De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

14 januari 2012

Brief regering: Informatievoorziening aan (gezinnen met) kinderen in de centrale opvang

Nr. 1486
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 9 januari 2012
Op 8 september jl. werd door het lid Spekman c.s. een motie ingediend waarin de regering verzocht werd om zorg te dragen voor een adequate informatievoorziening aan kinderen in de centrale opvang over alle aspecten die voor deze kinderen van belang zijn, en tevens om uw Kamer over de verbeteringen hierin te informeren (motie nr. 19 637, nr. 1448).
Deze motie is aangehouden in afwachting van de informatie over alle activiteiten die op dit gebied reeds zijn ontplooid en de activiteiten die worden voorbereid.
Met deze brief informeer ik u over wat reeds gedaan wordt op het gebied van informatievoorziening aan kinderen (en hun ouders) en over de verdere verbeteringen die nog gepland zijn waar het voorlichting aan ouders en kinderen in de opvang betreft.
Reeds gerealiseerd

In het door het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) gefinancierde project «Kind in de Opvang», waarover uw Kamer bij brief van 20 juni 2011 (19 637, nr. 1432) is geïnformeerd, is op het gebied van informatievoorziening aan (gezinnen met) kinderen het volgende reeds tot stand gebracht:
– op alle locaties is een medewerker aangewezen waar ouders en kinderen terecht kunnen met vragen en bij wie zij informatie kunnen krijgen;
– op alle locaties is gestart met het bevragen van kinderen over hun wensen (bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening);
– 44 van de 54 locaties hebben een huiswerkuimte met 4 à 8 pc’s. In totaal zijn er 240 pc’s operationeel en ingericht op het gebruik door kinderen. Op deze manier kunnen kinderen informatie opzoeken op internet;
– van 289 kinderen is de klanttevredenheid (nulmeting) gemeten;
– op 19 locaties hebben kinderen een specifieke rol in de BHV (bedrijfshulpverlening)oefeningen zodat zij geïnformeerd zijn over hoe te handelen bij calamiteiten;
– op tien locaties is in het voorjaar van 2011 gestart met het opzetten van een jongerenraad, waar kinderen geïnformeerd kunnen worden en zij ook wensen kunnen aangeven ter verbetering van bijvoorbeeld de wijze van informatievoorziening; op vier locaties draait deze goed, op de andere is men nog in de opstartfase;
– 27 locaties hebben actief aandacht voor zwemwater en veiligheid; op alle locaties is er voorlichtingsmateriaal daarover beschikbaar, op een aantal locaties zijn speciale voorlichtingsboekjes voor kinderen gemaakt;
– op twintig locaties is het gesprek met ouders over veiligheid (m.b.t. kinderen) geborgd.
Volgens de planning van het COA zullen bovengenoemde activiteiten uiterlijk op 30 april 2012 op alle locaties georganiseerd zijn.
Geplande activiteiten op het gebied van informatievoorziening voor 2012 en eerste helft 2013

Er is, zowel door het COA als door NGO’s, een aantal EVF-aanvragen gedaan voor het jaar 2012 en de eerste helft van 2013. Deze projecten liggen deels in het verlengde van de hierboven genoemde projecten en zijn gericht op:
– het faciliteren van ouders en amv-begeleiders in het voorlichten van kinderen;
– ontwikkelen van speciaal op kinderen gericht voorlichtingsmateriaal, onder andere over de lokale omgeving;
– het geven van minimaal vier trainingen weerbaarheid voor kinderen per locatie;
– het aanbieden van zwemlessen voor kinderen;
– organisatie van een themadag over kinderen en veiligheid, waarbij de informatievoorziening aan ouders en kinderen een belangrijk onderdeel vormt.
Samen met VWN wordt voorlichting opgezet voor kinderen over verblijf in Nederland, met Unicef wordt samengewerkt bij het opzetten van een website en het verschaffen van informatie ten behoeve van deze website, met Stichting de Vrolijkheid wordt gewerkt aan een landelijke spreiding van jongerenraden, zodat deze jongerenraden aanwezig zijn op alle locaties.
Ook deze activiteiten zullen plaatsvinden op alle locaties.
Het COA heeft, in het kader van de borging en duurzaamheid van alle activiteiten verzocht om aanvullend budget.
Ik heb aan het COA € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld die bestemd zijn voor het continueren en verduurzamen van reeds gestarte activiteiten. Dit budget zal, waar het informatievoorziening betreft, met name worden aangewend voor:
– voorlichting over en ondersteuning bij opvoeding (waarbij zonodig wordt doorverwezen naar externe instanties);
– werving van externe vrijwilligers ten behoeve van inhoudelijke begeleiding van de huiswerkruimte en andere kinderactiviteiten;
– budgetten voor externe organisaties die activiteiten op de locaties organiseren;
– programma voor ouders: opvoeden in Nederland;
– er wordt actief ingezet op methodiekontwikkeling en training inzake weerbaarheid van kinderen.
Het budget is bedoeld voor het organiseren van activiteiten op alle locaties.
Uit het bovenstaande blijkt dat er reeds diverse activiteiten zijn ondernomen en gepland ten behoeve van informatievoorziening aan gezinnen met kinderen in de COA-opvang. De activiteiten behorende bij het project Kind in de Opvang zullen per 1 mei 2012 op alle locaties gerealiseerd zijn.
Tevens is door mij aanvullend budget verstrekt om de activiteiten te borgen en duurzaam aan te bieden aan de bewoners.
De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
G. B. M. Leers

bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-1486.html


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator