De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

09 maart 2018

Een kwalijke zaak rond een spoedvovo bij de Raad van State - advocaat wordt niet verwittigd

Advocaat Julien Luscuere beschrijft op Linkedin hoe nadat hij een bewaringszaak had gewonnen de IND een spoedvovo bij de Raad van State indiende en zowel de IND als de Raad van State hem niet op de hoogte stelden.

Dit is heel kwalijk. Een van de rechtsbeginselen die het zelfs tot een gezegde heeft gebracht luidt "hoor en wederhoor". mr Luscuere beschrijft hoe hij daadwerkelijk is geschaad in de belangenbehartiging van zijn client. Lees hier wat mr Luscuere beschrijft. Onder dat bericht ga ik aangeven wat het wettelijk kader is en waarom ik dit zo kwalijk vind.
Zover ik weet het oudste mensenrechten "verdrag" is de Magna Carta waar de edelen bij Koning John (U weet wel van Robin Hood) afdwongen dat iemand alleen van zijn vrijheid kon worden beroofd mits hij toegang had tot een (eerlijk) proces. Dit principe heet Habeas Corpus en in mijn tijd bij de IND -procesvertegenwoordiging heette het bewaringsteam het Habeas Corpus team. Wij procesvertegenwoordigers werden geacht ons aan dezelfde regels te houden als de advocaten moesten volgens hun gedragsregels. De IND gaf zelfs een professioneel statuut uit: http://www.vreemdelingenrecht.com/bro_extern_GCPV_tcm5-1761.pdf

Maar de IND en de Raad van State zijn in hun handelingen niet alleen door fatsoen maar ook door wetten en verdragen gebonden. Zie bijvoorbeeld de volgende verdragsteksten.

Artikel 13 van het EVRM luidt:
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.

Artikel 5 lid 4 beschrijft:
Een ieder, wie door arrestatie of detentie zijn vrijheid is ontnomen, heeft het recht voorziening te vragen bij het gerecht opdat deze spoedig beslist over de rechtmatigheid van zijn detentie en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de detentie onrechtmatig is.

Artikel 6 lid 3 onder b en c luidt: (Hiervan wordt gezegd dat het niet van toepassing is op migratierecht maar geeft het niet aan waar de opstellers aan dachten bij procederen?)
 b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; 
c.. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;

De Terugkeerrichtlijn luidt:

(6)  De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat het beëindigen van illegaal verblijf van onderdanen van derde landen volgens een billijke en transparante procedure geschiedt. Overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen van de EU moeten beslissingen die op grond van deze richtlijn worden genomen per geval vastgesteld worden en op objectieve criteria berusten, die zich niet beperken tot het loutere feit van illegaal verblijf. De lidstaten dienen bij het gebruik van standaardformulieren voor besluiten in het kader van terugkeer, te weten terugkeerbesluiten, en, in voorkomend geval, besluiten met betrekking tot een inreisverbod of verwijdering, dat beginsel te eerbiedigen en alle toepasselijke bepalingen van deze richtlijn na te leven

(24)
In deze richtlijn worden de grondrechten en de beginselen in acht genomen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie worden erkend.


Artikel 13
Rechtsmiddelen
1.   Aan de betrokken onderdaan van een derde land wordt een doeltreffend rechtsmiddel van beroep of bezwaar toegekend, dat hij bij een bevoegde rechterlijke of administratieve autoriteit of bij een onpartijdig samengestelde bevoegde instantie waarvan de onafhankelijkheid is gewaarborgd, kan aanwenden tegen de in artikel 12, lid 1, bedoelde besluiten in het kader van terugkeer.
2.   De in lid 1 bedoelde autoriteit of instantie is bevoegd om de in artikel 12, lid 1, bedoelde besluiten in het kader van terugkeer te herzien en kan eveneens de uitvoering ervan tijdelijk opschorten, tenzij op grond van de nationale wetgeving reeds een tijdelijke opschorting van toepassing is.
3.   De betrokken onderdaan van een derde land heeft recht op juridisch advies, vertegenwoordiging in rechte en, indien nodig, taalkundige bijstand.
4.   De lidstaten zorgen ervoor dat op verzoek gratis de noodzakelijke rechtsbijstand en/of vertegenwoordiging ter beschikking wordt gesteld, overeenkomstig de relevante nationale wetgeving of regels inzake rechtshulp, en kunnen bepalen dat op zulke gratis rechtsbijstand en/of vertegenwoordiging de voorwaarden van toepassing zijn als bedoeld in artikel 15, leden 3 tot en met 6, van Richtlijn 2005/85/EG.

Artikel  12 van de VN Draft articles on the expulsion of aliens

Prohibition of resort to expulsion in order to circumvent an ongoing extradition procedure
A State shall not resort to the expulsion of an alien in order to circumvent an ongoing extradition procedure

Artikel 19 lid 3 onder a:
3.
(a)
The detention of an alien subject to expulsion shall be reviewed at regular
intervals on the basis of specific criteria established by law.
Toelichting:
7)
Paragraph 2 (b) states that the extension of the duration of the detention may be decided upon only by a court or by another competent authority, subject to judicial review. The stipulation regarding judicial review of other competent authorities is designed to prevent possible abuses by the administrative authorities with respect to the length of the detention of an alien subject to expulsion. The content of paragraph 2 (b) is inspired by the caselaw of the European Court of HumanRights.
121

Artikel 6 lid 2 van de procesregeling vreemdelingenzaken 2014 geeft aan dat de andere partij bij een hoger beroep een afschrift hoort te krijgen.

Nu de Algemene Wet bestuursrecht


Artikel 8:39 Need I say more?

NOP

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator