Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Debat herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (buitenlandse werknemers) in Eerste Kamer


7 november 2013
De Eerste Kamer heeft op 5 november met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over een herziening van de Wet arbeid vreemdelingen. Het voorstel bevat een aanscherping van de 'toets op prioriteitgenietend aanbod'. Dit houdt in dat het UWV bij de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning toetst of er ook in Nederland werkzoekenden zijn die de functie kunnen vervullen.
Deze toets (ook wel: voorkeurstoets) hangt samen met de ambitie van het kabinet om burgers in eigen land zo veel mogelijk - naar vermogen - te laten meedoen nu er hier meer arbeidsaanbod is en de EU is uitgebreid. Hierdoor is het volgens de regering nu minder wenselijk en nodig dat mensen van buiten de EU in Nederland komen werken. Het voorstel bevat ook enkele maatregelen tegen concurrentie op arbeidsvoorwaarden door migranten en ter bevordering van de komst van kennismigranten.
Selectieve verhindering
Senator Terpstra (CDA) vroeg of deze wet nog nodig is, nu het aantal vergunningen van buiten de EU drastisch is gedaald. Ook vroeg de senator of de wet het bestaan van ondernemingen zoals Thaise en Chinese restaurants niet onnodig hindert. Volgens Terpstra mag er niet een situatie ontstaan waarbij een dergelijke restaurants gedwongen worden om uitsluitend Nederlandse werknemers in dienst te nemen. De senator steunt de achterliggende gedachte om het aantal werklozen in Nederland te verminderen, maar denkt niet dat deze wet hier substantieel aan bijdraagt. Veel werk wat vroeger door immigranten van buiten de EU werd gedaan, wordt volgens de senator nu door immigranten uit de EU-landen gedaan.
Bescherming binnenlandse arbeidsmarkt
Senator Swagerman (VVD) stelde dat het belang van bescherming van de binnenlandse arbeidsmarkt in een periode van oplopende werkloosheid zwaar mag wegen. Swagerman vroeg hoe ver het UWV moet gaan bij het toetsen op voorkeursaanbod en hoe zwaar de bewijslast is voor de werkgever om aan te tonen dat hij al het nodige heeft gedaan om de vacature te vervullen. Verder vroeg de senator of er ruimte is voor werkgevers om cultureel getinte functie-eisen te stellen. Ook vroeg hij tot in welke mate van werkgevers wordt verlangd dat zij verdere opleiding verschaffen aan Nederlandse kandidaten en of er gedurende die opleidingsperiode een tewerkstellingsvergunning kan worden afgegeven.
Minister Asscher bevestigde dat werkgevers inderdaad cultureel getinte functie-eisen mogen stellen. Daarbij merkte hij wel op dat de smaakoriëntatie van een restaurant niet vereist dat daar alleen mensen van die culturele achtergrond moeten werken. In een Chinees restaurant kunnen dus ook Nederlandse koks werken. De functie-eisen moeten proportioneel zijn. Over de opleidingseis merkte hij op dat er bij de tewerkstellingsvergunning wordt getoetst of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om het bestaande arbeidsaanbod op te leiden.
Flexibel migratiebeleid
Senator Strik (GL) stelde dat een flexibel migratiebeleid van groot belang is om in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bovendien is volgens Strik de groep arbeidsmigranten die het wetsvoorstel beoogt te verhinderen relatief klein en bestaat deze voornamelijk juist uit onderzoekers en technische experts. De senator vroeg de regering naar een reactie op gevraagde het WRR-advies over arbeidsmigratie. Strik stelde verder dat de werknemer met het wetsvoorstel veel afhankelijker wordt van de werkgever en dat daarmee de machtspositie van de werkgever wordt vergroot.
Nadere cijfers
Senator Scholten (D66) stelde dat het wetsvoorstel niet zal leiden tot de beoogde vermindering van de werkloosheid in Nederland. Er worden volgens Scholten nu al steeds minder tewerkstellingsvergunningen gevraagd. De cijfers hieromtrent zijn volgens de senator echter onvoldoende helder en dit bemoeilijkt de beslissing over dit wetsvoorstel. Zij vroeg de minister om het wetsvoorstel aan te houden tot nadere cijfers over de daling van aanvragen per sector en nationaliteit bekend zijn. 
Vrij verkeer van werknemers in de EU
Senator Kok (PVV) noemde het wetsvoorstel 'klein bier' in vergelijking met het in zijn ogen toenemende probleem van een overspoelde en onbeheersbare  arbeidsmarkt. Volgen de senator kan  er beter worden ingezet op de beperking van arbeidsmigratie binnen de EU.  Senator Kok vroeg de minister om aan te geven hoe de regering de negatieve effecten van het vrij verkeer van werknemers binnen de EU gaat aanpakken.
Senator Kox (SP) noemde de aanscherpingen reëel.  Het dalend aantal tewerkstellingsvergunningen heeft volgens de senator te maken met de recessie en de toename van EU-arbeidsmigratie. De reden dat er veel laaggeschoolden naar Nederland komen is dat deze migranten hetzelfde werk voor minder loon doen. De senator steunt de doelstelling van het wetsvoorstel om dit tegen te gaan. Wel vroeg hij naar de minister hoe dit kan worden gehandhaafd.
Senator Sent (PvdA) vroeg de minister of hij de zorg deelt dat het vrij verkeer van werknemers binnen de EU vooral negatieve effecten heeft voor de laagst opgeleide werknemers. Ook uitte de senator haar twijfels bij of het UWV de kennis en middelen heeft om de voorkeurstoets goed uit te voeren. Daarnaast vroeg Sent of de minister (technische) problemen voorziet bij een centrale rol voor Werk.nl bij het efficiënt functioneren van de arbeidsmarkt.
Minister Asscher gaf aan dat storingen bij Werk.nl vervelend zijn, maar dusdanig incidenteel dat hij hierin geen structurele problemen verwacht. Ten aanzien van de gevraagde kabinetsvisie op arbeidsmigratie binnen EU merkte hij op dat Nederland kan profiteren van interne arbeidsmarkt in de EU. Dit kan volgens de minister inderdaad leiden tot verdringing en ontwrichting in de arbeidsmarkt, met name voor lager opgeleiden. Om dit tegen te gaan, wil  minister Asscher niet concurreren met een lager wettelijk minimumloon, maar met kwaliteit. De minister gaf verder aan dat hij het de arbeidsmigrant niet verwijt dat hij in Nederland komt werken, maar wel de werkgever die misbruik maakt van de kwetsbare positie van deze migrant.


 Bron: http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20131107/debat_herziening_van_de_wet_arbeid#!


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Coronavirus: Commission recommends partial and gradual lifting of travel restrictions to the EU after 30 June, based on common coordinated approach

Today the Commission recommends to Schengen Member States and Schengen Associated States to lift internal border controls by 15 June 2020 and to prolong the temporary restriction on non-essential travel into the EU until 30 June 2020; and sets out an approach to progressively lifting the restriction afterwards. Given that the health situation in certain third countries remains critical, the Commission does not propose a general lifting of the travel restriction at this stage. The restriction should be lifted for countries selected together by Member States, based on a set of principles and objective criteria including the health situation, the ability to apply containment measures during travel, and reciprocity considerations, taking into account data from relevant sources such as ECDC and WHO. For countries towards which the restriction remains in place, the Commission proposes to enlarge the categories of permitted travellers to include, for instance, international st…

"Hand out for migrants with a zoekjaar." by lawyer mr Kleijweg

A few weeks ago mr Kleijweg and I hosted a webinar for people who were here with a Searchyear permit. During the meeting it became clear that those former students were not always well informed about the benefits for them. A former student who has a Zoekjaar verblijfsvergunning (Seachyear permit) does not need those high salary amounts a normal highly qualifies migrant does AND the employer does not need a workpermit for the employee. So mr Kleijweg made a handout for those foreign students.
The basis of the migrationlaw in The Netherlands is the national interest. Only if there is a national interest, a residencepermit will be granted. For that reason there is the “High skilled migrants permit”. When you are granted the “zoekjaar” there is a special arrangement in place. During this “zoekjaar” you are allowed to do any job without salary threshold. See https://ind.nl/en/work/Pages/Looking-for-a-job-after-study-promotion-or-research.aspx. If you want to continue working after yo…

UITSPRAAK: De rechtbank vindt dat de IND Corona als smoes gebruikt

De rechtbank overweegt als volgt. Verweerder had al ruim voor de Coronacrisis intrad gevolg moeten geven aan de uitspraak van de rechtbank van 26 september 2019. De uitspraak laat geen ruimte aan verweerder om anders dan binnen de in die uitspraak gestelde termijn op de asielaanvragen te beslissen. Verweerder wordt geacht er alles aan te doen de uitspraak van de rechtbank na te leven. De mededeling van verweerder dat het niet mogelijk is toezeggingen te doen omtrent de termijn waarbinnen in de voorliggende zaak kan worden beslist, vindt de rechtbank in het licht van de opdracht in de uitspraak van 26 september 2019 ongepast. Echter nu verweerder heeft aangegeven een aanvullend gehoor te willen houden draagt de rechtbank verweerder op uiterlijk binnen vier weken na verzending van deze uitspraak besluiten te nemen op de aanvragen.
Procesverloop Bij besluiten van 3 maart 2017 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de aanvragen van
eisers tot het verlenen va…

Na bijna 50 jaar legaal verblijf wordt grote boef uitgezet! Raad van State uitspraak over toetsing 8 EVRM

201908940/1/V2.
Datum uitspraak: 1 juli 2020
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak op de hoger beroepen van:
1.    de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
2.    [de vreemdeling],
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Groningen, van 15 november 2019 in zaak nr. 19/1051 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris.
Procesverloop
Bij besluit van 14 juli 2017 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd ingetrokken, de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.
Bij besluit van 11 februari 2019 heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 15 november 2019 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard,…

VACATURE: (Senior) Adviseur De Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Strategie en Uitvoeringsadvies, afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap één vacature voor de functie van (Senior) Adviseur (schaal 11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ongeveer 10 maanden.
Je draagt bij aan de beantwoording van (beleids)vraagstukken op een deelterrein of bepaald aandachtsgebied van het vreemdelingenbeleid. Daartoe ontwikkel je, op basis van eigen analyse en onderzoek, adviesproducten voor jouw opdrachtgever. De adviesproducten hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat je bij jouw advies aspecten hebt betrokken van aanpalende beleidsterreinen, dienstverlening, handhaving, IV en bedrijfsvoering. Jouw taak eindigt niet met het geven van advies. Je draagt bij aan de implementatie en uitvoering van het advies en monitort de effectiviteit van het advies en het adviesproces. Je stelt deze, waar nodig, bij indien dat leidt tot een verbetering v…

Uitspraak: Is plaatsing in een "Hufter-proof" AZC vrijheidsontneming?

Artikel 56 Vw-maatregel gekoppeld aan plaatsing in de nieuw geopende Handhavings- en toezichtlocatie in Hoogeveen. Vrijheidsbeperking of vrijheidsontneming?

ECLI:NL:RBDHA:2020:4558
Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 25-05-2020Datum publicatie 25-05-2020 Zaaknummer NL20.10089
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig


Het EHRM heeft in een aantal zaken het toetsingskader voor de beoordeling van deze rechtsvraag uiteengezet.

De rechtbank overweegt dat de uiterst beperkte oppervlakte van zone I en II, het fysiek afgesloten zijn van de buitenwereld, de mate en intensiteit van toezicht en het ontbreken van een bij wet bepaalde maximale duur van de maatregel ex artikel 56 Vw op zichzelf en zeker in onderlinge samenhang bezien zeer sterke aanwijzingen vormen dat de maatregel ex artikel 56 Vw, voor zover deze is gekoppeld aan plaatsing in de HTL, gekwalificeerd moet worden als vrijheidsontneming zoals bedoeld in artik…

VACATURE: International HR & Payroll Operations Associate Netherlands

Would you like to continue your career in a versatile Human Resource role?Would you be a perfect fit for a young, vibrant pan-European team?Do you want to work in a monumental office building (close to public transport) in Breda,?

ABOUT PARAKAR
The Parakar Group is an employment services organisation offering a wide spectrum of solutions in the domain of globally outsourced HR- and payroll management. We offer solutions to companies and individuals to compliantly engage in employment relationships that not only cross geographical borders and cultures but also help bridge statutory and employment-legal context. Our services range from outsourced employment management, including International HR- and payroll accounting, work permit process management to relocation services, among others.
Our clients, based on all continents, want to employ staff in the Netherlands or another EU country. For these clients we provide ‘Employer of Record’ (EOR)-services, making sure that their e…

Uitspraak: Vluchtelingenwerk adviseert foutief over bezwaartermijn, bezwaar te laat, IND strijkt niet over het hart. Rechtbank toetst de wet

Ik mis hier een overweging WAAROM het niet verschoonbaar is maar dat komt wellicht omdat de advocaat daartoe niets heeft aangevoerd. Je zou wellicht kunnen zeggen dat Vluchtelingenwerk een officiele rol lijkt te hebben gekregen door de overheid in procedures. In bepaalde gevallen wordt Vluchtelingenwerk subsidie gegeven en kan een advocaat geen toevoeging krijgen (aanvragen, nareizen). Zou deze meneer als buitenlander dan niet hebben mogen vertrouwen op goed advies?
Aan de andere kant wordt een slechte advocaat een eiser ook toegerekend. Dat is de advocaat wel aansprakelijk voor de schade. Zou in deze zaak Vluchtelingenwerk daar niet op kunnen worden aangesproken?
De rechtbank doet op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitspraak zonder zitting.
Eiser heeft verzocht om vrijstelling van de griffierechten. Hij heeft zijn verzoek onderbouwd met een verklaring van afwezigheid van inkomen en vermogen. Mede gelet op de uitspraak van de Centrale Raad va…

Waar moet een advocaat aan voldoen om vreemdelingenrecht zaken o.b.v. gesubsidieerde rechtsbijstand te mogen doen?

BIJLAGE 1 VREEMDELINGENRECHT, VREEMDELINGENPIKET EN VREEMDELINGENBEWARINGSZAKEN 1 Onvoorwaardelijke inschrijving vreemdelingenrecht De advocaat die wil worden ingeschreven om rechtsbijstand te verlenen op het terrein van het vreemdelingenrecht (niet zijnde asielrechtsbijstand) dient te voldoen aan de algemene inschrijvingsvoorwaarden en bovendien dient hij terzake:
ofwel:
a) met succes de beroepsopleiding van de NOvA (beroepsopleiding oude stijl van vóór september 2013) voltooid te hebben. Deze eis geldt niet voor advocaten die werden beëdigd voordat de beroepsopleiding in 1989 werd ingevoerd en; b) een certificaat van succesvolle deelname te overleggen aan door de Raad landelijk erkende cursussen op het gebied van het vreemdelingenrecht in de drie jaar voorafgaand …

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag, maar dat zal de voorpagina's niet halen. https://t.co/a1TifvcPLh — Leo Lucassen (@Leolucassen) January 18, 2020

2/Hier de nadere uitsplitsing van de categorie 'overig', waar discussie over was omdat er naar gevraagd moest worden, inclusief 31 opgevoerde incidenten in de categorie moord/doodslag. Uiteindelijk bleek geen enkele asielaanvrager aan moord/ doodslag schuldig te zijn geweest. pic.twitter.com/RqbLaAzuJ5 — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) January 17, 2020

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst ma…