De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

21 februari 2015

Asielzoekers Vluchtgarage mogen van rechter tot 1 mei daar blijven. Bed, bad, brood niet genoeg?

De ruim 125 uitgeprocedeerde asielzoekers van de actiegroep We are here mogen nog tot 1 mei in de zogenoemde Vluchtgarage blijven in de Amsterdamse Bijlmer. De gemeente Amsterdam wilde dat de groep het pand voor 11 maart zou verlaten, maar volgens de rechter is het inhumaan om de groep midden in de winter op straat te zetten.

Er staat een uitgebreid artikel hierover in de Volkskrant. Klik hiervoor op deze link: http://www.volkskrant.nl/binnenland/asielzoekers-vluchtgarage-mogen-van-rechter-blijven~a3870219/


Dit is het persbericht van de rechtbank:

Ontruiming ‘Vluchtgarage’ mag na 1 mei

Amsterdam , 20-2-2015
​ De Staat mag na 1 mei 2015 overgaan tot ontruiming van ‘de Vluchtgarage’ in Amsterdam Zuidoost. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag bepaald.
De parkeergarage is in december 2013 gekraakt door een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers die zichzelf ‘We Are Here’ noemt. De gemeente wil de parkeergarage in het kader van de verbetering van de K-buurt op korte termijn slopen en er een grasveld aanleggen. De uitgeprocedeerde asielzoekers weigeren echter de parkeergarage te verlaten, tenzij de gemeente hen naast de inmiddels aangeboden Bed Bad Brood-voorziening ook dagopvang gaat aanbieden. De gemeente is dat niet van plan.
De Staat heeft aangekondigd vóór 11 maart 2015 tot strafrechtelijke ontruiming van de Vluchtgarage over te gaan. De uitgeprocedeerde asielzoekers komen daartegen op in kort geding.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het inhumaan is om de groep uitgeprocedeerde asielzoekers, van wie de situatie uitzichtloos is, onder de huidige winterse weersomstandigheden te ontruimen. Het belang van de uitgeprocedeerde asielzoekers prevaleert daarom, zij het voor beperkte tijd, boven het belang van de Staat en de gemeente bij ontruiming van de parkeergarage op korte termijn.
Dit is de uitspraak:

ECLI:NL:RBAMS:2015:847

Instantie Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak 20-02-2015
Datum publicatie 20-02-2015
Zaaknummer C/13/573586 / KG ZA 15-49
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie De Staat mag na 1 mei 2015 overgaan tot ontruiming van ‘de Vluchtgarage’ in Amsterdam Zuidoost.

Hier is de link naar de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:847

4.2.Niet is in geschil dat de gemeente Amsterdam aan eisers geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het pand en eisers ook niet over een andere titel voor het gebruik beschikken. Zij kunnen dan ook als “krakers” worden aangemerkt. Voldoende aannemelijk is voorts dat de gemeente Amsterdam bezwaar heeft tegen het gebruik door eisers van het pand, aan welk bezwaar uiting is gegeven door op 10 februari en 17 oktober 2014 aangifte te doen van een strafbaar feit. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat het Openbaar Ministerie, bij de uitoefening van de in artikel 551 Sv gegeven bevoegdheid, op goede gronden mag aannemen dat is voldaan aan de eis van wederrechtelijkheid als bedoeld in dat artikel en dat tot ontruiming kan worden overgegaan.
4.3.
De gevorderde ontruiming moet echter wel aan de eisen van proportionaliteit voldoen. De (voorzieningen)rechter zal in dit kader dienen te onderzoeken of de in abstracto door de wetgever gegeven voorrang aan het belang van de openbare orde, het beëindigen van strafbare feiten en de bescherming van rechten van derden boven het huisrecht van de kraker, in het concrete geval de proportionaliteitstoets kan doorstaan. Die belangenafweging kan alleen plaatsvinden als de kraker feiten of omstandigheden aanvoert en aannemelijk maakt die in het concrete geval tot een andere dan de door de wetgever gemaakte afweging nopen, waarbij als uitgangspunt zal hebben te gelden dat een eigenaar het recht heeft om over zijn pand te beschikken zoals hij wil. Weliswaar zal het doorgaans zo zijn dat in het concrete geval het belang van de eigenaar het zwaarst zal wegen, maar niet kan worden uitgesloten dat gelet op de zeer ernstige inbreuk op het huisrecht en de onomkeerbare gevolgen van een ontruiming, het belang van de kraker in het concrete geval, bijvoorbeeld voor beperkte tijd, toch zwaarder weegt (vlg. Hoge Raad 28 oktober 2011; ECLI:NL:HR:
2011:BQ9880).
4.4.Ten aanzien van de proportionaliteit overweegt de voorzieningenrechter dat, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door de Staat, eisers niet aannemelijk hebben gemaakt dat de aangezegde ontruiming zal leiden tot langdurige leegstand, zonder enig uitzicht op verandering in die situatie. De Staat heeft haar stelling dat concrete plannen bestaan om het betreffende pand te slopen en daar, in het kader van de verbetering van de uitstraling en leefbaarheid van de zogenoemde K-buurt waarin de parkeergarage gelegen is, een grasveld aan te leggen, met stukken onderbouwd (zie 2.8). Dat het hier ‘slechts’ gaat om de aanleg van een grasveld en dat de aanleg hiervan volgens eisers niet noodzakelijk is, doet aan het voorgaande niet af, nu, zoals hiervoor reeds is overwogen, uitgangspunt is dat de eigenaar het recht heeft over zijn pand te beschikken zoals hij wil. Bovendien staat de aanleg van het grasveld niet op zich, maar is het onderdeel van de verbetering van de K-buurt. De stelling van eisers dat de eigenaar en/of de Staat geen enkel belang zouden hebben bij ontruiming en ontruiming zal leiden tot langdurige leegstand is dan ook niet aannemelijk geworden.
4.5.Eisers hebben zich er voorts op beroepen dat er zowel op landelijk als op lokaal politiek-bestuurlijk niveau ontwikkelingen gaande zijn die mogelijkerwijs kunnen leiden tot het verschaffen van enige vorm van dagopvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Eisers menen dat de BBB-voorziening van de gemeente Amsterdam voor hen niet toereikend is. Volgens eisers behoort de gemeente hen om humanitaire redenen ook dagopvang te bieden, waarbij er ook een plek is voor de bezittingen die eisers inmiddels hebben vergaard. Indien er inderdaad ook dagopvang zal worden verschaft, bestaat er volgens eisers geen noodzaak meer voor hen om in de parkeergarage te blijven en zullen zij deze verlaten. Eisers wensen in het licht hiervan, en mede ter overbrugging van de winter, de uitkomst van deze ontwikkelingen af te wachten.
4.6.Bij brief van 4 februari 2015 heeft de Staat een brief van de burgemeester d.d. 4 februari 2015 overgelegd. Hierin staat, kort gezegd, dat de burgemeester geen overleg heeft gehad met (de advocaat van) eisers over het regelen van een aantal praktische zaken rondom de uitbreiding van de BBB-voorziening en dat hij ook niet bereid is dit overleg te voeren. Wel is hij bereid te helpen zoeken naar een oplossing voor de opslag van een redelijke hoeveelheid privébezittingen van de betreffende personen.
4.7.De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Eisers maken deel uit van een groep van een paar honderd uitgeprocedeerde asielzoekers die bekend staat onder de naam “We Are Here”. Deze groep verblijft al langere tijd in Nederland. De situatie van de betrokkenen, van wie er ongeveer 125 in de parkeergarage verblijven, is uitzichtloos. Niet is gebleken van concrete mogelijkheden voor hen om hier iets aan te veranderen. Zij kunnen geen aanspraak maken op sociale voorzieningen en zijn aangewezen op hulp van anderen. Terugkeer naar hun eigen land is veelal problematisch. De voorzieningenrechter acht het in het licht hiervan inhumaan om deze groep uitgeprocedeerde asielzoekers onder de huidige winterse weersomstandigheden te ontruimen. Ontruiming zal immers waarschijnlijk tot gevolg hebben dat zij – in ieder geval – overdag geen onderdak meer zullen hebben en aangewezen zijn op de straat. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het belang van de krakers, zij het voor beperkte tijd, prevaleert boven het belang van de Staat/de gemeente Amsterdam bij onmiddellijke ontruiming van de parkeergarage. De voorzieningenrechter zal de vordering van eisers dan ook toewijzen, in die zin dat het de Staat tot 1 mei 2015 zal worden verboden om tot strafrechtelijke ontruiming van de parkeergarage aan de Kralenbeek 100 te Amsterdam Zuidoost over te gaan. Dit wordt gezien als het mindere van hetgeen is gevorderd. De extra tijd kan door de gemeente worden benut om een oplossing te vinden voor de opslag van de privébezittingen van diegenen die gebruik willen (gaan) maken van de aangeboden BBB-voor-ziening.
4.8.De door eisers gevorderde dwangsom zal worden afgewezen. De voorzieningenrechter gaat er vanuit dat de Staat gevolg zal geven aan dit vonnis.
4.9.Nu beide partijen (deels) in het ongelijk zijn gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren als na te melden.

Dit is dus een civiele uitspraak waar geen enkele immigratierecht jurist bij betrokken was aan de kant van verweerder zo lijkt het wel. Was de rechter iemand die normaal bij de Vreemdelingenkamer zit? Soms kan het heel verfrissend zijn als een andere tak van sport naar de geeffende paden kijkt. Soms kan het ook gevolgen hebben die je nooit had verwacht.

Ik vind het argument dat men overdag buiten moet zijn wel erg "overvragen". Bij de daklozenopvang is dat ook zo en die mensen zijn legaal.

Verder vraag ik me af wat mensen met deze uitspraak kunnen in het kader van een verblijfsvergunning buiten schuld. Wordt hier niet door een rechter gezegd dat mensen in een uitzichtloze situatie zitten en niet terug kunnen? In hoeverre zou je dat declaratoir kunnen noemen? Ok civilisten brandt los! Ik ben benieuwd.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator