De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

12 januari 2014

Wel zicht op uitzetting naar Sierra Leone volgens rechtbank (uitspraak)


Instantie Rechtbank Limburg
Datum uitspraak 31-12-2013
Datum publicatie 10-01-2014
Zaaknummer AWB-13_30782u
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Bodemzaak


De onderhavige zaak gaat met name over de vraag of er sprake is van zicht op uitzetting naar Sierra Leone. De rechtbank heeft overwogen dat er nog steeds intensief overleg met de Sierraleoonse autoriteiten wordt gevoerd over gedwongen vertrek. De besprekingen over een zogenoemd Memorandum of Understanding (MoU) zijn in een ver gevorderd stadium. Aanvankelijk werd verwacht dat in december 2013 afrondende besprekingen konden plaatsvinden en dat het MoU dan getekend zou worden. Door de Sierraleoonse autoriteiten is die afspraak geannuleerd en een nieuwe datum is nog niet bekend. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat verweerder zich op diplomatiek niveau heeft ingespannen en nog steeds inspant om de Sierraleoonse autoriteiten ertoe te bewegen laissez-passers af te geven ten behoeve van gedwongen vertrek. Bij deze stand van zaken heeft verweerder, naar het oordeel van de rechtbank, voldoende aannemelijk gemaakt dat het zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn naar Sierra Leone vooralsnog niet ontbreekt. Van eiser kan verder worden gevergd dat hij actieve en volledige medewerking verleent aan zijn terugkeer. Hieruit volgt dat van hem verwacht mag worden dat hij ten overstaan van de Sierraleoonse autoriteiten verklaart vrijwillig te willen terugkeren naar Sierra Leone.

(....)


3.Ter beoordeling ligt thans de vraag voor of het voortduren van de bewaring sinds het sluiten van het vooronderzoek in de vorige procedure op 22 oktober 2013, rechtmatig kan worden geacht.
4.Eiser heeft - kort weergegeven - aangevoerd dat verweerder niet voortvarend handelt. Sinds de presentatie van eiser van 28 oktober 2013 zijn er geen uitzettingshandelingen verricht door verweerder. Het enkel voeren van een vertrekgesprek is daartoe onvoldoende volgens eiser. Uit het vertrekgesprek van 29 november 2013 wordt volgens eiser niet duidelijk wat de regievoerder met dit gesprek beoogde te bereiken. Nu er niet voortvarend gehandeld wordt door verweerder en uitzetting op korte termijn ook niet valt te verwachten, meent eiser dat de maatregel van bewaring opgeheven dient te worden.
5.Uit de gedingstukken - met name de door verweerder ingezonden voortgangsrapportage – blijkt dat eiser op 28 oktober 2013 in persoon is gepresenteerd bij de Sierraleoonse autoriteiten. Aan de hand van deze presentatie is de Sierraleoonse nationaliteit van eiser bevestigd. Er is na deze presentatie meerdere malen schriftelijk gerappelleerd en er zijn vertrekgesprekken met eiser gevoerd. Het meest recente vertrekgesprek is gevoerd op 29 november 2013. Eiser heeft in dit gesprek verklaard in beginsel bereid te zijn om terug te keren naar Sierra Leone, maar dat dit niet mogelijk is vanwege de problemen aldaar. Volgens eiser is er sprake van een onveilige situatie in Sierra Leone, waarbij de regering en politie corrupt zijn.
6.De rechtbank overweegt met betrekking tot het bestaan van zicht op uitzetting dat verweerder heeft gesteld dat er nog steeds intensief overleg met de Sierraleoonse autoriteiten wordt gevoerd over gedwongen vertrek. De besprekingen over een zogenoemd Memorandum of Understanding (MoU) zijn in een ver gevorderd stadium. Aanvankelijk werd verwacht dat in december 2013 afrondende besprekingen konden plaatsvinden en dat het MoU dan getekend zou worden. Door de Sierraleoonse autoriteiten is die afspraak geannuleerd en een nieuwe datum is nog niet bekend. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat verweerder zich op diplomatiek niveau heeft ingespannen en nog steeds inspant om de Sierraleoonse autoriteiten ertoe te bewegen laissez-passers af te geven ten behoeve van gedwongen vertrek. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat die inspanning op voorhand niet tot het ermee beoogde resultaat zal leiden. Bij deze stand van zaken heeft verweerder, naar het oordeel van de rechtbank, voldoende aannemelijk gemaakt dat het zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn naar Sierra Leone vooralsnog niet ontbreekt. Dit laat onverlet dat, ook gelet op de lange duur van het overleg tussen de betrokken autoriteiten, op enig moment niet anders dan geconcludeerd kan worden dat een dergelijk uitzicht wel is komen te ontbreken vanwege de voortschrijdende duur van dat overleg zonder concrete resultaten dan wel het ontbreken van voldoende zicht op concrete (vervolg)stappen. Het vorenstaande laat echter onverlet dat verweerder ook heeft gesteld dat indien vreemdelingen tijdens hun presentatie ten overstaan van de diplomatieke vertegenwoordiging te kennen geven vrijwillig te willen terugkeren en de Sierraleoonse nationaliteit door de vertegenwoordiger wordt vastgesteld, dat dan door de Sierraleoonse autoriteiten een (vervangend) reisdocument wordt afgegeven.
7.De rechtbank is naar aanleiding van het vorenstaande dan ook van oordeel dat er vooralsnog nog steeds gezegd moet worden dat zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn bestaat naar Sierra Leone. Van eiser kan verder, zoals volgt uit onder meer de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 juni 2008 (200803407/1), worden gevergd dat hij actieve en volledige medewerking verleent aan zijn terugkeer. Hieruit volgt dat van hem verwacht mag worden dat hij ten overstaan van de Sierraleoonse autoriteiten verklaart vrijwillig te willen terugkeren naar Sierra Leone.
8.Met betrekking tot het standpunt van eiser, onder overlegging van een mailwisseling uit februari 2013 ter zake van een andere vreemdeling, afkomstig van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), dat de Sierraleoonse autoriteiten aan vreemdelingen die vrijwillig willen terugkeren eveneens geen laissez-passers verstrekken, overweegt de rechtbank in het licht van het vorenstaande ten overvloede als volgt. Die mailwisseling ziet op vertrek via het IOM, derhalve anders dan via tussenkomst van de Nederlandse autoriteiten. Verweerder heeft in dit verband verder verwezen naar een door hem aan deze rechtbank, nevenzittingsplaats Rotterdam, gerichte brief van 22 november 2013, waarin is meegedeeld dat in 2012 en 2013 in totaal 22 personen via het IOM vrijwillig zijn teruggekeerd naar Sierra Leone. In voormelde mailwisseling ziet de rechtbank derhalve geen aanleiding verweerders mededeling dat vertrek naar Sierra Leone mogelijk is indien de vreemdeling te kennen geeft vrijwillig te willen terugkeren, in twijfel te trekken. De rechtbank acht hiertoe verder van belang dat de door verweerder verstrekte informatie van recentere datum is dan de mailwisseling, achtergrondinformatie omtrent de door eiser genoemde zaak ontbreekt en er, gelet op de door verweerder genoemde aantallen waarin wel sprake is geweest van vrijwillig vertrek, kennelijk sprake is van een incident. Gesteld noch gebleken is verder dat de door verweerder genoemde gevallen zagen op vreemdelingen die in het bezit waren van documenten.
9.Gegeven de voormelde omstandigheden, waarbij verweerder enerzijds (in belangrijke mate) afhankelijk is van de Sierraleoonse autoriteiten voor wat betreft de voortgang van de gesprekken en anderzijds de opstelling van eiser, kan niet gezegd worden dat verweerder onvoldoende voortvarend handelt door enkel periodiek vertrekgesprekken te voeren met eiser.
10.Gelet op het vorenstaande is het beroep ongegrond en wordt het verzoek om schadevergoeding afgewezen.
11.Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Vindplaats rechtspraak.nl: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2013:12295

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator