Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Taalanalyses: "The trouble with relying on how people speak to determine asylum cases"


The trouble with relying on how people speak to determine asylum cases

Are tests to prove asylum seekers come from where they say they do impossible to do fairly?
Migrants making their way through Calais. Get to the UK, and they might face a tough language test. Gareth Fuller/PA Wire
Refugees in the UK and Sweden have been denied asylum based on flawed language analysis reports under a system that has been criticised by the UK Supreme Court.
Recent scandals have raised the question of whether the problem lies with the science behind language testing, or with the methods employed by commercial analysts – including one recently branded a convicted drug smuggler with bogus credentials.
Asylum seekers arriving with no documents have only their bodies, their stories and their speech to back up their claims of persecution. The idea that how we talk can reveal our origins underlies the Home Office’s current practice of language testing. For two decades, Language Analysis for the Determination of Origin (LADO) has been used in doubtful cases. In the UK, LADO reports involve a brief telephone interview with a language analyst employed by a private firm.

Questions about the testers

This controversial procedure is criticised by linguists, legal practitioners and asylum charities. The latest in a series of recent reports in The Independent alleges that one of the largest providers of language analyses, a Swedish company called Språkab, gave misleading and inaccurate information about the qualifications of one of its analysts.
In a letter to the Home Office, Språkab refers to the inaccuracies as a “typo”, but concedes that is has analysts that possess no academic qualifications in linguistics, only unspecified “internal education at Språkab".
Even before these allegations were raised, the UK Supreme Court criticised the same analyst in May 2014, finding that he had overstepped the proper role of an expert witness by giving opinions on applicants' credibility, a “wholly inappropriate” judgement which he lacked the expertise to perform.
The court also asked “serious questions about the basis on which the Språkab analysts felt able to establish with such certainty the geographical [origin]” of refugees. Both UK and Swedish asylum tribunals have rejected many Språkab reports by this language analyst on appeal.

Hugely complex task

But there is a wider problem underlying these kinds of language assessments, which are routinely used by governments in North America, Europe and the Pacific. We are linguists with acknowledged expertise in how languages are learned, used, lost and how they vary across social circumstances, and experts with considerable experience evaluating LADO reports – but even we find assessing asylum seekers’ speech an extremely complex task.
A key question is what evidence and expertise are needed to assess whether a person’s language supports their claim to truly originate from a particular country. The answer depends not only on the history (often disputed) of the refugees themselves, but on the linguistic situation in the region.
Many African countries have scores or hundreds of indigenous languages, often spoken alongside colonial or creole languages. Geographical boundaries rarely coincide with linguistic ones, which straddle borders, while dialects vary considerably from region to region.
Dialects are difficult to define. Somali word via vinnstock via www.shutterstock.com
How people speak is determined by how they were socialised linguistically: not only where they grew up, but the languages they used habitually with parents, guardians or friends – often during temporary and traumatic residences in several regions or countries, while fleeing persecution. It has been shown that after some years in another country, native speakers of a language can no longer reliably be differentiated from those who learnt it as a second language – and that individuals who have suffered persecution and trauma are more often perceived as foreign-sounding.

Need for review

Yet the Home Office does not make relevant personal background information available to language analysts. Last year’s Supreme Court judgement stresses that asylum tribunals should critically evaluate LADO reports “in the light of all the evidence”.
Earlier guidance said that “little more [was] required to justify a conclusion” than such a LADO report. But the Supreme Court called this “unduly prescriptive and potentially misleading”, and found that asylum tribunals must assess the strength of reasoning and expertise underlying each individual report, not simply accept them at face value.
Most importantly, the court called for a review of legal guidance from asylum tribunals on the use of linguistic evidence and arguments in LADO reports. Such criticism supports the view of linguists around the world, who have long been extremely wary of the LADO procedure.
The Guidelines for the use of Language Analysis, drawn up by an international group of linguistic experts and endorsed by a dozen international linguistic associations, identify the criteria necessary to make LADO a valid and reliable process for determining an asylum seeker’s fate.
In the wake of the Supreme Court judgement, and amid reports that the Home Office may have “wrongly deported” hundreds of Somalis to Kenya or Tanzania because the Språkab analysts failed to recognise their Bajuni dialect, we hope the forthcoming review of the use of linguistic evidence in asylum tribunals – the framework of which is yet to be confirmed – will lead to more reliable procedures in a better asylum system.


Hier gevonden: http://theconversation.com/the-trouble-with-relying-on-how-people-speak-to-determine-asylum-cases-38562

Wat uitspraken waarin Sprakap voorkomt:

ECLI:NL:RVS:2010:BM7413 Raad van State, 08-06-2010, 200900382/1/V1

Datum uitspraak: 08-06-2010
Datum publicatie: 11-06-2010
Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: JV 2010/286, Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Taalanalyse / taalanalist SPRAKAB / vergewisplicht In een brief van 2 januari 2006 heeft SPRAKAB zijn werkwijze uiteengezet en de minister laten weten dat hij potentiële taalanalisten, voordat zij worden goedgekeurd en ingeschakeld, uitvoerig test; nadat zij zijn goedgekeurd om als taalanalist te werken, voert SPRAKAB regelmatig steekproeven uit om de kwaliteit van het werk van de taalanalisten te waarborgen. In een brief van 5 april 2006 heeft SPRAKAB de minister voorts te kennen gegeven dat de door hem in dit geval ingeschakelde taalanalist, met code EXP 249, in Kenia is geboren en getogen, waar hij voor het laatst in 2004 heeft verbleven, dat hij een universitaire opleiding economie en Engels heeft gevolgd en dat hij moedertaalspreker van het Swahili is. Uit deze informatie kan worden opgemaakt dat de werkwijze van SPRAKAB overeenkomt met die van het BLT, zoals weergegeven in de uitspraak van de Afdeling van 29 maart 2007 in zaak nr. 200607305/1 (JV 2007/230) en die van 16 april 2010 in zaak nr. 200903085/1/V1 (www.raadvanstate.nl) en dat de taalanalyse aldus tot stand is gekomen door een samenwerking tussen een extern ingeschakelde taalanalist met Swahili als moedertaal, die op zorgvuldige wijze is geselecteerd, en een wetenschappelijk opgeleide en ter zake deskundige linguïst die bij SPRAKAB in dienst is, die het werk van de taalanalist heeft gecontroleerd. In het licht hiervan biedt hetgeen de vreemdeling in dit verband heeft aangevoerd geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de minister zijn vergewisplicht heeft geschonden. De rechtbank heeft daarom ten onrechte grond gevonden om te betwijfelen of een taalanalist die is geboren en getogen in Kenia wel de juiste deskundige is voor de onderhavige zaak.

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX0216 Rechtbank 's-Gravenhage, 13-04-2012, AWB 07/44297

Datum uitspraak:13-04-2012
Datum publicatie: 03-07-2012
Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: 
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Er zijn twee gelijkwaardige deskundigenrapporten uitgebracht, maar met tegengestelde conclusies. De Rb. heeft hierin aanleiding gezien om een derde deskundige aan te wijzen om nader onderzoek in te stellen naar de afkomst van eiser. Volgens vaste rechtspraak pleegt de Rb. het oordeel van een onafhankelijke door haar ingeschakelde deskundige te volgen, mits de deskundige zijn bevindingen en conclusies op inzichtelijke wijze en naar behoren heeft gemotiveerd. De Rb. is van oordeel dat Sprakab in zijn rapport op inzichtelijke wijze en naar behoren heeft gemotiveerd hoe hij tot zijn conclusie is gekomen. Ook aan dit rapport ligt ten grondslag dat in eisers spraak elementen van zowel het Kirundi als het Kinyarwanda voorkomen. De taalanalist concludeert, in navolging van de contra-expert, dat de elementen van het Kirundi overheersen en komt om die reden tot de conclusie dat eiser met een hoge graad van zekerheid afkomstig is uit Burundi. De Rb. ziet ook overigens geen reden om het oordeel van de door haar ingeschakelde deskundige niet te volgen. Zoals ook blijkt uit de reactie van BLT zijn de verschillende experts het eens over het bestaan van Kirundi- en Kinyarwanda-elementen in eisers spraak, maar verbinden zij daar verschillende conclusies aan. De reactie van BLT vormt een herhaling van de reeds in de oorspronkelijke taalanalyse vervatte argumenten, op grond waarvan het BLT meent dat eiser eenduidig niet afkomstig is uit Burundi. Deze reactie vormt dan ook geen aanleiding om de conclusie van Sprakab niet te volgen. De conclusie is dan ook dat verweerder de taalanalyse niet aan zijn besluitvorming ten grondslag heeft mogen leggen. Het beroep is gegrond.


ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ1745 Rechtbank Den Haag, 31-01-2013, AWB 11/39733

Datum uitspraak: 31-01-2013
Datum publicatie: 20-02-2013
Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Uit het bestreden besluit en de schriftelijke reactie van verweerder op de schriftelijke vragen van de rechtbank blijkt dat verweerder zich er voldoende van heeft vergewist dat de taalanalyse op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en voldoende inzichtelijk en concludent is. Verweerder heeft bij de besluitvorming een reactie van het BLT op de door eiseres overgelegde contra-expertise betrokken. Uit deze reactie blijkt dat het BLT de Zweedse bureaus Sprakab en Verified heeft verzocht een controle te verrichten en dat beide bureaus de bevindingen van het BLT hebben bevestigd, althans eveneens tot de conclusie zijn gekomen dat de spraak van eiseres niet valt te herleiden tot Somalië. Dat de taalanalist geen moedertaalspreker is van het Bajuni doet er niet aan af dat hij gelet op de informatie van het BLT in staat kan worden geacht een taalanalyse bij eiseres te verrichten. Anders dan eiseres lijkt te stellen, volgt uit de Vakbijlage taalanalyse niet dat de taalanalist een moedertaalspreker moet zijn van de taal die de vreemdeling stelt te spreken. Eiseres heeft geen gegevens verstrekt over de bij de contra-expertise ingeschakelde anonieme moedertaalspreker. Het is niet duidelijk hoe deze persoon is geselecteerd en hoe diens deskundigheid is gewaarborgd. Gelet hierop kan verweerder niet vaststellen en kan de rechtbank niet toetsen of de contra-expertise met de vereiste zorgvuldigheid tot stand is gekomen. Bovendien neemt de conclusie in de contra-expertise de twijfel over de herkomst van eiseres niet weg, nu deze de door eiseres gestelde herkomst niet eenduidig bevestigt.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

Het EVRM is er niet alleen voor immigranten. Voor sommige onderdanen de enige weg om recht te halen

“UK must not think only of itself”: Massacre families urge UK not to leave ECHR – Alice Donald Photo credit: Guardian.co.uk The Conservative Party’s proposals to introduce a British Bill of Rights and Responsibilities that would weaken the UK’s obligations under the European Convention on Human Rights (ECHR) – and the legal chaos that would ensue if it was ever enacted – have been hotly debated. The proposal makes clear that if the Council of Europe was to reject the UK’s unilateral move, as it would be bound to, the UK ‘would be left with no alternative but to withdraw’ from the Convention.
The policy is highly isolationist. The brief section on the ‘international implications’ of the plan does not pause to consider the impact of withdrawal on the other 46 states on the Council of Europe or the Convention system as a whole. Nor does it address the implications for the UK’s ability to promote human rights and the rule of law in countries with significantly worse human righ…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Een boek wat het belang van mensenrechten uitlegt in een roman. Halbe Zijlstra lees je mee?

Het was een beetje hectisch de laatste tijd vandaar dat u niet zoveel nieuws hier zag. Ik was net voor mijn studenten op aan het schrijven wat Habeas Corpus was toen de schrijver van deze roman me een exemplaar gaf. Dit is "gewoon" een roman maar het belang van de rem die mensenrechten hebben op een doorschietende overheid kan niet beter worden uitgelegd. Aanrader!As our then crown prince married a daughter from a minister during the Argentinian junta days I think we in The Netherlands know a lot more about that dark episode than for instance people from Poland. She became a respected and very popular queen by the way. The sins of the fathers should not be blamed on the children and at least dad was not welcome at the wedding.The day before I started to read the book I got as a present from the writer, I met someone who was a refugee from Syria. A nice hardworking young man who told me he had saved up during 10 years working in the Emirates, had come back home, bought a ho…