De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

17 september 2015

Vacature Directeur-bestuurder Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland


Rotterdam (Zuid-Holland)

Branche

Ideële organisaties

Organisatie VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland i.o. komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. De Stichting behartigt hun belangen en biedt ondersteuning bij toelating, het opbouwen van een bestaan in ons land en bij duurzame vrijwillige terugkeer. Ook wordt gewerkt aan draagvlak hiervoor in de samenleving. Dat gebeurt lokaal, vanuit veel locaties in het werkgebied.

De stichting ontstaat na een fusie van 4 stichtingen te weten: stichting VluchtelingenWerk Maasdelta, stichting VluchtelingenWerk Zeeland, stichting VluchtelingenWerk Zuidvleugel en stichting VluchtelingenWerk Zuidholland Noord. Deze fusie wordt per 1 januari 2016 gerealiseerd. Aanleiding voor de fusie is het omvormen van de huidige vereniging met 12 stichtingen tot een vereniging volgens het Raad van Toezicht model met 5 regionale stichtingen. De opschaling van de regionale stichtingen is nodig om de kwetsbaarheid te beperken, de kwaliteit te vergroten en de kosten te beheersen. Bundeling van kennis, expertise en ervaring die in de vier stichtingen aanwezig is biedt tevens mogelijkheden voor (nog) meer professionaliteit, zowel in de primaire dienstverlenende processen als in de ondersteuningsfuncties.

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland is een professionele organisatie die werkt met deskundige en betrokken vrijwilligers en stagiaires onder leiding van betaalde krachten. In de organisatie zijn meer dan 120 betaalde medewerkers en ruim 1.400 vrijwilligers werkzaam. Het jaarbudget bedraagt circa € 12 miljoen. Er wordt nauw samengewerkt met tal van organisaties die verantwoordelijk zijn voor opvang, bescherming en integratie van vluchtelingen. Het hoofdkantoor van de regionale stichting Zuidwest Nederland is gevestigd in Rotterdam.

ACHTERGROND EN CONTEXT
VluchtelingenWerk Nederland heeft sinds jaar en dag te maken met een fluctuerende instroom van vluchtelingen. Periodes waarin het aantal vluchtelingen sterk afneemt worden afgewisseld met periodes waarin het aantal vluchtelingen sterk toeneemt. De organisatie heeft daarbij geen invloed op deze instroom. Tegelijkertijd is de instroom sterk van invloed op de draagkracht van VluchtelingenWerk en de wijze van organiseren. Er is meer behoefte aan een flexibele organisatie om te kunnen anticiperen op de fluctuerende instroom ten gevolge van snelle groei en van krimp. De fluctuaties in cliënten en financiën vereisen een (meer) flexibele organisatie, zowel in de samenstelling van het personeelsbestand van professionals (verhouding vast-tijdelijk personeel), als bij het aangaan van verplichtingen en de samenstelling van het dienstenaanbod. VluchtelingenWerk concurreert voortdurend met andere aanbieders bij het verwerven van financiering en/of participeert in combinaties van (door gemeenten gecontracteerde) opdrachtgevers. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de organisatie: aan de kwaliteit en professionaliteit van het werk, de toegevoegde waarde die geboden wordt, de prijs en de kwaliteit van de vastlegging en verantwoording over het werk.

De vijf nieuwe regionale VluchtelingenWerk organisaties Nederland zullen continuïteit en kwaliteit van dienstverlening moeten bieden aan financiers en cliënten, tegen een acceptabele prijs. De verdere verzakelijking van de relatie met gemeenten vergt bovendien aandacht voor de onderbouwing van de effecten van onze manier van werken op de doelgroep, in het kader van gemeentelijke monitoring en verantwoording. De kwaliteit en het succes zit in de deskundigheid (kennis en expertise) van de betaalde krachten in combinatie met de lokale verankering en het netwerk van vrijwilligers die lokaal actief zijn en die zich inspannen om er voor te zorgen dat vluchtelingen actief deelnemen aan de samenleving. In hun directe woonomgeving, dus lokaal. De interactie tussen asielzoeker en vluchteling met de vrijwilliger en de professionals van VluchtelingenWerk bepaalt in grote mate het succes van de organisatie. Die interactie zal de komende tijd verder moeten worden versterkt.

Functie Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder is de bestuurder van stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland met als werkgebied Zeeland en Zuid-Holland. Hij/zij bestuurt als zodanig de organisatie, is statutair eindverantwoordelijk voor de aansturing van de werkorganisatie en is belast met alle beleidsgebieden van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland. Het managementteam bestaat uit vijf regiomanagers, de manager bedrijfs- en projectenbureau (waarin naast de aansturing van projectleiders een aantal ondersteunende functiegebieden zijn ondergebracht, zoals financiën, P&O, ICT, communicatie, beheer en facilitaire zaken) en de bestuurder (voorzitter). De directeur-bestuurder onderhoudt de regionale in- en externe contacten en vertegenwoordigt daarbij de eigen regionale stichting. De directeur-bestuurder geldt als boegbeeld, waarbij de belangen van de regionale organisatie behartigd worden en bevordert daarbij het voortbestaan van de organisatie door innovatie en maatschappelijk te ondernemen.

De directeur-bestuurder is daarnaast primair verantwoordelijk voor een portefeuille in het bestuur van VluchtelingenWerk Nederland en maakt deel uit van het bestuur van VluchtelingenWerk Nederland, dat bestaat uit de vijf regionale directeur-bestuurders en de directeur-bestuurder van het landelijk bureau die de voorzitter van het bestuur is. De directeur-bestuurder formuleert met het voltallige bestuur de beleidskaders voor de organisatie, waarover verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad. In het landelijk bestuur stemt hij/zij verenigingszaken af met de eigen stichting en vice versa. In de verdeling van werkzaamheden verricht de directeur-bestuurder ongeveer 60% ten behoeve van de regionale werkorganisatie en 40% ten behoeve van de landelijke Vereniging VluchtelingenWerk Nederland.

In de nieuwe fusieorganisatie VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland komen verschillende culturen en verschillende werkwijzen bij elkaar. Van de directeur-bestuurder wordt nadrukkelijk verwacht dat hij/zij kansen ziet om deze verschillen in cultuur en werkwijzen op een efficiënte en effectieve wijze te verbinden en vorm en inhoud weet te geven aan de geformuleerde missie en visie van de nieuwe regionale stichting in de vorm van een flexibele organisatie met een uniforme bedrijfsvoering die zowel qua formatie (verhouding vast-tijdelijk) als bij het aangaan van verplichtingen en de samenstelling van het dienstenaanbod de fluctuaties in cliënten en financiën adequaat op kan vangen.

De komende tijd zijn een aantal belangrijke kerntaken voor de directeur-bestuurder te onderscheiden: inrichting van de werkprocessen binnen de nieuw te vormen fusieorganisatie, inclusief plaatsing van de medewerkers en (ver)binding binnen de nieuwe organisatie; borging van de kwaliteit; actieve participatie in netwerken en versterking van de bedrijfsvoering en resultaatgerichtheid van de werkorganisatie. De directeur-bestuurder is de bindende factor bij uitstek tussen alle geledingen en processen, creëert draagvlak voor gewenste veranderingen en is zowel naar binnen als naar buiten het gezicht van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland.

De directeur-bestuurder is in de eerste plaats een ontwikkelaar en bouwer die zorgt voor de verdere inrichting van de fusieorganisatie, inclusief de daarbij behorende werkprocessen en bedrijfsvoering, ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het borgen van de kwaliteit en het verder expliciteren van de (maatschappelijke) prestaties van de organisatie naar cliënten, keten- en netwerkpartners en financiers.

Om de strategische doelstellingen de komende jaren te realiseren en om adequaat te kunnen reageren op externe ontwikkelingen wordt ook verder geïnvesteerd in de positionering van het management, de professionele ontwikkeling van medewerkers en daarbijbehorende organisatieontwikkelingsprocessen. Het verdiepen van de dialoog met de professionals binnen de nieuw gevormde organisatie vormen een belangrijk speerpunt. Hierbij zijn resultaatgerichtheid, aansluiten en verbinden belangrijke competenties. Dit vraagt om heldere kaders en communicatielijnen, onderlinge afstemming en ruimte voor creativiteit en innovatie. Het op gang houden van de onderlinge dialoog met de professionals met als doel het verder verbeteren van processen en kwaliteit en het vergroten van de maatschappelijke prestaties is daarbij essentieel.

VOORNAAMSTE TAAK- EN RESULTAATGEBIEDEN
- Stuurt de werkorganisatie en de beleidsgebieden aan in algemene zin op het gebied van personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden.
- Ontwikkelt het strategisch beleid inclusief het daaraan gerelateerde financiële, personeels- en middelenbeleid en draagt zorg voor de uitvoering hiervan in de vorm van concrete doelstellingen; faciliteert binnen de vastgestelde beleidskaders de realisatie daarvan.
- Vertaalt externe ontwikkelingen in het werkveld in visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders en medewerkers.
- Stuurt bovenregionale projecten aan en bewaakt regionale projecten op hoofdlijnen.
- Realiseert verdere professionalisering van de interne organisatie, met aandacht voor HRM en organisatieontwikkeling, bedrijfsvoeringsprocessen en doelmatigheid, waarbij kwaliteit en transparantie uitgangspunt zijn; benut ICT mogelijkheden, werkt aan integraliteit en resultaatafspraken; houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden.
- Levert als lid van het bestuur van VluchtelingenWerk Nederland verenigingsbreed een bijdrage aan het proces van strategie- en beleidsontwikkeling; vertaalt landelijke verenigingsdoelstellingen naar beleid, kaders, structuur en diensten voor de eigen regio.
- Vertegenwoordigt de organisatie in contacten en overlegvormen met externen; onderhoudt en ontwikkelt netwerken die de financiële én maatschappelijke positie van de organisatie versterken; zorgt voor een duidelijke en herkenbare profilering van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, zowel binnen als buiten het werkgebied.
- Realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen vanuit de maatschappelijke doelstelling met onder andere keten- en netwerkpartners, waaronder gemeenten, welzijnsinstellingen, maatschappelijke opvang, politie, openbaar ministerie en Centraal Orgaan Asielzoekers.
- Informeert de raad van toezicht periodiek middels managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de werkorganisatie.
- Treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden, CAO en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Profiel Directeur-bestuurder

FUNCTIE-EISEN
Geschikte kandidaten beschikken over een academisch denk- en werkniveau. Naast een sterke drive voor de doelgroep van vluchtelingen en asielzoekers zijn zij bedrijfskundig onderlegd en hebben zij bewezen vanuit een seniore, integrale managementfunctie (op strategisch/tactisch niveau) te kunnen inspireren en te binden. Zij beschikken over leidinggevende ervaring in het integraal aansturen van professionals (en vrijwilligers) in een bestuurlijk complexe omgeving met een nadrukkelijke veranderopgave. Hun stijl daarbij is situationeel: sturend / koers bepalend en coachend. Bestuurlijke sensitiviteit en sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden completeren het beeld. Kennis van het brede domein van zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning is onmisbaar. Visie op dienstverlenend ondernemerschap in het sociaal-maatschappelijk veld en politiek bestuurlijke sensitiviteit completeren het beeld. Kennis van verenigingsstructuren en vrijwilligersmanagement geldt als een pre, evenals kennis van de sociale kaart van het werkgebied.

PROFIEL
Profiel van een krachtige, toegankelijke directeur-bestuurder met een strategische visie op de thema’s en problematieken rond vluchtelingen en asielzoekers. Verbinding en samenwerking zijn sleutelbegrippen. Dit vraagt allereerst om een manager die analytisch en conceptueel sterk is en goed kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en als zodanig een goede gesprekspartner is op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Hij/zij heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor menselijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen; is oplossingsgericht, weet medewerkers en professionals te binden en te committeren, ook aan noodzakelijke veranderingsprocessen. Naar de medewerkers toe straalt de manager koersvastheid uit op de beleidsdoelstellingen van de organisatie. Hij/zij is een betrokken, bedrijfsmatig ingestelde persoon, consistent, respectvol, gericht op de ontwikkeling van mensen en processen, met een scherp oog voor resultaten; een netwerker en scherp onderhandelaar die zich gemakkelijk kan bewegen op een intern én extern speelveld waar meerdere belangen spelen. Naar buiten toe is hij/zij hét boegbeeld van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden/Honorering

Salarisindicatie: marktconform en op basis van de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Aanstelling geldt in eerste instantie voor een periode van één jaar met uitzicht op aanstelling voor onbepaalde tijd.

Meer informatie Directeur-bestuurder

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met heer dr. José M.A. Coenen, senior consultant bij PublicSpirit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij zijn assistente Franka Vroom, bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9443. Meer informatie over VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland is te vinden op www.vluchtelingenwerk.nl.

Solliciteren

PublicSpirit verricht de voorselectie en draagt op 29 september aanstaande in de vorm van een shortlist-presentatie een aantal potentieel geschikte kandidaten voor aan de ingestelde selectiecommissie uit de Raad van Toezicht. Een aantal kandidaten wordt vervolgens uitgenodigd voor een selectiegesprek met de selectiecommissie. Benoembare kandidaten voeren vervolgens een gesprek met één of meer adviescommissies. Op basis van het advies van de selectiecommissie, het besluit van de Raad van Toezicht daarover en de adviezen van de adviescommissies neemt de Raad van Toezicht een voorgenomen besluit over de benoeming van de eindkandidaat. De uiteindelijke benoeming van de directeur-bestuurder door de Raad van Toezicht zal geschieden na het definitieve besluit tot fusie (voorzien medio oktober 2015). Een integriteitsonderzoek en een selectieassessment kunnen deel uitmaken van de procedure.
 Hier gevonden: http://www.publicspirit.nl/Vacature/Directeur-bestuurder/V1010/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator