Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Alleenstaande Ashraf vrouw uit Mogadishu Somalië hoort asiel te krijgen volgens rechter (uitspraak MK)

LJN: BK1866, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Utrecht , AWB 07/18144 BETPDN


Datum uitspraak: 30-10-2009
Datum publicatie: 04-11-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Wetsartikelen: 29, eerste lid onder b Vw, 3 EVRM, 15c Definitierichtlijn Trefwoorden: Asiel, Somalië, Ashraf, subsidiaire bescherming, persoonlijke omstandigheden. Samenvatting: Eiseres is een alleenstaande vrouw, afkomstig uit Mogadishu, Somalië en behoort tot de Ashraf. Op grond van de uitgangspunten van het EHRM bij beoordeling van een beroep op artikel 3 van het EVRM, zoals neergelegd in rechtsoverwegingen 116 en 117 in het arrest van 17 juli 2008 in de zaak NA. tegen het Verenigd Koninkrijk, is de rechtbank van oordeel dat een vreemdeling geen aanvullende bijzondere persoonlijke omstandigheden hoeft aan te voeren indien de vreemdeling tot een groep behoort waarvoor gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat leden van die groep systematisch worden blootgesteld aan schendingen van artikel 3 van het EVRM. Dergelijke gegronde redenen kunnen onder andere en eventueel uitsluitend zijn gebaseerd op informatie omtrent de situatie in het land van herkomst. De rechtbank volgt dan ook niet het standpunt van verweerder ter zitting dat, althans zo begrijpt de rechtbank, uitsluitend op grond van hetgeen eiseres in het verleden persoonlijk is overkomen kan worden vastgesteld dat eiseres lid is van een groep die systematisch wordt blootgesteld aan schendingen van artikel 3 van het EVRM. Verder maakt de rechtbank uit de hierboven geciteerde rechtsoverweging 117 op dat de vraag of van de vreemdeling wordt verwacht aanvullende specifieke onderscheidende kenmerken aan te voeren, in verband staat met de mate van willekeurig geweld in het land van herkomst. Onder verwijzing naar het ambtsbericht van 14 februari 2007 over Somalië dat naar de rechtbank vaststelt, wordt bestendigd door het ambtsbericht van maart 2009, is de rechtbank van oordeel dat eiseres als alleenstaande vrouw van de minderheidsgroep Ashraf in combinatie met de omstandigheid dat zij bij terugkeer naar het relatief onveilige Mogadishu niet kan terugvallen op een sociaal vangnet, een aanzienlijk risico loopt op mishandeling, verkrachting of zelfs moord. Eiseres komt dan ook in aanmerking voor een verblijfsvergunning op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vw, waartoe verweerder een nader besluit zal dienen te nemen. Beroep gegrond.
Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittinghoudende te Utrecht

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 07/18144 BEPTDN

Uitspraak van de meervoudige kamer voor de behandeling van vreemdelingenzaken van 30 oktober 2009

inzake

[eiseres], geboren op [1984], van Somalische nationaliteit,
eiseres,
gemachtigde: mr. G.J. Dijkman, advocaat te Utrecht,

tegen een besluit van

de Staatssecretaris van Justitie, verweerder,
gemachtigde: mr. M.A. Pruss, werkzaam bij de onder verweerder ressorterende Immigratie- en Naturalisatiedienst te Den Haag.

Inleiding

1.1 Bij beslissing van 2 april 2007 heeft verweerder de aanvraag van eiseres van 17 juni 2005 tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd afgewezen. Eiseres heeft hiertegen beroep bij deze rechtbank ingesteld.

1.2 Het geding is behandeld ter zitting van de meervoudige kamer van deze rechtbank op
22 november 2007. Daarbij is eiseres in persoon verschenen en hebben eiseres en verweerder ter zitting bij monde van hun gemachtigden hun standpunten toegelicht.

1.3 Op 20 december 2007 heeft de rechtbank het onderzoek met toepassing van artikel 8:68 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) heropend en aangehouden in afwachting van de beantwoording van de prejudiciële vragen over de uitleg van artikel 15, aanhef en onder c, van Richtlijn 2004/83/EG inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchtelingen of als personen die anderszins internationale bescherming behoeven en de inhoud van de verleende bescherming (hierna: de Definitierichtlijn) die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) bij uitspraak van 12 oktober 2007 (LJN: BB5841) zijn gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof) in Luxemburg.

1.4 Verweerder heeft op schriftelijk verzoek van de rechtbank bij brief van 15 juli 2009 een reactie gegeven op de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof bij arrest van 17 februari 2009 (LJN: BH3646).

1.5 Het geding is wederom behandeld ter zitting van de meervoudige kamer op 4 september 2009, waar eiseres in persoon is verschenen. Eiseres en verweerder hebben ter zitting bij monde van hun gemachtigden hun standpunten toegelicht.

Overwegingen

2.1 In geschil is of eiseres in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

2.2 Ingevolge artikel 13 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw) wordt een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning slechts ingewilligd, indien – voor zover hier van belang – internationale verplichtingen dan wel klemmende redenen van humanitaire aard daartoe nopen.

2.3 Ingevolge artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vw (hierna: de b-grond) kan een verblijfsvergunning asiel worden verleend aan de vreemdeling die aannemelijk heeft gemaakt gegronde redenen te hebben om aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.
Ingevolge artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, van de Vw (hierna: de d-grond) kan een verblijfsvergunning asiel worden verleend aan de vreemdeling voor wie terugkeer naar het land van herkomst naar het oordeel van verweerder van bijzondere hardheid zou zijn in verband met de algemene situatie aldaar.

2.4 Ingevolge artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM) mag niemand worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

2.5 Ingevolge artikel 2, aanhef en onder e, van de Definitierichtlijn is – voor zover van belang – de persoon die voor een subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking komt een onderdaan van een derde land die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt, doch ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij, wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade als omschreven in artikel 15 van de Definitierichtlijn, en op wie artikel 17, eerste en tweede lid, van die richtlijn niet van toepassing is, en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen.
Ingevolge artikel 15, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn dient onder ernstige schade te worden verstaan, ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

2.6 Eiseres heeft aan haar aanvraag ten grondslag gelegd dat zij in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel op de b-grond, dan wel de d-grond. In het kader van het beroep op de b-grond voert eiseres het volgende aan.
De moeder van eiseres is bij haar geboorte overleden. Haar vader is eveneens overleden. De tante van eiseres die haar opvoedde wilde eiseres tegen haar zin uithuwelijken. Daarop is eiseres in 1997 van haar tante weggelopen en in een opvangtehuis voor alleenstaande kinderen in Mogadishu terecht gekomen. In het opvangtehuis is eiseres in contact gekomen met een man die haar samen met vier andere kinderen in 2000 naar het Verenigd Koninkrijk heeft meegenomen. In het Verenigd Koninkrijk heeft eiseres geen asiel aangevraagd. Met het Engelse paspoort dat zij van de man had gekregen is eiseres in mei 2005 naar Nederland gereisd. Toen eiseres op 30 mei 2005 wilde terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk is zij aangehouden, waarna zij op 17 juni 2005 asiel heeft aangevraagd.
Eiseres behoort tot de Ashraf, een groep binnen de clan van de Reer Hamar (Benadiri).
Omdat eiseres tot een minderheidsgroep behoort en een alleenstaande vrouw is, stelt zij, gelet op de situatie in het onveilige gebied Mogadishu, een reëel risico te lopen op een behandeling die in strijd is met artikel 3 van het EVRM.

2.7 Wat betreft het beroep van eiseres op de b-grond heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat eiseres in Somalië geen problemen heeft ondervonden van de overheid of van een of meerdere groeperingen. Door haar verblijf in een opvangtehuis heeft eiseres kunnen ontkomen aan de poging van haar tante om haar uit te huwelijken. Niet is gebleken dat eiseres in het opvangtehuis is opgezocht door haar tante of dat zij op andere wijze problemen heeft ondervonden. Eiseres heeft voor haar vertrek naar het Verenigd Koninkrijk bovendien nog afscheid genomen van haar tante. De omstandigheden dat eiseres tot een minderheidsgroepering behoort, uit een onveilig gebied in Somalië afkomstig is en een alleenstaande vrouw is, zijn volgens verweerder onvoldoende voor de conclusie dat bij uitzetting sprake is van een risico in de zin van artikel 3 van het EVRM. Ter zitting heeft verweerder dit standpunt nader toegelicht en gesteld dat van belang is dat eiseres als lid van de Ashraf in het verleden geen problemen heeft ondervonden van de overheid of van een groepering.

2.8 De rechtbank oordeelt dat niet in geschil is dat geen van de in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder a tot en met f, van de Vw opgesomde omstandigheden zich hebben voorgedaan die afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van eiseres. Verder stelt de rechtbank vast dat verweerder het relaas van eiseres geloofwaardig acht. Niet in geschil is dus dat eiseres behoort tot de minderheidsgroepering Ashraf, een alleenstaande vrouw is en afkomstig is uit Mogadishu.

2.9 Over het standpunt van verweerder dat eiseres onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij bij terugkeer naar Somalië een risico loopt op een behandeling die in strijd is met artikel 3 van het EVRM, overweegt de rechtbank als volgt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) heeft in het arrest van 17 juli 2008 in de zaak NA. tegen het Verenigd Koninkrijk (LJN: BF0248) onder meer het volgende overwogen:

“116. Exceptionally, however, in cases where an applicant alleges that he or she is a member of a group systematically exposed to a practice of ill-treatment, the Court has considered that the protection of Article 3 of the Convention enters into play when the applicant establishes that there are serious reasons to believe in the existence of the practice in question and his or her membership of the group concerned (see Saadi v. Italy, cited above, Para. 132). In those circumstances, the Court will not then insist that the applicant show the existence of further special distinguishing features if to do so would render illusory the protection offered by Article 3. This will be determined in light of the applicant’s account and the information on the situation in the country of destination in respect of the group in question (see Salah Sheekh, (…), Para. 148). (…)

117. In determining whether it should or should not insist on further special distinguishing features, it follows that the Court may take account of the general situation of violence in a country. It considers that it is appropriate for it to do so if that general situation makes it more likely that the authorities (or any persons or group of persons where the danger emanates from them) will systematically ill-treat the group in question (see Salah Sheekh, Para. 148; Saadi v. Italy, Paras. 132 and 143; (…).”

2.10 Op grond van de hierboven weergegeven uitgangspunten van het EHRM bij beoordeling van een beroep op artikel 3 van het EVRM, is de rechtbank van oordeel dat een vreemdeling geen aanvullende bijzondere persoonlijke omstandigheden hoeft aan te voeren indien de vreemdeling tot een groep behoort waarvoor gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat leden van die groep systematisch worden blootgesteld aan schendingen van artikel 3 van het EVRM. Dergelijke gegronde redenen kunnen onder andere en eventueel uitsluitend zijn gebaseerd op informatie omtrent de situatie in het land van herkomst. De rechtbank volgt dan ook niet het standpunt van verweerder ter zitting dat, althans zo begrijpt de rechtbank, uitsluitend op grond van hetgeen eiseres in het verleden persoonlijk is overkomen kan worden vastgesteld dat eiseres lid is van een groep die systematisch wordt blootgesteld aan schendingen van artikel 3 van het EVRM. Verder maakt de rechtbank uit de hierboven geciteerde rechtsoverweging 117 op dat de vraag of van de vreemdeling wordt verwacht aanvullende specifieke onderscheidende kenmerken aan te voeren, in verband staat met de mate van willekeurig geweld in het land van herkomst.

2.11 Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat de problemen die eiseres in het land van herkomst heeft ondervonden van de zijde van haar tante niet kunnen worden aangemerkt als toereikend voor de vaststelling dat eiseres bij terugkeer een reëel risico loopt op schending van artikel 3 van het EVRM. Wel acht de rechtbank in het kader van die toets de veiligheidssituatie in Somalië en de positie van (alleenstaande vrouwelijke) leden van de Ashraf ten tijde van het bestreden besluit relevant. In dat verband overweegt de rechtbank als volgt.

2.12 In het algemeen ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 14 februari 2007 over Somalië, waarnaar verweerder in het verweerschrift van 25 oktober 2007 heeft verwezen, is onder meer het volgende vermeld:

Op pagina 21:
“In de verslagperiode was Mogadishu opnieuw het toneel van clanconflicten, banditisme, gewapende overvallen en verkrachtingen. Daarnaast vonden er hevige gevechten plaats tussen milities van de UIC en de ARPCT. (…) Het overgrote deel van de slachtoffers was burger.”

Op pagina 50:
“De Benadiri staan niet in een bijzondere relatie tot een of meer van de Somali clanfamilies en kunnen derhalve niet rekenen op clanbescherming. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog werden de Benadiri vanwege deze relatief geïsoleerde sociale positie en hun vermeende rijkdom eerder het slachtoffer van beroving en plundering. Ook is melding gemaakt van verkrachtingen en gedwongen huwelijken. (…) Hoewel de schaal van het geweld sterk is afgenomen, bevinden zij zich in het relatief onveilige gebied nog immer in een kwetsbare positie.”

Op pagina 59:
“Over de positie van (alleenstaande) vrouwen behorend tot minderheidsgroepen is weinig specifieke informatie beschikbaar. (…) In het algemeen kan gesteld worden dat de positie van deze vrouwen een kwetsbare is. (…) Het is mogelijk dat alleenstaande vrouwen die niet kunnen terugvallen op een sociaal vangnet van de kant van leden van dezelfde clan of minderheid in een zeer kwetsbare of zelfs in een persoonlijk onveilige situatie komen te verkeren. Dit geldt met name voor de relatief onveilige gebieden, waar zij aanzienlijke risico’s lopen op mishandeling, verkrachting en soms zelfs moord. Ook in de relatief veilige gebieden bevinden binnenlands ontheemde alleenstaande vrouwen zich in een kwetsbare positie.”

2.13 Ter zitting heeft eiseres zich beroepen op het algemeen ambtsbericht over Somalië van maart 2009 en aangevoerd dat ook daaruit blijkt dat de positie van alleenstaande vrouwen onveranderd slecht is gebleven.

2.14 Eiseres heeft verklaard dat zij geen broers of zussen heeft en dat zij naast haar tante geen familie in Somalië heeft. Verder heeft eiseres aangevoerd dat zij bij terugkeer naar Somalië niet kan terugvallen op de bescherming van enige familie of de Ashraf. Dit volgt al, aldus eiseres, uit de omstandigheid dat zij in 1997 in een opvangtehuis voor minderjarigen is terecht gekomen.

2.15 Verweerder heeft geloofwaardig geacht dat eiseres naast haar tante geen familie in Somalië heeft en dat eiseres in 1997 in een opvangtehuis voor minderjarigen is terecht gekomen omdat haar tante haar tegen haar zin wilde uithuwelijken. Verder is in het algemeen ambtsbericht over Somalië van maart 2009 vermeld dat alleenstaande vrouwen van een minderheidsclan bescherming kunnen krijgen van hun clan, hoewel minderheidsclans in het algemeen zwakker zijn dan andere clans, maar dat de mogelijkheid tot clanbescherming in de verslagperiode is afgenomen of zelfs is verdwenen. Verweerder heeft niet de stelling van eiseres betwist dat zij als alleenstaande vrouw die in conflict is met haar meest nabije familie, niet kan terugvallen op bescherming van leden van de Ashraf.
Gelet op het voorgaande houdt de rechtbank het er voor dat eiseres bij terugkeer naar Somalië niet kan terugvallen op een sociaal vangnet van de kant van haar familie of leden van de Ashraf.

2.16 Gelet op de voornoemde inhoud van het algemeen ambtsbericht over Somalië van februari 2007 dat, naar de rechtbank vaststelt, wordt bestendigd door het algemeen ambtsbericht van maart 2009, is de rechtbank van oordeel dat eiseres als alleenstaande vrouw van de minderheidsgroep Ashraf in combinatie met de omstandigheid dat zij bij terugkeer naar het relatief onveilige Mogadishu niet kan terugvallen op een sociaal vangnet, een aanzienlijk risico loopt op mishandeling, verkrachting of zelfs moord. Op grond hiervan is de rechtbank van oordeel dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat eiseres bij terugkeer naar Somalië geen reëel risico loopt op een behandeling die in strijd is met artikel 3 van het EVRM. Eiseres komt dan ook in aanmerking voor een verblijfsvergunning op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vw, waartoe verweerder een nader besluit zal dienen te nemen.

2.17 De rechtbank komt tot de conclusie dat het beroep gegrond is. Het bestreden besluit is in strijd met de artikelen 3 van het EVRM en 29, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vw en zal worden vernietigd. Verweerder zal worden opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

2.18 In dit geval ziet de rechtbank aanleiding verweerder met toepassing van artikel 8:75, eerste lid, van de Awb te veroordelen in de door eiseres gemaakte proceskosten. De kosten zijn op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht vastgesteld op € 805,- (1 punt voor het beroepschrift en 1,5 punt voor het tweemaal verschijnen ter zitting, wegingsfactor 1, waarde per punt € 322,-).


Beslissing

De rechtbank:

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt het bestreden besluit;

draagt verweerder op binnen een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak opnieuw te beslissen op de aanvraag van eiseres, met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen;

veroordeelt verweerder in de proceskosten ten bedrage van € 805,- die deze kosten aan eiseres moet voldoen.


Aldus vastgesteld door mr. D.A. Verburg, voorzitter, en mr. H. Gorter en mr. K.J. Veenstra, leden van de meervoudige kamer en in het openbaar uitgesproken op 30 oktober 2009.

De griffier: De voorzitter:

(

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

Het EVRM is er niet alleen voor immigranten. Voor sommige onderdanen de enige weg om recht te halen

“UK must not think only of itself”: Massacre families urge UK not to leave ECHR – Alice Donald Photo credit: Guardian.co.uk The Conservative Party’s proposals to introduce a British Bill of Rights and Responsibilities that would weaken the UK’s obligations under the European Convention on Human Rights (ECHR) – and the legal chaos that would ensue if it was ever enacted – have been hotly debated. The proposal makes clear that if the Council of Europe was to reject the UK’s unilateral move, as it would be bound to, the UK ‘would be left with no alternative but to withdraw’ from the Convention.
The policy is highly isolationist. The brief section on the ‘international implications’ of the plan does not pause to consider the impact of withdrawal on the other 46 states on the Council of Europe or the Convention system as a whole. Nor does it address the implications for the UK’s ability to promote human rights and the rule of law in countries with significantly worse human righ…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Een boek wat het belang van mensenrechten uitlegt in een roman. Halbe Zijlstra lees je mee?

Het was een beetje hectisch de laatste tijd vandaar dat u niet zoveel nieuws hier zag. Ik was net voor mijn studenten op aan het schrijven wat Habeas Corpus was toen de schrijver van deze roman me een exemplaar gaf. Dit is "gewoon" een roman maar het belang van de rem die mensenrechten hebben op een doorschietende overheid kan niet beter worden uitgelegd. Aanrader!As our then crown prince married a daughter from a minister during the Argentinian junta days I think we in The Netherlands know a lot more about that dark episode than for instance people from Poland. She became a respected and very popular queen by the way. The sins of the fathers should not be blamed on the children and at least dad was not welcome at the wedding.The day before I started to read the book I got as a present from the writer, I met someone who was a refugee from Syria. A nice hardworking young man who told me he had saved up during 10 years working in the Emirates, had come back home, bought a ho…