Tot nu toe bleef een dergelijke inschrijving beperkt tot het betalen van 17 euro, de prijs van een identiteitskaart. Volgens het college is de retributie absoluut noodzakelijk om de dossierkosten enigszins te kunnen dekken. De kwestie moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
In 2012 werden er via het Antwerpse vreemdelingenloket zowat 11.000 dossiers aangemaakt, volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) veruit het meest onder de Belgische steden.
Tot nu toe betaalde een nieuwkomer daar slechts 17 euro voor. “Maar gemiddeld gaat zo'n dossier gepaard met een kostprijs van 330 euro”, zegt De Wever. Die hoge som zou onder meer te wijten zijn aan ICT-kosten, de controle op de rechtsgeldigheid van de documenten en contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken.
“In het buitenland wordt het tarief voor nieuwkomers vaak bij algemene wet geregeld, maar hier is dat de autonomie van steden en gemeenten”, zegt schepen voor Loketten Liesbeth Homans (N-VA). Ze wijst erop dat in Frankrijk en Nederland die retributie nog hoger ligt, respectievelijk op 260 en 950 euro.
Er komen wel een aantal vrijstellingen, zoals voor studenten, langdurig ingezetenen van een EU-lidstaat en mensen die met succes een asielprocedure hebben afgerond. Zij zullen 17 euro blijven betalen.