Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

IND verliest door de EU Verblijfsrichtlijn een zaak waarin ze iemand die in België woont in Nederland ongewenst willen verklaren (uitspraak)

LJN: BK2224,President Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 08/44150
Datum uitspraak: 02-10-2009
Datum publicatie: 11-11-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: ongewenstverklaring; verblijfsrichtlijn; openbare orde
Uitspraak

RECHTBANK ’s-GRAVENHAGE

Sector Bestuursrecht

Zittinghoudende te Amsterdam

zaaknummer: AWB 08/44150

V-nr: 270.705.1254

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken

in het geding tussen:

eiser [naam], geboren [datum] in 1980, van Bosnische nationaliteit, wonende te Antwerpen,
gemachtigde: mr. G.G.J. Adang, advocaat te Utrecht,

en:

de staatssecretaris van Justitie,verweerder,
gemachtigde: mr. A.H. Kras, werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie.


1. Procesverloop
Bij besluit van 9 maart 2006 heeft verweerder eiser op grond van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van Vreemdelingenwet (Vw) 2000, ongewenst verklaard. Eiser heeft hiertegen op 9 november 2006 een bezwaarschrift ingediend dat op 5 december 2006 is ingetrokken.

Eiser heeft op 8 april 2008 een aanvraag ingediend tot opheffing van de ongewenstverklaring. Op 9 juni 2008 heeft eiser bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag. Bij besluit van 15 december 2008 heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard. Op 17 december 2008 heeft de rechtbank het beroepschrift van eiser ontvangen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 mei 2009. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder is vertegenwoordigd door zijn voornoemde gemachtigde. Ook was ter zitting aanwezig [naam] B, eisers echtgenote.

De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting gesloten.

2. Feiten

De rechtbank gaat in deze procedure uit van de volgende feiten.

Op 19 oktober 2007 is eiser gehuwd met de Nederlandse [naam] B. Zij wonen samen in België. De autoriteiten van België hebben eiser in het bezit gesteld van een verblijfsdocument voor “verblijf als familielid van een burger van de Unie”, afgegeven op 19 september 2008, geldig tot 19 september 2013. Verweerder heeft bij besluit van 9 januari 2009 besloten eisers signalering in het Schengen Informatie Systeem (SIS) op te heffen omdat aan hem door België verblijf is toegestaan.

3. Overwegingen

1. Verweerder heeft zich - kort samengevat - op het volgende standpunt gesteld.
Eisers ongewenstverklaring zal niet worden opgeheven omdat niet is gebleken dat eiser voldoet aan de vereisten van artikel 6.6 van het Vreemdelingenbesluit (Vb) 2000. Omdat eiser en zijn echtgenote in België verblijven en geen aanvraag om toelating tot Nederland hebben ingediend, zal niet eerder dan bij terugkeer naar Nederland worden bezien of de ongewenstverklaring van eiser in het licht van de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (de Verblijfsrichtlijn) dient te worden opgeheven. Eisers beroep op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ) van 31 januari 2006 in de zaak Commissie tegen Spanje (LJN:AV7582), slaagt niet omdat eiser niet de toegang is geweigerd. Eisers omstandigheden verschillen van die in het Jipa-arrest van het HvJ van 10 juli 2008 (LJN:BE9814) omdat het in het arrest niet ging om een derdelander maar om een persoon die inmiddels zelf behoorde tot een lidstaat van de Unie.

2. Eiser heeft hiertegen - kort samengevat en voor zover van belang - het volgende aangevoerd.
Verweerder vereist voor de opheffing van de ongewenstverklaring ten onrechte dat eiser aantoont dat hij tenminste vijf jaar buiten Nederland heeft verbleven. Eiser woont samen met zijn Nederlandse echtgenote in België. Gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Verblijfsrichtlijn, is deze richtlijn en het daarin neergelegde openbare ordecriterium op eiser van toepassing. Eiser verwijst voor de uitleg daarvan naar het het arrest Boucherau van 28 september 1977 (LJN: BE4391). De stelling van verweerder dat opheffing van de ongewenstverklaring pas mogelijk is als de inreis van eiser aan de orde is ontneemt het nuttig effect aan het circulatierecht aangezien dit uitsluit dat eiser zijn echtgenote al tijdens verblijven van minder dan drie maanden als bedoeld in artikel 5 van de Verblijfsrichtlijn kan vergezellen. Ook is sprake van een belemmering van het inreisrecht als gegarandeerd in artikel 5 van de Verblijfsrichtlijn. De Nederlandse ambassade te Brussel heeft inmiddels geweigerd eisers aanvraag voor een inreisvisum in behandeling te nemen.

3. Artikel 3, eerste lid, van de Verblijfsrichtlijn bepaalt dat deze richtlijn van toepassing is ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden als gedefinieerd in artikel 2, onder punt 2, die hem begeleiden of zich bij hem voegen.

4. Artikel 27, eerste lid, van de Verblijfsrichtlijn bepaalt dat onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, kunnen beperken om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische doeleinden worden aangevoerd.
Ingevolge het tweede lid moeten de om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen.
Het gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd.

5. Artikel 8.7, eerste lid, van het Vb 2000 bepaalt dat de artikelen 8.7 tot en met 8.25 van het Vb 2000 van toepassing zijn op vreemdelingen die de nationaliteit bezitten van een lidstaat en die zich naar Nederland begeven of in Nederland verblijven.
Artikel 8.7, tweede lid, van het Vb 2000 bepaalt - voor zover van belang - dat die artikelen eveneens van toepassing zijn op de familieleden die een vreemdeling als bedoeld in het eerste lid naar Nederland begeleiden of zich bij hem in Nederland voegen, voor zover het betreft de echtgenoot.

6. Artikel 8.8, eerste lid, van het Vb 2000 bepaalt - voor zover van belang, dat aan een vreemdeling als bedoeld in artikel 8.7, die in het bezit is van een geldig document voor grensoverschrijding, de toegang tot Nederland slechts kan worden geweigerd om redenen van openbare orde of openbare veiligheid, dan wel volksgezondheid:
a. indien de vreemdeling op grond van zijn persoonlijke gedrag een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt;
b. (…);
c. indien hij om redenen van de openbare orde of openbare veiligheid uit Nederland is verwijderd en sinds de verwijdering nog geen redelijke termijn is verstreken.

7. Ingevolge artikel 68, eerste lid, van de Vw 2000 - voor zover van belang - kan de Minister op aanvraag van de vreemdeling besluiten tot opheffing van de ongewenstverklaring.

8. Ingevolge artikel 6.6, eerste lid, van het Vb 2000 - voor zover van belang - wordt de aanvraag tot opheffing van de ongewenstverklaring in ieder geval ingewilligd, indien de vreemdeling niet aan strafvervolging ter zake van misdrijf is onderworpen en ongewenst verklaard is naar aanleiding van andere misdrijven dan geweldsdelicten of opiumdelicten en sinds de ongewenstverklaring en het vertrek uit Nederland vijf achtereenvolgende jaren buiten Nederland heeft verbleven.

10. Het geschil spitst zich toe op de vraag of verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat eiser geen rechten kan ontlenen aan de Verblijfsrichtlijn omdat eiser en zijn echtgenote in België verblijven en geen aanvraag om toelating tot Nederland hebben ingediend.

10.1 In dat kader dient in de eerste plaats beoordeeld te worden of artikel 8.7 van het Vb 2000, zoals die bepaling door verweerder wordt uitgelegd, een juiste implementatie van de Verblijfsrichtlijn bevat.

10.2 De rechtbank verwijst in dit verband naar de uitspraken van deze rechtbank en zittingsplaats van 18 april 2008 (LJN: BD0949) en van 7 juli 2009 (LJN: BJ2237). Voorop staat dat naar vaste rechtspraak van het HvJ de personele werkingssfeer van de EG-rechtelijke bepalingen inzake materiële en procedurele waarborgen rond verwijdering en toegangsweigering om redenen van openbare orde ruim moet worden uitgelegd.
Het is verder vaste rechtspraak van het HvJ dat de uitzondering van openbare orde een afwijking vormt van het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van personen die strikt moet worden opgevat, en waarvan de reikwijdte niet eenzijdig door de lidstaten kan worden bepaald. Deze restrictieve uitleg van het begrip openbare orde beschermt tevens het recht op gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, ingeval dat samenvalt met het recht op vrij verkeer van personen.

10.3 Naar het oordeel van de rechtbank is het begunstigdenbegrip van artikel 3 van de Verblijfsrichtlijn ruimer dan hetgeen is bepaald in artikel 8.7 van het Vb 2000. Artikel 8.7 van het Vb 2000 beperkt de werkingssfeer van de Verblijfsrichtlijn, anders dan artikel 3 van de Verblijfsrichtlijn, tot vreemdelingen die de nationaliteit bezitten van een staat die partij is bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (…) en die zich naar Nederland begeven of in Nederland verblijven. Naar het oordeel van de rechtbank brengt artikel 3 van de Verblijfsrichtlijn, anders dan artikel 8.7 van het Vb 2000, niet met zich dat in een situatie als hier aan de orde, waarin een burger van de Unie woont in een andere lidstaat dan die waarvan zij de nationaliteit bezit, de Verblijfsrichtlijn toepassing ontbeert. Nu nationale bepalingen conform de Verblijfsrichtlijn uitgelegd dienen te worden is de rechtbank dan ook van oordeel dat het standpunt van verweerder dat eiser niet valt onder het bereik van artikel 8.7 van het Vb 2000 en dus geen rechten kan ontlenen aan de Verblijfsrichtlijn omdat hij en zijn echtgenote in België wonen, niet als juist kan worden aanvaard.

10.4 Voor dit oordeel vindt de rechtbank in de eerste plaats steun in de omstandigheid dat verweerders uitleg van artikel 8.7 van het Vb 2000 meebrengt dat een unieburger en haar
derdelandse echtgenoot die zich naar een andere lidstaat dan Nederland hebben begeven, in Nederland ongewenst verklaard zou kunnen worden zonder toepassing van het restrictieve EG-rechtelijke openbare ordecriterium. Deze consequentie strookt noch met de tekst van artikel 3 van de Verblijfsrichtlijn noch met het uitgangspunt van een ruime uitleg die aan de bepalingen over de personele werkingssfeer moet worden gegeven voor zover het de exceptie van de openbare orde betreft.

10.5 De rechtbank constateert verder dat het standpunt van verweerder meebrengt dat eiser om zijn inreisrecht in Nederland te effectueren eerst met zijn echtgenote naar de Nederlandse grens moet reizen. Daar zal hem de toegang worden geweigerd op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder c, van het Vb 2000. Vervolgens zal eiser om opheffing van zijn ongewenstverklaring moeten vragen. In die procedure zal worden onderzocht of eiser een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde zoals bedoeld in artikel 8.8, eerste lid, aanhef en onder a, van het Vb 2000. Deze procedure zal eiser buiten de landsgrenzen dienen af te wachten.

10.6 De rechtbank overweegt dat uit het beginsel van effectieve werking volgt dat de bepalingen van het gemeenschapsrecht dienen te worden toegepast op een wijze die bijdraagt aan de effectiviteit van het systeem, en zo dienen te worden uitgelegd dat de daarin gewaarborgde rechten niet theoretisch of illusoir, maar praktisch en effectief zijn. Hierbij wordt verwezen naar de uitspraak van 20 september 1990 van het HvJ in de zaak Sevince (NJ 1992, 75). Daaruit volgt onder meer dat een rechthebbende zich op de voor hem minst bezwarende wijze moet kunnen beroepen op de door het gemeenschapsrecht gewaarborgde rechten. In de door verweerder voorgeschreven werkwijze waarbij eiser zich dient te melden aan de Nederlandse grens zodat beoordeeld kan worden of eisers ongewenstverklaring dient te worden opgeheven, wordt de voorgeschreven effectiviteit volgens de rechtbank niet gerealiseerd.

10.7 Ten derde vindt de rechtbank voor haar oordeel bevestiging in de rechtspraak van het HvJ en met name in het hiervoor vermelde arrest van 31 januari 2006 in de zaak Commissie tegen Spanje. Daarin is geoordeeld dat een overeenkomstsluitende staat bij een onderdaan van een derde staat die is gehuwd met een onderdaan van een lidstaat pas mag overgaan tot signalering in het SIS nadat de lidstaat heeft vastgesteld dat de aanwezigheid van deze persoon een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast in de zin van de richtlijn. Om die reden dient de opneming in het SIS te worden gestaafd door inlichtingen aan de hand waarvan de lidstaat die het SIS raadpleegt kan vaststellen of de aanwezigheid van betrokkene in de Schengenruimte een werkelijke en genoegzame bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast (zie rechtsoverweging 52 en 53).

10.8 Hieruit volgt dat verweerder op grond van artikel 8.7. van het Vb 2000, in samenhang met artikel 8.8, eerste lid, onder a, van het Vb 2000, uitgelegd conform artikel 3 en artikel 27 van de Verblijfsrichtlijn, dient te onderzoeken of de ongewenstverklaring van eiser de toets aan het EG-rechtelijke openbare ordecriterium kan doorstaan. Die toets mag niet worden uitgesteld tot het moment waarop eiser zich daadwerkelijk naar de Nederlandse grens begeeft.

11. Gelet op het voorgaande verklaart de rechtbank het beroep gegrond, vernietigt het bestreden besluit en bepaalt dat verweerder een nieuw besluit neemt met inachtneming van deze uitspraak. De rechtbank zal niet zelf in de zaak voorzien. Verweerder heeft zich immers nog niet uitgelaten over de vraag of eiser op grond van zijn persoonlijk gedrag een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt, als bedoeld in artikel 8.8, eerste lid, aanhef en onder a, van het Vb 2000. Verweerder zal zich in het nieuwe besluit eveneens moeten uitlaten over de vraag of de proceskosten in bezwaar worden vergoed.

12. De rechtbank veroordeelt verweerder als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die eiser in verband met de behandeling van het beroep bij de rechtbank redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn op de voet van het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht vastgesteld op € 644,-- als kosten van verleende rechtsbijstand (1 punt voor het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting, waarde per punt € 322,--, wegingsfactor 1) en € 60,40 als reiskosten van eiser op basis van openbaar vervoer tweede klasse van Antwerpen naar Amsterdam.

13. Op grond van artikel 8:74 van de Awb bepaalt de rechtbank dat verweerder aan eiser het betaalde griffierecht vergoedt.


4. Beslissing

De rechtbank,

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten, begroot op € 644,- (zeshonderdvierenveertig euro, te betalen aan de griffier;

- veroordeelt verweerder in de reiskosten van eiser, begroot op € 60,40 te betalen aan eiser;

- bepaalt dat verweerder aan eiser het betaalde griffierecht van € 145,-- (honderdvijfenveertig euro) vergoedt.Deze uitspraak is gedaan door mr. A.W.C.M. van Emmerik, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.E. van Wiggen - van der Hoek, griffier, en in het openbaar uitgesproken
op 2 oktober 2009.

Bron: rechtspraak.nlReacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

Het EVRM is er niet alleen voor immigranten. Voor sommige onderdanen de enige weg om recht te halen

“UK must not think only of itself”: Massacre families urge UK not to leave ECHR – Alice Donald Photo credit: Guardian.co.uk The Conservative Party’s proposals to introduce a British Bill of Rights and Responsibilities that would weaken the UK’s obligations under the European Convention on Human Rights (ECHR) – and the legal chaos that would ensue if it was ever enacted – have been hotly debated. The proposal makes clear that if the Council of Europe was to reject the UK’s unilateral move, as it would be bound to, the UK ‘would be left with no alternative but to withdraw’ from the Convention.
The policy is highly isolationist. The brief section on the ‘international implications’ of the plan does not pause to consider the impact of withdrawal on the other 46 states on the Council of Europe or the Convention system as a whole. Nor does it address the implications for the UK’s ability to promote human rights and the rule of law in countries with significantly worse human righ…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Een boek wat het belang van mensenrechten uitlegt in een roman. Halbe Zijlstra lees je mee?

Het was een beetje hectisch de laatste tijd vandaar dat u niet zoveel nieuws hier zag. Ik was net voor mijn studenten op aan het schrijven wat Habeas Corpus was toen de schrijver van deze roman me een exemplaar gaf. Dit is "gewoon" een roman maar het belang van de rem die mensenrechten hebben op een doorschietende overheid kan niet beter worden uitgelegd. Aanrader!As our then crown prince married a daughter from a minister during the Argentinian junta days I think we in The Netherlands know a lot more about that dark episode than for instance people from Poland. She became a respected and very popular queen by the way. The sins of the fathers should not be blamed on the children and at least dad was not welcome at the wedding.The day before I started to read the book I got as a present from the writer, I met someone who was a refugee from Syria. A nice hardworking young man who told me he had saved up during 10 years working in the Emirates, had come back home, bought a ho…