De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

26 augustus 2014

WBV 2014/26 over zoekperiode nadat iemand zijn werk heeft verloren


Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 augustus 2014, nummer WBV 2014/26, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000;
Besluit:

ARTIKEL I

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:
A
Paragraaf B5/2.1.4 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt toegevoegd en komt te luiden:

2.1.4 Arbeid in loondienst na verblijf als familie- of gezinslid

De IND verleent een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier onder de beperking ‘arbeid in loondienst’ aan de vreemdeling waarvan het verblijf als familie- of gezinslid is beëindigd, als wordt voldaan aan artikel 3.31, eerste lid, Vb.
B
Paragraaf B5/5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

5 Zoekperiode

Op grond van artikel 3.91, eerste lid, Vb, verleent de IND de vreemdeling gedurende de geldigheidsduur van zijn gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid een zoekperiode van drie maanden om een nieuwe arbeidsplaats te vinden als de vreemdeling werkloos raakt.
In aanvulling op artikel 3.91, eerste lid, Vb verleent de IND ook een zoekperiode van drie maanden om in geval van werkloosheid een nieuwe arbeidsplaats te vinden aan de vreemdeling met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als doel ‘arbeid in loondienst’, die geen aanvullend document bevat, gedurende de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning. De IND trekt de verblijfsvergunning in nadat deze zoekperiode is verstreken.
De zoekperiode vangt aan op de dag waarop de arbeidsovereenkomst is ontbonden.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang 1 september 2014.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 augustus 2014
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voor deze, de waarnemend directeur-generaal Vreemdelingenzaken, H. Heida

TOELICHTING

ARTIKELSGEWIJS

A

Een vreemdeling die verblijf heeft als familie- of gezinslid is in bepaalde gevallen vrij op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld het familie- of gezinslid van een Nederlander. Dit betekent niet dat de vreemdeling hierdoor definitief vrij is op de arbeidsmarkt. Dat is pas het geval wanneer de vreemdeling vijf jaar onafgebroken heeft beschikt over een voor arbeid geldige verblijfsvergunning. Als het verblijf als familie- of gezinslid is beëindigd en de vreemdeling daarna een aanvraag voor wijziging van de beperking in ‘arbeid in loondienst’ indient, dan is artikel 3.31, eerste lid, Vb van toepassing. Met deze aanvulling wordt de Vreemdelingencirculaire 2000 in overeenstemming gebracht met de regelgeving die gold voor de inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid. De wetgever heeft hierin geen wijziging beoogd.

B

Met deze aanvulling wordt erin voorzien dat artikel 3.91, eerste lid, Vb ook van toepassing is op een vreemdeling die een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als doel ‘arbeid in loondienst’ heeft gehad, niet zijnde een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid, en werkloos raakt. Vindt de vreemdeling binnen de zoekperiode geen arbeidsplaats of heeft de vreemdeling geen aanvraag om wijziging van de beperking van de verblijfsvergunning ingediend, dan wordt de verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd ingetrokken.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voor deze, de waarnemend directeur-generaal Vreemdelingenzaken, H. Heida


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator