Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Wanneer kan een visum worden verlengd?

"4.3.6 Wijziging en verlenging van visa


4.3.6.2 Verlenging van geldigheidsduur
In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunnen door één van de Schengenstaten afgegeven visa worden verlengd door de Visadienst. Het verlengen van visa voor in de regio Rotterdam-Rijnmond verblijvende zeelieden geschiedt bij de doorlaatpost Rotterdam-Havens door de ZHP. Voor zover het een door een andere Schengenstaat afgegeven visum betreft, stelt de Visadienst in beginsel binnen 72 uur de centrale autoriteiten van de Schengenstaat dat het visum heeft afgegeven in kennis van de verlenging.

De geldigheidsduur kan worden verlengd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• De vreemdeling voldoet aan de in artikel 12, eerste lid, Vw genoemde voorwaarden;
• De vreemdeling kan aantonen dat hij er om bijzondere redenen belang bij heeft langer in het Schengengebied te verblijven dan de duur waarvoor het oorspronkelijke visum geldig was. Zulke bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld gelegen zijn in onvoorziene wijziging in de omstandigheden sinds de binnenkomst. Een aanvraag tot visumverlenging moet voldoende gemotiveerd zijn en in het bijzonder gebaseerd zijn op overmacht, humanitaire, ernstige beroepsmatige of persoonlijke redenen. Het gevolg van een verlenging mag in ieder geval niet zijn dat het visum voor een oneigenlijk doel wordt gebruikt;
• De duur van de visumverlenging en de duur waarvoor het oorspronkelijke visum verblijf toestond, mogen samen niet meer dan drie maanden bedragen. Binnen Schengen is een verdergaande verlenging van het eenvormige visum niet mogelijk;
• Toelating van de vreemdeling in een ander land moet zijn gewaarborgd;
• Er moet een reisbiljet voorhanden zijn dat geldig is voor de reis naar een land waar toelating van de vreemdeling is gewaarborgd; dit reisbiljet kan zo nodig tot aan het vertrek van de vreemdeling worden ingehouden;
• De reeds bij afgifte van het visum voor kort verblijf afgesloten ziektekostenverzekering moet zijn verlengd; en
• Tussen de datum tot welke het visum verlengd wordt en de uiterste datum waarop toelating van de vreemdeling in een ander land is gewaarborgd moet een termijn van ten minste drie maanden liggen. Bij de bepaling van deze termijn moet niet alleen gelet worden op de geldigheidsduur van het paspoort, maar ook op de in dat reisdocument eventueel gestelde visa voor terugkeer naar het land van herkomst of doorreis door derde landen.
In geval van een nationale verlenging van de geldigheidsduur van het visum, waarbij de geldigheid van het visum wordt beperkt tot de Benelux, kan de geldigheidsduur van een visum, indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, nog eens worden verlengd met maximaal negentig dagen (zie artikel 11, tweede lid, SUO). De duur van het eerste oorspronkelijke visum (inclusief de eventuele eerdere verlenging voor het gehele Schengengebied) en de nationale verlenging mogen samen niet meer dan zes maanden bedragen. Deze zeer bijzondere omstandigheden moeten in ieder geval gebaseerd zijn op overmacht of op strikt humanitaire redenen.

Ook het wezenlijk Nederlands belang kan aanleiding vormen om tot een nationale verlenging van de geldigheidsduur van een visum over te gaan. Het betreft hier zeer bijzondere gevallen waarbij nationale belangen, zoals bijvoorbeeld het internationaal aanzien van Nederland, economische en/of culturele belangen, in het geding zijn.

De geldigheid van het visum wordt hier beperkt tot Nederland. In deze gevallen dient soepel met de nationale verlenging met nog eens negentig dagen te worden omgegaan. Hiervoor geldt dat de duur van het eerste visum en de nationale verlenging samen niet meer dan zes maanden mogen bedragen, voor zover het verblijf boven de drie maanden is ingegeven door voorafgaande verblijven in andere Schengenlanden, waardoor niet zou kunnen worden voldaan aan het criterium van drie maanden verblijf per periode van zes maanden.

Studenten die op basis van het Erasmus Mundus programma langer in het Schengengebied willen verblijven en deelnemers van internationale gezelschappen zoals Cirque du Soleil worden in dit verband aangemerkt als zeer bijzondere gevallen. Verlenging boven de drie maanden is in die gevallen dan ook noodzakelijk ten einde het programma of voorstelling ook hier te lande te kunnen volbrengen c.q. geven. In de overige gevallen dient er sprake te zijn van zeer bijzondere omstandigheden die gebaseerd zijn op overmacht of op strikt humanitaire redenen.

In geval van visumverlenging wordt in het reisdocument van de vreemdeling een Schengenvisumsticker aangebracht. Indien de vreemdeling houder is van een visumverklaring wordt de sticker op een afzonderlijk vel papier aangebracht.

Bijzondere categorieën
• Houders van een geprivilegieerdendocument afgegeven door het ministerie van BuZa; de geldigheidsduur van het visum van deze personen hoeft niet te worden verlengd.
• Houders van een diplomatiek paspoort die niet in het bezit zijn van een door het ministerie van Buza afgegeven geprivilegieerdendocument: verlenging van de geldigheidsduur van het visum geschiedt door de directie Kabinet en Protocol van het ministerie van BuZa."
.
Bron: tekst Vreemdelingencirculaire geldend op 10/2/2011

Law Blogs
Law blog

Reacties

Anoniem zei…
Mijn Aziatische vrouw is in Holland met een 30-dagen visum, dat echter een geldigheid heeft tot half juni, 3 dagen voor de vertrekdatum van haar vliegticket. Het probleem is dat ze eind april hier is aangekomen en na melding aan de vreemdelingenpolitie te horen kreeg dat ze eind mei weg moet: exavt 30 dagen na aankomst.
Het ticket moet dus omgeboekt worden. Wij wisten niet dat het visum slechts 30 dagen geldig was en keken slechts naar de geldigheid van het visum (de begin en einddatum ervan) en die was bijna 7 weken.
Vragen zijn: Komen wij in aanmerking voor visumverlenging? Is het mogelijk de exiktkaart te negeren zonder (toekomstige) problemen? Er is geen enkel gevaar of bedoeling van permanent verblijf of economisch misbruik, we willen alleen dat ze 2 weken langer is dan het toeristenvisum kennelijk toestaat.
Graag een zinvolle reactie! Bedankt!
Hans
Het is vreemd dat ze maar een 30 dagen visum heeft gekregen. Iets met geldigheid paspoort? Zomaar langer blijven zou ik zeker niet doen want tegenwoordig kan dat tegen je gebruikt. Probeer eens gewoon de IND te bellen en kijk of er een mouw aan gepast kan worden voor die twee dagen. Je zou als dat niet lukt ook verlenging kunnen aanvragen. Gaat het nu om drie dagen of om twee weken? Wanneer kreeg ze te horen dat visum werd verleend? Je zou ook gewoon in administratief beroep kunnen gaan. Maar als die rompslomp om een paar dagen. Ik zo maar gewoon op tijd terug gaan. Dan krijg je later ook makkelijk weer een visum (geen vestigingsgevaar aangetoond)
Anoniem zei…
5 weken geleden is er borstkanker bij mijn vrouw geconstateerd. Ze is al begonnn met de chemokuur.Haar moeder in Suriname, 67 jaar, wil naar nederland komen voor een jaar, om voor haar te kunnen zorgen. We hebben ook 2 kinderen.
Ik heb begrepen dat mijnschoonmoeder hooguit 6 maanden mag blijven, na verlenging, en dat ze dan terug moet voor 6 maanden alvorens ze weer terug mag komen naar Nederland. Klopt dit??? Kan ze niet vanwege ziekte van haar dochter, humanitaire reden, een jaar hier blijven??
Alvast bedankt.
Steve
Je kan over verlenging gaan procederen wanneer iemand hier is en zolang die procedure loopt is iemand niet illegaal. Neem anders eens contact op met Julien Luscuere advocaat in Rotterdam www.ljwd.nl. Ik weet dat hij ooit een dergelijke zaak heeft behandeld.
Anoniem zei…
Goededag,

Ik ben zwanger en zou mijn Surinaamse vriend heel graag bij de bevalling willen in Nederland, hij was in september nog hier in Nederland. Nu is zijn visum geldig tot 15 december (hij heeft een Multi)en ik ben 2e kerstdag uitgerekend. Hij kan pas een nieuw visum aanvragen in december, en zou dan misschien te laat kunnen zijn voor de bevalling, zou hij kunnen verlengen met deze rede in Nederland dat hij een maand langer kan blijven? Bedankt!
Anoniem zei…
Goededag, Mijn schoonmoeder is bij ons op bezoek vanuit Venezuela. Ze heeft een geldig toeristenvisum voor 2 maanden (mijn vrouw heeft inmiddel nederlands paspoort). Gezien de huidige situatie in Caracas, met veel onrusten (demonstraties en willekeurige schietpartijen door overheidsaanhangers op motoren) en weinig voedsel beschikbaar (je kunt de hele dag in de rij staan om misschien een stukje kip te bemachtigen en overige middelen zijn al bijna helemaal niet meer beschikbaar) willen we haar eigenlijk langer hier houden. Ze is slecht ter been en in die situatie is dat geen leven voor haar. Nu willen we verlenging van haar toeristenvisum aan gaan vragen, in ieder geval tot 90 dagen, maar eigenlijk nog een maand langer. Het ticket is nu omgeboekt naar een datum buiten de 90 dagen. Maken we kans om in deze situatie een toeristenvisum langer dan 90 dagen te krijgen? Moeten we voor we de naar de IND gaan de vlucht weer binnen die 90 dagen? terugboeken? Alvast bedankt!
Beste anoniem met schoonmoeder hier zou je je vraag via webmaster @vreemdelingenrecht.com willen stellen?

Visa's verlengen kan je proberen in noodsituaties en dan procederen tegen een afwijzing en zo tijd rekken tot de situatie thuis weer beter is.

Soms kan een oplossing zijn als iemand iets permanents hier wil en er geen verblijfsvergunning voor is - ouderen beleid is afgeschaft - om met het Nederlandse gezin over de Belgische grens te gaan wonen en daar mama mee naartoe nemen. Moet het wel duidelijk zijn dat mama altijd door de kinderen is onderhouden.
Anoniem zei…
Mijn oudste dochter is in Nederland met een 90-dagen multientry visum. Ze komt uit Oekraine, Krim. Het visum zal op 26 april endigen. Nu hoort Krim bij Russland. Er is wel rustig maar de mensen die tegen Russland zijn,worden opgepakt.Mijn dochter wil niet dat Krim bij Russland zou horen. Ook kan ze niet terug gaan want het vluchtveld gesloten is. Wij willen graag het visum verlengen. Hebben wij recht om het te verlengen?

Alvast bedankt voor de moeite!
Ze kan toch via Kiev vliegen? En elders in de Oekraine verblijven?
Anoniem zei…
Mijn dochter kan tot Kiev met het vliegtuig gaan. Daarna moet ze met de trein gaan en dat is gevarlijk. Want op de grenzen van Krim staan militairen van Russland. De meeste mensen worden meteen opgepakt. Dus ik ben bang voor haar leven...Ze kan nu niet in Okraine blijven want overs is gevarlijk en ongerust is. Alle familie van haar is in Nederland. Mijn dochter studerde in twee universiteiten. Deze twee universiteiten zijn nu gesloten door de gebeurtenissen. Ze is 22 jaar.
Als ze daar op de universiteit zat is het een idee om hier een verblijfsvergunning voor studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool aan te vragen en vrijstelling van het mvv vereiste te vragen op grond van de situatie in de Krim.
Anoniem zei…
Geachte,

Mijn vrouw uit Afghanistan heb ik haar sinds 28 februari 2014 voor 3 maanden in Nederland tot 28 mei 2014 dus 90 dagen.

Ik wil graag haar visum nog 90 verlengen dagen dus tot 28 augustus 2014 totaal haar verblijf 6 maanden, omdat in Afghanistan in de zomer maand juli en juni is te heet om ramadan te doen en ze woont daar ook in de bergen dus geen school in de buurt heeft. Gedurende deze 6 maanden kan ze lekker hier naar privé school Nederlandse taal leren en goed integreren voor ons toekomst.

graag een antwoord.

mVG,
Harun Gulzada
Harun Gulzada zei…
Geachte,

Mijn vrouw uit Afghanistan heb ik haar sinds 28 februari 2014 voor 3 maanden in Nederland tot 28 mei 2014 dus 90 dagen.

Ik wil graag haar visum nog 90 verlengen dagen dus tot 28 augustus 2014 totaal haar verblijf 6 maanden, omdat in Afghanistan in de zomer maand juli en juni is te

heet om ramadan te doen en ze woont daar ook in de bergen dus geen school in de buurt heeft. Gedurende deze 6 maanden kan ze lekker hier naar privé school

Nederlandse taal leren en goed integreren voor ons toekomst.

graag een antwoord.

mVG,
Harun Gulzada
Unknown zei…
Vriend van mijn heeft een Duits visa ik wil nu een visa van Nederland voor hem aanvragen kan dat
ja als hij 3 maanden terug gaat naar zijn eigen land dan kunt u dan eentje aanvragen.
Unknown zei…
¿Is een Duitsche visum niet automatisch een schengenvisum? Want als dat niet zoo is moet je gewoon wêer naar de I.N.D.
Meestal zal een Duits visum voor heel Schengen gelden. Maar het kan ook in geval van uitzondering alleen voor Duitsland gelden. Echter, Schengenvisa zijn voor 3 maanden geldig en dan moet je 3 maanden naar huis voor je weer eentje kan krijgen.
Unknown zei…
Een vraagje alsjeblieft, als men ongewenst is verklaard voor 10 jaar en het is nu pas 7 jaar nog niet de 10 jaar verlopen is. Kan men uberhaupt nog een visum vragen buiten het EU gebied (bijv.canada of england) of wordt zijn visum ook geweigerd wegens dat hij nog steeds in de SIS systeem zit.

Alvast bedankt
SIS is alleen de Schengenland en.
Anoniem zei…
het is allemaal niet waar! een flagrante leugen! Niemand wordt gearresteerd op de Krim! rustig en rustig. En je kunt overal vliegen!

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

Het EVRM is er niet alleen voor immigranten. Voor sommige onderdanen de enige weg om recht te halen

“UK must not think only of itself”: Massacre families urge UK not to leave ECHR – Alice Donald Photo credit: Guardian.co.uk The Conservative Party’s proposals to introduce a British Bill of Rights and Responsibilities that would weaken the UK’s obligations under the European Convention on Human Rights (ECHR) – and the legal chaos that would ensue if it was ever enacted – have been hotly debated. The proposal makes clear that if the Council of Europe was to reject the UK’s unilateral move, as it would be bound to, the UK ‘would be left with no alternative but to withdraw’ from the Convention.
The policy is highly isolationist. The brief section on the ‘international implications’ of the plan does not pause to consider the impact of withdrawal on the other 46 states on the Council of Europe or the Convention system as a whole. Nor does it address the implications for the UK’s ability to promote human rights and the rule of law in countries with significantly worse human righ…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Een boek wat het belang van mensenrechten uitlegt in een roman. Halbe Zijlstra lees je mee?

Het was een beetje hectisch de laatste tijd vandaar dat u niet zoveel nieuws hier zag. Ik was net voor mijn studenten op aan het schrijven wat Habeas Corpus was toen de schrijver van deze roman me een exemplaar gaf. Dit is "gewoon" een roman maar het belang van de rem die mensenrechten hebben op een doorschietende overheid kan niet beter worden uitgelegd. Aanrader!As our then crown prince married a daughter from a minister during the Argentinian junta days I think we in The Netherlands know a lot more about that dark episode than for instance people from Poland. She became a respected and very popular queen by the way. The sins of the fathers should not be blamed on the children and at least dad was not welcome at the wedding.The day before I started to read the book I got as a present from the writer, I met someone who was a refugee from Syria. A nice hardworking young man who told me he had saved up during 10 years working in the Emirates, had come back home, bought a ho…