De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

17 juni 2010

Oude (groot)ouder naar Nederland willen halen kan soms

 DIT BELEID IS AFGESCHAFT
Op http://www.vreemdelingenrecht.com/ werd mij gisteren een vraag gesteld door een mevrouw wiens oma hulpbehoevend was geworden en wiens enige kind in Nederland woonde en zelf nog werkte en dus niet goed kon zorgen voor haar ouder zo ver weg. Kan je dan die ouder of grootouder naar Nederland laten komen? In sommige gevallen kan dat. Hiervoor moet een mvv bij de Nederlandse ambassade in dat land worden aangevraagd en dan kan bij verlening het oudje naar Nederland reizen en hier een verblijfsvergunning aanvragen. De voorwaarden zijn aldus:

De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in het kader van verruimde gezinshereniging kan op aanvraag worden verleend aan vreemdelingen van 65 jaar of ouder die in Nederland willen verblijven bij hun kind(eren). Artikel 3.25 Vb geeft het kader waarbinnen aan deze vreemdelingen een verblijfsvergunning kan worden verleend. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 3.25 Vb, wordt de verblijfsvergunning niet verleend.

In deze paragraaf wordt uiteengezet onder welke voorwaarden de verblijfsvergunning in het kader van verruimde gezinshereniging kan worden verleend aan vreemdelingen van 65 jaar of ouder. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van artikel 16 Vw van toepassing. De verblijfsvergunning wordt derhalve niet verleend, indien niet wordt voldaan aan een of meer van die algemene voorwaarden. Verwezen wordt naar B1/4. Op deze algemene voorwaarden bestaan echter uitzonderingen wat betreft het middelenvereiste (zie artikel 3.25, tweede lid, Vb).De verblijfsvergunning wordt niet verleend, indien de vreemdeling de vijfenzestigjarige leeftijd nog niet heeft bereikt (zie artikel 3.25, eerste lid, Vb).


De verblijfsvergunning wordt niet verleend, indien de vreemdeling in het land van herkomst niet alleenstaand is (zie artikel 3.25, eerste lid, Vb). Een vreemdeling wordt hier als alleenstaand aangemerkt, indien de vreemdeling ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar is, en geen duurzame en exclusieve partnerrelatie onderhoudt, tenzij er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de (huwelijks)relatie is beëindigd met het enkele oogmerk verblijfsrecht te verkrijgen.De verblijfsvergunning wordt niet verleend, indien in het land van herkomst een kind woont dat geacht kan worden in de opvang van de vreemdeling te kunnen voorzien. De vreemdeling die zich er op beroept dat het kind dat nog in het land van herkomst woont, niet kan voorzien in zijn opvang, onderbouwt dat met terzake relevante gegevens en bescheiden. De vreemdeling is daartoe de meest aangewezen partij.


De verblijfsvergunning wordt niet verleend, indien niet vrijwel alle kinderen van de vreemdeling in Nederland verblijven (zie artikel 3.25, eerste lid, onder a, Vb).

Niet vereist is dat de vreemdeling bij deze kinderen gaat inwonen.De verblijfsvergunning wordt verleend, indien de in Nederland verblijvende kinderen in Nederland verblijven als:

a. Nederlander;

b. houder van een verblijfsvergunning (asiel of regulier) voor onbepaalde tijd; of

c. houder van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Tenzij een van de uitzonderingen genoemd in B2/8 van toepassing is, wordt met officiële gelegaliseerde bescheiden in ieder geval aangetoond:

a. dat de vreemdeling alleenstaand is; in dat verband kan worden gedacht aan een overlijdensakte van de echtgeno(o)t(e) of de echtscheidingsakte;

b. het aantal kinderen van de vreemdeling; in dat verband kan worden gedacht aan een uittreksel uit het geboorteregister; en

c. de familierechtelijke relatie tot de in Nederland gevestigde kinderen.

De verblijfsvergunning wordt niet verleend, indien de hoofdpersoon niet duurzaam en zelfstandig beschikt over een netto-inkomen dat ten minste gelijk is aan de bijstandsnorm voor de desbetreffende categorie echtparen/gezinnen of alleenstaande ouders vermeerderd met de bijstandsnorm voor alleenstaande (zie B1/4.3).

De in Nederland woonachtige kinderen moeten gezamenlijk duurzaam en zelfstandig beschikken over voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud en dat van de vreemdeling te kunnen voorzien. Dit betekent dat als de vreemdeling één kind heeft, dit kind moet beschikken over het toepasselijke normbedrag, plus de norm voor een alleenstaande. Indien er drie kinderen zijn, moet gezamenlijk worden beschikt over een inkomen dat gelijk is aan de som van de toepasselijke normbedragen (zie voor een overzicht van de geldende normbedragen de website van SZW), plus de norm voor een alleenstaande. Het gedeelte van het inkomen dat per gezin meer wordt verdiend dan de toepasselijke norm mag bij elkaar worden opgeteld (zie artikel 3.25, tweede lid, Vb).

Vrijstellingen
In afwijking van de voorgaande alinea wordt de aanvraag niet afgewezen wegens onvoldoende, niet duurzame of niet zelfstandige middelen van bestaan, indien de hoofdpersoon:

a. 65 jaar of ouder is;

b. naar het oordeel van de Minister blijvend en volledig arbeidsongeschikt is; of

c. blijvend niet in staat is aan de plicht tot arbeidsinschakeling te voldoen.

Ad b.
Voor de toepassing van deze vrijstellingsgrond wordt aangesloten bij B2/2.10 onder ad b.

Ad c.
Voor de toepassing van deze vrijstellingsgrond wordt aangesloten bij B2/2.10 onder ad c.

Wanneer de vreemdeling verblijf heeft bij meerdere kinderen en één van de kinderen is vrijgesteld wegens het ontbreken van middelen van bestaan op grond van één van de hierboven genoemde omstandigheden, kan geen vrijstelling van het middelenvereiste plaatsvinden. De overige kinderen die niet vrijgesteld zijn moeten aantonen dat zij gezamenlijk duurzaam en zelfstandig beschikken over een netto-inkomen gelijk aan de som van de bestaansminima, bedoeld in de Wwb, voor de desbetreffende categorie, aangevuld met het bestaansminimum voor alleenstaanden.

Meetellen gezinsinkomen
Indien de hoofdpersoon (het familielid bij wie de vreemdeling verblijf beoogt) een naar Nederlands internationaal privaatrecht geldig huwelijk of een in Nederland geregistreerd partnerschap is aangegaan, dan wel een relatie onderhoudt in de zin van artikel 3.14, onder b, Vb met een persoon die rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, Vw, dan wel Nederlander is, kan het duurzame, zelfstandig verworven netto-inkomen van die persoon worden meegeteld bij de berekening van de bestaansmiddelen.

In deze gevallen zijn de middelen van bestaan voldoende, indien het gezamenlijke netto-inkomen gelijk is aan de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 21, onder c, Wwb, voor de categorie echtparen en gezinnen, aangevuld met het bestaansminimum voor alleenstaanden.

Als aanvullende voorwaarde geldt dan dat ondertekening van de garantverklaring geschiedt door de hoofdpersoon en bedoelde (geregistreerde of huwelijks-)partner.

Opgemerkt zij nog, dat de omstandigheid dat de hoofdpersoon in gezinsverband leeft met een (geregistreerde of huwelijks-)partner, niet afdoet aan de omstandigheid dat de hoofdpersoon mogelijk aanspraak kan maken op de bovengenoemde vrijstellingen.De verblijfsvergunning wordt verleend onder de beperking: ‘verblijf bij kind …… (naam van het kind dat voorziet in het levensonderhoud of van een van de kinderen die gezamenlijk in het levensonderhoud voorzien)’.

De beperking wordt aangevuld met de tekst: ‘Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist’.

Aan de verblijfsvergunning wordt het voorschrift verbonden van het sluiten van een voldoende ziektekostenverzekering, met inbegrip van de kosten die zijn verbonden aan opname en verpleging in een sanatorium of een psychiatrische inrichting.

Bron: vreemdelingencirculaire

Vanuit Nederland kan eerst een advies worden aangevraagd. Dit gaat met dit formulier: http://www.ind.nl/nl/Images/form_6004_tcm5-597.pdf

20 opmerkingen:

adam zei

bedankt voor het uit leggen ik ben namelijk de enige kind bij me moeder en me vader is overleden ,me moeder is 72 jaar en woont alleen in het buitenland en ze krijgt wel een pension uit nederland maar ze is te oud en kan niet meer voor zich zelf zorgen bovendien ik woon hier in nl , ben getrouwd en heb een kindje maak ik dan volgens u een kans om haar hierheen te brengen ?

ik hoor het graag van u

Mvg
A

vreemdelingenrecht.com zei

We zijn inmiddels ruim 4 jaar verder en Nederland heeft het gezinsherenigingsbeleid voor alleenstaande ouders afgeschaft. Soms kan de Europa-route wel uitkomst bieden of kan iemand proberen of een artikel 8 EVRM procedure kan helpen, maar dat is geen zekerheid.

Anoniem zei

Goedenavond ik begrijp dat de wet inmiddels is aangepast. Ook op de IND site staat dat zo. Alleen begrijp ik niet goed wat nu de spelregels zijn . Kan ik voorgaand geval er nu vanuit gaan dat er nu geen belemmering is of juist andersom dat er geen regeling is omdat het naar nederland halen van (groot) ouder (s) simpelweg verboden is onder alle omstandigheden ?
Mvrg P B

vreemdelingenrecht.com zei

Het gunstige beleid voor het laten komen van grootouders is afgeschaft alsmede het beleid voor gezinshereniging voor meerderjarigen. Je zou kunnen kijken of 8 EVRM of buitengewone schrijnendheid nog iets kan betekenen. Het beste neemt u contact op met een adviseur/advocaat die met u alle details van uw zaak doorneemt.

Anoniem zei

Super dank u vriendelijk voor de snelle reactie. Ik had voordat ik de vraag stelde de voorwaarden van Artikel 8 al gelezen . Ben nu bezig met de "buitengewone schrijnendheid" maar zie dat dit een discretionaire beslissingsbevoegdheid is van de minister dan is het uiteindelijk inhoudelijk net zo belangrijk als de omstandigheid waaronder een beslissing genomen wordt. Heel hartelijk dank.
PB

Anoniem zei

Ik kom nog eens terug op bovenstaande. Met belangstelling heb ik de uitspraak in hoger beroep gelezen waarin de minister in het gelijk is gesteld.
Hier werd een pleidooi gedaan op het Art 8 EVRM , en is de rechtbank van mening dat het algemeen belang in dit geval zwaarder weegt. Zou het mogelijk zijn om zowel een bezwaar op basis art8 EVRM te doen, hetgeen een bezwaar is tegen de wet die nu eenmaal slechts bezoek via een toeristenvisum toelaat en een verzoek aan de minister op basis van een schrijnend geval . een verzoek en een bezwaar zijn 2 verschillende dingen. Ik vraag dit omdat ik niet de kans wil lopen dat er in afwachting van een uitspraak op het bezwaar er 3 maanden verloren gaan, waardoor een verzoek schrijnend geval dan sowieso wordt afgewezen omdat je je wel aan de max verblijfsduur moet houden.
U begrijpt ik wil voor 2 ankers gaan liggen. Kan dat?
Mvg

Anoniem zei

Ik dacht dat eerder een bericht geplaatst had maar zie het niet terug. De vraag was kan je voor 2 ankers gaan liggen. Dus en Art.8 en schrijnende omstandigheid tegelijkertijd voeren.? Dit in verband met de relatieve korte toegestane verblijfsduur van 3 maanden.

Mvr gr PB

vreemdelingenrecht.com zei

Misschien handiger om te mailen naar webmaster@vreemdelingenrecht.com.

Anoniem zei

ik zie dat inmiddels beide mails wel op het forum staan . Ik heb voor de volledigheid wel de webmaster ingelicht. Die kan natuurlijk niet inhoudelijk reageren.
mvrgr PB

vreemdelingenrecht.com zei

Dit is geen forum maar het weblog van een juriste vreemdelingenrecht. En de webmaster ben ik dus gewoon zelf.
MAAR: als mensen inhoudelijke vragen hebben raadt ik ze aan me direct te mailen. 1) Je wilt toch geen vertrouwelijke info hier op internet plaatsen;
2)"Anoniem" is leuk maar ik kan geen zinnig advies geven als ik geen vragen kan stellen.
Verder is het raadzaam om te beseffen dat ik dit als een hobby doe (Door ziekte ben ik gestopt met mijn werk op een advocatenkantoor). Het zou dus zomaar kunnen dat ik u vervolgens doorverwijs naar een advocaat of jurist. Voorts ben ik op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen mocht u gaan procederen op basis van gegevens op dit weblog.

Anoniem zei

Jammer dat u tegenslag hebt gehad! Aan uw hulpvaardige feedback maak ik op dat u in alle tijd veel kennis en ervaring hebt opgebouwd en blij dat u die niet opgeeft!! ....een topper dus!!! ;o) Groetjes uit Almere, Johan

Unknown zei

Beste,

Ik heb een vraag. Mijn moeder is ziek en bijna 65 jaar. Ik heb voldoende inkomen en reis heel vaak voor mijn werk binnen Europa. De vraag aan u is:

Kan ik mijn moeder permanent naar Nederlands laten komen ?

Groeten,

M.S.

vreemdelingenrecht.com zei

Heel moeilijk (alleen met 8 EVRM en dat is niet makkelijk) maar als u de Nederlandse nationaliteit hebt en veel elders in Europa werkt zou u daar kunnen gaan wonen en haar dan als gezinslid in huis kunnen nemen op basis van EU richrlijn 2004/38. Vraag in dat land eens na bij een advocaat.

Anoniem zei

Goede dag. ik heb een vraagje ik ben in Suriname getrouwd met een man.
Nu wil ik mijn man naar Nederland halen maar dit mag niet van de IND omdat ik niet beschikt over voldoende middelen. Ik heb namelijk een wwb-uitkering. De redend dat ik niet kan werken is dat mijn zoon autistische is. Ik heb mijn man hulp hard nodig. Kan ik mijn man naar Nederland halen op grond van klemmende redenen van humanitaire aard.

Anoniem zei

Hallo,

Mijn moeder is 70, woont buiten Europa en gescheiden. Haar kinderen wonen in NL. 1 dochter in Belgie.

Kunnen we haar pernant naar NL halen. Financieel zijn haar kinderen in staat om voor haar te zorgen.

Ik hoor van u. Alvast bedankt.

Gr. M

mars zei

Hallo,

Ik heb een Nederlands nationaliteit, woon in Nederland, mijn moeder is 84 jaar en is Brits. Kan zij een vergunning krijgen om in Nederland te komen wonen?

mvg Mars

vreemdelingenrecht.com zei

Als Britse is ze EU onderdaan en mag ze zonder verblijfsvergunning in Nederland wonen en van een pensioentje genieten. Nederlandse uitkeringen is een ander verhaal. Dan kunt u beter eerst daar naar informeren.

Ingrid zei

Goede dag,
Ik ben hier terecht omdat ik met hetzelfde vraag zit. Maar bij de IND hebben ze me aangegeven dat ik mijn oma niet naar Nederland kan brengen omdat de regels nu anders zijn.
Mijn oma is 72 jaar, dit jaar is ze ernstige ziek geweest, 2x in de ziekenhuis belang. Mijn moeder is haar enige kind. Ze is wel getrouwd maar wonen niet samen.
Mijn oma woon in een huis zonder vloer, zonder elektra, zonder riolering, zonder wc, zonder schone water. We maken ons veel zorgen en willen haar in NL laten blijven. We hebben haar hier meegenomen. Maar ze mocht tot 3 maanden blijven. Dus ze moet over 1 maand naar Colombia terug.Dat wil ik niet. Kan iemand me helpen? Wat moet ik doen? Mijn Oma is van Colombia. Ik ook, maar ik heb Nederlandse nationaliteit sinds 14 jaar geleden.

Unknown zei

Goedemiddag,
ook ik heb een geval nl: mijn moeder is 80 jaar en woont in Turkije.
Ze heeft in het verleden in Nederland gewerkt en heeft nu een uitkering uit Nederland. Maar helaas is het zo dat ik zelf in Nederland ben en door haar leeftijd zou ik graag willen dat ze terug in Nederland was en bleef en dat ze niet om de drie maanden Nederland en Turkije om en om moet blijven met haar 5 jarige visum.
Ik heb nog een broer maar hetzelfde geldt ook voor hem. Wij wonen en werken in Nederland , we hebben allebei de Nederlandse nationaliteit maar er is niemand die kan zorgen voor onze moeder in Turkije.
Bestaat er een mogelijkheid dat ze permanent naar Nederland kan komen ?
Graag uw advies.
Alvast hartelijk bedankt !

Unknown zei

hallo wilt u contact opnemen met mij 0687687205 of geeg uw nummer ik bel je

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator