Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…

VACATURE: Substituut ombudsman bij de Nationale ombudsman

 Vacaturetype overige vacatures
Naam organisatie Nationale ombudsman
Salaris maximum € 9098,26
Publicatiedatum 18 juni 2015
Sluitingsdatum 5 juli 2015
De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat: onafhankelijk en onpartijdig.
Het instituut Nationale ombudsman staat voor:
 • goede dienstverlening
 • professionaliteit
 • transparantie
 • kennisdelen
 • gericht beïnvloeden
Het instituut is gericht op het effectief oplossen van problemen tussen burgers en overheid door steeds een verbinding te leggen tussen rechtmatigheid en behoorlijkheid. Naast het verhelpen van klachten richt het zich ook op het voorkomen van klachten door de gerichte beïnvloeding van overheden. Klachten en signalen van burgers worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen of workshops, het opstellen van jaarbrieven en "wijzers" wordt geprobeerd overheden van klachten te laten leren, klachten te voorkomen en de werkwijze van overheden te optimaliseren.
Daarnaast neemt het instituut actief deel aan het publieke debat over thema's die raken aan de verhouding burger – overheid.
Voor meer informatie zie:
 • de website: www.nationaleombudsman.nl
 • Wet Nationale ombudsman
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet rechtpositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
 • Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
 • Algemene Maatregel van Bestuur: het besluit rechtpositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman laat zich bijstaan door substituten. Op dit moment is er een vacature voor een substituut. Bij deze vacature staat kennis van de verhoudingen in het openbaar bestuur voorop; daarbinnen ligt het accent op strafrecht, politie en justitie.

De taak van de substituut ombudsman

De Nationale ombudsman heeft de wettelijke taak onderzoek te doen naar gedragingen van bestuursorganen en een behoorlijkheidsoordeel te geven over de onderzochte gedraging.
Het onderzoek kan worden ingesteld op verzoek van een burger, bedrijf of instelling, dan wel op eigen initiatief. Veruit het meeste onderzoek wordt ingesteld naar aanleiding van klachten van burgers.
Burgers kunnen mondeling, of schriftelijk contact opnemen met het Bureau Nationale ombudsman. Via een gratis telefoonnummer kunnen zij hun vraag of verzoek voorleggen aan de klachtbehandelaars op het zogenaamde Ombudsplein, dit is een virtuele en fysieke plek voor klachtbehandeling, communicatie en informatievoorziening, samenwerken en kennis delen.
Bij de klachtbehandeling wordt waar mogelijk direct actie ondernomen. Het kan zijn dat er een interventie wordt uitgezet naar de overheid, dat de zaak aan een nader onderzoek wordt onderworpen, dat een bemiddeling wordt geïnitieerd, dat er wordt door- of terugverwezen naar de overheid of dat er "alleen" een luisterend oor wordt geboden.
Mede op verzoek van de Tweede Kamer vindt in toenemende mate onderzoek op eigen initiatief plaats. Recente voorbeelden van dit type onderzoek zijn:
 • het politieoptreden in de Schilderswijk: “Contrasterende beelden” (Rapport: 2014/078);
 • de rol van de gemeente bij de uitbesteding van sociale werkvoorziening: 'Oog voor mensen met een arbeidsbeperking (Rapport 2014/120);
 • de werking van de fraudewet: 'Geen fraudeur, toch boete' (Rapport 2014/159);
 • inzicht in kosten van medische rekeningen: 'Ziekenhuisrekeningen, op weg naar transparantie'(Rapport 2015/009);
 • de gijzeling van mensen die wel willen maar niet kunnen betalen (lopend onderzoek);
 • wat kan de overheid leren van de invoering van het trekkingsrecht bij de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten opdat er bij een volgende vergelijkbare operatie voldoende oog is voor de belangen van de betrokken burgers? (lopend onderzoek).

Verantwoordelijkheid voor proces klachtbehandeling

Het bureau kent vier teams, te weten het team Werk en inkomen, het team Zorg en onderwijs,
het team Wonen, leefomgeving en mobiliteit en het team Veiligheid, Justitie en vreemdelingen.
Het is de taak van de substituut ombudsman om in afstemming met teamleiders of senior-onderzoekers vorm te geven aan het proces van klachtbehandeling.

De substituut

 • ziet toe op de kwaliteit van het onderzoek; hierbij gaat het om de behoorlijkheid, de procedurele zorgvuldigheid alsmede het resultaat van het onderzoek;
 • ziet toe op de voortgang en slagvaardigheid van het onderzoek en daarmee op de efficiency van het onderzoeksproces en op de oplossingsgerichtheid van de onderzoeksinspanningen waar dat wenselijk is, legt en onderhoudt hij de nodige (werk)contacten met overheden en hun vertegenwoordigers;
 • beslist over de inzet van de zwaardere onderzoeksbevoegdheden, zoals het onder ede horen.

Verantwoordelijkheid voor beoordeling en conclusie bij onderzoek

De verantwoordelijkheid voor onderzoek komt concreet tot uiting bij het verslag van bevindingen (VVB) over een onderzochte gedraging van de overheid. Dit verslag legt de onderzoeker ter goedkeuring en tekening aan de substituut voor. Bij het VVB levert de onderzoeker een beoordeling en conclusie aan. De substituut vormt zich een oordeel over deze
beoordeling en conclusie. Het eindoordeel in het openbare rapport is voorbehouden aan de Nationale ombudsman.

Extern uitdragen ambt

De Nationale ombudsman is het boegbeeld van het bureau. Het uitdragen van het 'ombudsdenken' in de samenleving is een belangrijke taak van alle ambtsdragers: naar burgers en overheden, maar ook naar intermediairs en andere organisaties die in het werk van de Nationale ombudsman geïnteresseerd zijn. Het afleggen van (werk)bezoeken, het onderhouden van externe contacten en het houden van voordrachten zijn hier concrete invullingen van.

Algemene leiding van het bureau

De Nationale ombudsman en de directeur van het Bureau Nationale ombudsman vormen de algemene leiding van het Bureau. De substituut ombudsmannen maken geen deel uit van het management. Van de substituten wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan het werkproces om tot een kwalitatief hoogwaardig product of resultaat te komen.

Selectiecriteria substituut

Vakbekwaamheid en ervaring

 • bij voorkeur een juridische of verwante opleiding;
 • affiniteit met conflicthantering;
 • erkende reputatie als (juridisch) vakman/-vrouw;
 • ruime en meerzijdige beroepservaring;
 • inhoud en niveau van de huidige functie zodanig dat deze een benoeming op het niveau van substituut-ombudsman rechtvaardigen;
 • ervaring in of met het openbaar bestuur en bij voorkeur ook in (andere) maatschappelijke (neven-) functies.

Houding en vaardigheden

 • uitgesproken motivatie voor de inhoud van het werk;
 • uitgesproken belangstelling voor de verhouding tussen burger en overheid en voor de rechten van de mens;
 • goed inlevingsvermogen in problemen die burgers kunnen ondervinden in hun verkeer met de overheid, maar ook in de omstandigheden waaronder overheden hun werk moeten doen;
 • uitstekende communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • vermogen tot een – waar van toepassing – pragmatische en oplossingsgerichte benadering;
 • vermogen tot samenwerking en inhoudelijke begeleiding van de medewerkers;
 • vermogen om het ambt naar buiten uit te dragen; snelheid en trefzekerheid van analyse;
 • productie- en voortgangsgericht;
 • bereidheid te werken binnen de formele bevoegdheid van het ambt van Nationale ombudsman als eenhoofdig ambt

Persoonlijkheid

 • open en benaderbaar;
 • coachend en stimulerend;
 • flexibel en communicatief;
 • innovatief
 • bestand tegen hoge werkdruk;
 • productief;
 • gericht op teamwork.

Selectieprocedure

De Tweede Kamer benoemt op verzoek van de Nationale ombudsman een substituut. De Nationale ombudsman maakt daartoe een aanbeveling op, die de namen van ten minste drie personen bevat.
Bij de voorbereiding van deze aanbeveling aan de Tweede Kamer laat de Nationale ombudsman zich bijstaan door het bureau Vanderkruijs. Bij de selectie van kandidaten laat de Nationale ombudsman zich adviseren door twee externen met wie hij de selectiegesprekken met de kandidaten voert. Een assessment kan deel uitmaken van deze selectieprocedure.
De drie kandidaten die in aanmerking komen voor een plaats op de aanbeveling zullen kennismaken met een afspiegeling van de medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman. Deze medewerkers voorzien de Nationale ombudsman van aandachtspunten die hij meegeeft aan de Tweede Kamer.
De aanbeveling aan de Tweede Kamer bevat drie namen; deze aanbeveling is openbaar.
Van de kandidaten die aan de selectieprocedure deelnemen wordt verwacht dat zij, in geval van benoeming, de intentie hebben om het ambt te vervullen voor de ambtstermijn van de Nationale ombudsman plus één jaar. De ambtstermijn van de huidige Nationale ombudsman eindigt op 1 april 2021.
De subcommissie Benoeming substituut ombudsman, onderdeel van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer spreekt met de aanbevolen kandidaten. Er wordt naar gestreefd de fase van de selectiegesprekken door de Tweede Kamer vanaf half september 2015 te laten plaatsvinden.
Een onderzoek naar antecedenten maakt onderdeel uit van de procedure.
Indien de werkorde van de Tweede Kamer dit toelaat wordt gestreefd naar agendering van de benoemingsbeslissing in oktober 2015. De ambtsaanvaarding kan zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden.

Rechtspositie

De Tweede Kamer benoemt op verzoek van de Nationale ombudsman één of meer personen tot substituut. De benoeming van een substituut geschiedt voor de duur van de ambtstermijn van de Nationale ombudsman op wiens verzoek hij is benoemd, vermeerderd met een jaar.
De bezoldiging van de substituut bedraagt in 2015 € 9098,26 per maand, exclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. Hij ontvangt daarnaast een ambtsjubileumgratificatie, een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering (zie hiervoor artikel 1, lid 3 en artikel 3 van de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman). Voor zijn pensioen is de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers van toepassing.

Reageren

Bureau Nationale ombudsman laat zich in deze procedure bijstaan door mr. Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. U kunt uw interesse kenbaar maken door een motivatie en toelichting (inclusief actueel cv) voor maandag 6 juli te sturen naar nationaleombudsman@vanderkruijs.com.
Het maken van een korte videopresentatie is onderdeel van de procedure. Kandidaten die worden uitgenodigd voor een eerste gesprek bij Vanderkruijs krijgen hierover nader bericht.
Voor informatie kunt u bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 030-8200068.
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.
Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar:
E-mailadres: nationaleombudsman@vanderkruijs.com

Hier gevonden: http://www.algemenebestuursdienst.nl/werving-en-selectie/inhoud/vacatures/substituut-ombudsman-bij-de-nationale-ombudsman

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

COVID: Are The Netherlands forgetting to be lenient and take measures for their legal immigrants? (visa free travellers, searchyear students)

Corona as it is called in The Netherlands changed the Dutch landscape. Most of us are working from home and people social distance. So far we seem to be able to cope. However now the dust settles a bit and the most urgent matters have been dealt with problems emerge for the group that had been here legally and was taking care of themselves but now still are stuck in The Netherlands and on the other hand see all kind of institutions in a Corona-sleep.

I heard rumoured (from an international webinar) that several countries created a solution to prevent people to become illegal). Both Portugal and Italy have new COVID residence permits for people working in certain areas. Italy got into trouble because migrants had left when the pandemic started and there were no people available to pick the harvests. Australia created a Temporary Covid Activity Visa for people working in Healthcare, Agriculture, Food-processing and Agriculture.
New Zealand automaticity renewed the residence permits in e…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…