Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Sinds 1992 legaal in NL maar zwaar crimineel dus wordt verblijfsvergunning terecht ingetrokken volgens rechtbank. Inreisverbod 10 jaar


ECLI:NL:RBDHA:2015:14490

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 07-12-2015
Datum publicatie 16-12-2015
Zaaknummer AWB 15/10347 en AWB 15/10348
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Afwijzing aanvraag verlenging verblijfvergunning regulier bepaalde tijd en inreisverbod 10 jaar. Openbare orde. Artikel 8 EVRM.

Eiser betoogt dat sprake is van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Hij is langer dan twintig jaar in het bezit geweest van een verblijfsvergunning in Nederland. Vóór de wetswijziging van 1 juli 2012, waarbij de glijdende schaal van artikel 3.86 van het Vb 2000 is aangescherpt, zou een onafgebroken verblijfsduur van twintig jaar met zich hebben meegebracht dat de verblijfspositie van eiser onaantastbaar was geworden. Eiser mocht daarom erop vertrouwen dat zijn verblijfsrecht na twintig jaar ongemoeid zou blijven. Voorts stelt eiser dat verweerder met name veel waarde hecht aan strafbare feiten die meer dan tien jaar geleden zijn gepleegd. Indien de feiten waarvoor eiser in het verre verleden is veroordeeld maakten dat hij toen een gevaar voor de openbare orde vormde, lag het op de weg van verweerder om destijds het verblijfsrecht van eiser in te trekken. Nu verweerder dat heeft nagelaten, kon eiser erop vertrouwen dat de delicten uit het verleden op zichzelf geen gevolgen meer zouden hebben voor zijn verblijfsrecht.
3.2.De rechtbank volgt niet het betoog van eiser dat sprake is van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Op grond van het overgangsrecht, opgenomen in artikel II van het Besluit van 26 maart 2012, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanscherping van de glijdende schaal, kan de nieuwe glijdende schaal worden toegepast indien sprake is van een veroordeling na 1 juli 2012. Dit besluit is op de voorgeschreven wijze gepubliceerd in het Staatsblad 2012, nummer 158, op 26 maart 2012. Nu de laatste onherroepelijke veroordeling van eiser blijkens het uittreksel uit de Justitiële Documentatie dateert van 29 september 2014 en de pleegdatum 10 juli 2014 is, hetgeen na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op 1 juli 2012 is, ziet de rechtbank geen aanleiding voor het oordeel dat de nieuwe glijdende schaal, zoals opgenomen in artikel 3.86 van het Vb 2000, niet op eiser van toepassing is. Dat deze schaal strenger is en daarmee nadeliger uitpakt voor eiser, geeft de rechtbank geen aanleiding tot een andere conclusie te komen. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat eiser na 1 juli 2012 had kunnen en behoren te weten dat ook de oude misdrijven van invloed zouden kunnen zijn op zijn verblijfsrechtelijke positie hier te lande indien hij na 1 juli 2012 zou worden veroordeeld voor het plegen van een nieuw misdrijf. Dat verweerder geen “waarschuwing” heeft gegeven en de verblijfsvergunning niet eerder heeft ingetrokken, maakt het vorenstaande niet anders. Eiser kon, bij gebreke van een uitdrukkelijke verklaring van verweerder dat hem de oude misdrijven niet zouden worden tegengeworpen, in redelijkheid niet erop vertrouwen dat verweerder aan die veroordelingen geen verblijfsrechtelijke gevolgen zou verbinden, te minder nu eiser ook nadien nog is veroordeeld voor het plegen van een delict.
3.3.Voorts voert eiser aan dat hij het vertrouwen kon ontlenen aan de Recommendation Rec (2000)15 van de Raad van Europa van 13 september 2000 (Recommendation Rec) dat zijn verblijfsrecht na twintig jaar niet langer zou kunnen worden ingetrokken vanwege strafrechtelijke veroordelingen. Nederland heeft geen voorbehouden gemaakt op het relevante gedeelte van de Recommendation Rec, aldus eiser. De rechtbank volgt de stelling van eiser dat verweerder de Recommendation Rec in de beoordeling had dienen te betrekken, evenmin. Zoals eiser ook zelf aangeeft, is de Recommendation Rec voor verweerder niet juridisch bindend. Het zijn aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa die dienen tot uniforme toepassing van het recht door de betrokken lidstaten. Eisers beroep op deze bepalingen kan hem daarom niet baten.
4.1.Eiser stelt verder dat het bestreden besluit in strijd is met artikel 3.86, tiende lid, van het Vb 2000. Verweerder heeft niet aangetoond dat eiser is veroordeeld voor een delict dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit heeft opgeleverd. Verweerder heeft geen inzicht gegeven in de reikwijdte die het begrip een “ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad” heeft. Blijkens de tenlastelegging is eiser voor medeplegen veroordeeld. Uit het vonnis blijkt onvoldoende wat zijn persoonlijke rol is geweest bij die vergrijpen. Noch uit de tenlastelegging noch uit het vonnis blijkt dat de slachtoffers ook daadwerkelijk letsel hebben opgelopen. Evenmin heeft verweerder aangetoond dat sprake is van een delict waarop ten minste een maximale gevangenisstraf van zes jaar staat. In het geval van eiser betrof de maximale straf blijkens artikel 77i, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) twee jaar jeugddetentie.
4.2.Niet in geschil is dat eiser de in artikel 3.86, vijfde lid, van het Vb 2000 neergelegde norm van de genoemde glijdende schaal bij een verblijfsduur van ten minste vijftien jaar heeft overschreven. Eiser heeft immers in totaal vijfendertig maanden detentie opgelegd gekregen, hetgeen de norm van veertien maanden ruimschoots overschrijdt.
4.3.Op grond van artikel 3.86, tiende lid, van het Vb 2000 wordt in afwijking van de voorgaande leden van artikel 3.86 van het Vb 2000 de aanvraag niet afgewezen bij een verblijfsduur van tien jaren, tenzij er sprake is van een misdrijf als bedoeld in artikel 22b, eerste lid, van het Sr of een misdrijf uit de Opiumwet waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaar of meer is gesteld. Naar het oordeel van de rechtbank is dit artikellid niet op eisers situatie van toepassing. De veroordeling voor de door eiser gepleegde feiten op 1, 12 en 22 oktober 2001, waarbij hij is veroordeeld voor diefstal met geweld gepleegd in vereniging, staat hieraan in de weg. Anders dan eiser meent, volgt uit het vonnis dat een ernstige inbreuk is gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers (parketnummers [nummer 1] (A) en [nummer 2] (B)), aangezien eiser drie vrouwen met geweld een tas of telefoon afhandig heeft gemaakt. Dat uit het vonnis niet blijkt of de slachtoffers letsel hebben opgelopen, doet daaraan niet af. Relevant is dat uit het vonnis blijkt dat eiser, met een aantal mededaders, geweld heeft gebruikt. Dit is een misdrijf als bedoeld in artikel 22b, eerste lid, van het Sr. Immers, er is sprake een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad, welke als uitzonderingsgrond is genoemd in artikel 3.86, tiende lid, onder a, van het Vb 2000. Op grond van artikel 312, tweede lid, van het Sr is dit een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld. Dat op grond van artikel 77i, eerste lid, van het Sr de duur van de jeugddetentie ten hoogste twee jaar bedraagt, leidt niet tot een ander oordeel, nu volgens het tiende lid van artikel 3.86 van het Vb 2000 de wettelijke omschrijving van het misdrijf bepalend is. Bovendien heeft verweerder ter zitting gewezen op de veroordelingen voor de door eiser in 2004 en 2006 gepleegde delicten op grond waarvan ook is voldaan aan artikel 22b, eerste lid, van het Sr.
5.1.Eiser stelt dat het bestreden besluit in strijd is met artikel 8 van het EVRM. De inmenging in het privé- en familieleven van eiser is disproportioneel en ongerechtvaardigd. Blijkens de Recommendation Rec zou na twintig jaar verblijf beëindiging in het geheel niet mogelijk moeten zijn. Voorts blijkt uit de Recommendation Rec dat sprake moet zijn van veel forsere veroordelingen om de inmenging in zijn rechten neergelegd in artikel 8 van het EVRM te rechtvaardigen. Eiser is nimmer veroordeeld voor een gevangenisstraf van twee jaar onvoorwaardelijk, laat staan vijf jaar. Inmiddels verblijft hij wel drieëntwintig jaar in Nederland. Verder heeft verweerder niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van “very strong reasons” om het belang van de Staat te laten prevaleren. Vrijwel alle delicten waarvoor eiser is veroordeeld, betreffen vermogensdelicten. Het enige delict dat volgens verweerder ernstig is, betreft de veroordeling van 2002. Eiser was destijds minderjarig en dit is reeds een zeer lange tijd geleden. Voorts stelt verweerder ten onrechte dat de lange verblijfsduur van eiser minder gewicht in de schaal legt vanwege de meerdere veroordelingen. Dit is niet te herleiden tot de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dat eiser door zijn strafrechtelijke verleden niet op “volwaardige wijze” deel heeft uitgemaakt van de Nederlandse maatschappij, kan niet gevolgd worden. Verweerder heeft ten onrechte geen belang gehecht aan de omstandigheden dat Nederlands de moedertaal van eiser is geworden en hij de cultuur tot de zijne heeft gemaakt. Verweerder miskent dat eiser ook op school heeft gezeten en heeft gewerkt. Dat eiser opnieuw verdacht is van het plegen van een strafbaar feit, mocht verweerder in het geheel niet betrekken bij de belangenafweging vanwege de onschuldpresumptie. Verweerder heeft verwijtbaar zeer lang gewacht alvorens hij het besluit heeft genomen om eisers verblijfsrecht te beëindigen vanwege strafbare feiten waarvoor hij is veroordeeld. Verweerder heeft ten onrechte meegewogen dat de banden met Marokko niet geheel ontbreken. Eiser heeft geen familieleden waarop hij kan terugvallen in de periode direct na zijn terugkeer. Eiser woont momenteel thuis en hij heeft een bijzonder sterke band met zijn broers en zus. Door de verschillende problemen in het verleden en de huidige problemen met zijn verblijfsrecht, is hij sterk aangewezen geweest op de zorg van zijn gezin. Voorts stelt eiser dat het bestreden besluit onverenigbaar is met Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB 2008 L 348; de Terugkeerrichtlijn). Verweerder heeft ten onrechte niet getoetst of er sprake is van een voldoende ernstig en actueel gevaar voor de openbare orde.
5.2.Niet in geschil is dat sprake is van een privéleven en familie- en gezinsleven van eiser met zijn ouders als bedoeld in artikel 8 van het EVRM. Ter zake van het gestelde familieleven van eiser met zijn broers en zus, is de rechtbank van oordeel dat verweerder terecht heeft overwogen dat niet is gebleken van een zodanig bijzondere band dat die de in het algemeen tussen familieleden bestaande band overstijgt. De omstandigheid dat eiser met zijn broers en zus bij zijn ouders woont, heeft verweerder niet als zodanig bijzonder hoeven aan te merken.
5.3.Uit vaste rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het familie- en privéleven een “fair balance” moet worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling enerzijds en het Nederlands algemeen belang dat is gediend bij het voeren van een restrictief toelatingsbeleid anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. Deze belangenafweging dient door de rechter enigszins terughoudend te worden getoetst.
5.4.De rechtbank stelt vast dat verweerder de “guiding principles” als geformuleerd door het EHRM in de arresten Boultif tegen Zwitserland van 2 augustus 2001, nr. 54273/00, en Üner tegen Nederland van 18 oktober 2006, nr. 46410/99, heeft betrokken in de in het kader van artikel 8 van het EVRM te verrichten afweging. Verweerder heeft daarbij het tijdsverloop sinds de gepleegde delicten, alsmede de aard en de omvang van deze delicten in acht genomen.
5.5.Verweerder heeft zich in het kader van de beoordeling van de individuele omstandigheden en het beroep op artikel 8 van het EVRM naar het oordeel van de rechtbank niet ten onrechte op het standpunt gesteld dat inmenging op privéleven en familie- en gezinsleven van eiser met zijn ouders door het opleggen van het inreisverbod gerechtvaardigd is. Verweerder heeft in het voordeel van eiser meegewogen de jeugdige leeftijd waarop hij naar Nederland is gekomen, de lange periode van rechtmatig verblijf en de bestaande familiebanden in Nederland. Verder heeft verweerder in het voordeel van eiser meegewogen dat niet is gebleken dat eiser sterke banden heeft met Marokko. Aan de andere kant heeft verweerder zwaar gewicht kunnen hechten aan het feit dat eiser is veroordeeld tot in totaal vijfendertig maanden gevangenisstraf en jeugddetentie en bovendien schuldig is bevonden aan diefstal met geweld. Zijn laatste delict waarvoor eiser onherroepelijk is veroordeeld heeft hij gepleegd in juli 2014. Verweerder heeft kunnen overwegen dat eisers criminele gedragingen de lange duur van zijn verblijf in Nederland van ruim tweeëntwintig jaar hebben overschaduwd in die zin dat afbreuk is gedaan aan zijn integratie. Hoewel eiser de basisschool en de MAVO heeft afgerond en in loondienst heeft gewerkt, heeft verweerder in het nadeel van eiser kunnen meewegen dat hij sinds 2012 voor zijn inkomen afhankelijk is geweest van een bijstandsuitkering. Verweerder heeft ook de conclusie kunnen trekken dat niet kan worden gesteld dat banden met Marokko geheel ontbreken, omdat verondersteld mag worden dat eiser in meer dan geringe mate bekend is met de Marokkaanse cultuur, gebruiken en de aldaar gesproken taal. Hij heeft onder meer familie daar, is er terug geweest voor vakantie en is een volwassen man die ook daar een netwerk kan opbouwen. Ondanks dat eiser de belangrijkste sociale, culturele en familiaire banden in Nederland heeft, heeft verweerder kunnen concluderen dat eiser niet zodanige sociale en culturele banden met Nederland heeft opgebouwd dat om die reden het privéleven en familie- en gezinsleven van eiser met zijn ouders gerespecteerd moet worden. Niet ten onrechte heeft verweerder het belang van bescherming van de openbare orde zwaarder laten wegen dan het belang van eiser en de lange duur van zijn verblijf in Nederland. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder tevens in de beoordeling mogen betrekken dat de strafvervolging voor woninginbraak gepleegd op 24 december 2014 niet duidt op een positieve gedragsverandering. Van strijd met de onschuldpresumptie is geen sprake, nu verweerder in zijn afweging heeft betrokken dat niet vaststaat dat eiser ook daadwerkelijk zal worden veroordeeld. Daarbij heeft verweerder tevens overwogen dat ook overigens niet is gebleken van feiten en omstandigheden die duiden op een positieve gedragsverandering. De door eiser gestelde omstandigheden dat verweerder heeft stilgezeten sinds het door eiser in 2001 gepleegde delict en de wettelijke beslistermijn bij de aanvraag zeer ruim heeft overschreden, maken het vorenstaande evenmin anders. Dat het in 2001 gepleegde misdrijf in het verleden ligt, heeft verweerder niet in het voordeel van eiser hoeven meewegen reeds nu eiser ook daarna nog meerdere malen onherroepelijk is veroordeeld wegens het plegen van misdrijven. Het beroep van eiser op het arrest van het EHRM van 3 oktober 2014 inzake Jeunesse tegen Nederland (nr. 12738/10 , te vinden via hudoc.echr.coe.int) slaagt voorts niet reeds nu in de onderhavige zaak geen sprake is van een situatie van een langdurige periode van onrechtmatig verblijf waarna de overheid geen actie heeft ondernomen om eiser uit te zetten.
5.6.Gelet op het voorgaande heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank de door eiser aangevoerde omstandigheden niet voldoende bijzonder of zwaarwegend hoeven te achten om af te zien van het aan eiser opleggen van een inreisverbod voor de duur van tien jaren.
5.7.Alles overziend is de rechtbank van oordeel dat verweerder hiermee voldoende heeft gemotiveerd welke waarde hij aan de door eiser aangevoerde individuele omstandigheden heeft toegekend en waarom artikel 8 van het EVRM zich niet verzet tegen de oplegging van een inreisverbod. Uit deze motivering blijkt tevens dat er “very strong reasons” bestonden, als bedoeld in het arrest van het EHRM inzake Balogun , die verweerder aan het bestreden besluit ten grondslag kon leggen. De persoonlijke belangen van eiser zijn door verweerder in afdoende mate meegewogen.
5.8.Met eiser en anders dan verweerder heeft overwogen is de rechtbank tot slot van oordeel dat de uitleg die het Hof van Justitie (het Hof) in het arrest van 11 juni 2015 (ECLI:EU:C:2015:377) heeft gegeven aan het begrip “gevaar voor de openbare orde” als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn niet alleen relevant is in geval van oplegging van een terugkeerbesluit, maar ook wanneer een inreisverbod is uitgevaardigd. Voor zover verweerder in het kader van de uitvaardiging van het inreisverbod geen rekening heeft gehouden met de door het Hof geformuleerde criteria bevat het bestreden besluit een motiveringsgebrek. De rechtbank ziet evenwel aanleiding artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen, nu verweerder in het kader van de toets aan artikel 8 van het EVRM aan de door het Hof bedoelde omstandigheden heeft getoetst. Zo heeft verweerder in de beoordeling onder meer betrokken de aard en ernst van de delicten, het gevaar voor recidive, het tijdsverloop sinds het laatst gepleegde delict en de duur van het rechtmatig verblijf in Nederland.
6. Het beroep voor zover gericht tegen het inreisverbod is daarom ongegrond. Gelet daarop is het beroep voor zover gericht tegen de afwijzing van de aanvraag van eiser tot verlenging van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd niet-ontvankelijk.

De hel uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:14490


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Coronavirus: Commission recommends partial and gradual lifting of travel restrictions to the EU after 30 June, based on common coordinated approach

Today the Commission recommends to Schengen Member States and Schengen Associated States to lift internal border controls by 15 June 2020 and to prolong the temporary restriction on non-essential travel into the EU until 30 June 2020; and sets out an approach to progressively lifting the restriction afterwards. Given that the health situation in certain third countries remains critical, the Commission does not propose a general lifting of the travel restriction at this stage. The restriction should be lifted for countries selected together by Member States, based on a set of principles and objective criteria including the health situation, the ability to apply containment measures during travel, and reciprocity considerations, taking into account data from relevant sources such as ECDC and WHO. For countries towards which the restriction remains in place, the Commission proposes to enlarge the categories of permitted travellers to include, for instance, international st…

"Hand out for migrants with a zoekjaar." by lawyer mr Kleijweg

A few weeks ago mr Kleijweg and I hosted a webinar for people who were here with a Searchyear permit. During the meeting it became clear that those former students were not always well informed about the benefits for them. A former student who has a Zoekjaar verblijfsvergunning (Seachyear permit) does not need those high salary amounts a normal highly qualifies migrant does AND the employer does not need a workpermit for the employee. So mr Kleijweg made a handout for those foreign students.
The basis of the migrationlaw in The Netherlands is the national interest. Only if there is a national interest, a residencepermit will be granted. For that reason there is the “High skilled migrants permit”. When you are granted the “zoekjaar” there is a special arrangement in place. During this “zoekjaar” you are allowed to do any job without salary threshold. See https://ind.nl/en/work/Pages/Looking-for-a-job-after-study-promotion-or-research.aspx. If you want to continue working after yo…

VACATURE: (Senior) Adviseur De Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Strategie en Uitvoeringsadvies, afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap één vacature voor de functie van (Senior) Adviseur (schaal 11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ongeveer 10 maanden.
Je draagt bij aan de beantwoording van (beleids)vraagstukken op een deelterrein of bepaald aandachtsgebied van het vreemdelingenbeleid. Daartoe ontwikkel je, op basis van eigen analyse en onderzoek, adviesproducten voor jouw opdrachtgever. De adviesproducten hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat je bij jouw advies aspecten hebt betrokken van aanpalende beleidsterreinen, dienstverlening, handhaving, IV en bedrijfsvoering. Jouw taak eindigt niet met het geven van advies. Je draagt bij aan de implementatie en uitvoering van het advies en monitort de effectiviteit van het advies en het adviesproces. Je stelt deze, waar nodig, bij indien dat leidt tot een verbetering v…

VACATURE: International HR & Payroll Operations Associate Netherlands

Would you like to continue your career in a versatile Human Resource role?Would you be a perfect fit for a young, vibrant pan-European team?Do you want to work in a monumental office building (close to public transport) in Breda,?

ABOUT PARAKAR
The Parakar Group is an employment services organisation offering a wide spectrum of solutions in the domain of globally outsourced HR- and payroll management. We offer solutions to companies and individuals to compliantly engage in employment relationships that not only cross geographical borders and cultures but also help bridge statutory and employment-legal context. Our services range from outsourced employment management, including International HR- and payroll accounting, work permit process management to relocation services, among others.
Our clients, based on all continents, want to employ staff in the Netherlands or another EU country. For these clients we provide ‘Employer of Record’ (EOR)-services, making sure that their e…

UITSPRAAK: De rechtbank vindt dat de IND Corona als smoes gebruikt

De rechtbank overweegt als volgt. Verweerder had al ruim voor de Coronacrisis intrad gevolg moeten geven aan de uitspraak van de rechtbank van 26 september 2019. De uitspraak laat geen ruimte aan verweerder om anders dan binnen de in die uitspraak gestelde termijn op de asielaanvragen te beslissen. Verweerder wordt geacht er alles aan te doen de uitspraak van de rechtbank na te leven. De mededeling van verweerder dat het niet mogelijk is toezeggingen te doen omtrent de termijn waarbinnen in de voorliggende zaak kan worden beslist, vindt de rechtbank in het licht van de opdracht in de uitspraak van 26 september 2019 ongepast. Echter nu verweerder heeft aangegeven een aanvullend gehoor te willen houden draagt de rechtbank verweerder op uiterlijk binnen vier weken na verzending van deze uitspraak besluiten te nemen op de aanvragen.
Procesverloop Bij besluiten van 3 maart 2017 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de aanvragen van
eisers tot het verlenen va…

Uitspraak: Is plaatsing in een "Hufter-proof" AZC vrijheidsontneming?

Artikel 56 Vw-maatregel gekoppeld aan plaatsing in de nieuw geopende Handhavings- en toezichtlocatie in Hoogeveen. Vrijheidsbeperking of vrijheidsontneming?

ECLI:NL:RBDHA:2020:4558
Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 25-05-2020Datum publicatie 25-05-2020 Zaaknummer NL20.10089
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig


Het EHRM heeft in een aantal zaken het toetsingskader voor de beoordeling van deze rechtsvraag uiteengezet.

De rechtbank overweegt dat de uiterst beperkte oppervlakte van zone I en II, het fysiek afgesloten zijn van de buitenwereld, de mate en intensiteit van toezicht en het ontbreken van een bij wet bepaalde maximale duur van de maatregel ex artikel 56 Vw op zichzelf en zeker in onderlinge samenhang bezien zeer sterke aanwijzingen vormen dat de maatregel ex artikel 56 Vw, voor zover deze is gekoppeld aan plaatsing in de HTL, gekwalificeerd moet worden als vrijheidsontneming zoals bedoeld in artik…

Na bijna 50 jaar legaal verblijf wordt grote boef uitgezet! Raad van State uitspraak over toetsing 8 EVRM

201908940/1/V2.
Datum uitspraak: 1 juli 2020
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak op de hoger beroepen van:
1.    de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
2.    [de vreemdeling],
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Groningen, van 15 november 2019 in zaak nr. 19/1051 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris.
Procesverloop
Bij besluit van 14 juli 2017 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd ingetrokken, de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.
Bij besluit van 11 februari 2019 heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 15 november 2019 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard,…

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag, maar dat zal de voorpagina's niet halen. https://t.co/a1TifvcPLh — Leo Lucassen (@Leolucassen) January 18, 2020

2/Hier de nadere uitsplitsing van de categorie 'overig', waar discussie over was omdat er naar gevraagd moest worden, inclusief 31 opgevoerde incidenten in de categorie moord/doodslag. Uiteindelijk bleek geen enkele asielaanvrager aan moord/ doodslag schuldig te zijn geweest. pic.twitter.com/RqbLaAzuJ5 — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) January 17, 2020

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst ma…

Wat als je vergeten bent je verblijfsvergunning te verlengen?

Iemand stuurde deze week in paniek een mailtje want ze was er achter gekomen dat haar verblijfsvergunning was verlopen. Wat dan te doen?

Het is van belang om eerst na te gaan waarom u te laat was. Bent u het domweg vergeten of was u bijvoorbeeld in het ziekenhuis opgenomen? De regelgeving maakt namelijk een onderscheid tussen een verwijtbare en een niet-verwijtbare te late verlenging.

Wat het belang van het verschil is? Bij niet-verwijtbaar wordt met terugwerkende kracht verlengd en bij verwijtbaar per moment van de aanvraag. Zo kan er dus een verblijfsgat ontstaan waardoor u weer opnieuw moet gaan sparen voor de 5 jaar om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te kunnen aanvragen.

Stelt u vindt dat doordat u bijvoorbeeld gedwongen was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en daarom niet-verwijtbaar te laat was: Zorg dan dat u daar bewijzen van hebt en schrijf een toelichting voor bij uw aanvraagformulier waarin u aangeeft en voeg kopieen van bijvoorbeeld opnamekaarten etc b…