Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

IND gebruikte niet beëdigde tolk (uitspraak)

LJN: BY3408, Rechtbank 's-Gravenhage, Awb 12/21210
Datum uitspraak: 07-11-2012
Datum publicatie: 16-11-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie:
Beroep (asielzaak). Niet in geschil is dat verweerder tijdens gehoren gebruik heeft gemaakt van een niet beëdigde tolk. Verweerder heeft hiervoor eerst in het bestreden besluit een (standaard)motivering gegeven. Eiser stelt dat dit te laat is. De rechtbank leidt uit de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (o.m. de uitspraak van 31 januari 2012, LJN: BV2899) af dat verweerder in de zaak van eiser niet heeft voldaan aan artikel 28, vierde lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers, teminder nu de in het bestreden besluit opgenomen motivering onvolledig is. Het beroep is gegrond. De rechtbank plaats nog de kanttekening dat zij zich, gelet op het gewijzigde publicatiebeleid van de Afdeling, minder goed dan vóór die wijziging het geval was een beeld heeft kunnen vormen van de huidige stand van de in de zaak van eiser van belang zijnde rechtspraak van de Afdeling.


------------------------
 1. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder c en d, van de Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de Wbtv) wordt onder beëdigde tolk en beëdigde vertaler verstaan: degene die als zodanig is ingeschreven in het register.

Ingevolge artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wbtv is er een register voor beëdigde tolken en vertalers en bevat het register ten aanzien van iedere ingeschreven tolk of vertaler in elk geval de aanduiding of betrokkene tolk of vertaler is.

Ingevolge artikel 28, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wbtv maakt de IND uitsluitend gebruik van beëdigde tolken of vertalers.

Ingevolge het derde lid van artikel 28, voor zover thans van belang, kan in afwijking van het eerste lid van dit artikel gebruik worden gemaakt van een tolk die geen beëdigde tolk is of van een vertaler die geen beëdigde vertaler is, indien wegens de vereiste spoed een ingeschrevene in het register niet tijdig beschikbaar is of indien het register voor de desbetreffende bron- of doeltaal dan wel bron- of doeltalen geen ingeschrevene bevat.

Ingevolge het vierde lid van artikel 28, voor zover thans van belang, wordt, indien van het eerste lid van dit artikel wordt afgeweken, dit met redenen omkleed schriftelijk vastgesteld.

2. In het rapport dat is opgemaakt van het nader gehoor van eiser op 17 mei 2012 is vermeld dat gebruik is gemaakt van een tolk Sorani, te weten "Dhr. H.M. Barzendji".
Tussen partijen is niet in geschil dat deze tolk een niet beëdigde tolk is. 


(.....)

 
10. Niet in geschil is dat verweerder tijdens het nader gehoor van eiser op 17 mei 2011 en het 1F-gehoor op 12 oktober 2011 gebruik heeft gemaakt van een niet beëdigde tolk. Verweerder heeft deze afwijkingen van artikel 28, eerste lid, van de Wbtv niet, voorafgaand aan of onverwijld na de inzet van die tolken, met redenen omkleed schriftelijk vastgelegd.
Evenmin is in geschil dat er in Nederland wél beëdigde tolken Sorani zijn.

11. In genoemde uitspraak van 31 januari 2012 (LJN: BV2899), overweegt de Afdeling als volgt (in rechtsoverweging 2.1.2.):
"Uit de memorie van toelichting bij de Wbtv (Kamerstukken II, 2004-05, 29 936, nr. 3) komt naar voren dat het waarborgen van de integriteit van tolken en vertalers een belangrijk onderdeel vormt van de Wbtv. Daarbij valt, aldus de memorie van toelichting, de integriteit van ingeschakelde tolken en vertalers niet los te zien van het begrip kwaliteit. Indien de kwaliteit van de tolk of vertaler onvoldoende is gewaarborgd, kan dit ongewenste gevolgen hebben voor de beslissingen die op hun werk zijn gebaseerd.
Voorts wordt volgens de memorie van toelichting via de plicht gebruik te maken van beëdigde tolken en vertalers, [wordt] gewaarborgd dat de IND louter gebruik maakt van tolken en vertalers van wie de kwaliteit en integriteit zijn gewaarborgd. De in het vierde lid neergelegde verplichting om, indien geen gebruik wordt gemaakt van een beëdigde tolk of vertaler, dit voorzien van een motivering schriftelijk vast te leggen, biedt een waarborg dat zorgvuldig met de voormelde plicht wordt omgegaan en biedt voorts in het vervolg van de procedure duidelijkheid wie als tolk of vertaler is opgetreden."

Voorts overweegt de Afdeling in deze uitspraak (in rechtsoverweging 2.1.3.):
"(.. ) De duidelijke bewoordingen van dit voorschrift [het voorschrift van artikel 28, vierde lid, van de Wbtv] laten niet toe dat de minister gebruik maakt van een niet beëdigde tolk, zonder dit voorzien van een motivering schriftelijk vast te leggen."

12. Uit de rechtspraak van de Afdeling, ingezet met meergenoemde uitspraak van 31 januari 2012, bezien in samenhang met de ratio van de verplichting om indien geen gebruik wordt gemaakt van een beëdigde tolk of vertaler, dit voorzien van een motivering schriftelijk vast te leggen, leidt de rechtbank af dat verweerder in de onderhavige zaak,
met het eerst in het bestreden besluit van 12 juni 2012 opnemen van een (standaard)motivering met betrekking tot de afwijkingen van artikel 28, eerste lid, van de Wbtv, niet heeft voldaan aan het voorschrift van artikel 28, vierde lid, van de Wbtv. Teminder nu, naar volgt uit de door verweerder ter zitting gegeven nadere toelichting (hiervoor vermeld in rechtsoverweging 9.1.), die in het bestreden besluit opgenomen motivering onvolledig is.
Dat verweerder -zoals ter zitting door verweerder is aangegeven- tijdens het op 12 oktober 2011 met eiser gehouden 1F-gehoor gebruik heeft gemaakt van een beëdigde vertaler in plaats van een beëdigde tolk, doet aan het voorgaande niet af, nu een beëdigde vertaler, gelet op de artikelen 1, aanhef en onder c en d, en 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wbtv, niet als tolk is ingeschreven in voormeld register. De rechtbank verwijst in dit verband nog naar de uitspraak van de Afdeling van 28 juni 2012 (zaak nr. 201113099/1/V1, LJN: BX0621).

13. De rechtbank plaatst bij het voorgaande nog de volgende kanttekening.
Tot mei/juni 2012 was de Afdeling gewoon al haar vreemdelingenrechtelijke uitspraken (inclusief de zogenoemde 'kale bevestigingen' van uitspraken van de rechtbank, onder toepassing van artikel 91, tweede lid, van de Vw 2000) op haar website (www.raadvanstate.nl) te publiceren. De Afdeling publiceerde haar uitspraken met volledige tekst, telkens voorzien van bijbehorende stukken, waaronder in elk geval de uitspraak van de rechtbank waartegen het hoger beroep zich richtte en het hogerberoepschrift met volledige tekst.
Vanaf mei/juni 2012 volstaat de Afdeling met het publiceren op haar website van haar eigen vreemdelingenrechtelijke uitspraken, dat wil zeggen: zónder bijbehorende stukken. De 'kale bevestigingen' worden in het geheel niet meer op de website gepubliceerd. Gelet op het gewijzigde publicatiebeleid van de Afdeling is dit laatste dan wel weer te begrijpen, immers het publiceren van 'kale bevestigingen' zonder deze te voorzien van bijbehorende stukken,
is voor de rechtspraktijk weinig zinvol.
De rechtbank -althans de behandelend rechter- heeft in de onderhavige zaak het 'oude' publicatiebeleid van de Afdeling node gemist, in die zin dat zij zich minder goed dan vóór mei/juni 2012 het geval was een beeld heeft kunnen vormen van de huidige stand van de in de onderhavige zaak van belang zijnde rechtspraak van de Afdeling. Zo is haar onvoldoende duidelijk kunnen worden of, zoals verweerder stelt, de rechtspraak van de Afdeling (op zich) ruimte laat voor het op een later moment schriftelijk vastleggen van de reden(en) waarom gebruik is gemaakt van een niet beëdigde tolk. De rechtbank volstaat hier met deze kanttekening.

14. Gelet op het vorenstaande is het beroep gegrond. De overige beroepsgronden behoeven geen bespreking.
Het bestreden besluit dient te worden vernietigd wegens schending van artikel 28, vierde lid, gelezen in samenhang met het eerste lid van dat artikel, aanhef en onder d, van de Wtbv.

 

Bron: rechtspraak.nlLaw Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

Het EVRM is er niet alleen voor immigranten. Voor sommige onderdanen de enige weg om recht te halen

“UK must not think only of itself”: Massacre families urge UK not to leave ECHR – Alice Donald Photo credit: Guardian.co.uk The Conservative Party’s proposals to introduce a British Bill of Rights and Responsibilities that would weaken the UK’s obligations under the European Convention on Human Rights (ECHR) – and the legal chaos that would ensue if it was ever enacted – have been hotly debated. The proposal makes clear that if the Council of Europe was to reject the UK’s unilateral move, as it would be bound to, the UK ‘would be left with no alternative but to withdraw’ from the Convention.
The policy is highly isolationist. The brief section on the ‘international implications’ of the plan does not pause to consider the impact of withdrawal on the other 46 states on the Council of Europe or the Convention system as a whole. Nor does it address the implications for the UK’s ability to promote human rights and the rule of law in countries with significantly worse human righ…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Een boek wat het belang van mensenrechten uitlegt in een roman. Halbe Zijlstra lees je mee?

Het was een beetje hectisch de laatste tijd vandaar dat u niet zoveel nieuws hier zag. Ik was net voor mijn studenten op aan het schrijven wat Habeas Corpus was toen de schrijver van deze roman me een exemplaar gaf. Dit is "gewoon" een roman maar het belang van de rem die mensenrechten hebben op een doorschietende overheid kan niet beter worden uitgelegd. Aanrader!As our then crown prince married a daughter from a minister during the Argentinian junta days I think we in The Netherlands know a lot more about that dark episode than for instance people from Poland. She became a respected and very popular queen by the way. The sins of the fathers should not be blamed on the children and at least dad was not welcome at the wedding.The day before I started to read the book I got as a present from the writer, I met someone who was a refugee from Syria. A nice hardworking young man who told me he had saved up during 10 years working in the Emirates, had come back home, bought a ho…