Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Beantwoording vragen van het lid Spekman (PvdA) over het beëindigen van het recht op opvang van een gezin uit Azerbeidzjan (opvang aan uitgeprocedeerden)

In antwoord op uw brief van 1 september 2009 deel ik u mede dat ik de

schriftelijke vragen van het lid Spekman (PvdA) van uw Kamer over het

beëindigen van het recht op opvang van een gezin uit Azerbeidzjan, ingezonden

1 september 2009, met nummer 2009Z15430, beantwoord zoals aangegeven in

de bijlage bij deze brief.


Antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie op vragen van het lid

Spekman (PvdA) over het beëindigen van het recht op opvang van een

gezin uit Azerbeidzjan (ingezonden 1 september 2009; nr. 2009Z15430)


Vraag 1


Is het waar dat de opvang in de Vrijheidsbeperkende Locatie Vlagtwedde


in Ter Apel van een Azerbeidzjaanse familie die tevergeefs asiel heeft


gevraagd in Nederland op 31 augustus 2009 is beëindigd?1

Vraag 2


Wat zijn uw beweegredenen om in deze zaak de opvang van de familie,


die bestaat uit twee ouders en drie kinderen, te beëindigen?

Antwoord 1 en 2

Het gezin verblijft thans nog in de vrijheidsbeperkende locatie (VBL). Plaatsing in

een VBL is geen opvang, maar een maatregel die de

bewegingsvrijheid beperkt om toezicht op de vreemdeling uit te kunnen

oefenen. Met de plaatsing wordt een eenduidig signaal naar de

vreemdeling afgegeven gericht op de voorbereiding van het vertrek. De

maatregel is een extra prikkel voor zelfstandig vertrek en daarmee voor het

nakomen van de wettelijke plicht die op de vreemdeling rust om Nederland te

verlaten.

Op 25 augustus 2009 is aan het desbetreffende gezin kenbaar

gemaakt dat de vrijheidsbeperkende maatregel ex artikel 56 Vreemdelingenwet

2000 (Vw2000) op 31 augustus 2009 zou worden beëindigd. De geplande

beëindiging van de maatregel heeft vooralsnog geen doorgang gevonden. Het

besluit tot het beëindigen van de vrijheidsbeperkende maatregel is genomen na

een zorgvuldig uitgevoerd terugkeertraject dat helaas nog niet tot resultaat heeft

geleid.

Vraag 3


Is het waar dat deze familie als gevolg van het beëindigen van de opvang


geen onderdak in Nederland meer heeft? Wat zijn de alternatieven voor


deze mensen om na het beëindigen van de opvang een dak boven hun


hoofd te houden?

Antwoord 3

Het desbetreffende gezin heeft sinds 22 augustus 2008 geen recht

meer op opvangvoorzieningen. Na het beëindigen van de vrijheidsbeperkende

maatregel in de VBL zal de familie worden aangezegd Nederland zelfstandig te

verlaten.

Vraag 4


Hoe verhoudt het op straat zetten van deze familie zich tot het


bestuursakkoord inzake het vreemdelingenbeleid tussen u en de VNG van


25 mei 2007, waarin onder meer is afgesproken dat de situaties waarbij


vreemdelingen op straat worden gezet tot een minimum worden beperkt?


Vraag 5


Welke inspanningen / medewerking van vreemdelingen zonder


rechtmatig verblijf, zoals de betreffende Azerbeidzjaanse familie, worden


verwacht om hun terugkeer naar het land van herkomst te


bewerkstelligen?


Vraag 6


Op welk moment worden deze inspanningen onvoldoende bevonden en


worden de mensen uit de opvang gezet?

Antwoord vragen 4, 5 en 6

In het bestuursakkoord met VNG is afgesproken dat ernaar wordt gestreefd te

voorkomen dat vreemdelingen met rechtmatig verblijf op straat terecht komen.

Voor vreemdelingen, die geen recht – meer – op verblijf hebben, geldt dat zij het

land moeten verlaten. Vreemdelingen worden maximaal 12 weken in een VBL

geplaatst. Gedurende die periode wordt, samen met de DT&V, de terugkeer

voorbereid. Dit betekent dat er geen vreemdelingen op straat terecht hoeven te

komen.

Op vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf rust de wettelijke plicht om

Nederland te verlaten en om alles te doen wat in hun vermogen ligt om aan

deze plicht te kunnen voldoen. Indien zij niet in het bezit zijn van

reisdocumenten kan onder andere worden verwacht dat zij - eventueel via

familieleden in het land van herkomst - contacten leggen met de door hen

bezochte scholen, religieuze instellingen, voormalige werkgevers, stads- en of

regiobesturen etc. om via deze weg de door hen gestelde nationaliteit en

identiteit te bevestigen. Daarnaast kan van deze vreemdelingen worden verwacht

dat zij medewerking verlenen aan het indienen van een aanvraag bij hun

diplomatieke vertegenwoordiging ter verkrijging van een (vervangend)

reisdocument en, indien gewenst door de desbetreffende vertegenwoordiging, ook

hun medewerking verlenen aan een presentatie in persoon. Het succes van

terugkeer is dan ook mede afhankelijk van de meewerking van de vreemdeling en

de autoriteiten van het land van herkomst.

Door plaatsing in de VBL kan langer in een gecontroleerde omgeving

toezicht worden uitgeoefend en intensief worden ingezet op het vertrek van de

vreemdeling. De maximale termijn voor het opleggen van de

vrijheidsbeperkende maatregel ex artikel 56 Vw2000 is in beginsel 12 weken.

Als na ommekomst van deze termijn het vertrek niet gerealiseerd kan worden

en er ook geen gronden aanwezig zijn voor toepassing van

vreemdelingenbewaring, zal de vreemdeling worden aangezegd Nederland

zelfstandig te verlaten.


Vraag 7


Is het reëel dat de betreffende inspanningen van de vreemdelingen


daadwerkelijk kunnen leiden tot vertrek als de Nederlandse overheid


daar zelf ook niet in slaagt? Zo nee, hoe verhoudt zich dat tot het


desondanks op straat zetten van vreemdelingen die verder nergens heen


kunnen?

Antwoord 7

Ja. Het al dan niet slagen van de Nederlandse overheid om het (gedwongen)

vertrek van vreemdelingen te realiseren, is (mede) afhankelijk van de (mate van)

medewerking van de desbetreffende vreemdeling. Zonder de medewerking van

de vreemdeling zal het bijvoorbeeld voor de autoriteiten van het land van

herkomst niet altijd mogelijk zijn goed onderzoek te doen naar de nationaliteit en

identiteit van de vreemdeling.

Vraag 8


Mede het genoemde bestuursakkoord in aanmerking genomen, welke


inspanningen worden in dit verband precies van de Dienst Terugkeer en


Vertrek (DT&V) verwacht om het daadwerkelijk vertrek van


uitgeprocedeerde asielzoekers te realiseren? Hoeveel, en welke, concrete


inspanningen moet de DT&V hebben verricht om te kunnen concluderen


dat maximale inspanningen zijn verricht om daadwerkelijk vertrek uit te


Nederland te realiseren, waaronder de opvang van de betreffende


vreemdelingen kan worden beëindigd?

Antwoord 8

De inspanningen van de DT&V ten behoeve van de uitvoering van het

terugkeerbeleid worden gekenmerkt door een op de vreemdeling gerichte aanpak

waarbij maatwerk centraal staat in het beoordelen van de beste

vertrekmogelijkheid en waarbij de DT&V samen met (keten-)partners, zoals

politie, IND, COA en lOM werkt aan het daadwerkelijke vertrek. Inherent aan de

werkwijze van de DT&V die wordt gekenmerkt door genoemd maatwerk, kan niet

in absolute gegevens worden aangegeven wanneer de maximale inspanning is

verricht om daadwerkelijk vertrek uit Nederland te realiseren. De conclusie dat

geen andere mogelijkheid rest dan het beëindigen van de opvang en het

beëindigen van de vrijheidsbeperkende maatregel wordt genomen na een

zorgvuldig en intensief uitgevoerd vertrektraject.

Vraag 9


Hoe kijkt u in z’n algemeenheid aan tegen het op straat zetten van


vreemdelingen? Hoe kijkt u aan tegen het op straat zetten van


vreemdelingen met kleine kinderen? Hoe valt het aan de mensen die zich


om het gezin bekommeren uit te leggen dat het gerechtvaardigd is


ouders met jonge kinderen geen minimale bestaansmiddelen te gunnen,


zoals een dak boven het hoofd?

Vraag 10


Bent u bereid voor uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen de


opvangmogelijkheden zo te verruimen, dat hen in elk geval te allen tijde


minimale voorzieningen kunnen worden geboden?Bij brieven van 29 januari 2008 en 24 juni 2008 hebben de Minister van Justitie

en ik aangegeven dat wij ons zorgen maken over de positie van deze specifieke

groep. Het terugkeerbeleid omvat diverse maatregelen, die moeten voorkomen

dat mensen op straat terechtkomen. Uitgangspunt blijft echter dat vreemdelingen

die geen recht op verblijf hebben het land zullen moeten verlaten. Dat geldt ook

voor vreemdelingen met (kleine) kinderen.

De eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling voor zijn vertrek is en blijft

uitgangspunt van het terugkeerbeleid. Medewerking van de vreemdeling, voor

zichzelf en de minderjarige kinderen, is cruciaal. Het blijvend opvang bieden aan

vreemdelingen met kleine kinderen, die hun eigen verantwoordelijkheid niet

nemen, biedt geen stimulans voor vertrek. Er zou tevens een precedentwerking

van uitgaan die niet wenselijk is.
 
 
Bron: http://www.justitie.nl/images/recht%20op%20%20opvang%20gezin%20uit%20Azerbeidzjan_17152_tcm34-230351.pdf?cp=34&cs=580

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

Het EVRM is er niet alleen voor immigranten. Voor sommige onderdanen de enige weg om recht te halen

“UK must not think only of itself”: Massacre families urge UK not to leave ECHR – Alice Donald Photo credit: Guardian.co.uk The Conservative Party’s proposals to introduce a British Bill of Rights and Responsibilities that would weaken the UK’s obligations under the European Convention on Human Rights (ECHR) – and the legal chaos that would ensue if it was ever enacted – have been hotly debated. The proposal makes clear that if the Council of Europe was to reject the UK’s unilateral move, as it would be bound to, the UK ‘would be left with no alternative but to withdraw’ from the Convention.
The policy is highly isolationist. The brief section on the ‘international implications’ of the plan does not pause to consider the impact of withdrawal on the other 46 states on the Council of Europe or the Convention system as a whole. Nor does it address the implications for the UK’s ability to promote human rights and the rule of law in countries with significantly worse human righ…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Een boek wat het belang van mensenrechten uitlegt in een roman. Halbe Zijlstra lees je mee?

Het was een beetje hectisch de laatste tijd vandaar dat u niet zoveel nieuws hier zag. Ik was net voor mijn studenten op aan het schrijven wat Habeas Corpus was toen de schrijver van deze roman me een exemplaar gaf. Dit is "gewoon" een roman maar het belang van de rem die mensenrechten hebben op een doorschietende overheid kan niet beter worden uitgelegd. Aanrader!As our then crown prince married a daughter from a minister during the Argentinian junta days I think we in The Netherlands know a lot more about that dark episode than for instance people from Poland. She became a respected and very popular queen by the way. The sins of the fathers should not be blamed on the children and at least dad was not welcome at the wedding.The day before I started to read the book I got as a present from the writer, I met someone who was a refugee from Syria. A nice hardworking young man who told me he had saved up during 10 years working in the Emirates, had come back home, bought a ho…