om aan een derdelander een verblijfsrecht toe te kennen kan (…) alleen afbreuk doen aan het nuttige effect van het burgerschap van de Unie indien er tussen die derdelander en de Unieburger, die een lid is van zijn familie, een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat deze ertoe zou leiden dat laatstgenoemde gedwongen is de betrokken derdelander te vergezellen en het grondgebied van de Unie als geheel te verlaten (zie in die zin de arresten (…) Dereci (…) en (…) Chavez-Vilchez (…) en het arrest van 6 december 2012, O., S. en L., ECLI:EU:C:2012:776; [hierna het arrest O., S. en L.]).
(…)
65. (…) om te beginnen [moet] worden onderstreept dat volwassenen - anders dan minderjarigen, a fortiori wanneer dat kinderen van jonge leeftijd zijn, zoals de Unieburgers in de zaak die heeft geleid tot het arrest (…) Zambrano (…) - in beginsel in staat zijn om onafhankelijk van hun familieleden een leven te leiden. Het is dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen voorstelbaar dat wordt erkend dat er tussen twee volwassenen die behoren tot een en dezelfde familie, een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat deze een afgeleid verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU doet ontstaan, namelijk in gevallen waarin de betrokkene, gelet op alle relevante omstandigheden, op geen enkele wijze kan worden gescheiden van het familielid van wie hij afhankelijk is.”
3.4 Uit het arrest K.A. volgt dat eiser op zichzelf terecht aanvoert dat een derdelander niet uitsluitend een verblijfsaanspraak aan artikel 20 VWEU kan ontlenen indien hij verblijf beoogt bij zijn minderjarig kind dat Unieburger is, maar dat ook een afgeleid verblijfsrecht kan ontstaan op grond van artikel 20 VWEU als een derdelander verblijf beoogt bij een meerderjarig familielid dat burger van de Unie is. Dit heeft verweerder ook met zoveel woorden erkend in zijn verweerschrift, waarin hij stelt dat het niet ondenkbaar is dat ook volwassen Unieburgers onder de werking van de jurisprudentielijn uit de arresten Zambrano, Dereci, Chavez-Vilchez en O.S. en L. zouden kunnen vallen.
Verweerder heeft zich in het bestreden besluit dan ook ten onrechte op het standpunt gesteld dat artikel 20 VWEU alleen van toepassing is op een situatie waarin een derdelander ouder verblijft beoogt bij een minderjarige kind dat burger van de Unie is, en dat eiser daarom geen afgeleid verblijfsrecht aan artikel 20 VWEU kan ontlenen omdat hij geen vader is van een minderjarig kind dat Unieburger is. De rechtbank komt daarom tot het oordeel dat het bestreden besluit niet deugdelijk is gemotiveerd.
3.5
Met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ziet de rechtbank aanleiding het hiervoor geconstateerde motiveringsgebrek te passeren omdat aannemelijk is dat eiser door dit gebrek niet is benadeeld. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.
In het arrest K.A. (punt 65) heeft het Hof gespecificeerd dat een situatie waarin tussen twee volwassenen familieleden een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat deze een afgeleid verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU doet ontstaan slechts in uitzonderlijke gevallen voorstelbaar is. Dit is het geval indien de betrokkene op geen enkele wijze kan worden gescheiden van het familielid van wie hij afhankelijk is.
Verweerder heeft zich in het verweerschrift op het standpunt gesteld dat niet is gebleken van een feitelijke afhankelijkheid van eiser, waardoor referente als volwassen burger van de Unie zich in dezelfde positie bevindt als een minderjarig kind dat zich niet staande kan houden in de lidstaat van zijn nationaliteit zonder de verzorging van een derdelander.
In het bestreden besluit heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat eiser niet heeft aangetoond dat hij een duurzame relatie onderhoudt met referente. Eiser heeft dat standpunt in bezwaar en in beroep niet gemotiveerd weersproken, en evenmin aanvullend bewijs ingebracht ter onderbouwing van zijn stelling dat hij een duurzame relatie heeft met referente. Daaruit volgt dat al zeker niet is gebleken van een uitzonderlijke situatie, zoals bedoeld in het arrest K.A., waarin sprake is van een zodanige afhankelijkheidsrelatie dat eiser en referente op geen enkele wijze van elkaar gescheiden kunnen worden. Uit de stelling van eiser ter zitting dat hij een affectieve relatie heeft met referente, en dat referente in Nederland werk heeft en een opleiding volgt, blijkt in elk geval niet van een dergelijke bijzondere afhankelijkheidsrelatie. Verweerder heeft zich daarom terecht op het standpunt gesteld dat niet is gebleken dat referente zodanig afhankelijk is van eiser, dat zij zich in Nederland zonder zijn aanwezigheid niet staande kan houden en dus op geen enkele wijze van hem kan worden gescheiden. Eiser kan daarom geen afgeleid verblijfsrecht aan artikel 20 VWEU ontlenen.
Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen, zoals eiser heeft verzocht, nu de door eiser opgeworpen rechtsvraag kan worden beantwoord aan de hand van de al bestaande jurisprudentie van het Hof.
De beroepsgrond slaagt niet.
4. Eiser voert verder aan dat het bestreden besluit in strijd is met de artikelen 7, 14, 15 en 21 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest) en artikel 8 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
4.1 Zoals in het voorgaande is overwogen, kan eiser geen afgeleid verblijfsrecht ontlenen aan artikel 20 VWEU. Daarmee valt zijn situatie niet binnen de materiële werkingssfeer van het Handvest. Daarom is bij de beoordeling van het bestreden besluit geen plaats voor toetsing aan de artikelen 7, 14, 15 en 21 van het Handvest (zie het arrest Dereci, punten 71 en 72). Daarnaast kan het beroep van eiser op artikel 8 EVRM er niet toe leiden dat hem een verblijfsrecht toekomt op grond van artikel 20 VWEU. Verweerder heeft zich daarom terecht op het standpunt gesteld dat eiser, indien hij zijn aanspraak op verblijf met het oog op artikel 8 EVRM beoordeeld wenst te zien, hij een daartoe strekkende aanvraag kan indienen (zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BV3581).
De beroepsgrond slaagt niet.
5. Het beroep is ongegrond.
6. Gelet op het onder 3.4 geconstateerde gebrek, zal de rechtbank verweerder veroordelen in de kosten die eiser heeft gemaakt. De kosten zijn op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht € 1.002,- (1 punt voor het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, wegingsfactor 1). Verder zal de rechtbank verweerder opdragen het door eiser betaalde griffierecht te vergoeden.
Verzoek om een voorlopige voorziening
7. Indien tegen een besluit beroep bij de rechtbank is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is in de hoofdzaak, ingevolge artikel 8:81, eerste lid, Awb op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
8. Nu in de hoofdzaak wordt beslist, is aan het verzoek het belang komen te ontvallen, zodat dit reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking komt. De voorzieningenrechter zal het verzoek om een voorlopige voorziening afwijzen.
9. Gelet op het onder 3.4 geconstateerde gebrek, zal de voorzieningenrechter verweerder veroordelen in de kosten die eiser heeft gemaakt. De kosten zijn op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht € 501,- (1 punt voor het verzoekschrift, wegingsfactor 1). Verder zal de voorzieningenrechter verweerder opdragen het door eiser betaalde griffierecht te vergoeden.

Beslissing


De rechtbank:
- verklaart het beroep ongegrond;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten en draagt verweerder op € 1.002,- te betalen;
- draagt verweerder op € 170,- te betalen aan eiser als vergoeding voor het betaalde griffierecht.
De voorzieningenrechter:
- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten en draagt verweerder op € 501,- te betalen;
- draagt verweerder op € 170,- te betalen aan eiser als vergoeding voor het betaalde griffierecht.
Deze uitspraak is gedaan door mr. J. van der Kluit, rechter, tevens voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. C.H. Gall, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 10 juli 2018.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

De zaak van de uitgezette Oekrainse kinderen (inclusief uitspraak)

Deze week was er de zaak van het gezin uit de Oekraine in het nieuws die werden uitgezet naar het land van hun nationaliteit. De ouders hadden tijdens hun jarenlange illegale verbliif (wat geen rechten oplevert, een aantal kinderen op de wereld gezet. Die hadden altijd in Nederland gewoond maar blijkbaar kwam het gezin niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning op basis van het kinderpardon/gewortelde kinderen.

In de media wordt veel aandacht aan de zaak besteed zoals hier in het NRC:
"De familie Zelenkin/Andropov is niet het enige gezin dat dit overkomt. In de eerste helft van dit jaar zijn 80 minderjarigen in bewaring gesteld, uit zo’n 40 gezinnen, volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar waren het 130 kinderen uit 70 gezinnen; 40 gezinnen met 80 kinderen werden in 2017 uitgezet.
Voor de buren op het park en klasgenootjes kwam de uitzetting van de familie als een verrassing, voor Olga en Victor zelf niet. Het gezin werd in april 2013 geregistreerd als vreemdelingen – nadat de vader zich met een vals Pools rijbewijs had gelegitimeerd. Ze verbleven naar eigen zeggen al sinds 2001 in Nederland. De drie kinderen werden er geboren.
Uit de zogeheten maatregel van bewaring, afgegeven door de politie Midden-Nederland op 28 juni van dit jaar, blijkt een lange reeks procedures van de familie sinds de aanhouding van vader Victor. Tien keer vroegen de ouders een verblijfsvergunning aan. Even vaak werd het verzoek afgewezen. Volgens de politie voldeed het gezin niet altijd aan de meldplicht. „Kennelijk is de motivatie om terug te keren zeer gering”, schrijft ze. „En vertrek uit eigener beweging wordt dan ook niet verwacht omdat de vreemdeling voor langere tijd in Nederland verblijft en daarin min of meer geworteld is geraakt.”
Lees de rest van het artikel hier: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/09/dat-kan-toch-niet-zo-met-kinderen-omgaan-a1609466?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Recht+%26+Onrecht&utm_content=&utm_term=20180712

Mensen vragen zich soms hardop af of je harteloos bent of afgestompt als je zegt dat illegaal verblijf geen recht op verblijf oplevert en het feit dat je ergens geboren bent alleen in landen met een ius soli beginsel het kind rechten geeft. Wij in Nederland en veel andere landen laten de nationaliteit afhangen van de nationaliteit van je ouders. En we zwijgen als de Turkse buurvrouw haar kinderen meeneemt naar Turkije omdat ze wil remigreren of wanneer een Nederlander opeens met zijn gezin ergens in de Derde Wereld als zendeling aan de slag wil gaan. Er ziijn heel veel mensen die in Nederland zouden willen wonen maar er niet voor in aanmerking komen omdat de inwoners van Nederland middels de stembus hebben besloten dat ze een bepaald immigratiebeleid willen. Maar zelfs al zouden we alle kinderen willen opvangen die op de wereld onze hulp willen dan is dat praktisch onmogelijk. De oplossing zal dan moeten worden gezocht in het ondersteunen van zo'n kind in het land van zijn of haar nationaliteit.

Natuurlijk is het naar voor kinderen dat doordat pa en moe een inreisverbod over zich heen hebben 0afgeroepen zij niet meer makkelijk tijdens de zomervakantie met een visum kunnen komen logeren bij vriendjes. Wat mij betreft zou dat soepeler moeten kunnen. Maar als de Nederlandse vriendenkring blijft steunen kunnen de kinderen wel over een paar jaar in Nederland komen studeren.

Frank King, rechtskundig advieur (hij is geen advocaat) had vlak voor vertrek nog een Chavez Vilchez procedure gestart die kansloos was en waar 8 EVRM, Kinderrechtenverdrag en 64Vw niet n konden worden meebeoordeeld omdat het nu net om een verblijfsvergunnng ging maar om het toetsen van een EU status (Kind met EU nationalteit waardoor ouders mogen blijven, hier niet van toepassing). Ik vermoed echter dat in de vorige 10 procedures artikel 8 EVRM wel aan de orde is gekomen.

Zie hier de utspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:8076

Wat nu in dit soort gevallen. Stel ouders blijven jarenlang hopeloze procedures starten, zijn wellicht geen voorbeeld van goede burgers (deze ouders werkten allebei illegaal) en na vele jaren moeten hun kinderen mee terug naar een land waar ze nooit hebben gewoond. Als je dan voor de kinderen over je hart zou strijken mogen pa en moe opeens ook blijven. Wat weerhoudt mensen er dan van om kinderen voor dat doel alvast te krijgen? Nee ik ben niet cynisch ik heb mensen kinderen zien krijgen in de hoop dat het een dochter was zodat ze verblijf konden vragen uit vrees voor vrouwenbesnijdens. Hoe kan je een kind beschermen? Ik heb wel eens gehoord: ouders uit de ouderlijke macht zetten want dan hoeft het kind niet mee terug. Maar wat nu als er een legaal in Nederland verblijvend gezin bereid zou zijn om als pleegouders voor het kind financieel en emotioneel zorg te dragen waardoor een kind wel school kan afmaken terwijl de ouders worden uitgezet mits het kind en de ouders dat willen? Als de pleegouder dat zelf betaalt wat wordt Nederland er dan slechter van en dan heeft het kind in ieder geval een schooldiploma.

Aan de andere kant zijn deze ouders niet arm zo te zien (Ze hebben een Mercedes en oma kan op visite komen uit de Oekraine) en de Oekraine is geen Somalie of Afghanistan. Met missschien een beetje hulp van Nederlandse vrienden moet het toch lukken om een bestaan weer op te bouwen in het land van herkomst.

(Ik ken deze zaak niet persoonlijk en heb bij alles af moeten gaan op de kranten en de uitspraak)


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

02 juli 2018

Dus het inburgeringsbeleid gaat op de schop. Wat vindt u er van?

 Mijn vader ging in de avond naar de Avondschool om leraar te worden. Een advocaat stagiaire moet haar opleiding naast een baan doen. Nieuwkomers 2 x 1,5 uur les aanbieden per week in de Bijstand zoals je dat van sommigen hoorde is voor de statushouder tijdverspilling en voor de maatschappij geldverspilling. Misschien kan iemand die geen Nederlands of Engels spreekt niet gelijk (weer) als dokter aan de slag maar kan die wel thuisraken in een Westers ziekenhuis door er de maaltijden rond te brengen of schoon te maken (Een vriend van mij maakt al 25 jaar het LUMC schoon).

Ik hoop niet dat de Gemeenten gemakshalve weer 1 inburgeringsclub aanwijzen zoals bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk. Mensen hebben geinvesteerd in het opzetten van een taalschool en daar betaalde krachten voor aangenomen en ruimtes . Vroeger wilden de ambtenaren alleen maar zaken doen met het ROC.


Inburgering op de schop: nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk, leenstelsel afgeschaft


