Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…

Uitspraak EHRM: kinderen niet zomaar uitzetbaar naar Italië


Door Hemme Battjes 
De zaak
De familie Tarakhel, twee ouders en zes minderjarige kinderen, komen uit Afghanistan. In 2011 arriveerden ze per boot vanuit Turkije in Calabrië. Ze kwamen in een opvangcentrum waar naar hun zeggen de sanitaire voorzieningen ondermaats waren, en waar een gewelddadig klimaat heerste. Ze reisden verder en vroegen opnieuw om asiel, eerst in Oostenrijk en vervolgens in Zwitserland.
Op grond van het Dublin-systeem,[1] dat bepaalt welke staat verantwoordelijk is voor een asielzoeker, wees Zwitserland de asielverzoeken af: de Tarakhels moesten naar Italië. Het gezin vocht die beslissing aan. De familie Tarakhel stelde dat de opvang in Italië neerkwam op onmenselijke behandeling, zodat uitzetting strijdig zou zijn met artikel 3 EVRM: het verbod op onmenselijke of vernederende behandeling, en op uitzetting naar een land waar de asielzoeker zo’n behandeling zal ondergaan.
M.S.S. t België en Griekenland
Voor die stelling dat zeer gebrekkige opvang aan terugzending in de weg kan staan, bestaat een sterk precedent: de EHRM-uitspraak M.S.S. t België en Griekenland uit 2011. Daarin had het Hof geconcludeerd dat er vrijwel geen opvang werd geboden door Griekenland. M.S.S. (een alleenstaande jongeman uit Afghanistan) moest net als de meeste andere asielzoekers onder mensonterende en bedreigende omstandigheden op straat leven, wat in strijd was met artikel 3 EVRM. Als gevolg van de uitspraak mochten er geen asielzoekers meer naar Griekenland worden teruggestuurd. Onlangs, op 14 oktober, oordeelde het Hof dat de situatie in Griekenland niet voldoende is verbeterd – het land staat daardoor nog steeds buiten het Dublin-systeem.
Tarakhel
Anders dan Griekenland biedt Italië, aldus het Hof in Tarakhel, wel opvang, alleen zijn er veel te weinig plaatsen voor de grote aantallen die het land te verwerken heeft. Sommige centra zijn ondermaats, maar de situatie is volstrekt niet te vergelijken met die in Griekenland. Van een algeheel verbod op uitzettingen naar Italië kan dan ook geen sprake zijn. In bepaalde gevallen, zoals dat van de Tarakhels, kan dat echter anders liggen. Vanwege het tekort in opvangplaatsen is er een reële mogelijkheid dat asielzoekers geen opvang krijgen, of opvang in overbevolkte of smerige centra. En kinderen zijn bijzonder kwetsbaar, zodat ten aanzien van hen sneller dan bij volwassenen een schending van artikel 3 EVRM moet worden aangenomen. Daarom mag Zwitserland het gezin alleen uitzetten als Italië vooraf garanties geeft dat het gezin wordt gehuisvest in voor kinderen geschikte accommodatie, en dat het gezin bijeen blijft. In de onderhavige zaak had Italië in de procedure voor het Hof wel verzekerd dat het een plek in een bepaald opvangcentrum had gereserveerd, maar geen informatie verstrekt over de omstandigheden daar. Daarom oordeelt het Hof met een meerderheid van 14 tegen 3 tot schending van artikel 3 EVRM.
De gevolgen
Het arrest gaat dus veel minder ver dan M.S.S.: er is geen algeheel uitzettingverbod naar Italië en (gezinnen met) kinderen kunnen worden overgedragen als er maar voldoende garanties zijn voor adequate opvang. Vermoedelijk geldt die voorwaarde ook voor anderen die als ” zeer kwetsbaar” kunnen worden aangemerkt. Te denken valt aan zieke, bejaarde of zwangere asielzoekers.
Een ander gevolg is dat het aanvechten van zo’n Dublin-uitzettingen in zeker opzicht eenvoudiger lijkt dan sommigen meenden. In navolging van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens had het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2011 ook bepaald dat lidstaten asielzoekers op grond van Dublin niet mogen uitzetten als er een onmenselijke of vernederende behandeling dreigt, zoals in Griekenland. Volgens het Luxemburgse Hof was van zo’n dreiging sprake bij „fundamentele tekortkomingen van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen”. Het Hof van Justitie leek daarmee de lat zeer hoog te leggen: alleen als het systeem volstrekt niet meer functioneerde mochten uitzettingen verboden worden. Uit Tarakhel volgt dat, ook als het opvangsysteem op zich redelijk functioneert, in individuele gevallen artikel 3 EVRM toch aan uitzetting in de weg kan staan.

[1] De Dublinverordening (Verordening 604/2013) geldt op zich alleen binnen de Europese Unie, waarvan Zwitserland geen lid is. Op grond van een verdrag tussen de Europese Unie en Zwitserland zijn de regels van de verordening ook van toepassing op overdrachten tussen Zwitserland en de lidstaten van de EU.

Originele vindplaats: http://verblijfblog.nl/2014/11/05/belangrijke-uitspraak-kinderen-niet-zomaar-uitzetbaar-naar-italie/

In het NRC staat er ook een goed artikel over deze uitspraak:

 Hof: kans op dakloosheid in Italië te groot

Over Italië is het Straatsburgse Hof in de zaak Tarakhel v. Switzerland minder categorisch dan over Griekenland in 2011. Maar Zwitserland mag een gezin met zes kinderen tussen de 2 en 15 jaar niet terugsturen zonder individuele garanties dat zij in Italië als gezin bijeen zouden blijven. Ook moet Italië garanderen dat de kinderen in een omgeving terechtkomen, die bij hun leeftijd past.
Het Hof merkt op dat in 2013 in Italië 14000 asielverzoeken werden ingediend, terwijl er niet meer dan 9630 opvangplaatsen waren. De kans op dakloosheid of onderdak onder onhygiënische omstandigheden in Italië is er te groot. Het Hof zegt dat artikel 3 van het verdrag (het verbod op onmenselijke behandeling) voor kwetsbare asielzoekers een bijzondere bescherming dient in te houden. Zeker als het gaat om kinderen, ook als ze in gezelschap van hun ouders zijn.
Voordat een kwetsbaar gezin volgens de Dublinregels binnen de EU teruggestuurd mag worden naar Italië, waar ze het eerst werden geregistreerd, moet er gedetailleerde en betrouwbare informatie zijn over de fysieke omstandigheden en de plaats waar ze terecht komen. Doet een EU-land dat niet, dan is er in het geval van Italië sprake van schending van de mensenrechten.

‘Arrest is een bommetje onder de Dublinafspraak’

Migratie-advocaat Flip Schüller verwacht dat er over het criterium van ‘kwetsbaarheid’ in Dublin-zaken nu meer geprocedeerd zal worden. Van kinderen en zwangere vrouwen is de kwetsbaarheid volgens hem wel duidelijk, maar zieke of getraumatiseerde asielzoekers zouden hier eventueel ook een beroep op kunnen doen. Ook het terugsturen naar landen als Bulgarije en Roemenië “waar de opvang niet wezenlijk beter is” is nu moeilijker geworden, althans in beginsel beter aan te vechten. Hij kwalificeert het arrest dat feitelijk een onderzoeksplicht bij uitzetting binnen de EU inhoudt, als een ‘bommetje’ onder de Dublinafspraak.

Het volledige NRC-artikel is te vinden via deze link: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/04/rechter-zwitserland-mag-afghaans-gezin-niet-naar-italie-uitzetten/
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

COVID: Are The Netherlands forgetting to be lenient and take measures for their legal immigrants? (visa free travellers, searchyear students)

Corona as it is called in The Netherlands changed the Dutch landscape. Most of us are working from home and people social distance. So far we seem to be able to cope. However now the dust settles a bit and the most urgent matters have been dealt with problems emerge for the group that had been here legally and was taking care of themselves but now still are stuck in The Netherlands and on the other hand see all kind of institutions in a Corona-sleep.

I heard rumoured (from an international webinar) that several countries created a solution to prevent people to become illegal). Both Portugal and Italy have new COVID residence permits for people working in certain areas. Italy got into trouble because migrants had left when the pandemic started and there were no people available to pick the harvests. Australia created a Temporary Covid Activity Visa for people working in Healthcare, Agriculture, Food-processing and Agriculture.
New Zealand automaticity renewed the residence permits in e…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…