Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Een strafblad gaat een vreemdeling meer de das om doen - criminele antecedenten tegengeworpen (LET OP STRAFRECHTADVOCATEN)

Het lijkt heel normaal: dat je je aan de wet houdt maar voor sommige asielzoekers of reguliere vreemdelingen is het een compleet vreemd concept. Ik had een enorm aardige cliënte die keer op keer werd opgepakt voor winkeldiefstal en als ik dan een preek afstak dat dit toch wel heeeeeeel stom!!!!! was als je een asielaanvraag had lopen dan glimlachte ze een beetje en zei dat ik gelijk had en jatte gewoon weer een paar HEMA-onderbroeken.

Maar zoals ik ooit eens aangaf: als je mensen te eten uitnodigt thuis en die stoppen je zilveren bestek in hun tasje dan smijt je ze ook de deur uit en zo voelt het ook met mensen die vragen of ze ook hier mogen wonen.

Vandaag kwam in het nieuws dat Staatssecretaris Dijkhoff veel strengere regelgeving gaat opstellen met betrekking tot de vraag wanneer een strafblad een asielzoeker kan worden tegengeworpen. Zie hier de kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/25/brief-tweede-kamer-aanscherping-beleid-inzake-weigeren-en-intrekken-asielvergunning-na-ernstig-misdrijf

(Kopieeren gaat in Edge echt rampzalig sorry)
 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA  DEN HAAG   
Datum 25 november 2015 Onderwerp Aanscherping beleid inzake weigeren en intrekken asielvergunning na ernstig misdrijf 
Inleiding Tijdens het vragenuurtje van 29 september en het algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid van 30 september jl.1 hebben wij onder meer gesproken over asielzoekers die de Nederlandse wet overtreden. Tijdens het algemeen overleg heb ik de heer Azmani toegezegd om voor de begrotingsbehandeling met nadere voorstellen te komen hoe binnen de bestaande EU-kaders een aanscherping van de nationale regelgeving op dit punt kan worden gerealiseerd om zo eerder en vaker een asielvergunning te kunnen weigeren en intrekken.   Op 13 oktober jl. heeft uw Kamer een motie van de leden Oskam en Van Helvert aangenomen die de regering oproept over te gaan tot uitzetting van asielzoekers die zich schuldig maken aan het plegen van een misdrijf2.
In deze brief kom ik de genoemde toezegging na, waarbij ik tevens aangeef hoe en in welke mate invulling kan worden gegeven aan de motie. Voor de aanscherping van het beleid zal een Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire worden opgesteld.
Europese wetgeving  Binnen het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) bevat de Kwalificatierichtlijn3 de normen op grond waarvan internationale bescherming dient te worden geboden aan asielzoekers. Dit is, kort gezegd, het geval indien zij moeten worden aangemerkt als vluchtelingen in de zin van het Vluchtelingenverdrag, of wanneer zij in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming.
Subsidiaire bescherming wordt verleend aan vreemdelingen die ‘ernstige schade’ te vrezen hebben. Onder ‘ernstige schade’ wordt verstaan:                                                 1 (Nog niet gepubliceerd) 2 Kamerstukken II, 2015/16. 19 637, nr. 2069 3 Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking)
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer
  Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
 
  Ons kenmerk 693603
  Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.  
 
   Pagina 2 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603  
a) de doodstraf of executie; of b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst; of c) ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Deze definitie is ontleend aan de tekst van artikel 3 Europees Verdrag voor de rechten van de Mens (EVRM) en de daarop gebaseerde jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
De Kwalificatierichtlijn geeft ook de voorwaarden waaronder internationale bescherming kan worden geweigerd of ingetrokken om redenen van openbare orde. Een vluchteling is uitgesloten van de vluchtelingenstatus als hij zich schuldig heeft gemaakt aan daden als omschreven in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Lidstaten mogen verder een vluchtelingenstatus intrekken, of weigeren deze te verlenen of te verlengen, wanneer: a) er goede redenen bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de veiligheid van de lidstaat waar hij zich bevindt; b) hij een gevaar vormt voor de samenleving van die lidstaat, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf.
Een vreemdeling kan worden uitgesloten van de status van subsidiaire bescherming, of deze status kan worden ingetrokken, wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat: a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft gepleegd, zoals gedefinieerd in de internationale instrumenten waarmee wordt beoogd regelingen te treffen ten aanzien van dergelijke misdrijven; b) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd; c) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties; d) hij een gevaar vormt voor de gemeenschap of voor de veiligheid van de lidstaat waar hij zich bevindt.
Nederlandse invulling van de Europese normen  De invulling van de begrippen ‘bijzonder ernstig misdrijf’, ‘ernstig misdrijf’ en ‘gevaar voor de gemeenschap’ zijn in de Kwalificatierichtlijn niet nader genormeerd. In Nederland zijn deze in de Vreemdelingencirculaire op dit moment nog als volgt ingevuld:  ‘Bijzonder ernstig misdrijf’: indien de vreemdeling bij onherroepelijk rechterlijk vonnis is veroordeeld tot gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel waarbij het onvoorwaardelijk deel in totaal tenminste 24 maanden betreft;   ‘Ernstig misdrijf’: indien er sprake is van een onherroepelijk rechterlijk vonnis met een veroordeling tot een gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel waarbij het onvoorwaardelijk deel in totaal tenminste 18 maanden betreft en in ieder geval één van de misdrijven is naar zijn aard een gevaar voor de gemeenschap.   ‘Gevaar voor de gemeenschap’: dit wordt in ieder geval aangenomen als het gaat om drugs-, zeden- en geweldsmisdrijven, brandstichting, mensenhandel, illegale handel in wapens/munitie/explosieven, illegale handel in menselijke organen en weefsels.
 
   Pagina 3 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603    
Vergunning op grond van nareis  Indien een gezinslid de hoofdpersoon is nagereisd met een machtiging tot voorlopig verblijf en ambtshalve een verblijfsvergunning asiel op grond van nareis heeft gekregen, gelden volgens staand beleid voor het intrekken van die vergunning dezelfde voorwaarden als voor de hoofdpersoon. Voor een gezinslid van een vluchteling geldt dus dat er een onvoorwaardelijke veroordeling wegens een ‘bijzonder ernstig misdrijf’ moet liggen, terwijl voor het gezinslid van een subsidiair beschermde een veroordeling wegens een ‘ernstig misdrijf’ vereist is. De reden hiervoor is dat bij de ambtshalve verlening geen volledige asielprocedure heeft plaatsgevonden en derhalve niet is onderzocht of betrokkene in aanmerking komt voor internationale bescherming.
Een gezinslid dat tegelijk met, of binnen drie maanden na de hoofdpersoon spontaan is ingereisd, moet een asielaanvraag indienen, die volledig wordt behandeld. Indien deze persoon een nareisvergunning heeft gekregen, is dus vastgesteld dat hij niet in aanmerking komt voor internationale bescherming. In dat geval is het reguliere beleid (glijdende schaal) van toepassing op de intrekking van de vergunning.
Terugkeer Voor de vraag wanneer een vreemdeling die een strafbaar feit heeft gepleegd kan worden teruggestuurd naar zijn land van herkomst, is met name artikel 3 van het EVRM van belang. Deze bepaling verbiedt terugzending van een vreemdeling die bij terugkeer een reëel risico op schending van artikel 3 EVRM loopt. Op dit verbod zijn geen uitzonderingen mogelijk, dus ook niet als een vreemdeling een ernstig misdrijf heeft gepleegd. Dit heeft ertoe geleid dat aan meerdere personen aan wie artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen niet konden worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. 
Uitwerking  Het hierboven gegeven Europees kader bepaalt binnen welke marges een beleidswijziging kan worden doorgevoerd. Het is niet mogelijk om ongeclausuleerd over te gaan tot uitzetting van asielzoekers die zich schuldig maken aan het plegen van willekeurig welk misdrijf (zoals een fietsendiefstal), maar er is wel ruimte om het huidige beleid op onderdelen aan te scherpen. Ik ben voornemens van deze ruimte gebruik te maken. 
De voorgenomen maatregelen geef ik hieronder weer. Ik wil hiermee bewerkstelligen dat scherper dan voorheen duidelijk is, dat personen die maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag vertonen niet in aanmerking komen voor verblijf in Nederland. Als een vluchteling of asielzoeker in aanmerking wil komen voor verblijf, zal hij zich dus twee keer moeten bedenken voor hij een delict pleegt. In zoverre kan er na bekendmaking van deze maatregelen dus ook een preventieve werking van uitgaan.  
De aanscherping van het beleid is met name te vinden in de hieronder voorgestelde maatregelen 1 en 2: het maximaal benutten van de wettelijke beslistermijn en een forse verlaging van de norm waaronder de verblijfsvergunning kan worden geweigerd of ingetrokken. Maatregel 3 is op zichzelf geen wijziging van eerder vastgelegd beleid, maar legt wel vast dat de
 
   Pagina 4 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603  
algemene regels ook van toepassing zijn op minderjarigen op wie het volwassen strafrecht wordt toegepast.
Maatregel 1. Wachten met het nemen van de asielbeslissing Om een verblijfsvergunning te weigeren aan een Verdragsvluchteling, of om deze in te trekken, is volgens de Procedurerichtlijn4 vereist dat er een onherroepelijke veroordeling wegens een bijzonder ernstig misdrijf ligt. Dit betekent veelal een langdurige strafrechtelijke procedure (inclusief hoger beroep). Om tegen te gaan dat een vergunning, die wordt verleend terwijl de strafrechtelijke procedure nog loopt, later weer ingetrokken zou moeten worden, kan de uitkomst van de strafzaak zo veel mogelijk worden afgewacht.
Het is reeds staande praktijk dat de IND de beslissing in een asielzaak aanhoudt als er een verdenking is van een ernstig misdrijf. De Procedurerichtlijn biedt de mogelijkheid om de beslistermijn met negen maanden te verlengen wanneer ‘complexe feitelijke en/of juridische kwesties aan de orde zijn’. Deze termijn kan bij wijze van uitzondering, in naar behoren gerechtvaardigde gevallen, met nog eens drie maanden worden verlengd wanneer dit noodzakelijk is met het oog op een behoorlijke en volledige behandeling van het verzoek om internationale bescherming. 
De vraag of er contra-indicaties zijn vanwege schending van de openbare orde maakt deel uit van de inhoudelijke beoordeling of een asielvergunning kan worden verleend. Ik ben daarom van oordeel dat er sprake is van ‘complexe feitelijke en/of juridische kwesties’ als de vreemdeling strafrechtelijk wordt vervolgd wegens een (bijzonder) ernstig misdrijf, op grond waarvan de beslistermijn kan worden verlengd. 
Daarom ben ik voornemens om, waar nodig, de termijn voor de beslissing op een asielaanvraag te verlengen met de maximaal toegestane termijn indien en zolang er sprake is van een nog lopende strafrechtelijke procedure die van invloed kan zijn op de inwilligbaarheid van de aanvraag, tenzij er andere gronden zijn waarop de aanvraag eerder kan worden afgewezen. 
Maatregel 2. Aanpassen van de invulling van de begrippen ‘ernstig misdrijf’ en ‘bijzonder ernstig misdrijf’  De ruimte voor aanscherping van het beleid is vooral te vinden in het aanpassen van de nationale invulling van de Europeesrechtelijke normen ‘ernstig misdrijf’ en ‘bijzonder ernstig misdrijf’. Er is geen eenduidig beeld hoe andere lidstaten deze begrippen invullen. Een aantal landen werkt met een minimale strafbedreiging, sommige met een minimale opgelegde straf en andere lidstaten gebruiken een meer algemene omschrijving. 
Delicten die in het maatschappelijk verkeer als ernstig worden ervaren, moeten naar mijn oordeel kunnen worden tegengeworpen. De individuele verwijtbaarheid van de vreemdeling komt tot uiting in de straf die door de rechter is opgelegd. Voor de invulling van de begrippen ‘ernstig misdrijf’ en ‘bijzonder ernstig misdrijf’ heb ik daarom gekeken naar ‘Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVSafspraken’, waarin de richtlijnen voor rechter voor straftoemeting zijn vervat.                                                  4 Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking)
 
   Pagina 5 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603   
Verder heb ik gekeken naar de opvatting van de UNHCR over ‘ernstig, niet politiek misdrijf’ met betrekking tot artikel 1F Vluchtelingenverdrag. De UNHCR noemt moord, verkrachting en een gewapende overval als delicten die zonder twijfel zijn te kwalificeren als ernstig misdrijf. Ook andere strafbare feiten kunnen een ernstig misdrijf zijn, indien zij gepaard gaan met het gebruik van dodelijke wapens, ernstige letsels veroorzaken of als het gaat om herhaaldelijk zwaar crimineel gedrag.
Dit alles afwegende heb ik besloten om als ‘ernstig misdrijf’ aan te merken delicten waarbij volgens de Oriëntatiepunten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden pleegt te worden opgelegd. Ik meen dat het maatschappelijk niet geaccepteerd hoeft te  worden als een persoon die zich aan deze feiten schuldig maakt, verblijf zou krijgen in Nederland. Het gaat in concreto om:  Openlijke geweldpleging, zwaar lichamelijk letsel5 ten gevolge hebbend  Het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door middel van bijvoorbeeld één of meer kopsto(o)t(en) en/of schoppen/trappen tegen het hoofd  Tasjesroof met een enkele duw/ruk, waarbij sprake is van frequente recidive;  Insluiping in een woning, waarbij sprake is van frequente recidive;  Het verkopen/afleveren/verstrekken van gebruikershoeveelheden harddrugs vanuit een pand of op straat gedurende meer dan een maand, doch minder dan 3 maanden, met enige regelmaat.
Het ligt in de rede om de norm voor een ’bijzonder ernstig misdrijf’ hoger te leggen dan die voor een ‘ernstig misdrijf’. Ik ben daarom voornemens deze grens te leggen bij een onvoorwaardelijke en onherroepelijke gevangenisstraf van tien maanden. Hieronder vallen de volgende delicten:  Verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno  Een beroep of gewoonte maken van het bezit van kinderporno    Opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel6 met behulp van een wapen (niet zijnde een vuurwapen)  Ramkraak (georganiseerd verband en aanzienlijke schade) waarbij sprake is van recidive  Het verkopen/afleveren/verstrekken van gebruikershoeveelheden harddrugs vanuit een pand of op straat gedurende zes tot twaalf maanden met enige regelmaat.
Volgens de Oriëntatiepunten worden deze delicten bestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. Ik kies hier echter voor een grens van tien maanden, zodat deze en andere ernstige delicten, al dan niet in combinatie gepleegd, zijn ondervangen als de rechter een straf oplegt van tien maanden of hoger.
Voor de beoordeling of er sprake is van een ‘ernstig misdrijf’, dan wel een ‘bijzonder ernstig misdrijf’, is het mogelijk om meerdere veroordelingen met                                                 5 Volledig herstel te verwachten binnen zes maanden, zoals ingrijpende breuken 6 Levensbedreigend of zeer langdurige herstelperiode (meer dan zes maanden) of als geen volledige genezing wordt verwacht
 
   Pagina 6 van 6
   
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer 
Datum 25 november 2015
Ons kenmerk 693603  
afzonderlijke straffen bij elkaar op te tellen. In die gevallen zal wel een zwaardere beoordeling van de individuele omstandigheden plaatsvinden, die er onder meer op zal zien hoe groot het aandeel is van delicten die een gevaar voor de gemeenschap (zie omschrijving hierboven) opleveren. Het zal dus kunnen voorkomen dat een vreemdeling bij elkaar opgeteld wordt veroordeeld tot meer dan zes, respectievelijk tien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar dat de IND oordeelt dat er geen grond is om de verblijfsvergunning te weigeren of in te trekken.
Maatregel 3. In voorkomende gevallen hetzelfde beleid ten aanzien van minderjarige vreemdelingen In de berichtgeving over incidenten met asielzoekers is deels sprake van minderjarige vreemdelingen. Indien de pleger van een strafbaar feit minderjarig is, maar boven de twaalf jaar, is in beginsel het jeugdstrafrecht van toepassing. De strafrechter houdt hiermee rekening met de leeftijd van de vreemdeling. Als het jeugdstrafrecht wordt toegepast, is dat een aanwijzing dat het feit minder aan de vreemdeling wordt verweten en zal dit ook gevolgen hebben voor de mogelijkheid een vergunning te weigeren of in te trekken. Als het volwassenenstrafrecht wordt toegepast, ligt het in de rede dat dit ook eerder gevolgen heeft voor de vergunning. 
Andere aspecten die moeten worden meewogen zijn het gezinsleven van de minderjarige en de opdracht uit het Kinderrechtenverdrag om bij bestuursrechtelijke beslissingen de belangen van het kind een eerste overweging te laten zijn. Dit zijn echter zaken die steeds individueel moeten worden meegewogen.
Ik ben daarom voornemens om ten aanzien van minderjarige asielzoekers in beginsel dezelfde regels toe te passen als voor volwassenen, indien op hen het strafrecht voor volwassenen is toegepast, waarbij echter wel steeds de nodige individuele afwegingen worden gemaakt.  
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,   
K.H.D.M. Dijkhoff


VVD wil ook crimineel kind van migrant uitzetten


’Geboorteplaats doet er niet toe’

VVD-Kamerlid Malik Azmani. © anp.
De VVD wil dat criminele vreemdelingen of hun criminele kinderen Nederland uitgezet worden als zij ernstige misdrijven plegen. Het maakt daarbij niet uit of ze in Nederland geboren of getogen zijn. Voor zover ze nog niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ze hun verblijfsrecht verliezen.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie. © anp.
VVD-Kamerlid Malik Azmani heeft woensdag aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) gevraagd om de wet op dat punt aan te passen.
Lees voor de rest van dit artikel in het Algemeen Dagblad:  http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4194774/2015/11/25/VVD-ook-crimineel-kind-migrant-uitzetten-ongeacht-geboorteplek.dhtml

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Coronavirus: Commission recommends partial and gradual lifting of travel restrictions to the EU after 30 June, based on common coordinated approach

Today the Commission recommends to Schengen Member States and Schengen Associated States to lift internal border controls by 15 June 2020 and to prolong the temporary restriction on non-essential travel into the EU until 30 June 2020; and sets out an approach to progressively lifting the restriction afterwards. Given that the health situation in certain third countries remains critical, the Commission does not propose a general lifting of the travel restriction at this stage. The restriction should be lifted for countries selected together by Member States, based on a set of principles and objective criteria including the health situation, the ability to apply containment measures during travel, and reciprocity considerations, taking into account data from relevant sources such as ECDC and WHO. For countries towards which the restriction remains in place, the Commission proposes to enlarge the categories of permitted travellers to include, for instance, international st…

"Hand out for migrants with a zoekjaar." by lawyer mr Kleijweg

A few weeks ago mr Kleijweg and I hosted a webinar for people who were here with a Searchyear permit. During the meeting it became clear that those former students were not always well informed about the benefits for them. A former student who has a Zoekjaar verblijfsvergunning (Seachyear permit) does not need those high salary amounts a normal highly qualifies migrant does AND the employer does not need a workpermit for the employee. So mr Kleijweg made a handout for those foreign students.
The basis of the migrationlaw in The Netherlands is the national interest. Only if there is a national interest, a residencepermit will be granted. For that reason there is the “High skilled migrants permit”. When you are granted the “zoekjaar” there is a special arrangement in place. During this “zoekjaar” you are allowed to do any job without salary threshold. See https://ind.nl/en/work/Pages/Looking-for-a-job-after-study-promotion-or-research.aspx. If you want to continue working after yo…

UITSPRAAK: De rechtbank vindt dat de IND Corona als smoes gebruikt

De rechtbank overweegt als volgt. Verweerder had al ruim voor de Coronacrisis intrad gevolg moeten geven aan de uitspraak van de rechtbank van 26 september 2019. De uitspraak laat geen ruimte aan verweerder om anders dan binnen de in die uitspraak gestelde termijn op de asielaanvragen te beslissen. Verweerder wordt geacht er alles aan te doen de uitspraak van de rechtbank na te leven. De mededeling van verweerder dat het niet mogelijk is toezeggingen te doen omtrent de termijn waarbinnen in de voorliggende zaak kan worden beslist, vindt de rechtbank in het licht van de opdracht in de uitspraak van 26 september 2019 ongepast. Echter nu verweerder heeft aangegeven een aanvullend gehoor te willen houden draagt de rechtbank verweerder op uiterlijk binnen vier weken na verzending van deze uitspraak besluiten te nemen op de aanvragen.
Procesverloop Bij besluiten van 3 maart 2017 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de aanvragen van
eisers tot het verlenen va…

Na bijna 50 jaar legaal verblijf wordt grote boef uitgezet! Raad van State uitspraak over toetsing 8 EVRM

201908940/1/V2.
Datum uitspraak: 1 juli 2020
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak op de hoger beroepen van:
1.    de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
2.    [de vreemdeling],
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Groningen, van 15 november 2019 in zaak nr. 19/1051 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris.
Procesverloop
Bij besluit van 14 juli 2017 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd ingetrokken, de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.
Bij besluit van 11 februari 2019 heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 15 november 2019 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard,…

VACATURE: (Senior) Adviseur De Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Strategie en Uitvoeringsadvies, afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap één vacature voor de functie van (Senior) Adviseur (schaal 11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ongeveer 10 maanden.
Je draagt bij aan de beantwoording van (beleids)vraagstukken op een deelterrein of bepaald aandachtsgebied van het vreemdelingenbeleid. Daartoe ontwikkel je, op basis van eigen analyse en onderzoek, adviesproducten voor jouw opdrachtgever. De adviesproducten hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat je bij jouw advies aspecten hebt betrokken van aanpalende beleidsterreinen, dienstverlening, handhaving, IV en bedrijfsvoering. Jouw taak eindigt niet met het geven van advies. Je draagt bij aan de implementatie en uitvoering van het advies en monitort de effectiviteit van het advies en het adviesproces. Je stelt deze, waar nodig, bij indien dat leidt tot een verbetering v…

Uitspraak: Is plaatsing in een "Hufter-proof" AZC vrijheidsontneming?

Artikel 56 Vw-maatregel gekoppeld aan plaatsing in de nieuw geopende Handhavings- en toezichtlocatie in Hoogeveen. Vrijheidsbeperking of vrijheidsontneming?

ECLI:NL:RBDHA:2020:4558
Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 25-05-2020Datum publicatie 25-05-2020 Zaaknummer NL20.10089
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig


Het EHRM heeft in een aantal zaken het toetsingskader voor de beoordeling van deze rechtsvraag uiteengezet.

De rechtbank overweegt dat de uiterst beperkte oppervlakte van zone I en II, het fysiek afgesloten zijn van de buitenwereld, de mate en intensiteit van toezicht en het ontbreken van een bij wet bepaalde maximale duur van de maatregel ex artikel 56 Vw op zichzelf en zeker in onderlinge samenhang bezien zeer sterke aanwijzingen vormen dat de maatregel ex artikel 56 Vw, voor zover deze is gekoppeld aan plaatsing in de HTL, gekwalificeerd moet worden als vrijheidsontneming zoals bedoeld in artik…

VACATURE: International HR & Payroll Operations Associate Netherlands

Would you like to continue your career in a versatile Human Resource role?Would you be a perfect fit for a young, vibrant pan-European team?Do you want to work in a monumental office building (close to public transport) in Breda,?

ABOUT PARAKAR
The Parakar Group is an employment services organisation offering a wide spectrum of solutions in the domain of globally outsourced HR- and payroll management. We offer solutions to companies and individuals to compliantly engage in employment relationships that not only cross geographical borders and cultures but also help bridge statutory and employment-legal context. Our services range from outsourced employment management, including International HR- and payroll accounting, work permit process management to relocation services, among others.
Our clients, based on all continents, want to employ staff in the Netherlands or another EU country. For these clients we provide ‘Employer of Record’ (EOR)-services, making sure that their e…

Uitspraak: Vluchtelingenwerk adviseert foutief over bezwaartermijn, bezwaar te laat, IND strijkt niet over het hart. Rechtbank toetst de wet

Ik mis hier een overweging WAAROM het niet verschoonbaar is maar dat komt wellicht omdat de advocaat daartoe niets heeft aangevoerd. Je zou wellicht kunnen zeggen dat Vluchtelingenwerk een officiele rol lijkt te hebben gekregen door de overheid in procedures. In bepaalde gevallen wordt Vluchtelingenwerk subsidie gegeven en kan een advocaat geen toevoeging krijgen (aanvragen, nareizen). Zou deze meneer als buitenlander dan niet hebben mogen vertrouwen op goed advies?
Aan de andere kant wordt een slechte advocaat een eiser ook toegerekend. Dat is de advocaat wel aansprakelijk voor de schade. Zou in deze zaak Vluchtelingenwerk daar niet op kunnen worden aangesproken?
De rechtbank doet op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitspraak zonder zitting.
Eiser heeft verzocht om vrijstelling van de griffierechten. Hij heeft zijn verzoek onderbouwd met een verklaring van afwezigheid van inkomen en vermogen. Mede gelet op de uitspraak van de Centrale Raad va…

Waar moet een advocaat aan voldoen om vreemdelingenrecht zaken o.b.v. gesubsidieerde rechtsbijstand te mogen doen?

BIJLAGE 1 VREEMDELINGENRECHT, VREEMDELINGENPIKET EN VREEMDELINGENBEWARINGSZAKEN 1 Onvoorwaardelijke inschrijving vreemdelingenrecht De advocaat die wil worden ingeschreven om rechtsbijstand te verlenen op het terrein van het vreemdelingenrecht (niet zijnde asielrechtsbijstand) dient te voldoen aan de algemene inschrijvingsvoorwaarden en bovendien dient hij terzake:
ofwel:
a) met succes de beroepsopleiding van de NOvA (beroepsopleiding oude stijl van vóór september 2013) voltooid te hebben. Deze eis geldt niet voor advocaten die werden beëdigd voordat de beroepsopleiding in 1989 werd ingevoerd en; b) een certificaat van succesvolle deelname te overleggen aan door de Raad landelijk erkende cursussen op het gebied van het vreemdelingenrecht in de drie jaar voorafgaand …

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag, maar dat zal de voorpagina's niet halen. https://t.co/a1TifvcPLh — Leo Lucassen (@Leolucassen) January 18, 2020

2/Hier de nadere uitsplitsing van de categorie 'overig', waar discussie over was omdat er naar gevraagd moest worden, inclusief 31 opgevoerde incidenten in de categorie moord/doodslag. Uiteindelijk bleek geen enkele asielaanvrager aan moord/ doodslag schuldig te zijn geweest. pic.twitter.com/RqbLaAzuJ5 — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) January 17, 2020

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst ma…