De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

11 september 2012

Schadevergoeding na vernietigd terugkeerbesluit via 8:73 Awb in procedure terugkeerbesluit te vragen niet in vervolgberoep bewaring (uitspraak)

LJN: BX6876, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 12/24792
Datum uitspraak: 17-08-2012
Datum publicatie: 07-09-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: schadevergoeding na vernietigd terugkeerbesluit via 8:73 Awb in procedure terugkeerbesluit te vragen niet in vervolgberoep bewaring
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

----------------


Overwegingen

1 De rechtbank stelt voorop dat over de rechtmatigheid van de maatregel van bewaring als zodanig reeds is beslist bij uitspraak van deze rechtbank van 27 december 2011. Voorts is laatstelijk bij uitspraak van 21 juni 2012 geoordeeld dat het voortduren van de bewaring rechtmatig was.
De rechtbank stelt vast dat de maatregel van bewaring daags voor de indiening van het beroepschrift is opgeheven. Gelet hierop is thans nog slechts in geschil of de maatregel van bewaring eerder had moeten worden opgeheven en zo ja, of er aanleiding is een schadevergoeding op grond van artikel 106 Vreemdelingenwet (Vw) 2000 toe te kennen.

2 De gemachtigde van de vreemdeling heeft in zijn faxbericht van 9 augustus 2012 aangegeven het beroep te handhaven met betrekking tot het verzoek om schadevergoeding.
Daartoe is aangevoerd dat bij uitspraak van 1 augustus 2012 van deze rechtbank, nevenzittingsplaats 's-Hertogenbosch, het beroep van de vreemdeling tegen het terugkeerbesluit van 2 december 2011 gegrond is verklaard, het terugkeerbesluit is vernietigd en verweerder is opgedragen een nieuw besluit te nemen. Nu het terugkeerbesluit van 2 december 2011 is vernietigd, heeft aan de maatregel van bewaring achteraf bezien een rechtmatig terugkeerbesluit ontbroken, zodat de bewaring van meet af aan onrechtmatig is geweest. Verzocht wordt derhalve om schadevergoeding toe te kennen vanaf de aanvang van de bewaring, te weten 2 december 2011, tot en met de opheffing daarvan op 2 augustus 2012.

3.1 De rechtbank overweegt als volgt.
Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) van 21 maart 2011 (LJN: BP9280) kan de maatregel van bewaring, behoudens enkele uitzonderingen die hier niet van toepassing zijn, niet zonder een terugkeerbesluit worden opgelegd. Nu op 1 augustus 2012 rechtens is vastgesteld dat het terugkeerbesluit van 2 december 2011 onrechtmatig was, vloeit hieruit voort dat de bewaring eveneens onrechtmatig moet worden geoordeeld.
In het huidige volgberoep staat slechts de rechtmatigheid van het voortduren van de bewaring vanaf de voorgaande uitspraak van deze rechtbank van 21 juni 2012, welke in rechte vaststaat, ter beoordeling. In dit beperkte juridische kader kan op grond van de uitspraak van deze rechtbank, nevenzittingsplaats 's-Hertogenbosch, van 1 augustus 2012 niet worden gekomen tot doorbreking van de formele rechtskracht van de uitspraak van
21 juni 2012. De rechtbank constateert dat buiten het gemotiveerde verzoek om schadevergoeding geen andere beroepsgronden zijn aangevoerd.
Gebleken is dat verweerder daags na de uitspraak van 1 augustus 2012, te weten op
2 augustus 2012, de bewaring heeft opgeheven. Voor het oordeel dat verweerder op een eerder moment tot opheffing van de bewaring had dienen over te gaan ziet de rechtbank geen aanleiding. Er bestaat derhalve geen grond om de vreemdeling om die reden schadevergoeding toe te kennen.

3.2 Ingevolgde de uitspraak van de AbRS van 14 mei 2012 (JV 2012/312), laat dit evenwel onverlet dat in geval de bewaringsrechter in een uitspraak die dateert van voor de vernietiging van het terugkeerbesluit de bewaring over deze periode rechtmatig heeft bevonden, voor de betreffende vreemdeling steeds de mogelijkheid moet bestaan om de aldus door hem geleden schade vergoed te krijgen. In het licht van de artikelen 5 en 13 van het EVRM kan het recht op schadevergoeding niet afhankelijk zijn van de min of meer toevallige omstandigheid of het rechterlijk oordeel over het terugkeerbesluit voor of na het rechterlijk oordeel over de maatregel van bewaring is gegeven.
De AbRS heeft in voormelde uitspraak tevens herhaald, zoals eerder overwogen in onder meer de uitspraak van 12 oktober 2011 met nummer 201102116/1/H2, dat uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 106 van de Vw 2000 (TK 1999-2000,
26 732, p 61, 219 en 225-226) blijkt dat de wetgever met deze bepaling heeft bedoeld een bijzondere en exclusieve regeling voor toekenning van schadevergoeding na opheffing van de vrijheidsontnemende maatregel te geven. Zoals de rechtbank onder rechtsoverweging
3.1 heeft overwogen, ziet zij in het onderhavige geval geen aanleiding om de vreemdeling op grond van artikel 106 van de Vw 2000 schadevergoeding toe te kennen.

In de thans voorliggende situatie heeft evenwel niet het besluit tot inbewaringstelling, maar het - onrechtmatig bevonden - terugkeerbesluit als schadeveroorzakend besluit te gelden.
Derhalve biedt artikel 8:73, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de rechtbank een grondslag om, in geval van een gegrondverklaring van een tegen een terugkeerbesluit ingesteld beroep, op verzoek van de betreffende vreemdeling verweerder te kunnen veroordelen tot vergoeding van de schade die de vreemdeling als gevolg van dat terugkeerbesluit heeft geleden. De onaantastbaarheid in rechte van het eerdere rechterlijk oordeel over de inbewaringstelling, noch eerdergenoemde jurisprudentie van de Afdeling van 12 oktober 2011 staat daaraan in de weg.
Nu blijkens de uitspraak van deze rechtbank, nevenzittingsplaats 's-Hertogenbosch, van
1 augustus 2012, verweerder is opgedragen een nieuw besluit te nemen, staat voor de vreemdeling nog de weg open om in die procedure te verzoeken hem de als gevolg van de bewaring geleden schade te vergoeden.

4 Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat het onderhavige beroep ongegrond dient te worden verklaard. Er is geen grond voor het toekennen van schadevergoeding.

5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank 's-Gravenhage:

- verklaart het beroep ongegrond;

- wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. B. Meijer, rechter, in aanwezigheid van J.J. Brands, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 17 augustus 2012.

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan geen hoger beroep worden ingesteld.
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator