Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…

Toelating van bedrijf tot kennismigrantenregeling ingetrokken (uistpraak Raad van State)


ECLI:NL:RVS:2014:4237

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 26-11-2014
Datum publicatie 26-11-2014
Zaaknummer 201400036/1/V6
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie Bij besluit van 3 april 2012 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel de toelating van [appellante] tot de kennismigrantenregeling, bedoeld in paragraaf B15 van de Vreemdelingencirculaire 2000, zoals die ten tijde van belang luidde, ingetrokken.


2. Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav) is het een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
Ingevolge artikel 1d, eerste lid, van het Besluit uitvoering Wav (hierna: het Besluit), zoals dat ten tijde van belang luidde, is het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wav, niet van toepassing met betrekking tot een vreemdeling die in het bezit is van een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: mvv) die overeenkomt met het verblijfsdoel "kennismigrant" waarvoor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is aangevraagd, die in Nederland als kennismigrant wordt tewerkgesteld en van wiens werkgever de staatssecretaris een door hem bij ministeriële regeling vastgestelde verklaring heeft ontvangen betreffende de op de werkgever rustende verplichtingen.
Ingevolge artikel XI, eerste lid, van de Wet modern migratiebeleid (hierna: de Wet momi) wordt op het tijdstip waarop deze in werking treedt, als referent in de zin van artikel 2c van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) erkend de onderneming of rechtspersoon waarmee de staatssecretaris voor de inwerkingtreding van de Wet momi een convenant met betrekking tot de uitvoering van de Vw 2000 heeft gesloten, voor zover in de periode van een jaar direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet momi ter uitvoering van dat convenant een mvv of een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is verleend.
Ingevolge het tweede lid zijn met de staatssecretaris gesloten convenanten als bedoeld in het eerste lid met ingang van het tijdstip waarop de Wet momi in werking treedt, beëindigd.
Ingevolge het derde lid wordt voor de toepassing van het eerste lid met convenant gelijkgesteld de verklaring, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, van het Besluit.
3. [appellante] betoogt dat de rechtbank haar beroep ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard wegens het ontbreken van procesbelang. Zij voert daartoe aan dat vernietiging van de bij het besluit van 30 januari 2013 gehandhaafde intrekking van haar toelating tot de kennismigrantenregeling met zich zou brengen dat de verblijfsvergunning van de vreemdeling, die als kennismigrant bij [appellante] werkzaam is geweest (hierna: de vreemdeling), een geldigheidsduur had tot 27 juni 2013. In dat geval zou de vreemdeling volgens [appellante] in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder een beperking verband houdend met voortgezet verblijf of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. In dit verband wijst [appellante] erop dat thans bij de rechtbank Den Haag een beroep van de vreemdeling tegen de handhaving van de intrekking van zijn verblijfsvergunning aanhangig is (hierna: de beroepsprocedure).
3.1. De staatssecretaris heeft aan de intrekking van de toelating van [appellante] tot de kennismigrantenregeling, die hij bij het besluit van 30 januari 2013 heeft gehandhaafd, ten grondslag gelegd dat het door [appellante] aan de vreemdeling betaalde salaris niet in overeenstemming is met het in de kennismigrantenregeling neergelegde looncriterium. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat, zelfs indien de door [appellante] daartegen voorgedragen beroepsgronden terecht zijn voorgedragen, dat niet zou kunnen leiden tot herleving van haar toelating tot de kennismigrantenregeling en - in het verlengde daarvan - tot erkenning ingevolge artikel XI, eerste en derde lid, van de Wet momi als referent in de zin van artikel 2c van de Vw 2000. Daartoe heeft de rechtbank terecht in aanmerking genomen dat de toelating van [appellante] tot de kennismigrantenregeling wegens de inwerkingtreding van de Wet momi op 1 juni 2013 van rechtswege is beëindigd en dat in dit geval niet is voldaan aan het voor de hiervoor bedoelde erkenning geldende vereiste dat in de periode van een jaar direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet momi ter uitvoering van de toelating van [appellante] tot de kennismigrantenregeling een mvv of een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is verleend. Zelfs indien de uitkomst van de beroepsprocedure zou zijn dat de intrekking van de verblijfsvergunning van de vreemdeling geen stand kan houden, betekent dat niet dat aan dit vereiste is voldaan, aangezien de staatssecretaris die verblijfsvergunning bij besluit van 19 augustus 2008 - derhalve niet in de hiervoor bedoelde periode - heeft verleend. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel XI, eerste lid, van de Wet momi (Kamerstukken II 2008/09, 32 052, nr. 3, p. 29) blijkt dat het uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever is geweest dat de mvv of de verblijfsvergunning daadwerkelijk in die periode is verleend en dat het enkele bezit van een verblijfsvergunning als kennismigrant, waarvan de geldigheidsduur in die periode nog niet is verstreken, niet kan leiden tot erkenning als referent van rechtswege.
Gelet op het vorenstaande heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat [appellante] geen procesbelang heeft.
Het betoog faalt.
Hele uitspraak  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:4237Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

COVID: Are The Netherlands forgetting to be lenient and take measures for their legal immigrants? (visa free travellers, searchyear students)

Corona as it is called in The Netherlands changed the Dutch landscape. Most of us are working from home and people social distance. So far we seem to be able to cope. However now the dust settles a bit and the most urgent matters have been dealt with problems emerge for the group that had been here legally and was taking care of themselves but now still are stuck in The Netherlands and on the other hand see all kind of institutions in a Corona-sleep.

I heard rumoured (from an international webinar) that several countries created a solution to prevent people to become illegal). Both Portugal and Italy have new COVID residence permits for people working in certain areas. Italy got into trouble because migrants had left when the pandemic started and there were no people available to pick the harvests. Australia created a Temporary Covid Activity Visa for people working in Healthcare, Agriculture, Food-processing and Agriculture.
New Zealand automaticity renewed the residence permits in e…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…