Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…

Brief regering: Informatievoorziening aan (gezinnen met) kinderen in de centrale opvang

Nr. 1486
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 9 januari 2012
Op 8 september jl. werd door het lid Spekman c.s. een motie ingediend waarin de regering verzocht werd om zorg te dragen voor een adequate informatievoorziening aan kinderen in de centrale opvang over alle aspecten die voor deze kinderen van belang zijn, en tevens om uw Kamer over de verbeteringen hierin te informeren (motie nr. 19 637, nr. 1448).
Deze motie is aangehouden in afwachting van de informatie over alle activiteiten die op dit gebied reeds zijn ontplooid en de activiteiten die worden voorbereid.
Met deze brief informeer ik u over wat reeds gedaan wordt op het gebied van informatievoorziening aan kinderen (en hun ouders) en over de verdere verbeteringen die nog gepland zijn waar het voorlichting aan ouders en kinderen in de opvang betreft.
Reeds gerealiseerd

In het door het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) gefinancierde project «Kind in de Opvang», waarover uw Kamer bij brief van 20 juni 2011 (19 637, nr. 1432) is geïnformeerd, is op het gebied van informatievoorziening aan (gezinnen met) kinderen het volgende reeds tot stand gebracht:
– op alle locaties is een medewerker aangewezen waar ouders en kinderen terecht kunnen met vragen en bij wie zij informatie kunnen krijgen;
– op alle locaties is gestart met het bevragen van kinderen over hun wensen (bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening);
– 44 van de 54 locaties hebben een huiswerkuimte met 4 à 8 pc’s. In totaal zijn er 240 pc’s operationeel en ingericht op het gebruik door kinderen. Op deze manier kunnen kinderen informatie opzoeken op internet;
– van 289 kinderen is de klanttevredenheid (nulmeting) gemeten;
– op 19 locaties hebben kinderen een specifieke rol in de BHV (bedrijfshulpverlening)oefeningen zodat zij geïnformeerd zijn over hoe te handelen bij calamiteiten;
– op tien locaties is in het voorjaar van 2011 gestart met het opzetten van een jongerenraad, waar kinderen geïnformeerd kunnen worden en zij ook wensen kunnen aangeven ter verbetering van bijvoorbeeld de wijze van informatievoorziening; op vier locaties draait deze goed, op de andere is men nog in de opstartfase;
– 27 locaties hebben actief aandacht voor zwemwater en veiligheid; op alle locaties is er voorlichtingsmateriaal daarover beschikbaar, op een aantal locaties zijn speciale voorlichtingsboekjes voor kinderen gemaakt;
– op twintig locaties is het gesprek met ouders over veiligheid (m.b.t. kinderen) geborgd.
Volgens de planning van het COA zullen bovengenoemde activiteiten uiterlijk op 30 april 2012 op alle locaties georganiseerd zijn.
Geplande activiteiten op het gebied van informatievoorziening voor 2012 en eerste helft 2013

Er is, zowel door het COA als door NGO’s, een aantal EVF-aanvragen gedaan voor het jaar 2012 en de eerste helft van 2013. Deze projecten liggen deels in het verlengde van de hierboven genoemde projecten en zijn gericht op:
– het faciliteren van ouders en amv-begeleiders in het voorlichten van kinderen;
– ontwikkelen van speciaal op kinderen gericht voorlichtingsmateriaal, onder andere over de lokale omgeving;
– het geven van minimaal vier trainingen weerbaarheid voor kinderen per locatie;
– het aanbieden van zwemlessen voor kinderen;
– organisatie van een themadag over kinderen en veiligheid, waarbij de informatievoorziening aan ouders en kinderen een belangrijk onderdeel vormt.
Samen met VWN wordt voorlichting opgezet voor kinderen over verblijf in Nederland, met Unicef wordt samengewerkt bij het opzetten van een website en het verschaffen van informatie ten behoeve van deze website, met Stichting de Vrolijkheid wordt gewerkt aan een landelijke spreiding van jongerenraden, zodat deze jongerenraden aanwezig zijn op alle locaties.
Ook deze activiteiten zullen plaatsvinden op alle locaties.
Het COA heeft, in het kader van de borging en duurzaamheid van alle activiteiten verzocht om aanvullend budget.
Ik heb aan het COA € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld die bestemd zijn voor het continueren en verduurzamen van reeds gestarte activiteiten. Dit budget zal, waar het informatievoorziening betreft, met name worden aangewend voor:
– voorlichting over en ondersteuning bij opvoeding (waarbij zonodig wordt doorverwezen naar externe instanties);
– werving van externe vrijwilligers ten behoeve van inhoudelijke begeleiding van de huiswerkruimte en andere kinderactiviteiten;
– budgetten voor externe organisaties die activiteiten op de locaties organiseren;
– programma voor ouders: opvoeden in Nederland;
– er wordt actief ingezet op methodiekontwikkeling en training inzake weerbaarheid van kinderen.
Het budget is bedoeld voor het organiseren van activiteiten op alle locaties.
Uit het bovenstaande blijkt dat er reeds diverse activiteiten zijn ondernomen en gepland ten behoeve van informatievoorziening aan gezinnen met kinderen in de COA-opvang. De activiteiten behorende bij het project Kind in de Opvang zullen per 1 mei 2012 op alle locaties gerealiseerd zijn.
Tevens is door mij aanvullend budget verstrekt om de activiteiten te borgen en duurzaam aan te bieden aan de bewoners.
De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
G. B. M. Leers

bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-1486.html


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

COVID: Are The Netherlands forgetting to be lenient and take measures for their legal immigrants? (visa free travellers, searchyear students)

Corona as it is called in The Netherlands changed the Dutch landscape. Most of us are working from home and people social distance. So far we seem to be able to cope. However now the dust settles a bit and the most urgent matters have been dealt with problems emerge for the group that had been here legally and was taking care of themselves but now still are stuck in The Netherlands and on the other hand see all kind of institutions in a Corona-sleep.

I heard rumoured (from an international webinar) that several countries created a solution to prevent people to become illegal). Both Portugal and Italy have new COVID residence permits for people working in certain areas. Italy got into trouble because migrants had left when the pandemic started and there were no people available to pick the harvests. Australia created a Temporary Covid Activity Visa for people working in Healthcare, Agriculture, Food-processing and Agriculture.
New Zealand automaticity renewed the residence permits in e…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…