Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Uitspraak: een relatief onbekend rechtsmiddel in de vreemdelingenrechtspraktijk - Verzet - en Bahaddar (3 EVRM) bij terugkeer


ECLI:NL:RBDHA:2015:11214

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 02-10-2015
Datum publicatie 29-12-2015
Zaaknummer AWB - 15 _ 3220 verzet
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Verzet
Inhoudsindicatie verzet
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

Rechtbank DEN Haag
Bestuursrecht
zaaknummer: AWB 15/3220

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 2 oktober 2015 op het verzet van

[opposant], opposant, V-nummer [nummer]
(gemachtigde: mr. P.C.M. van Schijndel),
tegen de uitspraak in de zaak van
opposant
en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder

(gemachtigde: mr. G.M.L. van Doornum).

Overwegingen

Bij uitspraak van 28 april 2015 is het beroep van opposant (met bovengenoemd registratienummer) met toepassing van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet-ontvankelijk verklaard, omdat het beroep niet tijdig is ingediend.
Op 27 mei 2015 heeft opposant verzet gedaan tegen deze uitspraak.
Op 31 augustus 2015 is opposant in de gelegenheid gesteld over het verzet te worden gehoord. Opposant is ter zitting in persoon verschenen en werd bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.
Het onderzoek is ter zitting geschorst teneinde verweerder de gelegenheid te bieden aan te geven of de beschikking van 9 oktober 2014 aan eiser is uitgereikt via de korpschef en of op de dag van uitreiking een kopie van de beschikking en bijlagen per fax zijn verzonden aan [persoon A], die blijkens het voorblad behorende bij de beschikking van 9 oktober 2014 de toenmalige gemachtigde was van eiser.
Verweerder heeft op 1 september 2015 een reactie ingezonden. De gemachtigde van eiser heeft dit op 8 september 2015 gedaan.
Nadat partijen toestemming hebben gegeven voor het achterwege blijven van een nadere zitting, heeft de rechtbank het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. Verweerder heeft op 9 oktober 2014 de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van opposant ingetrokken en een inreisverbod opgelegd voor de duur van 10 jaar. Dit besluit is op 15 december 2014 aangetekend en per gewone post naar het GBA-adres van opposant verzonden. Op 16 februari 2015 heeft eiser beroep ingesteld tegen dit besluit.
2 In verzet voert opposant aan dat hij op een zeer laat moment kennis heeft genomen van het bestreden besluit. Het besluit is naar zijn postadres gestuurd maar opposant woont daar niet. Ter zitting heeft opposant aangevoerd dat het bestreden besluit niet juist is uitgereikt nu dit besluit niet is verzonden naar [persoon A] te [plaats] die als advocaat van opposant stond vermeld. Voorts heeft opposant aangevoerd dat het besluit in strijd is met artikel 3 EVRM. Opposant kan niet in veiligheid terugkeren naar Somalië. Zijn familie woont in Nederland en hij heeft geen banden meer met Somalië.
3 De rechtbank constateert dat opposant niet tijdig beroep heeft ingediend. Het betoog dat deze termijnoverschrijding verschoonbaar is omdat het besluit niet is verzonden naar eisers gemachtigde [persoon A] slaagt niet. Uit het ambtsedig opgemaakt proces-verbaal van 9 december 2014 blijkt dat verbalisant [voormalig gemachtigde] contact heeft opgenomen met [persoon A]. [voormalig gemachtigde] heeft medegedeeld dat hij de belangen van opposant niet meer behartigde en geen prijs stelde op toezending van het besluit. Derhalve was bij verweerder geen gemachtigde bekend en kon verweerder volstaan met het verzenden van het besluit naar het GBA-adres van opposant.
4 Het betoog dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is omdat opposant niet tijdig kennis heeft genomen van het besluit, slaagt evenmin. Ter zitting heeft opposant aangegeven dat hij in december 2014 op vakantie was in België en daarna zijn post is gaan ophalen. In januari 2015 heeft hij het besluit heeft ontvangen. De beroepstermijn was nog niet overschreden. Hij is met het besluit naar de maatschappelijk werker van school gegaan en die heeft hem naar een advocaat doorverwezen. Ondertussen was de beroepstermijn overschreden. Uit bovenstaande verklaring van opposant blijkt dat hij tijdig op de hoogte is geraakt van het besluit. Dat de maatschappelijk werker hem niet onverwijld heeft doorverwezen naar een advocaat voor het instellen van beroep komt voor rekening en risico van opposant en is geen grond om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten.
5 Het vorenstaande laat onverlet dat onder bijzonder omstandigheden, op de individuele zaak betrekken hebbende feiten en omstandigheden als bedoeld in paragraaf 45 van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 19 februari 1998 inzake Bahaddar tegen Nederland, LJN: AG8817 de noodzaak kan bestaan om een in het nationale recht neergelegde procedureregel niet tegen te werpen. Dit geldt ook voor een overschrijding van de beroepstermijn (Zie: uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van onder meer 11 april 2014 (201310204/1/V2) en 4 juni 2014 (201402999/1/V4). Opposant heeft aangevoerd dat het bestreden besluit in strijd is met artikel 3 EVRM en dat hij niet in veiligheid kan terugkeren naar Somalië. Hij heeft geen banden met Somalië en zijn familie woont in Nederland. De rechtbank is van oordeel dat niet buiten redelijke twijfel is of bij terugkeer van opposant naar Somalië geen sprake is van een situatie zoals beschreven in Bahaddar. Het beroep is ten onrechte kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Het verzet is gegrond. Dat betekent dat de buiten-zittinguitspraak van 28 april 2015 vervalt en de rechtbank het onderzoek hervat in de stand waarin dat zich bevond voordat die buiten-zittinguitspraak werd gedaan. Het beroep wordt alsnog op een zitting behandeld. Ter voorlichting merkt de rechtbank op dat ook na het onderzoek ter zitting het eindoordeel kan zijn dat het beroep niet-ontvankelijk is.
6 De rechtbank ziet aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten die opposant in verband met de behandeling van het verzet redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 490,- (0,5 punt voor het indienen van het verzetschrift en 0,5 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van € 490,-). Van overige voor vergoeding in aanmerking komende kosten is de rechtbank niet gebleken.

Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het verzet gegrond;
- veroordeelt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de proceskosten van opposant tot een bedrag van € 490,-.
Deze uitspraak is gedaan door mr. M. Soffers, rechter, in aanwezigheid van drs. F.J.M. van den Berg, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2015.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan geen hoger beroep worden ingesteld.

 De uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:11214


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

Het EVRM is er niet alleen voor immigranten. Voor sommige onderdanen de enige weg om recht te halen

“UK must not think only of itself”: Massacre families urge UK not to leave ECHR – Alice Donald Photo credit: Guardian.co.uk The Conservative Party’s proposals to introduce a British Bill of Rights and Responsibilities that would weaken the UK’s obligations under the European Convention on Human Rights (ECHR) – and the legal chaos that would ensue if it was ever enacted – have been hotly debated. The proposal makes clear that if the Council of Europe was to reject the UK’s unilateral move, as it would be bound to, the UK ‘would be left with no alternative but to withdraw’ from the Convention.
The policy is highly isolationist. The brief section on the ‘international implications’ of the plan does not pause to consider the impact of withdrawal on the other 46 states on the Council of Europe or the Convention system as a whole. Nor does it address the implications for the UK’s ability to promote human rights and the rule of law in countries with significantly worse human righ…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Een boek wat het belang van mensenrechten uitlegt in een roman. Halbe Zijlstra lees je mee?

Het was een beetje hectisch de laatste tijd vandaar dat u niet zoveel nieuws hier zag. Ik was net voor mijn studenten op aan het schrijven wat Habeas Corpus was toen de schrijver van deze roman me een exemplaar gaf. Dit is "gewoon" een roman maar het belang van de rem die mensenrechten hebben op een doorschietende overheid kan niet beter worden uitgelegd. Aanrader!As our then crown prince married a daughter from a minister during the Argentinian junta days I think we in The Netherlands know a lot more about that dark episode than for instance people from Poland. She became a respected and very popular queen by the way. The sins of the fathers should not be blamed on the children and at least dad was not welcome at the wedding.The day before I started to read the book I got as a present from the writer, I met someone who was a refugee from Syria. A nice hardworking young man who told me he had saved up during 10 years working in the Emirates, had come back home, bought a ho…