Het inburgeringsbeleid gaat drastisch op de schop. Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel inburgeringsplan maken. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over zijn plannen voor een nieuw inburgeringsstelsel.
In de plannen van de minister wordt de werkwijze rond inburgeringscurssen anders dan nu. Gemeenten gaan de lessen inkopen. Daarvoor gebruiken zij het geld dat nu nog als lening aan de inburgeraars zelf wordt uitgekeerd. Nieuwkomers krijgen vervolgens, als onderdeel van hun persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP), van de gemeente een aanbod voor een inburgeringstraject. Zo worden misstanden en fraude bij aanbieders zoveel mogelijk voorkomen. Het blijft de verantwoordelijkheid van nieuwkomers om binnen de termijn van drie jaar te voldoen aan de inburgeringsplicht en dus examen te doen.
Koolmees wil dat statushouders vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering. Gemeenten gaan hen daarbij activeren en begeleiden. Dat betekent dat gemeenten in de eerste periode voor statushouders zaken als huur en kosten voor verzekeringen vanuit de bijstand gaan betalen. De duur van deze ondersteuning verschilt per individu en wordt vastgelegd in het PIP. Tegenover deze extra begeleiding staat dat inburgeraars die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel te maken krijgen met sancties, zoals een boete.
In het nieuwe inburgeringsstelsel worden hogere taaleisen gesteld aan inburgeraars. Momenteel is het vereiste niveau A2. Dat wordt B1 omdat dit de kans op een baan vergroot. Niet alle nieuwkomers zullen dit niveau kunnen halen. In het PIP wordt daarom een leerniveau en leerroute vastgelegd. Ook voor nieuwkomers die een minder hoog taalniveau halen, is alles erop gericht dat ze zo snel mogelijk zelfredzaam worden. Werk is daarbij het sleutelwoord.
De bedoeling is dat het nieuwe inburgeringsstelsel in 2020 van start gaat. De minister ontwikkelde de afgelopen maanden zijn plannen voor het nieuwe inburgeringsstelsel in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. Zo werd er gesproken met zo’n 100 experts van gemeenten, Vluchtelingenwerk Nederland, wetenschappers, werkgevers en andere ministeries.
Uit evaluaties en onderzoeken is gebleken dat het huidige stelsel van inburgering te ingewikkeld en niet effectief is. Koolmees wil in het nieuwe stelsel veel aandacht voor monitoring en evaluatie. Zo kunnen waar nodig snel aanpassingen gedaan worden.
 http://www.nieuwsszw.nl/inburgering-op-de-schop-nieuwkomers-zo-snel-mogelijk-aan-het-werk-leenstelsel-afgeschaft/Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Conferentie: Safeguarding children’s rights in immigration law


.On Friday 23 November 2018 the Institute of Immigration Law and the Department of Child Law (both Leiden University) will organize an international conference on ‘Safeguarding children’s rights in immigration law’ at Leiden Law School.
Safeguarding children’s rights in immigration law
23 November 2018 – Leiden University

 Vreemdelingen
On Friday 23 November 2018 the Institute of Immigration Law and the Department of Child Law (both Leiden University) will organize an international conference on ‘Safeguarding children’s rights in immigration law’ at Leiden Law School.


Millions of children are on the move worldwide. Children are fleeing conflicts and wars and move with or without their parents to attain a better future. Throughout the migration process, children find themselves in a vulnerable position. The entry into force of the UN Convention on the Rights of the Child has accelerated the proliferation of children’s rights worldwide. Also within immigration law, the idea that children deserve specific protection has become commonplace. However, in times of the securitization of migration control, the danger exists that the best interests of the child are not a primary consideration for governments and policy makers at international and domestic levels. To address the challenge of safeguarding children’s rights in immigration law, we convene this conference.
Confirmed speakers in the plenary sessions are Dr. Bina D’Costa (Australian National University, ANU College of Asia and the Pacific), Dr. Jason Pobjoy (Blackstone Chambers; Refugee Studies Centre, University of Oxford), Prof. Peter Rodrigues (Leiden University), Mr. Tomáš Boček (Special Representative on Migration and Refugees, Council of Europe) and Mr. George Moschos (Deputy Ombudsman Children’s Rights in Greece).
In the afternoon, various aspects of immigration law and the protection of children’s rights therein will be discussed in parallel workshops.
The Organising Committee of this conference consists of:
Prof. Dr. P.R. Rodrigues, Professor of immigration law and chair of the Institute of Immigration Law
Prof. Dr. T. Liefaard, Professor of Children’s Rights
Prof. Dr. J.J. Sloth-Nielsen, Professor of Children's rights in the developing world
Dr. M.A.K. Klaassen, Assistant Professor
Dr. S.E. Rap, Assistant Professor


Programme
Chair: Prof. Ton Liefaard (Department of Child Law, Leiden University)
9.30       Welcome and opening (Prof. Joanne van der Leun, Dean of Leiden Law School)
9.45       Tomáš Boček (Special Representative on Migration and Refugees, Council of Europe)
10.15     Dr. Bina D’Costa (Australian National University, ANU College of Asia and the Pacific)
11.00     Coffee break
11.30     Prof. Peter Rodrigues (Institute of Immigration Law, Leiden University)
12.15     Dr. Jason Pobjoy (Blackstone Chambers; Refugee Studies Centre, University of Oxford)
13.00     Lunch
14.00     Workshops Round 1
15.00     Break
15.30     Workshops Round 2
16.30     Minibreak
16.45     Reflections by Mr. George Moschos (Deputy Ombudsman Children’s Rights in Greece)
17.15     Closing
17.30     Drinks
 http://www.leidenlawconference.nl/thuis/55-safeguarding-children-s-rights-in-immigration-law

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURES: banen op het gebied van het vreemdelingenrecht, inburgering en vertrek

Toezichthouder - consulent vertrek - Ter Apel 

Waarschijnlijk bij de Dienst Terugkeer en Vertrek vermoed ik
 https://vacatures.trovit.nl/listing/toezichthouder-consulent-vertrek-ter-apel.1JtWPu1i8b

 Hoormedewerker in Budel

Klinkt als bij de IND op een AC
https://vacatures.trovit.nl/listing/medewerker-aanmeldbalie-i-36u-i-overheid.41L1gzZ1WpBKorting op je studieboeken

Klantmanager Statushouders


 https://vacatures.trovit.nl/listing/klantmanager-statushouders-regio-veluwe-32u.F1OD1xF10vs
Teamleider Vluchtelingenwerk

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/regio/Oost-Nederland/2018%20Teamleider%20projectco%C3%B6rdinator%20T4Y.pdf

NT2 docent

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/regio/Oost-Nederland/2017%20NT2%20docenten%2009%20_1.pdf

 Juridisch Administratief Medewerker op advocatenkantoor
https://www.jobbird.com/nl/vacature/13139059/lands-advocaten-juridisch-administratief-medewerker-amsterdam-zuidoost/?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate

Junior juridisch medewerker team 2 bestuursrecht bij de rechtbank
https://www.werkenbijderechtspraak.nl/vacature/junior-juridisch-medewerker-team-2-bestuursrecht-344634/


EVEN EEN REACTIE VAN EEN RECRUITER

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6419526017135841280?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A%28activity%3A6419526017135841280%2C6419603240442224640%29

 

Goed artikel en mooie website Wytzia! Mochten er werkzoekenden zijn regio Groningen/Drenthe, dan mogen zij contact opnemen met mij. Ik heb verschillende vacatures bij Ministerie van Veiligheid & Justitie, waar onder: woonbegeleider, AMV medewerker, hoormedewerker en regievoerder.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Admnistratief medewerker bij de IND in Zwolle


Administratief medewerker - Zwolle - 36 uur

Zwolle, Overijssel

Uitzendbureau.nl 3 dagen geleden

Beschrijving

Voor een opdrachtgever binnen de Rijksoverheid in Zwolle zijn wij op zoek naar een administratief medewerker.

Op deze afdeling is het aan jou de taak om vreemdelingen-/verblijfsdocumenten te bestellen naar aanleiding van een aanvraag. Deze documenten geven toestemming voor de vreemdeling om Nederland in te komen.

Er wordt gewerkt met het programma Indigo. In dit systeem worden alle document-aanvragen behandeld.

Ben jij snel met geautomatiseerde systemen en werk jij graag in teamverband? Dan zijn wij op zoek naar jou! Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een tijdelijke functie tot het einde van dit jaar.
Deze functie wordt ingeschaal in BBRA schaal 6.0. Dit is een bruto-uurloon van € 12,82.

Over de werkgever

Deze opdrachtgever is de toelatingsorganisatie van Nederland.

Vereisten

- Je bent in het bezit van een MBO diploma
- Je hebt werkervaring als administratief medewerker
 - Je hebt ervaring met geautomatiseerde systemen en kan deze snel eigen maken, ervaring met Indigo is een pre
 - Je werkt nauwkeurig
 - Je bent een echte teamplayer
 - Je bent flexibel en stressbestendig
 - Je bent per direct beschikbaar van maandag t/m vrijdag Het betreft een tijdelijke functie tot het einde van dit jaar.


https://vacatures.trovit.nl/listing/administratief-medewerker-zwolle-36-uur.1e1t71Ey1A1f1M


Korting op je studieboeken

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

28 juni 2018

Als u geen zin hebt om te checken of ik al iets nieuws op het blog heb gezet

Als u geen zin hebt om te checken of ik al iets nieuws op het blog heb gezet, kunt u u aanmelden voor de nieuwsbrief. LET OP: Als u niet vervolgens bevestigt dat u dat abonnement wilt (|Die mail komt van Feedburner of Google en kan wel eens in uw spambox landen) dan krijgt u geen nieuwsbrief.

Dus T., J. en de anderen waar ik het zie fout gaan, probeer het nog eens of mail mij even.Enter your email address:


Delivered by FeedBurnerInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Work in Holland: Special permit for alumni of higher education (Webinar)

Are you a non-EU international and almost graduating or ending your research in the Netherlands? Join this special webinar about rules and regulations after obtaining your degree or finishing scientific research. The Dutch government has made a special residence permit for highly educated persons aimed at – not only attracting but also – retaining them in the Netherlands. Why? Because we have a leading global knowledge economy and we need international talent to maintain this position. This residence permit is called The Orientation Year, also known as the Search year or in Dutch “Zoekjaar”.

In this 45 minutes interactive webinar, Sander van der Eijk (Manager Customer Communication at the Dutch Immigration and Naturalisation Service – IND) and Floor van Donselaar (Policy Officer student mobility at Nuffic) will explain all you need to know about this Orientation Year permit.
You will also meet Vanessa Dos Santos, a graduated international student and now one of the Holland Alumni Career Ambassadors. Vanessa will share her experiences and tips and tricks on staying after your studies and how to find a job.

What will be in covered in this webinar:

 • What is an Orientation Year?
 • Who can apply?
 • How do I apply (including a demo on how to submit the applicaton)?
 • Tips and tricks on how to start your Career in Holland
 • How to stay in touch, connect and join the Holland Alumni Networkhttps://channel.royalcast.com/studyinholland/#!/studyinholland/20180710_1


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Artikel over de bestuurlijke boete (bijvoorbeeld omdat je niet op tijd bent ingeburgerd)Grofweg drie jaar na het uitbrengen van het ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (de "Afdeling") van 13 juli 2015 was die eindelijk daar: de reactie van het kabinet. Om het geheugen even op te frissen: in dit advies vroeg de Afdeling - kort gezegd - aandacht voor de rechtsbescherming van burgers bij bestuurlijke boetes. De Afdeling constateerde namelijk dat steeds vaker voor de bestuurlijke boete wordt gekozen boven strafrechtelijke handhaving, met name ook voor zware en complexe overtredingen. Ook merkte de Afdeling op dat steeds hogere boetes worden opgelegd voor relatief lichte overtredingen. De Afdeling adviseerde om nog eens goed te kijken waarom wordt gekozen voor het (punitieve) bestuursrecht dan wel strafrecht en de daarbij behorende verschillen in de rechtsbescherming. Op 14 mei 2018 is het kabinetstandpunt verwoord in een nader rapport over het bestuurlijke boetestelsel. Het uitgebreide doch lezenswaardige kabinetstandpunt laat zich niet goed kort beschrijven zonder ongenuanceerd te zijn. Wij zullen daarom een aantal punten uitlichten die in onze optiek voor de praktijk belangwekkend zijn.
Een belangrijke constatering van het kabinet is dat zowel het strafrecht als het punitieve bestuursrecht onmisbaar zijn voor de effectieve handhaving van grote delen van het recht. Anders gezegd: we hoeven niet bang te zijn dat de bestuurlijke boete als instrument komt te vervallen. Verder meent het kabinet dat het handhavingsstelsel over het algemeen adequaat functioneert en stelt zij vast dat de rechtsbescherming in het bestuursrecht voldoet aan de minimale eisen die voortvloeien uit het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM). In die zin ziet het kabinet vanuit mensenrechtelijk perspectief dan ook geen aanleiding om de Afdeling volledig te volgen.
Toch schuift het kabinet het rapport van de Afdeling niet geheel terzijde, want met de Afdeling constateert het kabinet boetehoogtes die onverklaarbaar verschillen. Dit ziet op:
 • de hoogte en evenredigheid van bestuurlijke boetes;
 • de onderlinge verhouding van boetehoogtes tussen strafrecht en bestuursrecht; en
 • verschillen in boetehoogtes binnen het bestuursrecht

 Lees de rest van dit artikel, geschreven door Berebd Haagen en Tara Veenendaal, op de website van NautaDutilh: https://www.nautadutilh.com/nl/information-centre/nieuws/2018/6/lang-verwacht-stil-gezwegen-nooit-gedacht-toch-gekregen-kabinetstandpunt-bestuurlijke-boetestelsel/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Conference tomorrow in Leiden: The right to respect for private life and the regularisation of irregular migrants

(For English scroll down) Aanstaande vrijdag organiseert het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit te Leiden, in samenwerking met de SVMA, de conferentie: "Gekommen um zu bleiben: The right to respect for private life and the regularisation of irregular migrants". De Engelstalige conferentie zal in Leiden worden gehouden in een van de universiteitsgebouwen met een keur van internationale experts. De thema’s vanuit Nederlands perspectief worden onder andere belicht door Eva Hilbrink, Martijn Stronks en Agnes Stijn. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en zal afgesloten worden met een afternoon (high) tea omstreeks 15.30 uur.

We verwachten een zonnige en inspirerende dag op een sfeervolle locatie. En na afloop is er voldoende tijd om uit te blazen in de nabijgelegen mooiste tuin<https://www.hortusleiden.nl/> van Nederland en het prachtige Leiden verder te verkennen.

U kunt zich hier http://www.leidenlawconference.nl/thuis/57-gekommen-um-zu-bleiben-the-right-to-respect-for-private-life-and-the-regularisation-of-irregular-migrants inschrijven. (voor svma-leden: vermeld bij “remarks” (onderaan) dat u svma-lid bent, en u ontvangt dan geen rekening)

Meer info:

Irregular migrants who do not enjoy a status of lawful residence in a host state are in a particularly vulnerable position. They are often denied basic social and economic rights and are under the constant threat of being caught by the immigration authorities who seek the termination of their unlawful residence. The Member States of the EU are confronted with a significant number of irregular migrants. In this symposium, the prospect of irregular migrants who have lived in the host state for a long time to obtain lawful residence through regularisation is discussed from the perspective of the human right to respect for private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Even though the European Court of Human Rights consistently emphasises that the competence to decide on the entry and residence of foreign nationals, there have been a number of cases in which the Court has held that the state is obliged to provide for lawful residence. At the same time, some Member States have provisions in domestic immigration law providing for the regularisation of irregular migrants. To what extent is there a positive obligation to provide lawful residence? Under what circumstances could such an obligation exist? Could the EU Returns Directive provide for a legal basis for regularisation of these migrants? The objective of the symposium is to investigate the potential of the right to private life under Article 8 ECHR for the regularisation of irregular migrants.


Confirmed speakers:
 • Ciara Smyth (NUI Galway)
 •       Eva Hilbrink (Stichting Migratierecht Nederland)
 • Kevin Fredy Hinterberger (Universität Wien)
 • Martijn Stronks (VU University Amsterdam)
 • Mark Klaassen and Gerrie Lodder (Leiden University)
 • Agnes van Steijn (European Court of Human Rights)
 • Julien Hardy (Cabinet d’avocats Casabel)
 
 09.30h - 10.00hRegistration
 10.00h - 10.15h Opening
 10.15h - 10.45h Agnes van Steijn (European Court of Human Rights), Litigating the right to respect for private life at the European Court of Human Rights
 10.45h - 11.15h Ciara Smyth (NUI Galway), The use of the best interests of the child in the Article 8 ECHR jurisprudence
 11.15h - 11.45h Mark Klaassen (Leiden University), Rethinking exceptionality: Testing compliance with the right to respect for private and family life
 11.45h -12.15h Kevin Fredy Hinterberger (Universität Wien), A proposal for an EU Regularisation Directive
 12.15h -13.00h Lunch
 13.00h - 13.30h Julien Hardy (Casabel Cabinet d'avocats), Regulatisation of irregular migrants in Belgium
 13.30h - 14.00h Eva Hilbrink (Stichting Migratierecht), The CJEU and the Decline of Immigration Control as a Carte Blanche Legitimate State Interest
 14.00h - 15.00h Case discussion and panel discussion
 15.00h - 15.30h Reflections from the course 'The Immigrant Child'
 15.30h - 16.30h  High tea

 Kamerlingh Onnes Building, Steenschuur 25, Leiden

 Fee for Lawyers: €195,00
Common fee: €75,00
Student fee: €25,00
Participation for members 'Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten' is free of charge

 http://www.leidenlawconference.nl/thuis/57-gekommen-um-zu-bleiben-the-right-to-respect-for-private-life-and-the-regularisation-of-irregular-migrants#registration-pricesInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

24 juni 2018

Uitspraak in bekeringszaak


ECLI:NL:RBDHA:2018:7419

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak19-06-2018
Datum publicatie 21-06-2018
Zaaknummer NL18.9177
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Eiser is een Sri Lankaanse asielzoeker die zijn vierde asielaanvraag heeft onderbouwd met een geluidsopname en transcriptie van een telefoongesprek met een medewerker van de Sri Lankaanse ambassade. De rechtbank volgt verweerder in zijn standpunt dat eiser de authenticiteit van het gesprek niet heeft aangetoond. Verweerder heeft terecht gesteld dat bij het gesprek geen medewerkers van andere overheidsorganisaties of erkende non-gouvernementele organisaties aanwezig waren zodat de geluidsopname niet op een objectief controleerbare en verifieerbare wijze tot stand is gekomen. Hierin verschilt de zaak ook van de uitspraak van deze rechtbank en zittingsplaats, van 16 januari 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:473). Ook verder heeft eiser niet aangetoond dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zijn, of zullen geraken, van zijn illegale uitreis uit Sri Lanka. Verweerder heeft de asielaanvraag terecht niet-ontvankelijk verklaard.

5. De rechtbank overweegt als volgt.
6. Ingevolge artikel 30a, eerste lid, aanhef en onder d, van de Vw 2000 kan verweerder een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd niet‑ontvankelijk verklaren indien de vreemdeling een opvolgende aanvraag heeft ingediend waaraan door de vreemdeling geen nieuwe elementen of bevindingen (nova) ten grondslag zijn gelegd of waarin geen nieuwe elementen of bevindingen aan de orde zijn gekomen die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de aanvraag.
7. Onder verwijzing naar de uitspraak van deze rechtbank en zittingsplaats van
7 april 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:3998), overweegt de rechtbank dat het begrip ‘nieuwe elementen of bevindingen’ geen andere betekenis heeft dan het begrip ‘nieuw gebleken feiten of omstandigheden’. Dit betekent dat de rechtbank voor de uitleg van het begrip ‘nieuwe elementen of bevindingen’ aansluiting zoekt bij de bestaande jurisprudentie over het begrip ‘nieuw gebleken feiten of omstandigheden’.
Gelet hierop moeten onder nieuwe elementen of bevindingen worden begrepen elementen of bevindingen die na het eerdere besluit zijn voorgevallen of die niet vóór dat besluit konden en derhalve behoorden te worden aangevoerd, alsmede bewijsstukken van reeds eerder gestelde feiten of omstandigheden, die niet vóór het nemen van het eerdere besluit konden en derhalve behoorden te worden overgelegd. Is hieraan voldaan, dan doen zich niettemin geen elementen of bevindingen voor die een hernieuwde toetsing rechtvaardigen, indien op voorhand is uitgesloten dat hetgeen alsnog is aangevoerd of overgelegd aan het eerdere besluit kan afdoen.
8. Eiser heeft aangevoerd dat pas na afloop van zijn derde asielprocedure bekend is geworden dat de detentieomstandigheden in Sri Lanka zodanig zijn dat deze strijd opleveren met artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Een illegale uitreis is strafbaar in Sri Lanka. Volgens eiser heeft hij met de overgelegde transcriptie van een gespreksopname en een verwijzing naar de zaken [naam] en [naam] aannemelijk gemaakt dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zijn of zullen geraken van zijn illegale uitreis in 2010.
8.1 Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich deugdelijk gemotiveerd op het standpunt gesteld dat de overgelegde geluidsopname en transcriptie van het telefoongesprek van eiser met een medewerker van de Sri Lankaanse ambassade niet is aan te merken als een nieuw relevant element of bevinding als hiervoor bedoeld.
Het is aan eiser om de authenticiteit van het gesprek aan te tonen. Verweerder heeft terecht gesteld dat bij het gesprek geen medewerkers van andere overheidsorganisaties of erkende non‑gouvernementele organisaties aanwezig waren zodat de geluidsopname niet op een objectief controleerbare en verifieerbare wijze tot stand is gekomen. Hierin verschilt de zaak ook van de uitspraak van deze rechtbank en zittingsplaats, van 16 januari 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:473), betreffende [naam] , waar eiser naar heeft verwezen. Daarin is geoordeeld dat wel een begin van bewijs van de authenticiteit van de geluidsopname was geleverd, onder meer vanwege de aanwezigheid van twee medewerkers van de Internationale Organisatie voor Migratie. De rechtbank ziet daarom geen aanleiding voor de conclusie dat verweerder in het onderhavige geval eiser in zijn bewijslast tegemoet had moeten komen.
8.2 Uit het voorgaande volgt dat eiser met de geluidsopname niet heeft aangetoond dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zijn, of zullen geraken, van zijn illegale uitreis. Ook met de verwijzing naar twee individuele zaken heeft eiser dit nog niet aangetoond. Uit twee individuele zaken kan immers niet de algemene conclusie worden getrokken dat de Sri Lankaanse autoriteiten altijd onderzoek doen naar illegale uitreis bij hun onderdanen. Daarom heeft eiser nog niet aannemelijk gemaakt dat hij bij terugkomst zal worden gedetineerd. Dat pas na afloop van eisers derde asielprocedure bekend zou zijn geworden dat detentie in Sri Lanka een schending van artikel 3 van het EVRM kan opleveren, betekent daarom niet, anders dan eiser heeft betoogd, dat verweerder er aan voorbij heeft moeten gaan dat eiser geen nieuwe elementen en bevindingen aan zijn asielaanvraag ten grondslag heeft gelegd.
9. Eiser heeft verder betoogd dat aan de afwezigheid van nieuwe relevante elementen en bevindingen voorbij moet worden gegaan omdat gebleken is van nieuwe informatie over de houding van de Sri Lankaanse autoriteiten ten opzichte van asielzoekers. Medewerkers van de ambassade zouden vragen stellen over de asielprocedure in Nederland. Ter onderbouwing hiervan heeft hij verwezen naar de zaken [naam] en [naam] , waar gesprekken met de Sri Lankaanse ambassade hebben plaatsgevonden. Ook heeft eiser aangegeven dat verweerder op dit moment gesprekken voert met de Sri Lankaanse autoriteiten op dit punt en dat de Ombudsman de zaak in onderzoek heeft. Gelet hierop is het volgens eiser onzorgvuldig om te blijven beslissen op asielaanvragen van Sri Lankaanse asielzoekers.
9.1 Naar het oordeel van de rechtbank faalt dit betoog. Met de verwijzing naar twee individuele zaken heeft eiser nog niet de algemene werkwijze van de Sri Lankaanse ambassade aannemelijk gemaakt. Verder blijkt uit de bijlage bij de gronden van het beroep dat het onderzoek bij de Ombudsman niet meer omvat dan dat de gemachtigde van eiser is uitgenodigd om haar klachten in een aantal Sri Lankaanse zaken toe te lichten. Evenmin heeft eiser met de enkele stelling dat verweerder gesprekken zou voeren met de Sri Lankaanse autoriteiten een nieuwe algemene werkwijze van de ambassade aannemelijk gemaakt.
Ook in zijn individuele geval heeft eiser niet aangetoond dat de werkwijze van de ambassade dusdanig is dat aan de afwezigheid van relevante elementen en bevindingen voorbij moet worden gegaan om schending van artikel 3 van het EVRM te voorkomen. Immers, zoals overwogen onder 8.1, kan niet van de authenticiteit van het telefoongesprek met de ambassade worden uitgegaan. Daarbij komt dat, zelfs indien naar de inhoud van het gesprek wordt gekeken, hieruit niet blijkt van eenzelfde werkwijze van de ambassade als in de zaken waar eiser naar heeft verwezen.
10. Verder is de rechtbank van oordeel dat verweerder deugdelijk heeft gemotiveerd dat de overgelegde overlijdensakte van de vader van eiser niet is aan te merken als een nieuw relevant element. Niet ten onrechte heeft verweerder gesteld dat de akte nog niet maakt dat de problemen in de eerdere procedures nu wel geloofwaardig moeten worden geacht. Dat uit de inhoud van de akte blijkt dat de vader met geweld om het leven is gebracht maakt dit niet anders.
11. Eiser heeft voor het overige verzocht hetgeen in de zienswijze is aangevoerd als herhaald en ingelast te beschouwen in de gronden van beroep. Nu verweerder hier in het bestreden besluit naar het oordeel van de rechtbank voldoende gemotiveerd op in is gegaan en eiser deze gronden in beroep niet nader heeft onderbouwd, kan de enkele verwijzing niet leiden tot het daarmee door eiser beoogde resultaat.
12. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, heeft verweerder zich terecht en deugdelijk gemotiveerd op het standpunt gesteld dat eiser geen nieuwe relevante elementen of bevindingen naar voren heeft gebracht. Dit betekent dat verweerder bevoegd was om de aanvraag met toepassing van artikel 30a, eerste lid, aanhef en onder d, van de Vw 2000 niet-ontvankelijk te verklaren.
 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:7419


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator