De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

19 november 2012

IND gebruikte niet beëdigde tolk (uitspraak)

LJN: BY3408, Rechtbank 's-Gravenhage, Awb 12/21210
Datum uitspraak: 07-11-2012
Datum publicatie: 16-11-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie:
Beroep (asielzaak). Niet in geschil is dat verweerder tijdens gehoren gebruik heeft gemaakt van een niet beëdigde tolk. Verweerder heeft hiervoor eerst in het bestreden besluit een (standaard)motivering gegeven. Eiser stelt dat dit te laat is. De rechtbank leidt uit de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (o.m. de uitspraak van 31 januari 2012, LJN: BV2899) af dat verweerder in de zaak van eiser niet heeft voldaan aan artikel 28, vierde lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers, teminder nu de in het bestreden besluit opgenomen motivering onvolledig is. Het beroep is gegrond. De rechtbank plaats nog de kanttekening dat zij zich, gelet op het gewijzigde publicatiebeleid van de Afdeling, minder goed dan vóór die wijziging het geval was een beeld heeft kunnen vormen van de huidige stand van de in de zaak van eiser van belang zijnde rechtspraak van de Afdeling.


------------------------
 1. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder c en d, van de Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de Wbtv) wordt onder beëdigde tolk en beëdigde vertaler verstaan: degene die als zodanig is ingeschreven in het register.

Ingevolge artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wbtv is er een register voor beëdigde tolken en vertalers en bevat het register ten aanzien van iedere ingeschreven tolk of vertaler in elk geval de aanduiding of betrokkene tolk of vertaler is.

Ingevolge artikel 28, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wbtv maakt de IND uitsluitend gebruik van beëdigde tolken of vertalers.

Ingevolge het derde lid van artikel 28, voor zover thans van belang, kan in afwijking van het eerste lid van dit artikel gebruik worden gemaakt van een tolk die geen beëdigde tolk is of van een vertaler die geen beëdigde vertaler is, indien wegens de vereiste spoed een ingeschrevene in het register niet tijdig beschikbaar is of indien het register voor de desbetreffende bron- of doeltaal dan wel bron- of doeltalen geen ingeschrevene bevat.

Ingevolge het vierde lid van artikel 28, voor zover thans van belang, wordt, indien van het eerste lid van dit artikel wordt afgeweken, dit met redenen omkleed schriftelijk vastgesteld.

2. In het rapport dat is opgemaakt van het nader gehoor van eiser op 17 mei 2012 is vermeld dat gebruik is gemaakt van een tolk Sorani, te weten "Dhr. H.M. Barzendji".
Tussen partijen is niet in geschil dat deze tolk een niet beëdigde tolk is. 


(.....)

 
10. Niet in geschil is dat verweerder tijdens het nader gehoor van eiser op 17 mei 2011 en het 1F-gehoor op 12 oktober 2011 gebruik heeft gemaakt van een niet beëdigde tolk. Verweerder heeft deze afwijkingen van artikel 28, eerste lid, van de Wbtv niet, voorafgaand aan of onverwijld na de inzet van die tolken, met redenen omkleed schriftelijk vastgelegd.
Evenmin is in geschil dat er in Nederland wél beëdigde tolken Sorani zijn.

11. In genoemde uitspraak van 31 januari 2012 (LJN: BV2899), overweegt de Afdeling als volgt (in rechtsoverweging 2.1.2.):
"Uit de memorie van toelichting bij de Wbtv (Kamerstukken II, 2004-05, 29 936, nr. 3) komt naar voren dat het waarborgen van de integriteit van tolken en vertalers een belangrijk onderdeel vormt van de Wbtv. Daarbij valt, aldus de memorie van toelichting, de integriteit van ingeschakelde tolken en vertalers niet los te zien van het begrip kwaliteit. Indien de kwaliteit van de tolk of vertaler onvoldoende is gewaarborgd, kan dit ongewenste gevolgen hebben voor de beslissingen die op hun werk zijn gebaseerd.
Voorts wordt volgens de memorie van toelichting via de plicht gebruik te maken van beëdigde tolken en vertalers, [wordt] gewaarborgd dat de IND louter gebruik maakt van tolken en vertalers van wie de kwaliteit en integriteit zijn gewaarborgd. De in het vierde lid neergelegde verplichting om, indien geen gebruik wordt gemaakt van een beëdigde tolk of vertaler, dit voorzien van een motivering schriftelijk vast te leggen, biedt een waarborg dat zorgvuldig met de voormelde plicht wordt omgegaan en biedt voorts in het vervolg van de procedure duidelijkheid wie als tolk of vertaler is opgetreden."

Voorts overweegt de Afdeling in deze uitspraak (in rechtsoverweging 2.1.3.):
"(.. ) De duidelijke bewoordingen van dit voorschrift [het voorschrift van artikel 28, vierde lid, van de Wbtv] laten niet toe dat de minister gebruik maakt van een niet beëdigde tolk, zonder dit voorzien van een motivering schriftelijk vast te leggen."

12. Uit de rechtspraak van de Afdeling, ingezet met meergenoemde uitspraak van 31 januari 2012, bezien in samenhang met de ratio van de verplichting om indien geen gebruik wordt gemaakt van een beëdigde tolk of vertaler, dit voorzien van een motivering schriftelijk vast te leggen, leidt de rechtbank af dat verweerder in de onderhavige zaak,
met het eerst in het bestreden besluit van 12 juni 2012 opnemen van een (standaard)motivering met betrekking tot de afwijkingen van artikel 28, eerste lid, van de Wbtv, niet heeft voldaan aan het voorschrift van artikel 28, vierde lid, van de Wbtv. Teminder nu, naar volgt uit de door verweerder ter zitting gegeven nadere toelichting (hiervoor vermeld in rechtsoverweging 9.1.), die in het bestreden besluit opgenomen motivering onvolledig is.
Dat verweerder -zoals ter zitting door verweerder is aangegeven- tijdens het op 12 oktober 2011 met eiser gehouden 1F-gehoor gebruik heeft gemaakt van een beëdigde vertaler in plaats van een beëdigde tolk, doet aan het voorgaande niet af, nu een beëdigde vertaler, gelet op de artikelen 1, aanhef en onder c en d, en 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wbtv, niet als tolk is ingeschreven in voormeld register. De rechtbank verwijst in dit verband nog naar de uitspraak van de Afdeling van 28 juni 2012 (zaak nr. 201113099/1/V1, LJN: BX0621).

13. De rechtbank plaatst bij het voorgaande nog de volgende kanttekening.
Tot mei/juni 2012 was de Afdeling gewoon al haar vreemdelingenrechtelijke uitspraken (inclusief de zogenoemde 'kale bevestigingen' van uitspraken van de rechtbank, onder toepassing van artikel 91, tweede lid, van de Vw 2000) op haar website (www.raadvanstate.nl) te publiceren. De Afdeling publiceerde haar uitspraken met volledige tekst, telkens voorzien van bijbehorende stukken, waaronder in elk geval de uitspraak van de rechtbank waartegen het hoger beroep zich richtte en het hogerberoepschrift met volledige tekst.
Vanaf mei/juni 2012 volstaat de Afdeling met het publiceren op haar website van haar eigen vreemdelingenrechtelijke uitspraken, dat wil zeggen: zónder bijbehorende stukken. De 'kale bevestigingen' worden in het geheel niet meer op de website gepubliceerd. Gelet op het gewijzigde publicatiebeleid van de Afdeling is dit laatste dan wel weer te begrijpen, immers het publiceren van 'kale bevestigingen' zonder deze te voorzien van bijbehorende stukken,
is voor de rechtspraktijk weinig zinvol.
De rechtbank -althans de behandelend rechter- heeft in de onderhavige zaak het 'oude' publicatiebeleid van de Afdeling node gemist, in die zin dat zij zich minder goed dan vóór mei/juni 2012 het geval was een beeld heeft kunnen vormen van de huidige stand van de in de onderhavige zaak van belang zijnde rechtspraak van de Afdeling. Zo is haar onvoldoende duidelijk kunnen worden of, zoals verweerder stelt, de rechtspraak van de Afdeling (op zich) ruimte laat voor het op een later moment schriftelijk vastleggen van de reden(en) waarom gebruik is gemaakt van een niet beëdigde tolk. De rechtbank volstaat hier met deze kanttekening.

14. Gelet op het vorenstaande is het beroep gegrond. De overige beroepsgronden behoeven geen bespreking.
Het bestreden besluit dient te worden vernietigd wegens schending van artikel 28, vierde lid, gelezen in samenhang met het eerste lid van dat artikel, aanhef en onder d, van de Wtbv.

 

Bron: rechtspraak.nlLaw Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator