De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

27 juni 2010

Moeten kosten voor contra-expertise documentenonderzoek worden vergoed? (uitspraak rechtbank)

LJN: BM9323, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 09/38497

Datum uitspraak: 24-06-2010
Datum publicatie: 25-06-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

4.1.1 In geschil is of er grond bestaat voor het oordeel dat verweerder zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de kosten voor het opstellen van een contra-expertise documentenonderzoek geen noodzakelijke kosten zijn als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Rva 2005.

4.1.2 Blijkens de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 19 maart 2010 (LJN BL9320) worden de kosten verbonden aan het opstellen van een contra-expertise naar de authenticiteit van documenten in beginsel niet aangemerkt als noodzakelijke kosten als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Rva 2005. De Afdeling heeft overwogen dat een documentonderzoek een technische beoordeling is waarbij, onder meer, het document wordt vergeleken met een brondocument, indien dat beschikbaar is, en waarbij wordt vastgesteld of vervalsingstechnieken zijn toegepast. Deze beoordeling kan in de asielprocedure door de rechter worden gecontroleerd, aldus de Afdeling. Door te overwegen dat de kosten voor een contra-expertise in beginsel niet als noodzakelijke kosten aangemerkt dienen te worden, heeft de Afdeling kennelijk voor ogen gehad dat deze kosten in sommige gevallen wel als noodzakelijk aangemerkt dienen te worden, bijvoorbeeld indien de rechter in de procedure betreffende het verzoek om toestemming te verlenen voor het maken van kosten in verband met het laten verrichten van een contra-expertise, van oordeel is dat de rechter in de asielprocedure de technische beoordeling niet zal kunnen controleren.

4.1.3 De rechtbank ziet zich derhalve gesteld voor de vraag of de rechter in de asielprocedure aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens in staat zal zijn de technische beoordeling te controleren. Het Bureau Documenten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, dat in opdracht van verweerder de door eiser in zijn asielprocedure overgelegde documenten op echtheid heeft onderzocht, heeft de onderzoeksresultaten neergelegd in een verklaring van onderzoek. De rechtbank is van oordeel dat de rechter in de asielprocedure niet in staat zal zijn de technische beoordeling aan de hand van voormelde verklaring van onderzoek te controleren. Redengevend hiervoor is dat de verklaring van onderzoek onvoldoende inzicht verschaft in de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, op grond van welke bevindingen en om welke redenen de documentonderzoeker tot zijn conclusies is gekomen. Immers, onder 2.1 en 3.1 van de verklaring van onderzoek is slechts vermeld dat de basisgegevens en het documentnummer middels een afwijkende techniek zijn aangebracht en dat de op de documenten aangebrachte afdrukken van inktstempels niet corresponderen met intern bekende informatie. De verklaring van onderzoek verschaft, ook gelezen in samenhang met de daarbij behorende algemene bijlage, dan ook onvoldoende inzicht in het documentonderzoek voor het oordeel dat de rechter in de asielprocedure de technische beoordeling zal kunnen controleren. Gelet hierop ontbeert het bestreden besluit een deugdelijke motivering.

4.1.4 Het voorgaande betekent dat verweerder zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de kosten voor het opstellen van een contra-expertise documentonderzoek geen noodzakelijke kosten zijn als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Rva 2005.

Bron: rechtspraak.nl

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator